ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |Vielser i Eidanger kirke 1695 - 1800

Siljan (Slemdal) er trukket ut og lagt i eget dokument
.

Transkribert av G.S.

Oppdatert 15.03.2020

Tips. Søk i dette dokumentet: [Control] + [F]


Trol. = Trolovet = Forlovet.
Cop. = Copulert = Viet.
Cav: = Caveringsmænd = Vitner = Forlovere.


Den 15. Oct. 1695. Trolofved paa Herøen, Peter Lucassøn med Mari Eggertsdtr.

Den 7/12-1695. I Brevig trolofved Skibstømmermand Claus Jacobssøn med Elisabeth Pedersdatter.
Skudsmaall og Caution præsterede Mester Poull og Schipp. Ingebret Sigvertsøn.

Den 2. Jan. 1696 Æchtevied, Laurids Rotekier med Sara Cornelisdaatter i Brevig. Tilladelse de dato. Agershuus den 20 Dec. 1695.
Schussmaall og Caution præsterede Axell Ollsøn og Cornelis Demiet.

Trolovelse 18/2-1696.
Eftersom erlig acht och Velbefaren Unge mand, Kittil Handssøn och hans Kiæriste, erlig, Dydig oc Gudfrygctig Qvinde,
Sara Pedersdaatter til deris æchteskabs consummation rituell æchtevielse, erh allenne tilholdis ved det Kongl. allernaadz.
dem forundt Privilegie, de dato d. 10. Febr. 1696. Mens end ochsaa af Forordningen om Skudsmaale och Løffter for æcteskabs
Trolofvelse och Vielser de dato d. 31 Augusti 1695 at forshatte Sognepræsten ved nøyelig forsichring, at Svare Echtemanden,
Kittil Handssøn, som hans Kiæriste er i alle maader frie och ubekind ved for æchteskab eller æchteskabs forplichter paa andre Steeder.
Vitnene, Niels Anderssøn og Lauridz Andersen, undertegnet denne vielsen med egen penn og segl i Brevik den 6/3-1696.

Trol. 28/5-1696 i Brevig.
Jørgen Hanssen Borrningholm og Marie Zachariasdaatter.
Caut: Hands Schipper og hands Styrmand.

Trol. 1/6-1696 i Eidanger.
Søfvren Jensen og Maren Jestdaatter.
Caut: Rasmus Ramberg, Christen Jensen.

Den 6/6-1696. En forklaring fra konen Anne Kieldsd. om sin ektemann Peder Handsøn Ørevig som visstnok hadde dessertert og rømt.
(1 ½ side + 1 ½ side senere, i kirkeboka. G.S.)

Trolovelse den 24/6-1696 ved "Eidanger Præstegaard."
Anders Søvrenssen Leerstang med Gunnild Jørgensdaatter Kiørholt.
Caut: Isaach Leerstang.

Trolovelse den 2/7-1696. Eidanger (Viet samme dag, eller annet sted?)
Isaach Leerstang med Inger Eggertsdaatter Herøen.

Trol. 2/8-1696. Eidanger (Viet samme dag).
Olle Ellefsen Rød og Anne Olsdaatter. Begge to unge folch.
Cav: Halfvor Janssen Røre, Solfve Nielsen Røe.

Trol. 2/8-1696. I Eidanger.
Elef Anunsen fra Solum i Næs Sogn, een Enchemand og Kisten Larsdaatter fra Basseboe.
Cav: Hans Amunssen, Jørgen Arnesessen Kiørholt.

Trol. i Brevik 23/8-1696.
Olle Nielssøn, Barnefød udj Wang, sogn paa Hedmarken som nu paa ner 7 aars Tiid sig udj Echteskab her paa stedet.
(Det følger så en lang bekreftelse på at han ikke er gift fra før, dat. 12/8-1696. Undertegnet Biørn Gunderssøn og Peder Anderssøn.)

Den 2. Septembris 1696 blef i i Brevigs Kirche Copulation foretted imellem Søfren Jensøn og Marj Jestdaatter. Huilche tilforn,
ehr 1. Juni var blefven her i Eidanger Trolofvede.

Dom. 15. Trin. 1696
Er i Eidanger Lars Sigursen og Lisbeth Jensdaatter, begge to barnefød her i Eidanger.
Cav: Simen Eggertssøn, H. Christopher Tollefssøn.

Den 22 oct. 1696 som var en Onsdag da blef her i Brevig Trolofved een Soldat, med nafn Lars Ollssen som hafde Hr. Capit.
Lieut. Heyrmans attest og Seddel om tilladelse, og var selvs her i Sogned fød, og hands frihed for Æchteskab bekant.
Festeqvinden som hand blef trolofvet .. ved nafn Kari Hansd, hafde attest fra Porsegr. Sognepræst Wilhelm Dop.

Den 28. Oct. 1696 som var een Onsdag blef paa Biørntved trolofved Jens Hanssen(?) med Festemøen Anna Christensdaatter.
Caut: Jørgen Holst, Hans Laugesen Borch.

Den 19. Novembri 1696 som var een Torsdag, blef bestil Trolofvelse for eet par udj Brevig. Fæstemanden Jens Jenssen,
hans Hustru forhehn Anno 1665 ved St. Hanstider, ved ulyckelig tilfælde var blefven død. Hendis nafn var Giertrud Olsdaatter,
Achter hand nu at indlade sig paa ny i Ægteskab med een Pige, ved Nafn Marthe Halfvorsdaatter. Hun er fød her .. paa
Birchevolds underliggende Ejedom af Fader Halfvor Herregaarden. Saa oh er Vitterlig noch, at disse begge to er i ingen andre Ægteskablighed.

Den 16. January 1697 blev her i Brevig Desponsered (trolovet) Hans Joenssen og Mari Larsdaatter, fød paa Blegebachen.
Caut: Rasmus Ellefssen Blegebachen og Lars Pederssen Strømtangen, Brevig.

Den 17. Jan. 1697 blef her i Eidanger Desponsered Hans Larssøn Studsrød til Anne Hansdaatter.
Caut: Halfvor Andersen Siljen og Lars Nordall.

Den 20. January Anno 1697 blef her i Eidanger Trolofved Hans Andersen Schomager, var een Enchemand, og
Kari Kittilsdaatter.
Caut: Olle Hougesøn (Ouesen) Fløtterøe og Jon (Olsen) Klep, begge af Gierpen Sogn.

(20/1-1697):
Slig nu aach blef trolofvelse den samme dag her i Eidanger, disse tvende personer, Henrich Anderseen og Gunnild Jansdaatter.
Cav: Simen Eggertssøn, Tollef Tveten.

Den 24 Februario Anno 1697 Copuleredes Hans Larsen Studsrød og Anne Hansdaatter.

Den 28. Febr. 1697 Desponserede (trolovet) Niels Nielssøn Døevig og Kirsti Pedersd. Hun Enche, han Enchemand.
Cav: Solve Køstelsen (Søfren?) og Olle Elefssen (Evensen?) Lunde.

2. Pinzedag (24/5-1697) Copulation for Niels Døevig og Kirsti Pedersdaatter.

Samme dag (24/5-1697), Despons. Jon Søfrensen Birchetved og Margarethe Ottersdaatter. Han Søfren Birchetved ('s søn).
Hun, Otter Kienndallens daatter. Cav: Solfve Ouestad og Hans Otterssen.

Den 3. Sønd. Trinit. (20/6-1697). Her i Eid. Despons. Niels Ollssen med Anne Nielsdaatter.
Caut: Simen Eggertssen og Jørgen Kiørholt.

Den 5. Augusto 1697, Copulation her i Eid. for Jon Søfrensen Birchetved og Margarethe Ottersdaatter.

Den 15. Aug. 1697, Despons. her i Eid. Jan Arnessen og Marthe Gunnersd.

Den 22. Aug. 1697, Despons. her i Eid. Niels Mogenssen og Kirsten Andfindsdaatter.
Cav: Simen Eggertssøn og Halfvor Andersen Siljen.

Septembri d. 4. som var d. 14. Trinit. Sponderede (trol.) Anders Findssen og Gunnild Pedersdaatter.
Caut: Halvor Røra og Isaach Leerstang.

Dom. 15. Trinit. (12/9-1697) Blef af Her Christen i Brevig Trolofvelse uretted, for festemand Adrian Engelbretsen og festemøe Else Helkesd. (?).
Cautionister: Hans Arvessen og Ingebret Sigvertsen.

Den 15. Sept. (1697) som var Onsdagen imellem 15. Trin. og 16. Trin., blef af mig self i Brevig, Jens Erichssen Findallens og Guri Stensdaatters trolofvelse betient.
Caut: Olle Hanssen Ørevig og Anders Ollsen.

Den 16. Sept. (1697) blef Ægtevied her i Eidanger Niels Ollsen med Anne Nielsdaatter. De skall boe ud paa N. Lunde.

Den 10. Oct. (1697) som var den 19. Trin. her i Eid. Ægtevied Niels Mogenssen og Kirsten Andfindsdaatter.

Den 13. Oct. I Brevig Trolofvelse for Ingebreth Amundsen og Ingebor Jacobsdaatter.
Caut: Jens Larssen og Ammund Arvesen.

Den 29 Octobris (1697) var her i Eidanger, andre gang, Else Svendsdaatter Ryg, at giøre sin rette og Sande bekiendelse, om ehn Person,
som hun var blefven besvangret af, og huilken hun, for sit fosters rette Barnefader, Han Allene, og ingen anden, bekiennet maatte.
Saa som hund da bekienndte og udlagt Een Seylingskarll, ved nafn Olle Christensen, som i nestforleden Sommer foor med eet Schib
Østerifra, og var her 3 uger efter Paaske at laste ved Porsgrunden. Skibet laa og ladet een 8te dagis tiid. (Var hid?) sammen nu i ehn
tid i med hende. Skipperens nafn som Skibet førte viste hun icke. Ej hellerHuilche Reder Skibet har tilhørendis. Shibet tillad skulde fare
til Engelland paa London. Siden ehr o.s.v. (han hadde senere forlatt skipet og reist med et annet skip til Spania.
Dette er egentlig et slags skriftemål for at hun senere skulle få tilatelse til å gifte seg. G.S.)

Den 10. Novembris (1697) Blef Copulered her i Eid. Anders Findsen og Gunnild Pedersdaatter.

Den 13. Nov. Desposation her i Eid. for Jeppe Olssen og Inger Elefsd. Attest haft sig fra Hr. Ludvig Blehr.
Caut: Anders Gullichssøn i Sundt og Anders Anderssøn ved Porsgrunden.

Den 2. January (1698) Stod Skippher Arni Hansen og Margarethes Brøllup i Brevig.
Caut: Brudens Svogerbroder og Brudgommens fader. Cornelius Corneliusen.

Den 15. Feb. Stod Skippher Peder Christians Roeks og Karen hansd. Møllers Brøllup her i Brevig.
Caut: C. A. Edingthon(?) og Niels Knudssøn. (Begge med egen signatur. G.S.)

Den 3. Martii (1698) Trolofvede med Vincents Lauritzøn Rød og Thrine Pedersdaatter i Brevig.
Caut: Hans Jacobsen.

Den 3. Martii. Copulation med Rasmus Søfrensen Malling og Helvig Henrichsdaatter paa Biørntved.
Caut: Jørgen Post og Ludvig Blehr.

Feria Ascensionis d. 2. Juny Anno 1698, her hiemme i Eid. Festet Soldat Hans Elefsøn og Maria Gertsdaatter.
Hand hafde tiladelse fra sin Brigadier Hr. Joh. Arnholdt, dato Borrestad d. 27. May 1698.
Caut: Jan Lundes bomercke og Halvor Siljens Bomercke.

Den 5. Juny her hiemme i Eid. Festedt Hans Trullsøn og Marj Amundsdaatter.
Caut: Lars Sylsaast(?) og Amun Langangen.

S. Johannis. den 24. Jun. (1698) blef trolofvet her i Eidanger Lars Jenssen, enckem. og Elen Olesd. P.
Caut: Olle Flotten og Solfve Flotten.

Blef i Brevig Trolofved Provisten Hr. Christian Phunt og Susanna Mogensdaatter Skoug.
(Samme dato?) (Susanna var Hans Lazarijs enke fra Eik og d.a. løytnant Mogens Pedersen Schoug på Sundby og Eik i Bamble. I følge Tokil Lier.)

Den 10. Sept. (1698) var Aasmund Mogensen, hos mig og begierede at maatte blifve Trolofved med Anne Andersd. i Brevig.
Hafde med sig tvende mænd af Brevig nafnlig Knut Laursøn Smed (?) og Knut Søvrensøn Saltbuen hvilche tvende samme mænd o.s.v. (en lang erklæring. G.S.).

Dom. 13. Trinitatis som var den 18. Sept. (1698) blef i Eidangers Kircke Ægteviet Lars Jensøn, Een Enckemand med Elj Ollesdaater, Olle Flaadens Daatter.

Dominica 16. Trinitatis (9/10-1698) at fæst her i Eidanger Lars Michelssøn fød i Tønsberg Lehn i Bottnesogn i Hr. Bentis gield, med Anne Jensdaatter Biønnæs.
Caut: Jens Larssøn Biønnæs og Thor Nielsen Sandøen.

Samme dag?
Hipe(?) Hanssøn og Dorthe Svennungsd., fød paa Wigz begge to. Foruden T..nich..s, salige Niels Rasmussens Bref.
Caut: Torjer S. Grafve, Niels Larssøn.

Samme dag?
Hans Gunnarsøn og Mari Søvrensd. var Encke.
Caut: Amund Langangen, Søfrn Jonssøn.

Den 7. Nov. 98 som var Mandag festefolck i Brevig, Lars Thorsen Sandøen og Kirsti Andersdaatter.
Caut: Thor Nielsøn Sandøen og Niels Andersøn.

4. Dec. som var Dom. 2. Adv. (1698). Blef her i Eidanger trolofved Jens Amundsøn og Kirsti Michelsdaatter. Begge to er i Kefold. (?).
Caut: Halvor Siljen og H. Olssøn Sætter.

5. Dag i Jull, (29/12-1698) Copulerdis i Brevig Lars Thorsen og Kirsti Sandøen.

2. January 1699, Stod i Brevig Brøllup med Broer Melshig(?) og Ingebor Hansdaatter.
Brudgommen var fød i Pillværn(?) ved Husø(?) af Luster.
Caut: Oche Hanssen og Kittil Hanssøn.

Anno 1699 den 21. Jan. Anmældte sig Christen Olessen af Brevig, med begiering at blifve Loefed, paa "nestefter følgende" Onsdag d. 25. Jan.
med Boell Olesdaatter. Og saa som benevnt Boell Olesd. haft naan Ægtegift udj Engelland, og derfor hid hiemkommen hendis Mand ….. o.s.v.

Den 26. Feb. 1699 blef Trolofved her i Eidanger Thor Andersen med Marthe Olesdaatter.
Cav: Simon Eggertssøn og Halvor Siljen.

Den 23. Aprill (1699) som var 2. Søndag efter Paaske blef her i Eidanger Ægtevied Gunner Solfuesen og Rønnev Svensd.
De var Trolofved af Her. Christensen i Slemdall.

Den 18. May (1699) som var Fer. Ascens. blef Thor Andersen med Marthe Olesdaatter her i Eid. Ægtevied

Den 4. Junii. Nemlig: Dominica Trinit. Hercules Weyer og Trolofvede Christine Eilevsdaatter.
Var for 3 aar siden trolofvede i Egersund. Cav: Skipper Lars Nielssen Klyfveberg og Anders Nielssen.
Cav her: Tollef Olessøn og Lars Jenssen og Jens Jenssen.

Dom. 1. Trinit. (11/6-1699) Troloved her i Eid. Lars Christenssen Walle med Børte Christensdaatter.
Caut: Hans Walle og Schaje Holt.

Den 24. Jun. (1699) Som var S. Hans Dag: Trolofv. her i Eid. Anders Olessen og Nielss Backes daatter, Mari Nielsdaatter.
Cav: Simon Eggertsøn, Torgier Grafve.

Den. 25. Dito (juni 1699) som var Dom. 3. Trin. Trolofv. her i Eid. Niels Elefssen Klefven og Aaste Steensd.
Hun hafde saa et bref fra H. L…de paa Solum.
Caut: Tollef Tveten, Simon Eggertssøn.

Den 30. July (1699), som var den 8. Trinit. Trolofved her i Eidanger Søvren Stoessøn Øristved med Margrethe Larsd. Bekken (?). Begge 2 Enche-folch.
Cav: Niels Larsen Skelsviig, Hans Anunssøn Skelsviig.

Den 23. Aug. (1699) i Eidanger Ægteviede Anders Olessen og Mari Nielsdaatter.

Den 29. Aug. Holt Hans Arnessen Skelsvig trolofvelse med Boell Søvrensd. paa Berg.

7bri (Septembri 1699) mens jeg var i Christianie blef af H. Christen Trolofved Peder Grafvue med. …
(Det står ikke mer. G.S.)

19. Trin. nemlig 15 Octobri (1699) i Brevig Trolofv. Jon Thomæssen med Anne Margrethe Borchesd.
Cav: Schippher Ingebret Sigvertsen og Waldemar Jørgenssen af Brevig.

Den 26. Novembri (1699) som var den 25. Trinit. blef her i Eid. Trolofvelde:
1. Ole Tollefssøn med Enche paa Nordall, Mari Kieldsdaatter.
Cav: Simon Tveten og Halfvor Siljen.

2. Elias Jenssøn med S. Søfren Hasslers Søster, nemlig pige med nafn Helje Tiøstolsdaatter.
Cav: Halfuor Christopherssen og Anders Traaholt.

Anno 1700.
Jan Thomæssen Copulered med Anni Marg. Borchesd. (Ingen dato, men trolig i Januar 1700. G.S.)

Den 2. Marty (1700). Desponered Niels Jenssen, og Maren Larsdaatter.
Cautionister: Lars Svensen og Valdemar Jørgensen.

Den 27. Junio (1700), Dom. 3. Trinit. blef her i Eidanger Trolofved til Ægteskab Hans Niellssen og Anne Olesdaatter.
Cav: Lars Svendsen af Brevig og Torgier Klepp, nu paa Grafver.

Den 3. July (1700). At Trolofve til Ægteskab igien Lars Olessen i Brevig, med Isabelle Larsdaatter.
Cav: Laurs Svendssen.

Dom. 23. Trinit. var den 14. Nov. (1700) blef i Brevig Trolofved Niels Thorssøn og Mari Abrahamsd.
Cav: Thomæs Christopher og Mr. Michell Borshe.

Den 25. Nov. 1700 blef her ved Osebachen Desponseret og Trolofved Job Christenssen Arfveskoug "paa Osebachen"
og Ellse Dorothea Ingebretsd. Drengellbierg.
Cav: Christen Jacobss. og Søvren Olessøn Kier.

Den 1. Sønd. i Advent. Som var d. 28. Nov 1700. Eidanger Præstegaard Trolofvis Mathiis Halfuorsn og Ingeborig Iversd.
Caut: Amund Arnessøn Kierholt og Knut Hanssøn.

Den 22. Jan. 1701 blef Trolofved her i Eidanger, Olle Oless. Rød (skal være Ellefs. i følge Jørn Olsen.) med Malene Ollsdaatter.
Caut: Rasmus Isachssen og Amund Søfrenss. Landgangen.

Den 6. Julio 1701 Begierede Thor Michellssen Trolofvelse med S. Kevn(?) Willumssens Efterlefverske, Kari Thorbiørnsdaatter. Til nedt følgende Søndag den 7. Trinitatis. Fæstemandens Fahder, og Schippher Arne Hanssen caverede.

Den 17. Dom 8. Trin. Her i Eidanger trolofved Jacob Tollefssøn med Aaste Larsd. Bassebue.
Caut: Halvor Siljen og Jon Larsen Nouster(?)
Copulation og Brøllup den 7. Sept. 1701.

Den 12. Augusti var Inger Søfrensdatter hos mig og begieret min attest, hvor ær hendis mand, med hans efterlefne 2de Brødre, Niels Andfindsen og Ole Andfindsen var i Sjeldskab med dendis Broder, sammen hafvd tienit en fru Holland, at hund skilt var i West indien med dødsatesten. Da Søgte jeg her udj Ministerial Bog effter min S. (Sognepræst) formand her uden at finde hafvde. Jeg af almuen "lenxt"(?) at best Kundskab der om Kient er Spørges hver ofver. Jeg hafver tilspuret twende dannemænd, nemlig Tollef Tveten og Solfve Flaaden derom, saasom udi Grandelauget boende kient hafver beste Widenskab herom. Og bekient disse 2de Mænd at, den her bemelte, nu i Westindien døde nafnlig, Anders Andfindsen han var frillesøn til Salig Anfind Andersen som efter den igien auflet frillesøn, Siden i Ægteskab, med hustruen Marthe Andersdaatter afled siste efterskrefne Børn, nafnlig Anders Andfindsen, som nu er med dødsattest efterlyser(?), siden en liden daatter, som til Dato ehr ved nafn Mari Andersdaatter. Herfor aflet ogsaa herbemelte Andfind Andersen disse 2de Sønner, som efterskr. -  nu, nemlig, Niels Andfindsen, 25 aar gl. og Ole Andfindsen nu "skelmen"(?) 20 aar gammel. Dermid Efter lefne hannis fader, disse 2de sønner, nemlig, Lars Andfindsen, som nu bor paa Hvqislad, og Peder Andfindsen, som nu bor paa Næset. Og var han ved disse 5.
Anders Andfindsen, Lars Andfindsen, Peder Andfindsen, Niels Andfindsen og Ole Andfindsen som alle udj eet Ægtesab født, og ehr her udj deris søster Kirsti Andfindsdatter som nu lefver i Ægteskab med Niels Magnusen og boer her Nord for Kircken, paa Hr. Secreterer Herman Leopoldus tilhørende grund.
Med den i Westindien død Anders Andfinsen, med deris halfbrødre ..... (bare en ærklæring på at Anders Andfindsen var død.)

Den 28. Sept. 1701 bestilte Peder Nielssen Klefen, at maate Desponsere og Trolofued med Børte Olessen Flaaden, til Dom. 19. Trin. eller den 2. Oct.
Caut: Tollef Nielssøn og (ikke mer kun Tollef Tvetens buemerke. G.S.)

Den 11. Oct. 1701 bestilte Jens Findall Trolofvelse for sig og Fæstemøe Walbor Andersd. Til neste følgende Dom. 21. Trinit. Cav: … Dommermænd af Brevig Caverede for hende. (Ingen navn).

Den. 13. Octobris bestilte Niels Pederssøn Trolofvelse for sig og fæsteqvinden Anne Andersd. De haft begge to sine attester fra Hr. Olle Hanssen Holt. der forud Caverede disse tvende Dommermænd af Brevig for dem.
Trolofelse begierdis til Løfverdagen nest efter følgende, den 15 Octobris.
Caut: Laurids Svendssøn, Niels Jenssøn.

Dom. 2. Advent som var den 4. Dec. 1701. Blef her i Eidanger Trolofved Christen Olesøn Lunde med Marthe Jensdaatter. Caverede: Simon Eggertssøn og Torger Grafve.

Den. 1. January 1702. Trolofvese her i Eid. for Anders Jacobssen og Sara Iversdaatter Nøklegaard. Hafde hand som Soldat Tilladelse fra Hr. Capitain Steen……………. Caverer vid May maaned Dom Cantate.
Cav: Iver Gunderss. Wiersdallen og Søvren Jonssen Koggerswold.

Den 8. Jan. 1702 Blefved Trolofuede her i Eidanger Jacob Jenssen og Else Michelsdatter og hafde hand saasom Soldat tilladelse fra Hr. Captain Steen.
Cav: Halvor Elefssøn og Tolleff Rasmussøn.

Den 15. Jan. 1702 blef i Brevig Trolofved Thomas Pederssen med Maren Jensdaatter.

d. 29. Jan. 1702 i Slemdahl (trolofved). Gutorm Janssen med Edell Erichsdaatter.

Den 1. Marty 1702 blef her i Eidanger Trolofved Kittil Gullichsen med Lisbeth Knudsdaatter.
Cav: Knut Larssen Smed og Halfvor Christopherssen.

Samme dag blef Ægtevied ofversthoende Jacob Jenssen og Else Michelsdatter. Desponserede den 2. January.

Den 27, April 1702 her i Eid. Corrnelis Cornelissen Trolofved med Signe Andersdaatter.
Attest: Saa som Cornelis Cornelissøn barnefød i Porsgrunden og Signe Andersdaatter barnefød ved Ullefaass vil indlade sig udj Ægteskab medhuer, da saasom hans Kongl. Majestets Lov Kræfuer Rigtig Caution af tde (tvende). troeverdige og vedehattige Mænd, som Caverer og gradsiger vi underskrefne for, at de i etid og findis kand som afuenmelt Perssoner fra deris forehafuende Ægteskab i nogen maade kand være hindsligt.
Eidanger Præstegd. d. 27. Aprilis Maarten Hansen (sign) og Hans Eriksens Bøemerche

Anno 1702.

Den 10. May 1702 bestillede Niels Klefven Trolofvelse for Lars Anderssen og Sidzell Pedersd. Trolofvelse Søndag dn 14. May. Dominica Cantate.
Caut: Niels Ellefssen Klefn.

Den 10. May 1702. Mons. Niels Ottesen Langemach og Malene Henrichsdaatters Copulation her i Eidanger Kirke. Efter Begiering uden foregaaende Trolofvelse.
Cav: Jens ….. og Rasmus Malling.
(Malene Henrichsdatter Josten, Daniel Bloms enke, i følge Torkil Lier).

[På DIS-forum 27.03.2010 kan vi finne: Er der nogen i forum, der har yderligere oplysninger om ægteparret? (Ovenfor).
Jeg mener at Niels Ottesen Langemach må være en søn (av) Otte Jensen Rosenberg Langemach i Kerteminde,
og være den Niels, der er døbt i Kerteminde 7. nov. 1677. Med venlig hilsen Michael Lundegaard Augustesen]

Dom. Cantate 1702. Brudevielse for Anders Jacobssen og Sara Ifuersd.

Den 5. Juny 1702 i Brevig Brøllup for Gunder Olssen og Ragnild Halfvorsd.(?)

D. 5. Juny 1702 blef trolofved her i Edanger Adrian Jenssøn med Kistine Evensdaatter.
Cav: Halvor Siljen og Ole Qvestad.

Den samme dag blef her i Eidanger Kirke trolofved Anders Michelssen med Karen Jørgensd.
Cav: Simon Eggertssøn og Jens Olssen.

Den. 6. Junius som var 3. Pintzedag, blef her i Eidanger trolofved Anders Stefenssen med Anne Pedersdaatter Hougholt.
Cav: Ole Flaaden, Tollef Tveden.

Samme dag i Eid. Brøllup for Lars Andfindssen og Cecil Pedersdaatter. De bor paa Heistad.

Den 22. Juny 1702. I Brevig Christen Olssen at Trolofvis paa S. Hansdag med Gunnild Olsdaatter. Een Enkemand med pige.
Caut: Waldemar Jørgenssen og Matthis Hanssøn.

Den 2. July, Fer. Visit Mar. 3. Dom. Trin. i Brevig at Trolofve Peter Elefssen i Sætter med Anne Margrete Borchardsdaatter.
Cav: Gunnar Olesen og Michell Alfssen Haaøen.

Den 12. July 1702 var her i Eidanger Aase Pedersdaatter, een Enke som hafde oppholt sig her i sognet, ved Porsgrunden noget, og noget i Solum herred, dog mest her vid Sognet, tilsamen 1 ½ aars tiid. Hun bekiente at hun siden sin Mands dødlig affald, som er 3 aar siden ….. (hun tilstår at hun ikke har vært til nattverd på disse årene. En hel side av kirkeboken er ofret til denne "forferdelige ugjerningen". G.S.)

Den 13. July 1702 bestillet Ole Olssen Flaaden for sig og sin Fæstemøe, Anne Nielsdaatter, til nestkommende Søndag, Dom 5. Trin. (16/7-1702). Cav: Hans Anderssen Rød.

Den 13. Augusti 1702 som var Dominic (søndag. G.S.) 9. Trinitatis her i Brevig Trolofved Lars Larssen med Cecilia Olesdaatter.
Cav: Peder Claussøn og Simon Pederssøn.

Den samme dag blef her i Brevig efter Salig Her. Pouel Wilenisberg Efterlathe vidnesegen Scriftlig begierning, disse 2 Brudefolch af Bamble, næmmelig Peder Olessen Wingerød og Dorthe Erichsdaatter. Copulered dehn S. Mand Her. Pouel Wilenisberg, haft efter ……..
Cav: Ole Halfvorssen, Peder Olessen.

Den 10. Sept 1702 som var Dom. 13. Trinit. Trolofved her i Eidanger, Anders Levorssen med Elj Jensd. Begge unge folch. Cav: Tollef Rasmussen, Werner Sigvartssen.

Dom. 15. Trin. (24/9-1702) i Brevig at Trolofve Christen Pederssen med Anne Andersdaatter.
Cav: Thomas Christopherssen af Brevig.

Samme dag her i Eidanger blef ogsaa trolofved Ole Thorssøn med Johanne Hansd.
Caut: Hans Arvessen, Arne Hanssen.

Den 8. Octobris som var den 17. Trin. Blef her i Eidanger Trolofved Pross Anderssen Traaholt med Margrethe Jonsdaatter Nautser.
Cav: Søfrn Jossen, Lars Jonssen.

Den 31. December 1702 som var Søndag mellem Jul og Nytaar, da blef her i Eid. Trolofvet Amund Knudssen med Else Elefsdaatter.
Cav: Hans Ellefssen Lillegaarden, Lars Jonssen Gronsholt.

Den 28. February 1703 blef her i Eidanger Trolofvet Thor Anderssen med Anne Nielsdaatter, Svend Svenkes Stiffdaatter.
Cav: Christopher Jacobssen, Halvor Christopherssøn.

Den 21. Marty 1703 blef herudj Eidangers Kirche Trolofvede Thyge Mortenssen Snedker med Aase Pederssdaatter. Cav: Halvor Christopherssøn, Jens Olssøn.

Den 31. (Marty 1703) blef Trolofved her udj Eidanger Hans Christenssen med Kirsten Søvrensd.
Cav: Engvold Arnessen Slævollen, Hans Ellufssen Lillegaarden.

Den 28. May 1703 blef her i Eidanger Trolofvet Thor Børgessen med Ingeborrig Knudsdaatter.
Cav: Simon Eggertssøn Tveten, Tollef Tveten.

Den 27. Jun. 1703 Trolofved i Brevig Hans Larssen med Mette Larsdaatter.
Cav: (Ingen navn)

Den 1. July (1703) her i Eid. Trolofved:
1. Anders Erichssen med Anne Evensdaatter.
2. Knut Anderssen med Anne Jonsdaatter.
Cav: Lars Jonssen Grønsholt, Ole Qvæstad.

(3/6-1703):
Gutorm Thorbiønssen og Gunnild Andersd. blef Trolofved her i Eidanger d. Dom. Trin. og under skrefne 2.de Dommermænd Halvor Christopherssen og Knut Smend(?) Caverede for dem begge to.

Den 5. Dec. (1703) var Efterskefne dommermænd af Brevig, nemlig: Kittil Hanssøn og Ocche Hanssen her i Eidanger Præstegaard og hafde med sig Anders Pederssøn, en ung Søefarende karl af Brevig, som will trolofve ehn Pige, ved nafn, Maren Christensdaatter, og begiered Trolofvelse til den 9. Dec. som blifver Dom. 2. i Advent. Forbenævnte tvende Mænd Caverede for dem, og saadan Caution for egenhændig underskrif.
(Ført på senere:) Haft Brøllup derefter Ao. 1704 Dom. 1. Epiph. (13/1-1704).

Den 18. Januarius 1704 var her i Eidanger Christen Pederssen Klefven, og begiæred Trolofvelse for sig og sim Fæstemøe Børthe Rasmusd. For dennem begge to, og sær for Pigen Caverede Leensmanden og Erlig og Vellachtet Mand Simon Eggertssen.
Trolofvelse begierdst til nestfølgende Søndag den 20. January.

Den 27. Jan. 1704 Trolofved i Brevig, Knud Knudssen, med Sidsell Marcusdaatter.
Cav: Søvren Klefven.

Den 2. Februarius 1704 blef trolofved her i Eidanger Lars Matthissen, fød i Bøeherridt, var 24 aar gl. har tient i Scheen udj 5 aar, og her ved Porsgrund ……ungefær et aar, hafd sin Schrifftesædel ifra Her. Ludvig. Hands Fæstemøe var Anne Thomesdaatter.
Cav: Tvende dommermænd fra Porsgrunden af Solum Herridt, nemlig Hans Erichssen, og Hans Henrichssen.
Copulation den 30. May 1704.

12. May 1704. d. 2. Pintzedag er i Eidanger blef Trolofved Ole Larssen og Inger Johannesdaatter.
Cav: Hans Arnessen Berg og Ifver Gundmundssen Wiersdalen.

Dom. Trinit. den 18. May (1704) blef trolofved her i Eidanger Jens Olessøn med Ingebor Hansdaatter Døevig.
Cav: Niels Nielssen Lander, Engvold Arness. Slevollen.

Johannis Babtiste 1704 (24/6) blefue Trolofuede udj Breevig Welagte og Welbehavne Unge Karl Anders Christenssen, Skipper og Kiøbmand paa it Skib fra Aalborrig med Ærlig og Gudfrygtige Pige Mette Jonsdaatter, ……. Hafde Copulationssæddel fra Byen.
Cav: Lauridtz Patakier, Lauridz Nielssen.

Johannis Babtiste 1704 (24/6) blefue Trolofuede udj Brevig Erlige og Welbefaren unge Karl Søfren Larssen med Kirsten Aaskilsdaatter.
Copulation den 15. Nov. 1704. Cav: Johannes Claussen, Jens Jenssen.

Den 23 Julio (1704) som var Dom. 8. Trin. her i Eidanger, at Trolofve Olle Søfvrenssen Klocker med Ingebor Andersdaatter. Cav: Jens Olessen.
Copul. 11/7-1704.

Den 3. Septembris 1704, Onsdagen imellem 15 & 16 Trin. i Brevig, Trolofved Abraham Hanssøn Matros, og Karj Nielsdaatter.
Cav: Dømmermænd af Brevig: Tolf Gloerssen og Jon Haagenssen. Cop. 3. Dec. 1704.

Den 6. Sep. 1704, Løfverdagen nest før 16. Trin. blef her i Eidanger Trolofved Anders Larssen og Marthe Nielsdaatter.
Cav: Herunder Underskrefne; Søfren Olessen Riws(?) og Søfren Christianssen Paus.

Den 14. Sep. 1704. 17. Trin. blef her i Eid. Trolofved Gunder Christenssøn, Marni, med Anne Fredrichsdaatter.
Cav: Underskrefne Dommermænd af Eidanger: Engvold Arnessen Slævollen, Niels Lander.

Den. 23. Novenbri 1704. Som var Dom. 27. Trin. var her i Eidanger Poull Frøllnich og begierede Trolofvelse for sig og sin Kieriste Kirstine Larsdaatter til nest kommende Dom. 1. Adv., den 30. Nov. og havde han med sig dise 2de dommermænd fra Osebachen, nemlig Halfvor Christopherssen og Svend Pederssen. (caveringsmænd.) NB. Poull Michelssen Frøllnich blef Ægtevied før 1705 af Weyer.

Dom 2. Adventus, som var den 7. Dec. (1704), blef her i Eidanger Trolofved Peder Hanssøn og Anne Steensd.
Caut: Simon Eggertssen Lehnsmand og Rolf Evenssen .

Den 8. Marty 1705 her i Eidanger Trolofved Poull Christenssen med Margrete Nielsdaatter.
Cav: Lehnsmanden Simon Eggertssen og Ole Otterssen Kiendallen.

