ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Sjæleregister for Seljord Præstegield 1730

Transkribert av Alf Mostue, Notodden i mai 1995.
Digitalisert, og noe redigert for bedre oversikt, ved G.S.
Kommentarer i parentes ved G.S.


Sjæleliste Sillegiord 1730
Laurantz Miidbøe.
Efter som Min Hr. Amtsmands Ordre haver jeg fuldskrevet saa som efterfølger.

Oppdatert: 31.03.2022.


En Stang 6 Alen og an Haand bred, hvert Maal 6 Stænger som er 32 stænger Runt om.
Paa et hvert Maal kand saais 2 Mæler byg, der af aflis 1 ½ tønde.
hafver mand saait en half tønde aflis 5 qvartel,
half Hefret korn saais paa maalet, der af aflis 1 ½ paa Maalet, for Eet hvert Maal slaat 8 Sk.
Eet maal Skur 1 Mark.


Siliord Hovedsokn.

Grave skylder 3 tønder, udreder Een Soldat for 3 tønder, opsider Sondre Grave, alder 57 aar, fød paa bemelte gaar, tient Soldat, Saave som er hans Hustrue, alder 46 aar, eldste Kristen, tient Soldat, alder 24 aar, yngre Søn Biørn, 7 aar, datteren Gunil, alder 21 aar, en dito Margit, alder 16 aar, Anne 13 aar, Lif 10 aar, Guri 3 aar, Aaste 24 Uger, tieniste dræng, Gunleg Halvorsen, alder 25 aar, ei gift, tient Soldat.
Ole Knudsen, alder 64 aar, Huusmand, skomager, fød i Setesdal, hands Hustru, 26 aar, fød i Jerdal, Een datter, 3 aar gammel.

Item tvende Hæste, fiorten stor fæ, smaa Creatur 15 støcher, som eier nedlagde Rydningsplas som heder Lykka, uden skyld. Item opgav saais 2 Mæler paa Maalet, ingen, Videnskab bekommet hvad hand afler.

Opgaarden skylder 5 ½ tønde, brugis af Halvor, udreder soldat for 5 ½ tønde, Halvors alder 66 aar, Hustruen Joran, alder 63 aar, Een Søn Søren, tient for soldat og gift, alder 30 aar, Hustru Barbro, fød i Flaabøyd, 27 aar, Een Søn 2 aar. tieniste dreng Matis, alder 50 aar, Guro tieniste pige 30, Een dito 25 (aar), Een mindre dito 13 aar, Asloug alder 9 aar.
Item 2 Hæster, storfæ 24 støcher, smaa Creatur 24, udhuggen Sameie Skoug.

Rødningsplas uden skyld Stensrud. Een Huusmand, skomager, fød i Sverie. Hustruen Lif er fød paa Eger, 4 Børn, 3 Søner Een datter.

Norgaarden og kand saais ½ tønde paa Maalet og deraf aflis 5 qvartal. Norgaarden skylder 6 tønder og brugis af Tord, alder 34 aar, tient Soldat, Hustruens Nafn Gro, alder 37 aar, Gunleg alder 8 aar, Taral 6 aer, Knud Svendsen, soldat, 25 aar, Ragnil tieniste pige, alder 21 aar, Guro tieniste pige, alder 16 aar, ei gift, toe Hæster, stor fæ 10 Kor og 5 qvier, smaa Creatur 10 Støcher.

Rudning som Anders besidder, ei skyld, 42 aar ei tient, og er bødker. Hustruens Alder 50 aar, Ole, soldat 18 aar, Ougen, Søn 12 aar, Bergit alder 17.

Skirva Skou ødegaard uden skyld, Jørgen Juve saar End ½ tønde paa Maalet, ingen Videnskab har bekommet hvad hand saar paa Maalet, alder 48 aar, Hustruen 48 aar, Kristian 19 aar, yngre Kristofer 12 aar, En datter heder Maren, alder 8 aar, En søn hader Per, alder 6 aar, End dito heder Gunder, alder 4 aar, En pige Joran, alder 2 aar, En tieniste pige heder Kari, alder 69 aar. Een Hæst, 16 Kor, 17 smaa Creatur, Juve redar ud En Soldat.

Garvig, skylder 4 tønder, saais 2 Mæler paa Maalet. der af aflis 1 ½ tønde, Biørn, tient soldat, alder 60 aar, Hustruen Torbiør 49 aar, datter Nafn Groe 18 aar, End dito Anne, alder 6 aar, Daarde 9 aar, Gunil 6 aar, tieniste pige Asloug 45 aar, tieniste dræng Anund, alder 21 aar,
Een Hæst, stor fæ 10 støcher og fem qvier, smaa Creatur 16 støcher, tømmer, aarlig, kand brugis 3 tølter.

Vestre Garvig skylder 1 tønde, saais 2 Mæler paa Maalet, der af kend aflir 7 qvartel, Høljes alder 70 aar, tient for soldat, Hælge Hustruens Nafn og alder 64 aar Een Søn ved Nafn Ole, tient for Soldat, Huusmandshustruens Nafn Engebiør, alder 26 aar, Reier, Een Søn er 24 Aar, er Soldat gien Hæst, stor fæ 6 støcher, smaa Creatur 6 støcher.

Dalen med Telanses og Hougestøl skylder 4 tønder, saais 2 Mæler paa Maalet, der af kand aflis 1 tønde, Engebret, tient Soldat, alder 32 aar, Hustruens Nafn Aaste, alder 23 aar, toe smal Børn, Een toe aar, Een dito 1 aar, En Hæst, stor fæ 5 støcher, Svennung, alder 30 aar, iche tient Soldat, Hustruen Margit 36 aar, Een dræng Svennung 1 aar, Een Hæst, stor fæ 6 støcher, smaa Creatur 6 støcher, tømmer til brug 6 tølter.

Næs skylder 2 tønder, Svend, alder 60 aar, tient Soldat, Hustruen alder 50 aar, toe drænge. Torgius 29 aar, Soldat, Hustruen Kari, alder 29 aar, Huusqvinde Anne, alder 60 aar, End Hæst, stor fæ 6 støcher, 3 qvier, smaa Creatur 6 støcher, tømmer 7 tølter brugis aarlig til Silgiords Vandet til Skeen. Den samme fornævnte Mand Svends Sønner:Erich, alder 24 aar, Soldat, Ole 16 aar, Een dito Gondleg, alder 12 aar, Een pige heder Aasne, alder 20 aar, af de same 2 tønder kand saais 2 Mæler og aflis 6 qvartel paa Maalet.

Vidfald, Mælestang fem alner og tre qvartel og 5 Sk. for Et Maal slaat. Et Maal skur 16 Sk. og 8 te stænger hvert Maal.
Vidfald skylder 1 tønde, udreder End Soldat, saais Et Maal Et qvartel paa Maalet, der af aflis End tønde, hal Hefvret saais 2 Mæler og aflis 5 qvartel paa Maalet. Biørn, tient Soldat, fød i Høydals Moe, og Ole, Soldat, bruger til samme gaard, alder 46 aar, Hustruens Nafn, Anne, alder 54 aar, Ole, alder 24 aar, gift, soldat, Hustruens Nafn Torild, 23 aar, Et Barn heder Gunder, 3 Uger, finnes barn. End Søn, Rollef 17 aar, Een pige Torild, 21 aar, End dito 16 aar, End dito 11 aar, trende Hæste, stor fæ 8 støcher, smaa Creatur 6 støcher, tømmer brug 6 tølter aarlig.

Rødnings plas Skarkevje er uden skyld.

Et dito Hægenæs, Huusmand, tient for Soldat, alder 42 aar, heder Hans, Hustruen Gunild, alder 25 aar, toe Børn, Een Søn Ole, 3 aar, pige tre fierdringe aar.

Vidfald søndre, skylder 3 tønder, saais Et qvartel og aflir 1 tønde paa Maalet, Peder, Een Soldat, udrederens Nafn Kitel, tient Soldat, alder 40 aar, Hustruens Nafn Ragnild. alder 30 aar, tre drængebørn, Svennung, alder 10 aar, Haavaal, alder 3 aar, Ole, alder 1 aar, Item Halvor, tieniste dreng, alder 11 aar, End Hæst. stor fø 4 støcher, End qvie, tømmer 6 tølter aarli til Skeen.

End Rødnings plas, Hæhna uden skyld, Nuculs alder 64 aar, Hustruens Kari, alder 46 aar.

Vidfald midgaarden, skylder 2 tønder, Eet qvartel paa Maalet og aflis 1 tønde paa Maalet, udreder Een halgf Soldat, opsideren Ole, alder 46 aar, tient Soldat, Hustruen Tora, alder 50 aar, Een Søn Halvor, alder 10 aar, En pige Torbiør, alder 24 aar, Een Søn Halvor, alder 10 aar, Een pige Guro alder 20 aar, tieniste dræng Torkel, alder 36 aar, ei gift, Een Hæst, stor fæ 5 støcher, Een qvie, smaa Creatur 2 støcher, tømmer brug 6 tølter til Skeen.

Øfrebø skylder 2 tønder, givis 4 Sk. for Et Maal slaat og 12 Sk. for . tet Yaal skur, og 8 stænger i End kant sag i hvert Jørne, og 5 Alen og toe qvartel stangen saais 5 Setinger, der af kand aflis 5 qvartel paa Maalet. Torkilds alder 38 aar, tient for Soldat, Hustruens Nafn Gunild, alder 39 aar, Børn Ole, 8 aar, Kittil 1 aar, Guro 3 aar, Huus qvinde, alder 50 aarfød i Bøherret, ei gift, 2 Hæste, stor fæ 6 støcher og End qvie, smaa Creatur 8 støcher, 6 tølter tømmer til Skeen.

Nørdre Grave skylder tre tønder, saar 1 ½ qvartel, aflis 5 qvartel paa Maalet, Biørn, alder 40 aar, tient Soldat, Hustru Margit. alder 20 aar, Børnernes alder, Kittil 19 aar, Ole 14 aar, Halvor 8 aar, End pige 10 aar, Ragnil 8 aar, Ingeri 4 aar, Gunild 1 aar, Huus Carl, tient Soldat, ved Nafn Halvor, alder 30 aar og skomager, ei gift, 2 Hæster, stor fæ 6 støche og toe qviger, smaa Creatur 10 støcher, tømmer 6 tølter aarlig, kand brugis til Skeen.

Een Rødnings plas under nørdre Grave uden skyld, Torvild, fød paa Lunde Sogen, tient Soldat, alder 80 aar, Hustrue Gunild, fød i Sonbøgd, alder 76 aaar, Tollef, alder 44 aar, tient Soldat, Hustru Torbiør, alder 60 aar, stor fæ 2 støcher, smaa Creatur 3 støcher

Opebøen paa Et Maal kand saais 1 ½ tønde, der af aflis 5 qvartel Hafvre saais Een ½ tønde, der af aflis 1 ½ tønde.
Opebøen skylder 4 tønder, udreder Soldat, Raamund, alder 66 aar, Hustruens Nafn Asloug, 60 aar, Een dater 12 aar, Margit, alder 29 aar, Een dito Lif, alder 21 aar, Kari alder 19 aar, End tieniste dræng, Svend Sondresen, 19 aar, Iten 2 Hæster, stor fæ 5 og 4 qvier, smaa Creatur 6 støcher, udhuggen samæge Skou.

Øfvstetved skylder 4 mæler, der af bruger Ole Svendsen 2 Mæler, Halvor Opegaarden de andre 2. Iten Oles alder, 44 aar, hans Hustrues alder 27 aar, og saais 2 Mæler paa Maalet, der af kanel aflis 4 Mæler, og End Hæst og 4 stor fæ, smaa Creatur 6, og Skouf til

Hvaalskar med Øignestøl skylder toe tønder, udreder End half Soldat, Hølie, soldat, fød i Broche. alder 24 aar, Hustruen Birgit, alder 45 aar, Hølie alder 18 aar, End dito Halvor, 14 aar, End dito Andris 10 aar, End dito Sondre, 8 aar, Een dater, Asloug, 20 aar, Torild 18 aar, Margit 15 aar, Aasa 11 aar, og saais 2 Mæler paa Et Maal, der af kared aflis 5 qvartel, End Hæst, og 8 stor fæ, smaa Creatur 8 støcher, Skouf til Skeen, kand brugis 4 tølter til aaret, kommer til Færstøl Elven.

Sønstetvedt med Gravali skylder 2 tønder, paa Malet saais 2 Mæler, aflis 5 qvartel, Gunder, tient Soldat, alder 44 aar, Ingebaar, Hustruens alder, 32 aar, Ingebor, som er End dater, 3 aar, End dito Gunil, alder 2t aar, Halvor, tieniste(dræng) ei gift, End Hæst, 5 Koer, 3 qvier, smaa Creatur 11 støcher , Skoug til, brugis 4 tølter til Færstøl Elven.

