ved
Gard Strøm

| HJEM | KILDER | LINKER | HJELP |


Prester i Seljord
Etter Reformasjonen


Prester i Seljord etter reformasjonen (ca. 1537). Ufullstendig (G.S.).

Seljord Prestegård har "alltid" vært gården Skornes ("Skorvenes" 1559).
Kilde: Den gamle Seljordsoga (Tov Flatin - 1942), bind 1, side 170.

Alle 3 bind av den gamle Seljord-soga ligger på Nasjonalbiblioteket. Link.


Før 1530 - 1552.

Jens Lauritzsøn
.
J. Lauritzsøn var Sogneprest i Sillejord i overgangen mellom det katolske og det protestantisk skiftet.
Nevnt som prest i Seljord i 1530. Kilde: Den gamle Seljordsoga. Makeskifte brev av 21/11-1530.
Nevnt som både prest og prost til Sillejord i 1538. Kilde som ovenfor. Et diplom av 29/11-1538.


1552 - 1558.

Hans Jacobsøn
fra Fyresdal?
Var prest i Sillejord iflg. den gamle Seljord soga, bind 1, side 170, i tiden 1552-1558. Han skal da ha flytta til Moland i Fyresdal og blitt sogneprest der.
Han ble visstnok siden også prest i Kviteseid.


1559 - ca. 1570.

Søren Pederssøn. Trolig dansk.
Nevnt i aug. 1559, 1566.


ca. 1570 - ca. 1601.

Lauritz Hanssøn.
Nevnt som rømt fra Valle i Setersdal p.g.a. "Almuens Ugudeliged" i 1551 og kom trolig hit i 1570. Han mottok biskop Jens Nilssøn til visitas i 1595.
Levde trolig til 1601.


1601 - 1612.

Nils Pederssøn Landskrone. Trolig fra Landskrona i Skåne, som på den tiden hørte til Danmark.
Sogneprest fra 1601 - 1612.

Gården Sundsbarm var på denne tiden presteenkesete. Enka Dorthe levde i mange år og betalte skatt av Sundsbarm fram til 1633.
Kilde: Den gamle Seljordsoga (Tov Flatin - 1942), bind I.


1612 - 1633.

Michel Madssøn Aalborg trolig fra Danmark d. 1633 i Sillejord.
g1g m. NN død i 1622.
Sogneprest i Sillejord fra 1612 - 1633.

I hans tid lå prestegården på Kyvlehaugen. Litt nord-vest for der den nye prestegården ble oppført.
Det gamle innhuset brant ned i hans tid.


1633 - 1689.

Zacharias Jonsson Sckancke f. 4/10-1601 på Innvik prestegård i Sogn d. 22/1-1689 i Sillejord, s.a. prest og prost Jon Mogenssøn Schanke og Magdalene Andersd. Foss fra Bergen.
g1g (trolovet) 30/5-1633 m. Dorothea Jørgensdatter fra Scheen d. i mai 1643 i Sillejord, d.a. rådmann Jørgen Nielssøn.
g2g i Seljord 3/11-1644 m. Sarcha Jahnsdatter fra Holland (eller Vallonia i det nåværende Belgia?) d. 1705, d.a. Jahn Giertssøn.

Sogneprest Zacharias Schanke bad sognepresten i Hjartdal, Hr. Povel, om å komme til Seljord for å vie ham til sitt andre ekteskap.

Zacharias sin far, prost Jon Mogenssøn Schanke, ble dømt til døden og halshogd i Innvik, Hardanger.
Det er den eneste presten i Norge, som er kjent for en slik nådeløs slutt på livet.

Zacharias Schanke var den første presten i Øvre Telemark, som begynte å føre kirkebok.
Denne kirkeboka begynner med hans egen selvbiografi og om hans barneår i Innvik.

Denne gamle prestegården brant ned ved Jonsoktider 1654. Denne gangen gikk alle husa med i brannen.
Kirkeboka hvor han hadde ført barnedåper, trolovelser, vielser og introduserte, brant også opp.


1689 - 1713.