Den 2. Junio 1705 Trolofved her i Eidanger Lauge Arvessøn og Kirsten Knudsd.

Dominica (søndag) Trinitatis (treenighet) (7/6-1705). Rolf Olssøn og Guri Petersd.
Cav: Simon Eggertssen Lehnsmand (sign.) og Tollef Nielssøn (buemerke).

Den 13. Julio. Mandagen efter Dom. 5. Trinit. var disse efterskrefne domsmænd fra Brevig, her i Eidanger Præstegaard, nemlig, Niels Jenssøn, og Even Søfrenssøn, som hafde med sig een ungkarl ved nafn Aasoll Olssøn (Alfssøn?) er barnefød Wester i Kiiel, strax wæster (?) fra Kragerøen under Sannichedalls, huilchen unge karl, begierede at blife Trolofvet med S. (salige) Hieronymes enke i Brevig, nafnlig Anne Willemsdaatter, nu nest kommende Onsdag (15/7-1705).
Cav: Niels Jenssøn og Even Søfrenssøn.

25/7-1705
Christen Hansen af Stavern ….. trolofved med Anne Poelsd. Søndag 26/7-1705.
Cav: Pauel Willemsen (sign.: Pol Willomsøn).

26/11-1705
Blef ved Osebacken i Anders Andersøns Huus trolofvet Maarten Nielsen og Anders Andersens daatter N. (nafnlig) Kirsten Andersdaatter.
Cav: Halvor Siljen(?) og Daniel Arveskoug.

26/12-1705
Blef i Brevig Trolofvet Isach Jørgensen med Marie Larsd.
Cav: Waldemar Jørgensen og Christen Jensen.

17/1-1706
…blef her i Eidanger trolofvet Niels Andfindsen Hougholt, og Aase Andersd.
Cav: Simon Eggertssøn og Tollef Tweten.

Samme dag blef Ægtevied Niels Hansen og Gunnild Rollofsd. (i Eidanger).

14/2-1706
…. blef her i Eidanger Lars Nielsen trolofved med Inger Pedersd.
Han var Niels Klefvens søn. Festemøen tiente hos Hans Laugesen Borch ved Porsgrund paa Tolboe-Øen og var Peder Stammelands daatter, fød her i Eidanger.
Cav: Simon Eggertssøn, Peder Thorsen Hougholt.

23/3-1706
… var her i Eidanger (Præstegaard) Jens Larsen Liesø(?) Baadsmand og begieret Trolofvelse til Nestkommende ....dag den 25. som blifer Mariæ Bebudelsisdag, med efterlatte Salig Ingebret Amundsens encke, nafnlig: Ingebor Jacobsdaatter, paa Oen i Brevig. Hand haft med sig efterskrefne tvende Domsmænd af Brevig, Arne Hansen paa Øen og Hans Nielsen ehn jugn(?) af Brevig, som begge to caverede og forsigned at bemelte Jens Larsen har aldri paa all andre Stæder fri for alt Ægte-scaper, ……… Testimonich fra Præsten i Aalborrig, hvor hand sim mæste liifs Tiid hafer lefved.
Cav: Arne Hansen, Hans Nielsen, Brevig.

21/5-1706
…. var Simen Eggertsøn her i Eidanger med Tollef Twetens Søn, Nafnlig, Christen Tollefsøn, som begierede Trolofvelse for sig og sin Festemøe Inger Gunnersdaatter, til den 2.den Pintsefæstesdag, nemlig den 25 May.
Cav: Simen Eggertsen og Skaje Holte.

27/6-1706
…. blef her i Eidanger Trolofved Adrian Jensøn Buer med Kirsti Larsdaatter.
Cav: Amund Landgangen, Iver Wiersdalen (begges buemerker).

18/8-1706
Trolofved Christen Isachsen fra "Handkranst"? som haft Attest fra David Monrath, Dat. Gierpen d. 11. Aug. samme anni - Hans Fæste møe, var Kirsti Truelsdaatter.
Caut: Knut Skiefield (buemerke) og Sigur Aslachsen Ochlungen (buemerke).

19/8-1706
Var Lars S. Røe her med Halvor Siljens Søn N. (Navnlig) Niels Halvorsøn, og begierede Trolofvelse for bemelte Niels Halfvorsen med Sara Skajesddatter Holt, Ti Næstkommende Dom. 12. Trin., 22 Aug.
Cav: Lars Larsen Rød (buemerke) og Ole Nordall. (Men med Simen Eggertsens underskrift).

6/3-1707
Trolofvelse her i Eidanger, Gerhard Olssen, og Marthe Gundersdaatter, begge to fra Osebachen.
For dem begge caverede Søfren Olssen Ries, og Christen Jenssen, som var fæstemøens fød ….
Cav: Søfren Olssen Ries og Simen Eggertsøn.

19/5-1707
….begiered nestkommende Søndag den 22. May ): Domm. Cantate, Trolofvelse for Anders Larsen ved Osebachen, ….havfer sig Trolofed den 6/9-1704(?) og nu er festit til Maren Erichsdaatter Bonner(?) , barnefød i Schien paa Snibetorp.
Cav: Erich Isaachsen Smed, Søfren Ries.

7/6-1707
…. begierer Hans Jørgensen Kiørholt trolofelse med Karen Jørgensdaatter, til følgende Dom. (Søndag) Trinitatis, lig den 19/6.
Caveringsmænd af Brevig: Arne Hansen og Sr. A. N. S.

Dom: Trinit: 1707 (19/6-1707) blefer Troelofede udi Eidanger Kircke Niels Nielsen Soldat, med Anne Trulsdaatter
Cav: Halvor Christophersen (buemerke) og Tollef(?) Rasmussen.

Den 29. Juni 1707, som var Onsdagen i mellem Dom 1. Trinit. og 2. Trinit. Blefwer Trolofvet udi Brevig Cornely Zachariassen, af Bamble Sogn i Langesund, og Elen Ingebretsdaatter i Brevig.
Cav: Lauritz Nielsen og Jan Ch………

29/6-1707, var Jens Biønnæs hos mig i Brevig og begierede Trolofvelse at .. her i Brevig, til Nestkommende Dom. 2. Trin., som will blif den. 3. July, for Erich Pedersen Ougen og Mathe Pedersdaatter.
Cav: Jens Biønnæs (buemerke) og Hans Jacobsen af Brevig (H. I. S.).

(Ny vakker håndskrift):

Julio.
Dom: IV Trinit: d. 17. July 1707. Kom Dommermænd af Gierpen Sogns Osebachen, hr. Peder Hansen og Haagen Amundsen, hvilche Caverede og forsikrede at Rasmus Taraldsen som begierer Ægteskab med Karen Haagensdatter Bachen, at hendis forige Mand ved Nafn Niels Søfrensen Bachen, som ægteschap for 11 aar siden disse st… forladt, og til Engeland ofuergangen, hand er for Rum tid siden ved døden afgaaen i Skibbruds ulycke, der udi hand saa vel som alle med ham farende til sammen …...
Cav: Peder Hansen Holst, Haagen Amundsen.

(Tilbake til den gamle stygge håndskriften):

Dom: 8. Trinit. ): d. 14. Augusti 1707, blef her i Eidanger døbt David Lauritsens og Børte Tollefsdatters Barn, som et ægte barn, efter hand vill echte hende, og begieret at ….. først … kand komme op af Barselsengen og blife …………… Cav: Anders Andersen (A.A.S.) og Anders Levorsen (A.L.S.)

28/8-1707. Da blef trolofed her i Eidanger Matrosen Niels Søfrensøn Rørarød med Ifver Nirissens (Wiersdalen) daatters daatter, Kari Ifversdaatter.
Cav: Lars Syndsaasen (buemerke) og Arne Hansen.

4/9-1707 Blef her i Eidanger Trolofvit Harald Pedersen Stuelen med sin fæstemøe Margareth Clausdaatter.
Cav: Niels Nielsen Lander og Ole Larsen Syndsaasen.

7/9-1707.
Onsdagen den 7. Septembris blef i Brevig Trolofved Niels Pedersen med Else Christensdaatter.
Cav: Jan Gulbrandsen, …..ll Jansen.

11/9-1707.
… blef her i Eidanger trolofved Ole Larsen Langangen og Ragnild Pedersdaatter Stuelen.
Cav: Iver Wiersdall (buemerke) og Anders Lander (buemerke).

11/9-1707.
Den samme dag Trolofved her i Kirchen, Ole Stoesen og Anne Jensdaatter.
Cav: Ole Andersen (buemerke), Lars Arnesen ved Porsgrund.

18/9-1707.
Copulered (gift) i Brevig Cornelis Zachariasen og Elen Ingebretsdaatter.
NB. Cornelis Zacharisen haft sin Copulation i Brevig d. 13. Trinit, (18/9) og …(ble copulerit) af O. D. Hichman de dato d. 9. Sept. 1707.

19/9-1707.
Mandag efter, den 19. Sept. Trolofved Hans Matthisen og Annichen Fredrichsdaatter(?)
Cav: Ingebret Sigvartsen (sign.) og Oche Hansen (sign. Ochald Hansen) af Brevig.

6/10-1707.
Den 6. Octobris blef paa Osebachen trolofved Lars Halvorsen med Marthe Olsdaatter.

20/10-1707.
Den 20. octobris blef ved Osebachen Trolofved Jacob Jacobsøn med Ellse Magnusdaatter
Cav: Halfvor Christophersen, Lars Olesen, Corporal.

28/12-1707.
Den 28. Dec. var en ung Mand Søvren Larsen her i Præstegaarden og begierede Trolofvelse for sig og sin Kiereste Anna Magdalena Hansdaatter. Trolofvelse blef begieret til førstkommende Nytaarsdag.
Cav: Jens Larsen, Edven Søvrensen (begge af Brevig).

30/12-1707.
Den 30. Dec. var ehn ung-karll Isaach Jacobsen her i Præstegaarden og begieret Trolofvelse for sig og sin Kieriste Karen Knudsdaatter til nestkommende Nyttaarsdag,
Cav: Christ. Jacobsøn, Lars Arnesøn.

4/1-1708.
Den 4. Jan. var her i Eidanger Hans Amundsen Soldat begiered, haft tilladelse fra Commitionen, Trolofvelse til neste Søndag Dom. 1. Epiphania (8/1-1708), til sig og sin Festemøe Anne Poullsdaatter.
Cav: Amun Langangen, Isach Nøchlegaard.

8/1-1708.
Samme Søndag, nemlig Dom: 1. Epiphania (8/1-1708), begiered effter Commitions tilladelse, David Rasmussøn Søli (fra N. Grava. G.S.) at trolofvis med sin festemøe, Mari Søvrensdaatter.
Cav: Lars Larsøn, Ifver (Aasmundsen) Søli af Gierpen sogn.

6/3-1708
Den 6. Mar. her i Eidanger Præstegaard ehn ung-karll Guttorm Christensøn, med sin Broder Anders Christensøn Wrangsund, og begiered bemelte Guttorm Christensøn Trolofvelse for sig og Sara Jensdaatter Biønnæs til førstkommende Løfvrdag, nemelig den 10. Martii. Fæstemøens fader Jens Biønnæs og Fæstingens Broder Anders Wrangsund, Caverede.

7/3-1708
Den 7. Martii blef her i Eidanger Trolofvede Svend Olesøn og Ragnild Thorsdaatter.
Cav: Halfvor Christophersøn, Niels El……. (buemerke).

11/3-1708.
Den 11 Martii, den Dominica Oculi blef her i Eidanger Trolofvede Peder Amundsøn Enchemand med Kari Christensdaatter Waller.
Cav: Ole Qvæstad (buemerke) og Torchel Nielsøn (buemerke) som før boede paa S. Lunde i Birchedalen.

29/5-1708.
Den. 2. Pintzedag blef i Brevig trolofvede Effterskrefne 2de Par, nemlig:
1.
Tollef Olesøn med hands Kieriste Marthe Knudsdaatter
Cav: Jacob Hansøn Maagerøe, Falmarr (Waldemar)Jørgensøn, begge af Brevig.
2.
Jens Larsøn Biønnæs og Børte Amundsdaatter.
Cav: Hans Amundsøn Shelswiig (buemerke), Olle Thorsøn Sandøen.

26/7-1708.
Den 26. Julii blef bestilt Trolofvelse til nestfølgende Søndag d. 8. Trin. (29/7) for Hans Pedersøn med Salige Jeppe i Tangen, hands Enche.
Cav: Halfvor Tollschougen, Elias Jensøn i Sundet.

27/7-1708.
Den 27. July blef bestilt Trolofvelse til nestfølgende Søndag den 8. Trinit. (29/7), for Hans Truelsøn og Marthe Gundersdaatter, Halvor Nyestrands Enke.
Cav: Jon Haagensøn, Pouel Truelsøn som var fæstemandens broder.

19/8-1708.
Den 11. Trinitatis, ): ehr 19. Aug. blef her i Brevig Trolofvelse forretted imellem Tosten Jacobsøn som var een ung Enchemand, vester fra Øyestad Sogn. For all ting Caverede for hannem hands Schipper, Sr. Stian Larsøn Carth(?) og Styrmanden Lars Ifversen. Fæstemøen Marthe Olesdaatter af Brevig.

13/9-1708.
Den 13. Sept. var her i Eidanger Fredrich Gudborsøn(?) og begierede Trolofvelse med sin Pige tiener hos Trinche S. (salige) Niels Rasmusøns, ved nafn Aaste Nielsdaatter.
Cautionsmænd af Brevig: Hans Nielsøn og Lars Nielsøn.

16/9-1708.
Dominica 15. Trinitatis ): den 16. Sept. blef her i Eidanger Trolofved Niels Pedersøn med Børthe Hansdaatter.
Caveringsmænd af Eidanger: Anders Gata (buemerke), Ole Flaaden (buemerke).

18/9-1708.
Den 18. Sept. blef Trolofvelse forretted med ofver bemeldte Fredrich Ghodborsøn og Aaste Nielsdaater
(Bekreftelse på at hennes forrige mann var død. G.S.)

30/9-1708.
Den. 30. Sept. blef i Brevig Trolofved Harald Mogensøn med Jøran, Anders Nielsøns.
Cav: (ingen nedskrevet her, men lenger nede på siden stårdet:)
NB. Sr. Anders Nielssøn i Brevig Caverede for Harald og hands festemøe, som begge tiende hos hannem.

12/10-1708.
Octobr. den 12. begierede Torjer Truelsøn at Trolofves med Kari Juulsdaatter(?) boer i Sættre.
Cautionsmænd: Hans Truelssøn (buemerke) og Pouel Truelsøn (buemerke).

15/11-1708.
Den 15. Nov. var Hans Pedersøn Bakken her og begiered Trolofvelse paa førstkommende Søndag for sig og sin Kieriste, Inger Søfrensdaatter.
Cav: Tollef Tweten (buemerke) og Søvren Olesøn (sign. Olle Sørensøn).

13/12-1708.
Nest før Juell 1708 haft Jacob Nielsøn Brøllup med Boell Axellsdaatter. De hafte privilegie til at hafve brøllup uden faaregaaende trolofvelse. De var begge fød her paa Stæden og af all bekiendt.
NB. Den 13. Dec. 1708, stod deris Brøllup.

10/1-1709.
Den 10. January var Søfren Larsøn af Brevig her i Eidanger og begierede Trolofvelse for sig med sin festemøe Anne Andersdaatter til den Nestfølgende Dom. 1 p. Epiph. ): den 13. Jan. og har med sig som hands blifvende Svigerfader, nemlig Anders Matthissøn sampt Christen Jensøn, som begge tillsammen for dennem Rituel og efter Lougen Caverer.

24/1-1709.
Den 24. Jan. 1709. Skiedde Edle og Wærdsatte Hr. Lieutnant Øest Copulation paa Osebachen, med hands dydie Kieriste, Madame Anne Marie, Salig Anders Thorbiørnsøns.
Cav: Monsr. Rasmus Malling (sign.) og Monsr. Jens Olesøn (sign.)

11/3-1709.
Den 11. Martii var dis. (disse) 2de efterskrefne dommermænd af Brevig, nafnelig, Thomas Christophersen og Christen Olesen, og Caverede for Eilert Thorsøn, fød wester ved Risøer, i Laugen, Saasom denem unge karll som begiered til nestfølgende onsdag, den 13 dito trolofvelse med sin fæstemøe, Giertrud Olesdaatter, som var fød i Risøer paa Tangen.
Cav: Thomas Christophersen og Christen Olesen "af Brevig".

15/3-1709.
Den 15. Martii var her Gabriel Sigvertssøn., som foruden sin Skrifteseddell fra Hr. Søvren Lyche i Laurvigen, haft med sig disse 2 de Mænd, af Eidanger, nemlig Niels Lander og Elias Hasler til at Cavere for hannem, saavelsom for Mari Pedersdaatter, denem bemelte Gabriel begierede til Æchte, og disse forbemeldte Mænd, Niels Lander og Elias Hasler forsichrede, at baade disse 2de Personer, nemelig Gabriel Siverssøn og Marie Pedersdaatter, var frie i alle maade for Æchteskab paa …….
Cav: Niels Nielsøn Lander (buemerke) og Elias Jonsøn Hasler (buemerke).

22/4-1709.
Den 22 April, som var Dom: Jubilate, da blef her i Eidanger trolofvet Niels Albertsøn, med Ingeborg Hansdaatter. Hand var søn til S. Albert Stridsklefven. Hun var Hans Nielsøn Striidsklefvens datter.
Cav: Halvor Toldskougen og Lars Sigursøn ved Osebachen.

16/5-1709.
Sigur Pouelsen, som før boede paa Soli (Solli), begierede til til den nestkommende pintzedag, den 20/Maii at blifve trolofved med sin festemøe, ved nafn Børte Andersd.
Cav: Rasmus Isaachsen Leerstang og Amund Søvrensen Langangen.

17/5-1709.
Den 17. Maii var Christopher Andersen Hvalen her i Præstegaarden og begierede til den 2. Pintzedag ): den 20. Maii, at blive trolofved med sin festemøe, med nafn Anne Hansdaatter.
Cav: Niels Olssøn N. Lunde, Gisle Hanssøn i Rønningen.

16/6-1709.
Dom. 3. Trin. ): den 16. Jun. var her Lars Olesen Sundsaasen og begiered trolofvelse til nestkommende Søndag, Dom. 4. Trin (23/6) for sig og sin fæstemøe, Inger Sigursdaatter.
Cav: Søvren Jonsen Koggerswold (buemerke), Lars Ribber.

7/7-1709.
Den 7. Julij som var Mandagen nest efter Dom. 6. Trin. Da var Tollef Tweten og Rolf Herøen, som Lehnsmand her i Eidanger, her udj Præstegaarden, og bestilled Trolofvelse, for bemeldte Tollef Twetens Søn, nafnelig, Hans Tollefsen med hands fæstemøe, Kari Søfrensdaatter(?), og hafve med sig underskrifne Tvende dommermænd, nafnlig, Peder Thorsen Hogholt (segl) og Anders Stephensen Ørestved (segl). (Caveringsmænd).

Samme dag (7/7-1709) blef begieret Trolofvelse for Peder (Thorsen) Hogholtis søn, fød Gullich Pedersen med hands fæstemøe Mari Olesdaatter den nestfølgende d. 7. Dom. Trin. (14/7).
Cav: Rolef Hærøen og Anders (Stephensen) Ørestvedt.

25/8-1709.
Den. 25. Aug., Dominica 13. Trinit. Begiered Hans Christensen Waller festesøel for sig og Rebecca Petersdaatter til nest følgende Dom. 14. Trin. Hand hafvde tilladelse af sin Officer.
Cav: Tollef S. Tweten (buemerke) og fæstingens broder Lars (Christensen) Waateklef.

18/9-1709.
Den 18. Sept. blef i Brevig Trolofved Key Henrichsen med Cathrine Bentsdaatter (enke siden mars 1706).
Cav: Michel Kramer, Peder Andersen Hersnæs.

10/10-1709.
Anno 1709 den 10 Octobris var Niels Hansen N. Lunde, her i Præstegaarden, og begieret Trolofvelse for sig Sin fæstemøe Marthe Tollefsdaatter.
Cav: Hans Ellefsen Lillegaarden (buemerke), Ole Søvrensen S. Lunde.

29/11-1709.
Anno 1709 den 29. Nov. Da var Peter Christiansen Gierlow her nede hos mig og begierede Trolofvelse med Sara Cornelisdaatter, som er Salig Lars Ratkiers Enche i Brevig boende. Samme ungkarel haft med sig efter følgende tvende dommermænd af Brevig, nemlig Niels Jenssøn og Anders Matthisen som begge caverede og forsichrede, at de til ………. Niels Jenssøn at hand hafd kiendt bemelte Peter Christiansøn Gierlow paa ret 12 à 13 aars tid, og ald den stund hand var i sin tieneste udi Arndall.
Cav: Niels Jenssøn og Anders Matthisen.

10/1-1710.
Jeg transkriberer heretter kun essensielle opplysningene (ressymè) for å spare tid. G.S.
I Eidanger: Lars Halvorsen med attest af Proesten paa Næset som gir ham rett til at indgaa ægteschab paa annet sted. Han ba om å få trolove seg den 12/1-1710 "med en Piige i Brevig, ved Nafn Wendele Olesdaatter.
Cav: Hendes fader Olle Larsen (buemerke), Voldmar Jørgensen (Sign.: "Falmars Jørgens").

13/1-1710.
I Eidanger: Hendrich Michelsen Prott troloves med Kirsten Andersdaatter den 15/1-1710.
Cav: Daniell Pedersen Skredder ved Osebachen og Halvor Siljen i Birchedalen.

12/3-1710.
Eidanger: Anders Matthsen (Anders Madsen) troloves med Ingeborig Tollefsdaatter.
Cav: Halvor Siljen (buemerke) og Olle Nordall (buemerke).

2/6-1710.
Eidanger (I Prestegården): Svend Axellsen, hand var "fra Wiigsiden kommen" begierede Trolofvelse for sig og Anne Olesdaatter Bache.
Cav: Niels Olesen Lunde og Ghisle Hansen i Huals Rønningen.

22/7-1710.
Eidanger Prestegård: Knut Rollefsen født paa Næset, troloves med Ingebor Pouelsdaatter Oxum.
Cav: Lars Grønsholt og Hans Lillegaarden (buemerke).

24/8-1710.
Den 24. Aug. var eet Qvindfolch ved Nafn Inger Christensdaatter her i Præstegaarden. Hun var fød vester i Fiærrig (Fjære) Sogn, Sognepræstens Nafn er Mr. Daniell Pfeiff. Hun har kommen hid fruchtsommelig. Falt i Barselseng paa Qvæstad, den 4. Aug. og fødte eet dødt Pigebarn. Barnet blef begrafved i Eidanger Kirkegaard, den 10. Aug. Qvinder som havet hos hende, da hun fødd, var Margarethe Qvæstad og Ingebor Lunde.

29/9-1710.
Haft Ochell Hansen og Johanne Søvrensdaatter Klog(?) sit Bryllup. Cautionsmænd: (Ingen nevnt).

3/10-1710.
Den 3. Oct. blef i Brevig Æchteviede Anders Maartensen og Mette Jensdaatter.
De hafde Kongelig tiladelse om Æchtevielse hiemme i Huuset.
Cav: Msr. Christen Nielsen og Lars Nielsen (sign. Lauridz Nielsen).

29/12-1710.
Ved Porsgrunden blef trolofved Ulrich Knudsen og Anne Jensdaatter.
Cav: Hr. Secretere Herman Leopoldus og Monsr. Wiscker (sign. Fran. Wisker).

15/1-1711.
Eidanger: UngeKarl, Peder Christensen, i Bergen fød, trolofvet med Marthe Pedersdaatter,
Peder Larsen og Inger Svendkisdaater i Brevig.
Caveringsmænd af Brevig: Oche Erichsen paa Skiæret og Hans Matthisen i Brevig.

5/2-1711.
Trolofvelse paa Biørntvedt. Abraham Johansen Kaye med Anne Torjersdaatter.
Cav: Secreteres Herman Leopoldus.

3/5-1711.
Eidanger: Trolofvelse Torsdagen før Dom. Cantate. Lars Knudsøn N. Aas og Kari Knutzdaatter.
Cav: Peder L. Grafva og Jon A. Søndre Aas.

23/7-1711.
Eidanger: Torsdagen nest før Dom. 8. Trinitatis, den 23. July 1711.
Trolofvelse for Lars Torjerssøn og hans Fæstemøe, Eli Olesdaatter.
Cav: Kittil Gullichsøn (buemerke) og Anun Nirisøn (buemerke).

19/9-1711.
Eidanger: Arne Jørgensøn Kiørholt og Karen Thoresdaatter. Trolofves den 26/9-1711.
Cav: Anders Søvrensøn Leerstang og Amund Wetlesøn Skaweraager

25/9-1711.
Eidanger Præstegaard: Jørgen Halvorsøn Silien troloves med Karen Pedersdaatter Høysæt i Slemdal den 29/9.
Cav: Ole Søvrensøn, Klocher og Ole Tollevsøn Nordahl.

23/2-1712.
Eidanger: Den 23. Februarii blef Hans Erichsen og Dorthe Willemsdaatter Copuleret, efter Priviliegie af Baron Løvendall, paa Kongens Krine(?).
Cav: Hans Christensen Borge (sign.) og Daniel Christensen Arveskoug (sign.)

28/3-1712.
Den 28. Martii paa 2. Paaskedag var her i Edanger Præstegaard Thorjus Olssøn og Anne Hansdaatter, som begierede at troloves.
Cav: Jørgen Gundersen og Lars Christensøn.

Trol. 29/9-1712.
Eidanger Kirke: Peder Anfindsen, Enchemand boende paa Næjet paa Wærwaagen(?) og Kirsten Olsd. som har tient hos Hans Berg.
Caut: Hans Arnesen Berg, Rasmus Lerstang.

Trol. 6/1-1713. Copul: 26/2-1713.
Eidanger Kirke: Jens Olsen Døwigen og Gunild Pedersd.
Caut: Reyer Flochstad, Halvor Røra i Eidanger Sogn.

Trol. 2/2-1713. Copul: 29/3-1713.
Eidanger Kirke: Een Tømmermand N. (Nafnlig) Peder Olsen Døl og Karen Halvorsd.
Caut: Peder Jørgensen Døl som Tømmermand af Lansegraf og Lars Halvorsen.
Copulationsseddel fra Morten Morland.

Trol. 11/6-1713. Copul. 29/10-1713.
Eidanger: Hans Findsøn og Birthe Simensdatter.
Caut: Halvor Toldskouen og Ingvold Sleyvolden.
Copulations Sæddel fra M: Morland.

Trol. 16/7-1713. Copul. 15/7-1714.
Eidanger: Even Hansen N. Lunde |: Staaende Soldat, hafd Capt. Mads Poelsens bref til mig …… :| og Birthe Pedersd.
Caut: (ikke nevnt).

Trol. 30/8-1713. Copul. 24/9-1713.
I Porsgrunden: Lauridtz Amundsøn og Elisabeth Knudsd.
Caut: Erich Andersen Møller ved Hære (Herre) og Ole Andersen ved Porsgrunden.
Hafde Cop: S: (seddel) fra M: Morland.

Trol. 3/9-1713. Copul. 8/10-1713.
Eidanger: Madz Guldbrandsøn og Marthe Pedersd.
Caut: Magnus Eyed i Slemdal og N. Sneltved af Gierpen Sogn.
Hafde copulationsseddel fra Consumptions forpagterens fuldmægtig i Schein (Skien), Peder Jensen.

Copul: 13/9-1713.
Blef Copulerede Hiemme i Sr. Hans Laugesens Huus |: efter Kongl. tilladelse :| Controleuren Ulrich Anth: de Rhode og Barbara Hansdatter Borch.
Caut: Raadmand Gerhard Hansen og Jacob Jynge af Cragerøe.
Copulationsseddel fra M: Morland blef mig lefverit.

Eidanger Præstegaard den 29/10-1713. Copul. i Eid. Kirke 1/1-1714.
Soldat Olle Søfrensen og Mallene Nielsdatter, beslægtet udi 3die Led. Kongelig bevilling at komme i Ægteskab daterit d. 24. Dec. 1712. Underskevit af deris ehcell(enser), Otte Krabbe og Chr. Seersted.
Festemanden er Soldat, med tilladelse af sin Captein Madz Povelsen.
Caut. Knud Andersen Traaholt.

Trol. 26/12-1713. Copul. i Eid. Kirke 2/2-1714.
Eidanger Præstegaard. Trolofvende Rasmus Pedersen Grava og Elen Pedersdaatter Kindahlen.
Caut. Rejer Flogstad.
Hafde Uslers sæddel… (var Soldat).

Trol. 16/1-1714. Copul. 6/8-1714.
I Porsgrund hos Mr. Wischer. Trolofvede Gunder Haraldsen og Maren Jacobsdaatter.
Caut: Bendix Olsen i Porsgrunden og Niels Søfrensen Snedker ibidem.
Copulations Sæddel fra M. Morland.

Trol. 21/1-1714. Copul. 25/2-1714.
I Eidanger: Olle Olsen |: Tiened paa Nordal :| og Anne Larsd.
Caut: Thorchild Nilsen Lunde, Olle Nordal.
Reserva Soldat vid Despons. Begge tienede paa Nordal.

Trol. 2/2-1714. Copul. 15/4-1714.
I Eidanger: Olle Nilsen Røe Sætteret og Aschield Knudsd.
Caut: Lars Olsen Sundsaasen og Anund Søfrensen Langangen.

Trol. 18/2-1714. Copul. 19/8-1714.
I Eidanger: Otter Olsen og Christense Halvorsd. Røra
Caut: Niels Nielsen Lander og Olle Larsen Landgangen.

Copul. 18/2-1714 i Eidanger:
Halvor Andersen og Ingeborg Olsdatter.

Trol. 2/4-1714. Copul. 27/5-1714.
I Eidanger: Solve Andersen og Marthe Gundersd.
Caut: Lars Isaksen Rød og Lars Sigursøn paa Osebachen.
Copulations Sæddel fra M: Morland.

Trol. 21/5-1714. Copul. 9/9-1714.
I Eidanger: Rollouf Gundersen og Mari Søfrensd.
Caut: Hans Arnesen Berg, Anfind Poulsen Røra.

Trol. 2/7-1714. Copul. 10/4-1715.
Eidanger: Corporal Lauridz Olsen |: hfde Obirste Gasmans skiftelig tilladelse :| og Giertrud Joensd. Søeland.
Caut: (mangler).

Trol. 29/7-1714. Copul. 22/10-1714.
I Eidanger: Lauridz Pedersen Basseboe og Boel Pedersd.
Caut: Lars Sundsaasen, og Søfren Koggerswold.

Trol. 28/8-1714. Copul. 14/11-1714.
I Porsgrunden i Schipper Job Christensens Huus: Knud Torchelsen og Anne Christensd.
Caut: Job Christensen og. (Det står ikke mer).
Copulations Sæddel fra M. Morland.

Trol. 9/9-1714. Copul. 14/11-1714.
I Eidanger: Christen Tomasen (Tommesen) og Maren Lauridzd. (Larsd.)
Caut: Erich Simensen ved Borrestad og Christen Olsen øfver Lunde.
Copulations Sæddel fra M. Morland.

Trol. 23/9-1714. I Eidanger. Copul. 18/11-1714.
1. Søfren Rasmussen Leerstang og Elen Hansd. Caut: Hans Arnesen Berg, Anders Jacobsen Rørerød.

Trol. 23/9-1714. I Eidanger. Copul. 25/11-1714.
2. Claus Findsen Slevolden og Karen Simensd. Caut: Hans Elefsen Lillegaarden og Knud Andersen Traaholt.

Trol. 23/9-1714. I Eidanger. Copul. 11/11-1714.
3. Søfren Nielsen Riis fra Gierpen Sogn og Ingeborg Tollefsd. af Eidanger Sogn.
Caut: Hans Borge og. (Det står ikke mer).

Trol. 21/10-1714. I Eidanger. Copul: 11/11-1714.
1. Anders Halvorsen og Boel Rasmusd. Ramberg Caut: Hans Arnesen Berg, Jacob Nielsen i Brevig.

Trol. 21/10-1714. I Eidanger. Copul: 30/12-1714.
2. Christen Larsen Hofsrøe og Ingeborg Jensd. Caut: Søfren Joensen Koggersvold.

Trol. 11/11-1714. Copul. 16/12-1714.
Eidanger Præstegaard: Olle Erichsen Biørnerød og Helje Gundersd. Caut: (ingen nevnt).

Trol. 20/1-1715 i Eidanger Præstegaard. Copul. i Eidanger kirke 17/2-1715.
Christen Jensen med Sara Schajesd. Holtet. (ved vielsen har presten feilaktig skrevet Jens Christensen).
Caut: Christen Olsen øfver Lunde og Anund Knudsen Hvallen.
Copulations Sæddel fra Peder Jensen.

Trol. 3/2-1715 i Eidanger Kirke. Copul. 14/7-1715.
Guldbrand Pedersen med Else Ibsd. Caut: Bendix Olsen og Jens Jessesen(?).
Copulations Sæddel fra M. Morland.

Trol. 7/3-1715. I Brevig:
Monsr. Honeratus Bonevj har begiered Copulation for sig og sin Kieriste Mademojselle Boel Corneliusdatter.
Cav: Arne Hanssen og Jacob Hanssen.

Trol. 23/4-1715 i Eidanger. Copul. 29/12-1715.
Anders Andersen |: tiente hos Secretairen (Leopoldus) paa Biørnetvedt :| med Karen Olsd.
Caut: Iver Haagensen Smed, Uldrich Knudsen.

Trol. 5/5-1715. I Eidanger Præstegaard:
Gunder Johannessen Nøchlegaard med Maren Isaachsd.
Caut: Søfren Joensen Koggersvold og Pros Andersen Nøchlegaard.

Trol. 15/5-1715 i Eidanger Præstegaard. Copul. 23/6-1715.
Anders Simensen Wiigværing med Maren Mouridzdatter.
Caut: Thor Biugesen og Tolf Rasmussen.
Copulations Sæddel fra Peder Jensen i Scheen.

Trol. 26/5-1715 i Eidanger Præstegaard. Copul. 26/12-1715 (vid Despons.)
Lauridz Søfrensen Qwæstad, Soldat |: hafde Officerenis tilladelse :| med Amborg Olsd.
Caut: Olle Qwæstad og Hans Tollefsen Tveetten.

Trol. 10/6-1715 i Eidanger Præstegaard. Copul. i Eid. Kirke 8/9-1715.
1. Jacob Olsen S. Lunde |: Reserva - Soldat, hafde Capt. Uslers Seddel :| med Gunild Lauridzd. (Larsd.) Basseboe.
Caut: Olle Gudmundssen Qwæstad og Arne Jørgensen Kiørholt.

Trol. 10/6-1715 i Eidanger Præstegaard. Copul. 14/7-1715.
2. Johannes Isaachsen med Birthe Andersd.
Caut: Hans Eilifsen Lillegaarden og Knud Andersen Traaholt.

Trol. 16/6-1715 i Eidanger. Copul. 28/7-1715.
Gregers Christensen med Mætte Hansd.
Caut: Uldrich Knudsen og Lauridz Halvorsen.
Copulations Sæddel fra M. Morland.

Trol. 25/8-1715 i Eidanger Kirke. 8/12-1715.
Peder Erichsen Aboe |: Matros paa et Kongens Copfordèskib(?) Endrachten, hafde Attest af sin Skipper :| med Kirsten Andersd. ved Porsgrunden.
Caut: Daniel Christensen Arfveskouf, Hans Gundvaldsen i Porsgrunden.
Copulations Sæddel fra Apotecheren Mr. Wolf i Scheen paa M. Morlands veigne.

Trol. 24/11-1715 i Eidanger Kirke. Copul. 6/12-1716.
Christopher Nielsen Bachen |: Matros paa hans Kongel. Majestets Orlogsskib Gøttaborg kaldet:| med Maren Lauridzdaatter. Caut: Tolf Rasmussen og Rasmus Taraldsen Osebachen.

