ved
Gard Strøm

| HJEM | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Vestre Borge
Gård nr. 73 i Gjerpen kommune i Telemark. Overført til Skien kommune i 1964.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 14.12.2017


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.


Vestre Borge 2 - Breidablikk
Gammelt løpenr. 247b, 249b. 73/2.

Utskilt fra V. Borge(1) i 1811.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 9, folie 113a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøde fra Sivert Mauritzen til Lars Iversen paa dette brug m.m., dat. 18. feb., 1802, tinglyst 14. jan. 1803."

"Grunnseddel fra Lars Iversen til Isak L. Sanne paa en tomt med aarlig afgift 2 Rdl., 2 ort
, dat. 24. aug. 1810, tinglyst 4. des. 1811."
"Overdragelse fra Isak Larsen Sanne til Lars Iversen paa et stykke af denne tomt, dat. 5. okt., tinglyst 4. des. 1811."

"Delings- og skyldsætningsforretning, hvorved dette brug er udskilt fra bnr 1, afholdt 4. nov., tinglyst 4. des. 1811."
"Auktionsskjøde til kaptein Rasch paa dette brug m.m. med forbehold af brug for sælger og hustru af en hestehavn, dat. 14. okt.,
tinglyst 4. nov. 1811."

Kaptein
Constantinius Rasch
fra Raschenborg i Ø. Porsgrunn dpt. 23/1-1777 i Ø. Porsgrunn kirke d. 1855, s.a. tollkasserer Christian Rasch og Constance Aall.
g. 1807 m. Dorothea Chatarina Reiersen fra Fredriksvern (Stavern) dpt. 20/1-1780 d. 1851, d.a. lieutnant Jens Reiersen.
Eier 1811.

Constantinius Rasch var utdannet marineoffiser. Fra 1814 var han losoldermann i Fredrikstad.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 9, folie 113a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Forening, hvorved eieren af dette brug tilstaar eieren af Borgestad ret til 2 veie over dette brug, dat. 2. aug., tinglyst 4. des. 1816."
"Skjøde fra kaptein Rasch til Erik Knudsen paa dette brug m.m., dat. 21. jun., tinglyst 1. okt. 1823."
"Undtaget fra dette salg er et hus med tilhørende have og tomt nermest Osebakken for sølger og hustrues livstid." "Haveretten strøket 21/11-1917."

Kjøpmann, selveier
Erik Knudsen
.
Eier 1823. Se V. Borge(1).

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

(247, 249)b

Borge vestre

Erik Knudsen

2 huder 4 skind

2 daler 2 ort - 20 skilling


Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 9, folie 113a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Auktionsskjøde til Chr. K. Flørnes paa dette brug m.m., dat. 13. juni, tinglyst 28. aug. 1863."


Skipsreder, g.br., selveier
Christen Krogh Flørnæs
fra Lillesand i Vestre Moland f. 19/11-1809 d. 19/7-1892 på Breidablikk, s.a. Jørgen Jensen Flørnæs og Mette Christensdatter Flørnæs.
g1g i Ø. Porsgrunn kirke 30/11-1837 m. Maren Dorthea Hansen fra Langesund dpt. 5/1-1812 d. 15/4-1876 i Gjerpen, d.a. Halvor Hansen Styrmands enke Kirsten Evensdatter..
g2g m. Christopha Ingelia Christensdatter fra Høvåg? f. 1847 d. etter 1892.
1. Marie Kirstine Flørnæs f. ca. 1840 g.m. Christian Boe i Arendal. De skal ha mange etterkommere der.
Eier 1863.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 9, folie 113a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Erklæring , hvorved Chr. K. Flørnes frafalder alt krav paa en "jordstrimmels" langs hovedveien og erkjender samme tilhørende
Borgestad gaard, dat. 23., tinglyst 27. aug. 1864."
"Forlig mellem Chr. K. Flørnes og Kristen Pedersen Skifjeld, hvorefter denne skal flytte sit hus til en anden tomt nær St. Hansaasen,
hvoraf skal svares 4 skilling aarlig afgift saa længe fæster og hustru lever, dat. 2. okt. 1873, tinglyst 18. sep. 1874."

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

(247, 249)b

Borge vestre

C. K. Flørnæs

1 daler - 4 ort - 19 skilling


Da Flørnæs giftet seg første gang var han skipskaptein. Han holdt da til på Osebakken.
Hun bodde i Ø. Porsgrunn.