Daniel Michelssøn Wulf f. 18/11-1635 på Kongsberg d. 15/2-1713, 77 år gml. i Sillejord.
g.m. Maria Zachariasdatter Skancke d. etter 1731 (Sal. Hr. Daniels Enche, var da til "Herrens bord" i Flatdal kirke).
9 barn, men bare 3 vokste opp.
1. Daniel Danielssøn til Framgarden i Flatdal.
2. Christine Danielsdatter g.m. Bjørn Svalastog. Bodde på Svalastog i Flatdal.
3. Catharina Danielsdatter Wulf dpt. 9/4-1693 i Seljord g.m. Peder Christensen. Bodde også i Sillejord.

(Jeg kjenner ikke til rette rekkefølgen på disse barna, men de er født innimellom de andre 6 barna, som døde tidlig. G.S.)

Daniel Wulf kom til Seljord som kapellan for Schanke rundt 1671. Han overtok som sogneprest etter Schanke i 1689 og
hadde dette presteembedet i mer enn 41 år. Han skrev kirkebok nr. 2 for Seljord.

Kilde: Det ble holdt offentlig skifte etter Hr. Daniel Wulf den 2/11-1713.

Enka flytta til det daværende enkesetet i Sillejord, gården Haugstugo med Tresland, som tilsammen hadde ei landskyld på
2 tønner korn.

Hr. Wulf hadde som kapellan Jens Christenssøn Wendelboe, som skal være s.a. fogden i Numedal og Sandsvær (1694-1698),
Christen Knudsen Wendelboe og Maren Jensdatter Biering.

(Les om Christen Knudsen Wendelboe i den gamle Seljord bygdesoge, bind I, side 179. G.S.).


1713 - 1735.

Sogneprest
Peder Jonssøn Bruun
fra Aalborg i Danmark f. 1/1-1667 d. 28/12-1735 i Sillejord, s.a. borger Jon Lessøe og Maren Pedersdatter.
g. i Oslo 1714 m. Karen Christensdatter Smith fra Oslo, søster til rådmann i Oslo - Jens Christenssøn Smith.
1. Christen Pederssøn Bruun f. ca. 1721 i Sillejord.
2. Jon Pederssøn Bruun f. ca. 1723 d. 1740 i Oslo som skoleelev.
3. Maren Pedersdatter Bruun g.m. Talleiv Sondresen Groven. Bodde på Groven i Sillejord.

Kilde: Den gamle Seljord bygdesoge, bind I, side 181/182.
Biskop Nyrop satte Bruun for prosterett på Tinn prestegård den 20/9-1725. Flere bygdefolk fra Sillejord var med (som vitner?). Etter en visitas i Sillejord i 1725, hvor kirkeboka ble nøye studert, oppdaga biskopen følgende: Kirkeboka var veldig slurvete ført, mange prekendager var ikke innført og han hadde ført opp mange prekendager, som han ikke hadde vært tilstede. Bruun hadde dratt ut på reiser uten permisjon og gjort helligdagene til reisedager for seg selv og i steden brukt hverdager til gudstjenester. I tillegg hadde han viet brudepar, som var så nær beslektet at de skulle hatt søkt kongen om tillatelse. Dertil kom uryddighet i forbindelse med offerpenger og skatt. Han hadde bl.a. ført opp en gang, at det kun hadde kommet inn 1/2 ort i offergave, mens klokkeren og Lavrants Midbøen hadde regnet ut at det hadde kommet inn 2 ort - 14 sk.
Bruun ble sittende i sin stilling, men kirkeboka ble fortsatt like slurvete ført. Sognepresten hadde en kappelan, som i kirkeboka ble skrevet som Hr. Boye. Han forrettet en rekke kirkehandlinger for sognepresten. Særlig i Åmotsdal, "hvortil det var en Lang og besværlig Rejse". Det var bytte av kapellan ved årsskiftet 1731/ 1732.
Den nye kapellanen ble Hr. Torjus Grøgaard.

Hr. Boye var kapellan i Sillejord, hvertfall i tiden 1725 - 1731. Kilde: Kirkeboka 1725 - 1736.
Hr. Torjus Grøgaard ble kapellan i 1732. Kilde: Kirkeboka 1725 - 1736.
Torjus Grøgaard ble i 1739 ansatt som sogneprest i Lindås prestegjeld, Hordaland. Han var kjent som "drikfældig" og ble, etter klager fra
almuen, fratatt flere av sine embedsoppgaver.