Trol. 1/1-1716 i Eidanger. Copul. 23/2-1716.
Michel Søfrensen Flogstad med Anne Anundsd.
Caut: RejerTorgersen Flogstad, Lauridz Lauridzen Røe.

Trol. 12/1-1716 i Eidanger Kirke. Copul. 7/6-1716.
Niels Tollefsen med Martha Madsdaatter Ødegaarden.
Caut: Torchild Nielsen Lunde, Søfren Nielsen Riis.

Trol. 22/4-1716 i Eidanger. Copul. 24/6-1716.
Gunder Christensen |: hafde attest fra Hr. Anders Baar :| med Else Mogensd.
Caut: Thor Børgersen, Uldrich Knudsen.
Copulations Sæddel fra Apoteker Mr. Wolf.

Trol. 3/5-1716 i Eidanger. Copul. 4/10-1716.
Gunder Christensen Holtet med Birthe Torchilsdaatter.
Caut: Knud Traaholt, Hans Lillegaarden.

Trol. 17/5-1716 i Eidanger. Copul: 2/7-1716.
Thor Olsen fra Gierpen-Sogn |: hafde Hr. David Monraths Attest :| med Martha Schajesdaatter.
Caut: Amund Clausen Søli, Joen Søfvren Bierchetwedt.

Trol. 2/8-1716. I Eidanger:
Reserva Soldat |: af de nyeskrefen :| Joen Christensen, hafde Capt. Uslers tilladelse :| med Maren Rejersdaatter.
Caut: Torchild Nielsen Lunde, Ole Gudmundsen Qvæstad.

Trol. 25/10-1716 i Eidanger. Copul. 29/11-1716.
Anund Nirissen med Aase Søfrensd.
Caut: Torchild Søfrensøn Hasler og Rejer Torgersen Hogstad.

Trol. 5/11-1716. Paa Oosebachen.
Lars Iversøn med Johanna Bentzdaatter.
Caut: Thore Børresen og Niels Mogensøn.

Trol. 17/4-1717. Paa Gierpen Sogns Oosebach:
Abraham Andersøn med Kirstine Tønnesdatter.
Caut: Capit. Usler og Niels Halfvorsøn.

Trol. 25/4-1717. I Eidanger:
Lars Olsen Soldat med Inger Gundersdatter Lunde.
Caut: Lars Joensen Grønsholt og Olle Søfrenss. Lunde.

Trol. 18/8-1717. Paa Oosebachen:
Peder Olsøn Døel med Randi Christensd.
Caut: Rolf Herrøe og Jens Olsøn Gaasegrund.

Trol. 16/10-1717. I Eidanger:
Eggert Simonsøn Sandøen med Johanna Hansd.
Caut: Rolf Herrøe og Arne Jørgensøn Kiørholt.

Trol. 17/10-1717. I Eidanger:
Rasmus Halfvorsøn Møller fra Gierpen Sogn med Siri Christensd.
Caut: Jacob Rasmussøn Rising og Peder Jerum(?).

Trol. 19/10-1717. I Eidanger:
Anders Olsøn Svendsk med Maren Pedersd. Hallevarp.
Caut: Lars Olsøn Syndsaas og Michel Alfsøn Haaøen, Søfren Joensøn Koggersvold, Lars Basseboe.

19/10-1717.
Eidanger Præstegaard: Trolovelse for "Een Bonde-dreng fra Wijgsijden (Viksiden), |: som ved fremste Svenske invation fra Øster i Norge blef fangen og af ufrighed forlofnit til at tiene her for sit brød at vinde(?) :| wed nafn Anders Olsen med Hans Harevarpis Stifdatter, her i Sognet, ved nafn Maren Pedersdaatter ; Og efter Hand før var gandsche fremmed og af alle ubekiend, maate ieg tilspørge hannem:" (Her følger 2 lange spørsmål som presten stillte ham. Ganske uviktig for de fleste. G.S.)
Cav: Lars (Olssøn) Syndsaasen, Søfren Koggerswold, Michel Alfsen, Lars Pedersen.

10/11-1717.
Eidanger Præstegaard: "Blefer efter nøye forspørgning af mig Trolovede i Eidanger Præstegaard, Een Swensk Trosse…(?), tienende hos een Major af Sverig, wed nafn Major Groel, drengens nafn er Martin Pedersen, fød i Roslagen i gammel Sverrig og blef tagen med fleer paa Moss, der Swendsken sidst war …., og Inger Michelsdaatter; og efterde hand war her gandske fremmed og af alle u-bekiendt, tilspurde mig hannem øfvirste (ovenfor) anførte Spørsmaal.
Cav: Hans Jansen(H.I.S.), Jens Haagensen (I.H.S), Hans Gundersen (buemerke), Niels Andersen.

Trol. 28/12-1717. Paa Oosebachen:
Thor Gundersøn med Sidzel Thorsd.
Caut: Job Christensøn, Niels Nielsøn Hafsund.

(Hele 1718 er borte. G. S.)

Copul. 1/1-1719 i Eidanger.
Niels Torbiørnssøn Kiendahlen med Ellen Pedersd.

Copul. 2/2-1719 i Eid.
Hans Pederssøn Smed med Martha Jensd.
Copulations Sæddel fra Jens Gram i Scheen.

Trol. 19/2-1719 i Eidanger. Copul. 10/4-1719.
Anders Olssøn Lunde med Ingeborg Jensd.
Caut: Niels Olssøn Lunde og Christen Jenssøn Holthe.

Trol. 19/2-1719 i Eidanger. Copul. 10/4-1719.
Olle Marchuussøn med Maria Jensd. Lunde.
Caut: Christen Olssøn Lunde og Amund Knudtzsøn Hvallen.

Trol. 19/2-1719 i Eidanger. Copul. 29/3-1719.
Olle Laerssøn Aarholt med Ragnille Amundsd. Berg.
Caut: Michel Laerssøn Sætteret og Adriand Jenssøn Studsrøe.

Copul. 30/3-1719 i Eid.
Hans Halfvorssøn Eeg med Gierthru Halfvorsd.
Copulations Seddel fra Jens G….ssøn i Scheen.

Trol. 30/4-1719 i Eidanger. Copul. 25/6-1719.
Jens Solfvessøn Kaassen med Anne Olsd.
Caut: Michel Laerssøn Sætteret og Niels Hanssøn Lunde.

Trol. 4/6-1719 i Eidanger. Copul. 30/7-1719.
Halfvor Pederssøn Oven med Berthe Søfvrensd.
Caut: Michel Alfssøn Haaøen og Eggert Simenssøn Sandøen.

Trol. 25/6-1719 i Eidanger. Copul. 27/9-1719.*
Christopher Tollefssøn med Anne Søfvrensd.
Caut: Ole Gudmunssøn Quæstad og Olle Tollefssøn Nordahll.

Trol. 20/8-1719 i Eidanger.
Simen Svendssøn Rognelj med Ellenn Pedersd.
Caut: Hans Gunderssøn Halvarp og Prods Anderssøn Nøcklegaard.

Trol. 29/9-1719 i Eidanger. Copul. 28/4-1720.
Niels Anderssøn Kusk med Sidtselle Trulsd. paa Biørntvedt.
Caut: Amund Anderssøn Øfveraasen og Laers Halfvorssøn.

Trol. 2/10-1719 i Eidanger paa Sandøen. Copul. 15/11-1719.
Abraham Hanssøn med Elisabet Hansd.
Caut: Søfvren Rasmussøn Leerstang og Eggert Simmenssøn Sandøen.

Trol. 10/10-1719 i Eid. Copul. 12/11-1719 i Eid.
Laers Torchildssøn med Anne Laersd. Grønsholt.
Caut: Prods Anderssøn Nøcklegaard og David Rasmussøn Solli.

Trol. 21/10-1719 i Eid.
Stoe Søfvrenssøn med Berthe Ingebredsd.
Caut: Daniel Christenssøn Arweschovf og Job Christenssøn Arweschovf.

Trol. 22/10-1719 i Eid.
Ole Hanssøn Valler med Birthe Tollefsd.
Caut: Hans Tollefssøn Tuethen (Tveten) og Ole Søfvrenssøn Lunde.

Copul. 23/11-1719 paa Tolboe Øen.
Rasmus Jenssøn Duue med Maria Hansd. Barth.
Caut: Monsr. Christen Nielssøn og Monsr. Rasmus Malling!

Copul. 10/12-1719 i Eid.
Frans Frandssøn Lunde med Ingeborg Olss.

Trol. 14/10-1719 i Eid. Copul. 14/1-1720.
Hans Olssøn Lander, med sig Seddel fra Captaien Hollomboe, med Daarthe Nielsd. Lander.

Trol. 21/1-1720 i Eid.
Tygge Nielssøn med Magnille Laersd. fra Osebachen,
Caut: Haachen (Haagen) Amundssøn og Gunder Tolfssøn fra Osebachen.

Trol. 24/1-1720 i Eid.
Lars Olssøn Tvedahlen Soldat fra Væstersk med Maren Andersd. Nøcklegaard.
Caut: Søfvren Jonnssøn Kockersvold og Knud Anderssøn Traaholt.

Trol. 2/2-1720 i Eid.
Olle Laerssøn, med Martha Gundersd. Grinen. Sæddel fra Capitaien Holmboe.
Caut: Hans Gunderssøn Hallevarp og Anund Søfvrenssøn Landgangen.

Trol. 25/2-1720 i Eid. Copul. 14/4-1720.
Eggert Laerssøn Stranden med Anne Knudtzd. Grafva.
Caut: Joen Anderssøn Aas og Laers Knudtzsøn Aas, (seddel) af Hr. Albredt i Scheen.

Trol. 10/3-1720 i Eid.
Ole Anfindssøn med Martha Thorchelsd.
Caut: Ole Gudmunssøn Quæstad og Laers Søfvrenssøn Qvæstad.

Trol. 23/4-1720 i Eid. Copul. 26/5-1720.
Erik Amundssøn Bachen med Birthe Truulsd.
Caut: Hans Ellefssøn Lillegaarden og Knudt Traaholt.

Trol. 24/4-1720 paa Osebachen. Copul. i Eid. 6/11-1720.
Joen Olssøn med Hellie Hansd.
Caut: Amund Nirissøn Oseb. og Hans Pederssøn Smed.
Copulations Seddel fra Jens Gram i Scheen.

Trol. 16/5-1720 i Eid.
Jens Olssøn med Askiæll Knudzd.
Caut: Hans Gundersen Hallevarp og Ingvold Arnessøn Slevolden.

Trol. 14/7-1720 i Eid.
End Svendsk Karll, Olle Henrickssøn med Ragnille Thorckelsd.
Caut: Knudt Anderssøn Traaholt og Hans Ellefssøn Lillegaarden.

Trol. 8/8-1720 i Eid.
Thorbiørn Hanssøn med Kirsten Michelsd. Haaøen.
Caut: Anders Christenssøn Vrangesund og Hans Alfssøn

Trol. 18/9-1720 i Eid. Copul. 6/10-1720 i Eid.
Torgeir Rejerssøn Flockstad med Maren Christensd. Sillien.
Caut: Joen Anderssøn Aass og Ingvald Arnessøn Slevolden.

Copul. 16/10-1720 i Eid.
Knudt Pederssøn Oven med Maren Jacobsd.

Copul. 20/10-1720 i Eid.
Laers Jenssøn med Maren Knudtzd. fra Osebachen.
Copulations Sæddel fra Jens Gram i Scheen.

Trol. 5/11-1720 i Eid. Copul. 1/12-1720 i Eid.
Niels Nielssøn Lander med Inger Pedersd., fra Osebachen.
Caut: Søfvren Joenssøn Kaakersvold og Ingvald Arnessøn Slevolden.
Copulations Sæddel fra Jens Gram i Scheen.

Trol. 2/12-1720 i Eid. Copul. 8/1-1721.
Soldat Laers Pederssøn Grafva med Anna Andersd. Øverviig.
Caut: Laers Laerssøn Røe og Niels Olssøn Lunde.

Trol. 6/12-1720 i Eid.
Iver Skajessøn, Soldat af Capitain Holmboes Compagnie, med Gurj Nielsd.
Caut: Joen Anderssøn Aas og Christopher Anderssøn Hejestad.

Trol. 9/12-1720 i Eid. Copul. 8/6-1721.
Halfvor Bendtzøn fra Osebachen med Sirj Hansd. Valler.
Caut: Laers Sigurssøn og Lars Hanssøn Valler.
Copulations Seddel fra Jens Gram i Scheen.

Trol. 11/12-1720 i Eid. Copul. 1/1-1721.
Niels Olssøn Quæstad, Soldat under Capitain Holmboes Compagnie, med Aaste Laersd. Muulle (Mule).
Caut: Bendt Laerssøn Ødevald og Olle Tollefssøn Nordahll.

Trol. 13/3-1721 i Porsgrund. Copul. 7/5-1721.
Iver Michelssøn Adeslevs med Sophi Amalia Danielsd. Arveskouf.
Caut: Rasmus Malling og Job Christenssøn Arveschoufvg.
Copulations Seddel fra Jens Gram i Scheen.

Copul. 12/1-1721 i Eid.
Svend Christenssøn med Anna Michelsd. Haaøen.

Trol. 17/4-1721 i Eid. Copul. 15/6-1721.
Ingvald Arnesøn Slevolden med Maren Andersd.
Caut: Knudt Anderssøn Traaholt og Hans Ellefssøn Lillegaarden.

Trol. 1/5-1721 paa Osebachen. Copul. 31/8-1721 i Eid.
Hans Nielssøn fra Osebachen med Sirj Tollefsd.
Caut: Peder Errickssøn Aboe og Niels Andfindssøn Hovgholt.
Copulations Seddel fra Jens Gram i Scheen.

Copul. i Eid. 2/7-1721.
Laers Prodssøn Nøcklegaard med Giørvand Anundsd. Landgangen.

Trol. 8/8-1721 i Eid. paa Osebachen. Copul. 24/9-1721.
Hans Olssøn Gundeklef med Kirsten Tholfsd.
Caut: Rolf Laerssøn Herrøn og Hendrich Tholfssøn Osebachen.

Trol. 24/8-1721 i Eid. Copul. 2/10-1721.
Hans Nielssøn Lunde med Anna Ingebredzd. Ocklungen.
Caut: Christen Olssøn Lunde og Anders Olssøn Øvreviig.

Trol. 4/9-1721 i Eid. Copul. 23/10-1721.
Thor Børressøn med Maren Kolbiørnsd.
Caut: Amund Halfvorssøn Aaltvedt og Christen Tomassøn.
Copulations Seddel fra Jens Gram i Scheen.

Trol. 27/11-1721 i Eid.
Fød Svendsk Karll, Niels Svenssøn fra Osebachen med Anna Tholfsd.
Caut: Jens Hanssøn og Anders Lefvorssøn og Anders Simenssøn og Niels Albredzsøn.

Copul. 6/1-1722 i Eid.
Laers Bendzøn (Ødevald) med Kirsten Torsd.
Copulations Seddel fra Jens Gram i Scheen.

Copul. 7/1-1721 i Brevig.
Errick Jacobssøn Bierkøen med Anna Isaacksd.

Trol. 2/2-1722 i Eid. Copul. 6/4-1722.
Laers Pederssøn, Hr. Secreterns dreng, med Maria Hansd.
Caut: Anders Lefvordssøn fra Osebachen og Simmen Hanssøn.
Copulatians Seddel fra Jens Holgerssøn i Scheen.

Trol. 26/2-1722 på Ossebachen. Copul. 18/7-1722 i Eid.
Hans Boyesøn med Maren Nielsd.
Caut: Peder Errickssøn og Solfve Anderssøn paa Osebachen.
Copulations Seddel fra Jens Gram i Scheen.

Trol. 3/5-1722 i Eid.
Niels Torckelssøn med Anna Rejersd.
Caut: Ole Søfvrenssøn Lunde og Laers Olssøn Lunde.

Trol. 7/6-1722 i Eid. Copul. 4/10-1722.
Laers Amundssøn Buer med Martha Gundersd.
Caut: Ole Tollefssøn Nordahl og Laers Olssøn Lunde.

Copul. 29/7-1722 i Eid.
Velædle og Velbyrdige Hr. Capitain Hans Hals med Elisabeth Josephsd. Ask.
Copulations Seddel fra Jens Gram i Scheen.

Trol. 18/8-1722 i Eid. Copul. 14/10-1722.
Iver Gudmundssøn Viersdahlen med Inger Sifvertsd. Sønnsaassen.
Cautionsmænd: (ingen nevn).

Copul. 4/9-1722 paa Osebachen.
Niels Nielssøn Løche med Sophie Jensd.
Copulations Seddel fra Jens Gram i Scheen.

Trol. 18/10-1722 i Eid. Copul 29/11-1722.
Thollef Pederssøn Klefstranden med Kirsten Andersd. Gata.
Caut: Niels Pederssøn Hovgholt og Anders Steffenssøn Ørestvedt.

Trol. 25/10-1722 i Eid. Cop. 29/11-1722.
Gunder Jørgenssøn Rødningen med Anna Pedersd. Røhra.
Cautionsmænd: (ikke nevnt).

Copul. 28/10-1722 hiemme i huuset.
Jens Danielssøn Schonning med Karen Jensd.
Copulations Seddel fra Jens Gram i Scheen.
Cautionsmænd: Mr. Bowfmand og Rasmus Nielssøn Due.

Trol. 15/11-1722 i Eid. Copul. 24/1-1723.
Erland Pederssøn End Svenske, med Rebecha Pedersd. Vaateklef.
Caut: Bendt Laerssøn Ødevald og Solfve Anderssøn, og Olle Søfvrenssøn Lunde og Laers Olssøn Lunde.

Trol. 26/11-1722 i Eid. Copul. 28/2-1723.
Niels Pederssøn "Raten"(?) med Maren Nielsd.
Caut: Rollof Gunderssøn Oxum og Hans Olssøn Lander.

Trol. 24/1-1723 i Eid. Copul. 28/3-1723.
Matthias Hanssøn med Lispet Knudzd.
Caut: Lave Arnessøn Flom og Ole Amundssøn Faas.
Copulations Seddel fra Berthell Haggedorn i Scheen.

Trol. 21/2-1723 i Eid. Copul. 20/3-1723.
Olle Jenssøn Tangen med Ragnille Amundsd. Herrøe.
Caut: Niels Ellefssøn Klefven og Eggert Simonssøn Sandøen.

Trol. 2/5-1723 i Eid. Copul. 13/6-1723.
Amund Amundssøn Landgangen med Ellen Nielsd. Lander.
Cautionsmænd: (ikke nevnt).

Trol. 8/6-1723 i Eid. Cop. 12/9-1723.
Olle Ingebredssøn Aachlungen med Ingeborg Olsd. Kindahlen.
Caut: Peder Laerssøn Grafva og Niels Olssøn Lunde.

Trol. 1/8-1723
Olle Sveindssøn(?) Svendske med Ellen Larsd. Muule.
Caut: Knudt Anderssøn Traaholt, Laers Joenssøn Grønsholt, Hans Alfssøn Øvristvedt og Anders Steffenssøn Øvristvedt.

Trol. 5/9-1723 i Eid.
Halfvor Anderssøn, Soldat, med Berthe Povelsd.
Cautionsmænd: (ikke nevnt).

Trol. 12/9-1723 i Eid. Copul. 10/10-1723.
Isaack Pederssøn Berg med Kirsten Hansd.
Caut: Niels Søfvrenssøn Rørarøe og Søfren Rasmussøn Leerstang.

Trol. 12/9-1723 i Eid.
Johannis Johannissøn med Maren Kolbiørnsd.
Caut: Lave Arnessøn og Christopher Nielssøn Bachen
NB Laers Anderssøn Paust (Jeg vet ikke hvorfor han står ført opp der. G.S.)

Trol. 21/10-1723 paa Ossebachen.
Jørgen Anderssøn med Karen Hansd.
Caut: Peder Errickssøn og Laers Bendzsøn Ødevald.

Trol. 14/10-1723 i Eid.
Laers Anderssøn Nøcklegaard med Maren Isacksd. Encken.
Caut: Prods Anderssøn Nøcklegaard og Halfvor Anderssøn Basseboe.

Trol. 14/11-1723 i Eid. Copul. 2/1-1724.
Jens Anderssøn Døvig med Maria Laersd.
Caut: Knudt Traaholt og Olle Søfvrenssøn Møller.

Trol. 2/1-1724 i Eid. Copul. 23/4-1724.
Soldat, Hendrich Halfvorssøn med Maren Andersd. fra Osebachen.
Caut: Laers Halfvorssøn og Laers Bendzsøn Ødevald.

Copul. 7/1-1724 i Porsgrund paa Jønholt.
Wellædle og Welbyrdige Hr. Capitain Uldrich Friderich von Holsten med
ædle og welbyrdige Frue(?) Daarthea Vondurs.
Copulations Seddel fra Jens Holgerssøn i Scheen.

Trol. 30/3-1724 i Eid. Copul. 7/5-1724.
Amund Laerssøn Søndre Røe med Anna Joensd. fra Aas.
Caut: Peder Laerssøn Grafva og Niels Olssøn Lunde.

Trol. 17/4-1724 paa Osebachen. Copul. 15/6-1724.
Corporall Christen Pederssøn Wendelboe med Karen Trulsd.
Caut: Capitaien Hans Holmboe og Lejutnant Storm.
Seddel fra Oberste Teylling.

Trol. 7/5-1724 i Eid. Copul. 7/7-1724.
Olle Michelssøn Haaøen med Berthe Evensd. Landgangen.
Caut: Ole Laerssøn Landgangen og (kluss og overstrykninger - uleselig. G.S.)

Trol. 7/5-1724 i Eid. Copul. 1/7-1724.
Soldat, Anders Laerssøn Røe med Anna Skajesd.
Caut: Jestele (?) Hanssøn Rødningen og Christopher Anderssøn Hejestad.

Trol. 7/5-1724 i Eid. Copul. 2/6-1724.
Gunder Knudzssøn med Anna Laersd. Kiørholt eye.
Caut: Arne Jørgenssøn Kiørholt og Laers Knudzsøn Aas.

Trol. 5/6-1724 i Eid.
Errich Olssøn Lunde, Soldat, med sig Seddel fra Capitaine Holmboe, med Karen Nielsd.
Caut: Michel Sættre og Laers Qvæstad.

Trol. 1/6-1724 paa Osebachen. Copul. 31/8-1724 i Eid.
Even Rolfssøn fra Osebachen med Anna Søfvrensd.
Caut: Adam Berthelssøn Bomhof og Michel Mandt.
Seddel fra Capitain Lejtnant Storm og fra Haggedorn i Scheen.

Trol. 25/6-1724 i Eid. Copul. 20/8-1724.
Soldat, Halfvor Pederssøn med Magdaleena Andersd. Ørrevig.
Seddel fra Oberste Teylling.

Trol. 6/8-1724 i Eid. Copul. 13/9-1724.
End Svendsk Karll, Anders Evendssøn(?) med Marj Pedersd. Rotua.
Caut: Knudt Anderssøn Traaholt, Ingvald Arnessøn Slevolden, Jens Olssøn Døvig og Peder Nielssøn Rotua.

Trol. 23/8-1724 i Eid. Copul. 24/9-1724.
Bendt Knudzsøn Aas med Ingeborg Skajesd.
Caut: Joen Anderssøn Aas og Lers Knudtzsøn Aas.

Trol. 3/9-1724 i Eid. Copul. 27/9-1724.
Anders Jacobssøn fra Owen (Auen) med Martha Pedersd. fra Oven.
Caut: Jahn Gunderssøn Mørgerøe og Michel Olssøn Haaøen.

Trol. 23/9-1724 i Eid. paa Osebachen. Copul. 21/1-1725.
Anders Lefvorssøn med Margrethe Olsd. Osebachen.
Caut: Niels Alberdzsøn og Anders Christopherssøn Oseb.
Consumtions Seddel fra Berthill Haggedorn i Scheen.

Trol. 24/9-1724 i Eid. Copul. 29/10-1724.
Knudt Amundssøn Hvallen med Martha Andersd. Øvristvedt.
Caut: Hans Ellefssøn Lillegaarden og Niels Pederssøn Hovgholt.

Trol. 22/10-1724 i Eid. Copul. 14/1-1725.
Anders Halfvorssøn Tromp(?) med Anna Nielsd.
Caut: Hans Ellefssøn Lillegaarden og Ingvald Arnessøn Slevolden.
Consumtions Seddel fra Haggedorn i Scheen.

Trol. 22/2-1725 i Eid. Copul. 21/3-1725.
Peder Olssøn med Catrine Povelsd. Teylling.
Caut: Errich Simenssøn og Brynnilld Hanssøn Borge i Gierpen Sogn.
Consumtions Seddel fra Berthill Haggedorn i Scheen.

Trol. 15/4-1725 i Eid. Copul. 21/5-1725.
Laers Halvorssøn Sættret med Maria Hansd. paa Osebachen.
Caut: Niels Alberdtsøn og Laers Torgersøn Oseb.
Consumtions Seddel fra Haggedorn i Scheen.

Copul. 26/6-1725 paa Osebachen.
Rasmus Nielssøn Due med Medemeselle Berthe Rasmusd. Malling.
Consumtions Seddel fra Berthill Haggedorn i Scheen.

Trol. 17/6-1725 i Eid. Copul. 26/8-1725.
Peder Hanssøn Hallvarp med Giørrand Torchelsd. Hasler.
Caut: Niels Nielssøn Lander og Olle Søfvrenssøn Søndre Lunde.

Trol. 19/6-1725 i Eid. Copul. 25/10-1725.
End Soldat fra Quælle (Kvelde) Sougn under Hr. Capitain Wiies Compagnie, Seddel fra Oberste Tiølling(?),
Søfvren Rasmussøn med Christense Laersd. Søndre Røe.
Caut: Peder Laerssøn Grafva og Anders Rejerssøn Syndbye i Quælle Sougn.

Trol. 19/8-1725 i Eid. Copul. 12/9-1725.
Abraham Joenssøn Grina (Grinden u. Halvarp?) med Maren Amunsd. Buer.
Caut: Rejer Thollefssøn Lunde og Olle Laerssøn Grinnen.

Trol. 23/10-1725 paa Ødevald (i Eid.). Copul. 21/11-1725.
Jørgen Bendtzsøn Ødevald med Anna Chatrine Andersd.
Caut: Laers Bendtzsøn og Jost Bendtzsøn.
Consumtions Seddel fra Berthill Haggedorn i Scheen.

Trol. 3/11-1725 i Eidanger. Copul. 5/1-1726.
Soldat, Halfvor Gunderssøn Svinholt med Berthe Amundsd. Øfvreaasen.
Caut: Olle Ellefssøn, vestre Borge i Gierpen Sougn og Hans Laerssøn Lj (Lid i Gjerpen).
Seddel fra Capitain Hans Holmboe.

Trol. 17/11-1725 i Eid. Copul. 1/1-1726.
Soldat, Anders Knudtzsøn, under Hr. Capitain Wiies Compagnie. Zeddel fra Oberste Teylling,
med Anna Nielsd. Lander.
Caut: Prods Anderssøn Nøcklegaard og Amund Amundssøn Landgangen.

Trol. 4/1-1726 i Eid. Copul. 12/2-1726.
Hans Jenssøn fra Søndbye med Karen Simensd. Twetten.
Soldat under Oberste Teyllings Compagnie og Seddel fra Obersten.
Caut: Hans Jacobssøn Ramsøe og Joen Christopherssøn Søndbye.

Trol. 2/2-1726 i Eid. Copul. 6/3-1726.
Matrods Niels Thorbiørnssøn med Annamaria Jensd. Tangen.
Caut: Anders Anderssøn og Olle Solfvessøn Flaatten.
Consumtions Seddel fra Tobias Hichmand i Scheen.

Trol. 13/2-1726 paa Ossebachen. Copul. 10/6-1726 i Eid.
Matros Jacob Nielssøn Mølbach med Elisabeth (Lispet) Bendtsd. fra Osebachen.
Caut: Laers Iverssøn og Halfvor Bendtssøn Oseb.
Consumtions Seddel fra Tobias Hechmand i Scheen.

Trol. 20/3-1726 i Eid. Copul. 13/6-1726.
End Fremmet Karl, Anders Christianssøn Brønshøl(?) med Berthe Simensd. fra Osebachen.
Caut: Ingvald Arnessøn Slevolden og Hans Halfvorssøn fra Osebachen og Claus Findssøn Becken(?)
Consumtions Seddel fra Tobias Hechmand i Scheen.

Trol. 10/4-1726 i Eid.
Joen Anderssøn Aas med Berthe Laersd. Røe.
Caut: Peder Laerssøn Grafva og Laers Knudtssøn Aas.

Trol. 4/5-1726 i Eid. Copul. 6/6-1726.
Soldat, Hans Solfvessøn Flaatten med Maren Christensd. paa Tangen.
Seddel fra Capitain Holmboe.
Caut: Rolf Laerssøn Herrøen og Olle Olssøn Flaatten.

Trol. 31/5-1726 i Eid. Copul. 20/6-1726.
Olle Hanssøn paa Leerstang med Ragnille Andersd. Leerstang.
Caut: Niels Olssøn nedre Lunde og Anders Pederssøn Stuelen.

Trol. 2/10-1726 i Eid. Copul. 10/11-1726.
Niels Olssøn med enchen Martha Thorchelsd. paa Hovgholt.
Caut: Olle Søfvrenssøn Lunde og Laers Søfvrenssøn Quæstad.

Trol. 29/10-1726 i Eid. Copul. 27/11-1726.
Abraham Laerssøn Sandrøe (Søndre Røe) med Martha Andersd. fra Quælle Sougn.
Caut: Peder Laerssøn Grafva og Jesele (Jisle/Gisle) Hanssøn Rødningen.

Trol. 31/12-1726 i Eid. Copul. 28/6-1727.
Ingebredt Jørgenssøn med Berthe Pedersd. Osebachen.
Caut: Laers Bendtzsøn og Laers Hanssøn Oseb.
Seddel fra Consumsions forpachteren i Scheen, Tobias Hechmand.

Trol. 9/1-1727 i Eid. Copul. 27/6-1727.
Corporall Amund Laerssøn Bache med Anne Halfvorsd. enche.
Caut: Matthias Hanssøn Kiælstad og Hans Halfvorssøn.

Trol. 30/3-1727 i Eid. Copul. 2/6-1727.
Joen Anderssøn Aas med Sara Olsd. fra Kiørholt.
Caut: Niels Olssøn Nedre Lunde og Eggert Simonssøn Sandøen.

Trol. 30/4-1727 i Eid. Copul. 12/7-1727.
Soldat Søfren Rejerssøn Flaachstad, under Hr. Major Wiies Compagnie. Seddel fra ham, med Angnethe Laersd. Røe.
Caut: Olle Thollefssøn Nordall og Olle Søfvrenssøn Møller.
Consumtions Seddel fra Tobias Hechmand i Scheen.

Trol. 4/5-1727 i Eidanger.
Christen Olssøn fra Ossebachen med Kirsten Nielsd. fra Ossebachen.
Caut: Niels Pederssøn Hougholt og Hans Nielssøn.

Trol. 20/6-1727 i Eid. Copul. 1/10-1727.
Soldat Ole Joenssøn Sollie med Anne Arnesd. Sollj (Solli).
Seddel fra Hr. Major Wiind.
Caut: Olle Nordahll og Other Olssøn Røra.

Trol. 26/7-1727 i Eid. paa Ossebachen. Copul. 15/10-1727 i Eid.
Hans Nielssøn fra Ossebachen med Annemargrethe Uldrichsd.
Caut: Niels Andfindssøn Hovgholt og Jacob Nielssøn Dall (Dahl) Ossebachen.
Seddel fra Tobias Hechmand i Scheen.

Trol. 29/10-1727 i Eid. paa Sandøen. Copul. 26/11-1727. i Eid.
Anders Nielssøn Nedre Lunde med Berthe Olsd. Sandøen.
Caut: Rolf Laerssøn Herrøen og Arne Jørgenssøn Kiørholt.
Consumtions Seddel fra Tobias Hechmand i Scheen.

Trol. 9/6-1728 i Eid. Copul. 2/7-1728.
Hr. Canselieraads Kudsk, Peder Hanssøn med Berthe Joensd.
Caut: Niels Nielssøn Klefven og Hans Nielssøn Osebachen.
Comsumtions Seddel fra Tobias Hechmand i Scheen.

Trol. 16/6-1728 i Eid. Præstegaard. Copul. 5/11-1728.
Siergiandt Sivert Laerssøn Bache fra Osebachen med Maren Rolfsd. Tvedt.
Caut: Axell Gram og Hans Jenssøn Tvetten.
Seddel fra Oberstlejntnant Tynd(?).

Trol. 20/6-1728 i Eid. Copul. 20/7-1728.
Thor Rolfssøn Skiælsvig med Berthe Hansd. Rødningen.
Cautioneret: Anders Olssøn Ørreviig og Anders Steffenssøn Ørristvedt.

Trol. 24/7-1728 i Eid. Copul. 21/8-1728.
Ole Søfvrenssøn Lunde med Maren Olsd. Qvæstad.
Caut: Ole Thollefssøn Nordall og Michel Laerssøn Sætteret.

Trol. 27/8-1728 i Eid. Copul. 13/10-1728.
Ingebredt Amundssøn Øfveraasen, Soldat, med Inger Laersd. Nordall.
Seddel fra Hr. Capitain Hans Holmboe.
Cautionsmænd: Ole Søfvrenssøn Lund og Michel Laerssøn Sætteren.

Copul. 17/9-1728 paa Osebachen.
Monsiur Tommes Uldrichssøn Bugge med Medemeselle Anne Povelsd. Kasberg.
Caut: Jemmis Bøemand og Monsr. Søfvren Kiærrell.

Copul. 11/11-1728 i Eid.
Soldat, Hans Olssøn Tvedallen med Maren Thorbiørnsd. Haaøen.

Copul. 21/11-1728 i Eid.
Jacob Amundssøn Bierchøen med Maren Andersd. Leerstang.

Trol. 20/4-1729 i Eid. Hos Hr. Cancelliraaden (hos Herman Leopoldus på Bjørntvedt). Copul. 6/5-1729 i Eid.
Capitaine Hr. Hendrich Giertzsøn Phillipus Fransticus Giordan, med Maren Jensd. Holst.
Caut: Christen Tommissøn Strømtangen og Gunder Christenssøn Strømtangen.
Copulations Seddel af Tobias Hechmand i Scheen.

Trol. 28/5-1729 i Eid. Copul. 10/8-1729.
Soldat, Hans Amundssøn Øfvreaasen med Ingeborg Hansd. Røe.
Seddel fra Capitaine Hollomboe.
Caut: Olle Olssøn Flaatten og Even Hanssøn Lunde.

Trol. 11/6-1729 i Eid. Copul. 27/9-1729.
Soldat, Niels Amundssøn Waller med Gunnill Prodsd. Nøcklegaard.
Caut: Knudt Anderssøn Traaholt og Hans Anundssøn Traaholt.
Seddel fra Major Wiind.

Trol. 1/10-1729 i Eid. Copul. 2/12-1729.
Soldat, Olle Prodssøn Nøcklegaard med Ingeborg Hansd. Lønnebache.
Caut: Hans Anundssøn Traaholt og Laers Anderssøn Nøcklegaard.
Seddel fra Major Wiind.

Trol. 3/11-1729 i Eid. Paa Hvallen. Copul. 28/12-1729.
Olle Christenssøn Øfvre Lunde med Anne Amundsd.Hvallen.
Caut: Anders Olssøn Lunde og Niels Olssøn Lunde.

Trol. 6/11-1729 i Bamble. Copul. 6/6-1730 i Brevig.
Søfvren Rasmussøn Leerstang med Ingeborg Tostensd. Rugtvet.