Denne familien bodde i Storg. 216 på Osebakken før han kjøpte denne eiendommen.
Han førte opp villaen "Breidablikk" i 1872 og bodde der resten av livet.
Da han døde i 1892, ble det registrert i Gjerpen kirkebok at han ble gravlagt i Porsgrunn.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 9, folie 113a/b, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøde eller kontrakt, hvorved Chr. K. Flørnes overdrager til dispaschør Nicolai Møller de af ham og hans fader plantede trær
ved siden af postveien fra Porsgrund til Aakre med ret for Møller til fremtidig at plante trær paa nevnte strækning, dat. 17. aug., tinglyst 11. sep. 1875."

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 9, folie 113b, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Fæsteseddel fra Chr. K. Flørnes til Jacob Olsen paa en hustomt mod aarlig afgift 3 Spd., med Panteret i hustomt for afgiften, samt
forkjøbsret, dat. 15. sep. 1873, tinglyst
19. feb. 1879."

Tjenestefolk her i 1875: Inger Johnsdatter f. 1855 og Marie Anne Halvorsdatter f. 1855.
Besetning i 1875: 1 hest og 3 kuer.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 9, folie 113b, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Delings- og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 3 er udskilt, afholdt 7., tinglyst 16. sep. 1880." Slettet fra matrikkelen før 1950!
"Erklæring fra Chr. K. Flørnes om at dette brug skal hede Breidablikk, dat. 2., tinglyst 23. okt. 1880."
"Grundseddel fra Erik Knudsen til Kristian Knudsen og hustru paa en tomt mod aarlig afgift 2 spd., med panterett for afgiften i hus
og tomt, samt forkjøbsret, dat. 29. marts 1854, tinglyst 23. okt. 1880."

Besøkende her i 1891: Ugifte Hulda Christiane Christensen f. 1839 i Porsgrunn og  ugifte skipsfører
Jørgen Christian Krohn Christensen fra Kristiansand f. 1744.

Tjenestefolk i 1891 var: Helga Marie Christensen fra Solum f. 1871, Hans Halvorsen (gårdsarb.) fra
Gjerpen f. 1872 og Hans Kristian Hansen, gårdsarbeider fra Sandsvær f. 1867.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Eier navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

73

2

(247, 249)b

Borge vestre

Breidablik

C. K. Flørenæs

0 dl.- 2 ort - 221/2 sk.

5 mark 03 øre


Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 9, folie 113b, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Deling- og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 5 er udskilt, afholdt 14. okt., tinglyst 2. nov. 1889."
"Deling- og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 6 er udskilt, afholdt 28. marts, tinglyst 4. april 1893."

"Skjøde fra Chr. K. Flørnes's enke Christopha Flørnes og hans angivelige eneste arving Marie Boe "førstearvedes"(?) fuldmegtig
uden fuldmagt til geschvormer P. Mortensen paa dette brug m.m., dat. 26. og 31. juli, tinglyst 15. aug. 1893."
"Undtaget fra salget er et grustag 3 maal stort."

"Erklæring fra Nils Ekaasens enke, om at hun ingen ret har til en af hende anlagt gangsti over veivæsenets grustag til Sildrebæk,
dat. 21. okt. , tinglyst 2. nov. 1893."

"Deling- og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 7 og 8 er udskilt, afholdt 10. mai, tinglyst 2. juli 1894."
"Deling- og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 9 er udskilt, afholdt 7. nov., tinglyst 1. des. 1894."


Amtsgartner, selveier
Mikael Aamot
Eier ca. 1900.

Mikael Aamot bodde i eget hus i Borgeskogen. Se Familie 46 - V. Borge 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