Haakedalen skylder Een tønde, saais half anden Mæle, Ingen videnskab kan bekommes hvad aflis kand, Aslach, tient Soldat, alder 49 aar, Ingebaar, alder 40. Een Søn heder Niels, 24 aarei gift, Item Een Hæst, stor fæ, 6 støcher, smaa Creatur 6 støcher, 2 tølter tømmer brugis aarlig, kommer i Færstøl Elven til Skeen.

Dali skylder Een tønde, saais 2 Mæler paa Maalet, der af aflis 2 Mæler, Towf, alder 46 aar, Hustruen, Kierstis alder 50 aar, toe Søner, Niels 16
aar, Evind, alder 11 aar, Een pige heder Anne, alder 17 aar, Een dito, Asjer, 9 aar, Een Hæst, sex stor fæ, smaa Creatur, 6 støcher, væyrings skoug.

Indal skylder End tønde, der af saais 2 Mæler, aflis 1 ½ tønde, udreder End Soldat for End tønde, Aanonds alder, 60 aar, iche tient, Hustruen
Zibille, alder 31 aar, fød i Skafse bøigd, tieniste karlen, Soldat, alder, 20 aar, Aslog, tienistefolch, alder 40 aar, Sigri, Huusqvinde, 63 aar, End
Hæst, stor fæ, 5 støcher, smaa Creatur 11 støcher, 2 tølter tømmer i Siliords vand til Skeen.

Øverland Skylder 2 tønder, saais 2 mæler, der af kand aflis 1 ½ tønde, Tof, alder 30 aar, ei tient Soldat, Sigri, nafn som er Hustrue, alder 22
aar, End Hæst, stor fæ 7 støcher, tømmer 3 tølter i Siliords vand til Skeen.

Sønder Grave skylder tre tønder, saais 1 ½ qvartel paa Maalet, og aflis 5 qvartel paa Maalet, opsiderens Nafn, Daardi, alder 56 aar, fød i Flaabøigd, Ole, alder 23 aar, Kittel, alder 19 aar, Een pige barn, Bergit, alder 15, Margit, alder 14 aar, 7 stor fæ, smaa Creatur 5 støcher, 3 qvier,
tre Hæste, tømmer 7 tølter aarlig, kommer til Skeen.
Et Rødnings plas uden skyld.

Sanna skylder 3 tønder, saais 1 ½ qvartel og aflis der af samme Maal 1 tønde, Iver, opsider, alder, tient og Soldat, Hustru, alder og Nafn Anne, 60 aar, Ivfers alder 44 aar, End Søn, Gregar, alder 6 aar, Een pige heder Anne, alder 16 aar, Een dito 15 aar, End dito Lif 9 aar, Een Hæst, stor fæ, 6 støcher, Een qvie, smaa Creatur 6 støcher, tømmer 6 tølter aarlig, kand brugis, til Skeen.

Werpe øfre skylder 4 tønder, saais Et qvartel hal hefret paa Maalet, deraf af lis 3 qvartel, opsideren Andris, udreder Een Soldat, og alder
69 aartient Soldat, Hustru, alder og Nafn, Gunild, 50 aar, søn Ole, alder, 21 aar, Soldat, Een dito Andris 10 aar, Een pige Tora, Een søn, ei hans
eget barn, alder 4 aar, Eegelef, alder 18 aar, Een dito, alder 15 aar, tieniste dræng, Rollef, alder 22 aar, gift, 2 Hæste, 6 stor fæ, og tre qvier,
smaa Creatur 4 støcher, tømmer brug, 12 tølter aarlig til Skien.

Ødegaard, same Æiger med Ole, søndre Werpe, og Andris nørdre Werpe, der paasider Tariey paa plasen søndre uden skyld, alder 70 aar, Hustruens Nafn og alder, Kari, alder 66 aar, Een pige Engebiør, alder 29 aar, stor fæ, 1 Koe, smaa Creatur 2 støcher,

Et Rødnings plas til Werpe. End kommer i Huse tieniste Een Søn Ion, 10 aar,

Et Rødnings plas heder Kaasi som Æiger Ole og Andris, der paa sider. Een Soldat Torkild, Hustruens Alder Bergit, 30 aar, Een
pige, Aasil, alder 1 aar.

Werpe søndre skylder 3 tønder, saais paa Maalet Et qvartel, der af aflis 3 qvartel, opsiderens Nafn Ole, alder 72 aar, tient Soldat, Hustru, Alet, alder 49 aar, En Søn Kittel, soldat, alder 21 aar, Een dito, Folqvar, alder 4 aar, End pige med Een Søn, løsebarn, Guro 28 aar, dateren Et aar ved Nafn Engebiør, Een dater Anne, alder 15 aar, Een Huuse mand, Anond, tient Soldat, 60 aar, Hustru heder Sigri, alder 50 aar, Een Søn Halvor, alder 15 aar, pige, alder 21 aar, 2 Hæste, stor fæ 5 støcher, tre qvier smaa Creatur 4 støcher, tømmer 12 tølter aarlig til Skeen.

Nedre Backe skylder 3 tønder, Mælestangen 5 alner, og 2 qvartel, Et Maal slaat 5 Sk. , Et Maal skur 16 Sk. , Item Et qvartel saais paa Maalet, der af aflis 3 qvartel paa Maalet, Halvor, tient Soldatalder 50 aar. Hustru, Asloug, alder 40 aar, Toe piger, Margit, alder, 15 aar, En dito, Engebor, alder 4 aar, tieniste dræng, fød i Mo Sogn, Christian, alder 20 aar, iche tient Soldat, iche gift, tieniste pige, fød i Bø herret, alder 50 aar, Een Hæst, sto fæ 4 støcher, smaa Creatur 4 støcher, tømmer brug 1 tølt aarlig til Skien.

Øvre Bræcke skyldar 3 tønder, Item saais Et Maal med Et qvartel Reen Korn, der af aflis tre qvartel paa Maalet, opsiderens Nafn Olle, tient Soldat, alder 60 aar, Hustrus Kari, alder 50 aar, Søn Ole, Soldat, alder 23 aar, Een dito, Gonnar, alder 11 aar, Een dito Peder, alder 2 aar, Een pige Kari, alder 21 aar, En dito Engeri 14 aar, Een dito Margit, alder 8 aar, Een Hæst, stor fæ 6 støcher, 2 qvier, smaa kreatur 10 støcher, tømmer 2 tølter aarlig til Skeen.

Strand skylder 4 tønder, udreder Een Soldat, Mælestang 6 Alen og Eend band bred, Et maal slaat 8 Sk. , Et Maal skur 1 Mark og saais 2 Mæler paa Maalet og aflis 1 ½ tønde, opsiderens Nafn Aanond, tient Soldat, alder 48 aar, opsider Ole, Soldat, alder 26 aar, opsider, Soldat, alder 23 aar, Hustrus Torbiør, alder 45 aar, Søn Halvord, alder 16, Een dito Jens. alder 11 aar, Een pige Engebiør, alder 12 aar, Een dito Aasa, alder 7 aar, tieniste pigs Hælge, alder 16 aar, Een Hæst, stor fæ 6 støcher, tre qvier, smaa Creatur 8 støcher, tømmer 8 tølter til Skien aarlig kanel brugis.

Manem med Igeltvedt skylder 3 tønder og 4 Mæler, udreder Een Soldat for 3 tønder, saais 3 Mæler paa Maalet, der af aflis 5 qvartel, Guttorm, tient Soldat, alder 34 aar, Hustruen Gunild, fød i Bø herret. alder 27 aar, Søn Ole, 3 aar, Een dato Tor, alder 1 aar, Een dater Engebiør, 6 aartieniste dræng Kittel, iche tient, alder 20 aar, tieniste pige Guro, alder 36 aar, Sen dito Ragnild, alder 22 aar,

Same fornævnte Igeltved, Tor, alder 70 aar Hustru 60 aar, Een Hæst, stor fæ 6 støcher, tre qvier, smaa Creatur 8 støcher, tømmer 8 tølter til Skeen aarlig.

Rugtved skylder 2 tønder, udreder Een half Soldat, saais 2 Mæler paa Maalet, aflis 5 qvartel, opsidrens Nafn Aslach, 54 aar, Hustru Guro, 70 aar, tieniste dræng Kittil, 19 aartieniste pige Guro, 36 aar, Een Hæst, stor fæ 5 støcher, toe qviersmaa Creatur 8 støchertømmer 4 tølter aarlig til Skeen.

Lii skylder 1 ½ tønde og 1 3/4 Mæle, udreder Een Soldat for 1 ½ tønde, opsiderens Nafn Aslach, tient Soldat, alder 44 aar, ei gift, tieniste Kone Engebiør, alder 40 Aar, tieniste pige Inger, alder 9 aar, Een Hæst, stor fæ 3 støcher, smaa Creatur 3 støcher.

Lii Nørdre Stue skylder 1 ½ tønde og 1 3/4 Mæle, udreder Een Soldat for 1 ½ tønde, opsiderens Nafn, Torius, tient Soldat, alder 48 Aar, Hustruens Nafn Aase, alder 49 Aar, hans Moder, Margit, alder 72 Aar, Huus pige Egelev, alder 44 Aar, Søn Hans, alder 6 Aar, tre piger, Margit, alder 18 Aar, Johanne 12 aar, Lif 4 Aar, saais paa bege Lii gaardene 2 Mæler paa Maaletder af aflis 3 qvartel paa Maalet, Een Hæst, stor fæ 3 støche: smaa Creatur 4 støcher.

Bachen skylder 2 tønder, udreder Een Soldat for 2 tønder, opsiderens Nafn Rollef, alder 64 aar, tient Soldat, fød i Bronhebær Sogn, saais 1 qvartel paa Maalet, aflis fer af Een Tønde, Helge, Hustruens Nafn, alder 42 aar, fød i Wideseid Sogn, Een pige Asjer, alder 20 aar, Een dito, alder 4 Aar, tieniste pige, alder 18 aar, Huusqvinde, alder 73 Aar. Een Hæst, stor fæ 2 støchersmaa Creatur 3 støcher.

Kasland skylder Een tønde udreder Soldat for Een tønde, saais ½ halt fiere qvartel, opsiderens Nafn Eilef, tient Soldat, alder 33 Aar, og fød i Bronchebær Sogn, alder 64 Aar, Hustruen Engebiør, fød i Bronchebær Sogn, Een Søn Ole, alder 7 Aar, Een pige Engebiør, alder 4 Aar, tieniste pige, Kiærsti, alder 17 Aar, stor fæ 2 støcher, smaa Creatur 2 støcher.

Meaas skylder 3 tønder, udreder Een Soldat for toe tønder, saais 2 Mæler paa Maalet, der af aflis 5 qvartel paa Maalet, opsiderens Nafn Biøruf, alder 50 Aar. Een Søn Aslach, Soldat, alder 30 Aar, Een dito Tollef, alder 14 Aar. Een pige Margit, , alder 24 aarEen Hæst, stor fæ 6 støchersmaa Creatur 12 støcher.

Et Rødnings plas heder Casin, uden skyld, opsidarens Nafn Niels, fød i Sverie, 60 aar, Hustruens Nafn, Anloug, alder 49 Aar, Een Søster Bergit, 62 Aar. Een pige Aslogg som er?

Rouberg skylder 3 tønder, udreder Een Soldat for tre tønder saais 2 Mæler, der af aflis 5 qvartel, opsiderens Nafn Ole, fød i Wraadal, iche tient Soldat, Hustruens Nafn Anne, fød i same Bøiden, alder 50 Aar. Een Søn, Helje, Soldat, alder 28 Aar, Een dito, Tov, alder 25 Aar. Een dito Andris, alder 10 Aar, Een pige Margit, alder 13 Aar. Een dito Bergit, alder 8 Aar, Een Hæst, stor fæ 6 støcher 2 qvier, smaa Creatur 8 støcher,

Klomsæt skylder 3 tønder, der af bruger Knud 1 ½ tønde, udreder Soldat for 1 ½ tønde, saais 2 Mæler, der af aflis 5 qvartel paa Maalet, opsiderens Nafn Knud, alder 40 aar, uden døgtig paa har bekommet, fød i Vraadal, Hustruen Groe, alder 24 Aar, toe Søner, Halvor 2 Aar. Een dito Ole, 1 Aar, Een Datter alder 13 Aar, Een Hæst, stor fæ, 4 støcher, iche smaa Creatur.

Den anden Part Klomsæt saais 2 Mæler, der af aflis 5 qvartel, brugis af Aslach, som udreder Soldat for 1 ½ tønde, fød i Bronekebær, alder 40 Aar, Hustruen Aslog, alder 46 Aar,
Een Søn Svend, alder 7 Aar, Een daatter Bergit, alder 4 Aar, tieniste pige Lif, alder 11 Aar, Een Huus qvinde, alder 70 Aar, Een Hæst. stor fæ 4 støcher, iche smaa Creatur.

