| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Falkum
Gård nr. 3 i Gjerpen kommune. En større del ble overført til Skien kommune i 1917. Resten i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
                      

Oppdatert 07.07.2017


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Falkum 12 - Paulsens Falkum - Folkestad

N. Falkum. Gammelt løpenr. 29, 30a,b og 35.

Siden Norges matrikkel 1889
: 3/12.

 

Falkum bnr 12. Etter overgang til Skien kommune i 1917: Gnr 300 bnr 1941.
Foto: Skannet fra Norske Gardsbruk Telemark (Foyn forlag - 2004).

 

 

Adresse i dag: Hjalmar Johansensgt. 15, 3722 Skien.

 

Kilde: Tinglysingsprotokoll (II 1, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.

"Skjøde fra Byfogd Søren M. Blom til Sagfører Halvor Paulsen paa lnr. (løpenummer) 29, dat. 18., tinglyst 25. Aug. 1856."
"Skjøde fra Enkemadame Susanne Hals til Sagfører Halvor Paulsen paa l.nr. 30, dat. 18., tinglyst 25. aug. 1856."
"Skjøde fra Berte Marie Pedersdatter til brodersønnen Hans Andreas Hansen paa l.nr.35, dat. 30. juli, tinglyst 25 aug. 1856."

Dermed har l.nr. 30 blitt delt i  30a og 30b.

"Skjøde fra Sagfører Paulsen til Hans A. Hansen paa l.nr. 30b, dat. 24. des. 1861, tinglyst 14. jan. 1862."
"Auktionsskjøde til Sagfører Paulsen paa l.nr. 30b og lnr. 35, dat. 24. marts, tinglyst 19. juli 1869."

 

Sakfører, selveier

Halvor Paulsen fra Kristiania f. ca. 1814 d. 21/12-1869 på Falkum.

g.m. Sophie Amalie Blom fra N. Falkum(A) f. 18/9-1832 d. 7/12-1862 på N. Falkum, d.a. Søren Marinius Hansen Blom.

1. Morten Paulsen f. 22/3-1858. Overtok eiendommen.

2. Gjertrud Christiane Paulsen f. 7/7-1860 g. 5/11-1885 m. Christian Frederik Skaar f. i N. Aurdal f. 1859. Se Familie 27 - Falkum 1891.

3. Søren Blom Paulsen f. 26/11-1862 d. 1924. Se gul boks nedenfor.

Br. 1856.


Sakfører Paulsen eide Erlands Venstøp (Ibsens Venstøp) fra 1852-1855.

Andre beboere på gården i 1865 (alle ugifte): Husbestyrinne Augusta Blom (25), hun er Sophie Amalies søster,
Agronom Gulbrand Elstad fra Eidsvold (30), Kusk Benjamin Johansen fra Sverige (21), dreng Halvor Halvorsen (19),
kvegrøkter Even Hansen fra Eiker (37), husjomfru Lina Solum fra Drammen (31).
 
Tjenestepiker: Henriette Halvorsdatter (28), Wilhelmine Ryen (19), Anne Olsen fra Skien (28), Inger K. Hansdatter(23)
og Gunhild Halvorsdatter fra Solum (19).

22/12/1869     HALVOR POULSSEN               Gjerpen Skifteprot. nr. *)
Falkum         - sakfører - d. 21.12.1969 -         
               Arvinger:
               1. Sønnen Morten Poulssen    14 1/2 år (i 1872).
               2. Sønnen Søren Blom Poulssen 9 1/2 "  (ditto ).
               3. Dattera Gjertrud Christiane Poulssen (12 år i 1872).
               4. Frøken Augusta Blom. (husholderske.)
               Verge for eldste sønn: Bankadministrator Hans Hoell.
                 --"-- -"-     de to andre: Postmester Dietrichson
Brt: 54915 - 27
Net: 31877 - 18
Fastegods:  a. Nordre Falkum, matr.nr.4, l.nr.29-30a-30b-35, av skyld 13 daler 2 ort 13 sk., løsøre og besettning. Løsningssum til sønnen Morthen 10000 spd.
                         b. 1/5-part i Lundetangen Bryggeri, matr.nr.348 og 104b i Skien med tiligg. herl. utlegges ifl. testamente til stervbo-barna i fellesskap for løsningssum
                         av 10000 spd.
                     c. Boet hadde også en gård Siljan og et sagbruk i Skien.
Avdødes svigerfar var byfut Blom i Brevik, hans bror var skipskaptein C. Poulssen og hans svoger var H. Dulin. Frk. Augusta er datter av byfut Blom.
Skiftet sluttet 30.10.1872.
*) B: Gj 1 s.192 + 27 foliosider til. C: Gj III s.63b-124b.

Kilde: Tinglysingsprotokollen (II 1, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag).
"Skifte efter Sagfører H. Paulsen og før afdøde hustru, hvorav dette brug med besætning og løsøre er udlagt sønnen Morten Paulsen for 10.000 Spd.,
dat. og tinglyst 16. des. 1872."