Kilde: "Bergens stifts Biskoper og Præster efter Reformasjonen" (Prost Johan Frederik Lampe -1895).
Torjus Grøgaard ble f. i Danmark 1697 d. 30/6-1767 i Bergen. Student fra Kjøbenhavns Skole i 1720. Bacc. 1721. Ble 30/4-1728 personel kapellan ved Tvet i Kristiansand. 10/5-1732 ble han personel kapellan i Seljord. Han ble gift (i Gjerpen?) den 13/9-1735 med Petronelle Giertsdatter Cloumann fra Falkum i Gjerpen f. ca. 1700 bg. 26/5-1763 i Bergen, d.a. rådmann Giert Hansen.
Grøgaard ble ansatt som sogneprest i Lindås prestegjeld den 13/3-1739. Ikke mange år etter kom det inn klage fra almuen til biskop Bornemann på grunn av hans drikkfeldighet. Grøgaard ble derfor i 1743 pålagt å ansette en kapellan til hjelp. Fra 1746 fikk kapellanen oppgave som "vice-pastor". Det ble ikke bedre med drikkingen og i 1748 sendte almuen på ny en klage. Denne gang til biskop Pontoppidan, for å få Grøgaard fjernet. I klagen var det bl.a. skrevet: "de ham tilfaldne Indtægter anvendes til at fremme hans onde Tilbøielighed, medens Vicepastoren knap havde Levebrød". Biskopen befalte da at det skulle holdes et "Prosteforhør" av Grøgaard. Dette resulterte i at han i 1749 ble pålagt å avholde seg fra alle geistelige forretninger og overlate styringen av presteembedet til vicepastoren mot at han selv skulle få en pensjon på 225 rdl. pr. år. Torjus Grøgaard og hans frue flyttet siden til Bergen. De døde barnløse på 1760-tallet.
OBS! Grøgaard er ikke funnet gift i Skien, Gjerpen eller Seljord. G.S.

 


1736 - 1753.

Ole Nielssøn Spurv fra Scheen (Skien) f. 9/8-1685 i Scheen d. 13/9-1753 i Sillejord.
g. i Scheen 1728 m. Agathe Danielsdatter Blom fra Scheen d. som enke i Scheen 20/7-1761.

Ingen barn.


1753 - 1799.

Hans Amundssøn Wille
(Hans Wille) fra Kjøbenhavn f. 20/6-1714 d. 10/8-1799, s.a. borger Amund Hanssøn og
g1g i Skien 12/8-1755 m. Anne Marie Hansdatter Bloch fra Kviteseid d. 1758, d.a. sogneprest og prost Hans Jacob Bloch.
g2g i Valle, Aust-Agder 26/3-1759 m. Bolette Nielsdatter Møllerup dpt. på Hvaler, Østfold 13/7-1737 d. 21/2-1801 på Stridsklev i Eidanger.

Enka kjøpte gården Stridsklev i Eidanger og flytta dit.


1800 - 1810.

Nicolai Solner fra Oslo f. 11/10-1753 d. 6/8-1810 i Sillejord.
g1g m. NN.
g2g m. Johanne Cicilia Bentzen.
 


1811 - 1819.

Eiler Rosenvinge Kaurin fra Steigen i Nordland
g.m. Susanne Christense Pram.
1. Henning Junghans Kaurin f. 1802 i Lårdal, Telemark.
2. Jens Mathias Pram Kaurin f. 1804 i Lårdal. Død som biskop i Bergen.
 


Hans Jonssøn Landstad fra gården Landstad i Verdal, Trøndelag f. 1771 d. 1838 i Sillejord, s.a. bonde Jon Andersen Øgstad/ Landstad.
g. i Trondhjem 24/4-1798 m. Margrethe Elisabeth Schnitler fra Gjære i Nesset pr.gj. i Romsdalen, d.a. Holzførster Schnitler.
10 barn.


Magnus Brostrup Landstad fra Seljord prestegård f. 7/10-1802 Måsøy i Finnmark d. 8/10-1880 i Christiania (Oslo), s.a. Hans Landstad.
Sogneprest i tiden 1839-1848. Flytta deretter til Halden. Han var salmedikter og samler av gamle sagn og historier.
Han var opphavet til Landstads salmebok. Store Norske Leksikon
M. B. Landstad er kjent for å ha skrevet teksten til "Måneskinnsvalsen" (Husker du den gang i måneskinn ...)
 


post@gamlegjerpen.no