Rudnings plas uden skyld heder ? , opsiderens Nafn Halvor, fød i Bronchebær Soffi(?) der 40 Aar, stor fæ 3 Kiør, Hustruens Nafn Anne, alder 30 Aar, Søn Knud, 6 Aar, Een pige Margit, alder 2 Aar, Torbiør 23 Aar.

Loptsgaarden skylder 6 tønder med Kodde, udreder Een Soldat, der af bruger Halvor 5 tøndersaais 2 Mæler, der af aflis 1 ½ tønde Halvors alder 26 Aar, tient Soldat, Hustruens Nafn Guro, alder 26 Aar, tienistedræng Tov, alder 16 Aar, tieniste pige Signe, alder 19 Aar, Een dito Torild, alder 20 Aar, Een Huus mand Sigbiørn, alder 75 Aar, tient Soldat,

Een Huus mand Ole, alder 41 Aar, tient Soldat, Item 2 Hæste, stor fæ, 10 støcher, 3 qvier, smaa Creatur 12 støcher,

Een Stuel heder Ubøe, Een dito heder Fyristøl, uden skyld og uden Ager.

Kodde med Loptsgaarden skylder 6 tønder, deraf bruger Tof en tønde i Code, saais 2 Mæler paa Maalet, der af aflis 1 ½ tønde, opsiderens Nafn Tof, tient Soldat, alder 46 Aar, Hustruens Nafn Torbiør, alder 55 aar, Børn, Een Søn Tov,alder 10 Aar, Een dito Gregar 8 Aar, Een dito Tolef, alder 4 aar, Een dito, Biørn 2 aar. Een tieniste dræng, Svend, alder 30 Aar, stor fæ 3 støcher, Een qvie, smaa Creatur 4 støcher.

Rue skylder 3 tønder, udreder Een Soldat for toe tønder, saais 2 Mæler paa Maalet, der af aflis 5 ½ qvartel, der af bruger Ole 1 ½ tønde, opsiderens Nafn Ole, tient Soldat, fød i Wraadal, alder 64 Aar, er i, Enkemand, Huus qvinde Taaraan, alder 30 aar, Søn Kitel, 3 aar, Een pige Anne, alder 10 aar,

Een Huusmand Svennung, tient Soldat, fød i Sonbøyd, alder 82 Aar, Hustruens Nafn Dagne, fød i Bronchebær, Søn Johannes 9 aar, Een
pige Gro, 6 aar, stor fæ 3 støcher, og tre qvier, smaa Creatur 5 støcher,

af de tre tønder bruger Peder 1 ½ tønde, saais 2 Merler paa Maalet, der af aflis 1 ½ tønde, opsiderens Nafn Helje, tient Soldat, fød i Wraadal, alder 61 aar, Søn Tof, alder 26, Soldat, Een dito Evind, Soldat, 24 aar, Eend dræng dito, alder 15 aar, Een dito Torger, 12 aar, Een pige heder Elbiør, alder 20 aar, Een Hæst, stor fæ 3 støcher, toe qvier, smaa 6 støcher.

Øfvre Klomsæt skylder 3 tønder, udreder Een Soldat for tre tønder, saais paa Eet Maal 2 Mæler, der af aflis 1 ½ tønde, opsiderens Nafn Svend, iche tient Soldat, alder 25 aar, fød i Bronchebær, Hustru Margit, alder 24 aar, Et Barn Kari, alder 1 aar, tieniste pige Tore, alder 17 aar, ei gift, Een Hæst, stor fæ 5 støcher og 2 qvier, smaa Creatur 6 støcher.

Sondre har bruget sammen med Svend, fød i Bronchebær Sogn, tient Soldat, alder 60 aar, Hustruens Nafn -----, alder 54 aar, Søn Endre, alder 6 aar, Een pige Guro, 16 aar, Een dito Aasne, alder 8 aar.

Kvifle med Tresland skylder 4 tønder, udreder Soldat for 4 tønder, 2 Mæler saais paa Maaletder af aflis 1 ½ tønde, opsiderens Nafn Anders, alder 60 aar, tient Soldat, Hustruens Nafn Ragnild, alder 50 aar, Een Søn Tof, alder 13 aar, Een pige Aslog, alder 26 aar, Een dito Gunild, alder 22 aar, Een dito, alder 10 aar, Engebiør, Een dito Anne, 6 aar, Item Een Hæst, stor fæ 17 støcher, smaa Creatur 6 støcher.

Eet Rudnings plas kaldis Gamlestøl, opsiderens Nafn Østen, tient Soldat, alder 40 aar, Hustruens Nafn Anne, alder 32 aar, datter Gunild, alder 8 aar, Een dito Hælge, alder 6 aar, Een dito Anloug, alder 4 aar, Een dito Engeri, 1 aar, stor fæ, Een Koe, smaa Creatur 3 støcher.

Eet Rødnings plas Hougen uden skyld, fornævnte plas liggendes under Kifle.

Aasene skylder 3 tønder, udreder Een Soldat for Een tønde, saais haltandet qvartel paa Maalet, der af aflis 1 ½ tønde, opsiderens Nafn Jon, tient Soldat, alder 32 aar, Hustruens Nafn Torbiør, fød i Moe Sogn, alder 40 aar, Børn, Biørn, alder 6 aar, Een dito Gonnar, 1 aar, Een pige Guro, 6 aar, tieniste pige Guro, 27 aar, Een Hæst, stor fæ 7 støcher, smaa Creatur 8 støcher, tømmer 4. tølter aarlig til Skeen.

Sonsbarm skylder med Slettestøl ?2? tønder, udreder for 2 tønder, saais Et qvartel, deraf aflis 5 qvartel, opsiderens Nafn Østen, alder 75 aar, Hustruen Sigri, fød i same bøyd, alder 32 aar, Et pige barn, Aase, 2 aar, tieniste dræng Knud, alder 17 ar, Een Huus Kone, alder 57 aar, Een Hæst, stor fæ 10 støcher, smaa Creatur 12 støcher, tømmer 2 tølter aarlig til Skeen.
Et gamelt Kaaber verk og Et Field i Stafsnuden som kand findes adskillig Steen.

Een Huus mand fød i Høydals Moe, Sogn, alder 34 aar, hans Hustrue, Gunloug, alder 30 aar, Een Søn Halvor, 5 aar, Een pige Asjer, 3 aar, Een dito aars gamelt Barn.

Vænaas skylder 4 tønder, udreder Een Soldat, saais 2 Mæler paa Maalet, der af aflis 7 qvartel, opsiderens Nafn Jesper, alder 54 aar, Hustruens Nafn Guro, alder 46 aar, Een Søn Knud, alder 14 aar, Een dito Andris, 10 aar, Een dito Tofv, 8 aar, Een dito Jens, 5 aar, Een pige Crestine (Christence? G.S.), alder 8 aar, tieniste dræng Knud, Soldat, 19 aar, Een tieniste pige, Gunild, 17 aar, Huus qvinde Bergit, 56 aar, Huus qvinde Gunild, datter Hælge, 3 aar, Een Hæst, stor fæ 6 støcher, smaa Creatur 10 støcher, tømmer 6 tølter.

Eet Rudnings plas Kirkevolden uden skyld, tiærebrending.

Lille Aasene skylder 1 ½ tønde, udreder Soldat for Een tønde, opsiderens Nafn Kittel, 76 aar, Hustruen Gro alder 54 aar, Een Søn Svend, alder 22 aar, Een pige 28 aar, Een dito 25 aar, saais 1 ½ qvartel, der af aflis 1 ½ tønde, stor fæ 4 støcher, smaa Creatur 4 støcher.

Biørge skylder 5 tønder, udreder Een Soldat for fem tønder, saais Et qvartel paa Maalet, aflis 7 qvartel paa Maalet, opsiderens Nafn Trond, alder 60 aar, tient Soldat, Hustruens Nafn Asjer, alder 40 aar, toe Søner, Halvor, alder 9 aar, Svend 7 aar, Een pige Margit, alder 16 aar, Een dito Asloug, 14 aar, Een dito Hælge 12 aar, Een dito Else 3 aar, Een dito Tolj loug 2 aar, tieniste dræng Ole, tient Soldat, alder 29?aar, tieniste pige Walbiør, alder 15 aar,
Toe Hæster, stor fæ, 10 støcher, 4 qvier, smaa Creatur 12 støcher, tømmer 8 tølter aarlig til Skeen.

Øveland skylder 2 ½ tønde, udreder Een Soldat for 2 tønder, saais 2 Mæler paa Maalet, opsiderens Nafn Sigurd, tient Soldat, alder 42 aar, Hustru Kari, fød i Jærtdal, alder 40 aar, Een pige Mari, alder 6 aar, Een dito Johanne, 3 aar, tieniste dræng, alder 23 aar.

Een Huus mand, fød i Skafse herred, Messing Smed, alder 49 aar, Hustruens Nafn Margit, fød i Jærtdal, alder 50 aar, Een Søn, Soldat, Even, 20 aar.
Een Hæst, stor fæ, 6 støcher, 2 qvier, smaa Creatur 8 støcher.

Eet Rudnings plas Lien, uden skyld, opsiderens Nafn Ragnhild, fød i same bøyd, alder 60 aar, Een pige Barbro, 20 aar, Een ditto Æli, alder 18 aer, stor fæ 2 støcher, smaa Creatur 4 støcher, tømmer 16 tølter til bege Gaardene kand brugis til Skeen.

Den anden Øveland gaard skylder 2 ½ tønde, udreder Een Soldat for 2 tønder, opsiderens Nafn Solve, fød i Wraadal, tient Soldat, alder 56 aar, Hustruens Nafn Helge, alder 60 aar, toe drenge børn, Evind, Soldat 23 aar, Jermond 14 aar, toe pige børn, Margit 18 aar, Engeri 10 aar,
Een Hæst, stor fæ 6 støcher, 2 qvier, smaa Creatur 8 støcher.

Een Huus mand Kittel, tient, fød paa Rolandsstranden, alder 60 aar, Hustruen Ragnild 50 aar, sidendis paa en øde Gaard uden skyld, toe Søner, Niels 8 aar, Tor 4 aar, 2 piger, Asjer 12 aar, Engebor 10 aar, Tone Huus qvinde, 70 aar, stor fæ 2 støcher.

Grave skylder tre tønder og 5 Mæler, udreder Een Soldat for tre tønder saais 1 ½ qvartel paa Maalet, aflis 7 qvartel paa Maalet, opsiderens
Nafn Evind, tient Soldat, alder 40 aar, Hustruens Nafn ---- 27 aar, tieniste pigealder 18 aar, Eend dito 32 aar. Item Tollef som brugende Mand. Broder Evind, Soldat, 22 aar Een pige Engebør, alder 1 aar, Een Hæst, stor fæ 6 støcher, smaa Creatur 10 støcher.

Kasen skylder med Eysand Een tønde, udreder Een Soldat for Een tønde, opsiderens Nafn Jacob, tient i 2 aer Soldat, alder 50 aar, Hustruens Nafn Gunild, alder 48 aar, toe Søner, Jens, alder 18 aar, Zachris, alder 15 aar (til Kleven i Gjerpen i 1768), Tre piger Tora, 23 aar, Herdis 13 aar, Margit 10 aar, saais 2 Mæler paa Maalet, aflis 7 qvartel paa Maalet, stor fæ 10 støcher, qvier tre støcher Een Hæst, smaa Creatur 8 støcher.

Præstaarus skylder Set qvartel for uden Ager og Engtømmer 6 tølter til Skeen.

Tveden skylder 2 tønder, udreder Een Soldat for 2 tønder, opsiderens
Nafn Ole, Soldat, alder 25 aar, Hustruens Nafn Torbiør, alder 29 aar, saais 2 Merler paa Maalet, tieniste dræng Saamond, alder 14 aar, Huus qvinde Sigri, alder 80 aer.

Eet Rødnings plas her Hougen, opsiderens Nafn Andris, tient Soldat, alder 60 aar, Hustruen Engebiør, alder 60 aar, Et Børn Asjer, alder 29 aar, Ole Tveden stor fæ 7 støcher, smaa Creatur 8 støcher.

Aarhus skylder Een tønde, udreder Een Soldat for Een tønde saais 2 Mæler paa Maalet. Opsiderens Nafn Evind, tient Soldat, alder 64 aar, Hustruens nafn Anne, alder 66 aar,
toe Søner, tient Soldat Ole, alder 31 aar, Raamond, alder 29 aar, Soldat, Een tieniste pige, alder 23 aar, Et Løss Barn Halvor, Een Hæst, stor fæ 5 støcher, smaa Creatur 6 støcher, tømmer 5 tølter aarlig til Skeen. toe qvier.