G.br., selveier
Morten Paulsen
herfra f. 22/3-1858 d. 1934.
g.m. Augusta Johanne Larsen fra Fredrikstad f. 1849 d. før des. 1910.
1. Fredrikke Hedvig Sinding f. 24/7
-1885 på Falkum.
2. Sofie Paulsen f. 21/2-1887 på Falkum.
Br. 1872.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

29,30ab, 35

Falkum nordre

Sagfører H. Paulsens Børn

14 daler - 1 ort - 6 sk

 

I 1875 var Morten Paulsen på reise til Zürich i Sveits. Hans mormor, fru Gjertrud Christiane Blom f. 1809 i Solum, var på besøk.
Begge foreldrene døde tidlig og det var tydelig at det var morens søster, husbestyrinnen Augusta Blom som tok seg av barna.
 

Andre beboere på gården i 1875 (alle ugifte): Gårdsbestyrer og husmor Augusta Blom f. 1840, Mortens søsken: Christiane og
Søren. Tjenestefolk: Vilhelm Johnsen f. 1856, Anne Olsdatter fra Skien f. 1835 og Karen Larsdatter fra Siljan f. 1837.

 

I sidebygningen bodde i 1875:

Husholderske Jomfru Hansen fra Tistedal f. 1838, hennes mor, Mme K. Hansen, enke fra Asker f. 1803 og tjenestefolkene;
Margit Kittilsdatter fra Sauherad f. 1851, Inga Andersdatter fra Sverige f. 1852, Ole Halvorsen fra Lunde i Tel. f. 1832 og
Elise Thronsen, tilreisende tj.pike fra Skien, f. 1845.

Besetning i 1875: 4 Hester, 1 føll, 1 okse, 23 kuer, 1 kalv, 2 griser.


Eiere i 1875: "Sakfører Paulsens børn".

Det var flere hus her i 1875. I ett av dem bodde:
Rentenist og losjerende
Christian Hansen Blom f. 1801 og rentenist Marte Blom, hans søster f. ca. 1804 i Skien,
samt Amalie Blom, hans datter f. ca. 1839 i Gj.
Tjenestefolk i 1875: Tora Hansdatter fra Skien f. ca. 1861 og Inger Christensdatter fra Holla (fraværende) f. ca. 1841.
Blom hadde ei ku i husholdningen. Se Christian Bloms tidligere gård Falkum(2).

 

Kilde: Tinglysingsprotokollen (II 1, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag).
"Fæstebrev fra Morten Paulsen til Lars Torstensen og hustru paa et stykke jord og en have mod aarlig afgift respektive 6 og 2
kroner og med forkjøbsret for grundeieren til det bortfæstede med huse, dat. 22 jan., tinglyst 18. feb. 1882."

"Delings- og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 15 er udskilt, afholdt 29. nov. tinglyst 2. des. 1889."
 

 

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

3

12

29,30ab, 35

Falkum

Falkum nordre

Sagfører Paulsens Børn

13 - 2 - 13

36 mark 76 øre

 

 

Kilde: Folketellingen 1891.
Husmorens søster, Petrea Larsen var på besøk. Hun var født i Fredrikstad i 1851 og var ”lærerinde ved privatskole
i Kristiania."


Tjenestefolk samme år:
Gårdsgutt Knut Knutsen fra Saude (Sauherad) f. 1873, barnepike Hulda Børresen fra Skien f. 1873, husholderske
Marianne Jørgensen f. 1865 i Gj., fjøspike Tora Halvorsen fra Gransherad f. 1857, kokkepike Hilda Svendsdatter
fra Sverige f. 1872 , stuepike Anne Rasmussen f. 1865 på Hægna (Holla?), gårdsgutt Aksel Andersen fra Idd
f. 1848 og fjøsgutt Ludvig Eriksen fra Idd f. 1867.

 

Kilde: Tinglysingsprotokollen (II 1, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag).
"Delings- og Skyldsætningsforretning, hvorved bnr 18 er udskilt, afholdt 22. mai, tinglyst 4. juni 1897." 
"Delings- og Skyldsætningsforretning, hvorved bnr 20 er udskilt afholdt 28. okt., tinglyst 1. nov. 1898."
"Overenskomst mellem Morten Paulsen med flere angaaende vandledning fra Tvittingvannet, over deres grund, tinglyst 1. nov. 1898."
 


Se folketellingen 1900.

 

 

Familien Søren Blom Paulsen (herfra) bodde i Herman Baggersgate i Skien under folketellingen 1900.

Overrettssakfører, sorenskriver
Søren Blom Paulsen f. 26/11-1862.
g.m. "lærerinde paa aftenskolen" Henrikka Anker Hartmann f. 1864 i Larvik.
1. Halvor Paulsen f. 29/4-1888 i Skien. I Eugeniesg. 17, Kristiania i 1923.
2. Gulbrand Hartmann Paulsen f. 7/9-1889 i Gjerpen. I Eugeniesg. 17, Kristiania i 1923. 
3. Edle Paulsen f. 1891 i Skien.