Trol. 8/11-1729 paa Ossebachen. Copul. 6/12-1729 i Eid.
Hellie Hanssøn Lij med Margrethe Olsd. fra Ossebachen.
Caut: Gunder Hanssøn Lie (Gjerpen) og Thor Anderssøn Røe.
Consumtions Seddel fra Tobias Hechmand i Scheen.

Copul. 17/11-1729 paa Biørntvet.
Niels Nielssøn Aall med Medemeselle Margrethe Nielsd. Josten.
Consumtions Seddel fra Tobias Hechmand i Scheen.

Trol. 28/12-1729 i Eid. Copul. 28/1-1730.
Hans Olssøn Kiendallen med Kirsten Jacobsd. Aacklungen.
Caut: Michel Larssøn Sættere og Olle Tollefssøn Nordall.

Trol. 28/12-1729 i Eid. Copul. 28/1-1730.
Søfvren Nielssøn Lander med Gunnill Laersd. Grønsholt.
Caut: Knudt Anderssøn Traaholt og Olle Søfvrenssøn Lunde.

Copul. 28/12-1729 i Eid.
Jens Mortenssøn fra Sollum i Porsgrund med Karen Nielsd. fra Brevig.
Med sig Consumtions Seddel fra Tobias Hechmand i Scheen.

Trol. 11/1-1730 i Eid. paa Ossebachen. Copul. 1/3-1730.
Hans Sifvertssøn med Anne Sophia Olsd.
Caut: Søfvren Christianssøn Paust og Lorens Hanssøn.
Consumtions Seddel fra Monsr. Hechmand i Scheen.

Trol. 24/1-1730 i Eid. Copul. 3/2-1730.
Soldat Gevorben (vervet), af Hr. General Major Rombergs Regemente af Hr Capitaien Petter Pommoell Compagnie, Mogens Thronssøn med Hr. Cancelieraads pige, Lispet Pedersd. paa Biørntvet hos Hr. Cancelieraad.
Caut: Hans Nielssøn og Laers Jenssøn paa Ossebachen.

Copul. 28/1-1730 i Eid.
Hans Tochelssøn med Sara Andersd. Ørristvet.

Trol. 8/2-1730 i Eid.
Anders Anderssøn tiente Monsr. Provf(?) med Ellen Abrahamsd.
Caut: Hellie Hanssøn Lie og Peder Errichssøn Aboe fra Ossebachen.

Trol. 25/3-1730 i Eid. Copul. 20/5-1730. Også skrevet opp som viet den 17/8-1730.
Abraham Hanssøn Kiørholt med Sara Hansd. Bache.
Caut: Arne Jørgenssøn Kiørholt og Niels Olssøn Lunde Nedre.

Trol. 30/4-1730 i Eid. Copul. 29/8-1730.
Gamle, Hans Gunderssøn Hallevarp med Maria Albredtzd.
Caut: Halfvor Anderssøn Basseboe og Laers Anderssøn Nøchlegaard.

Trol. 12/5-1730 i Eid. paa Ossebachen.
Soldat, Jens Laerssøn Røe med Maren Iversd.
Caut: Laers Iverssøn og Peder Nielssøn Klefstrand.

Trol. 20/5-1730 i Eid. Copul. 10/6-1730.
Soldat Peder Harrallssøn Stuelen, af Mayor Wiinds Compagnie, med Sara Andersd. Rørarøe.
Seddel fra Major Wiind.
Caut: Halfvor Anderssøn Basseboe og Niels Jenssøn Kaachersvold.

Trol. 20/6-1730 i Eid. Copul. 20/8-1730.
Soldat Christopher Olssøn med Marthe Hansd. Lillegaarden.
Caut: Hans Anundsen Traaholt og Even Jacobssøn Borge.

Trol. 24/8-1730 i Eid. paa Skafveraacher. Copul. 23/9-1730.
Even Anderssøn Ørrevig med Maria Amundsd. Skafveraacher.
Caut: (ingen nevnt).

Trol. 26/8-1730. Copul. 17/12-1730.
Gamle Lænsmand Laers Halfvorssøn med Else Nielsd.
Caut: Niels Andfindssøn og Uldrich Knudtzøn.
Consumtions Seddel fra Tobias Hechmand i Scheen.

Trol. 29/8-1730 i Eid.
Niels Simonssøn med Cancelieraads pige, Berthe Jostsd.
Caut: Laers Hanssøn Valler og Johannis Johannissøn.

Trol. 11/9-1730 i Eid. paa Ossebachen.
Hr. Cancelieraads Leopoldus ….yngre tiener ved vold, Ernst Hanssøn Mejer med Hr. Cancelieraads Amme, Maren Hansd.
Caut: Jens Rydt og Hans Sifvertssøn og Sergiant Sifver Laerssøn Bache og Gotfvredt Hejdel.

Trol. 24/11-1730 i Eid. Copul. 28/2-1731.
Errich Olssøn Biønnerøe med Anne Thorchelsd. Hasler.
Caut: Olle Thollefssøn Nordall og Jørgen Halfvorssøn Sillien.

Trol. 12(?)/10-1730 i Eid. Copul. 2/1-1731.
Peder Rejerssøn Flaachstad med Anne Olsd.
Caut: Laers Søfvrenssøn Qvæstad og Michel Søfvrenssøn Flaachstad.

Trol. 12(?)/10-1730 i Eid. Copul. 2/1-1731.
Christen Nielssøn Kiendallen med Anne Andersd. Døvig.
Caut: Ingvald Arnessøn Slevolden og Michel Laerssøn Sættere.

Trol. 16/9-1730 i Eid. Copul. 27/1-1731.
Soldat, Tholf Pederssøn med Karen Harralsd. Stuelen.
Seddel fra Capitaien Hans Holmboe.
Caut: Anders Pederssøn Stuelen og Niels Nielssøn Klefven paa Ossebachen.

Trol. 30/3-1731 i Eid. Copul. 28/4-1731.
Tolder Hans Kofoedtz Kudsk (Madamme Kofoedtz Kudsk), Rasmus Christenssøn med Karen Nielsd.
Caut: Niels Christenssøn Juuel og Hans Olssøn Gundeklef.
Consumtions Seddel fra Tobias Hechmand i Scheen.

Trol. 24/4-1731 i Eid.
Jørgen Gunderssøn Rødningen med Anne Olsd. Kaasen(?).
Caut: Laers Anderssøn Nøchlegaard og Amund Amundssøn Landgangen.

Trol. 30/6-1731 i Eid. Copul. 7/8-1731.
Laers Solfvessen med Aaste Pedersd. Klefvstranden.
Caut: Olle Olssen Flotten og Anders Laerssen.
Consumtions Seddel fra Tobias Hechmand i Scheen.

Trol. 21/7-1731 i Eid. Copul. 29/10-1731.
Corporald Olle Pederssen med Anne Thorbiørnsd.
Caut: Rolf Laerssen og Olle Jenssen Hougen.

Copul. 12/8-1731 i Eid.
Hans Laerssøn Hejestad med Johanne Stohsd. Bleckebachen.

Trol. 15/8-1731 i Eid. Copul. 9/10-1731.
Ingebredt Hanssen Lunde med Børthe Anundsd.
Caut: Niels Pederssen Hovgholt og Niels Hanssen.

Trol. 15/8-1731 i Eid. Copul. 8/9-1731.
Olle Jørgenssøn fra Hellieroen og Kirsten Michelsd. Haaøen.
Caut: Knudt Pederssøn Oven og Halfvor Pederssen.

Trol. 23/8-1731 i Eid. Copul. 4/10-1731.
Jon Solfvessen Sannj…ed(?) med Kiersten Hansd. Sæteret.
Caut: Olle Tollefssen og Ole Søfvrens. Lunde.

Trol. 18/8-1731 i Eid. Copul. 8/11-1731.
Anders Olssen med Christine Søfvrensd. Condrup.
Caut: Niels Jenssen Høst og Hans Sifvertzsøn Lilje(?).
Consumtions Seddel fra Tobias Hechmand i Scheen.

Trol. 14/10-1731 i Eid. Copul. 6/2-1732.
Iver Arnessen Soli med Mari Michelsd.
Caut: Olle Søfvrenssen Lunde og Niels Olssen Viersdallen.

Trol. 18/10-1731 i Eid. Copul. 20/11-1731.
Hans Thobiassen, Sallemager, med Mari Morthensd.
Caut: Hans Jenssen Qvist Tvetten og Peder Errichssen Aboe.
Consumtions Seddel fra Tobias Hechmand i Scheen.

Copul. 15/11-1731 i Porsgrund.
Signiur, Hans Kierulf med ænke Madamme Else Brinch
Consumtions Seddel fra Tobias Hechmand i Scheen.

Copul. 6/12-1731 i Eid.
Jacob Nielssøn Lunde med Amborg Anundsd.

Copul. 27/12-1731 i Eid.
Jørgen Christenssøn med Gunnil Christensd.

Trol. 26/4-1732 i Eid. Copul. 14/6-1732.
Hellie Nielssøn Høyset fra Gierpen Sougn med Magdalene Nielsd. Møllers.
Cautionsmænd: Michel Sætteret og Hans Olssen Kraacheto (i Gjerpen).

Trol. 2/5-1732 i Eid. Copul. 24/8-1732.
David Nielssen med Maria Knudtzd. (Maria Knudsd. ved vielsen.)
Caut: Søfvren Jacobssen Mølbach i Scheen og Laers Knudtzsen Aas.
Copulations Seddel fra Tobias Hechmand i Scheen.

Trol. 2/10-1732 i Eid. Copul. 4/1-1733.
Corporal Giert Monssen med Ingeborg Sifvertsd.
Caut: Knudt Walther i Scheen og Søfvren Didrichssen.

Trol. 28/6-1732. Copul. 27/10-1732 i Eid.
Prods Anderssen Nøchlegaard med Ingeborg Jensd. Hofsrøe.
Caut: Halfvor Andersen Basseboe og Laers Andersen Basseboe.
(Trolovelsen er innført blant døpte i kirkeboken samme år.)

Trol. 27/11-1732 i Eid. Copul. 7/2-1733.
Børre Nielssen med Anne Knudsd.
Caut: Niels Jenssen Jul og Uldrich Knudtzsen.
Consumtions Sæddel fra Tobias Hichman i Scheen.

Trol. 29/11-1732 i Eid. Copul. 14/2-1733.
Peder Nielssen med Lispet Laersd. (Elisabeth)
Caut: Peder Nielssen Klefstranden og Tolf Pederssen.

Copul. 2/12-1732 i Eid.
Monsieur Lorentz Lorentzsen Schlot med Medemeselle Anne Andersd.
Copulations Seddel fra Tobias Hechmand i Scheen.

Trol. 13/12-1732 i Eid. Copul. 24/1-1733.
Hans Knudzsen med Martha Olsd.
Caut: Laers Knudtzsen Aas og Gunder Knudtzsen Sættre.

NY KIRKEBOK

Ny Kirkebok (1733-1759).
Desponsationer (Trolovelser) og Copulationer (Vielser)
Ny prest (Fredr. Monrad).

Trol. 18/2-1733 i Eid.
Peder Bentzen med Maren Olsd.
Caut: Anders Olsøn og Christopher Larsøn.

Trol. 18/4-1733 i Eid. Copul. 15/3-1733.
Soldat, Niels Olsøn Flaaden og Kirsti Nielsd.
Caut: Rolf Larsøn (segl) og Anders Rasmuson (segl).

Trol. 2/5-1733 i Eid. Copul. 16/7-1733.
Jan Hansøn og Anna Larsd.
Caut: Anders Stephensen (segl) og Isach Pedersen (segl).

Trol. 27/6-1733 i Eid. Copul. 19/9-1733.
Brynnild Andersøn og Birthe Tolfsd.
Caut: Anders Simonsen og Niels Nielssøn.

Trol. 21/7-1733 i Eid. paa gaarden Syndsaas. Copul. 17/10-1733.
Niels Prossøn og Aase Nielsd.
Caut: Olle Larssøn Landgangen (segl) og Hans Søfrensen (segl).

Trol. 22/7-1733 i Eid. Copul. 16/10-1733.
Tollef Johansøn og Anna Tollefsd.
Caut: Michel Larsøn Sætter (segl) og Olle Nordal (segl).

Trol. 24/9-1733 i Eid. paa Ørrevig. Copul. 21/10-1733.
Olle Olsøn Flaaden og Maren Andersd.
Caut: Anders Olsøn Ørrevig og Niels Olsen Lunde.

Trol. 15/9-1733 i Eid. Copul. 14/11-1733.
Anders Olsøn Trælborg i Schien og Kirsten Kittilsd.
Caut: Peder Børgesøn og Truls Johannissøn Krabbe. Begge fra Schien.

Trol. 20/10-1733 i Eid. paa Stranden. Copul. 18/3-1734.
Anders Caspersøn Brun og Else Dorothea Olsd. Kiær.
Caut: Lorens Hansøn og Peder Eriksøn.

Trol. 20/10-1733 i Eid. paa Sandøen. Copul. 8/12-1733.
Soldat, Christen Andersøn og Karen Olsd.
Caut: Hans Jonsøn Qvist og Særen Rasmusen.
Beslægtet i 3dige Leed.

Trol. 19/11-1733 i Eid. Copul. 5/3-1734.
Simon Jørgensøn og Karen Andersd.
Caut: Peder Haralsøn Flaaden og Gunder Jørgensøn, Huusmand og Simon Svensøn Rognlie, Huusmand.

Trol. 21/11-1733 i Brevig.
Lars Stoesøn og Guri Hansd.
Caut: Amund Valeraasen, Peder Stoesøn.

Trol. 3/1-1734 i Eid. Copul. 6/2-1734.
Soldat, Ellef Hansøn og Birthe Christensd.
Caut: Anders Olsøn, Hans Nielsøn Lunde.

Trol. Eid. 13/2-1734 i Eid. Copul. 5/6-1734.
Soldat, Gunder Larsøn og Maren Andersd.
Caut: Knudt Andersøn, Niels Torchelsøn.

Copul. 16/2-1734 i Eid.
Monsr. Søren Bergh med Mademoiselle Ingeborg Catharina Mejer.
(Hadde Kongebrev).

Trol. 31/3-1734 i Eid. Copul. 21/4-1734.
Haagen Larsøn, enchemand fra Gjerpen og Maren Olsd.
Caut: Lars Sørensøn, Lars Olsøn.

Trol. 13/7-1734 i Eid. paa gaarden Ørrevig. Copul. 18/8-1734.
Joen Børresøn og Else Andersd.
Caut: Christen Olsøn Lunde, Arne Jørgensøn Kiørholt.

Trol. 5/6-1734 i Eid. Cop. 8/7-1734.
Soldat Niels Joensøn og Anna Jørgensd.
Caut: Tolf Tufte, Amund Aaltveedt.

Trol. 8/10-1734 i Eid. Copul. 4/12-1734.
Enkemand, Lars Larsøn og Karen Jensd.
Caut: Peder Larsøn Grafva, Halfvor(?) Hansøn Grafva.

Trol. 24/7-1734 i Eid.
Soldat, Eilert Olsøn og Martha Jørgensd.
Caut: Niels Simonsøn Kaachersvold, Olle Larsøn Grinna og Simon Jørgensøn Søndsaas ejet.

Trol. 19/10-1734 i Eid. i Monsr. Kiærulfs huus. Copul. 18/1-1735.
Monsr. Rasmus Rasmusøn Smidth og Margrethe Kragh.
Caut: Bekiendte, Lorents Andersen Mønich og Peder Olsøn Guldsmid. Begge boede i Schien.

Copul. 31/12-1734 i Eid. paa Toldboedøen.
Monsr. Iver Madzøn Viel med Barbara Maria Uldrichsd. de Rohde.
(Hadde Kongebrev).

Copul. 27/1-1735 i Eid. i Monsr. Niels Aalls huus i Porsgrunden.
Monsieur, Peter Lorentz med Mademouselle Kirsten Malling.
Hafde Kongebref og Consumptions Seddel.

Trol. 26/4-1735 i Eid. Copul. 24/5-1735.
Soldat, Christen Nielsøn med Johanna Knudsd.
Caut: Hans Anundsøn Traaholt, Niels Amundsøn Valler.

Trol. 3/5-1735 i Porsgrunden. Copul. 11/6-1735.
Jens Nielsøn med Karen Andersd.
Caut: Lars Knudsøn Skiøtt, Niels Christensøn Juul.

Trol. 10/5-1735 i Porsgrund. Copul. 3/9-1735 i Eid.
Knudt Laugesøn med Kirsten Knudsd.
Caut: Hans Tobiasøn, Peder Jensøn.

Trol. 7/6-1735 i Eid. Copul. 27/9-1735.
Anders Nielsøn med Karen Andersd.
Caut: Hans Anundsøn Traaholt, Søfren Nielsøn Grønsholt.

Copul. 23/6-1735 i Eid.
Niels Ovesøn med Aase Hansd.

Trol. 5/8-1735 i Eid. Copul. 31/8-1735.
Søfren Anundsøn og Sara Christensd.
Caut: Hans Nielsøn Lunde, Knudt Anundsøn Skrabeklef.

Copul. 25/8-1735 i Eid.
Jacob Olsøn med Oste Olsd.

Trol. 17/9-1735 i Eid.
Lars Evensøn og Tønild Gullichsd.
Caut: Niels Pedersøn, Hans Solvesøn.
Capitain Halsis Brief (seddel).

Copul. 29/10-1735 i Eid.
Lars Enersøn med Tynild Gulichsd.
Consumptions Seddel af Hichmand.

Copul. 27/12-1735 i Eid.
Søfren Nielsøn med Marthe Andersd. Baner (Lanner?)

Trol. 15/10-1736 i Eid. Copul. 3/2-1736.
Johannes Sivertsøn og Ingeborg Hansd. Bagge.
Caut: Lorens Hansøn, Hans Siversøn.

Trol. 24/4-1736 i Porsgrund. Copul. 22/9-1736.
Arne Laugesøn (Spillemand) og Giørel Giertsd.
Caut: Solve Andersøn, Knud Laugesøn.

Trol. 15/9-1736 i Eid. Copul. 20/10-1736.
Brynild Andersøn og Gunild Arnesd.
Caut: Ernst Mejer, Hans Tobiasøn.

Trol. 12/10-1736 i Eid. Copul. 24/11-1736.
Anders Simonsøn Vigværing og Anne Nicolaisd. fra Porsgrund.
Caut: Brynild Andersøn, Niels Svendsøn.

Trol. 7/11-1736 i Eid. Copul. 8/12-1736.
Ole Gundersøn Hassel og Anne Larsd. fra Porsgrund.
Caut: Peder Nielsøn Klevstrand, Hans Solvesøn.

Copul. 15/11-1736 i Eid.
Copuleret i Porsgrund hiemme i huuset. Monsr. Job Christensen med Anne Catharina Bloch.

Trol. 17/11-1736 i Eid. Copul. 27/12-1736.
Lars Larsøn Mule og Johanne Erichsd.
Caut: Anders Olsøn Sæteret ved Brevig, Hans Alfsøn Ørestvedt.

Trol. 28/12-1736 i Porsgrund. Copul. 1/3-1737.
Lars Larsøn Bache og Inger Hansd.
Caut: Michel Sæteret, Helge Hansøn Lie.
Prest: H. Giertsøn.

Trol. 3/9-1737 i Eid. Copul. 2/1-1738.
Povel Knudsøn Traaholt og Anne Villumsd.
Caut: Lars Olsøn S. Lunde, Hans Anundsøn Traaholt.

Trol. 10/10-1737 i Eid. paa Sandøen. Copul. Copul. 30/10-1737.
Jacob Andersøn Birkøen og Anne Olsd. Sandøe.
Caut: Rolf Larsøn Herøen, H. J. Qvist. (Hans Jensøn Qvist på Tveten i Eid).

Copul. 30/10-1737 i Eid Præstegaard.
Lient. Medium. Caspar Johan Mejer med Mademoiselle Maren Cathrine Andersd. From, af H. Giertsøn.
Hafde Kongebrev og Consumptions Seddel fra Hichmand.

Trol. 5/11-1737 i Eid. Copul. 4/1-1738.
Andreas Hansøn fra Porsgrund og Anne Bendixd.
Caut: Bertel Arveskoug, Halvor Arveskoug.

Trol. 20/2-1738 i Eid. Copul. 4/10-1738.
Knud Nielsøn og Magnild Andersd. fra Porsgrund.
Caut: Arne Laugesøn, Knud Anundsøn Flotten.
Consumptions Seddel fra Barnholt.

Copul. 28/2-1738 i Eid.
Monsr. Christian Balling med Sl. Søfren Bergs Enke, Ingeborg Catharina Mejer.
Hafde Kongebrev og Consumptions Seddel fra Barnholt.

Trol. 12/3-1738 i Eid. Copul. 8/7-1738.
Tollef Michelsøn og Ingeborg Olsd. Ochlungen.
Caut: Siul Aslachsøn Ochlungen, Peder Michelsøn Qvislen.

Trol. 1/5-1738 i Eid. Copul. 6/6-1738.
Enkemand Torger Rejersøn Flochstad og pigen Inger Knudsd. Traaholt.
Caut: Niels Torkildsøn Slevolden, Hans Anundsøn Traaholt.

Trol. 30/7-1738 i Eid.
Soldat, Hans Jonsøn Aas og Maren Jørgensd. Røe.
Caut: Hans Alfsøn Ørestvedt, Niels Anfindsøn Hogholt.

Trol. 25/9-1738 i Eid. paa Landgangen. Copul. 28/11-1738.
Arne Torbiørnsøn Høvig og Maren Olsd. Landgangen.
Caut: Niels Olsøn Viersdal, Christian Christensøn Staethelle (i Bamble?).

Copul. 29/11-1738 i Eid.
Lorentz Hansøn med Anne Arnesd.
Consumptions Seddel fra Barnholt.

Trol. 7/1-1739 i Eid. hos Monsr. Thomas Bugge i Porsgrund. Copul. 6/2-1739.
Giert Solvesøn fra Porsgrund og Maria Pedersd.
Caut: Peder Erichsøn Aboe, Christopher Pedersøn.
Copulations Seddel fra Barnholt.

Trol. 22/1-1739 hos Peder Erichsøn i Porsgrund. Copul. 18/2-1739.
Simon Pedersøn Klevstrand og Anne Maria Pedersd.
Caut: Rolf Larsøn Herøen, H. J. Qvist.

Trol. 19/3-1739 i Porsgrund. Copul. 27/6-1739 i Eid.
Evert Nielsøn fra Porsgrund og Elisabeth Nielsd.
Caut: Lars Iversøn, Halvor Bentsøn.

Trol. 18/4-1739 i Eid. Copul. 22/9-1739.
Stephen Andersøn og Ingeborg Andersd. Gaasegrunden.
Caut: Knud Anundsøn Flotten, Ole Jensøn Tangen.

Trol. (tirsdag) 11/6-1739 i Eid. Copul. 30/10-1739.
Niels Jonsen Siljen, Enkemand og pigen Karen Larsd.
Caut: Lars Søfrens. Qvæstad og Even Hans. N. Lunde.

Trol. 22/7-1739 i Eid. Copul. 3/11-1739.
Soldat, Helge Helgesøn og Berte Jensd. Tangen.
Caut: Brynild Andersøn og Lars Enersøn.

Trol. 6/8-1739 i Eid. Copul. 9/9-1739.
Lars Anundsøn Omsland og Inger Olsd. Landgangen.
Caut: Arne Torbiørnsøn Høvig, Torger Pedersøn Omsland.

Trol. 10/8-1739 i Eid. Copul. 12/11-1739.
Soldat, Ole Larsøn Nordal og Elen Erichsd.
Caut: Lars S. Lunde og Christen Qvæstad.

Trol. 3/9-1739 i Eid. Copul. 27/10-1739.
Abraham Hansøn Ørestvedt og Sophia Svendsd. Bache.
Caut: Anders Olssøn Sætret, Hans Nielsøn N. Lunde ved Brevig.

Trol. 21/10-1739 i Eid. Copul. 8/12-1739.
Cornelius Hansøn Røe med enken Anne Pedersd. Sundsaasen.
Caut. Anders Hansøn Kølnæs, Hans Anundsøn Røe.

Trol. 4/3-1740 i Porsgrund. Copul. 9/4-1740 i Eid.
Godtfrid Snidker, Enkemand, med pigen Maria Jensd.
Caut: Even Rolfsøn, Lorents Hansøn.

Trol. 17/3-1740 i Porsgrund. Copul. 20/7-1740 i Eid.
Rasmus Nielsøn Glad(?) med Enken Ingeborg Sivertsd.
Caut: Christen Andersøn Borrestad, Arne Laugesøn, Lorentz Hansøn og Hans Sivertsøn.
(Når det er 4 cautionister - forlovere, er dette et tegn på at mannen er utlending. G. S.)

Trol. 3/5-1740 i Porsgrund. Copul. 18/7-1740 i Eid.
Sivert Vernersøn Kølnæs, enkem. og pigen Pernille Hansd. Røe.
Caut: Anders Caspersøn og Helge Hansøn Lie.

Trol. 30/6-1740 i Porsgrund. Copul. 3/9-1740 i Eid.
Jacob Andersøn fra Porsgrund og Margrete Larsd.
Caut: Brynild Andersøn og Hans Nielsøn.

Trol. 20/7-1740 i Eid. Copul. 16/12-1740.
Even Olsøn og Inger Hansd. fra Porsgrund.
Caut: Gunder Olsøn Sølie fra Gierpen Sougn, Christen Røe. Klocker i Eidanger.

Trol. 5/1-1741 i Eid. paa Ørestvedt. Copul. 23/3-1741.
Ole Hansøn Lønnebache og Anne Hansd. Ørestvedt.
Caut: Isach Pedersøn Schielsvig, Abraham Hansøn Ørestvedt.

Trol. 5/1-1741 i Eid. Samme tid og sted (Ørestvedt). Copul. 23/3-1741.
Peder Jørgensøn og Johanne Hansd. Ørestvedt.
Caut: Niels Clausøn Bache i Qvælde Sougn, Anders Søfrensøn Biønnes i Qvælde Sougn.

Copul. i Job Christensøns Huus i Porsgrund d. 7/2-1741, Christian Jobsøn Arveskoug med Mademoiselle Anne Maria Jensd. Møller.
Hafde Kongebrev og Consumpt. Sed. fra Thomas Lange.

Trol. 6/3-1741, en Mandag i Porsgrund. Copul. 30/10-1741.
Lars Olsøn Sadelmager og Anne Giertsd. fra Porsgrund.
Caut: Solve Andersøn, Arne Laugesøn.

Trol. 11/4-1741, En Tirsdag i Porsgrund. Copul. 12/7-1741.
Enkemand Isach Andersøn og Enken Anne Abrahamsd.
Caut: Jacob Klyfve, Lars Jensøn, Keje Olsøn.
Hafde Kongebref formedelst Slægtschab i 3die leed.

Trol. Tirsdag 9/5-1741 i Porsgrund. Copul. 13/7-1741 i Eid.
Peruque-Mager, Johan Vittus Seidenauer med Mademoiselle Christina Maria Andersd. Spinchen.
Caut: Hans Christian Arveschoug og Evert Bache.

Trol. Tirsdag 18/7-1741 i Porsgrund hos Monsr. Proph. Copul. 25/8-1741 i Eid.
Soldat, Anders Olsøn hos Proph og Anne Larsd. sammesteds.
Caut: Fr. Proph og Cornelius Hansøn Sundsaasen.
Interim Seddel fra Major Holmboe.

Trol. Tirsdagen den 25/7-1741 i Porsgrund i deris eget huus.
Sivert Hansøn og Elen Pedersd.
Caut: Halvor Bentsøn og Lars Enersøn.
Hafde Seddel fra Major Holmboe.

Copul. 13/10-1741 hiemme i Huuset.
Klockeren i Eid. Christen Bøe og Maren Pedersd.
Hafde Kongebrev og Consumpt. Seddel fra Lange.

Trol. 15/8-1741 en Tirsdag i Eid. Copul. 18/10-1741.
Soldat Jacob Nirisøn med pigen Ingeborg Nielsd. Qvæstad.
Caut: Amund Tollefsøn og Anders Jacobsøn Lie. Begge fra Gierpen Sougn.
Interim Seddel fra Major Holmboe.

Trol. 7/9-1741 en Torsdag i Eidanger kirke. Copul. 14/12-1741.
Knud Ulrichsøn og Maria Cathrina Henrichsd.
Caut: Hans Nielsøn og Niels Juul.

Trol. 23/9-1741, en Løverdag i Eid. Copul. 21/10-1741.
Isaach Larsøn Aas og Lisbeth Schajesd.
Caut: Giert Olsøn Aas og Hans Jonsøn Samesteds.

Trol. 3/10-1741. En Tirsdag i Porsgrund. Copul. 14/11-1741 i Eid.
Enkem. Knud Laugesøn med pigen Maren Povelsd.
Caut: Lauge Arnesøn, Spillemand og Peder Jensøn.

Trol. 29/12-1741. En Fredag i Eid. Kirke. Copul. 19/1-1742 i Eid.
Enkemand fra Gierpen Sougn, Mathias Larsøn Langerød og pigen Marte Christensd. S. Lunde.
Caut: Even Hansøn Nordre Lunde og Jacob Larsøn Tufte fra Gierpen.

Copul. 9/2-1742 i Eid.
Monsr. Hans Mauritsøn med Mademoiselle Maria Kierulf.
Hafde Kongebrev, Seddel fra Lange.

Trol. 18/4-1742. En Onsdag i Eid. Copul. 6/9-1742.
Enkemand, Ole Guttormsøn Bache med pigen Torber Anundsd.
Caut: Jon Jacobsøn Kiørholt, Jon Børgesøn Ørevig.

Trol. 4/5-1742 i Eid. Copul.21/7-1742.
Jens Nielsøn Juul og Pigen Marthe Anundsd. Hvalen.
Caut: Knud Anundsøn Flotten, Søfren øvre Lunde.

Trol. 20/7-1742 i Eid., En Fredag. Copul. 16/1-1743.
Uk. Ole Andersøn Vigvering i Porsgrund og pigen Giertrud Nielsd.
Caut: Brynild Andersøn i Porsgrund og Søfren Nielsøn samesteds.

Trol. Onsdagen 1/8-1742 i Eid. Copul. 5/10-1742.
Soldat Carl Larsøn Aarholt og pigen Maren Prosd. Nøglegaard.
Hafer Seddel fra Obirsten.
Caut: Ole Valler i Solum og Niels Prossøn paa Næs Sougn.

Copul. 16/10-1742 i Eid.
Christopher Nielsøn Kaagersvold og Pigen Inger Andersd. Ramberg.

Trol. Tirsdag 6/11-1742 i Eidanger. Copul. 10/1-1743.
Enkemand Lars Iversøn i Porsgrund og enken Anne Larsd. i Eidanger.
Caut: Lars Larsøn Bache og Arne Laugesøn i Porsgrund.

Trol. Torsdag 8/11-1742 i Eid. Copul. 6/12-1742.
Enkemand Halvor Pedersøn Saltboe og pigen Maren Ingebretsd.
Caut: Christopher Tollefsøn Aaltvedt fra Gierpen Sougn og Hans Nielsøn Nedre Lunde i Eidanger.

Trol. 7/2-1743 i Eid. Copul. 29/3-1743.B
Enkemand Knud Nielsøn fra Porsgrund med pigen Maren Olsd.
Caut: Hans Tobiæsøn og Knud Laugesøn.

Copul. 22/2-1743 i Eid.
Monsr. Søfren Nielsøn, Skipper paa "Haabeth", til Jomfrue Caonstance Bergh.
Hafde Kongebrev og Consumpt. Sed. fra Lange.

Trol. Tisdag 5/3-1743 i Eid. Copul. 26/3-1743.
Uk. Christen Joensøn fra Porsgrund og pigen Marte Thorsd. Røe.
Caut: Cornelius Hansøn Sundsaasen og Simon Pedersøn i Porsgrund.

Copul. 5/3-1743 i Eid.
Uk. Peder Rolfsøn Schielsvig og Enken Kirsten Hansd.

Trol. 29/5-1743 i Porsgrund. Copul. 7/11-1743 i Eid.
Uk. Lars Simonsøn fra Porsgrund og enken Karen Knudsd.
Caut: David Nielsøn Jyde og Børge Nielsøn.

Trol. 29/5-1743 i Porsgrund.
Uk. Joen Gunvaldsøn og Enken Anne Larsd.
Caut: Helge Helgesøn og Johannes Biønemyr.

Trol. Fredag d. 21/6-1743 i Eid. Copul. 4/10-1743.
Enkem. Abraham Hansøn Ørestvedt og pigen Karen Hansd. Lønnebache.
Caut: Peder Jørgensøn Ørestvedt og Hans Anundsøn Traaholt.

Trol. Torsdag d. 4/7-1743 hos Job i Porsgrund. Copul. i Eid. 26/9-1743.
Uk. Rasmus Davidsøn og pigen Berte Kirstine Joensd.
Caut: Anders Caspersøn og Jacob Svendsøn i Porsgrund.

Trol. Fredagen 2/8-1743 i Eid. Copul. 3/10-1743.
Uk. Rasmus Søfrensøn Leerstang og pigen Guri Evensd. Lunde
Caut: Lars Olsøn syndre Lunde og Lars Olsøn nordre Lunde.

Trol. Løverdag d. 7/9-1743 i Eid. Cop. 23/11-1743.
Soldat, Thron Jacobsøn og pigen Karen Gundersd.
Hafde tilladelses Seddel fra Major Deichmand.
Caut: Knud T. Flotten og Niels Olsøn Hogholt.

Trol. 30/9-1743 i Eid. Copul. 31/10-1743.
Uk. Jacob Olsøn Grave og pigen Anne Nielsd. Viersdalen.
Caut: Hans Nielsøn Nedre Lunde og Halvor Pedersøn Saltboen.

Copul. 3/10-1743 i hendis eget huus i Porsgrund.
Engemand Niels Hansøn, Skredder fra Schien og Enken Maren Rolfsd.
Hafde Kongebrev og Consupmtions Seddel fra Lange.
Caut: Monsr. Christian Balling og Joen Jacobsøn fra Schien.

Trol. Torsdagen d. 31/10-1743 (i Porsgrund?)
Enkem. Peder Christiansøn fra Hære (Herre) og pigen Ingeborg Pedersd. paa Biørntvedt.
Caut: Berull Gundersøn Hære og Halvor Søfrensøn Hære. Prest: H. Giertsøn.

Trol. 2/11-1743 i Eid. Copul. 16/1-1744.
Enkem. Søfren Andersøn Huustuft fra Qvælde Sougn og enken Else Olsd. Ochlungen.
Caut: Sivert Torgersøn Bache fra Qvælde Sogn og Iver Arnesøn Sætret i Eid.

Trol. 29/12-1743 i Eid. Copul. 21/1-1744.
Uk. Hans Hansøn Traaholt og enken Anne Villumsd.
Caut: Lars Olsøn S. Lunde og Niels Torkildsøn Sledevolden.

Trol. 13/6-1744 i Eid. Copul. 4/11-1744.
Uk. Lars Olsøn Landgangen og pigen Guri Nielsd. Hogholt.
Caut: Ole Prosøn Nøglegaard og Hans Hansøn Berg.

Trol. 20/7-1744 i Porsgrund. Copul. 4/1-1745 i Eid.
Uk. Jacob Gundersøn Strømtangen og pigen Anne Larsd.
Caut: Peder Erichsøn og Hans Tobiæsøn.

Trol. 27/7-1744 i Eid. Copul. 21/10-1744.
Enkem. Even Hansøn Nordre Lunde og Lisbeth Hansd. Lillegaarden.
Caut: Knud Anundsøn Flotten, Helge Nielsøn under Lunde, Ole Svendsøn Valler, HansTorkildsøn Schrabeclev.