Reynstøl (Reinstul) skylder Een tønde, brugis af same Mand Evind, saais sameledis som Aarhus, Een Hæst, stor fæ 5 støchersmaa Creatur 6 støcher, Een qvie.

Item Tvingeli, skylder 3 tønder og 2 Mæler, saais 2 Mæler, aflis Een tønde paa Maalet, opsiderens Nafn Lafvrans, alder (ikke ført), Een Huus mand, alder 30 aar, heder Hans, Hustruens Nafn Guro, alder 25 aar, Een Søn Gunnar 3 aar, Een Hæsti, (mangler opplysninger om buskapen).

Reinstøl skylder 3 tønder og 2 Mæler, saais 2 Præler paa Maalet, aflis Een tønde paa Maalet, Een Huus mand, alder 30 aar, heder Hans, Hustruens Nafn Guro, alder 25 aar, Een Søn Gunder, 3 aar, Een Hæst, stor fæ 7 støcher smag Creatur 3 støcher, Een ældre Huus mands plan uden skyld, Skouf bort sat til Herskabet. Et stødre Skouf iche hafver brug, tømmer i Tvingeli Juvet.

Næs skylder 2 ½ tønde, udreder Een Soldat for 2 ½ tønde, saais 2 Mæler paa Maalet og aflir 5 qvartel paa Maalet, opsiderens Nafn Tore, tiem Soldat, alder 32 aar, Sigri, alder 25 aar, Een Søn Even, 5 aar, Et Barn til, tieniste dræng Evind, l4 aar, tieniste pige Kiersti, 20 aar, Een Hæst, stor fæ 8 støcher, qvier 3 støcher.

Een Huus mand Lars, tient Soldat, alder 60 aar, Hustruen Mette, alder 73 aar, Een Huus qvinde Ragnild, 67 aar, Een datter Aslog, 26 aar Een Sønn, Løsing Barn Halvor, 7 aar, Sameger Skouf med bøgden.


Fladdal Annex, Sillejords Præstegield

6 Alen i Een Mælestang og En Hand bred, og 8 stænger l hver Hiørne.
8 Sk. for Et Maal Slaat, Een Mark for Et Maal Skuur.

Rui (Rudi) skylder 10 Mæler, udreder En Soldat for Een tønde, saais 2 Mæler paa Maalet. der af aflis 1 ½ tønde paa Maalet, opsiderens Nafn Malene (Zachariasdatter Schanke, d.a. seljordpresten), Enche, 69 aar, Michel (Zachariasen) som bruger med Encken, tient Soldat, alder 34 aar, Hustruen Anne (Gunleksd.) alder 30 aar, Et Barn Engebiør, 2 aar,
Een Hæst, stor fæ 8 støcher, Ingen smaa Creatur, tømmer 4 tølter til Fladsiaa vandet til Skeen.
(Denne familien flyttet til Gravli i Gjerpen i 1737.G.S.)
Piparrui
under den, skylder ligerviis med Rui, opsiderens Nafn, Gunder, tient Soldat, alder 60 aar, Hustruen Daarte, alder 40 aar, 5 Søner, Jon 7 aar, Zacharias 4 aar, Ole 2 aar, Søren 1 aar, Een pige Guro 9 aar. Een Hæst, stor fæ 4 støcher, tømmer 2 tølter til Skeen.
Et Rydnings plaa Fladen
uden skyld, tre Huus qvinder, Guri 59 aar, Asjer Asbirø 4 aar, Er toe Sønner, Gonder 15 aar, Ole 3 aar.
Et Rydnings plas Bergs til Rui, Huus qvinde Gunbiør, alder 60 aar, smaa Creatur 6 støcher, Samme Bergs uden skyld,

Sonbøe søndre skylder 3 tønder, iche udreder Soldat, saais 2 Mæler paa Mallet, der af aflis 7 qvartel, opsiderens Nafn Biørn, iche tiem Soldat, alder 40 aar, Hustruens Nafn Hælge, fød i Souland Annex, alder 34 aar, 4 pigs Børn, Anne 12 aar, Kiersti 11 aar, Saave 9 aar, Gunild 1 aar, Een tieniste dræng OIe, Soldat, alder 24 aar, tieniste pigealder 26 aar, fød i Hiterdal, 2 Hæste, stor fas 9 støcher og 6 qvier, smaa Creatur 3 støcher,
Et Rødnings plas Lii, Huus mand Kittil. tient Soldat, alder 60 aar, Hustruens Nafn Kari, alder 60 aar, Søn Ole, alder 10 aar, Een pige Turi, alder 13 aer.

Søndre Sonbøe skylder 3 tønden iche udreder Soldat, saais 2 Mæler paa Maalet, der af aflis 7 qvartel, Item 2 Hæster, stor fæ 11 støcher, 5 qvier, smaa Creatur 5 støcher, opsiderens Nafn Torkild, tient Soldat, alder 30 aar, Hustruens Nafn Ragne, alder 25 aar, Een pige Gunild, alder 3 aer, Jesper, tieniste dræng, alder 16? aar, Een dito Knud 12 aar, Een tieniste pige Aagaad, alder 16 aar, Som eiger fiskerie: Nørdre og søndre Sonbøe.

Eet Rydnings plan heder Huskedal uden skyld, toe Rydnings plas til Sonbøe heder Lii og Hougen, sider Een Huus mand, heder Osuf, tient Soldat, alder 60 aar, Hustruen heder Hælge, 34 aar, tre Søner, Halvor 6 aar, Een dito Ole, 3 aar, Tor 6 Uger, een pige Turi, alder 10 aar, stor fæ 4 støcher, smag Creatur 3 støcher og 2 qvier, same for den plas uden skyld.

Nadadal skylder 4 tønder, udreder Een Soldat for tre tønder, saais Et qvartel paa Maalet, der aflis 7 qvartel, opsiderens Nafn Evind, fød i same bøid, alder 60 aar, Hustruens Nafn, Birgit, fød i Flaabøgd, alder 50 aer 4 Søner, Hølie, alder 23 aar, Stenar 7 aar, Tov alder 3 aar, Kittil 5 aer, 4 piger Ægelef, alder 20. Gonloug. alder 17, Gro 15 aar, Daardi, alder 13 aer; Et par Hæster, stor fas 10 støcher, 4 qvier, smaa Creatur 22 støcher, tømmer 2 tølter aarlig til Fladøla til Skeen.

Et Rødnings plas heder Rudningen, Huus mand Halvor, iche tient Soldat, fød i samme bøgd, alder 59 aar, Hustruens Nafn Asloug, fød i same bøiden, alder 50 aar, tre Sønner, Jens, Soldat, alder 20 aar, Tollef, alder 15 aar, Torius 10 aar, toe pigebarn, Turi alder 24 aarAnne 20 aar, Huus qvinde Margit, fød paa Tind, . 64 aar, Een Søn Jon, Soldat, fød paa Tind, Een tienistedræng Evind, iche Soldat, alder 21 aar, stor fæ 4 støcher, smaa Creatur2 støcher.

Kiøta Et flødnings plas , opsiderens Nafn Gonleg, tient Soldatfød paa Kongsbierget. alder 56 aar, Hustruens Nafn Birgit, alder 40 aar, Een Søn Hans, alder 7 aar, Een dito Somond, 4 aar, Een Huus mand Hans, 84 aar, stor fæ 2 støcher, smaa Creatur 3 støcher, fornævnte plas uden skyld, liger til Nadadal med Ager og Eng.

Møclestue skylder 3 tønder, udreder Soldat for toe tønder, saais Et qvartel paa Maalet, der af aflis 5 qvartel, opsiderens Nafn Evind, tient Soldat, aalder 54 aar, Hustruens Nafn Anne, alder 64 aar, Een pige Crestine, 18 aar, tieniste pige 14 aar, Een Hæst, stor fæ 9 støcher, 4 støcher qvier, iche smaa Creatur.

Raastul skylder 3 tønder, udreder Een Soldat for 2 tønder, opsiderens Nafn Ole Olesen, fød i Jertdal, alder 50 aar, Mari Jonsdatten alder 51 aar, toe Søner Ebbe, 16 aar, Jon alder 9 aar, bege de Sønner Er fri demiteret for sin Faders tieniste skyld og Halvor deris rigtige plas,
toe piger, Daardi 22 aar, Anne alder 5 aar,
Een Huus mand Tommes, iche tient Soldat, alder 70 aar, Hustruens Nafn Kari Stenersdatter, alder 60 aar, Een Hæst, stor fæ 7 støcher, 4 qvier, iche smaa Creatur, saais 2 Mæler paa Maalet og aflis der af 5 qvartel.

Gugaarden skylder 4 tønder, udreder Een Soldat for 4 tøndersaais Et qvartel paa Maalet, der aflis 5 qvartel, opsiderens nafn, Aslach, alder 60 aar, tient Soldat, Hustruens Nafn, alder 24 aar, Børn, Een Søn Halvor, 10 aar, Een Huus pige, alder Margit, 60 aar, Een Hæst;stor fæ 6 støcher, tre qvier, smaa Creatur iche bekommet.
Af de same 4 tønder som fornævnte Er bruger Tot til samroes 4 tønder som foruden er slaait sameledis som fornævnte Tof, tient Soldat, alder 36 aar, Hustruens Nafn Engeborre, alder 25 aar, Et Barn Asloug, 2 aar, tieniste pige 24 aar, Fød paa Tind, Een Hæst, stor fæ 7 støcher, 3 qvier.

Svalestuen skylder 3 tønder, udreder Een Soldat for tre tønder, saais paa Et Maal Et qvartel og Een setting, der af aflis, Ingen bevislighed bekommet, opsiderens Nafn Biørn, tient Soldat, alder 38 aar, Hustruens Nafn Christine, alder 45 aar. Een Søn Biørn, alder 4 aar, Een tieniste pige 17 aar, fød i Jierdal,

Huus mand Halvor, tient Soldat, alder 80 aar, Een Qvinde Maria, alder 88 aar, Eet Barn Amund, 4 aar, 2 Hæster, stor fæ 6 støcher.

Framgaarden skylder 2 tønder, udreder Soldat for 1 ½ tønde, saais Et qvartel, aflis 5 qvartel, opsiderens Nafn Biørn, tient Soldat, alder 44 aar, Hustruens Nafn Hæge, alder 39 aar, toe drænge, Jacob alder 9 aar, Ole 10 Uger, 4 piger, Margit 15 aar, Asjer 11 aar, Sigri, 6 aar, Gunild 3 aar,
Een Huus mand, tient Soldat, Leiuf 80 aar, Een Hæst, stor fæ 6 støcher, 4 qvier.

Hougstuen skylder 4 tønder, udreder Een Soldat, saais 2 Mæler paa Maalet, der aflis 5 qvartel. opsidernes Nafne Knud og Gunlech. tient Soldat, alder 48 aar, Hustruens Nafn Engebiør, fød i Heddal, alder 49 aar, toe Søner Ole 9 aar, Gunder 2 aar, Een pige Aaste 6 aar.
Gunlechs Hustrue alder 36 aar, 3 drænge Michel, 10 aar, Ole 7 aar, Maarten 4 aar, Daniel 1 aar, toe pige børn, Lisbet, alder 13 aar, Marta 4 aar, toe Hæster til samen, stor fæ 8 støcher, 4 qvier, tieniste dræng Ole, tient Soldat, 32 aar, Præsten Baaje Normand bruger Een tønde i Hougstuen, saais ligachtig som formeldte, Er stor fæ 3 støcher

Qvale skylder 4 ½ tønde, udreder Soldat for 4 tønder, saais Et qvartel paa Maalet og aflis 5 qvartel, opsiderenes Nafne Christen og Torbiørn, Christens Hustrues Nafn Engebiør, fød i Bø herret, 60 aar, Een Søn Nils, 28 aar, Soldat, Een pige Joran, 27 aar, Aase 14 aar.
Een Søn Johans, Soldat, 20 aar, Hustruens Nafn Anne 24 aar,
Een Huus qvinde, fød i Lauerdal, 60 aar, Torbiørns Hustrues Nafn Sigri, 31 aar, Torbiørn, tient Soldat, Margit 4 aar, Een dito Lif 2 aar, tieniste dræng, fød i Kielebøygd, Nils 15 aar, 2 Hæster, stor fæ 12 støcher, 4 qvier som brugende Christen og Torbiørn.

Skiee skylder 4 tønder, udreder Een Soldat, opsiderens Nafn Trond Skiee, iche tient, alder 60 aar, Margit Hustrue, 70 aar, Een Søn, gift, Tof, Soldat, alder 30 aar, Hustruens Nafn Sigri, alder 52 aar, Eet pige barn, alder 1 aar,
Een Huus mand Ole, fød i Hierdal, tient Soldat, 40 aar, Hustruens Nafn Gunnild, 36 aar, 4 drænge børn, Leiuv 8 aar, Torbiørn 5 aar, Halvor 2 aar, Evind, alder 4, Uger, Een pige Signe, alder 9 aar, opsiderens Nafn Trond, saais 2 Mæler paa Maalet der aflis 1 ½ tønde, 2 Hæster,
stor fæ 12 støcher, qvier 4 støcher.
Spæyceland som er Et Rødningsplas uden skyld, Ægermanden Biørn Svalestuen med Ager og Eng. Kand vare god for En ½ tønde og brænder Brændeviin til fortieniste i Svalestuen.

