| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Holt øde
Gård nr. 20 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 01.04.2016


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Holt øde
Gammelt løpenr. 107 og 108. 20/1 og 2 siden 1889.

Adresse i dag: Stulenv. 544, 3721 Skien.

Etter 1900: Med bistand fra utflyttet gjerpensmann Halvard Skårdal som kommer fra Holt.

Holt var en såkalt ødegård som lå øde etter Svartedauen. Holt ble visstnok gjenryddet på begynnelsen av 1600-tallet,
men selve hovedbølet var ikke fast bebodd før på 1790-tallet.

Tidlige eiere.
En gang i middelalderen ble hele eller deler av Holt gitt i gave til den katolske kirke. I dette tilfelle til Gjerpen sogneprest-
embete. Etter reformasjonen i ca. 1530 ble dette godset overtatt av den dansk/ norske kongen Carl den III.
Hele Gjerpens prostigods ble i 1668 solgt til generaladmiral Cort Adeler. Det var således ”de Adlerske arvinger” som i
sin tid solgte Holt øde (landskyld 1 hud) til enka etter Rasmus Christensen, Maren Trulsdatter på Furuvald i 1735.
Deres sønn Christen Rasmussen på N. Fossum arvet Holt i 1752. Han solgte i 1766 ½ hud til Løvenskiold-Fossum,
mens ½ hud ble solgt til familiemedlemmet Halvor Halvorsen. Se nedenfor.

Holt var ikke nevnt i skattematrikkelen 1647. Heller ikke i manntallene av 1664 eller 1666.

I forbindelse med et tingsvitne i forbindelse med plasser etc, nevnes i 1664:
Holt Øde, som er taksert for ½ ødegaard er iligemaade en ringe plass, hvorpaa bor en husmann som har fløtt tømmer til Kongelig Majests sag ved Herre og utgivet anden skatt.


Fra skattematrikkelen 1670/1671:
Holt øde. Jens Bruger, schylder 1 hud som Gierpen Prostj med Bøxel ehr ejende. Giffuer Schatt 2 Rd.


Lensmann Christen Rasmussen som bodde på Furuvald, leide Holt Øde fra slutten av 1680 – årene.
Siden gikk leiefordholdet over til hans sønn Rasmus Christensen fra ca. 1711.
Som nevnt ovenfor, kjøpte Rasmus Christensens enke Holt øde i 1735.

Tidlige Brukere.

Erik Holt
f. ca. 1628 bg. 5/9-1686. ”Erik Holt som drugnede i Bøelv.”
g.m. Anne Ovensdatter f. ca. 1628 bg. 28/3-1694. ”Erik Holtes Enke Anne Ovensdatter 66 aar g. fj.”
1. Maren f. ca. 1667 bg. 19/11-1682. ”Erik Holtis datter Maren, som drugnet i Elwen 15 1/2 aar g.”
Br. i 1682, 1694 (enka).

I kirkebokens alfabetiske register er det nevnt at datteren Maren ”drugnede i Slettern.”, altså i elven nedenfor
Slettevannet.

Kilde: Futeregnskap Bamble – Sikt og sakefall  1687:
Peder Gunbiørndahlen og Tollef Holt Øde for Øxe Slag tilfunden at bøde, hver 1 mark sølf = 1 dr


Disse begravelsene fra Gjerpen kirkebok kan tilhøre Siljan, hvor det også er et bruk som heter Holt. Det kan ikke sees å ha vært en
Svend på Holt Øde i Gjerpen på denne tiden.

bg. 29/5-1694: Gyri Svensdatter fra Holt 52 aar g. f.j. (f.j. = fattig jord)
bg. 19/8-1694: Anne Svensd. fra Holt, 36 aar f.j.

Ingen beboere nevnt på Holt i skattemanntallet av 1711. Heller ikke i listen over Krigsstyrskatten av 1720.

Kilde: Bamble tingbok nr 7. 1 apr 1719:
Hans Grout ga bøkselseddel til Rasmus Christensen på 1 hud 3 skinn i Holt.
Se Furuvald.

Rasmus Christensen Furuvald ble i juli 1721 nevnt som bruker av Holt og leverandør av 10 lester trekull til
Fossum jernverk. Hans landskyld av Holt var på 1 hud 3 skind (1 ¼ hud).

