ved
Gard Strøm

| HJEM | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Gård nr. 10 i Gjerpen kommune. Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.
 

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.

Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.


Oppdatert 20.10.2017


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Nordre Bø
Nordre Bø i Gjerpen var en stor gård og hadde opprinnelig en landskyld på 12 huder. Det hørte til store skog-
strekninger med flere husmannsplasser.

Kilde: Diplomatarium Norvegicum, bind XVIII, s. 42: Sammendrag av oversettelse av gammelt brev fra 1410:

”To Mænd kundgjøre, at de paa nørste Bø i Gerpen overvare et Forlig mellem Halvard Reidarssøn og hans Søskende
Tholleif Thordssøn
, Anund Reidarssøn og Joron Reidarsdatter, hvorefter Halvard fik hvad der var tilfaldt dem efter
Moderen i Bø i Styrvolds Sogn (Lardal), mod at give de øvrige Erstatning paa anden Maade.”

 

Gjengjerdskatten 1528:

Torgils Bøø, Amundt Bøø og Oluff Bøø. Det nevnes ikke hvem som bodde hvor,
men det er tydelig at Bø allerede var delt i 3 bruk (nordre, midtre og søndre).

 

Anders Bøe brukte og eide sin part av gården (2 huder) fra før 1599 til ca. 1622. Han er nevnt som
Anders Nordbø da han var vitne i en rettsak i 1599 ang. S. Mæla. Han må da altså ha vært myndig i
1599 (minst 25 år) og altså være født før 1574.

 

Kilde: Bratsberg amt pakke 274. Anno: 1608. (Avskrift: Jan Christensen).

Tiltale mot følgende ved lensherrens tjener Rasmus Pederssøn: Berrull Winsub, Joen Winstub, Reder Winstub, Tolleff Winstub, Pouell Foss, Peder Fossem, Thore Hynni, Hans Hiønneuold, Mogens Tuffte, Anders nordre Bøe, Anders (Nilsen) mid Bøe, Amund Otterolt, Enngelbret Rising, Arrfue Lund, Niels Grinnj, Olluff Grinnij, Olluff Sem, Jacob Foss, Tolff Holm, Christoffer Ericksrud och Olluff Nøglegaardt udj Gierpen sogen, -
for at ha vært muttvillige og uhørsomme, at føre høe fra Closterit och til Bradsberg til kong: maj:s hester. Samt hertil fornevnte menn at en del av dem kjørte høe frem til Bradsberg den første dag de derom var tilsagt, og andre dagen der nest efter begjærede at de måtte være forskånet med sådan arbeid til Bradsberg gård, som av gammel tid sedvanlig har vært, som er å pløye en dag, at slå i engen en dag, og en dag at kjøre, og dersom det ikke dermed må være; og den gode mann mere arbeid av dennem er begjærendes, ville de av deres yderste formye være hannem hørige og lydige, hermed ”nøigdes” den gode mann, men dersom nogen fordrister seg herimot at gjøre, da skulle de straffes efter loven, ...........  Engel Jenssøn (Laugmand - dommer).

 

 

Fra Bygselregnskapet 1610-11. (Avskrift: Jan Christensen).

”Annammet aff Anders Bøe, schylder aarl till Closter 6 h. Pendinge 3 daler.”


Dette siste betyr at Anders Nordre Bøe i tillegg til de 2 hudene han selv eide, også leide 6 huder av
Gjemsø kloster.

Jordeboka 1615:

Anders Bøe eide 2 huder i nordre Bø i 1615. Audun Hoppestad eide samtidig 2 huder og Hans (søndre)
Bøe 2 huder. Den som eide den største parten på 6 huder var Bæruld Halvorsen Winstøb.

 

Fra sakefallsregisteret i Gjerpen av 1620. (Avskrift: Jan Christensen).

“Annamidt aff Johan Bøe och Anders Bøe for di iche fremkom och Førre Kon: May: Niell fra Hytten och till Siøeboenn. huer 1 mark sølff  Penge - 1 rdr.”

 

Anders Norebø” betalte tienden i tiden 1611-1622.

 

Fra sakefallsregisteret (bøteregisteret) av 1622. (Avskrift: Jan Christensen).

”Anamed aff eptherschr for wlydelse, med fworinngschab. Jenns Fossen, Johan Bøe, Annders Bøe, Birite Grinj, aff huer en halff daller, Ehr Pennge - 2 daler.”

 

Bø nordre 1624:

2 huder var Steen Kises odelsgods.

2 huder og 11 skinn var Anne Eie og hennes barn i Holla’s giftingsgods.

4 huder i ”nerstebø” var Rasmus Omdals giftingsgods. Se også Jønnevald.

6 huder var Tollef Holms pantegods.

 

I 1624 har altså hele N. Bø en landskyld på 14 huder og 11 skinn (12 skinn = 1 hud).

 

G.br., selveier

Lauritz Tollefsen fra Holm d. ca. 1670, s.a. Tollef Christensen Holm.

1. Hans Lauritzen Bøe/ Holm f. ca. 1622. Se N. Bø A
2. Tollef Lauritzen f. ca. 1634. Se N. Bø(B).

Br. 1623.

 

Lauritz Tollefsen Holm/ Bøe eide i 1634 6 huder i Bø og 3 huder i Holm som sitt odelsgods.
Se også Gamle Holm.

 

Kilde: Bratsberg amt – pakke 157.

Laurits Bø og Christen Borge var kirkeverger 1636-38.

 

Lauritz Tollefsen Bøe er samme person som Lauritz Tollevsen Holm. Han eide i 1647 6  huder i
N. Bø og 10 huder i Holm som sitt odelsgods. Samtidig leide han 6 huder i Nordre Bø.

Fra skattematrikkelen 1647:

”Norbøe som Lauritz bruger och besider, schylder 12 huder. Deraff eyer Lauritz selff med halff bøxell 6 huder, och Rasmus Omdall
i Melum sogen 6 huder med halff bøxell. Och effterdj dend er for satt paa landschyldt, er dend taxerit for toe fulde gaarder, penge 12 dr.
Lauritz Nørbøe och Rasmus Omdall bygger.”

 

I 1651 eide Lauritz fremdeles 6 huder i nordre Bø som han brukte selv. Han eide da ”bare” 6 huder i Holm.


Landskyld av N. Bø i før delingen i 1660: 12 huder.
 

Se N. Bø(A) og N. Bø(B)
 

 

(C) Gard Strøm.