Dali skylder 2 tønder, udreder Een hal Soldat, saais Et qvartel paa Maalet, aflis 1 ½ tønde, opsiderens Nafn Gonleg, fornævntes Hustrue,
bruger Dali, Een Hæst, stor fæ 4 støcher, qvier 2, smaa Creatur 6 støcher, tømmeret 4 tølter gaar i gienem Elven til Fladsiaa til Skeen.

Et Rødnings plas heder Strand uden skyld. Er sam eyende til alle 8 Gaarde i Flade Fladdal"

Selliedal skylder Een tønde og 2 Mæler, udreder Een Soldat for End tønde, saais Et qvartel , aflis half fems qvartel paa Maalet, opsider
ens Nafn Leiuf, alder 70 aar, iche tient Soldat, Hustruens Nafn Groe, 80 aar. Een tieniste pige Aagaad, 10 aar. Een Hæst, stor fæ 5 støcher,
qvier 3 støcher, smaa Creatur 12 støcher.

Skarpedale, skylder Een tønde, udreder Een Soldat for Een tønde, saais Et qvartel par Maalet, aflis Een tønde, opsiderens Nafn Knud, Soldat, alder 27 aar, Eet Barn Tollef, alder 2 aar, tieniste pige Ragnild, alder 20 aar, half Hæst, stor fæ 4 støchen, Een qvie, smaa Creatur 7 støcher, tømmer 3 tølter aarlig gaar igienem Elvene til Fladdals wandet til Skeen.

Søndre Dali skylder 3 tønder, udreder Een Soldat for 3 tønder, opsiderens Nafn Engebiør, fød i Morgedahl, alder 60 aar. Een dræng, Soldat, Kittil, alder 25 aar, tre piger, Lif 18 aar, Svanao 16 aar, Signe 12 aae, saais Et qvartel, aflis 1 ½ tønde par Maalet, Ole, Soldat, bruger i same tre tønder, 28 aar, tieniste pige Randi, alder 31 aar, Een Hæst, stor fæ 6 støcher, qvier 3 støcher, smaa Creatur 9 støcher.

Nord Aasen skylder 1 tønde oh Et qvartel, udreder Een Soldat for Een tønde, saais Eet qvartel par Maalet og aflis 1 ½ tønde, opsiderens Nafn Jesper, icke tient Soldat, 44 aar, Hustruens Nafn Gunnild, alder 43 aar, Een Søn Gunnar, 10 aar. Een pige Anlaog 11 aar, stor fæ 5 støcher, Een qvie,

Et Rødnings plas heder Juve med Ager og Eng uden skyld, opsiderens Nafn Sondre, tient Soldat, alder 60 aar, Hustruens Nafn Asloug, alder 30 aar, Een pige Sisel, alder ½ aar, stor fæ Een Koe, smaa Creatur 5 støcher.

Søndre Aasen skylder ?, udreder Een Soldat, saais Eet qvartel og aflis 1 ½ tønde par Maalet, opsiderens Nafn Halvor, tient, 40 aar, Hustruens Nafn Mari, alder 36 aar, Een dræng Christen, 9 aar, 2 piger Børn, Anne 8 aar, Hæge 4 aar, Een Hæst, stor fæ 6 støcher og toe qviger.

Espelien skylder Een tønde, udreder Soldat for Een tønde, saais Eet qvartel og aflis Een tønde, opsiderens Nafn Jesper, same fornævnte Mand som bruger Aasen, stor fæ 4 støcher og Een qvie, smaa Creatur 4 støcher.

Aasene skylder 7 tønder og Een Mæle, udreder Een Soldat for 5 tønder, saais 2 Mæler par Maalet, der af aflis 1½ tønde, opsiderens Nafn Greger, icke tient, alder 50 Aar, Hustruens Nafn Anne, alder 36 aar, toe Søner, Søren 9 aar, Biørn 6 aar, toe Piger Libed, 18 aar, Gunild alder 2 aar, tieniste dræng Ole, Soldat, fød i Hiertdal, alder 24 aar, Een tieniste dræng, alder 19 aar, 2 Hæste, stor fæ 12 støcher, qvie 6 støcher, smaa Creatur 20 støcher. Een Huus Mand, fød i Bøeherret, 76 aar,

Eet Rødnings plas Sniken er til Gaarden, Een Huus Mand heder Neri, Hustruen Guro, alder 52 aar, Een Søn Halvor, 12 aar, toe piger, Gunild 9 aar, Aagaad 6 aar. Een Huus qvinde 60 aar, stor fæ Een Koe, smaa Creatur 5 støcher,
Eet plas heder Blengsdalen, Christofer 66 aar, Hustruens Nafn Ragnild, 29 rar, Et drænge barn, Halvor 6 aar, Een Koe, smaa Creatur, liger til Gaarden.

Rørtved skylder 2 tønder, udreder En Soldat for 2 tønder, saais Et qvartel par Maalet, 1 ½ tønde aflis par Maalet, opsiderens Nafn Aslach, tient Soldat, alder 74 aar, Hustruens Nafn Kari, fød par Stranden, alder 56 aar, Een Soldat, udtient Torger, alder 30 aar, Een pigealder 21 rar, Een Hæst, stor fæ 4 støcher og qvier 3 støcher, 6 støcher smaa Creatur.

Eiusaas skylder 2 tønder og Et qvartel, udreder Eet Soldat for 2 tønder, saais 2 Mæler og aflis 5 qvartel par Maalet, opsiderens Nafn Evind, Soldat, alder 26 aar, Hustruens Nafn Asloug, alder 36 aar, Een Søn Halvor, 1 aar, Een tieniste pigealder 16 aar,
Een Huus Mand, alder 50 aar, Gunild, 50 aar, 2 Børn, Aase 20 aar, Turi, alder 15 aar, Een Hæst, stor fæ 4 støcher, qvier 3 støcher, smaa Creatur 3 støcher.

Minnisiord skylder 4 tønder og Een Mæle, udreder Een Soldat for 4 tønder, saais 2 Mæler og Een setting par Maaletaflis 5 qvartel, opsiderens Nafn Evind, tient Soldat, alder 48 aar, Hustruens Nafn Daardi, alder 28 as toe Søner, Ole alder 7 aar, Biørn alder 5 aar, Een tieniste pigealder 25 aar, Een Huus qvinde, fød i Jertda1, 44 rar ved Nafn Gunild, 2 Hæste. stor fye 11 støcher og 5 qvier, smaa Creatur 12 støcher.
Skouf som Er En Rødnings plas ligendis til Minnisiord, opsiderens Nafn Ole, Bøgdevegter, fød i Ringerige, alder 70 aar, Hustruens Nafn Lif, alder 60 aar, Een Søn Jon, Soldat, alder 20 aarEen pige Asloug 16 rar. Ager og Eng foruden skyld.

Eet Rødnings plas med Ager og Eng uden skyld heder Houen, Een Qvinde heder Juri, alder 50 aar, toe Børn, Een Søn Halvor, alder 14 aar, Een pige Asloug. alder 8 aar.

Skararu skylder Et qvartel, udreder Een Soldat for Eet qvartel, saais 2 Mæler par Maalet og aflis 7 qvartel, opsiderens Nafn Ole, iche tient Soldat, alder 76 aar, Hustruens Nafn Joran, fød i Jertdal, alder 76 rar, Een Huus pige, Asloug 40 aar, tieniste dræng, fød i Jertdal, alder 9 rar, 3 støcher stor fæ, kand fødis, smaa Creatur 4 støcher, liger til Minnisiord for uden skyld med Ager og Eng.

Udi Svartdals grend Backen, skylder 2 tønder, udreder isen Soldat for 2 tønder, saais Et qvartel par Maalet, aflis 7 qvartel, opsiderens Nafn Asloug, alder 59 aar, tre Søner, Evind Soldat, alder 27 aar, Kitil, Soldat, alder 19 aar, tre piger; Børn, Gunild alder 16 aar, Margit alder 17 rar, Engebiør 12 aar, Een Hæst, stor fæ 8 støcher, 3 qvier, smaa Creatur 3 støcher.

Nørdre Svartdal skylder 1 tønde og 4 Mæler, saais Et qvartel par Maalet aflis 7 qvartel, opsiderens Nafn Gunleg, Soldat, 25 aar, tieniste (dræng) Aanon, alder 20 aar. Een Hæst, stor fæ 4 støcher, 2 qvier, smaa Creatur 3 støcher.
Nordre Svartdal skylder 1 tønde og 4. Mæler, saais Et qvartel, aflis 7 qvartel par Maalet, opsiderens Nafn Halvor, tient Soldat, alder 70 rar, Hustruens Nafn Saave, alder 54 aar, 4 Søner, Kittel 12 aar, Neri 11 sar, Halvor 10 aar, Torgrim 8 aar, toe piger, 18 rar Anne og Svanou 16 rar. Een Hæst, stor fæ 4 støcher og tre qviersmaa Creatur 6 støcher.

Een plas brugis af Halvor, heder Midbøe, skylder ten og ten hal Mæle, saais Et qvartel og aflis gien tønde paa Maalet, stor fæ 2 støcher, Halvor udreder Een Soldat for 1 tønde og 4 Mæler i Svartdal og 1 tønde og Een ½ mæle.

Barsta skylder 2 tønder, udreder Een Soldat, saais 2 Mæler paa Maalet, og aflir 1 ½ tønde, opsiderens Nafn Nils og Gunleg, Nils tient Soldat, fød i Qvidesei Sogn, alder 44 aar. Hustruens Nafn Hæge, alder 27 aar, 2 Søner, Sigval 5 aar, Johannes 2 aar, Een pige 4 aar, tieniste pige, alder 11 aar, Engebiør, Een Hæst, stor fæ 5 støcher. Een qvie, smaa Creatur 8 støcher.
Gunleg, Soldat, alder 30, Hustruens Nafn Raanou, alder 31 aar Een Søn Biørn 17 Uger, Een pige Anne, 2 aar, tieniste dræng 11 aar, Een Hæst, stor fæ 5 støcher, Een qvie, smaaa Creatur 4 støcher, bruger tilsamen med Nils i Barsta Hougstøl,

(Haugstøl) Een half tønde, iche udreder Soldat, saais Eet qvartel og aflir 5 qvartel, opsiderens Nafn Hans, tient, alder 50 aar, Hustruens Nafn Aastri, 48 aar, tre Søner, Ole 16 aar, Jon 10 aar, Niri 7 aar, Een pige Aasne 12 aar, stor fæ 3 støcher.

Blicka med Svervelii skylder 2 ½ tønde, udreder Soldat for 2 ½ tønde, saais Eet qvartel paa Maalet og aflis 5 qvartel, opsiderens Nafn, Halvor, tient Soldat, alder 40 aar, Hustruens Nafn Dagne, fød i Hiertdal, 28 aar, Een Søn Paal, alder 1 aar, stor fæ 10 støcher og 4 qvier, smaa Creatur 12 støcher.
Jesle bruger samen med Halvor, tient Soldat, alder 31 aar, Hustruens Nafn Gunild, fød i Hiertdal, alder 24 aar, toe Søner, Johannes 7 aar, Halvor 5 aar, Een pige Torbiør 4 aar, tienists pige, fød i Hiertda1, 18 sar.

Nord Blicka skyldar Een tønde, udreder Een Soldat for Een tønde, saais Et qvartel paa Maalet, aflis 1 ½ tønde paa Maalet, opsiderens Nafn Tof, iche tient Soldat, fød i Wraadal, alder 62 aar, Hustruens Nafn Jyri, fød i Wraadal, alder 50 aar, 5 Søner, Torger, alder 24 aar, Soldat, Svend 16 aar, Ole 12 aar, Halvor 6 aar, Nils 4 aar, Een pige Signe, 26 aar, Anne 18 aar, Een Hæst, stor fæ 5 støcher, qvier 2 støcher, smaa Creatur 7 støcher.

Backen skylder 2 tønder, udreder Een Soldat for 2 tønder, saais Et qvartel paa maalet, aflis 5 qvartel paa Maalet, opsiderens Nafn Lars, iche tient Soldat, fød i Øiestad Sogn, 51 aar, Hustruens Nafn Anne, fød i Hiertda1. 49 aar, Een Søn Kittil, alder 4 aar, 2 piger Barbrou 23 aar, Sisel 10 aar, Een Hæst, stor fæ 6 støcher, smaa Creatur 6 støcher.

