| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Doksrød
Gård nr. 128 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 01.02.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Gamle Doksrød
I gammelnorsk tid: En ”einvirkesgard” med en antatt landskyld på 14 øyre.

Doksrød ble nevnt som halvgård i 1593 (mer enn 2 huder).

Landskyld 1665: 3 huder.

Matrikkelgården Doksrød ligger ca. 55 - 40 m.o.h.

Gården grenser i nord til Holm Skog (Løvenskiold - Fossum), i øst til Gunborgdalen, i syd og vest til Baugerød og
Lund, i vest til Holm.

Ingen oldtidsfunn.

Oluf Rygh.
Gammelnorsk
Dúksruð (tøystykke, som en duk). Kan komme av at landskapet kan ligne på en utbrettet duk.
Eller mannsnavnet (tilnavn) Dúk som ryddet gården. Helst det siste.

Gamle skrivemåter.
Duxrudt (DN 1477), Duxxerødt (1585), Duxerud (1593 og 1604), Dogsrud (1665), Doxrød (1723).

Det finnes en gård til i Norge med samme navn på Løten i Hedmark, som skrives for Doksrud.

Doksrød i Gjerpen ble trolig ryddet i gammelnorsk tid (1000 - 1350).

Ingen seter, lite skog og lite havn.

Gården er ikke nevnt i biskop Eysteins jordebok av 1398. Den har derfor trolig vært i privat eie siden før middelalderen.

Tidlige eiere.
Anund Solvesen Borge (Se Ø. Borge) ble eier av 10 øyre i Doksrød i 1477 ved et makeskifte. 2 huder var i
1611 eid av Tryg Arnesson i Hurum. Fra 1630-tallet og fram til ca. 1700 var det forskjellige skiensborgere som
eide gården. Borgermester Jan Trinepol i 1634 of 1643, Claus Clausen i 1647 og 1656, Gjert Jansen 1657,
Anders Cornish i 1672 og 1681. Daniel Abrahamsen ca. 1682, Franz Franzen Cudrio ca. 1700.

Doksrød ble fra ca. 1630 til ca. 1680 brukt som avlsgård. Gården var trolig på denne tiden bebodd av husmenn
som drev gården for dem.

Kilde: Skattematrikkelen 1647:
Duxrød som Claus Clausen bruger, schylder 3 huder, som hand selff tillkommer med bøxell.
Er lagt i schat for 1 1/2 halffuegaardt, penge 4 1/2 dr. Claus Clausen bygger.

Kilde: Almindelig Jordebog 1661.
Doxrøed, Cornelles Jansen bruger, schylder 3 huder, Ingerj Lund eiger med bøxell.
Ingen herlighed thill. Scheen Kirche bøxler.

Tidlige brukere.
Anders Elfferluitz
i 1613 (trolig en tysk jernverksarbeider) og Claus Clausen i 1647 (eier og bruker).
Cornelius Jansen i 1661, Olluff Doxrøe brukte gården i 1665. Jon Doxerøe 1668, 1670.

Kilde: Manntall 1665.
Opsidder Oluff 36 aar.
Huusmand Jens Guttormssøn 37 aar.

Gjerpen kirkebok starter i 1681. Først da kan vi finne troverdige opplysninger om slektsforhold.

Doksrød er en av de få Gjerpens-gårder som Løvenskiold - Fossum aldri kjøpte. Trolig grunnet mangel på skog.
Doksrød forble udelt helt fram til 1798.

Se Doksrød(1).

(C) Gard Strøm.