| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Venstøp
Gård nr. 8 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
                             

Oppdatert 09.07.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Midt Venstøp
Løpenr. 64 og 65.

Eiere: Landskyld 5 huder, hvor Gjerpen kirke eide 3 huder og Gimsøy kloster eide 2 huder.

 

Gimsøy klosters 2 huder:

Gimsøy klosters part på 2 huder ble solgt til eierne av Fossum jernverk i 1649. Deretter var denne parten eid av følgende skiensfolk:
Halvor Hansen
fra 1670, David Davidsen fra 1675, amtmann Henrich Sørensen Adeler fra 1680, skienspresten magister
Hannibal Jessen
fra 1685, Jacob Turman fra 1695, geheimråd Adeler fra ca. 1717.

 

Gjerpen kirkes 3 huder:

I 1653 kjøpte Admiral Cort Adeler Gjerpen’s kirkegods. Disse 3 hudene var da i Adeler familiens eie til 1735. Herman Leopoldus
på Bjørntvedt i Eidanger (Porsgrunn) – senere adlet til Herman Leopoldus Løvenskiold - kjøpte i 1735 Gjerpen kirkegods innkludert disse
3 hudene, samt de 2 hudene av klosterets gods.

Han solgte derimot disse 5 hudene i 1739 til Christian Gasmann. Av en eller annen årsak kjøpte kanselliråd Løvenskiold dette tilbake
igjen i 1745.

 

Gården ble brukt av husmannsfolk/leilendinger som oftest også var arbeidere ved jernverket eller gruvene.

 

Tømmermann, leilending 

Jon Winstub/Venstøb brukte hele midtre Venstøp i 1593 - 1622. Han brukte dessuten 3 huder i S. Fossum i 1621.
Han var tømmermann og
bygde nytt vannhjul på Fossum. Jon Venstøb var nevnt som vitne i en rettsak ang. S. Mæla i 1599.

Han ga i tiende 2 tønner korn i 1611, ¾ tønne i 1621 og 1622. Han må ha vært myndig i 1593 og altså født før 1568.

 

Christopher Venstøp. Nevnt i 1623 - 1635.

Christopher ga i tiende ½ tønne korn i 1623.

Fra sakefallsregisteret (bøteregisteret) av 1630:
”Anamet aff Christoffer Vinstub for it Øxehug hand giorde Erich Liminge, Penge - 5 dlr.”
Avskrift: Jan Christensen.

Fra sakefallsregisteret (bøteregisteret) av 1633:
”Annammit aff Christoffer Winstub for hand slog en Pige, derfor Penghe - 2 dlr.”
Avskrift: Jan Chr. 

Fra sakefallsregisteret (bøteregisteret) av 1635:
”Annammit af Christoffer Vinstub for hannd iche betalte sin landschyld i Rette thide epter Lougen. penge - 1 rdr.”
Avskrift: Jan Chr.

Stiger

Valentin I. Naar fra Tyskland født mot slutten av 1500-tallet d. før 19/5-1681.

g.m. Dorthe Clausdatter f. ca. 1587 bg. 26/4-1682. ”Dorthe Clausd. Enke paa M. Venstøb 95 aar g.”

1. Hans Valentinsen f. ca. 1624. Se nedenfor.

2. Dorthe Valentinsdatter?

3. Aaste Valentinsdatter f. ca. 1624 bg. 28/9-1704. ”en gl. qvinde fra Skotland Aaste Valentinsdatter, 80 aar. hafde zedel.”

4. Marthe Valentinsdatter f. ca. 1636 g.m. Jørgen Jørgensen på Fossum. Se S. Fossum.

Br. 1639.


Valentin Naar (Faltin Naar) var i arbeide ved gruvene ved Arendal på 1630-tallet.

 

Fra skattematrikkelen 1647:

”Mid Wenstub som Faltin bruger och besider, schylder 5 huder. Deraff Gierpen kirche med bøxell 3 huder, och Gimsøe closter
2 huder. Er taxerit for 1 fuldgaardt schat, penge 6 dr. Kongl. Ma. paa Gierpen kirches vegne bygger.”

 

Hans Valentinsen herfra f. ca. 1624 bg. 16/1-1697. ”Hans Falentiusssen Venstøb 78 aar g.”

g.m. Ingrid Olsdatter f. ca. 1632 bg. 31/12-1698. ”Ingeri Olsdatter, Hans Venstøbs Enke, 66 aar g.”

1. Valentin Hansen f. ca. 1652. Se M. Venstøp B.

2. Jacob Hansen f. ca. 1657. Se S. Hyni.

3. Claus Hansen Venstøb f. ca. 1663 bg. 22/4-1729 i Skien g. 27/9-1691 m. Aase Nilsdatter fra Skien f. ca. 1666 begr. i Skien 15/6-1731.
    Bodde på Snipetorp i Skien (i 1697). Han var i England i 1704. Trolovet i Skien. Han ble av skienspresten skrevet som Clas Venstøb.

4. Lauritz Hansen Venstøb f. ca. 1667. Se M. Venstøp A.

5. Ingebret Hansen f. ca. 1671 bg. 3/5-1697. ”Ingebret Hansen fra Venstøb 26 aar g.”

6. Jørgen Hansen f. ca. 1674. Overtok M. Venstøp(A) etter sin avdøde bror.

Br. ca. 1655.

26/10/1697     HANS VALLENTINSSEN        Bamble Skifteprot. nr. 2 pag. 77b.
M.Venstøp      Arvinger:                            
               Enka Ingrid Olsd. og barna:
               1. Vallentin Hanssen, myndig,
               2. Jacob Hanssen,     --”--,
               3. Claus Hanssen,     --”--,
               4. Lars Hanssen,      --”--,
               5. Jørgen Hanssen,   umyndig.
Formynder: Valentin for sin bror Jørgen.
Brt: 211 - 1 - 8
Net: 165 - 0 - 8

Valentinsen ble i kildene skrevet på så ymse måter. Faltinsen og Falentiussen er to av mange.
Hans Valentinsen leide i perioden 1651-1661 også nabogården Limi nordre.

Fra skattematrikkelen 1670:

"Mid Winstub som Hans bruger, schylder 5 huder, hvoraff Gierpen kirche ehr ejende 3 huder med bøxell
och Haldvor Hansen 2 hdr. Giffuer Schatt: 10 Rdl."

 

Delt i to bruk i ca. 1695.

 

Se M. Venstøp A og M. Venstøp B.

(C) Gard Strøm.