Kilde: Pantebok I, s. 24b. 15 apr 1735, Holt Øde 1 hud 3 skinn
Vurdert for 50 rdr og tilslått ved auksjon til Maren Furuvald for 140 rdr. (tilhørte "Gierpen Prostiegods").

I forbindelse med salget av Gjerpen kirkegods til Kanselliraad Herman Leopoldus i 1735 ble det holdt en
rettslig besiktigelse over alle eiendommene:

Besiktigelse av Holt Øde udj Gierpen Sogn den 23 August 1735 (avskrift Jan Christensen.)

Ovenskrevne dag blef Rætten sadt og betient paa HOLT ØDE udj Gierpen Sogn skyldende 1 Huud 3 Skind, Proustie gods, som De Høye Adelaers arvinger forbeholdte sig Oddelsbaarne til, og af Enken Maren Truelsdatter paa Furevold Kiøbt, og af hinde Self brugis, paa hvis vegne var tilstæde Sønnen Mads Rasmussen, paa Gaarden fandtis:

1. Eet gl. Stuehuus tæcket med hoen, uden Dørre eller indreedning.
2. 1 gl ladde med Laave, tæcket med spaan.

Agger var icke paa Gaarden eller har vært i Mands Minde. Engebunden var tildels skikelig god, og til deels Skarp og Myred ellers var samme afleet. Skougen var bestaaendis af noget lidet Grane og mindre Fure Saugtømmer, samt Smaae last, og ellers af Giærde og brændefang, dog er meget og meest udhugget. Viiderer var ey at berette.


I et manntall av 1761 var det nevnt at Christen Rasmussen på Fossum eide 1 hud og 3 skinn i Holt øde. Han
hadde derfor arvet dette etter sin mor, Maren Trulsdatter på Furuvald.
Christen Rasmussen hadde arbeide ved Fossum jernverk. Se Familie 30 - Fossum 1762.

Det var ingen beboere nevnt på Holt øde under Ekstraskattmanntallet av 1762. I manntallet av 1782 var det fremdeles
ingen beboere på Holt, men både Leikås og Liene, som begge lå under Furuvald på den tiden, var bebodd.
Det var på Leikås Halvor Halvorsen (nedenfor) bodde til ca. 1793.

Kilde:  Pantebok nr 1. 21 mai 1766. Avskrift Jan Christensen.
Christen Rasmussen har solgt ½ Hud i Holt øde til H. Løvenskiold for 600 rd. Han og hustruen Kari Larsdatter og sønn Lars
Christensen er bevilget på sin livstid Sigurds plass under N. Fossum gård, samt den avling som årlig faller på Holt ødes halve jorders part.


G.br., selveier av 7 ½ skinn
Halvor Halvorsen Holt fra Furuvald(B) dpt. 6/3-1746 bg. 12/11-1803. ”Halvor Halvorssøn f. Holt øde 57 ¾ aar.”, s.a. Halvor Rasmussen Furuvald.
g1g 1/6-1769 m. enke Maren Halvorsdatter f. ca. 1720 bg. 4/11-1788. ”Halvor Lechaases kone 49 ½ aar.”
g2g 18/10-1792 m. Margit Gulliksdatter fra Medals-eie i Eggedal, Buskerud dpt. 24/2-1765 i Sigdal pr.gj. d. 30/11-1845 på Leikås, d.a. Gullik Povelsen. Se S. Rønningen u. Bø.
1. Marthe Halvorsdatter dpt. 24/9-1769 g.m. enkem. Lars Christensen. Se Liajordet u Holt.
2. Anne Halvorsdatter dpt. 1/1-1773 g.m. Gunder Jacobsen Rød. Se Rød u. Kise.
3. Halvor dpt. 19/5-1776 bg. 4/4-1778. ”Halvor Halvorsens s. Halvor 10 uger.”
4. Anne Cathrine dpt. 11/8-1776 bg. 20/4-1777. “Halvor Halvorsens d. Anne Catrine f. Fossum ejet 3/4 aar.”
5. Halvor Halvorsen dpt. 19/7-1778. Se nedenfor.
6. Ingeborg Halvorsdatter dpt. 7/5-1780 d. 29/3-1850. Bodde på gården. Ugift.
Barn i 2. ekteskap:
7. Rasmus Halvorsen dpt. 13/10-1793. Se Leikås u. Holt.
8. Maren Halvorsdatter dpt. 1/1-1795 d. 24/6-1884 g. i Skien 20/9-1827 m. Peder Madsen Bøe. Se N. Bø(C).
9. Karen Halvorsdatter dpt. 28/3-1796 g.m. Ole Christensen. Se Hoppestad(3).
10. Ellen dpt. 7/1-1798 bg. 14/10-1810. ”afdøde Halvor Halvorssøns pb. Ellen f. Holt øde 12 3/4 aar.”
11. Gullik Halvorsen dpt. 15/6-1800 g.m. enke Margarethe Halvorsdatter. Se Rød u. Kise.
12. Maren Halvorsdatter dpt. 26/12-1802 g.m. enkemann Nils Olsen Aas. Se S. Ås(B).
Br. 1778. Bodde på Leikås til 1793.