Trol. 30/7-1744 hos Job i Porsgrund. Copul. 23/10-1744 i Eid.
Enkemand Ingebright Ingebrightsøn og Gunild Erichsd.
Caut: Lars Larsøn Løbber (Løberg) og Niels Tormosøn Schyer i Gierpen Sougn.

Trol. 20/8-1744 i Eid. Copul. 24/11-1744.
Niels Jacobsøn |: Soldat ved Hr. Capitain Rommelings Compagnie som hafde Welbaaren Hr. Oberste Rømmers tilladesis Seddel at maatte gifte sig :| med enchen paa Nordre Lunde, Guri Evensd.
Caut: Erich Lunde og Lars Nordre Lunde.

Trol. 20/8-1744 i Eid. Copul. 15/10-1744.
Ligeledis (på samme måte):
Sl. (Salige - avdøde) Anders Øerevigs søn, Lars Andersøn med pigen, Lars Aasis datter, Mari Joensd. Aas.
Caut: Hans Lunde og Halvor Saltboen.

Trol. 22/8-1744 i Eid. Copul. 15/10-1744.
Enkemand Knudt Andersøn Traaholt med Ingeborg Olsd., Enchen i Aachlungen.
Caut: Hans Traaholt og Niels Lanner i Porsgrund.
Enchens boe var Registreret og Vurderet.

Trol. 20/9-1744 i Eid. Copul. 18/11-1744.
Enkemand Ole Hansøn Lønnebachen og pigen Maren Anundsd. Hvalen.
Caut: Knud Anundsøn Flotten og Abraham Hansøn Ørestvedt.

Trol. 2/10-1744 i Eid. paa Biørntvedt gaard. Copul. 6/11-1744 i Eid. kirke.
Uk. Jørgen Godtfridtsøn og pigen Marte Bolette Christensd. Strømtangen, paa Biørntvedt.
Caut: Brynild Andersøn og Christen Strømtangen.

Trol. 8/10-1744 i Eid. Copul. 5/11-1744.
Soldat, Halvor Olsøn Nordal og pigen Giøran Nielsd. Bache.
Hafde Interims Seddel fra Lieutnant Schilling.
Caut: Isach Sigurdsøn Kvelle i Kvelde Sougn og Erich Olsøn S. Lunde i Eid.

Trol. 20/10-1744 i Eid. Copul. 14/1-1745.
Enkemand Ole Holtet og pigen Sara Schajesd.
Officer Seddel fra Lieutnant Schilling.
Caut: Lars Olsøn Syndre Lunde og Hans Nielsøn Nordre Lunde.

Trol. 24/10-1744 i Eid. Copul. 4/1-1745.
Uk. Knud Knudsøn Toldskougen og pigen Live Larsd. (Trolig fra Bøle i Gjerpen. G.S.)
Caut: Lars Iversøn i Porsgrund og Christen Haraldsøn Klep i Gierpen Sougn.

Copul. 4/11-1744 i Eid.
Johannes Olsøn Skomager og Anne Cathrine Jacobsd.
Hafde Consumptions Seddel fra Lange.

Trol. 14/1-1745 i Eid.
Uk. Niels Aslachsøn fra Thromøen (ved Arendal?) og pigen Elen Hansd. i Porsgrund.
Caut: Peder Erichsøn og Niels Lanner i Porsgrund.

Trol. 20/1-1745 i Porsgrund. Copul. 29/3-1745 i Eid.
Uk. Thomas Christensøn Strømtangen og pigen Maria Godtfridtsd.
Caut: Brynild Andersøn og Knud Laugesøn.

Trol. 5/2-1745 paa Hejestad i Eid. Copul. 4/9-1745 i Eid.
Enkemand Hans Hansøn Smed fra Brevig og Enken Johanne Stoesd. Hejestad.
Caut: Niels Hansøn Smed i Brevig og Lars Stoesøn Sammesteds.
Prest: H. Giertsøn.

Trol. 11/2-1745 i Eid. Copul. 20/3-1745.
Uk. Christen Hansøn Vaateklev og Pigen Maren Olsd. Gudsfred.
Caut: Lars Nordre Lunde og Ole Valler.

Trol. 17/3-1745 i Eid.
Soldat, Peder Nielsøn Vrangesund og Pigen Anne Haraldsd. Stulen.
Hafde tilladelses Seddel fra sin Obirste.
Caut: Lars Prossøn Harevarp og Halvor Andersøn Basseboe.

Trol. 12/6-1745 paa Vallerkastet i Eid. Copul. 8/9-1745.
Uk. Anders Olsøn og Pigen Anne Lisbeth Larsd.
Caut: Peder Erichsøn i Porsgrund og Isach Solvesøn Sølie i Gierpen Sougn.

Trol. 13/7-1745 i Eid. Copul. 26/8-1745.
Soldat, Knud Gundersøn fra Gierpen Sougn og Pigen Margrete Larsd. Qvædstad.
Caut: Lars S. Lunde og Christen Haraldsøn Klep i Gierpen Sougn.
Hafde Major Diechmands Seddel.

Copul. 12/8-1745 i Eid.
Halvor Larsøn og Karen Halvorsd. i Porsgrund.
Hafde Consumptions Seddel fra Lange.

Trol. 22/9-1745 i Eid. Copul. 2/8-1746.
Uk. Abraham Ingvoldsøn, Matroes og Pigen Marthe Larsd. i Porsgrund.
Caut: Ingebret Ingebretsøn og Rasmus Davidsøn i Porsgrund.

Trol. 30/9-1745 i Porsgrund hos Hans Christian (Arveschoug). Copul. 3/12-1745 i Eidanger Kirke.
Halvor Abrahamsøn, Smedsvend og Pigen Kirsten Nielsd. Juul.
Caut: Hans Christian Smed og Johan Seidenauer (Parykkmakeren. G.S.)

Trol. 16/10-1745 i Eid. Copul. 3/2-1746.
Jens Knudsøn Ouen og Pigen Maria Haraldsd.
Caut: Ole Michelsøn Haaøen og Lars Prossøn Harevarp.

Trol. 18/10-1745 i Eid. Copul. 11/1-1746.
Enkemand Halvor Andersøn Basseboe og Pigen Lisbeth Henrichsd.

Trol. 30/10-1745 i Eid. Copul. 3/1-1746.
Anund Larsøn Harevarp og Pigen Anne Nielsd. Kaagersvold.
Caut: One Knudsøn og Halvor Basseboe.

Trol. 25/11-1745 i Eid. Copul. 29/12-1745.
Lars Nielsøn Kaagersvold og Pigen Margrete Ottersd. Røra.
Caut: Ole Olsøn Kindal og Christen Andersøn Leerstang.

Copul. 1/4-1746 i Eid. Uden foregaaende Trolovelse:
Uk. Andreas Christensøn Borrestad og Pigen Kirsten Hansd. Tveten.
De hafde Kongebrev og Consumptions Seddel fra Lange.
Caut: Christian Borrestad i Gierpen Sougn og Simon Pedersøn i Porsgrund.

Copul. 22/6-1746 i Eid.
Hans Andersøn Ørevig og Sara Arnesd. Kiørholt.

Trol. 9/7-1746 i Eid. Copul. 10/9-1746.
Soldat, Anders Larsøn Sandøen og Pigen Karen Pedersd. Oven.
Caut: Halvor Basseboe og Lars Prossøn Nøglegaard.

Trol. 9/7-1746 i Eid. Copul. 17/1-1747.
Jens Larsøn i Porsgrund og Maria Nielsd. i Porsgrund.
Caut: Søfren Nielsøn Snidker (Skipper?) paa Solum siden, og Hans Christian Arveschoug.

Trol. 24/9-1746 i Eid. Copul. 25/10-1746.
Knud Eggersøn og Helvig Pedersd.
Caut: Jacob Nedre Lunde og Halvor Pedersøn Saltboen.

Trol. 28/10-1746 i Eid. Copul. 3/1-1747.
Enkemand Anders Knudsøn Lanner og Pigen Anne Erichsd. Biørnerød.
Caut: Lars Prossøn Nøglegaard og Torger Reyersøn Flochstad.

Trol. 29/10-1746 i Eid. Copul. 30/12-1746.
Soldat, Niels Larsøn Nordre Lunde og Anne Hansd. Traaholt.
Caut: Hans Hansøn Traaholt og Torger Reyersøn Flochstad. Niels Hansøn Kaasa og Christopher Nielsøn Stulen. Hafde Officer Seddel fra Grev Jarlsberg.

Trol. 4/11-1746 i Eid. Copul.12/1-1747.
Soldat, Even Olsøn og Kirsten Hansd. Lønnebache.
Caut: Søfren Nielsøn i Porsgrund og Abraham Hansøn Ørestvedt.
Hafde Officer Seddel fra Major Deichmann.

Trol. 17/12-1746 i Eid. Copul. 3/2-1747.
Soldat, Anders Andersøn og Sara Hansd. Kaasen i Porsgrund.
Caut: Niels Lanner i Porsgrund og Isach Andersøn i Porsgrund.
Hafde Tilladels Seddel fra sin Chef.

Copul. 28/11-1746 i Eid.
Christen Nielsøn Ødegaarden og Aaste Nielsd. Viersdalen.

Trol. 30/12-1746 i Eid. Copul. 10/2-1747.
Amund Larsøn Qvæstad og Gunild Larsd. Nordre Lunde.
Caut: Christen Olsøn Qvæstad og Lars Søfrensøn Qvæstad.

Trol. 3/1-1747 i Eidanger. Copul. 23/8-1747.
Enkemand Jacob Olsøn og Enken Kirsten Nielsd.
Caut: Hans Nielsøn i Porsgrund og Solve Isachsøn Meen paa Osebachen.
Hafde Skiftebrev begge to og Consumptions Seddel fra Hyphof.

Trol. 7/1-1747 i Eid. Copul. 11/3-1747.
Enkemand Peder Jørgensøn Schielsviig og Karen Tolfsd. Klevstrand.
Caut: Abraham Ørestvedt og Peder Rolfsøn Schielsviig.

Copul. 22/2-1747 hiemme i huuset paa Toldbodøen:
Monsr. Peter Frisenberg og Jomfru Anne Cathrine Haneman.
De hafde Kongebrev og tillige Copulat. Seddel fra Lange.
Caut: Lieutnant Davidsøn og Controleur Biener.

Trol. 20/4-1747 i Eid. Copul. 21/9-1747.
Uk. Christen Nielsøn Juul og Pigen Aleth Larsd.
Caut: Hans Christian Arveskoug og Jens Uldrichsøn i Porsgrund.
Hafde fri Copulations Seddel fra Lieutnant Davidsøn, saasom hand var enroulleret.

Trol. 13/5-1747 i Eid. Copul. 15/7-1747.
Uk. Thor Johannissøn Biønemyr og Pigen Kirstine Olsd.
Caut: Knud Knudsøn Toldskougen og Joen Saavisøn i Porsgrund.
Hafde fri Copulation seddel fra Hyphof.

Trol. 19/9-1747 i Eid. Copul. 7/11-1747.
Anders Torjussøn og Enken Karen Gundvoldsd. Røe, som hafer Skiftebrev.
Caut: Joen Kiørholt og Ole Hvals Rødningen.

Copul. 21/9-1747 hiemme i huuset:
Hans Rolfsøn Herøen og Pernille Borge af Hr. Johan Friderich Monrath i Gierpen som hafde mit forlov der til.

Trol. 24/9-1747 i Eid. Copul. 9/12-1747.
Ole Knudsøn Haaøen med Pigen Birthe Christensd. Haaøen.
Caut: Niels Ouensøn Haaøen og Eggert Simonsøn Sandøen.

Trol. 17/11-1747 i Eid. Copul. 29/12-1747.
Soldat, Amund Olsøn Aarholt (Lillegaarden) og Pigen Margrete Nielsd.
Hafde sin Officer Seddel.
Caut: Erich Olsøn S. Lunde og Rasmus Olsøn Hasler.

Trol. 17/11-1747 i Eid. Copul. 18/1-1748.
Anders Nielsøn Hogholt med Pigen Margrete Olsd.
Caut: Knud Anundsøn Flotten og Hans Nielsøn i Porsgrund.

Trol. 1/12-1747 i Eid. Copul. 18/1-1748.
Soldat, Mas Nielsøn Ødegaarden med Pigen Birthe Olsd. Valler.
Hafde Officer Seddel.
Caut: Carl Larsøn Valler og Christen Nielsøn Ødegaarden.

Copul. 22/12-1747 i Monsr. Niels Aals huus i Porsgrund.
Anders Rasmussøn Schoufsgaard og Else Jobsd.
Caut: Controleur Biener og Monsr. Niels Aal.
De hafde Kongebrev og Copulat. Seddel fra Hyphof.

Trol. 11/1-1748 i Eidanger.
Matros, Anders Gunderssøn og Agatha Tygesd.
Caut: Jens Uldrichsøn og Jens Larsøn i Porsgrund.

Trol. 30/1-1748 i Eid. Copul. 17/9-1748.
Matros, Joen Gundersøn og Sara Cathrine Hansd., Hans Byesøns Datter.
Caut: Hans Tobiæsøn Sadelmager og Knud Laugesøn i Porsgrund.

Copul. 7/2-1748 i Eid.
Morten Henrich Snidker og Kirsten Pedersd.
Hafde Copulations Seddel fra Hyphof.

Trol. 1/3-1748 i Eid. Copul. 3/4-1748.
Soldat, Hans Knudsøn Traaholt (Nabhoug) og Anne Torgersd. Flochstad.
Hand Hafde Officer Seddel.
Caut: Jacob Nielsøn Nedre Lunde og Anders Rejersøn Øxenholt i Kvelde Sougn.
Prest: H. Giertsøn.

Trol. 6/4-1748 i Eid.
Enkemand Hans Hansøn Traaholt og Pigen Karen Olsd. Aas.
Caut: Halvor Saltboen og Anders Lanner.

Trol. 17/4-1748 i Eid. Copul. 9/8-1748.
Monsr. Elovius Bille og Mademoiselle Dorothea Holter.
Caut: Hans Tobiæsøn Sadelmager og Anders von Bergen i Porsgrund.

Trol. 22/6-1748 i Eid. Præstegaard.
Jan Madsøn og Pigen Abigael Andersd.
Caut: Giert Olsøn Smed i Brevig og Carl Laersøn Valler.

Copul. 30/7-1748 paa Biørntvedt:
Monsieur, Jens Andersøn Mørch med Jomfrue Elisabeth Sophia Stockman.
De hafde Kongebrev og Copulations Seddel fra Hyphof.
Caut: Controleur Biener og Lieutn. Iver Davidsen.

Trol. 31/7-1748 i Eid. Copul. 31/9-1748.
Enkemand Joen Anderssøn Høyset fra Gierpen Sougn og Pigen Karen Olsd. Gudsfred.
Caut: Erich Olssøn Syndre Lunde og Niels Nielsøn Bratsbergkleven.

Trol. 29/8-1748 i Eid. Copul. 30/12-1748.
Enkemand Laers Iversøn og Pigen Rødnou Nirisd.
Caut: Jacob Svendsøn Svendske og Rasmus Davidsøn i Porsgrund.

Trol. 9/10-1748 i Eid. Copul. 30/12-1748.
Soldat, Povel Guldbrandsøn Oxum med Sl. (salige - avdøde) Hans Traaholtis efterladte festemøe, Karen Olsd. Aas. Hafde sin beførige Officer Seddel.
Caut: Giert Olsøn Aas og Niels Torkildsøn Slevolden.

Trol. 17/10-1748 i Eid. Copul. 13/11-1748.
Soldat, Gunder Rolefsøn Oxum med Pigen Anne Andersd. Leerstang.
Caut: Søren Rasmussøn Leerstang og Ole Hansøn Biønnes.

Trol. 23/11-1748 i Eid. Copul. 30/12-1748.
Uk. Kiel Laersøn med Marthe Isachsd.
Caut: Controleur Biener og Monsr. Søfren Nielsøn.

Trol. 7/12-1748 i Eid. Copul. 22/5-1749.
Anders Larsøn Tveten og Birthe Hansd. fra Porsgrund.
Caut: Isach Andersøn og Henrich Halvorsøn.

Copul. 12/2-1749 i Eid.
Christen Hansøn Vaateklev (enkemand) og Maren Erichsd.

Trol. 11/4-1749 i Porsgrund.
Uk. Lars Hanasøn, Hans Bøyesøns søn, og Karen Pedersd. Bul, trolovede hiemme i huuset i Porsgrund.
Caut: Arne Laugesøn og Joen Gundersøn i Porsgrund.
Hafde fri seddel fra Lieutn. Davidsen.

Trol. 13/5-1749 i Eid. Copul. 31/7-1749.
Enkemand og Soldat, Niels Larsøn Traaholt (fra Høgset i Gjerpen) og Enken Margrete Larsd. Qvæstad.
Hafer Officer Seddel og begge fremvisede Skiftebrev.
Caut: Lars Søndre Lunde og Hans Nielsøn Grønsholt.

Trol. 22/5-1749 i Eid.
Uk. Niels Hansøn Kaasen og pigen Malene Iversd.
Caut: Even Hansøn Lunde og Ole Andersøn Holtet.

Trol. 29/5-1749 i Eid. Copul. 4/1-1750 i Slemdal.
Soldat, Abraham Justsøn og Anne Simonsd.
Hafde Officer Seddel.
Caut: Lars Simonsøn og Anders Larsøn i Porsgrund.

Trol. 1/7-1749 i Eid. Copul. 25/10-1749.
Soldat, Erich Olsøn og Birthe Larsd. fra Porsgrund.
Hafde Officer Seddel.
Caut: Jacob Svendsøn og Rasmus Davidsøn i Porsgrund.

Trol. 3/7-1749 i Eid. Copul. 31/7-1749.
Anund Knudsøn Aachlungen og Margrete Olsd. Aachlungen.
Caut: Anders Knudsøn Lanner og Hans Olsøn Kindalen.

Trol. 16/7-1749 i Eid.
Joen Olsøn Loven i Gierpen Sougn og Aaste Olsd. fra Eid.
Caut: Aasmund Olsøn Aarholt og Ole Olsøn Ouestad i Gierpen Sougn.

Trol. 18/7-1749 i Eid. Copul. 11/10-1749.
Hammersmedsvend Michel Joensøn fra Hære (Herre) og Enken Sara Hansd. Kaasen i Eidanger.
Caut: Peder Ingvoldsøn Hytterøe i Bamble og Peder Christiansøn Møller fra Hære i Bamble.
Hafde fri Consumptions seddel fra Løvenskiold.

Trol. 29/8-1749 i Eid. Copul. 16/10-1749.
Peder Nielsøn Sundsaasen og Margrete Olsd. Nøglegaard.
Caut: Anders Knudsøn Lanner og Christopher Nielsøn Hualen (Hvalen).
Hafde Consumptions seddel fra Hyphof.

Trol. 27/9-1749 i Eid. Copul. 17/1-1750.
Soldat, Halvor Asbiørnsøn Aarholt og Margrete Larsd. Buer.
Hafde Tilladelses Seddel fra sin Chef.
Caut: Amund Olsøn Lillegaarden og Amund Larsøn Nordre Lunde.

Trol. 27/9-1749 i Eid. Copul. 2/12-1749.
Ole Larsøn Harevarp og Sidsel Isachsd.
Caut: Anders Lanner og Carl Larsøn Valler.

Trol. 27/9-1749 i Eid. Copul. 15/11-1749.
Claus Bechen og Giøran Torkildsd.
Caut: Niels Torkildsøn Slevolden og Rasmus Olsøn Hasler.

Trol. 11/10-1749 i Eid. Copul. 10/12-1749.
Gulich Pedersøn og Gunild Prodsd. Valler.
Caut: Knud Anundsøn Flotten og Carl Larsøn Valler.

Trol. 16/10-1749 i Eid. Copul. 25/11-1749.
Hans Hansøn Lønnebache og Marthe Maria Nielsd. Sundsaasen.
Caut: Ole Hansøn Lønnebache og Lars Olsøn Landgangen.
Hafde seddel fra Lieutn. Davidsen.

Trol. 16/10-1749 i Eid. Copul. 21/11-1749.
Lars Nielsøn Røre og Anne Nielsd. Sundsaasen.
Caut: Anders Knudsøn Lanner og Christopher Nielsøn Stulen.

Trol. 4/2-1750 hiemme i Huuset i Porsgrund. Copul. 15/8-1750 i Eid. Kirke.
Enkemand Evert Nielsøn Jyde og Enken Birthe Ingebretsd. Sølie.
Hand hafde beviis for Skiftet.
Caut: David Nielsøn i Porsgrund og Vetle Ingebretsøn Sølie i Gjerpen Sougn.

Copul. 9/2-1750 i Eid.
Abraham Gundersøn og Anne Knudsd. i Porsgrund.
Hafde Seddel fra Hyphof.

Copul. 16/4-1750 i Eid.
Soldat, Jacob Søfrensøn Leerstang og Maria Gundersd. Berg.
Hafde Copulations Seddel fra Lieutn. Davidsen.

Trol. 26/5-1750 hiemme i huuset paa Kiørholt. Copul. 9/6-1750 i Eid. kirke.
Enkemand Halvor Pedersøn Saltboen og Pigen Birthe Arnesd. Kiørholt.
Hafde Skiftebrev.
Caut: Hans Nedre Lunde og Ole Tengelsøn Aas.

Trol. 13/8-1750 i Eid. Copul. 8/10-1750.
Uk. Ingebret Hansøn Nedre Lunde og Pigen Anne Larsd. Qvæstad.
Caut: Lars Søndre Lunde og Joen Kiørholt.

Trol. 1/10-1750 i Eid. Copul. 22/10-1750.
Soldat og Uk. Ole Nielsøn Bache fra Qvelde Sougn med Pigen Elen Erichsd. Syndre Lunde.
Hafde Officer Seddel.
Caut: Niels Joensøn Siljen og Amund Olsøn Lillegaarden.

Trol. 3/10-1750 hiemme i huuset i Porsgrund. Copul. 28/1-1751.
Ole Erichsøn Kudsk med Pigen Karen Nielsd. fra Porsgrund.
Caut: Lars Hansøn og Knud Nielsøn i Porsgrund.

Trol. 13/10-1750 i Eid. Copul. 11/11-1750.
Enkem. Niels Olsøn Hogholt med Pigen Maria Larsd. Grave. (Ørevig).
Ole Flotten og Anders Hogholt caverede at det var holdt Skifte efter hans første kone.
Caut: Ole Olsøn Flotten og Hans Andersøn Mule.

Trol. 13/10-1750 i Eid.
Anders Olsøn og Maren Olsd. fra Biørntvedt.
Caut: Lars Simonsøn i Porsgrund og Hans Hansøn Biørntvedt.

Copul. 15/10-1750 i Eid.
Lars Pedersøn fra Solum og Pigen Lisbeth Andersd. fra Brevig.
Hafde Seddel fra Hyphof.

Trol. 3/4-1751 i Eid. Copul. 3/8-1751.
Soldat og Uk. Niels Mortensøn og Enken Aaste Olsd. Qvæstad.
Haver holdt Skifte og hafde Officer Seddel.
Caut: Lars Olsøn Søndre Lunde og Joen Andersøn Høyset.

Trol. 17/4-1751 i Eid. Copul. 14/6-1751.
Soldat og Uk. Ole Larsøn Nordre Lunde med Enken Anne Erichsd. Lander.
Caut: Erich Olsøn S. Lunde og Niels Torkeldsøn Slevolden.

Trol. 2/6-1751 i Eidanger.
Enkemand fra Scheen Hans Jørgen Pedersøn og Karen Hendriksd.
Caut: Ole Pedersøn Svingeleer fra Scheen, Lars Lineers.(?) Porsgrund.

Trol. 1/10-1751 i Eid. Copul. 28/10-1751.
Anders Nielsøn og Kisten Olsd. Valler.
Caut: Christen Qvæstad og Carl Valler.

Trol. 27/10-1751 i Eid. Copul. 25/11-1751.
Soldat, Borger Olsøn og Enken Else Andersd. Ørevig.
Caut: Jacob nedre Lunde og Hans Muule.
Gifte Sæddel fra Capt. Ferman.

Trol. 4/11-1751 paa Dalen ved Brevig. Copul. 7/12-1751 i Eid.
Niels Christensøn og Gunild Olsd. Gudsfred.
Caut: …. Kiørholt og Even Schaverager.

Trol. 18/11-1751 i Eid. Copul. 4/1-1752.
Soldat, Amund Stoesøn Ødegaarden med Anne Christophersd.
Caut: Lars Stoesøn og Niels Siljen.
Gifte Sæddel fra Capt. Ferman.

Trol. 2/12-1751, hiemme i Huuset. Copul. 10/1-1752 i Eid.
Matros, Evert Joensøn og Else Giertsd.
Caut: Niels Aall og Lars Bowman.

Trol. 3/12-1751, hiemme i Huuset. Copul. 22/1-1752.
Matros, Gunder Saavesen og Maren Jensd.
Caut: Christopher ….stad og Anders Gundersen.

Trol. 4/1-1752, hiemme i Huuset. Copul. 20/1-1752 i Eid.
Matros Ole Pedersen og Boel Thorsd.
Caut: Christen Bøe (Røe?) og Simen Persen.

Trol. 18/7-1752 i Eid. Copul. 12/10-1752.
Soldat Tengel Olsen Aas og Maria Halvorsd. Saltboden.
Caut: Hans Nedre Lunde og Hans Joensen Aas.
Havde Gifte Sæddel fra Capitain Fermand.

Trol. 26/7-1752 i Eid. Copul. 20/10-1752.
Soldat Joen Olsen Soli og Marthe Isachsd. Schelsvig.
Caut: Ole Hvalen og Halvor Ovestad(?)
Havde Gifte Sæddel fra Grev Vædel Jarlsberg.

Trol. 24/8-1752 i Eid. Copul. 10/11-1752.
Ole Gutormsen Bache, Enkemand og Pigen Maren Torkildsd.
Caut: Jacob nedre Lunde og Børger Ørevig.

Trol. 24/8-1752 i Eid.
Sergeant Lars Berg fra Aneboe (Annebu) med jomfrue Maren Fermand.
Caut: Lændsmanden Hans Tveten og hans søn S…. Hansøn.

Trol. 22/9-1752 i Eid. Copul. 7/12-1752.
Lars Olsen Enkemand i Porsgrund og Ingeborg Brynildsd.
Caut: Lars Enersen og Erich Olsen fra Osebachen.

Trol. 22/9-1752 i Eid. Copul. 18/10-1752.
Hans Nielsen Sundsaasen og Inger Ottersd. Røre.
Caut: Niels Viersdalen og Per Sundsaasen.

Trol. 17/10-1752 i Eid. Copul. 16/11-1752.
Ole Gulbrandsen Traaholt og Gunild Nielsd. Slevolden.
Caut: Hans Schrabeklev og Søren Rolvsen Oxum i Porsgrund.

19/10-1752 i Eid. Copul. 16/11-1752.
Jacob Larsen Hejestad og Giertrud Larsd.
Caut: Jacob nedre Lunde og Børger Ørevig.

7/11-1752 i Eid. Copul. 12/12-1752.
Christen Larsen søndre Lunde og Maren Stoesd.
Caut: Niels Siljen og Anders Nordal.

Trol. 30/12-1752 i Eid. Copul. 22/2-1753.
Enkemand Brynild Andersen i Porsgrund og Enken Kisten Davidsd.
Caut: Ole Andersen og Knud Laugesen.

Trol. 10/1-1753 i Eid.
Niels Hansen, Matros fra Friderichsværn og Margrete Larsd. fra Porsgrund.
Caut: Knud Lauesen og Christen Luul.

Trol. 10/1-1753 i Eid.
Lars Haraldsen fra Solum og Enken Ambor Arnesd. Kiørholt.
Caut: Hans Andersen Aas og Jacob Larsen Hejestad.

Trol. 30/1-1753 i Eid. hiemme i Huuset. Copul. 9/8-1753 i Eid.
Matros Christopher Anunsen i Porsgrund og Enken Sara Cathrine Hansd.
Caut: Morten Hendrik Snedker og Lars Hansen.

Trol. 1/2-1753 i Porsgrund. Copul. 16/2-1753.
Landsmand Soldat Jens Thorsen i Porsgrund og Marthe Hansd.
Caut: Tolder Lange og Hans Tommes Vejer.

Copul. 3/4-1753 hiemme i Huuset:
Skipper Lars Larsen Hvistendal fra Brevig og Barbara Due.
Hafde Kongebrev og Consumptions Seddel.
Caut: Søren Nielsen og Søren Bowman.

Trol. 7/4-1753 i Porsgrund. Copul. 27/6-1753 i Eid.
Christen Asbiørnsen fra Porsgrund og Karen Christensd.
Caut: Niels Friborg og Brynild Andersen.

Copul. 14/6-1753 i Eid.
Lars Haraldsen og Ambor Arnesd. Kiørholt.

Trol. 21/6-1753 i Eid. Copul. 3/8-1753.
Niels Amundsen fra Landgangen og Maria Nielsd. Hovolt.
Caut: Ole Flaatten og Anders Hovolt.

Trol. 11/9-1753 i Eid. Copul. 9/10-1753.
Matros, Jørgen Olsen Biønnæs og Helvig Sørensd. Leerstang.
Caut: Christen Leerstang og Ole Valen.

Trol. 18/10-1753 i Eid. Copul. 10/11-1753.
Enroullered Matros, Solve Hansen Tangen fra Porsgrund og Maren Haraldsd.
Caut: Arne Laugesen og Abraham Andersen fra Solum.

Copul. 19/10-1753 i Eid.
Monsr. Niels Aal og Jomfrue Friderica Sophie Rask.
Hafde Kongebrev, Skiftebrev og Consumptions Seddel.

Copul. 14/11-1753 hiemme i Huuset:
Enroullered Matros og Enkemand, Christen Olsen og Karen Stephensd. i Porsgrund.
Hafde Kongebrev.
Caut: Michel Olsen og Simen Pedersen.

Trol. 28/11-1753 i Eid. Copul. 14/1-1754.
Enroulered Matros, Lars Nielsen og Pigen Pernille Lavisd. fra Porsgrund.
Caut: Johannes Skrædder og Christen Joensen.

Trol. 29/11-1753 i Eid. Copul. 10/1-1754 i Eid.
Enroulered Matros, Jørgen Simensen fra Porsgrund og Pigen Anne Kejesd. fra Porsgrund.
Caut: Søren Sørensen og Halvor Asbiørnsen.

Trol. 1/12-1753 i Eid. Copul. 3/1-1754.
Søren Andersen Biønnæs fra Qvælle, Ungkarl, med Enken Gunild Larsd. fra Auestad i Slemdal.
Caut: Iver Sætre og Anun Aachlungen.

Trol. 28/12-1753 i Eid. Copul. 30/1-1754.
Enroullered Matros, Lars Levorsen og Enken Maria Gotfridsd. fra Porsgrund.
Caut: Knud Laugesen og Lucas Jacobsen fra Hære (Herre).

Trol. 10/1-1754 i Eidanger. Copul. 20/2-1754.
Enroullered Matros, Halvor Hendrichsen og Enken Karen Nielsd.
Caut: Lars Simensen og Anders Larsen i Porsgrunn.

Trol. 15/1-1754 hiemme i huuset. Copul. 22/2-1754 i Eid.
Smedsvend, Niels Amundsen og Pigen Karen Christophersd.
Caut: Morten Hendrik Snedker og Jacob Strømtangen.

Trol. 9/3-1754 i Eid. Copul. 27/6-1754.
Soldat, Gunder Gundersen med Pigen Karen Jensd.
Caut: Jacob Grave og Tengel Aas.
Havde sæddel fra Oberste Deichman.

Trol. 30/3-1754 i Eid. Copul. 15/6-1754.
Uk. Isak Christophersen og Margrethe Thorsd.
Caut: Amund Lillegaarden og Rasmus Hasler.

Trol. 30/5-1754 i Eid. Copul. 17/7-1754.
Soldat, Anun Ingebretsen og Karen Olsd. Valler.
Caut: Knud Flaatten og Lars Isaksen Sanne fra Gierpen.
Havde gifte sæddel fra Oberste L. Klein.

Trol. 6/6-1754 i Eid.
Snedkervend, Søren Olsen Carth og Enken Marthe Maria Nielsd. Grina.
Caut: Niels Viersdal og Ole Lønnebakken.

Copul. 18/6-1754 hiemme i Huuset paa Biørntvedt:
Monsr. Søren Bowman og Jomfr. Hedevig Ulrica Ausen, fød Upshal i Sverrig.
Hafde Kongebrev og Consumptions Seddel.
Caut: Niels Aal og Controleur Biener.

Copul. 6/8-1754 hiemme i Huuset:
Anders Levorsen Tved, Bøssemager ved Hr. Oberste Deichmands Regimente og Elen Sivertsd. Bakke.
Hafde Kongebrev og Bevillings Seddel fra Hyphof.
Caut: Even Rolfsen og Jørgen Gotfriedsen.

Trol. 8/9-1754 i Eid. hiemme i Huuset. Copul. 4/11-1754 i Eid. Kirke.
Corporal Ole Olsen Grave og Enken Lisbeth Henrichsd. Basseboe.
Caut: Niels Haaøen og Simen Auen. Han havde gifte sæddel fra Capt. Ferman.

Trol. 25/9-1754 i Eid. hiemme i Huuset. Copul. 28/12-1754 i Eid. Kirke.
Matros, Lars Gundersen fra Brevig, Enkemand, og Pigen Anne Cathrine Christensd. Bradsberg fra Porsgrund.
Caut: Evert Nielsen Jyde (fra Jylland) og Jacob Sørensen Leerstang.

Trol. 27/9-1754 i Eid. Copul. 17/10-1754.
Hans Olsen Nøglegaard og Maria Ottesd. Røra. (Maren)
Caut: Cornelius Sundsaasen og Lars Nøglegaard.

Trol. 7/11-1754 i Eid. Copul. 10/1-1755.
Kiøstol Simensen fra Porsgrund og Kirsten Nielsd.
Caut: Niels Grønlie og Søren Erichsen fra Osebakken.

Trol. 9/1-1755 i Eid. Copul. 25/6-1755.
Enroullered Matros, Christopher Olsen og Pigen Karen Olsd. fra Porsgrund.
Caut: Kield Larsen og Johannes Skomager.

Copul. 14/2-1755 hiemme i Huuset i Porsgrund:
Skipper Anders Heuch og Jfr. Elisabeth Sophie Proph.
Caut: Hendrich Ybervasser og Hendrich Berggreen.
Hafde Kongebrev og Copulations Sæddel.

Trol. 24/5-1755 i Eid. Copul. 10/7-1755.
Uk. Abraham Aasolsen fra Rennesund i Solum med Pigen Maren Olsd. Hvalen.
Caut: Hans og Jacob nedre Lunde.

Copul. 3/7-1755 hiemme i Huuset:
Monsr. Hendrich Berggreen og Jomfr. Margrethe Friderica Berg.
Caut: Conroleur Biener og Søren Nielsen.
Hafde Kongebrev og Consumptions Sæddel.

Trol. 2/9-1755 i Porsgrund. Copul. 15/9-1755.
Enroullered Matros, Tolv Nielsen i Porsgrund og Pigen Anne Pettersd.
Caut: Ole Andersen og Petter Mo…. fra Scheen.

Trol. 13/9-1755 i Eid. Copul. 16/12-1755.
Enkemand, Soldat, Amund Larsen nordre Lunde og Pigen Kisten Tolvsd.
Havde Officer Sæddel.
Caut: Knud Flaatten og … Persen, Corporal.

Trol. 21/10-1755 i Eid. Copul. 18/11-1755.
Soldat, Anun Knudsen Flaatten og Pigen Maria Benstd.
Caut: Ole Lønnebakken og Jacob Aaltved.
Havde Officer Sæddel.

