ved
Gard Strøm

| HJEM | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |Gård nr. 10 i Gjerpen kommune. Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.

Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
 

 

Oppdatert 20.10.2017


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Midtre Bø
Landskyld 6 huder i 1634 og 1647.

Arbeider, g.br., leilending

Oswald Ulrich

Br. i 1558.

 

Kilde: Norske Riksregistranter I, side 250. Den 6 desember 1558:

Oswald Ulrich fikk brev på livstid på kronens gård Medelby (Midtre Bøe) i Skiens Len i Gjerpin sogn, som han nu påboer, mot at holde den ved hevd osv., … og mod kul at brænde til Kongens Behov, når han tilsiger, som han hidtil har gjort.

 

Dette var trolig en Sachser (Tysker) som hadde slått seg ned her i forbindelse med Fossum jernverk. Han fikk i
1558 feste på denne gården på livstid mot å holde gården i hevd og brenne kull til kongens behov slik han hittil
hadde gjort. Gården var eid av kronen (kongen). Året etter var han borte fra Bø.

 

Arbeider, g.br., leilending

Anders Nilsen Bøe født før 1583.

Br. i  1608, 1610, 1620, 1622 og 1639.

 

Anders Nilsen Bøe må regnes å være myndig (25 år gammel) i 1608 (i følge tiltalen nedenfor). Han må
derfor være født før 1583.
 

Kilde: Bratsberg amt pakke 274. Anno: 1608. (Avskrift: Jan Christensen).

Tiltale mot følgende ved lensherrens tjener Rasmus Pederssøn: Berrull Winsub, Joen Winstub, Reder Winstub, Tolleff Winstub, Pouell Foss, Peder Fossem, Thore Hynni, Hans Hiønneuold, Mogens Tuffte, Anders nordre Bøe, Anders (Nilsen) mid Bøe, Amund Otterolt, Enngelbret Rising, Arrfue Lund, Niels Grinnj, Olluff Grinnij, Olluff Sem, Jacob Foss, Tolff Holm, Christoffer Ericksrud och Olluff Nøglegaardt udj Gierpen sogen, -
for at ha vært muttvillige og uhørsomme, at føre høe fra Closterit och til Bradsberg til kong: maj:s hester. Samt hertil fornevnte menn at en del av dem kjørte høe frem til Bradsberg den første dag de derom var tilsagt, og andre dagen der nest efter begjærede at de måtte være forskånet med sådan arbeid til Bradsberg gård, som av gammel tid sedvanlig har vært, som er å pløye en dag, at slå i engen en dag, og en dag at kjøre, og dersom det ikke dermed må være; og den gode mann mere arbeid av dennem er begjærendes, ville de av deres yderste formye være hannem hørige og lydige, hermed ”nøigdes” den gode mann, men dersom nogen fordrister seg herimot at gjøre, da skulle de straffes efter loven, ...........  Engel Jenssøn (Laugmand - dommer).

 

Anders Midbø” betalte tienden i årene 1611 – 1633.

 

G.br., leilending

Lauritz (Andersen?) Bøe f. ca. 1619.

Br. 1645 (6 huder), 1664 (3 huder).

 

Denne Lauritz Bø må ikke forveksles med Lauritz (Hansen?) på N. Bø.

Fødselsår er regnet ut etter oppgitt alder ved sogneprestens manntall av 1664.

 

Fra skattematrikkelen 1647:

”Midbøe som Lauritz bruger.schylder i lige måde 6 huder till Kongl. Ma. med bøxell.
Er lagt for s. (skatt) penge 7 1/2 dr. Kongl. Ma. bygger.”

 

Midtre Bø var i 1665 midlertidig delt mellom to leilendinger: Lauritz (f. ca. 1619) som brukte 3 huder,
og Erik (f. ca. 1633) som også brukte 3 huder.

 

I 1670/71 var det bare en bruker igjen og det var den samme Lauritz Bø som i 1647.
Han brukte nå igjen 6 huder av midtre Bø.

 

G.br., leilending

Christen Bøe f. ca. 1635 bg. 28/4-1690. ”Christen Bø 55 1/4 aar g.”

g. ca. 1675 m. Giøran Olsdatter. Se nedenfor.

1. Helge Christensdatter f. ca. 1675 g.m. Jan Justsen. Se N. Foss.

1. Anne Christensdatter f. ca. 1676 bg. 7/11-1696. ”Jørgen Aarhuses Stifdatter Anne Christensd. 20 aar g.”

2. Engel Christensen dpt. 11/3-1683. "Christen Bøes søn Engel." Han ble smed, g. i Skien 3/12-1726 m. Guri Rasmusdatter.

Br. 1678.

 

Enka Giøran Olsdatter ble g2g med Jørgen Steensen (Aarhuus). Se Gamle Århus. Se også M. Bø(A).

 

Begravelse i Gjerpen 21/3-1691: ”Marthe Nirisdatter en gammel qvinde hos Giøran Bø 86 aar g.” (f. ca. 1605).

Midtre Bø ble igjen delt i to bruk i 1690. Se Bø midtre A og Bø midtre B.

(C) Gard Strøm.