F.f. Halvor Faarevals pb. Marthe: Jens Gulsets kone, Marthe Thorsdatter, Peder Stulen, Nils Faareval, Christen Faareval.
F.f. Halvor Faarevalds pb. Anne: Rasmus Faarevolds enke, Maren Fransdtr., Rasmus Dyrchol. Frans Glørsmyr, Henrich Pedersen.
F.f. Halvor Faarevalds db. Halvor: Frans Glørsmyrs kone, Kirsten Rasmusdatter, Nils og Christen Faarevald.
F.f. Halvor Halvorsens pb. Anne Cathrine fra Fossum Ejet: Isak Aases kone, Karen Olsdtr., Isak Aas, Halvor Hansen Aas, Nils Hansen.
F.f. Halvor Halvorsens db. Halvor fra Fossum Ejet: Jacob Egelunds kone, Berthe Christophersdtr., Isak Aas, Halvor Hansen Aas, Nils Hansen.
F.f. Halvor Sørensens (Halvorsens!) pb. Ingebor fra Faarevold Ejet: Aslak Stulens kone, Aslov Fransdatter, Rasmus Dyrchol, Nils Faarevald, Aslak Stulen.
F.f. Halvor Halvorssøns db. Rasmus fra Holt øde: Aslak Stulens k., Anne Halvorsdtr., Christen Eikornrøe, Mons Stulen, Hans Rønningen.
F.f. Halvor Halvorssøns pb. Maren fra Holt øde: Karen Gulliksdtr., Anne Halvorsdtr., Laers Liene, Hans Gullikssøn, Halvor Halvorssøn.
F.f. Halvor Halvorssøns pb. Karen f. Leegaas: Torkild Limies k., Berthe Gulliksdtr, Laers Gullikssøn Anders og Christian Limie.
F.f. Halvor Halvorssøns pb. Ellen f. Holt øde: Anne Halvorsdtr., Hedevig Aslaksdtr., Christen Eikornrøe, Lars Liene, Hans Gullikssøn.
F.f. Halvor Halvorssøns db. Gullik f. Holt øde: Gunder Jacobssøns k., Berthe Gulliksdatter, Gunder Jacobssøn, Lars Gullikssøn, Halvor Halvorssøn.
F.f. Halvor Halvorssøns pb. Maren f. Holt øde: Lars Lienes k., Berthe Gulliksdtr., Christen Eikornrøe, Gunder Jacobssøn, Simon Aslakssøn.

Kilde: Bamble tingbok nr 22 - skyldsetting. 21 mai 1783:
Leichaas skovstykke under Holt Øde i Gj. Sogn, skyldsatt særskilt iflg rekvirenten Kammerherre von Løvenskiold til Fossum, til ½ skinn
at afgaa i selgerens eiende anpart i Holt gaard (Halvor Halvorsens skjøte av 19 apr 1783 for et stk af Øde Holts skog).


Av folketellingen 1801 kan vi se at Margit Gulliksdatters mor også bodde her. Det var Maren Olsdatter som visstnok var
født i Gjerpen. Margits bror Lars Gulliksen (36) bodde også her. Margits søsters sønn, Gullik Torkildsen (4) bodde her som fosterbarn.

Enka Margit Gulliksdatter bodde på husmannsplassen Leikås i 1835, sammen med sin sønn Rasmus og hans familie.

10/8/1789 MARI HALVORSDATTER Bamble Skifteprot no. 11, s. 519a.
Holt         Arvinger:
                 Enkem. Halvor Halvorssen og barna:
        1. Halvor Halvorssen 13 år.
        2. Marthe Halvorsdtr. 20 "
        3. Anne Halvorsdtr. 16 "
        4. Ingeborg Halvorsdtr. 9 "
Faren ble formynder for alle barna.
Brt: 302 - 3 - 4
Net: 63 - 0 - 8
Jordegods: ½ hud i gd. Holt med bygsel og hærligheder samt pladsen Liene. Verd 250 rdl.