Mellem Lii skylder 1 ½ tønde, udreder Een Soldat for Een tønde, saais Et qvartel paa Maalet, 1 ½ tønde aflis, opsiderens Nafn Neri, tient Soldat, alder 70 aar, Een Datter Birgit, 20 aar, tieniste dræng, fød i Hiertdal, alder 13 aar, Een Hæst, Hølje bruger med sin Fader, tient Soldat, Hustruens Nafn Asjer, 21 aar, stor fæ 5 støcher, qvier 3 støcher, smaa Creatur 6 støcher.

Søndre Lii skylder 1 ½ tønde, udreder Soldat for Een tønde, saais Eet qvartel paa Maalet og aflir 1 ½ tønde, opsiderens Nafn Giørand, tient Soldat, alder 34 aar, Hustrurens Nafn Hæge, 32 aar, Een Søn Biørn, 8 aar, toe piger, Birgit 6 aar, Margit 3 aar, tieniste pige, Aasil, fød i Jertdal, 50 aar, Een Hæst, stor fæ 5 støcher, qvier 2 støcher, smaa Creatur 6 støcher.

Nørsteteig skylder 1 tønde, udreder Een Soldat for Een tønde, saais Et qvartel og aflis 5 qvartel, opsiderens Nafn Jon, tient Soldat, alder 34 aar, Hustruens Nafn Margit, fød paa Rolandsstranden, alder 36 aar, Engebiør 4 aar, Søren 2 aar, Reier 4 Uger, Een Hæst, storfæ 3 støcher og Een qvie, smaa Creatur 4 støcher.

Nørdre Lii skylder 2 tønder og Et qvartel, udreder Een Soldat for 2 tønder, saais Et qvartel og aflis 1 ½ tønde, opsiderens Nafn Osmund, tient Soldat, 32 aar, Hustruens Nafn Judit, 40 aar, tre piger, Gunhild 16 aar, Anne 14 aar, Kari 12 aar, Huus qvinde Svanou, 80 aar, Een Hæst, stor fæ 5 støcher, qvier 2 støcher, smaa Creatur 6 støcher.

Bøle skylder 1 tønde og 2 Mæler. udreder Een Soldat for Een tønde, saais Et qvartel paa Maalet og aflis 5 qvartel, opsiderens Nafn Ole, tient Soldat, 36 aar, Hustruens Nafn Lif, fød i Jertdal, 31 aar, tieniste pige Randi, 22 aar, Een Hæst. stor fæ 4 støcher, qvier 2 støcher, smaa Creatur 4 støcher.

Midbøe skylder 1 tønde, udreder Een Soldat for Een tønde, saais Et qvartel og aflis 1 ½ tønde. opsiderens Nafn Gunder, tient Soldat, alder 60 aar, Hustruens Nafn Lif, 80 aar, tieniste pige Gonild, 22 aar, stor (fæ) 4 støcher, Een qvie, smaa Creatur 4 støcher.
Andres Huus Mand, ei gift, Eer Hanverks Mand til Kopp giørelser.

Søndre Svartdal skylder 3 tønder og toe Mæler, udreder Soldat for 2 1/3 tønde, saais Et qvartel, 3 qvartel aflis, opsiderens Nafn Halvor, tient Soldat, alder 60 aar, Hustruens Nafn Svanou, 70 aar, tieniste dræng, Niculs 16 aar, tieniste pige Mari, 20 aar, Een Hæst, stor fæ 6 støcher, smaa Creatur 8 støcher.
Ole bruger 1 ½ tønde af fornævnte, alder 58 aar, Hustruens Nafn Aagaad 40 aar, 4 Søner, Tore 11 aar, Halvor ? , Ole 6 aar, Jon 1 aar, toe piger, Anne 16 aar, Lif 9 aar. Een Hæst, stor fæ 4 støcher, qvier 3 støcher, smaa Creatur 5 støcher.

Wastved skylder 3 tønder, udreder Een Soldat for 3 tønder, saais Eet qvartel, aflis 5 qvartel paa Maalet, opsiderens Nafn Ougund, tient Soldat, alder 60 aar, Hustruens Nafn Turi, fød i Høydals Moe Sogn, 56 aar, 5 Søner, Gutorm. Soldat, 24 aar, Torius 20 aar, Jon 18 aar, Osmund 16 aar, Ole 10 aar. Een Hæst, stor fæ 8 støcher, qvier 4 støcher, smaa Creatur 9 støcher, Myrer til opsiære til Engeland, Een Huus qvinde, alder 60 aar.

Hedeiord skylder 2 tønder, udreder Een Soldat for 2 tønder, saais Et qvartel og aflis 5 qvartel paa Maalet, opsiderens Nafn Halvor, tient Soldat, alder 70 aar, Hustruens Nafn Kari Jonsdatter, fød i Høydals Moe Sogn alder 64 aar, Een Søn Knud, alder 34 aar, toe piger, Guri 27 aar, Anne 24 aar, Knud tient Soldat, Handvercs Mand paa Mæsing, tømmer 8 tølter gaar i Jennem Elvene i Fladsiø til Skeen, Een Hæst, stor fæ 5 støcher, qvier 3 støcher, smaa Creatur 7 støcher.

Clæyven (Kleivi) skylder 4 tønder, udreder Een Soldat for 3 tønder, saais 2 Mæler, aflis her 5 qvartel paa Maalet, opsiderens Nafn Ole, tient Soldat, fød i Høydals Moe Sogn, alder 55 aar, Hustruens Nafn Gunild, alder53 aar, Een Søn Jon, 18 aar, Een pige Barbro, 13 aar, Een tieniste pige, Taaraan, 34 aar, Een Hæst, stor fæ 5 støcher, qvier 5 støcher, smaa Creatur 6 støcher, tømmer 4 tølter aarlig i Jennem Elvene til Fladsiø til Skeen.
Eet Rødnings plas Hamnsiord uden skyld, opsiderens Nafn Jon, tient Soldat, aldor 40 aar, Hustruens Nafn Gro, alder 46 aar, toe Søner, Halvor 5 aar, Ole 8 Uger, Engebiør 8 aar, stor fæ 2 støcher, smaa Creatur 3 støcher.

Bekkhus skylder 4 tønder og Et qvartel, udreder Een Soldat for 4 tønder, saais Et qvartel paa Maalet, aflis 1 ½ tønde, opsiderens Nafn Torgier, tient Soldat, fød i Høydals Moe Sogn, alder 54 aar, Hustruens Nafn Gunild, alder 42 aar, 7 piger, toe Søner, Ole alder 17 aar, Guttorm 12 aar, Todne 21 aarAnne alder 19 aar, Barbrouf 14 aar, Margit 8 aer, Gro 6 aar, Saave 4 aar, Gunild 2 aar, Item Een Hæst, stor fæ 10 støcher, qvier 4 støcher, smaa Creatur 20 støcher, tømmer 4 tølter aarlig kommer til Skeen.

Habarsqvammen skylder 2 tønder, udreder Een Soldat for 2 tønder, saais Eet qvartel og aflis 1 ½ tønde. Jesle, tient Soldat, alder 54 aar, Hustruens Nafn Aasne, fød i Morgedal, alder 54 aar, 5 drænge børn, Torbiørn 20, Soldat, Eigil 18 aar, Aanond 22 aar, Knud 10 aar, Tollef 7 aar, Een pige Asloug 18 aar. Een Hæst, storfæ 4 støcher, l2 støcher (små fæ).

Bringa skylder 4 tønder, der af bruger Ole 2 tønder, udreder Soldat for 2 tønder, saais Et qvartel og aflis 1 ½ tønde paa Maalet, opsiderens Nafn Ole, tient Soldat, alder 38 aar, Hustruens Nafn Gro, 48 aar, tre Søner, Kittil 9 aar, Evind 7 aar, Halvor alder 18 Uger, tieniste pige Sigri, 42 aar. Een Huus Mand Ole, 80 aar, tient Soldat, Een Hæst, stor fæ 5, qvier smaa Creatur 10 støcher.

Solve, hans Broder bruger de andre 2 tønder, udreder Een Soldat for 2 tønder, opsiderens Nafn Solve, tient Soldat, 52 aar, Hustruens Nafn Gunild, alder 35 aar, Een Søn Kittil 3 aar, tre piger, Svanoug 12 aar, Anne 9 aar, Lif 3 aar. Een Hæst, stor fæ 5 støcher, qvier 3 støcher, smaa Creatur 3 støcher.

Aakre skylder 2 tønder, udreder Een Soldat for 2 tønder, saais Et qvartel paa Maalet aflis 1 ½ tønde, opsiderens Nafn Helje, tient Soldat, fød i Morgedal, 33 aar, Huus Qvinde Birigit, 58 aar. Een Hæst, stor fæ 5 støcher, 3 støcher (små fe).

Qvaale skylder 2 tønder, udreder Een Soldat for 2 tønder, saais Et qvartel og aflis 1 ½ tønde, opsiderens Nafn Neri, tient Soldat, alder 32 aar, Hustruens Nafn Hæge, 30 aar, Eend pige Gonvor, 3 aar, tieniste dræng Torgrim, 15 aar, Een Huus Qvinde Kari, 60 aar. Een Hæst, stor fæ 4 støcher, qvier 3 støcher, smaa Creatur 10 støcher.

Ægre (Aakre) skylder 2 tønder, udreder Een Soldat for 2 tønder, opsiderens Nafn Helje, tient Soldat, alder 31 aar, Hustruens Nafn Svanou, alder 27 aar, Een Søn Saalve, 26 Uger, tieniste dræng, fød i Hiertdal, alder 12 aar, tieniste pige, 40 aar, Huus Qvinde Gonvor, 60 aar. Een Hæst, stor fæ 5 støcher, qvier 3 støcher, smaa Creatur 10 støcher.


Ommisdals Annexe.

Udi Ommisdals Annexe
En Maalstang 6 Alen og Een haand bred og gifver 8te Stænger for Et Maal slaat og Et Maal skur, Een Ort, og Er 8te stænger i hvert giørne som Er 32 stænger Runt om.

Backen skylder 2 tønder, udreder Een Soldat for 2 tønder, saais Et qvartel og aflir 5 qvartel, Opsiderens Nafn Svennung. lche tient Soldat, alder 29 Aar, Hustruens Nafn Hæge, 43 aar, Een Søn Wetle, 4 aar. Een pige Har git 1 aar.
Een Huus Mand Osmund, alder 70 aar, Hustruens Nafn Hæge, 43 aer der af bruger Ole den Eene tønde, tient Soldat, alder 36 aar, Hustruens
Nafn Birgit 30 aar, toe pige Børn, Ragnild 7 aar. Een ditto Hæge, 5 aar, Een Hæst, stor fæ 6 støcher, qvier 2 støcher, smaa Creatur 6 støcher,

Norbøe skylder 4 tønder, udreder Een Soldat, saais 2 Meler og aflir 5 qvartel paa Maalet, opsiderens Nafn Torius, tient Soldat, alder 53 aar, Hustruens Nafn Gro, 45 aar, Een Søn Wetle, 11 aar, tre pige Børn, Anne 15 aar, Torgond 8 aar, Turi 3 aar. Een Hæst, stor fæ 4 støcher, qvier 2 støcher, smaa Creatur 4 støcher.

Et Rødnings plads heder Wasbek uden skyld, opsiderens Nafn Jon, iche tient Soldat, alder 56 aar, Hustruens Nafn Birgit, 53 aar, Een Søn Wetle, 20 aar, iche Soldat, Een pige Margit, 28 nar.

Der af bruger 2 tønder Kittil, tient Soldat, alder 40 aar, Hustruens Nafn Sigri, fød i Ødefield, 29 aar, Een Søn Kittil, 2 aar, tieniste dræng Torgrim, 14 aar, Een Huus pige Jorand, 70 aar, Een Hæst, stor fæ 4 støcher, qvier 2 støcher, smaa Creatur 4 støcher.

Sugaarden skylder 4 ½ tønde, der af bruger Niculs 2 tønder og Et qvar tel, udreder Een Soldat for 2 tønder, saais Et qvartel og toe Settinger
og aflis 5 qvartel, Niculs iche tient, alder 54 aar, toe Søner, Biørn 14 aar, Ole 12 aar, Een pige Hæge 77 aar. Een Hæst, stor fæ 5 støcher, Een qvie, smaa Creatur 6 støcher.

Den anden opsiders Nafn Osmund bruger Een tønde og tre qvartel, udreder Een Soldat, Osmund iche tient, fød i Suldal, alder 62 aar, Hustruens Nafn Turi, 76 aar, Een pige Engebiør 28 aar, Een Hæst, stor fæ 3 støcher, smaa Creatur 3 støcher.

Den tredie opsider Ole, bruger Een tønde og tre Settinger, udreder for Een tønde, Ole tient Soldat, alder 40 aar, Hustruens Nafn Raanoug, 36 aar, toe Søner, Ole 8 aar, Biørn 5 aar, toe piger, Ragne 16 Uger, Gro 70 nar, Een Hæst, stor fæ 3 støcher, smaa Creatur (ikke nevn).