Copul. 6/11-1755 hiemme i Huuset:
Skipper Stian Herlufsen fra Arendal og Jomfr. Jacobine Bowman.
Hafde Kongebrev og Consumptions Sæddel.
Caut: Niels Aal og Søren Nielsen.

Trol. 17/11-1755 i Eid. Copul. 6/7-1756.
Uk. Christen Olsen fra Scheen og Enken Anne Hansd. Friborg.
Caut: Per Monsen fra Scheen og Niels Friborg.

Trol. 27/11-1755 i Eid. Copul. 16/2-1756.
Per Nielsen Saven (Saga) og Anne Iversd.
Caut: Ole Basseboe og Søren Larsen Mørje.

Copul. 5/2-1756 hjemme i Huuset:
Skipper Abraham Eeg og Helvig Zivertsd. Bakke.
Caut: Jørgen Gotfriedsen og Anders Ledvorsen Tveed.
Hafde Kongebrev og Consumptions Sæddel.

Trol. 26/2-1756 i Eid. Copul. 21/6-1756.
Enroullered Matros, Anders Jørgensen fra Porsgrund og Anne Margrethe Ditlevsd. fra Porsgrund.
Caut: Anders Høg og Giert Lange.

Trol. 8/4-1756 i Eid. Copul. 20/8-1756.
Enroullered Matros, Lars Larsen Toldskougen fra Porsgrund og Pigen Anne Halvorsd.
Caut: Ole Corporal og Niels Grønlie.

Copul. 27/4-1756 hiemme i Huuset:
Forwalter ved Næs Jærnværk, Uldrich Hætling og Jomfr. Else Maria Gabrielsen hos Cancelliraad Snell.
Hafde Kongebrev og Copul. Sæddel.
Caut: Cancelliraad Snell og Capt. Rask.

Trol. 19/5-1756 i Eid. Copul. 16/9-1756.
Soldat, Per Thovsen Vengene fra Bamble med Pigen Tarjet Auensd. Sigtesøen.
Caut: Anders Christensen og Jacob Larsen Rogn fra Bamble.
Havde Copulation Sæddel fra Hofjunker von Kragen.

Trol. 1/6-1756 i Eid. Copul. 8/7-1756.
Soldat, Israel Sørensen og Pigen Dorthe Gundersd.
Caut: Christopher Knoph og Hans Herøen.
Havde Sæddel fra Capt. Ferman.

Trol. 4/6-1756 i Eid. Copul. 20/8-1756.
Soldat, Lars Hansen Scrabeklev og Pigen Sara Bentsd.
Caut: Lars og Hans Herøen. Sæddel fra Capt. Ferman.

Trol. 4/6-1756 i Eid. Copul. 14/7-1756.
Jacob Nielsen Grinia og Pigen Marthe Larsd. Harevarp.
Caut: Ole Nøglegaard og Anun Kaagersvold.

Trol. 2/9-1756 i Eid. Copul. 7/10-1756.
Soldat, Søren Larsen Qvæstad og Pigen Karen Torjusd.
Caut: Lars Nordre Lunde og Erich søndre Lunde.
Havde Sæddel fra Capt. Ferman.

Trol. 9/9-1756 i Eid.
Soldat Hans Bentsen Skiælbugten og Pigen Kisti Knudsd. Flaatten.
Caut: Ole Lønnebakken, Jacob Heyestad.

Trol. 13/10-1756 i Eid. Copul. 25/11-1756.
Enroullered Matros, Iver Persen fra Gierpen og Rebekka Hansd. fra Porsgrund.
Caut: …. Laugesen og Thov Johansen.

Trol. 2/1-1757 i Eid. Copul. 17/2-1757.
Enroullered Matros, Jørgen Ingebretsen fra Porsgrund og Pigen Ingeborg Nielsd.
Caut: Simen Persen og Christen Joensen.

Trol. 19/4-1757 i Eid. Copul. 18/8-1757.
Børge Jacobsen nedre Lunde og Margrethe Olsd. Saltboden.
Caut: Hans nedre Lunde og Povel Traaholt.

Trol. 26/4-1757 i Eid. Copul. 2/8-1757.
Enkemanden Anders Vetlesen fra Solum Porsgrund og Pigen Marthe Persd. paa Toldboden, fra Porsgrund.
Caut: Visiteur Holm og Giest Lange.
Enkemanden havde Skifte brev.

Trol. 3/5-1757 i Eid. Copul. 6/10-1757.
Uk., Soldat, Ole Sørensen øver Lunde og Enken Karen Christensd. Landgangen.
Caut: Knud Flaatten og Torgjer Landgangen.
Enken havde Bevis for Skifte.

Trol. 2/6-1757 i Eid. Copul.15/9-1757.
Enkemand Anders Jacobsen Nordal og Maren Hansd. Grønsholt.
Caut: Erich Syndre Lunde og Ole Flogstad.

Trol. 21/6-1757 i Eid. Copul. 13/9-1757.
Enroullered Matros, Per Joensen fra vestre Porsgrund i Solum og Pigen Dorthe Nielsd. Juul.
Caut: Halvor Abrahamsen Smed og Jens Juul.

Trol. 21/6-1757 i Eid. Copul. 21/7-1757.
Uk. Jacob Ellevsen Nordal og Pigen Birthe Andersd.
Caut: Even Hegna og Hans Naphoug.

Trol. 23/6-1757 i Eid. Copul. 25/10-1757.
Uk., Soldat, Søren Olsen Valler og Pigen Margrethe Olsd.
Caut: Controleur Biener og Hendrik Ybervasser.

Copul. 23/6-1757 hiemme i Huuset:
Lensmanden ved Gjerpen Peder Engebrethsen Bradsberg og Maren Hansd. Qvist.
Caut: Hans Hansen Qvist og Niels Haaøen.
Hafde Kongebrev og Consumptions Sæddel.

Trol. 25/8-1757 i Eid. Copul. 20/10-1757.
Soldat, Christen Erichsen søndre Lunde og Pigen Karen Stoesd.
Caut: Lars nordre Lunde og Niels Siljen.
Have Officer Sæddel.

Trol. 28/9-1757 i Eid. Copul. 29/12-1757.
Enkemanden Even Rolvsen i Porsgrund og Pigen Anne Olsd.
Caut: Johan Vejdemand og Evert Nielsen i Porsgrund.

Trol. 2/11-1757 i Eid. Copul. 26/6-1758.
Enkemanden Halvor Monsen fra Osebachen i Gierpen og pigen Dorthe Andersd. (eller Nielsd.?)
Caut: Lars Vallerkastet og Engebreth Engebretsen Rødningen.

Trol. 7/11-1757 i Eid. Copul. 4/1-1758.
Uk. Sivert Hansen fra Porsgrund og Pigen Ragnild Nielsd.
Caut: Simen Persen og Johannes Skrædder.

Trol. 12/1-1758 i Eid. Copul. 12/4-1758.
Uk. Christian Christensen fra Porsgrund og Inger Clausd. Bekken fra Porsgrund.
Caut: Ole Andersen og Sivert Hansen fra Porsgrund.

Trol. 4/2-1758 i Eid. Copul. 20/3-1758.
Soldat Anun Ingebretsen og Thone Jensd. fra Porsgr.
Caut: Gunder Saavesen og Ingebreth Ingebretsen fra Gierpen.
Havde Officeers Sæddel.

Trol. 22/2-1758 i Eid. Copul. 15/3-1758.
Uk. Jacob Gundersen Dalen og Pigen Johanne Larsd. Sundsaasen.
Caut: Cornelius og Per Sundsaasen.

Trol. 11/4-1758 i Eid.
Enroullered Matros, Zacharias Simensen, ungkarl fra vester Porsgrund med Pigen Maria Asbiørnsd.
Caut: Helje Heljesen og Svend Joensen fra Porsgrund.

Trol. 12/4-1758 i Eid. Copul. 23/7-1758 i Slemdal.
Enkemanden Hans Larsen Naphog fra Slemdal med Pigen Birthe Andersd.
Caut. Hans Sivertsen Biønnæs og Anders Sørensen Huustuft fra Qvelle.

Trol. 2/5-1758 i Eid. Copul. 24/10-1758.
Uk. Jens Kittilsen fra Porsgrund og Pigen Marthe Christensd.
Caut: Per Christensen Venstøb og Evert Nielsen.

Trol. 11/5-1758 i Eid. Copul. 4/8-1758.
Enroullered Matros, Engebreth Hansen Gunneklev og Margit Arvesd.
Caut: Halvor Ovestad og Joen Schelsvig.

Trol. 3/6-1758 i Eid. Copul. 12/1-1759.
Soldat Tommes Christensen Studsrød og Anne Erichsd.
Caut: Claus Bekken og Ole Lander.
Havde Officer Sæddel.

Trol. 18/7-1758 i Eid. Copul. 14/10-1758.
Enkemand Ole Jensen Tangen fra Solum Porsgrund og Enken Kari Andersd. Røsæter.
Caut: Rasmus Christophersen og Niels Abrahamsen fra Solum.

Trol. 22/7-1758 i Eid. Copul. 5/9-1758.
Uk., Enroullered Matros, Povel Andersen og Margitte Niculsd.
Caut: Anders Olsen og Halvor Nielsen fra Osebakken.

Trol. 12/10-1758 i Eid. Vielse i Eid. 9/11-1758.*
Enkem. Christen Hansen fra Gjerpen og Enken Rønnov Nirisd. i Porsgrund.
Caut: Gunder Søli og Harald Søli.
Begge havde giort Skifte.

Trol. 7/11-1758 i Eid. Copul. 4/1-1759.
Enroullered Matros, Thor Larsen med Pigen Aase Johannisd. fra Porsgrund.
Caut: Ole Persen og Halvor Johansen fra Porsgrund.

Copul. 31/1-1759 i Eid.
Monsr. Ditlev Rask og Jomfr. Constance Berg.
Hafde Kongebrev og Copulat. Seddel.
Caut: Niels Aal og Søren Nielsen.

Trol. 15/2-1759 i Eid. Copul. 15/5-1759.
Smedsvend Andreas Jensen og Enken Anne Margrethe Uldrichsd.
Caut: Hans Bojesen og Knud Laugesen.
Havde Forsikring om Skifte brev.

Trol. 28/2-1759 i Eid. Copul. 1/5-1759.
Soldat, Abraham Knudsen Flaatten og Pigen Anne Iversd. Grave.
Caut: Hans og Jacob nedre Lunde.
Havde Officer Sæddel.

Trol. 6/4-1759 i Eid. Copul. 23/8-1759.
Uk. Lars Andersen Bakke og Pigen Ingeborg Nielsd.
Caut: Jacob Hejestad og Christen Tollevsen i Brevig.

Trol. 17/5-1759 i Eid. Copul. 6/8-1759.
Uk. Christen Nielsen fra Hære (Herøen?) og Pigen Karen Christensd. fra Porsgrund.
Caut: Hans Hartvig og Hans Bojesen.

Trol. 6/6-1759 i Eid. Copul. 26/7-1759.
Soldat, Joen Olsen Aas og Pigen Kisti Giertsd.
Havde Officer Sæddel.
Caut: Torjus Aas og Hans Joensen Aas.

Copul. 24/7-1759 hiemme i Huuset:
Sorenskriver Hans Larsen Tyrholm og Jomfrue Anne Barbara Lange.
Hafde Kongebrev og Consumptions Sæddel.
Caut: Borgermester Nieman fra Friderichstad og Halvardus Borse.

Trol. 25/7-1759 i Eid. Copul. 27/9-1759.
Soldat, Jacob Larsen Qvæstad og Pigen Anne Olsd. Flaatten.
Havde Officer Sæddel.
Caut: Niels Hovolt og Hans Andersen Aas.

Trol. 6/8-1759 i Eid. Copul. 22/11-1759.
Uk. Lars Tostensen Moldhaugen fra Solum og Pigen Anne Nielsd. Juul i Porsgrund.
Caut: Jens Uldrichsen og Per Tostensen Moldhaugen.

Trol. 28/8-1759 i Eid. Copul. 30/10-1759.
Uk., Matros, Christopher Rasmussen fra Porsgrund og Malene Hansd. fra Porsgrund.
Caut: Johannes Skrædder og Jacob Andersen.

Trol. 30/8-1759 i Eid. Copul. 11/10-1759.
Uk. Johannes Hansen Oxum og Enke Inger Andersd. Stulen. Havde Skifte brev.
Caut: Lars Røra og Anun Kaagersvold.

Trol. 25/9-1759 i Eid. Copul. 18/10-1759.
Uk. Lars Olsen Valler fra Porsgrund og Enken Karen Olsd. i Porsgrund.
Caut: Niels Viersdal og Knud Laugesen.

Trol. 26/10-1759 i Porsgrund.
Snedker Niels Joensen Bæk fra Solum og Enken Anne Olsd. fra Porsgrund.
Caut: Anders Tygesen og Ole Andersen fra Porsgrund.
Enken havde Skiftet med arvingene efter Even Rolvsen.

Trol. 30/10-1759 i Eid. Copul. 6/12-1759.
Enkemanden, Anders Nielsen Skomager i Porsgrund og Astri Niculsd.
Caut: Monsr. Hendrik Bergreen og Jens Blok.

3/11-1759 i Eid. Copul. 21/11-1759.
Uk. Bæruld Biørnsen og Enken Maren Haraldsd. Tangen.
Caut: Ole Persen og Ole Haraldsen fra Solum.

Trol. 29/11-1759 i Eid.
Uk. Ole Gundersen fra Auen og Anne Iversd.
Caut: Steener Auen og Per Saven (Saga?)
 


NY KIRKEBOK

I perioden 1760-1764 er vielsene borte, men trolovelsene er inntakte.
Venstre kant på den første siden er dessverre delvis skjult.

Trol. 24/1-1760 i Eid.
Soldat, Anders Olsen Søli og Pigen Ingeborg Olsd.
Caut: Torjer Sivertsen Søli og Ole Landgangen.

Trol. 26/1-1760 i Eid.
Uk. Anun Evensen Schaverager med Pigen Margrethe Andersd.
Caut: Lars Kiørholt og Børger Ørevig.

Trol. 28/5-1760 i Eid.
Soldat, Jacob Michelsen og Pigen Anne Simensd.
Caut: … Bakke og Torjus Aas. Havde Officer Sæddel.

Trol. 16/6-1760 i Eid.
Steener Nielsen Auen og Pigen Marthe Maria Olsd. Nøglegaard.
Caut: Lars Harevarp og Anders Nøglegaard.

Trol. 27/6-1760 i Eid.
Svend Davidsen, Blokmager i Porsgrund og Pigen Karen Maria Christ…d.
Caut: Michel Seglmager og Evert Nielsen.

Trol. 26/7-1760 i Eid.
Uk. Anun Sørensen …re Lunde og Pigen Else Isachsd.
Caut: ….ns og Jacob nedre Lunde.

Trol. ?4/8-1760 i Eid.
Uk. Abraham Olsen …innæs og Pigen Elen Sørensd. Leerstang.
Caut: Jacob Sørensen Leerstang og Jørgen Olsen Biønnæs.

Trol. 20/9-1760 i Eid.
Soldat, Mons Olsen og Pigen Maren Hansd. Oxum.
Caut: Lars ….. og Hans Røra.

Trol. 28/11-1760 i Eid.
Enkemanden Hans Joensen .... og Enken Maria Anunsd. Scaverager.
Caut: Jacob Lunde og Lars Kiørholt.

Trol. 18/12-1760 paa Biørntvedt.
Matros Anders Andersen og Kisti Nielsd.
Caut: Monsr. ….. og Tommes Bowman.

Trol. 8/1-1761 i Eid.
Uk. Ole Persen Sundet paa Haaøen og Pigen Birthe Iversd.
Caut: Per Nielsen Saven (Saga) og Lars Iversen ….

Trol. febr. 1761 i Eid.
Soldat, Per Erlandsen Vaateklev(?) og Pigen Maren Andersd.
Caut: Knud Flaatten og Isak Klep.

Trol. 18/2-1761 i Eid.
Uk. Iver Larsen nordre Lunde og Pigen Maria Tolvsd. Klevstrand.
Caut: Erich Lunde og Ole Persen Grønlie.

Trol. 25/2-1761 i Eid.
Enkemanden Joen Sørensen fra Kiose og pigen Kisti Christensd. Qvæstad.
Caut: Hans Erichsen Omsland og Anders Sivertsen Kragen.

Trol. 3/3-1761 i Eid.
Uk. Ole Jacobsen Qvæstad og Pigen Antonette Nielsd. Hovolt.
Caut: Knud og Ole Flaatten.

Trol. 7/4-1761 i Eid.
Uk. Jacob Andersen fra Tiose og Enken Else Olsd. Aachlungen.
Caut: Søren Anunsen Berruug(?) og Arne Arnesen Omsland.
Enken havde Skiftebrev.

Trol. 28/4-1761 ved Porsgrund.
Uk. og Matros, Joen Larsen og Anne Cathrine Hansd. Nascov.
Caut: Andreas Hansen Duus og Halvor Johansen paa Osebakken.

Trol. 4/6-1761 ved Porsgrund.
Uk. Jørgen Larsen og Pigen Torjer Olsd.
Caut: Simen Persen og Christen Olsen.

Trol. 6/6-1761 i Eid.
Soldat, Niels Heljesen Gudsfred og Pigen Karen Erichsd.
Caut: Lars nordre Lunde og Niels Sleevolden.

Trol. 11/6-1761 ved Porsgrund.
Enroullered Matros og uk. Anders Davidsen og Pigen Gunild Olsd.
Caut: Evert Nielsen og Lars Simensen.

Trol. 1/9-1761 i Eid.
Uk. Jens Iversen Grave og Pigen Sara Jacobsd. nedre Lunde.
Caut: Knud Flaatten og Ole Basseboe.

Trol. 17/9-1761 i Eid.
Uk. Lars Nielsen Viersdalen og Pigen Anne Nielsd. Hovolt.
Caut: Knud Flaatten og Anders Hovolt.

Trol. 1/10-1761 ved Porsgrund.
Soldat, Tyge Aslaksen og Pigen Groe Tostensd.
Caut: Niels Grønlie og Søren Saavesen.

Trol. 8/10-1761 i Eid.
Uk. Tollef Halvorsen og Pigen Aslou Andersd. fra Porsgrund.
Caut: Halvor Johansen og Ole Andersen hos Aal.

Trol. 29/10-1761 i Eid.
Soldat, Tollef Christensen Qvæstad og Pigen Aaste Nielsd. Sleevolden.
Caut: Niels og Søren Qvæstad.

Trol. 3/12-1761 ved Porsgrund.
Enkemanden Halvor Asbiørnsen og Pigen Marthe Engebretsd.
Havde brev om Skifte.
Caut: Lars Simensen og Knud Knudsen.

Trol. 18/2-1762 ved Porsgrund.
Enkemanden Jens Torjusen fra vestre Porsgrund og Pigen Lisbeth Erichsd.
Caut: Antoni Smed og Søren Snedker fra vestre Porsgrund.
Enkemanden havde Skifte brev.

Trol. 3/4-1762 i Eid.
Enkemand Per Erlandsen Vaateklev og Pigen Anne Olsd. Grønlie.
Caut: Simen Persen og Lars Olsen Valler fra Porsgrund.

Trol. 6/4-1762 i Eid.
Uk. Ole Sørensen Aachlungen og Pigen Margrethe Christensd. Studsrød.
Caut: Anun Aachlungen og Niels Kaasen.

Trol. 21/9-1762 i Eid.
Uk. Lars Iversen Sætre og Pigen Gunild Erichsd. Syndre Lunde.
Caut: Ole Flogstad og Isak Larsen Dalen.

Trol. 23/9-1762 i Eid.
Uk. Per Hansen Grønsholt og Pigen Zidsel Christend. Qvæstad.
Caut: Anders Nordal og Amun Lillegaarden.

Trol. 10/11-1762 ved Porsgrund.
Enroullered Matros, Jacob Davidsen og Anne Arnesd.
Caut: Evert Nielsen og Johannes Jacobsen.

Trol. 3/12-1762 i Eid.
Ole Larsen Soelberg fra Næseth og Pigen Aaste Halvorsd. paa Gundeklev.
Caut: Torjus Aas og Lars Schrabeklev.

Trol. 25/5-1763 i Eid.
Soldat, Knud Bentsen Stamland og Kisten Nielsd. Berg.
Caut: Hans Berg og Hans Røra.

Trol. 5/6-1763 i Eid.
Jens Amundsen Søli fra Gierpen og Maria Larsdatter Nøglegaard
Caut: Harald Sølie og Engebret Røningen fra Gierpen.

Trol. 12/8-1763 i Eid.
Marcus Pedersen Schielsvig og Else Sørensd. øvre Lunde.
Caut: Knud Flaatten og Abraham Ørestved.

Trol. 12/8-1763 i Eid.
Christen Sørensen øvre Lunde og Maren Iversd. Grava.
Caut: Jacob Nielsen Lunde og Amund Sørensen øvre Lunde.

Trol. 20/9-1763 i Eid.
Jacob Olsen Holtet og Inger Hansd. Oxum.
Caut: Laers Nielsen Røra og Hans Nielsen Røra.

Trol. 24/9-1763 i Eid.
Anders Laersen og Sophia Jørgensd. Ødevald.
Caut: Jacob Nielsen oaa Langestrand og Jens Jochumsen fra Helleroen.

Trol. 25/10-1763 i Eid.
Jacob Bentsen Skiælbugten og Marthe Gulbrandsd.
Caut: Torjus Laersen Aas og Povel Guldbrandsen Traaholt.

Trol. 25/10-1763 i Eid. Copul. 22/2-1764.
Gunder Halvorsen Gunneklev og Karen Abrahamsd. Skrabeklev.
Caut: Anders Olsen Mule og Hans Rolfsen Herøen.

Trol. 27/10-1763 ved Porsgrund. Copul. 24/1-1764 ved Porsgrund.
Christen Christensen Grønlie og Magrethe Christiansd.
Caut: Toldinspecteur Jonvald og Anders Høeg.

Trol. 4/1-1764 i Eid.
Uk. Jacob Søfrensøn Findsrød og Pigen Ragnild Christensd. Aarholt.
Caut: Knud Olsen Krageto i Gierpen Sougn og Aasmund Aarholt i Eidanger.

Trol. 11/1-1764 i Eid. Copul. 6/2-1764.
Uk. Anund Hansøn Øveraasen og Pigen Birte Iversd. Sæter.
Caut: Christen Jonsøn i Porsgrund og Isach Larsøn Dahlen ved Brevig.

Trol. 24/1-1764 i Eid. Copul. 5/6-1764.
Knud Larsen Nygaard fra Gierpen sougn og Ingeborg Eriksdatter Søndre Lunde
Caut: Iver Arnesen Sæter og Christopher Larsen Nygaard i Gierpen sougn.

Copul. 4/1-1764 i Eidanger.
Enkemand Rolf Christophersen fra Gierpen sougn og pige Kiersten Christensdatter Aarholt.
Hafde Kongebrev baade for Slegtskab og befvitnelse paa Trolofvelse.
Deris Cautionister vaer Aasmund Aarholt og Knud Olsen Krageto i Gierpen Sougn.

Trol. 16/2-1764 i Eid.
Soldat Ole Erichsøn Biønnerød og Kirstine Nielsd. Viersdalen.
Caut: Christen Nielsøn Viersdal og Ole Sørensøn Landgangen.

Trol. 16/2-1764 i Eid. Copul. 26/7-1764.
Enkemand Ole Larsøn Hallevarp og Kirsten Pedersd. Versvigen.
Caut: Cornelius Hansøn Sundsaasen og Jacob Larsøn Hejestad.

Trol. 16/4-1764 i Eid. Copul. 7/6-1764.
Ole Stosøn og Anne Christensd. Studsrød.
Caut: Niels Andersøn Nabhoug og Jon Arnesøn Aachlungen.

Copul. 16/5-1764 i Brevig.
Ole Erichsøn med Enken Johanne Svensd.

Trol. 1/6-1764 i Eid. Copul. 5/7-1764.
Jacob Laersøn Okloen med Margrethe Olsd. Okloen.
Caut: Joen Arnesøn Okloen og Ole Sørensen Okloen.

Copul. 7/6-1764 i Brevig.
Thorleif Christensøn og Karen Olsd.

Trol. 15/6-1764 i Eid. Tilladt ægtevied i Næssets Præstegield den 11/8-1764.
Soldat, Anund Christensen Krogen av Næssets pr.gj. og Pigen Birgitta Eriksd. Landgangen.
Caut: Ole Sørensen Landgangen og Ole Laersen Halvarp.

Copul. 27/6-1764 i Eid.
Soldat, Ole Erichsøn Viersdalen og Kristine Nielsd. Viersdalen.

Trol. 10/7-1764 i Eid. Copul. 14/12-1764.
Jacob Erikssøn Landgangen med Anna Andersd. Lunde.
Caut: Jacob Nielssøn Lunde og Ole Sørenssøn Landgangen.

Trol. 14/7-1764 i Eidanger. Copul. 25/10-1764 ved Hr. Monrad.
Mads Nielssøn Sande af Gierpens Sogn med Boel Christophersd. Stulen.
Caut.: Anders Jacobss. Nordahl og Ole Laerssøn Lanner.

Copul. 19/7-1764 i Eid.
Jacob Sørensen Finsrød og Ragnhild Christensd. Aarholdt.

Trol. 28/7-1764 i Eid. Copul. 4/11-1764.
Wraal Gunnarssøn Gunneklev med Inger Gunnarsd. Valen.
Caut: Thorjulf Laerssøn Aas og Aake Laersøn Røe.

Trol. 15/10-1764 i Eid. Copul. 16/11-1764.
Peder Arnessøn Traaholt og Enken Anna Nielsd. Traaholt.
Caut: Laers Nielssøn Røra og Ole Sørenssøn Landgangen.

 

NY KIRKEBOK

Trol. 25/10-1764 i Eid., ved Hr. Monrad. Copul. 3/1-1765 ved Hr. Carlheim.
Jacob Hanssøn Lien af Gjerpen sogn med Pigen Else Knudsdatter Siljen.
Caut.: Thorlef Isachsøn Høksæt og Niels Knudssøn Klep.

Trol. 13/12-1764 i Eid. Copul. 13/6-1765.
Ole Iversøn Nøglegaard og Marthe Tengelsd. Nøglegaard.
Caut: Anders Pedersøn Vrangesund og Laers Iversøn Buer. Begge fra Næset.

Trol. 3/1-1765 i Eid. Copul. 23/2-1765.
Knud Wraalsøn Gunneklev og pigen Anne Abrahamsd. Haven.
Caut: Tengel Olsøn Stranden og Hans Andersøn Aas.

Trol. i Eid. 30/1-1765 ved Hr. Carlheim. Copul. 11/6-1765.
Niels Halvorssøn med Pigen Birthe Ingebrethsdatter Lander.
Caut.: Amund Laersøn Nordre Lunde og Hans Jensøn Follou i Gierpen Sougn.

Trol. 18/6-1765 i Eid. Copul. 21/9-1765.
Soldat, Anders Andersen Biønnes af Qvelle Sogn med Pigen Anne Jansd. Præste-Sættre.
Caut: Anders Sørensen Husted af Qvelle sogn og Aasmun Olsøn Aarholt.

Trol. 20/6-1765 i Eid. Copul. 29/10-1765.
Lars Sørensøn da tienende paa Døvig med Pigen Maren Larsd. Nordre Lunde.
Caut: Nils Larsøn Traaholt og Ole Larsøn Lander.

Trol. 19/7-1765 i Eid. Copul. 14/12-1765 i Fredrichsværn.
Enroullered Matros, Børre Anderssøn fra østre Porsgrund med Pigen Marthe Davidsd.
Givet Attest til Fredrichsværn d. 14/12-1765.
Caut: Peder Hansen og Christian Christensøn. Begge fra Porsgrund.

Trol. 22/8-1765 i Eid. Copul. 22/10-1765.
Soldat, Søren Jansøn og Enken Anne Nielsd. Viersdalen.
Caut: Ole Sørensen Landgangen og Povel Haagensen paa Gaarden Næss i Thiose Sogn.

Trol. 9/9-1765 i Eid. Copul. 22/10-1765.
Soldat, Knud Bentssøn Stameland med Pigen Elisabeth Iversd. Grave.
Caut: Hans Hanssøn Berg og Ole Jacobssøn Børerøe.

Trol. 8/11-1765 i Eid. Copul. 23/1-1766.
Soldat, Gunder Halvorsen med Pigen Lisbet Jensd. Muule.
Caut: Anders Nilsøn Hogholt og Israel Sørensøn Gundeklev.

Trol. 14/11-1765 i Eid. Copul. 2/1-1766.
Soldat, Lars Ingebrichts. med Pigen Anne Clausd. Becchen.
Caut: Anders Børresøn fra Porsgrund og Carl Larsøn Waller.

Trol. 21/11-1765 i Eid. Copul. 15/1-1766.
Enkemand Lars Anders. Bacche med Pigen Mari Swenchesd.
Caut: Børre Olsøn Ørevig og Lars Haraldsøn Kiørholt.

Trol. 27/11-1765 i Eid. Copul. I Huuset (samme dag).
Soldat, Christen Kielsøn Biørnrved fra Solum Sogn med Enchen Anna Hansd. paa Leerstang, efter Kongl. Tilladelse, Hienne i Huuset.
Caut: Hans Pedersøn Biørntved og Peder Hansøn Findal. Begge af Solum Sogn.

Trol. 13/12-1765 i Eid. Copul. 23/1-1766.
Mattros, Gunder Olsøn fra Porsgrund og Pigen Malene Jørgensd. Ødewald.
Caut: Jørgen Bentsøn Ødewald og Anders Børresøn fra Porsgrund.

Trol. 6/2-1766 i Eid. Copul. 15/4-1766.
Soldat, Christen Peders. og Pigen Siri Jørgensd. Herøe.
Caut: Hans Rolfsøn Herøe og Lars Hansøn Gunneklev.

Trol. 12/3-1766 i Eid. Copul. 14/6-1766.
Enchemand Even Olsøn Ødewalds-Aasen og Pigen Karen Olsd.
Caut: Anders Hogholt og Lars Olsøn fra Porsgrund.

Trol. 13/5-1766 i Eid. Copul. 15/7-1766.
Uk. Christen Arnesøn fra Bamble Sogn og Pigen Ane Christensd. Leerstang.
Caut: Abraham Biønnæs og Christen Leerstang.

Trol. i Eid. 30/5-1766. Copul. 4/7-1766.
Uk. Simon Larsøn Buer og Pigen Børte Hansd.
Caut.: Lars og Mads Sande i Gierpen Sogn.

Trol. i Eid. 15/7-1766. Copul. 14/8-1766.
Uk. Jacob Ingebrichtssøn Espedal fra Gierpen Sogn og Pigen Anne Nielsd. Sillien.
Caut.: Knud Simons. Hofrum (Øvrum) fra Gierpen Sogn og Amund Ødegaard.

Trol. i Eid. 19/7-1766. Copul. 2/10-1766.
Uk. og Soldat, Ole Christens. Egaas af Gierpen Sogn og Pigen Chirstie Pedersd. Saga.
Caut.: Tollev Larson Løbber og Tollev Amundson Berberg. Begge fra Gierpen Sogn.

Trol. 16/9-1766 i Eid.
Jacob Jacobsøn Drejer fra Langesund og Enchen Børte Iwersd. Haaøen.
Caut: Jacob Andersøn Birkøen og Amund Michelsøn Sigtesøen.

Cop. 9/10-1766 i Eid.
Efter Kongelig Bewilling uden Trolovelse og i Kirken,
Uk. Jacob Erichsøn og Enchen Ingebor Findbosd. Aas.

Trol. 7/11-1766 i Eid. Copul. 30/12-1766.
Uk. Anun Sørens. Tweten og Pigen Ragnil Ingebrichtsd. Tweten.
Caut: Anders Nilsøn Hogholt og Lars Lars. Tweten-Rødningen.

Trol. 2/12-1766 i Eid. Copul. 15/1-1767.
Svensk Muur-mester-Svend, uk. Mathias Andersøn og Pigen Mari Iversd. Nordal-Sættre.
Caut: Lars Jensen og Israel Noreen, begge i Porsgrund.
Havde Præste-Beviis fra nya Koppar Bergen af 4. May (1766).

Trol. 23/5-1767 i Eid. Copul. 12/8-1767.
Uk. Hans Rasmusøn og P. Anne Rasmusd. Tufdal.
Caut: Anders Ingebrichtsøn og Halvor Rasmussøn Riis.

Trol. 22/6-1767 i Eid. Copul. 26/8-1767.
Uk. Ole Lars. Ragnildsrød fra Qvelle Sogn og P. Karen Christensd. Stusrød.
Caut: Jon Arnesøn Aaklung og Lars Ivars. Sættre.

Trol. 17/9-1767 i Eid. Copul. ?
Enchemand Christopher Nils. og Enchen Margrete Jonsd. Oxum.
Caut: Ole Lander og Johannes Stulen.

Trol. 26/9-1767 i Eid. Copul. 29/1-1768.
Uk. og Soldat, Ingebricht Stosøn Ødegaard med P. Marta Amunsd. Lillegaard.
Caut: Carl Larsøn Waller og Amun Stosøn Ødegaard.

Trol. 29/12-1767 i Eid. Copul. 4/2-1768.
Enchemand Engebret hans. Lunde nedre og P. Marte Christensd. Qvæstad.
Caut: Jacob Nilsøn Lunde og Ole Larsøn Flochstad.

Trol. 28/3-1768 i Eid. Copul. 26/5-1768.
Enchemand Ewen Olsøn Ødewalds-Aasen og P. Børte Michelsd.
Caut: Anders Nilsøn Hogholt og Lars Olsøn i Porsgrund.

Trol. 17/5-1768 i Eid. Copul. 22/9-1768.
Uk. og Soldat, Ole Nilsøn af Næs Sogn og P. Anne Jonsd. Ørevig.
Caut: Jacob Nils. Lunde og Hans Anders. Aas.

Trol. 6/6-1768 i Eid. Copul. 17/11-1768 i Brevig.
Mattros, Jacob Jons. Ørevig og P. Margrete Thorsd.
Caut: Jacob Nils. Lunde nedre og Ole Larsøn af Brevig.

Trol. 21/6-1768 i Eid. Copul. 25/10-1768.
Enchemand Jacob Larsøn af Thanum Sogn og Pigen Børte Larsd. Harewarp.
Caut: Anders Lars. Nøchlegaard og Nils Olsøn Nøchlegaard.

Trol. 21/7-1768 i Eid. Copul. 24/8-1768.
Soldat, Nils Jacobs. Qvæstad og P. Maren Rasmusd. Hasler.
Caut: Ole Lars. Flochstad og Amun Lillegaard.

Trol. 23/8-1768 i Eid. Copul. 26/9-1768.
Uk. Johannes Peders. Skielsvig og Sidsille Olsd. Solie.
Caut: Christen Nils. Wiersdal og Hans Øveraas.

Trol. i Eid. 15/11-1768. Copul. 13/12-1768.
Uk. Rasmus Sørensen Præstesætre og pigen Eli Christensd. Stusrød.
Caut.: Ole Sørensen Loven i Gierpen Sogn og Ole Stosen Stusrød.

Trol. i Eid. 16/2-1769. Copul. 15/6-1769.
Enkemand Nils Knuds. Klep af Gierpen Sogn og P. Anne Olsd. Smekkerød.
Caut.: Ole Lars. Lander og Halvor Aaltved.

Trol. 13/4-1769. Copul. 6/7-1769.
Uk. Søren Stos. Ødegaard og P. Marte Hansd. Grønsholt.
Caut: Anders Jacobs. Nordal og Amun Stos. Ødegaard.

Trol. 10/5-1769. Copul. 9/9-1769.
Corporal og Enchemand Jacob Rasmus. Lund af Porsgrund og P. Ragnil Gulbrandsd.
Caut: paul Gulbrands. Traaholt og Søren Rollougs. af Porsgrund.