21/11/1803 HALVOR HALVORSSEN Bamble Skifteprot. nr. 14, s. 107a.
Holt øde Arvinger:
                    Enka Margith Gulliksdatter
              og Halvors barn fra to ekteskap:
    I. Med 1.kone Maren Halvorsdtr.:
        1. Halvor Halvorssen, myndig.
        2. Marthe Halvorsdtr. g.m. Lars Christenssen Liene u/Holt gd.
        3. Anne Halvorsdtr. g.m. Gunder Jacobssen Røe u/Kise gd.
        4. Ingeborg Halvorsdtr. 23 år, tjener hos Christen Ekornrød.
    II. Med Marith Gulliksdtr.:
        5. Rasmus Halvorssen 10 år.
        6. Gullik Halvorssen 3 1/2 ”
        7. Mari Halvorsdtr. 9 ”
        8. Kari Halvorsdtr. 8 ”
        9. Elen Halvorsdtr. 6 ”
Enkas laugverge ble Christen Rasmussen Ekornrød.
Broren Halvor Halvorssen ble formynder for alle.
Brt: 325 - 3 - 16
Gjeld: 468 - 2 - 16 (insolvent).
Jordegods: 4 ½ skind i gd. Holt øde, vurdert for 200 rdl.
Avdøde hadde en svoger ved navn Lars Christenssen.

G.br., selveier
Halvor Halvorsen Holt herfra dpt. 19/7-1778 d. 2/12-1850 på Holt.
g. 18/10-1804 m. Barbara Olsdatter fra Dypedal under Oterholt dpt. 6/10-1771 i Atrå d. 5/2-1848 på Holt, d.a. Ole Knudsen fra Tinn.
Forlovere: Ole Gromstul og Ellef Fikjen (Fekjen).
1. Halvor dpt. 17/11-1805 bg. 28/10-1810. ”Halvor Halvorssøns db. Halvor f. Holt øde 4 11/12 aar ...”
2. Svanaug dpt. 24/1-1808 bg. 28/10-1810. ”... og hans pb. Svanou ibid 2 ¾ aar.”
Br. 1804.

F.f. Halvor Halvorssøns db. Halvor f. Holt øde: Lars Lienes k., Gunnil Olesdatter, Lars Liene, Gundbjørn og Knud Olessøn.
F.f. Halvor Halvorssøns Svanou f. Holt øde: Gunbjørn Olessøns k., Svanou Halvorsdtr., Lars Halvorssøn, Gunbjørn og Knud Olessøn.

Av folketellingen 1835 kan vi se at Halvor og Barbara bor her, sammen med hans søster Ingeborg og en tjenestepike
Karen Gundbjørnsdatter(22) – se nedenfor. Det var nevnt i tellingen at Halvor eide 5 skinn i Holt.

Rasmus Halvorsen herfra dpt. 13/10-1793.
Br. 1846. Se Leikås.

G.br., selveier
Ingebret Olsen fra S. Kise f. 24/12-1820 d. 5/7-1895 på Tufte, s.a. Ole Eriksen Kise.
g. 9/10-1845 m. Karen Gunbjørnsdatter fra Dypedal under Oterholt f. 21/10-1811 d. 17/2-1860 på Holt, d.a. Gunbjørn Olsen.
1. Kirsten Ingebretsdatter f. 25/7-1846 g.m. Halvor Larsen. Se Tufte(3).
2. Ole Ingebretsen Tufte f. 20/3-1848 d. 26/10-1894 på Tufte. Ugift.
3. Anne Dorthea Ingebretsdatter f. 22/4-1852 g.m. Ole Abrahamsen. Se Nøklegård(2).
4. Karen f. 25/4-1854 d. 13/3-1855 på Holt.
Br. 1851.

Tjenestejente i 1865: Maria Pedersdatter(19). Senere i 1865 kjøpte Ingebret Tufte(3) og flytta dit.

Det var ingen beboere her i 1875.
 
Eier i 1875 var Ingebret Olsen. Han solgte sin del av Holt øde til Løvenskiold-Fossum i 1886.