73

2

Borge vestre

Breidablik

Amtsgartner Aamot

3 mark 63 øre


Statskonsulent i husdyrbruk
Stener Thorsen Døhlen
fra N. Døhlen i Holter i Nannestad, Akershus f. 20/10-1860 d. 11/8-1919 i Olstappen i Fron, Oppland, s.a. Thor Hermansen Døhlen og Anne Marthea Paulsdatter Enger.
g. 8/8-1889 m. Anna Beate Olsdatter fra Trøgstad i Ullensaker, Akershus f. 19/3-1863 d. 17/1-1943 i Oslo, d.a. Kristian Olsen Trøgstad og Lina Tronsdatter Hovin.
1. Tor Kristian Døhlen f. 6/6-1890 på Eidsvold d. 30/10-1969.
2. Kristian Døhlen f. 28/11-1891 på Eidsvold d. 28/11-1965.
3. Lina Astrid Døhlen f. 1/8-1893 på Eidsvold d. 17/6-1978.
4. Sverre Døhlen f. 10/1-1895 på Eidsvold d. 1966.
5. Helge Døhlen f. 10/1-1895 på Eidsvold d. 9/3-1987.
6. Eivind Stenersen Døhlen f. 24/10-1896 på Eidsvold d. 17/4-1979.
7. Stener Døhlen f. 23/9-1898 på Eidsvold d. 16/2-1979.
8. Ingeborg Helene Døhlen f. 7/9-1900 i Kristiania (Oslo) d. 15/3-1963
9. Herman Døhlen f. 7/10-1902 i Kristiania d. 23/9-1991.
10. Bjarne Døhlen f. 7/9-1904 i Kristiania d. 24/7-1989.
11. Knut Einar Stenersen Døhlen f. 4/1-1909 i Kristiania d. 26/2-1987.
Eier 1900.


Stener Døhlen ca. 1912.    Anna Beate Døhlen ca. 1940.

Tjenestefolk som bodde i hovedbygningen i 1900: Anna Regine Amalie Olsen fra Kvinesdal f. 1876,
Elen Andrine Halvorsen fra Sandsvær f. 1885 og Anna Olsdatter Lunde fra Gjerstad f. 1879.

Privat biografi:
Stener Døhlen ble født den 20 oktober 1860 i Nannestad; Familietradisjonen og gravstenen oppgir 20. oktober som fødselsdato, mens kirkeboka sier 18. oktober ved dåpen. Han var sønn av Thorer Hermansen Døhlen og Anne Marthea Paulsdatter Enger. Stener Døhlen ble døpt den 25 november 1860 i Nannestad. Han giftet seg med Anna Beate Olsen, datter av Kristian Olsen og Lina Tronsdatter Hovin, den 8 august 1889. Stener Døhlen døde den 11 august 1919 i Olstappen, Fron, Oppland, i en alder av 58.
Stener bodde med familien på Kirkelund i perioden 1890-1893. Fra 1895 på Torshaug (Eidsvoll). Han var Veterinær. Stener tok veterinær-eksamen i 1885 og ble samme år ansatt som herredsdyrlege på Eidsvoll - fra 1888 og fram til 1898 som amtsdyrlege. På Eidsvoll opparbeidet han en betydelig praksis og deltok interessert i husdyravlsarbeidet i denne tid da opparbeidelsen av den romerikske rødkollrase ble en aktuell sak.
Fra 1898 var han statskonsulent i husdyrbruk i vestre søndenfjeldske og bodde i Gjerpen ved folketellingen i 1900. Han døde ved et ulykkestilfelle i Ringsaker i 1919.
Stener foretok studiereiser til Sverige, Danmark og Tyskland i 1898 og til England i 1914. Det sies: "I sin gjerning var Døhlen grundig, energisk og ubøielig fast, paa samme tid som han ved sin sympatiske og retskafne karakter avvæbnet al ildesindethet (som man let møter i denne virksomhet) og vandt sig venner og medarbeidere overalt. Hans død vakte alminnelig beklagelse og sorg." [Norsk biografisk leksikon].
Ved flytting fra vestre distrikt overrakte begge agderfylkene ham sin sølvmedalje som uttrykk for sin takk.
Takk til Lars Jørgensen.


Beboere i bryggerhuset i 1900:

Agronom, forpakter
Ivar Johnsen Osa
fra Ulvik i Hardanger f. 1873.
g.m. Bergit Olsdatter fra Sauland f. 1875.
1. Ingvald Olai Osa f. 1897 i Sauland.
2. Tvillingsønn f. 7/11-1900 i Gjerpen.
3. Tvillingdatter f. 7/11-1900 i Gjerpen.

Ivar Osa var utmeldt av statskirken. Et rom i bryggerhuset var i 1900 bortleid til den ugifte ”lærerinden”
Karine Træmyr fra Drangedal f. 1854.

Eiendommen ble utparsellert til en rekke hustomter i Borgeskogen og Breidablikk.

Mye av området ble lagt til Porsgrunn kommune i 1964.

(C) Gard Strøm.