Trol. 15/10-1769. Copul. (samme dag)
Mester Skomager og Borger, Ole Peders. Bunt ægteviet Aaste Dorthea Christensd. Bøe.
Caut: Rasmus Nilsøn Smed og Lars Bøe.
Kongebrev og Copulations Sæddel.

Trol. 19/10-1769. Copul. 2/1-1770.
Soldat, Gunder Wraals. Hwals - Rødningen og P. Margrete Olsd. Solie.
Caut: Peder Jørgens. Schielsviig og Børge Jacobs. Røe (Bøe?).

Trol. 14/12-1769. Copul. 4/1-1770.
Mattros og uk. Ole Rasmus. Hasler og P. Anne Larsd.
Caut: Nils Mortens. Qvæstad og Nils Jacobs. Qvæstad.

Trol. 3/3-1770 i Brevig. Copul. 29/6-1770.
Uk. Anun Olsøn og P. Maria Gundersd. Ouen.
Caut: Amun Jørgens. Langholt og Hans Jacobs. Bøsserøe. Begge af Næs Sogn.

Trol. 1/8-1770 i Eid. Copul. 3/1-1771.
Enchemand Lars Andersøn Bache og Echen Anne Sophie Jochumsd.
Caut: Jacob Nilsøn Lunde og Christen Erichs. Schaverager.

Trol. 4/10-1770 i Eid. Copul. (samme dag).
Borger og Mester - Smed, Rasmus Nilsøn i Huuset Ægteviet med P. Anne Kirstine Christensd. Bøe?
Caut: Hans Christian Arveskoug og Ole Peders. Bundt.

Trol. 2/11-1770 i Eid. Copul. 28/12-1770.
Soldat og uk. Haavor Torjusøn Aas og P. Maren Erichsd. Lillegaard.
Caut: Jacob Erichs. Aas og Hans Anders. Aas.

Trol. 10/5-1771 i Eid. Copul. 17/9-1771.
Soldat og uk. Nils Hansøn Biønnæs og P. Ingebor Christensd. Qvæstad.
Caut: Nils Mortensøn og Søren Lars. Qvæstad.

Trol. 18/7-1771 i Huuset. Copul. (samme dag).
Uk. og Soldat, Ellev Larsøn Schougstad af Bamble. Ægteviet Enchen Anne Erichsd. Kiørholt.
Caut: Christen Erichs. Schaverager og Hans Larsøn Schougstad.

Trol. i Eid. 13/8-1771. Copul. 25/10-1771.
Enkemand Lars Peders. Bacchen af Gierpen Sogn og Pigen Marie Olsd. Gusfred.
Caut.: Lars Larson Bacche af Gierpen Sogn og Christen Erichson Heinen (Hegna?).

Trol. 2/10-1771 i Eid. Copul. (samme dag?)
Uk. Christen Halvors. Herøe og P. Live Sørensd. Herøe.
Efter foregaaende Trolovelse i Porsgrund ved Hr. Hagerup, Ægtevied.

Trol. i Eid. 15/10-1771. Vielse: 14/11-1771.
Uk. Halvor Nilsøn Sellien og p. Karen Andersd.
Caut.: Christen Lars. Lunde og Jacob Engebrets. Espedal.

Trol. 19/11-1771 i Eid. Copul. 13/2-1772.
Enkemand Ole Jacobs. Røe og P. Kirsten Larsd.
Caut: Nils Mortensøn Qvæstad og Nils Jacobs.

Trol. 4/12-1771 i Eid. Copul. 13/1-1772.
Enkemanden Jacob Pedersøn af Brevig og P. Margrete Hansd. Barseboe.
Caut: Zacharias Anders. og Jacob Haralds.

Trol. 23/12-1771 i Eid. Copul. 10/1-1772.
Enkemanden Cornelius Hansøn Sundsaas og P. Anne Giertsd. Røra.
Caut: Lars Nilsøn Røra og Christen Nils. Wiersdal.

Trol. i Eid. 20/2-1772. Vielse: 31/7-1772.
Uk. og Soldat Ole Daniels. Aaltved og p. Kisti Olsd.
Caut.: Christen Jacobs. Engrav og Jacob Christophers. Borge-ejet.

Trol. 13/3-1772 i Eid. Copul. 7/8-1772.
Enkemand Ole Lars. Harewarp og P. Maren Torjusd.
Caut: Ole Lars. Flochstad og Christen Torjus. Lunde.

Trol. i Eid. 28/5-1772. Vielse: I Huuset. (Samme dag).
Doctor Medicinæ Hans Møller og Jomfrue Eleonora Hedevig Rask.
Caut.: CancellieRaad Carl Deichman og Laugmand Jonas Greger.
Kongebr. og Copul. Sæddel.

Trol. 10/6-1772 i Eid. Copul. 11/8-1772.
Uk. og Soldat Halvor Hansøn og P. Zidsel Larsd. Hwals-Rødningen.
Caut: Abraham Hwalen og Ole Hans. Ørestved.

Trol. 10/6-1772 i Eid. Copul. 11/7-1772.
Uk. Abraham Erichsøn og P. Anne Olsd. Solie.
Caut: Christen Wiersdal og Nils Amunds. Solie.

Trol. 8/9-1772 i Eid. Copul. 12/10-1772.
Uk. Anders Anunsøn Kogerswold og P. Maren Pedersd. Wersviig.
Caut: Anders Larsøn og Nils Olsøn Nøchlegaard.

Trol. i Eid. 25/1-1773. Copul. 24/2-1773.
Uk. Torsten Hans. Tweten nordre og p. Mari Nilsd. ibid.
Caut.: Anders Nilsen Høgholt og Nils Olsen Løberg af Gierpen Sogn.

Trol. 23/4-1773 i Eid. Copul. 27/5-1773.
Uk. Isac Jacobs. Qvæstad og P. Karen Rasmusd. Hasler.
Caut: Nils Mortens. Qvæstad og Amun Ols. Lillegaard.

Trol. 23/7-1773 i Eid. Copul. 26/8-1773.
Uk. og Soldat, Isac Ols. Solie og P. Anne Pedersd. Sundsaas.
Caut: Anders Olsøn Solie og Anders Christophersøn Stulen.

Trol. i Eid. 7/9-1773. Copul. 4/11-1773.
Uk. Lars Larsøn Buer og p. Elen Olsd., Smedchkerød.
Caut.: Ole Lars. Lanner og Simon Lars. Lie af Gierpen Sogn.

Trol. 29/9-1773 i Eid. Copul. 29/12-1773.
Uk. Nils Erichsøn Hejnen (Hegna) og P. Anna Torjusd. Aas.
Caut: Hans Anders. Aas og Haavor Torjus. Aas.

Trol. 29/10-1773 i Eid. Copul. 25/11-1773.
Uk. Eric Kystolfsøn og Enken Anne Erichsd. Kiørholt.
Caut: Jacob Hansen nedre Lunde og Lars Haralds. Kiørholt.

Trol. 26/11-1773 i Eid. Copul. 25/1-1774.
Enkemand og Soldat, Jacob Lars. Aaklungen og P. Ingebor Olsd. Solie.
Caut: Jon Ols. Solie og Ole Lars. Aaklungen.

Trol. 26/3-1774 i Eid. Copul. 20/9-1774.
Enkem. Halvor Hans. Ramsaas og p. Anne Olsd. Kiøndal.
Caut.: Torger Siursøn Ramsaas og Christian Hansøn Høgsæt.

Trol. 14/5-1774 i Eid. Copul. NB. Pigen død.
Soldat og uk. Nils Ols. Kiøndal og P. Anna Lisbeth Iversd. Sættre.
Caut: Anders Ols. Solie og Jacob Lars. Aaklung.

Trol. 24/6-1774 i Eid. Copul. 6/10-1774.
Uk. Ingebricht Isachs. Kaasene og P. Maria Hansd.
Caut: Lars Hans. Røe N. og Anun Knuds. Klewen.

Trol. 13/9-1774 i Eid. Copul. 11/10-1774.
Uk. Mathias Anders. Langerød af Gierpen Sogn og p. Kari Nilsd. Sillien.
Caut.: Simon Bomen og Ole Mathies. Bøle.
NB. Fæstemanden Soldat.

Trol. 14/9-1774 i Eid. Copul. 20/10-1774.
Enkemand Jacob Ellewsøn Ulverød og P. Maria Iwersd. paa Præstegaarden.
Caut: Christen Ellews. og Jacob Andersøn.

Trol. 20/10-1774 i Eid. Copul. 18/11-1774.
Uk. Thor Rasmusøn Sortedal af Bamble Sogn og Enken Anne Hansd. Leerstang.
Caut: Johannes Hans. Stulen og Ole Christens. Leerstang.

Trol. 26/10-1774 i Eid. Copul. i Huuset (samme dag).
Kulleskriver i Langangen og uk. Nicolai Claussøn og P. Maren Larsd.
Caut: Christen Nils. Wiersdal og Ole Hans. Lønnebacche.

Trol. 11/11-1774 i Eid. Copul. 15/12-1774.
Enkemand Nils Christens. Sandøe og P. Karen Gundersd.
Caut: Christen Gunders. af Langesund og Abraham Ols. Biønnæs.

Trol. 19/1-1775 i Eid. Copul. hiemme i Huuset (samme dag).
Uk. og Mattros, Jørgen Andersøn Dahl og P. Kirsten Larsd. Herøe.
Caut: Hans Rolfsøn og Jens Larsøn.

Trol. 9/3-1775 i Eid. Copul. hiemme i Huuset (samme dag).
Uk. og Soldat, Stigan Hans. Schrabeklev og P. Anniken Andersd. Muule.
Caut: Lars Levors. og Peder Ingwoldsøn.

Trol. 20/3-1775 i Eid. Copul. 18/4-1775.
Uk. og Soldat, Ole Stosøn Stusrød og Enken Kari Olsd. Ødegaard.
Caut: Hans Bents. Holte og Søren Stosen Labelutten.

Trol. 28/4-1775 i Eid. Copul. 26/10-1775.
Uk. og Soldat Ole Halvors. og P. Margrete Larsd. Harewarp.
Caut: Ole Sørens. Langangen og Ingebricht Hans. Langangen.

Trol. 6/6-1775 i Eid. Copul. 6/7-1775.
Uk. Anders Christophersøn Stulen og P. Maren Pedersd. Sundsaas.
Caut: Cornelius Hansøn Sundsaas og Isac Olsøn Solie.

Trol. 8/6-1775 i Eid. Copul. 14/9-1775 i Brevig.
Uk. Halvor Jansøn af Bamble Sogn og Enken Anne Olsd. Smekkerød i Brevig.
Caut: Eric Ols. Klep og Lars Buer.

Trol. 13/6-1775 i Eid. Copul.28/9-1775.
Uk. Anders Sørensøn Lunde og P. Marta Boletta Christensd. Wiersdal.
Caut: Ole Sørensøn Langangen og Søren Jons. Wiersdal.

Trol. 31/7-1775 i Eid. Copul. 2/10-1775.
Soldat og Uk. Jon Anders. og Enken Sidsel Olsd. Solie.
Caut: Isac Larsøn og Anders Nilsøn af Brevig.

Trol. 26/9-1775 i Eid. Copul. 2/11-1775.
Uk. Nils Sørensøn øvre Lunde og P. Maria Torjusd. Aas.
Caut: Hans Anders. Aas og Anun Sørens. Lunde.

Trol. 27/9-1775 i Eid. Copul. 5/11-1775.
Uk. Anders Povels. paa Døvig og P. Marte Madsd. Becchen.
Caut: Rasmus Ols. Hasler og Nils Jacobs. Hasler.

Trol. 3/10-1775 i Eid. Copul. 7/11-1775.
Uk. Ole Nilsøn og P. Kari Andersd. Hogholt.
Caut: Anders Olsøn Wold og Christian Jensøn Riis.

Trol. 18/4-1776 i Eid. Copul. 12/6-1776.
Uk. Ole Christensøn i Præstegaarden og p. Karen Christensd. Søndre Tweten.
Caut.: Ole Nilsen Høgholt og Ole Christensøn Egaasen.

Trol. 18/4-1776 i Eid. Copul. 16/6-1776.
Enkemanden Nils Amuns. Solie og Enken Ingeborre Christensd. Qwæstad.
Caut: Søren Larsøn og Nils Mortensøn Qwæstad.

Trol. 25/4-1776 i Eid. Copul. 27/8-1776.
Uk. Jacob Anders. paa Ulverød og P. Maren Andersd. paa Lønebacche.
Caut: Ole Lars. Lanner og Torkil Nils. Slewold.

Trol. 20/6-1776 i Eid. Copul. 16/8-1776.
Uk. Anun Ols. Langangen og P. Liva Halvorsd. Langangen (Live Halvorsd.)
Caut: Ole Halvors. Langangen og Daniel Larsøn af Brevig.

Trol. 20/6-1776 i Eid. Copul. (samme dag).
Efter foregaaende Trolovelse og Tillysning i Qwælle Sogn,
Anders Jacobs. Nordal, Enkemand og Pigen Elen Anbiørnsd. Westbye.

Trol. 22/7-1776 i Eid. Copul. 29/8-1776.
Uk. Nils Nilsøn Slewold og P. Inger Christensd. Søndre Lunde.
Caut: Amun Stosøn Ødegaard og Christen Torjusøn Lunde Søndre.

Trol. 15/8-1776 i Eid. Copul. 12/9-1776.
Uk. Jacob Hansøn og P. Anne Maria Larsd. Røra.
Caut: Peder Ingwolds. og Hans Hansøn Berg.

Trol. 22/8-1776 i Eid. Copul. 3/4-1776.
Corporal og Uk. Amun Knudsøn og P. Gunil Olsd. Flochstad.
Caut: Jacob Lars. Qwæstad og Hans Bents. Holte.

Trol. 26/9-1776 i Eid. Copul. (Samme dag?)
Uk. Eric Hansøn af Brevig og Enken aaste Halvorsd. paa Schielswiig-Eje.
Caut: Halvor Hans. Hwals-Rødningen og Gunder Wraalsøn af Brevig.

Trol. 22/4-1777 i Eid. Copul. Samme dag.
Uk. Christen Jørgensen Dørredal, uden foregaaende Trolowelse, med Pigen Kisten Larsd. Hovholt.
Caut.: Ole Nilsøn Hovholt og Knud Andersøn Aarhuus af Gierpen Sogn.

Trol. 1/5-1777 i Eid. Copul. 8/7-1777.
Uk. Hans Hansøn Øveraas og P. Inger Olsd. Lanner.
Caut: Anders Jacobsøn Nordal og Povel Gulbrands. Traaholt.

Trol. 5/6-1777 i Eid. Copul. 24/7-1777.
Uk. Knud Nils. Traaholt og P. Anne Nilsd. Qwæstad.
Caut: Povel Guldbrandsøn Traaholt og Christian Hans. Høysæt.

Trol. 26/6-1777 i Eid. Copul. 21/8-1777.
Uk. Peder Pedersøn Norlænding og P. Margrete Larsd. Røra.
Caut: Thore Rasmus. Leerstang og Knud Bentsøn Stammeland.

Trol. 10/7-1777 i Eid. Copul. 22/9-1777.
Uk. Peder Halvors. af Porsgrund og P. Marta Jacobsd. Fiera (Fjære?).
Caut: Hans Rolfsøn og Christen Asbiørnsøn.

Trol. 28/8-1777 i Eid. Copul. 10/10-1777.
Uk. Hans Lars. Bacche af Qvælle Sogn og P. Birte Larsd. Aaklungen.
Caut: Lars ig Michel Iwersønner Sættre.

Trol. 8/9-1777 i Eid. Copul. 14/10-1777.
Uk. Skolemesteren, Ole Erichsøn og P. Else Jacobsd. Grave.
Caut: Hans Anders. Aas og Abraham Aasols. Hwalen.

Trol. 14/9-1777 i Eid. Copul. i Huuset (samme dag).
Uk. Hans Bergman paa N. Tweten, ægteviet Jomfrue Barbara Catrine Usgaard.
Caut: Sorenskriver Lucas Nors og Procurator Peder Rougtved.

Trol. 28/11-1777 i Eid. Copul. 19/1-1778.
Uk. og Soldat, Claus Anders. fra Solum Sogn og P. Maren Nilsd. Slewold.
Caut: Torchil Nils. Slewold og Nils Nils. af Porsgrund.

Trol. 30/12-1777 i Eid. Copul. 12/6-1778.
Uk. og Soldat, Abraham Olsøn Harewarp og P. Elen Andersd. Harewarp.
Caut: Nils Jons. Wesmun og Gullic Amuns. Kogerswold.

Trol. 30/12-1777 i Eid. Copul. 12/2-1778.
Uk. og Soldat, Hans Jacobs. Grava og P. Anne Abrahamsd. Hwalen.
Caut: Anders Peders. Saltboden og Johannes Jacobs. Grava.

Trol. 6/3-1778 i Eid. Copul. 1/4-1778.
Uk. Jon Jacobs. nedre Lunde og P. Gunil Amunds. Lillegaard.
Caut: Børge Jacobs. fra Brevig og Ingebricht Stosøn Waller.

Trol. 21/4-1778 i Eid. Copul. i Huuset (samme dag).
Enkemand Ole Sørens. Langangen og P. Sara Christophersd. fra Larvig efter Hr. Lakiers Anodning efter Kgl. Bevilling Ægteviet.
Caut: Anun og Christen Sørensønner Lunde nedre.

Trol. 9/6-1778 i Eid. Copul. 9/7-1778.
Uk. Anders Ols. Lander og P. Dorte Rasmusd. i Præstegaarden.
Caut: Hans Rasmus. fra Porsgrund og Hans Hans. Smekkerød.

Trol. 10/6-1778 i Eid. Copul. 9/7-1778.
Uk. Eric Andersøn Lander og P. Anne Nilsd. Traaholt.
Caut: Iver Lars. nordre Lunde og Anders Christophers. Stulen.

Trol. 2/7-1778 i Eid. Copul. 27/8-1778.
Uk. Anun Ols. Lønnebacche og P. Kirsti Christensd. Wiersdal.
Caut: Anders Ols. Lønnebacche og Anders Sørens. Wiersdal.

Trol. 5/7-1778 i Eid. Copul. i Huuset (samme dag).
Enkemand Jens Larsen Herøe Tangen i Huuset med ehn fra Christiania kommen Pige, Gunil Catrine Arveskoug.
Caut: Bertel Arveskoug og Lars Rolfsøn.

Trol. 26/8-1778 i Eid. Copul. 24/9-1778.
Uk. og SkomagerSvend, Andreas Johansøn Ørtqvist og Klokkerens afgl. Christen Bøes Datter, Pernille Bøe.
Caut: Ole Pedersøn Bunt og Lars Bøe Klokkeren.

Trol. 3/12-1778 i Eid. Copul. 29/12-1778.
Uk. Lars Hansøn og P. Aase Andersd. Hougholt.
Caut: Lars Anders. Hougholt og Ole Nilsøn Hougholt.

Trol. 2/5-1779 i Eid. Copul. 18/11-1779.
Uk. Nils Nilsøn Nordre Lunde og P. Ingebor Halvorsd. Nordre Tweten.
Caut: (Ikke nevnt).

Trol. 25/5-1779 i Eid. Copul. 23/9-1779.
Uk. Nils Amundsøn Lillegaard og P. Birte Jacobsd. nedre Lunde.
Caut: Carl Larsøn Waller og Børge Jocaobsøn.

Trol. 3/6-1779 i Eid. Copul. 1/7-1779.
Uk. Søren Hans. Døwig og P. Mari Jonsd. Døwig.
Caut: Peder Hansøn Grønsholt og Anders Povels. Døwig.

Trol. 15/6-1779 i Eid. Copul. 15/7-1779.
Uk. Anders Peders. Barseboe og P. Inger Carlsd. Barseboe.
Caut: Ole Knuds. af Brevig og Abraham Olsøn Harewarp.

Trol. 15/6-1779 i Eid. Copul. 30/9-1779.
Enkemand Nils Mortens. Qvæstad og Enken Mari Stoesd. Lunde Søndre.
Caut: Hans Bents. Holte og Christen Erichsøn Heinen (Hegna).

Trol. 23/6-1779 i Eid. Copul. 30/8-1779.
Uk. Hans Ingebrichts. Rødningen og P. Dorte Maria Ewensd. Langangen.
Caut: Anders Ols. Lønnebache og Anun Ols. Wiersdal.

Trol. 24/6-1779 i Eid. Copul. 14/10-1779.
Uk. Hans Ingebrichtsøn nedre Lunde og P. Maria Jonsd. Ørewiig.
Caut: Hans Anders. Aas og Peder Jens. Hejestad.

Trol. 27/10-1779 i Eid. Copul. 18/11-1779.
Uk. Jacob Ols. Langangen og P. Maria Olsd. Smekkerød.
Caut: Anders Olsøn Lønnebache og Anders Sørensøn Wiersdal.

Trol. 21/12-1779 i Eid. Copul. 17/2-1780.
Uk. og Soldat, Eric Sørensøn Qvelle og Enken Sara Christophersd. Langangen.
Caut: Anders Olsøn Lønnebache og Nils Ols. Nøchlegaard.

Trol. 9/1-1780 i Eid. Copul. i Huuset (samme dag).
Klokkeren, uk. Lars Bøe i Huuset ægteviet Jfr. Maren Chirstine Schultz.
Caut: Rasmus Nils. og Abraham Elias. Brun.

Trol. 20/1-1780 i Eid. Copul. 24/2-1780.
Uk. Halvor Christophers. Stulen og P. Marte Hansd. Stulen.
Caut: Ole Lars. Lanner og Michel Nils. Sanne.

Trol. 16/2-1780 i Eid. Copul. i Huuset (samme dag).
Uk. Raadmand, Weyer og Maaler Bent Bentsen og Jomfrue Karen Knudsen i Huuset Ægteviet
Caut: Sorenskriver Norss og Jacob Grubbe.

Trol. 28/3-1780 i Eid. Copul. 12/10-1780.
Uk. og Smed dreng ved Herre, Hans Gunders. og P. Liva Nilsd. (Live) Leerstang.
Caut: Tor rasmus. Leerstang og Knud Bents. Stamland.

Trol. 12/4-1780 i Eid. Copul. 20/7-1780.
Uk. Johannes Halvors. og P. Maria Nilsd. Kaasen.
Caut: Lars Lars. Buer og Rasmus Sørens. Præstesættre.

Trol. 8/6-1780 i Eid. Copul. 5/10-1780.
Uk. Ole Tengels. Strand og P. Kari Arnesd. Kiørholt.
Caut: Berulf Biørnsøn Kulletangen og Hans Jørgen Tofte.

Trol. 6/7-1780 i Eid. Copul. 27/9-1780.
Enkem. Ole Stosøn Aachlungen og P. Ragnil Larsd. Aaklungen.
Caut: Jon Arnesøn Ragnilrød og Søren Stos. Stusrød.

Trol. 19/7-1780 i Eid. Copul. 27/9-1780.
Enkem. Søren Jonsøn Wiersdal og P. Mari Nilsd. Traaholt.
Caut: Corporal Amun Knuds. og Knud Nils. Qwæstad.

Trol. 3/8-1780 i Eid. Copul. 31/8-1780.
Uk. og Soldat, Lars Nilsøn Sillien og P. Anne Olsd. Flochstad.
Caut: Knud Nils. Qwæstad og Iwer Lars. Lunde.

Trol. 13/9-1780 i Eid. Copul. 17/10-1780.
Uk. Ole Jacobs. Grava og P. Kisten Torjusd. Aas.
Caut: Hans Anders. Aas og Anders Peders. Saltboden.

Trol. 1/11-1780 i Eid. Copul. 30/11-1780.
Uk. Peder Tolfsøn Klewstrand og P. Karen Hansd. Lollik med Attest fra Scheen.
Caut: Hans Rolfsøn og Jens Larsøn Tangen.

Trol. 9/11-1780 i Eid. Copul. 28/12-1780.
Uk. Tolf Svendsøn af Osebakken og P. Gunil Amunsd. Lunde nordre.
Caut: Iwer Lars. Lunde og Lars Sørens. Birchetved.

Trol. 8/1-1781 i Eid. Copul. 8/2-1781.
Uk. og Soldat, Jacob Halvors. Oxum og Sødskende Barn, P. Helje Jonsd.
Caut: Knud Bents. og Anders Christophers. Stulen.

Trol. 17/4-1781 i Eid. Copul. 5/7-1781.
Uk. Jon Arnes. Kiørholt og P. Martha Maria Pedersd. Sundsaas.
Caut: Berulf Biørns. Kulletangen og Isac Ols. Solie.

Trol. 26/7-1781 i Eid. Copul. 25/10-1781.
Enkemand Jon Jørgensøn Blegebacchen og P. Maria Larsd. Kiørholt.
Caut: Rasmus Jørgensøn Blegebacchen og Ole Tengelsøn Hitterød.

Trol. 1/10-1781 i Eid. Copul. 1/11-1781.
Uk. Lars Amuns. Lillegaard og P. Inger Nilsd. Sillien.
Caut: Lensmand Nils Amuns. og Halvor Nils. Sillien.

Trol. 7/12-1781 i Eid. Copul. 17/1-1781.
Sergiant og uk. Gulbran Ericsøn Hejer og P. Anne Andersd. Lanner.
Caut: Povel Gulbrands. Traaholt og Anders Christophers. Stulen.

Trol. 14/2-1782 i Eid. Copul. 13/6-1782.
Uk. og Soldat fra Gierpen, Comagn. Anders Gunders. og p. Maren Stenersd. Kiøndal.
Caut.: Isac Ols. Solie og Nils Steners. Lysnæs i Qvelle Sogn.

Trol. 14/3-1782 i Eid. Copul. 27/6-1782.
Enkemand Michel Iwers. Sættre og P. Nette Olsd. Bacche af Qvelle - Sogn.
Caut: Ole Stosøn og Jacob Larsøn Aachlungen.

Trol. 26/3-1782 i Eid. Copul. 18/7-1782.
Enkem. Torjer Siwerts. Ramsaas og Enken Birte Iversd. Øveraas.
Caut.: Halvor Hans. Ramsaas og Michel Sættre.

Trol. 18/4-1782 i Eid. Copul. 13/6-1782.
Uk. og Soldat, Isac Olsøn Qvelle nordre og P. Sara Nilsd. Qwæstad.
Caut: Søren Lars. og Knud Nils. Qwæstad.

Trol. 24/4-1782 i Eid. Copul. 18/6-1782.
Enkemand Anders Jons. Hitterød og P. Birte Larsd. Schaverager.
Caut: Kloker Peder Hatved (?) og Ole Nils. af Stathellet.

Trol. 13/7-1782 i Eid. Copul. 29/8-1782.
Uk. Anders Torgers. Ramsaas og p. Karen Stenersd. Kiøndal.
Caut.: Lars Bøe og Michel Iwers. Sættre.

Trol. 28/11-1782 i Eid. Copul. 16/1-1783.
Uk. Cornelius Olsøn og P. Johanne Maria Olsd. Røe.
Caut: Halvor Stensøn Hogholt og Ole Ericsøn Røe.

Trol. 5/12-1782 i Eid. Copul. 13/2-1783.
Uk. og Soldat, Christopher Sørens. og P. Ambor Larsd. Bakke.
Caut: Jon Arnes. Kiørholt og Hans Engebrichts. Ørevig.

Trol. 20/3-1783 i Eid. Copul. 4/5-1783.
Enkemand Nils Sørens. og Enken Catrine Jonsd. Nøchlegaard.
Caut: Anders Ols. Lønnebakke og Anders Sørens. Wiersdal.

Trol. 3/4-1783 i Eid. Copul. (samme dag).
Uk. Rasmus Isacsøn Leerstang og Sødskende Barn, Anne Gundersd. Ramberg, Ægteviet i Huuset.
Caut: Thor Rasmus. Leerstang og Peder Gierts. Giærsæt.

Trol. 6/4-1783 i Eid. Copul. 18/6-1783.
Uk. Ole Rasmus. paa Nordal og P. Gunil Nilsd. Kaasen.
Caut: Johannes Halvors. Kaasen og Jon Nils. Sillien.

Trol. 7/5-1783 i Eid. Copul. (samme dag).
Enkemand Hans Kielsøn af Solum Sogn og P. Sara Christensd. Leerstang, efter Kgl. Bevilling i Huuset Ægteviede.
Caut: Thomas Kiels. Biørntved og Ole Christens. Leerstang.

Trol. 1/7-1783 i Eid. Copul. 22/7-1783.
Uk., aform. Corporal, Jacob Anders. Nordal og P. Maria Nilsd. Sillien.
Caut: Simon Bommen og Amun Stos. Ødegaard.

Trol. 13/7-1783 i Eid. Copul. 22/7-1783.
Uk. Ole Ols. Lanner og P. Malene Jacobsd. Flochstad.
Caut: Iwer Lars. Lunde n. og Amun Knuds. Flochstad.

Trol. 17/7-1783 i Eid. Copul. (samme dag).
Uk. Ole Christens. Leerstang Ægteviet i Huuset med P. Anne Maria Gundersd. Rougtved fra Bamble Sogn.
Caut: Isac Sørens. og Gunder Tostens. Rougtved.

Trol. 12/8-1783 i Eid. Copul. 11/9-1783.
Uk. Søren Gunders. Berg og P. Sara Larsd. Røe.
Caut: Anun Knuds. Klewen og Ole Ericsøn Røe.

Trol. 19/8-1783 i Eid. Copul. 16/9-1783.
Uk. Jon Børgesøn Ørewig og P. Anne Jacobsd. Grava.
Caut: Hans Anders. Aas og Halvor Erics. Grava.

Trol. 21/8-1783 i Eid. Copul. 30/9-1783.
Uk. Jon Nils. Sillien og P. Birte Andersd. Nordal.
Caut: Simon Bomen og Hans Holte.

Trol. 11/9-1783 i Eid. Copul. 16/10-1783.
Uk. Iwer Abrahams. Ørestved og P. Mette Abrahamsd. Hwalen.
Caut: Anders Ols. Wold og Christen Sørens. Lunde øvre.

Trol. 11/9-1783 i Eid. Copul. 9/10-1783.
Uk. Lars Gunders. og P. Anne Isacsd. Kaasene.
Caut: Jon Arnes. Kiørholt og Ole Tengelsøn Hitterød.

Trol. 7/11-1783 i Eid. Copul. (samme dag).
Uk. Isac Larsøn Hystad af Sande herret, i huuset Ægteviet Pigen Mette Maria Amundsd. Sigtesøen.
Caut: Jens Hystad og Jacob Gunders. Ouen (Auen).

Trol. 14/11-1783 i Eid. Copul. 15/1-1784.
Borger og MesterSkrædder, uk. Otte Finne Falk og P. Kisten Christophersd. Berg.
Caut: Procurator Lars Møller og Joh. D. Werner.

Trol. 4/12-1783 i Eid. Copul. 30/12-1783.
Enkemand, Anun Sørens. Lunde øvre og P. Johanne Torjusd. Aas.
Caut: hans Anders. Aas og Jon Jacobs. Lunde.

Trol. 23/12-1783 i Eid. Copul. 13/2-1784.
Enkemand, Lars Isacs. og P. Catrine Elisabeth Johansd. Rasc(?)
Caut: Halvor Hogholt og Christen Asbiørns.

Trol. 4/4-1784 i Eid. Copul. 24/6-1784.
Uk. Michel Erlands. Aasen og P. Karen Torsd. Mule.
Caut: Anders Ols. Wold og Gunder Ols. Ødewald.

Trol. 20/4-1784 i Eid. Copul. 6/6-1784 i Slemdal.
Uk. Ewen Jans. af Slemdal og Piigen Thora Maria Johannesd. paa Skrabeklew.
Caut: Halvor Steens. og Ole Nils. Hogholt.

Trol. 18/6-1784 i Eid. Copul. 15/7-1784.
Uk. Lars Anders. Nøchlegaard og P. Boel Jacobsd. Ouen.
Caut: Ole Ols. Barseboe og Hans Christens. Harewarp.

Trol. 10/8-1784 i Eid. Copul. 28/10-1784.
Enkemand Nils Halvors. af Aase-Bakken (Osebakken) og P. Mari Simonsd. Præstetangen.
Caut: Amun Lillegaard og Jacob Gunders. Ouen.

Trol. 16/8-1784 i Eid. Copul. (Samme dag).
Klokker og Enkemand, Lars Bøe og Jfr. Johanne Ludovica Langelow.
Caut: Ole Michels. Dal og Rasmus Nils.
Havde Kongebrev og Copulations Sæddel.

Trol. 28/9-1784 i Eid. Copul. 28/10-1784.
Enkem. Gullic Sørens. Tangen af Helleroen og P. Anne Olsd.
Caut: Ole Sørens. Kløtterød og Jacob Sørens. af Helleroen.

Trol. i Eid. 30/12-1784. Vielse: 18/2-1785.
Enkem. Halvor Hans. Ramsaas og p. Margrete Anunsd. Kogerswold.
Caut.: Christian Hans. og Even Tollevs. Høgset.

Trol. i Eid. 17/3-1785. Vielse: 12/4-1785.
Uk. og Skolem. i Gierpen Sogn, Lars Lars. og p. Kistine Pedersd. Sundsaas.
Caut.: Lars Kittils. og Jon Arnes. Kiørholt.

Trol. 12/5-1785 i Eid. Copul. 7/7-1785.
Uk. Peder Rasmus. Heinen (Hegna) og P. Kisten Larsd. Wiiersdal.
Caut: Anders Sørens. Wiersdal og Anders Ols. Solie.

Trol. 12/5-1785 i Eid. Copul. 30/6-1785.
Enkem. Daniel Lars. Langangen og P. Mari Ericsd. Wiersdalen.
Caut: Anun Ols. Wiersdal og Jacob Ols. Langangen.

Trol. 17/5-1785 i Eid. Copul. 14/7-1785.
Soldat og uk. Nils Lars. og Enken Ingebor Olsd. Aaklungen.
Caut: Isach Ols. Solie og Michel Iwers. Sætre.

Trol. 21/6-1785 i Eid. Copul. Død.
Enkemand Nils Jacobs. Hasler og P. Ingebor Ewensd.
Caut: Hans Høysæt og Nils Mortens. Qvæstad.

Trol. 5/7-1785 i Eid. Copul. 1/9-1785.
Uk. Lars Bentsøn og P. Elen Jonsd.
Caut: Nils Lars. Aaklung og Michel Iwers. Sættre.

Trol. 26/7-1785 i Eid. Copul. 8/9-1785.
Uk. Nils Hans. Røra og P. Marte Sørensd. Qvæstad.
Caut: Jacob Flochstad og Christen Torjus. Lunde.

Trol. 16/9-1785 i Eid. Copul. 13/10-1785.
Uk. Knud Hansøn Holte og P. Ingebor Christensd. Præstegaarden.
Caut: Nils Mortens. Qvæstad og Hans Holte.

Trol. 19/11-1785 i Eid. Copul. 5/1-1786.
Uk. Nils Peders. og P. Ingebor Guttormsd. Huuset.
Caut: Jacob Aas og Ole Tengels.

Trol. 1/1-1786 i Eid. Copul. (samme dag).
Enkem. Anders Ols. Wold paa Muule og Enken Marte Jensd. Ørestved, i Huuset Ægteviet.
Caut: Abraham Hwalen og Stian Skrabeklev.

Trol. 26/1-1786 i Eid. Copul. 16/5-1786.
Uk. Anders Peders. Herøe og P. Anne Isacsd. Herøe.
Caut: Anders Peders. Røe og Peder Halvors. Fiera.

Trol. 18/1-1786 i Eid. Copul. ?
Hr. Mecklenborg og Jfr. Anne Elisabeth Mijklenphort, ved Præsten.

Trol. 16/3-1786 i Eid. Copul. 18/5-1786.
Enkemand Torger Halvors. Werwaag af Næset og P. Maren Hansd. Leerstang.
Caut: Peder Christens. Nevlungen og Søren Old. Oddene.

