| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Hyni
Gård nr. 7 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.


Oppdatert 22.02.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Nordre Hyni
Landskyld i 1611 og senere: 5 huder.

Se også Gamle Hyni.

Gjerpen sogneprest er den første kjente eier i 1398 med en skyldpart på 8 øyre iflg biskop Eystein Aslakssons
”Den røde bok”, som var en jordebok med oversikt over de norske kirker og klostres gårder og gård-parter.

Gods som var i privat eie er ikke nevnt der. Gjerpen kirke fikk noe senere disse 8 øyre.

 

I 1575 eide Gjerpen kirke 1 hud, Gimsøy kloster 1 hud i 1611, Gjerpen prostigods 3 huder i 1618.

 

Generaladmiral Curt Adeler kjøpte Gjerpen prostigods av kong Fredrik III i 1668. Dette omfattet som tidligere nevnt
3 huder i N. Hyni.

Les mer om Gjerpen prostigods i Leopold Løvenskiolds: ”Gjerpen Prostigods og Gjerpen Kirkegods” - 1917.
(Nyutgitt på Forlaget Grenland – 1999).

Cort Adeler kjøpte i 1673 også den parten på 1 hud som tidligere hadde tilhørt Gjerpen kirkegods.

 

Den siste huden som var eid av Gimsøy kloster var på handel en tid og ble først kjøpt opp av Fossum Jernverks eiere,
Ove Giedde
og Peben von Ahnen rundt 1660. Videre eiere; Hans Ifversen i Skien fra ca. 1665, Anders Cornish
(Andrew Cornish fra England) fra ca. 1670, Daniel Abrahamsen fra ca. 1680, byfogd Henrik Fredriksen ca. 1690.
Kjøpt av geheimråd Frederich Christian Adeler (Curt Adelers brorsønn) i 1720.

 

Både søndre og nordre Hyni var nå eid av ”De Adlerske arvinger”, bortsett fra 1 hud i nordre Hyni som Herman Leopoldus
(senere Løvenskiold) kjøpte ved salget i 1720.

 

De første kjente brukere som betalte landskyld av gården var: Peder 1590-tallet og i 1613, Christen fra 1619 og i 1643.
Deretter Rasmus fra 1644 og Oluf Rafaelsen fra ca. 1646.

 
 

En husmann på Hyni som var nevnt i sakefallsregisteret (bøteregisteret) i 1620 var Olluff Hiønie (avskrift Jan Christensen).
”Annammit aff disse epterskrefne husmennd Annders schreder paa Gieldenn, Gregers Aamoed, Annders Giermundsenn och Olluff hiønie, for di iche udj tide ehr frembkommenn epter som di Var tillsahdt och schulle Rie Kong: Mayestets tømmer till hanns Mayestes saugested Here (Herre).
Huer - 1 dr. Penninge - 4 dr. ”Fra skattematrikkelen 1647:

”Nørdre Hønie bruger Olluff Raffuelsen, schylder lige wed den anden gaardt 5 huder til
Gierpen proustj med bøxell. Ehr lagt for lige ens schat, penge 6 dr. Gierpen proustj bygger.”

 

Iver f. ca. 1626.

1. Hans Iversen f. ca. 1662.

2. Østen Iversen f. ca. 1665.

Br. i 1661, 1666.


Disse fødselsår er regnet ut fra personenes oppgitte alder ved sogneprestens manntall i 1664 og fogdens manntall
i 1666. Konas navn var, som vanlig, ikke nevnt. Se denne familien på S. Venstøp.

 

Eieren Henrik Frederiksen sto som bruker av bruksenheten fra ca. 1680 - ca. 1699.

 

G.br., leilending

Gunder Rasmussen Hynnj 

Br. 1670.

Fra Skattematrikkelen 1670/71:
”Nordre Hynnj Gunner bruger. Schylder 5 huder som Gierpen Prostj med Bøxell ehr Ejende. Giffuer Schat 10 Rd.”


Tinglysing av pantebrev til Børting, Skien Lagting den 1/5-1672: ”Gunder Rasmussen nordre Hyni, 114 rdr.”

Gårdene Århus og N. Hyni utredet 1 soldat til Bamble kompani i tiden 1696-1701, trolig lenger.
Dette var soldaten Olle Jensøn Aarhuus". Han kan ha vært i tjeneste der.

Se Århus gamle.

Nordre Hyni ble delt 1. gang i ca. 1700.

Se N. Hyni(A) og N. Hyni(B).

Nordre Hyni 1801.

Landskyld 1801:

Eiere:

Brukere:

4 huder

Kammerherre Adeler

Søren Condrup 2 ½ hud

1 hud

Kammerherre Løvenskiold

Nils Hübert 2 ½ hud

 
(C) Gard Strøm.