Winsvold Nystøl 2 tønder, udreder Een half Soldat, saais 2 Mæler og aflis 5 qvartel, opsiderens Nafne Gunnuf og Lafvrans,
Gunnuf iche tient, alder 50 aar, Hustruens Nafn ?, Een Søn Tiøstof 6 aar, tienistepige Aagaad, 14 aar,
Lafvrans tient Soldat, alder 40 aar, Hustruens Nafn Birgit, 36 aar, Een Søn Wetle, 1 aar, toe pige Børn, Gunild 6 aar, Svanou 4 aar, tieniste pige Engebor, 18 aar.
Een Hæst, stor fæ 6 støcher, qvier ?, smaa Creatur 8 støcher,

Norgaarden skylder 2 tønder, udreder Een half Soldat, saais 2 Mæler, aflis Een tønde, opsiderens Nafn Svend, tient Soldat, fød i Morgedal sogn, alder 43 aar, 5 pigeBørn, Svanou 7 aar, Asloug 14 aar, Birgit 11 aar, Gro 8 aar, Hæge 5 aar, Een Hæst, stor fæ 6 støcher. Een qvie, smaa Creatur 8 støcher.

Et Rødnings plaa heder Grasbek uden skyld med Ager og Eng, opsiderens Nafn Erich, iche tiem Soldat, alder 30 aar, Hustruen Ingeri, fød i Ødefield, alder 29 aar, Eva Huus qvinde Sigri, 60 aar, stor fæ 2 støcher, Een qvie.

Høydalen skylder 2 tønder, udreder Een half Soldat, saais Et qvartel og aflis 1 ½ tønde paa Maalet, opsideren Biørguf, alder 48 tiar,
Hustruens Nafn Margit, 50 aar, 5 Sønner, Aslach 18 aar, Guttorm 16 aar, Ole 14 aar, Ole 12 aar, Tollef 10 aar.
Een Hæst, stor fæ fæm støcher, qvier 2, smaa Creatur 10 støcher.

Røngiom skylder 2 tønder, udreder Een hal Soldat, saais Et qvartel og aflis 1 ½ tønde, opsiderens Nafn Knud, fød i Førisdall, tient Soldat, alder 62 aar, Hustruens Nafn Gunild, 50 aar, En Søn Knud, 7 aar, 4 re piger, Margit 20 aar, Guro 17 aar, Gro 6 aar.
Een Hæst, stor fæ 6 støcher, qvier 4 støcher, smaa Creatur 12 støcher.

Landsverck skylder 1 tønde, udreder Een Soldat for Een tønde, saais Et qvartel og aflis 5 qvartel, opsiderens Nafn Tommes, iche tient, 48 tiar, Hustruens Nafn Birgit, 36 aar, Een pige 15 aar. Stor fæ 3 støcher, Een qvie, smaa Creatur 6 støcher.

Nasgrav skylder 1 tønde, udreder Een Soldat for Een tønde, saais Et qvartel, aflis 1 ½ tønde paa Maalet, opsiderens Nafn Solve, fornævnte i Bringa Berdals Annexe, Een hal Hæst, stor fæ 4 støcher, qvier 2 støcher, smaa Creatur 6 støcher,

Qviststøl skylder 1 tønde, udreder Een Soldat for Een tønde, saais Et qvartel og aflis 1 tønde, opsiderens Navn Helje, Soldat, alder 28 aar.
Hustruens Nafn Hæge, alder 24 aar, Een Søn 1 aar, tieniste pige 17 aar,
En half Hæst, fæ 3 støcher, Een qvie, smaa Creatur 5 støcher, Gran Skoug til gaarden aarlig kand hugges 3 tølter til Skeen.

Syndre Dyrland, skylder 2 tønder, udreder Een mat hal Soldat, saais Et qvartel, 1 ½ tønde aflis, opsiderens Nafn, iche tient, alder 60 tiar,
Hustruens Nafn Gro, 56 aar, toe Søner, Wetle 18 aar, iche Soldat, Svennung 10 aar, 4 re pige Børn, Svanou 24 aar, Guroe 21 aar, Engebiør 17 aar, Hæge 6 aar, Een Hæst, stor fæ 5 støcherqvier 2 støcher, smaa Creatur 6 støcher. Qvernested til Gaarden.

Nørdre Dyrland, skylder 2 tønder, udreder Een hal Soldat, saais Et qvartel og aflir 1 ½ tønde paa Maalet. opsiderens Nafn Lafvrans, iche tient Soldat, alder 40 aar, Hustruens Nafn Todne, 40 aar, 4 re Sønner, Biørn 15 aar, Wetle 13 aar, Eigil 8 aar, Knud 4 aar, og 4 re pigeBørn, Birgit 18 aar, Gunild 10 aar, Engebiør 2 aar, Gonvor 13 Uger, Een Hæst. stor fæ 5 støcher, qvier 2 støcher, smaa Creatur 6 støcher.

Fossum skylder 1 ½ tønde og Een Mæle, udreder Een Soldat for 1 ½ tønde, opsiderens Nafn Tord, tient Soldatalder 47 aar. Hustruens Nafn Barbro, 29 aar, tre Sønner, Ole 4 aar, Knud og Eigil, tvindlinger, alder 20 Uger, Een pige Sigri 2 aar, tieniste pige Gro, 32 aar, Inger fød i Høydals Moe Sogn, 60 aar, 2 piger Guroe, 28 aar, Margit 24 aar.
Een Hæst, stor fæ 5 støcher, qvier 2 støcher, smaa Creatur 8 støcher.

Wetterhuus skylder 1 tønde, udreder Een Soldat, saais Et qvartel og aflis l tønde, opsiderens Nafn Torsteen, tient Soldat, alder. 80 aar, Hustruens Nafn Hærbiørg, 52 aar, Een Søn Aavald, 20 aar, er Soldat, tre piger, Anne 18 aar, Margit 13 aar, Guroe 9 aar.
En Hæst, stor fæ 3 støchersmaa Creatur 6 støcher.

Berge skylder 3 112 tønde, udreder Een Soldat for 3 ½ tønde, saais Et qvartel og aflir 5 qvartel, opsiderens Nafn Eigil, tient Soldat,
alder 60 aar, fød i Morgedal, toe Søner, Tosten, udtient Soldat, alder 29 aar, Ole, Soldat, alder tyve aar, toe tieniste piger, Todne 14 aar, Gunild 17 aar, Huus pige, 26 aar.
Een Hæst, stor fæ 6 støcher, qvier 3 støcher, smaa Creatur 10 støcher.

Rui skylder 2 tønder, udreder Een Soldat for 2 tønder, der af bruger Osmund Een tønde, saais Et qvartel og aflir 1 ½ tønde, Osmund, tient Soldat, alder 50 aar. Hustruens Nafn Anne, 36 aar, toe pigeBørn, Asloug 18 aar, Engebiør 1 aar, Een Huus Qvinde, Margit 60 aar.
Een hal Hæst, storfæ 4 støcher, qvier 2 støcher, smaa Creatur 6 støcher.

Biørn den anden tønde, saaer ligeledis og aflis, Biørn tient Soldat, alder 32 aar, fød i Nommedal, Hustruens Nafn Sigri, alder 36 aar, tre piger, Ølle 8 aar, Asloug 5 aar, Anne Et aar, Huus Qvinde Gunild, 63 aar.
Een hal Hæst, stor fæ 4 støcher, qvier 2 støcher, smaa Creatur 6 støcher.

Een ødegaard til Gaarden heder Hommelie, opsiderens Nafn Paal, Soldat, Hustruens Naftn Sigri, 36 aar, toe pige Børn, Saavi 5 aar, Hæge 2 aar. Een Huus dræng 59 aar, Een Huus Qvinde 60 aar, kand føde Een Koe paa Hommelie.

Esqvam skylder 1 tønde og. 2 Mæler, udreder Een Soldat for 1 tønde, saais Et qvartel og aflir 1 tønde, opsiderens Nafn Ragnild, 40 aar, tre Sønner, Evind 8 aar, Taarbiørn 5 aar, Ole 2 aar, toe pigeBørn, Asjer 9 aar, Gunild 28 Uger,
Huus Mand Torvald (Torvill. G.S.) 80 aar, Een Datter Hæge, 32 aar, Een Hæst, stor fæ 4 støcher, qvier 2 støcher, smaa Creatur 6 støcher,

Wetrhus skylder 1 tønde, udreder Een Soldat for Een tønde, opsiderens Nafn Tosten, Soldat, alder 24 aar, Hustruens Nafn Svanoug, 26 aar, toe Søner, Svennung 3 aar. Een dito Knud 1 aar, tieniste dræng Eigil 15 aar, stor fæ 4 støcher, qvier 3 støcher, smaa Creatur 8 støcher,

Svinom skylder 2 ½ tønde, udreder Een Soldat for 2 ½ tønde, saais Et qvartel paa Maalet og aflis 2 1/3 tønde, opsiderens Nafn Neri, tient Soldat, alder 48 aar, Hustruens Nafn Engebiør, 36 aar, tre pige Anne 9 aar, Asloug 7 aar, Sigri 4 aar, Een Søn Jon 29 Uger, toe tieniste piger, Ragnil 21 aar, Gunild 40 aar,
Een Huus Mand Halvor, tient Soldat, alder 80 aar, Een Hues Qvinde Sigri, 66 aar,
Item Een Hæst, stor fæ 7 støcher, qvier 3 støcher, smaa Creatur 13 støcher. Qvernested til Gaarden.

Sellestad skylder 4 tønder, udreder Een Soldat for 4 re tønder, saais Et qvartel, og aflir 1 ½ tønde, opsiderens Nafn Ole, fød i nørdre Stue, tient Soldat, alder 36 aar, Hustruens Nafn Todne, 30 aar, 4 re Sønner Halvor 9 aar, Ole 5 aar, Torsteen 3 aar, Knud 26 Uger, tieniste dreng Oles 22 aar, tieniste pige Marte, fød i Ødefield, alder 21 aar, Een tienistepige Guri, 14 aar.

Ole i syndre Stue bruger de andre 2 tønder, tient Soldat, alder 40 aar, Hustruens Nafn Hæge, 24 aar. Een Søn Aslach 4 aar, Een pige Lovise 7 aar, tieniste dræng Torius 15 aar, Een ditto Knud, 10 aar, tieniste pige Margit 23 aar,
Een Huus Qvinde Birte, fød i Skeen, 60 aar.
Een Hæst, stor fæ 5 støcher, qvier 2 støcher, smaa Creatur, Qvernested til Gaarden.

Wallopt (Vaalhovd?) skylder 4 re ?Mæler, udreder Een Soldat for 4 re Mæler, Ægermanden Ole Sellestad, saais Eet qvartel, aflis 1 ½ tønde paa Maalet,
Een Huus Mand Andris, 64 aar. Hustruens Nafn Margit, 56 aar, Een Søn Ole, 10 aar,
stor fæ 2 støcher, smaa Creatur 6 støcher.

Eet Rødnings plas heder Lii med Ager og Eng uden skyld, opsiderens Nafn Jon, tient Soldatalder 60 aar, Hustruens Nafn Lif, 48 aar, fød i Tuddal, Een Koe, smaa kreatur 4 støcher.

Trae skylder 2 tønder, udreder Een Soldat for 2 tønder, saais Et qvartel og aflir 5 qvartel, opsiderens Nafn Jon, tient Soldat, alder 60 aar. Hustruens Nafn Taarand, 40 aar, 4 re Sønner, Jon 17 aar, Evind 18 aar, Johannes 9 aar, Knud 3 aar, tre piger Birgit 11 aar, Anne 7 sar, Joran 5 aar, Een Huus pige fød paa Rolandsstranden heder Guroe, 60 aar.
Een Hæst, stor fæ 5 støcher, qvier 2 støcher, smaa Creatur 8 støcher, Qvernested til Gaarden.

Moen skylder t tønde, udreder Een Soldat for Een tønde, saais Et qvartel og aflis Een tønde, opsiderens Nafn Wetle, tient Soldat, alder 43 aar, Hustruens Nafn Asloug, alder 40 aar, toe Sønner, Tof 6 aar, Halvor 4 aar, Een pige Birgit 20 Uger, tieniste pige Ragnild, 22 aar, Een Huus Qvinde 20, heder Gunild, Een datter Aasild 26 aar.
Een Hæst, stor fæ 4 støcher.

Nedre Aamod skylder 5 qvartel, udreder Een Soldat for 5 qvartel, opsiderens Nafn Oudun, Eent Soldat, alder 44 sar, Hustruens Nafn Asloug, 43 aar, Een Søn Jon, 3 aar, tre pige Børn, Lif 14 aar, Asloug 9 aar, Ingeri 6 aar.
Een Hæst, stor fæ 4 støcher. Een qvie, smaa Creatur lire støcher.