Søren Blom Paulsen leide Goberg under Århus og bygde landsted der fra rundt 1901.  Se Århusv. 107 B "Goberg" under Århus.

 

 

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. II 1, Sted: Skien sorenskriveri.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 36 er utskilt, avholdt 21. nov., tinglyst 9. des. 1903." (Til A.G. Matsen?)
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 38 er utskilt, avholdt 5., tinglyst 7. des. 1904.

"Overenskomst mellem M. Paulsen som eier av dette brug, cand. Torstensen som eier av bnr 9 og A/S Søndre Falkum, som
eier av bnr 2, og Aasmund Nordgaard anggaaende vandledning over nævnte eiendommer, vandavgift av huse paa samme med
videre, dat. 14. mars 1906, tinglyst 12. jan. 1907."

"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 63, 64, 65, 66 og 67 er utskilt, avholdt 15. aug., tinglyst 9/ sep. 1908."
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 76 er utskilt, avholdt 1. nov., tinglyst 17. nov. 1909.

 

Se folketellingen 1910.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. II 1, Sted: Skien sorenskriveri.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 100 er utskilt, avholdt 12., tinglyst 13. mars 1912."

"Erklæring fra Morten Paulsen hvori tillates Skiens brukseierforening at forhøie vandstanden i Hjellevandet fra 14 til 16 fot
paa kanalens vandmerke i Skien, mot erstatning en gang for alle kr. 800, der er betalt, dat. 19. des. 1912, tinglyst 16. april 1913."
"Leiekontrakt, hvorved Morten Paulsen bortleier til Kammerherre Løvenskiold den til denne eiendom hørende strandbredd til
Falkumelven til henlæggelse av tømmer og lægtere, samt til passage for arbeiderne langs elven, alt for et tidsrum av 8 aar fra 1. jan.
1915 mot kr. 1.000.- engang for alle og ca. 10 læs ved aarlig saa længe leietiden varer, dat. 9., tinglyst 18. nov. 1914."

 

 


Området ble overført til Skien ved byutvidelsen i 1917. Det er også etter denne tiden utskilt en rekke hustomter, både for salg og for feste. Dette hører derfor til Skien kommunes historie og hører ikke lenger til "Gamle Gjerpens" historie.

 

Tunet med bygningene og den resterende jorda ble i 1927 solgt til skipskaptein Halvor Folkestad. Se nedenfor.
 Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. II 1, Sted: Skien sorenskriveri.
"Skjøte fra Morten Paulsen til kaptein
H. Folkestad paa dette bruk for 70.000 kroner, dat. 1. aug., tinglyst 29. sept. 1927."
"Skrivelse fra Fylket av 12/8-1927 hvori samtykkes i at skjøtet kan tinglyses uten opmåling og kartlægning, tinglyst 29/9-1927."

Skipskaptein
Halvor Folkestad (Halvor Hansen Folkestad) f. 8/5-1876 i Bø, Telemark d. 1956, gravlagt 9/8-1957 på Nordre gravlund i Skien, s.a. Hans Sørensen Folkestad og Guro Halvorsdatter Eika.
g1g m. Helga Knutsdotter Bergve død før 1910 uten barn.
g2g 28/2-1918 m. Ellen Marie Ballestad fra Ballestad(50) f. 18/11-1891 d. 16/10-1970, d.a. Lars Eriksen Ballestad.
1. Hans Einar Folkestad (Einar Folkestad) f. 30/6-1919 d. 26/11-1990. Gravlagt ved Færvik gravsted i Arendal.
2. Gerd Folkestad f. 1922 g.m. Kristian Skou fra Skien f. 4/8-1921 d. 25/12-2006. Hun er bosatt i Eiksmarka.
3. Lars Halvor Folkestad f. 19/8-1929. Overtok gården.

Eier 1927.

 

Fra Grunnboka: "Andel av Hjalmar Johansens gate 15 (Gnr 300, bnr 1941) er overdradd til Lars Halvor Folkestad (11.06.1974)."

 

Lars Halvor Folkestad f. 19/8-1929 på Falkum d. 24/2-2012 i Skien.
g.m. Reidun Isaksen f. 1932.
1. Fredrik Folkestad f. 1957.
2. Svein Halvor Folkestad f. 1959. Overtok gården.
Eier 1974.

 

Fra Grunnboka: "Hjalmar Johansens gate 15 (Gnr 300, bnr 1941) er overdradd fra Lars Halvor Folkestad til Svein Halvor Folkestad (08.01.2004)."

Svein Halvor Folkestad f. 1959.
g.m. Elisabeth Margaretha Adolphsen f. 1959.
1. Ellen Marie Folkestad f. 1987.
2. Henrik Folkestad f. 1991.
Eier 2004.

Fra Grunnboka: "Andel av Hjalmar Johansens gate 15 (Gnr 300, bnr 1941) er overdradd fra Svein Halvor Folkestad til Elisabeth Margarethe Folkestad (04.09.2009)."
 

 

(C) Gard Strøm.