Arbeider, leilending,
Ole Gundersen fra Siljan f. 1/1-1825 på Avsøla d. 10/11-1887 på Holt, s.a. Gunder Aslaksen Afsøla.
g1g i Siljan 14/6-1859 m. Marie Guttormsdatter fra Siljan f. 21/6-1829 på Søntvedt d. 3/7-1865 på Berberg, d.a. Guttorm Larsen og Marthe Halvorsdatter.
Forlovere: "Ole Guttormsen Søntvedt og Anders Gundersen Avsøla."
g2g i Siljan 16/9-1867 m. Anne Nilsdatter fra Siljan f. 8/12-1830 på Skilbred d. etter 1892, d.a. Nils Olsen Skjelbred og Maren Hansdatter.
Forlovere: "Peder Nielsen Skjelbred og Hans Nielsen Kløverød."
Br. ca. 1885.

Se hele denne familien på S. Ås(B).

Enka Anne Nilsdatter fra Skilbred i Siljan bodde på Holt fram til ca. 1892.

Kilde: Folketellingen 1891.
Enka Anne Nilsdatter bodde her sammen med barna, Maren Olsdatter, Gunder Olsen og Nils Olsen,
samt tjenestedreng og tømmerhugger, Peder Pedersen f. 1869. Sistnevnte Peder Pedersen giftet seg
i februar 1891 med datteren i huset, Maren Olsdatter.

G.br., tømmermann, leilending
Nils Pedersen fra Flittig under Mo f. 8/2-1867, s.a. Peder Nilsen Flittig.
g.m. Berthe Marie Aslaksdatter fra Slettene under Mo f. 27/5-1869, d.a. Aslak Pedersen Slettene.
Br. 1892.

Denne familien bodde tidligere på Sverige under Mo. I 1900 kjøpte Nils Pedersen gården Hoppestad(3). Se familien der.

Tømmerdriftarbeider, forpakter
Halvor Pedersen Holt fra Sverige under Mo f. 25/8-1857 på Bakken under Ås d. 9/6-1929, s.a. Peder Torjersen.
g. 10/7-1881 m. Thea Johannesdatter fra Fosser i Rakkestad f. 31/3-1859 d. 7/8-1936, d.a. lærer Johannes Andersen Aasen (1836-1867) og Karen Johannesdatter fra Fosser i Rakkestad (1835-1917).
1. Johannes H. Holt f. 6/8-1882. Se Slettene under Mo.
2. Ingebret H. Holt f. 12/9-1884. Se Lille Ekornrød under Mo.
3. Peder f. 5/12-1886 d. 2/4-1889.
4. Peder f. 14/3-1889 d. 28/10-1889.
5. Karen f. 6/9-1890 d. 7/11-1890.
6.
Kristian H. Holt f. 20/9-1891. Se Luksefjellv. 766 under Eriksrød. Se også Luksefjellv. 129 under Grini.
7. Hans H. Holt f. 14/7-1894. Se nedenfor.
8. Dorthea Holt f. 24/1-1897 g.m. Olaus Ekornrød fra Ekornrød(B) under Mo. Bodde først mange år på Toklev i Siljan. Siden i Luksefjellv. 218 på Limi.
9. Hanna Holt f. 24/7-1899 g.m. Anders A. Limi fra Limi(2). Se Luksefjellv. 293 under Limi.
Br. 1900.

Denne familien bodde først på Fossum til 1885. Deretter flyttet de til Rønningen under Mo og bodde der fra 1885 -
1892. De flyttet videre til Svarverplassen under Mo i 1892 og bodde der til de kom til Holt i 1900.
De to eldste barna ble født i skolebrakka på Fossum.
Det eksisterer en verktøykasse Halvor Holt laget i den tiden han bodde på Rønningen. Den har innskripsjonen
"Halvor P. Rønningen".


Halvor P. Holt og hans kone Thea Johannesdatter før 1927. Foto innsendt av Halvard Skårdal.


Holt øde ved Stulstjenna i 1927. Halvor P. Holts 70-årsdag. Foto innsendt av Halvard Skårdal.