Trol. 19/4-1786 i Eid. Copul. 5/6-1786.
Enkemand Jacob Hans. Rørerød og P. Inger Halvorsd. Lillegaard.
Caut: Lensmand Nils Amunds. og Lars Amunse. Gusfred.

Trol. i Eid. 22/6-1786. Copul. 25/7-1786.
Uk. Rasmus Haraldsen Sølie (Gjerpen) og p. Marte Hansd. Holte.
Caut.: Halvor Nils. Sillien og Amun Flochstad.

Trol. 28/6-1786 i Eid. Copul. 26/8-1786.
Enkem. Stener Peders. og P. Inger Olsd. Biønnæs-Ejet.
Caut: Gunder Jacobs. Ouen og Halvor Ols. af Brevig.

Trol. 3/8-1786 i Eid. Copul. 7/9-1786.
Uk. Lars Ols. Lanner og P. Ambor Olsd. Flochstad.
Caut: Hans Bents. Holte og Jacob Larsøn Flochstad.

Trol. 14/8-1786 i Eid. Copul. 18/10-1786.
Enkemand Lucas Anders. og Enken Tharan Hansd.
Caut: Abraham Ørestved og Abraham Hwalen.

Trol. 5/9-1786 i Eid. Copul. 12/10-1786.
Uk. Nils Peders. Sundsaas og P. Anne Maria Andersd. Nordal.
Caut: Amun Ødegaarden og Isac Solie.

Trol. 12/9-1786 i Eid. Copul. 18/10-1786.
Soldat og uk. Ole Sørens. Biønnæs af Qvælle Sogn og P. Maria Larsd. Buer.
Caut: Michel Iwers. Sættre og Ole Lars. Huustoft.

Trol. 12/10-1786 i Eid. Copul. 23/11-1786.
Uk. Arne Hans. Aas og P. Anne Engebretsd. Lunde nedre.
Caut: Amun og Christen Sørens. Lunde øvre.

Trol. 3/11-1786 i Eid. Copul. (samme dag).
Enkem. Ole Christens. Leerstang og P. Gunil Maria Pedersd. Findal i Huuset,
med Hr. von der Lippes Samtale, Ægteviede.
Caut: Tore Rasmus. Leerstang og Rasmus Isacs. Berg.

Trol. 28/12-1786 i Eid. Copul. (samme dag).
Jens Buccha og Jfr. Marte Larsd. paa Herøe, hiemme i Huuset Ægteviede.
Caut: Mr. Christen Traag og Jørgen Andreas Dahl.

Trol. 16/1-1787 i Eid. Copul. (samme dag).
Enkem. Haavor Torjusøn Aas og afg. kones Søsterdatter, Pigen Anne Knudsd, med dobbelt Kgl. Bevilling uden Lysning, Ægteviede.
Caut: Jon Arnes. Kiørholt og Ole Tengels. Hitterød.

Trol. 30/3-1787 i Eid. Copul. 21/6-1787.
Uk. Eric Lars. Sættret og Enken Mari Nilsd. Wiersdal.
Caut: Anun Ols. Wiersdal og Stener Nils. Kiøndal.

Trol. i Eid. 27/4-1787. Copul. ?
Uk. Peder Anders. Ødegaard og Ingebor Stenersd. Kiøndal.
Caut.: Anders Gunders. Kiøndal og Anders Torgersen Ramsaas.

Trol. 18/5-1787 i Eid. Copul. 23/8-1787.
Uk. Halvor Ols. Gunneklew og P. Elen Isacsd. ibid.
Caut: Gunder Wraals. og Ewen Erics. af Brevig.

Trol. 14/6-1787 i Eid. Copul. ?
Uk. Brynil Rasmus. og P. Anne Larine Andersd. Birketved-Rødning.
Caut: Reyer Anders. Biørntved og Jens Jans. af Porsgrund.

Trol. 4/7-1787 i Eid. Copul. ?
Enkemand Hans Ols. af Nevlunghavn og P. Mari Nilsd. Nøchlegaard.
Caut: Hans Christens. Harewarp og Anders Jonsøn Solum.

Trol. 18/9-1787 i Eid. Copul. 26/10-1787.
Uk. Gunder Jacobs. Ouen og P. Boel Abrahamsd. Biønnæs.
Caut: Lars Anders. Nøchlegaard og Søren Jørgens. Krabberød.

Trol. 7/9-1787 i Eid. Copul. 10/11-1787.
Uk. Engebrict Anders. og P. Maria Anunsd. Harewarp.
Caut: Hans Ols. Harewarp og Abraham Ols. Wasmun.

Trol. 20/11-1787 i Eid. Copul. 4/1-1788.
Uk. Ewen Larsøn og P. Zidsel Pedersd. Aaklungen.
Caut: Ole Stos. Aaklungen og Michel Sætre.

Trol. 17/12-1787 i Eid. Copul. samme dag?
Enkem. Nils Hasler og Enke Marte Madsd. i Døwig.
Caut: Povel Gulbrands. Traaholt og Nils Helges. Gusfred.

Trol. 3/4-1788 i Eid. Copul. Samme dag?
Soldat, uk. Hans Peders. Gusfred og P. Inger Maria Isacsd. Lillegaard.
Caut: Jacob Hans. Rørerød og Søren Hans. Slewold.

Trol. 31/7-1788 i Eid. Copul. 4/9-1788.
Uk. Caspar Barth og P. Aaste Christensd. Wiersdal.
Caut: Anders Sørens. og Anun Ols. Wiersdal.

Trol. 2/9-1788 i Eid. Copul. Samme dag?
Lensmand og uk. Amun Engebricts. og P. Ingebor Hansd. Holt.
Caut: Amun Lillegaard og Engebrict Waller.

Trol. 30/9-1788 i Eid. Copul. Samme dag?
Uk. Ole Hans. Ragnilrød og P. Kisti Larsd. Sættre.
Caut: Ole Stos. Aaklung og Søren Ols. Bakke.

Trol. 2/10-1788 i Eid. Copul. Samme dag i Huuset.
Uk. Hans Abrahams. ogEnken Inger Nilsd. Gusfred.
Caut: Isac Lønnebakke og Halvor Sillien.

Trol. 10/10-1788 i Eid. Copul. Samme dag?
Uk. Ole Hans. Ørestved og P. Maria Abrahamsd. Walen.
Caut: Abraham Ørestved og Anders Muule.

Trol. 18/11-1788 i Eid. Copul. Samme dag?
Uk. Anders Jacobs. Ulverød og P. Gunil Olsd. Kiørholt.
Caut: Ewen Erics. af Brevig og Jon Arnes. Kiørholt.

Trol. 18/12-1788 i Eid. Copul. 11/1-1789 i Slemdal.
Uk. Lars Rasmus. og P. Maria Amunsd. i Præstegaarden.
Caut: Peder Tolfs. Klewstrand og Iwer Lunde.

Trol. i Eid. 6/1-1789. Vielse: 28/1-1789.
Enkem. Hans Hansen Aaltved og p. Maria Jacobsd. Flochstad.
Caut.: Hans Holte og A. Knuds.

Trol. i Eid. 6/5-1789. Vielse: 3/6-1789.
Soldat og uk., Daniel Gunders. Bekkevald og p. Anne Christensd. Søndre Lunde.
Caut.: Iver Lunde og Amun Flochstad.

Trol. 11/6-1789 i Eid. Copul. 27/8-1789.
Uk. Ole Jons. Kiøndal og P. Aaste Pedersd. Grønsholt.
Caut: Isac Qwæstad og Ole Steners. Kiøndal.

Trol. 7/7-1789 i Eid. Copul. Samme dag i Huuset.
Uk. Hans Isacs. Leerstang og Enken Birte Jacobsd. Lillegaard, til sammen viede i Huuset.
Caut: Rasmus Berg og Ole Leerstang.

Trol. 2/7-1789 i Eid. Copul. 26/8-1789.
Uk. Lars Nils. Traaholt og P. Birte Christensd. Lunde Øvre.
Caut: Ole Flochstad og Jon Traaholt.

Trol. 24/7-1789 i Eid. Copul. 18/9-1789.
Enkemand Christopher Christens. Buer og P. Ingebor Larsd. Ouen.
Caut: Jacob Gunders. Ouen og Jon Jens. Barkewigen.

Trol. 22/10-1789 i Eid. Copul. i Huuset, samme dag.
Enkem. Jacob Ols. Langangen og P. Anne Jonsd. Oxum i Huuset Ægtewied.
Caut: Tor Leerstang og Aasol Gunders. Rougtved.

Trol. 28/1-1790 i Eid. Copul. 3/6-1790.
Enkemand Anrdeas Petters. Herø og P. Marte Christiansd. ibid (Betyr samme sted. G.S.)
Caut: Ingebrict Isacs. og Halvor Leth ibid.

Trol. 28/4-1790 i Eid. Copul. (Samme dag).
Enkem. Nils Sørens. Nøchlegaard og Enken Inger Christensd. af Porsgrund, med attest fra Præst og Kongl. Bewilling ægteviede.
Caut: Anders Lønnebakke og Anders Jons. Solum.

Trol. 14/5-1790 i Eid. Copul. 22/7-1790.
Uk. Christian Sørens. Barseboe og Enken Johanne Torjusd. Øvre Lunde.
Caut: Ole Grava og Nils Aas.

Trol. 28/5-1790 i Eid. Copul. 16/7-1790.
Uk. Nils Knuds. Barseboe og P. Gunbiør Nilsd. Flochstad.
Caut: Anders Lønnebakke og Anders Jons. Solum.

Trol. 31/5-1790 i Eid. Copul. (Samme dag).
Uk. Nils Halvors. Tweten N. og P. Mari Halvorsd. i Huuset Ægtevied.
Caut: Sorenskriver Nors og Klokker Røe.

Trol. i Eid. 19/6-1790. Vielse: 15/7-1790.
Enkem. Anders Hans. Sølie-Rødning og p. Anne Iversd., nordre Lunde.
Caut.: Knud Qvæstad og Christen Torjus.

Trol. 15/6-1790 i Eid. Copul. 16/7-1790.
Uk. Nils Lars. Røra og Enken Anne Pedersd. Solie.
Caut: Anders Stulen og Peder Røra.

Trol. 17/6-1790 i Eid. Copul. 15/7-1790.
Uk. Ole Peders. Sunsaas og P. Sara Olsd. Langangen.
Caut: Anders Wiersdal og Jacob Langangen.

Trol. 17/6-1790 i Eid. Copul. 15/7-1790.
Uk. Nils Lars. Wiersdal og P. Ingebor Jonsd. Kiøndal.
Caut: Anders Wiersdal og Anun ibid.

Trol. i Eid. 15/7-1790. Vielse: 19/8-1790.
Uk. Jacob Simons. Bommen og p. Birthe Halvorsd. Sillien.
Caut: Anker Nordal og Ole Nils. Biørntved i Solum.

Trol. 22/7-1790 i Eid. Copul. 26/8-1790.
Uk. Jens Ols. Twedal og Enke Bodil Jacobsd. Nøchlegaard.
Caut: Gunder og Abraham Biønnæs.

Trol. 29/8-1790 i Sillien. Copul. 17/11-1790 i Eidanger.
Geworbene uk. Lars Haagens. Wahl og P. Anne Clarine Jacobsd. Schougtved.
Caut: Jan Jans. Moholt og Hans Nabhoug.

Trol. 9/9-1790 i Eid. Copul. 30/9-1790.
Uk. Siwert Hans. og P. Ambor Jacobsd. Flochstad.
Caut: Isac Qwæstad og Amun Flochstad.

Trol. 24/11-1790 i Eid. Copul. 5/1-1791.
Uk. Ole Steners. Kiøndal og P. Giøran Jacobsd.
Caut: Michel og Lars Sættre.

Trol. 24/11-1790 i Eid. Copul. 5/1-1791.
Uk. Nils Halvors. Aaltved og p. Ingebor Olsd. Flaatten.
Caut.: Ole Lars. Sanni og Halvor Halvors.

Trol. i Eid. 10/3-1791. Vielse 14/4-1791.
Uk. Hans Halvors. Ramsaas og p. Ane Stenersd. Kiøndal.
Caut.: Ole Steners. og Peder Ødegd.

Trol. 18/3-1791 i Eid. Copul. 5/6-1791.
Uk. Lars Anders. Nøchlegaard og P. Ingebor Engebrictsd.
Caut: Arve Langangen og Ole Nils. Nøchlegaard.

Trol. 18/3-1791 i Eid. Copul. 26/5-1791.
Uk. Christopher Mogens. og Enken Ane Larsd. Nøchlegaard.
Caut: Nils Nøchlegaard og Nils Lars. Næs - Hammer.

Trol. 10/4-1791 i Eid. Copul. (samme dag).
Enkemand Halvor Steens. Hogholt og P. Sidsel Andersd. i Huuset Ægteviet.
Caut: Sorenskriver Norss og I. Aalborg.

Trol. 13/5-1791 i Eid. Copul. 7/7-1791.
Enkemand Stoe Ols. Omsland Soud (søndre) og P. Anne Maria Anunsd. Lønnebakke.
Caut: Jacob Langangen og Eric ibid.

Trol. i Eid. 14/6-1791. Vielse: 14/7-1791.
Enkem. Peder Olsen Haukeraas og p. Inger Nilsd. Lillegd.
Caut.: Jon Espedal og Nils Tors. Haukeraas.

Trol. 15/7-1791 i Eid. Copul. ?
Uk. Jens Jons. Hwalsrødning og P. Christine Sørensd.
Caut: Anun Werswig og Haavaor Aas.

Trol. 2/8-1791 i Eid. Copul. 8/9-1791.
Enkem. Christen aslacs. Osebakke og P. Aaste Tolfsd. Klewstrand.
Caut: Ole Tarals. Rødningen og Iwer Lunde.

Trol. 1/9-1791 i Eid. Copul. 30/9-1791.
Uk. Anun Ols. Huustoft og P. Larine Sørensd. Wiersdal.
Caut: Anun og Anders Wiersdal.

Trol. 9/9-1791 i Eid. Copul. ?
Uk. Søren Olsd. Eegenæs og P. Kari Andersd. Røe S.
Caut: Ole Jørgens. og Ole Jens. Eegenæs.

Trol. 15/9-1791 i Eid. Copul. (Samme dag?)
Hr. Jacob Aalborg fuldmægtig og uk. og Jfr. Johanne Wrinsted.
Caut: Sorenskriver Norss og Christen Wrinsted.

Trol. i Eid. 21/10-1791. Vielse: 29/12-1791 i Gierpen Kirke.
Enkem. Søren Jans. Grinie og p. Maria Andersd. Tweten Søndre.
Caut.: Axel Nils. og Ole Mogens. Grinie.

Trol. 7/2-1792 i Eid. Copul. 1/3-1792.
Uk. Hans Lars. Røe N. og p. Aaste Pedersd. Tweten N.
Caut.: Lars Røe og Peder Trolsaas.

Trol. 7/2-1792 i Eid. Copul. ?
Uk. og Jæger, Arne Jons. Ragnilrød og P. Kari Larsd. Sættre.
Caut: Michel Sættre og Ole Stos. Aaklungen.

Trol. 9/2-1792 i Eid. Copul. samme dag.
Uk. Hans Ols. Ørestved og P. Ambor Ellewsd. i Huuset Ægteviet.
Caut: Anders Muule og Stian Skrabeklew.

Trol. 8/3-1792 i Eid. Copul. 28/6-1792.
Enkem. Halvor Ols. Hejestad og P. Margit Gundersd.
Caut: Christopher Bakke og Knud Jons. Hogholt.

Trol. 1/4-1792 i Eid. Copul. samme dag i Huuset.
Enkem. Halvor Steens. Hogholt og P. Ane Maria Aasolsd. Sannæs.
Caut: Ole Flochstad og Knud Hogholt.

Trol. 18/5-1792 i Eid. Copul. 19/7-1792 i Porsgrund.
Uk. og Røyert, Lars Ols. og P. Pernille Rolfsd. Herøe.
Caut: Christen Lars. og Jens Lars. Herøe.

Trol. 24/5-1792 i Eid. Copul. 19/7-1792.
Uk. Sigur Sigurs. og P. Kisti Engebrictsd. Langangen.
Caut: Jacob og Eric Langangen.

Trol. 24/5-1792 i Eid. Copul. 24/7-1792.
Uk. Gunder Peders. Waael og P. Birte Amunds. Ødegaard.
Caut: Nils Lars. Aaklungen og Knud Holte.

Trol. 21/6-1792 i Eid. Copul. 19/7-1792.
Enkem. Lars Iwers. Sættre og P. Birte Hansd.
Caut: Michel Sættre og Nils Lars. Aaklungen.

Trol. 23/8-1792 i Eid. Copul. 2/10-1792.
Uk. og Skolemester Abraham Guttorms. og P. Ingebor Anunsd. Lunde Ø.
Caut: Ole Skavrager og Lars Gunders. Kaase.

Trol. 23/8-1792 i Eid. Copul. 2/10-1792.
Uk. Nils Amuns. Præstegaarden og P. Kisti Sørensd. Kiørsrød.
Caut. Jan Halvors. Sandøe og Nils Røra.

Trol. 24/8-1792 i Eid. Copul. ?
Enkem. Truls Ernals.(?) af Brevig og P. Elen Hansd. Røra.
Caut: Peder Arnes. Kogerswold og Hans Nils. af Brevig.

Trol. 24/8-1792 i Eid. Copul. (samme dag) i huuset.
Uk. Sr. Christen Lars. Herøe og P. Engel Mathea Brasberg i Huuset Ægtewiede.
Caut: Jens Lars. og J. Bukka.

Trol. 31/8-1792 i Eid. Copul. 4/10-1792.
Uk. Lars Hans. Aas og P. Marte Maria Hansd. Røra.
Caut: Jon Kiørholt og Jacob Jonas.(?)

Trol. 31/8-1792 i Eid. Copul. 4/10-1792.
Uk. og Skolemester, Iwer Knuds. og P. Ambor Anunsd. Berg.
Caut: Jacob Oxum og Rasmus Berg.

Trol. 5/10-1792 i Eid. Copul. (samme dag) i Huuset.
Uk. Hans Israels. Herøe og P. Giertrud Giertsd. i Huuset Ægteviet.
Caut: Israel Gundeklew og Hans Hans. Herøe.

Trol. 25/10-1792 i Eid. Copul. 22/11-1792.
Uk. Knud Jons. Sahlen og P. Margit Nerisd. Biønnæs.
Caut: Lars Aswald og Tor Steens. Giømle.

Trol. 25/1-1793 i Eid. Copul. 14/2-1793.
Uk. Christopher Abrahams. af Porsgrund og P. Anne Thomæd. Stusrød.
Caut: Gullic Jacobs. og Anders Sørens.

Trol. i Eid. 14/5-1793. Vielse 17/10-1793.
Enkem. Jacob Jonæs. og p. Anne Hansd. Røra.
Caut.: Nils Røra og Lars Larsen Grønnerød.

Trol. 6/6-1793 i Eid. Copul. 1/8-1793.
Uk. Lars Hans. og P. Mari Sørensd. Stusrød.
Caut: Nils og Ole Aaklungen.

Trol. 13/6-1793 i Eid. Copul. 7/9-1793.
Soldat og uk. Søren Frantzøn Schye og P. Margrete Christensd. paa Langang.
Caut: Jacob Omsland og Jacob Langang.

Trol. 13/6-1793 i Eid. Copul. 20/9-1793.
Uk. Anders Ewens. Aasen og P. Karen Olsd.
Caut: Nils Lars. Osebakken og Stephen Anders. Engrav.

Trol. 28/6-1793 i Eid. Copul. 1/10-1793.
Uk. Anders Anuns. Berg og P. Margrete Gautesd. Barseboe.
Caut: Christian Aas og Hans Barseboe.

Trol. 11/7-1793 i Eid. Copul. 19/9-1793.
Uk. Hans Anuns. Sunsaas og P. Anne Jonsd.
Caut: Jacob og Eric Langangen.

Trol. 19/9-1793 i Eid. Copul. ?
Enkem. Jon Børges. Grava og P. Kisten Nilsd.
Caut: Christian Aas og Anders Halvors. Grava.

Trol. 10/10-1793 i Eid. Copul. 3/10(11?)-1793.
Uk. Lars Christens. Lunde S. og P. Ane Hansd. Holte.
Caut: Knud Qvæstad og Halvor Sillien.

Trol. 13/10-1793 i Eid. Copul. (samme dag) i Huuset.
Uk. Sto Lars. Berg og P. Guri Christine Johannesd. Ørewig.
Caut: Ole Soltboden og Johannes Ørewig.

Trol. 7/11-1793 i Eid. Copul. I huuset (samme dag).
Uk. Peder Hans. Rømestad og P. Inger Catrine Anunsd. Sigtesøe.
Caut: Gunder og Anders Ouen.

Trol. 14/11-1793 i Eid. Copul. 2/1-1794.
Uk. Ole Jacobs. Flochstad og P. Marte Christensd. Lunde.
Caut: Torjus Lunde S. og Peder Hejnen (Hegna).

Trol. 6/12-1793 i Eid. Copul. i Huuset (samme dag).
Uk. Hans Hans. Herøe og P. Gunil Christensd. hiemme i Huuset.
Caut: Jens og Christen Larsøn Herøe.

Trol. 20/3-1794 i Eid. Copul. 26/6-1794.
Uk. Gustaw Adolph Jonæs. og P. Malene Olsd. Røra.
Caut: Nils Røra og Ole Rørerød.

Trol. 30/5-1794 i Eid. Copul. 31/7-1794.
Soldat og uk. Johannes Povels. og Enken Ragnil Larsd. Aaklung.
Caut: Michel Sættre og Hans Lars. Bakke.

Trol. 10/6-1794 i Eid. Copul. 31/7-1794.
Uk. Søren Christens. Lunde Øvre og P. Ambor Nilsd.
Caut: Ole Grava og Jon Traaholt.

Trol. 11/6-1794 i Eid. Copul. 17/7-1794.
Uk. Gunder Nils. Bekkewald og P. Berte Christensd. Præstegaarden.
Caut: Nils Anders. Bekkewald og Nils Mortens. Qvæstad.

Trol. 28/8-1794 i Eid. Copul. 9/10-1794.
Uk. Lars Knuds. Riis og P. Mari Andersd. Nordal.
Caut: Nils Sunsaas og Halvor Riis.

Trol. 1/9-1794 i Eid. Copul. 7/11-1794.
Uk. Anders Peders. Løwskiø og P. Maren Olsd. Muule.
Caut: Ole Hans. Hwalen og Stian Skrabeklew.

Trol. 11/9-1794 i Eid. Copul. 23/10-1794.
Uk. Christopher Halvors. og P. Ane Anunsd. Nøchlegaard.
Caut: Nils Barseboe og Christopher Nøchlegaard.

Trol. 25/9-1794 i Eid. Copul. 22/10-1794.
Uk. Tolw Amuns. Sillien og P. Mari Sigursd. ibid.
Caut: Halvor og Jacob Sillien.

Trol. 25/9-1794 i Eid. Copul. 30/10-1794.
Uk. Ole Hans. Harewarp og P. Christence Hansd. Røra.
Caut: Anders Solum og Anders Lønnebakke.

Trol. 28/9-1794 i Eid. Copul. i Huuset (samme dag).
Uk. Lars Jørgens. og P. Anne Christine Christensd. Leerstang.
Caut: Ole Leerstang og Svoger, Hans Kielsøn.

Trol. 30/10-1794 i Eid. Copul. Samme dag.
Uk. Jacob Nils. og Enke Elen Christensd. Præstesættre.
Caut: Christen Torjus. Lunde S. og Ole Lars. Huustoft.
Ægteviet med Kongl. Bewilling.

Trol. 22/1-1795 i Eid. Copul. 5/3-1795.
Uk. og Skomager, Engebrict Haralds. og Mari Pedersd. Lillegaarden.
Caut: Hans Lillegaard og Søren Slewold.

Trol. 29/1-1795 i Eid. Copul. i Huuset (samme dag).
Uk. Hans Anders. Lønnebakke og Jfr. Christiana Margrete Clausøn, Ægteviet.
Caut: Lensmand Hans Abrahams. og Anders Jonsøn Solum.

Trol. 26/5-1795 i Eid. Copul. 23/7-1795.
Enkem. Hans Anuns. i Sættret og P. Margrete Pedersd. Kogerswold.
Caut: Jacob og Eric Langang.

Trol. 16/6-1795 i Eid. Copul. 30/7-1795.
Uk. Anders Jacobs. og P. Gunil Iwersd. Lunde N.
Caut: Torjus Lunde S. og Søren Christiansøn Høysæt.

Trol. 22/6-1795 i Eid. Copul. 3/7-1795.
Enkem. Michel Iwers. Sættre og P. Gunne Larsd.
Caut: Nils Aaklungen og Eric Wiersdal.

Trol. 20/8-1795 i Eid. Copul. 17/9-1795.
Uk. Jacob Nils. Herøe og P. Ingebor Anunsd. Werswiig.
Caut: Jacob Skielsbugten og Jens Rødningen.

Trol. 10/9-1795 i Eid. Copul. 20/10-1795.
Enkem. Caspar Barth og P. Ambor Christensd. Lunde Søndre.
Caut: Peder Rasmus. Lunde N. og Anun Wiersdal.

Trol. 1/10-1795 i Eid. Copul. 29/10-1795.
Uk. Anun Peders. Sunsaas og P. Mari Ericsd. Langangen.
Caut: Nils Soli og Anders Stulen.

Trol. 6/10-1795 i Eid. Copul. 16/10-1795.
Uk. Christen Ols. og P. Maria Halvorsd. Leth.
Caut: Nils Jacobs. i Porsgrund og Halvor Leth.

Trol. 9/10-1795 i Eid. Copul. 5/11-1795.
Uk. Søren Gunders. Hwalen og P. Gunil Maria Jacobsd. Birkøe.
Caut: Frantz Birkøe og Tor Gunders. Garsta(?)

Trol. 6/11-1795 i Eid. Copul. 24/11-1795.
Uk. Nils Ols. og P. Ingebor Jacobsd. Skielsbugten.
Caut: Søren Jacobs. og Abraham Tyges. af Brevig.

Trol. 5/11-1795 i Eid. Copul. 26/11-1795 i Brevig.
Enkem. Lars Nils. og P. Elen Nilsd. Wiersdal i Brevig trolowed.
Caut: Jens Grava og Nils Andreasøn.

Trol. 12/2-1796 i Eid. Copul. 15/5-1796.
Uk. Hans Tollevs. og Enken Maren Stenersd. Kiøndal.
Caut: Jens Nils. Qvislen og Ole Stens. Kiøndal.

Trol. 18/2-1796 i Eid. Copul. I Huuset (samme dag).
Enkem. og Kulle-skriwer, Nicolay Claussøn og Jfr. Elisabeth Sophia Wiiborg Hiemme i Huuset Copulerede.
Caut: Anders Lønnebakke og Jacob Langangen.

Trol. 23/2-1796 i Eid. Copul. 6/3-1796.
Geworben, uk. Halvor Steeners. og P. Ane Catrine Gundersd. Ødewald.
Caut: Gunder Ødewald og Stener Peders.

Trol. 26/5-1796 i Eid. Copul. 21/7-1796.
Uk. Lars Sørens. Kiørsrød og P. Birte Knudsd. Stamland.
Caut: Nils Røra og Lars Lars. Grønnerød.

Trol. 4/8-1796 i Eid. Copul. 7/10-1796.
Uk. Hans Anders. Nordal og P. Ane Larsd. Sillien.
Caut: Jacob Sillien og Jacob Ols. Nærum.

Trol. 20/3-1796 i Sillien. Copul. 6/8-1796 i Eidanger.
Uk. Jon Bents. Gonsholt og P. Maria Isacsd. Kiste.
Caut: Nils Peders. Kiste og Knud Røe.

Trol. 25/8-1796 i Eid. Copul. 5/10-1796.
Uk. Ole Povels. og Enke Malene Jacobsd.
Caut: Ole Flochstad og Jacob Lille Døwig.

Trol. 8/9-1796 i Eid. Copul. 7/10-1796.
Uk. Eric Christens. og P. Ingebor Povelsd. Traaholt.
Caut: Hans Lillegaarden og Knud Nils. Qvæstad.

Trol. 27/10-1796 i Eid. Copul. 8/12-1796.
Uk. Bent Knuds. Stamland og P. Elen Malene Ouensd.
Caut: Lars Kiørsrød og Jon Oxum.

Trol. 29/12-1796 i Eid. Copul. 2/2-1797.
Uk. Christen Ols. og P. Margrete Stenersd.
Caut: Johannes Aaklungen og Peder Kiøndal.

Ny håndskrift:

Trol. 2/2-1797 i Eid. Copul. 2/3-1797.
Uk. Anund Valler og P. Margrethe Børgesd. Wiersdalen.
Caut: Jon Jacobs. Traaholt og Anund Jacobsøn Flotten i Bamble.

Trol. 9/2-1797 i Eid. Copul. 30/7-1797.
Enkem. Hans Olsøn Harevarp og P. Anthonetthe Jacobsd. fra Osebachen.
Caut: Anders Olsøn Lønnebache og Niels Sørensøn Nøchlegaard.

Trol. 18/4-1797 i Eid. Copul. 18/5-1797.
Uk. Ole Gundersøn Ødevald og P. Karen Halvorsd. i Præstegaarden.
Caut: Gunder Olsøn Ødevald og Halvor Steenersøn Nautzer.

Trol. 9/5-1797 i Eid. Copul. 6/6-1797.
Hiemme i Huuset paa Hitterød.
Uk. Niels Olsøn Haagholt og Enken Karen Arnesd. Hitterød.
Caut: Anders Wal paa Muule og Ole Erichsøn Saltboden.

Trol. 23/5-1797 i Eid. Copul. ?
Uk. Giert Jonsøn Blægebachen af Brevig og P. Marthe Maria Jacobsd. Grinnen.
Caut: Ole Steenersøn Kiendalen og Peder Anders. Kiendalen.

Trol. 6/6-1797 i Eid. Copul. 6/10-1797.
Enkemand Cornelius Larsøn Debes af Rüge, Præstegield og P. Maren Laersd. Røe.
Caut: Ingebreth Isachsøn Herøen og Jacob Bentsøn Schielbugten.

Trol. 24/8-1797 i Eid. Copul. ?
Uk. Anders Nielsøn Præstegaarden og P. Amborg Ingebretsd., Sammestæds.
Caut: Christen Sørens. Øfvre Lunde og Ole Gundersøn Ødevald.

Trol. 11/9-1797 i Eid. Copul. Hiemme i Huuset på N. Tveten. (Samme dag).
Michel Laersøn og P. Helvig Halvorsd. sammesteds.
Caut: Hr. Jacob Aalborg og Isach Asdall af Bamble Sougn.

Ny håndskrift:

Trol. 17/1-1798 i Eid. Copul. 22/3.
Uk. Niels Olseb Skofteland og Enken Ingeborg Halvorsd.
Caut: Erich Hansen og Torsten Andersen.

Trol. 1/5-1798 i Eid. Copul. 31/5.
Uk. og Soldat Christen Olsen, Kudsk for Hr. Sorenskriver Nors og P. Elen Sørensd. Kiørsrød.
Caut: Niels Anundsen Kaasen og Ole Larsen Flochstad.

Trol. 3/5-1798 i Eid. Copul. 4/7.
Uk. Amund Jensen Holte og P. Anna Maria Larsd. Røe
Caut: Hans Larsen Røe og Ingebreht Nielsen Bouerød i Giærpen Sogn.

Trol. 7/6-1798 i Eid. Copul. 2/8.
Uk. Anders Johannesen fra Langestrand ved Laurvig og P. Karen Abrahamsd. Nedre Lunde.
Caut: Iver Johannesen fra Langestrand og Christen Sørensen Øfre Lunde.

Trol. 17/6-1798 i Eid. Copul. 21/8.
Soldat og Uk. Ole Isachsen i Præstegaarden og P. Karen Olsd. Tveten.
Caut: Hr. Sorenskriver Nors og Klokker Lars Røe.

Copul. 27/9-1798 i Eid.
Uk. Søren Ingebrethsen og P. Magnil Larsd. Røe.
De havde den Kongl. Bevilling at være frie for Troelovelse og Lysning af Prædikestoelen.
Caut: Lars Hansen Røe og Amund Ingebrethsen Waller.

Copul. 27/9-1798 i Eid.
Niels Tengelsen af Brevig og Jacobea Jacobsd. Grava.
Samme Bevilling som overmeldte.
Caut: Halvor Tengelsen Stranden og Søren Christensen Solverød.

Copul. 18/10-1798 i Eid.
Uk. Jacob Johansen Ørevig og P. Karen Kistine Jacobsd. Manvig.
Caut: Stoe Larsen og Anders Larsen.

Ny håndskrift igjen:

Copul. 25/10-1798 i Eid.
Jens Olsen og Enke Kirsten Ingebretsd.
De havde Kongl. Bevilling at være fri for Trolovelse og Caut.

Copul. 25/10-1798 i Eid.
Isach Andersen og P. Karen Haavoldsd.

Copul. 8/11-1798 i Eid.
Enkemand Michel Larsøn og P. Ingebor Erichsd.

Trol. 27/11-1798 i Eid. Copul. 27/12-1798.
Enkemand Niels Helgesen Gudsfred og Enke Ingeborg Christensd. Schjelsvig.
Caut: Lars Sørensen og Erich Christensen Gudsfred.

Copul. 17/1-1799 i Eid.
Jacob Isachsen og P. Larine Iversd. nordre Lunde.
Caut: Peder Rasmussen Lunde og Anders Hansen Ødegaarden.

Copul. 28/2-1799 i Eid.
Uk. Zacharias Christiansen Herøen og P. Maren Gundersd. sammestæds.
Caut: Jacob Nielsøn og Hans Amundsen.

Copul. 11/4-1799 i Eid.
Uk. Ole Sørensen og P. Anne Kirstine Hansd.
Caut: Niels Sørens. og Christopher Mons. Nøchlegaard.

Copul. 4/6-1799 i Eid.
Uk. Stoe Sørensen og P. Karen Iversd.
Caut: Hans Hansen og Ole Jacobs. Flochstad.

Copul. 4/7-1799 i Eid.
Enkemand Tolf Amundsen og Enke Ragnild Larsd. Ochlungen.
Caut: Knud Hansen og Niels Tovsen.

Copul. 5/9-1799 i Eid.
Lars Nielsen Lunde og Berte Mathiasd.
Caut: Christen Torjussen og Peder Rasmussen Lunde.

Copul. 10/11-1799 i Eid.
Uk. Hans Abrahamsen Bjørntved i Solum Herred og P. Margit Gunnarsd. Herøen.
Caut: Anders Hans. og Ingebret Isachsen Herøen.

Copul. 3/12-1799 i Eid.
Enkem. Lars Jonsen og Enke Marta Jensd.
Caut: Hans Pedersen og Gunder Jacobsen.

Copul. 5/6-1800 i Eid.
Sergant Torjus Sørensen Bache og P. Kari Jacobsd. Sillien.
Caut: Hans Jacobsen, Torjus Lunde.

Trol. 5/6-1800 i Eid. Copul. 7/10.
Enkemand, Anders Jacobsen Høyrønningen og P. Anne Jacobsd. Ulverød.
Caut: Lars Christensen og Niels Helgesen.

Trol. 1/9-1800 i Eid. Copul. 30/5-1801.
Hr. Peder Rougtved, Enkemand og Mad. Anne Elisabeth, enke af Mechlenborg.
Caut: Hr. Brangstrup og Jacob Bøydler.

Trol. 4/9-1800 i Eid. Copul. 18/6-1801.
Enkemand, Lars Mathiesen af Gierpen Sogn og P. Anne Jacobsd. Kiendahlen.
Caut: Christen Torjusen Lunde og Turjus Christensen.


© Gard Strøm. - post@gamlegjerpen.no