| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Rosvald
Gård nr. 14 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark. Ble i
1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 11.08.2014


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Gamle Rosvald
Landskyld 1615: 4 huder

 

Kilde: Regestad Norvegica, bind 8, nr. 602, ca. 1397.
Brev om gaver til kirkelige institusjoner fra Bjørn Torleivsson og hans kone, hustru Elin på Bjørntveit: Bjørn gir til Sauherad prestebord for årtidhold 16 laupsland i nørste Sauer, til Solum prestebord 2 markebol i vestre gården i Klyve og 1 markebol i Tistad, til Gjerpen kirkes bygningskasse 6 øresbol, mens hustru Elin gav andre 6 øresbol i Rosvall slik at godset skulle tilfalle kirken ved hennes død, og til Oslo bispestol 4 markebol i midtgården i Bø i Gjerpen sogn.

Om Bjørn Torleivsson jfr. Munch NFH U II s. 179, der det antas at han er død ca 1385, da han sluttet som sysselmann i Skiensyssel. Men han nevnes i et diplom fra 9. mai eller 16. september 1397 (nr 581 ) da han er til stede på Bjørntveit og fordeler jordegods mellom 2 kvinnelige slektninger, noe som vel kan tyde på at han var uten livsarvinger. Antagelig er gavene til kirkelig formål fra samme tid. Han synes å være død før november 1398, mens hustru Elin fremdeles er i live.

Denne Bjørn Torleivsson på Bjørntvedt, var sysselmann i Skien syssel fra ca. 1370 – 1387.

Biskop Eysteins ”Røde bok” (ca. 1398) forteller oss at Rosvald tilhørte kirken. Etter reformasjonen (ca. 1533),
ble den katolske kirkes eiendommer overført til kongen av Danmark og Norge.
Kongen solgte hele Gjerpen kirkegods til generaladmiral Cort Adeler i 1673.

Gammel landskyld 3 huder. Til tider delt i 2 like store bruk med en landskyld på 1 ½ hud hver.

Av bygselregnskapene kan vi se de tidlige brukerne (leilendingene):

Bygselregnskap 1615-16
Annammet aff Tharild Røssenuolld, schylder aarlig 4 huder till Giembsøe Closter.
Pendinge 1 ½ dr.

Bygselregnskap 1621-22
Annammet aff Tharild Rossuold i holding, achylder aarlig till Gierpen Kirche 3 huder
Pendinge 1 ½ dr.

Bygselregnskap 1627-28:
Annammet aff Tharel Rosuald, schylder till Gierpen Kirche 3 huder
Pendinge 1 ½ dr.

Bygselregnskap 1624-25:
Annammet aff Harald Rossualld i holding aff 3 huder i for.ne Rosuald som aarlig skylder till Giemsø Closter
Pendinge 1 ½ dr.

Bygselregnskap 1630-31:
Annammet aff Peder Rosuold i holding aff 3 huder som aarlig skylder till Schien Kirche.
Pendinge 1 ½ dr.

Bygselregnskap 1642-43:
Annammet aff Alff Rosuold i Jndfesting aff 3 huder aarlig landschyld till Ko: Ma: och Gimsøe Closter.
Pendinge 40 dr.

Bygselregnskap 1652:
Oluff Engelsen holling aff 3 huder
Pendinge 1 ½ dr.

Fra skattematrikkelen 1647:
”Rosvold som Olluff Engelsen och Alff bruger, schylder 3 huder till Gierpen kirche med bøxell.
Er lagt for 2 ½ fierdingsgaardt, 3 dr. 3 mk. Kongl. Ma. paa kirchens wegne raader bøxxellen.”

Oluf Engelsen (Ole Engelsen).
Fra 1636 - 1665 finner vi den samme Olluff Engelssøn Aas som bruker av søndre Ås sammen med Rolf Aas.
Olluff Engelsen eide dessuten på 1650-tallet 2 huder 9 skinn i N. Ås.

Fra 1681 får vi i Gjerpen kirkebøker til hjelp. Se Rosvald.

(C) Gard Strøm.