G.br., snekker, forpakter
Hans H. Holt herfra f. 14/7-1894 d. 3/2-1977, s.a. Halvor Pedersen Holt. Se ovenfor.
g. i Fjære krk. 23/10-1917 m. Bertha Mathilde Tøraa fra Fjære sogn ved Grimstad f. 18/8-1890 d. 26/1-1975, d.a. sjømann og småbruker Johan Martin Martinsen Tøraa (1858-1936) og Torine Bolette Nilsdatter (1860-1934).
1. Tordis Holt f. 6/1-1919 g.m. Halvor O. Eriksrød. Se Limihøgda 17 under Hjellen.
2. Anna Holt f. 1921 g.m. Simen Olav Skaardal. Se nedenfor.
3. Halvdan Holt f. 17/9-1923. Se Luksefjellv. 80 under Grini.
4. Martin Holt f. 1/10-1931 d. 7/2-2012 g.m. Anne Elise Boklund fra Holla f. 1931. Se Luksefjellv. 129 under Grini.
Br. 1924.

Bertha Mathilde Holt hadde 3 søstere; Jenny Gunhilda, Maren og Thordis i Gjerpen.
Jenny var g.m. Peder G. Brennseter, Maren var g.m. enkem. Halvor Johansen Nykaas og
Thordis var g.m. Johannes Stulen. Se N. Stulen.
Deres bror Nils Tøraa var lærer på Mo skole.
De hadde også en eldre søster som var gift og bodde i Fjære.


Hans H. Holt og Bertha med barn i 1924. Foto innsendt av Halvard Skårdal.

Hans H. Holt kjøpte i 1946 sin brors hus Luksefjellv. 129 på Sommerfryd under Grini og flyttet dit.

G.br., skogsarbeider, forpakter
Halvor Skaardal fra Drangedal f. 12/6-1891 d. 30/11-1985, s.a. Gunnar Jørgensen Skaardal. Se Familie 11 - Bøle 1910.
g. i Tørdal krk. 25/8-1922 m. Andrea Røland fra Tørdal f. 8/5-1885 d. 23/5-1961, d.a. Olav Simensen Røland f. 1852 og Aslaug Johanne Halvorsdatter.
Forlovere: "Jørgen G. Skaardal og Jørgen O. Røland, Voje."
1. Simen Olav Skårdal f. 23/10-1923 i Lintangen. Se nedenfor.
2. Gunnar Magne Skårdal f. 1925 i Lintangen. Se Sommerfrydv. 6 under Grini.
Br. 1946.

Da de giftet seg var Halvor skogsarbeider i Drangedal og bodde på Vassenden under Sandnes. Andrea var syerske
og bodde på Strømbø. Halvors far Gunnar var på den tiden steinarbeider. Halvor og Andrea hadde plassen Lintangen
fra 1922 - 1928.

Andrea hadde en bror, Paul Røland, som var gartner i Gjerpen.

Halvor Skaardal og sønnen Simen Olav drev Holt sammen fra 1946 - 1955.


Andrea og Halvor Skaardal.
Foto innsendt av Halvard Skårdal.

Skogsarbeider, g.br., forpakter
Simen Olav Skårdal f. 23/10-1923 i Drangedal d. 12/7-2002, s.a. Halvor Skårdal. Se ovenfor.
g. 15/10-1949 m. Anna Holt herfra f. 7/12-1921 d. 13/3-2015, d.a. Hans H. Holt.
Forlovere: "Snekker Halvdan Holt, Sommerfryd og Kirsten Synnøve Høiset, Solum."
1. Halvard Asbjørn Skårdal f. 1950 (Halvard Skårdal). Undervisningsinspektør g.m. Kari Sørheim fra Fana f. 1950. Bosatt i Åmli, Aust Agder.
2. Åse Berit Skårdal f. 1951 g.m. Torleif Heggland fra Gyland f. 1951. Bosatt i Songdalen.
3. Solveig Irene Skårdal f. 1954 g.m. Terje Øyna fra Iveland f. 1956. Bosatt i Vennesla.
4. Anlaug Synnøve Skårdal f. 1960 g.m. Bjarne Røste fra Notodden f. 1954. Bosatt i Vennesla.
5. Inger Marie f. 16/5-1960 d. 19/5-1960.
Br. 1946.


Simen Olav Skårdal og fru Anna f. Holt. Foto: Anlaug Skårdal Røste 1999.


Holt øde vinteren 2001. Foto: Halvard Skårdal.

Fra høsten 2003 er det en ny familie uten slektsforbindelse med ovenstående, som har overtatt Holt.

Thomas Andersson med familie fra Sverige.
Han er ansatt hos Løvenskiold-Fossum.
Br. 2003.

Løvenskiold-Fossum er fremdeles eier i 2013.

Oversiktskart

Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.

(C) Gard Strøm.