Øfre Aamod skylder 2 tønder, udreder Een hal Soldat saais Et qvartel og aflis 1 ½ tønde, opsiderens Nafn Jon, Soldat, alder 25 aar, Hustruens Nafn Kari, fød i Laardals prestegield, alder 23 aar. Een Søn Halvor, 8 Uger, tieniste pige Kiersti, 15 aar,
Een Huus Mand Halvor, Soldat, 26 aar.
Een Hæst, stor fæ 6 støcher. Een qvie, smaa Creatur 6 støcher.

Growen (Groven) skylder 3 tønder og Een Huud, udreder Een Soldat for 3 tønder og Een Huud, saais Et qvartel og aflir Een tønde paa Maalet, opsiderens Nafn Jon, tiener Sergeant ved Bruuns Compagnie, Hustruens Nafn Gunild, tienisti dreng Ole, Soldat, alder 32 aar, Een Hæst, stor fæ 5 støcher, Een qvie, smaa Creatur 8 støcher.

Opsiderens Nafn Knud bruger den halfye Gaard i Growen, saais ligeledes og aflis, stor fæ 5 støcher, Een qvie, smaa Creatur 8 støcher, Een Huus Mand Ole, tient Soldat, alder 40 aar, Hustruens Nafn Hæge, 60 aar, Een datter Margit, 19 aar. Qvernested til Gaarden.

Øfre Skoren skylder 2 tønder og 2 ½ Mæle, udreder Een hal Soldat, saais Et qvartel og aflir 1 ½ tønde, opsiderens Nafn Anond Skoren, iche tient Soldat, fød i Laardal prestegield, alder 60 aar, Hustruens Nafn Hæge, 41 aar, Een Søn Aadne, Soldat, 27 aar, Een dito Halvor, 14 aar, Een pige Anne, 13 aar, tieniste pige Margit, 24 aar, Een dito Hæge, 40 aar,
Anond Skoren BørseSmed. Een Hæst, stor fæ 8 støcher, qvier 2 støcher, smaa Creatur 12 støcher. Qvernested til Gaarden.

Nedre Skoren skylder 1 ½ tønde, udreder Een Soldat for 1 ½ tønde, saais Et qvartel og aflir 1 ½ tønde, opsiderens Nafn Ole, tient Soldat alder 50 aar, Hustruens Nafn Lisbet, 51 aar, Een Søn Sigur, 12 aar, 2 pigebørn, Ragnild 18 aar, Saave 15 aar, tieniste dræng Torgrim, iche tient Soldat, alder 60 aar,
Een Hæst, stor fæ 5 støcher, qvier 2 støcher, smaa Creatur 6 støcher, Een Huus pige, fød i Laardal prestegield, alder 60 aar

Rinde skylder 2 tønder, udreder En Soldat for 2 tønder, saais Et qvartel og aflir 5 qvartel, opsiderens Nafn Ole, tient Soldat, alder 50 aar,
Hustruens Nafn Aasild, 40 aar, 4 re Sønner, Halvor 13 aar, Harald 7 aar, Tosten 4 aar, Ole 17 Uger, tieniste dræng Knud, Soldat, alder 22 aar, Een Hæst, stor fæ, 4 støcher, qvier 2 støcher, smaa Creatur 6 støcher, Qvernested til Gaarden.

Myrbøe skylder 1 Mæle, udreder en Soldat for Een Mæle, saais et kvartel og aflir half 4 re qvartel, opsiderens Nafn Tore, Dragon under ?, fød i Lister lænet, alder 32 aar, Hustruens Nafn Lif, 27 aar, Et pige barn Kari, stor fæ 2 støcher, 4 støcher (smaa Creatur).

Subøe skylder gien ½ tønde, udreder Een Soldat for Een hal tønde, saais Et qvartel og aflir 4 re qvartel, opsiderens Nafn Torger, Soldat, 34 aar, Hustruens Nafn Sigri, 30 aar, Een datter 6 aar, Een dito Hæge 3 aar, Engebiør 1 aar, tieniste pige 40, heder Aasild, Een Hæst, stor fæ 4 støcher, qvier 2 støcher, smaa Creatur 6 støcher.

Øfvrebøe skylder 4 tønder, udreder Een Soldat, saais Et qvartel og aflir 5 qvartel, opsiderens Nafn Knud og Aslach. Knud tiem Soldat, 52 aar, Hustruens Nafn Hæge, 31 aar, Aslach 10 aar, Gunder 4 aar, Een pige Anne, 2 aar.

Aslach tient Soldat, alder 40 aar, Hustruens Nafn Torbiør, 50 aar, toe Sønner, Halvor 22 aar, Osmund 17 aar, Een pige Engebiør 15 aar, tieniste pige Engebiør, fød paa Rolandsstranden, alder 20. Item 2 Hæste, stor fæ 10 støcher, qvier 4 støcher, smaa Creatur 12 støcher.
Een HuusMand Willem, fød i Sverie, tient Soldat, alder 39 aar, Hustruens Nafn Kari, 23 aar, Een pige Pari 1 aar.

Harang skylder tre qvartel, udreder Een Soldat for tre qvartel, saais Et qvartel og aflis 5 qvartel, opsiderens Nafn Tor, tient Soldat, fød i Lærdal, alder 60 aar, Sønnen Ole, Soldat, 24 aar, Knud, hans Broder, tvindlinger, 24 aar, Christen 18 aar, Knud 15 aar, Hans 12 aar, Een pige Birgit, aar, tieniste pige Gro, 30 aar, Een Hæst, stor fæ 3 støcher, qvier 2 støcher.

Skuldalen skylder Een tønde, udreder Een Soldat for Een tønde, saais Et qvartel og aflis 3 qvartel, opsiderens Nafn Eigil, Soldat, alder 26 aar, Hustruens Nafn Engebiør, 26 aar, toe Sønner, Halvor 3 aar, Gonlech 26 Uger, tieniste pige Birgit, fød paa Tind, alder 10 aar,
Een Huus Qvinde Gunild, fød paa Roulandsstranden, alder 80 aar. Een Huus pige, Gunvor, 40 aar,
Een Hæst, stor fæ 5 støcher, Een qvie, smaa Creatur 5 støcher.

Eet Rødnings plas heder Lii, skylder Et qvartel og iche udreder Soldat, saais Et qvartel og aflis Een ½ tønde, opsiderens Nafn Tof, iche tient Soldat, alder 60 aar, Een datter Ragnild, 20 aar, tieniste pige Anne, fød paa Tind, 9 aar,
stor fæ 4 støcher, qvier 2 støcher, smaa Creatur 6 støcher.

Bosbøe skylder Een 1/3 tønde, iche udreder Soldat, saais Et qvartel og aflis hal tree qvartel, opsiderens Nafn Jarand, tient Soldat, alder 50 aar, Hustruens Nafn Guroe, 48 aar, 3 Sønner, Ole, Soldat, 20 aar, Jacob 18 aar, Osmund 10 aar,
Een Hæst, stor fæ 8 støcher, qvier 3 støcher, smaa Creatur 16 støcher, fiskerie til Gaarden.

Giebøe skylder 2 Mæler, iche udreder Soldat, saais Et qvartel og aflis Een hal tønde, opsiderens Nafn Kittil, tient Soldat, alder 61 aar, Hustru ens Nafn Sigri, 38 aar, tre Søner, Stenuld, Soldat, 26 aar, Evind 14 aar, Gonnar 11 aar, Eet pige barn Lif, 8 aar.
Een Huus Mand Jon, tient Soldat, alder 40 aar, Hustruens Nafn Øli, 50 aar, toe Sønner, Gonder 6 aar, Peer 4 aar, toe pige Børn, Guroe 5 aar, Gunild 10 Uger,
stor fæ 3 støcher, smaa Creatur 6 støcher, fiskerie til Gaarden.

Skinderland skylder Et qvartel, iche udreder Soldat, saais Et qvartel og aflis En ½ tønde, opsiderens Nafn Magnus, tient, fød i Biercum Sogn, alder 40 aar, Hustruens Nafn Anne, 29 aar, tre Sønner, Biørn 10 aar, Erich 8 aar, Evind 2 aar, Een pige 4 aar. Een Huus Qvinde 74 aar,
stor fæ 3 støcher, smaa Creatur 4 støcher, fiskerie til Gaarden, Qvernested til Gaarden.

Qvammen skylder Een ½ tønde, udreder Een Soldat for Een ½ tønde, Saais Et qvartel, aflis halt fiere qvartel, opsiderens Nafn Gregar, tient Soldat, alder 42 aar, Hustruens Nafn Ragnild, 30 aar, Engebiør 7 aar, Kiersti 4 aar, En Søn Eivind 1 aar, tieniste dræng Nils, fød paa Stranden, alder 18, tieniste pige Hæge, 17 aar,
En Hæst, stor fæ 4 støcher, Een qvie, smaa Creatur 6 støcher. Qvernested til Gaarden.

Biaaen skylder En hal tønde, udreder En Soldat for Een hal tønde, saais Et qvartel og aflis tre qvartel, opsiderens Nafn Tarald, iche tient, alder 40 aar, Hustruens Nafn Kari, 44 aar, En Søn 14 aar, heder Knud, tre piger, Birgit 12 aar, Margit 6 aar, Gunild 1 aar.
Een Hæst, stor fæ 4 støcher, Een qvie, smaa Creatur 6 støcher. Qvernested til Gaarden.

Angre skylder tre Settinger, udreder Een Soldat for tre Settinger, saais Een Mæle og aflis Een hal tønde, opsiderens Nafn Aavald, tient Soldat, fød i Ødefield, alder 64 aar, Hustruens Nafn Engebiør, 80 aar, tieniste pige Ragnild, 22 aar, fød paa Stranden, tienistedræng Asbiørn, 12 aar,
Een Huus Qvinde Anne, 40 aar, Een Søn Johannes, 10 aar, Een ditto Aslach, 6 aar. Een Hæst, stor fæ 2 støcher, 1 qvier, smaa Creatur 6 støcher, Qvernested til Gaarden.

Sællie skylder 4 Mæler, udreder Een Soldat for 4 Mæler, saais Et qvartel aflis En 1 /2 tønde, opsiderens Nafn Jon, Eent Soldat, alder 56 aar, Hustruens Nafn Todne, 36 aar, tieniste pige Ragnild, 26 aar,
Een Hæst, stor fæ 4 støcher og Een qvie, smaa Creatur 6 støcher. Qvernested til Gaarden.

Tios skylder Een hal tønde, udreder Een Soldat for Een hal tønde, saais Et qvartel og aflis 3 qvartel, opsiderens Nafn Tiøstof, tient Soldat, alder 50 aar, Hustruens Nafn Ragnild, 32 aar, 2 Sønner, Ole 5 aar, Knud 1 aar, Een datter 3 aar, tieniste dræng Nils, fød paa Kongsberg, 16 aar, tieniste pige, fød i Ødefield, alder 30 aar, Een Huus Qvinde Aasild, 70 aar.
Een Hæst, stor fæ 6 støcher, qvier 2 støcher, smaa Creatur 6 støcher.

Qvambek skylder 1 tønde, udreder Een Soldat for En tønde, saais Et qvartel og aflis 1 tønde, Haavard, tient Soldat, alder 69 aar, Hustruens Nafn Birgit, fød i Høidals Moe Sogn, alder 60 aar, Een Søn Torgrim, Soldat, alder 26 aar, Een tieniste pige Guroe, 22 aar, Birgit 24 aar, Lif 13 aar.
Een Hæst, stor fæ 6 støcher, qvier 3 støcher, smaa Creatur. Qvernested til Gaarden.

Bøle skylder Een Mæle, iche udreder, saais Et qvartel paa Maalet, aflis 3 qvartel, opsiderens Nafn Ole, iche tientSoldat, fød i Laardals gield, alder 60 aar, Hustruens Nafn Margit, fød i Wang preste gield, alder 36 aar, Een Søn Biørn, alder 20 aar, tre pige Børn, Kari 16 aar, Tove 8 aar, Birgit 4 aar, Een Huus Qvinde Sigri 70 aar, Een Huus dræng Lars, iche tient Soldat, alder 28 aar,
stor fæ 2 støcher, Een qvie, smaa Creatur 4 støcher.

Saaledes formener jeg ved ovenskrevne optagne optagelse som jeg, af Opsiderne paa en hver gaard,
da jeg; til hver især gaard fra gaard til gaard omvistes haver tegnet, at have efterlevet min høigunstige
Hr. Amtmands mig tillagde befaling, hvor efter dette er rigtig forfattet.

Midbøen d. 26 de Juni 1730.
Lavrants Guttormsen Midbøen. (Sign.)

Avskrift: Alf Mostue, mai 1995. (Salvo erore & omissione).