| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Rising
Gård nr. 58 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 09.07.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Rising nordre - Klokkergården
Landskyld 4 huder.

Tidlige Eiere.
Nordre Rising tillhørte allerede i middelalderen Gjerpen kirke og ble regnet som en fullgård. Gården ble brukt som
klokkergård og skulle derfor ”altid været frij for Skat.” (1603).
Hele Gjerpen prostigods med kirken, ble solgt til admiral Cort Sivertsen Adeler i 1673. Disse eiendommene ble i
Adeler-slektens eie fram til Herman Leopoldus, senere adlet og tok navnet Løvenskiold, kjøpte dette i 1735.
2 huder av Rising nordre (halve), ble i 1768 makeskiftet med prestegårdens seter i Luksefjell (Sætret). Dermed ble
Rising nordre(A) presteenkesete for Gjerpen, mens Løvenskiold ble eier av Sætret.
Omtrent samtidig ble Rising nordre(B) solgt til Ulrich Cudrio på N. Venstøp.

Tidlige Brukere.
Gjengjerdsskatten 1528: "
Annen Riisingardt haffuer prouesthen sectt till"
Bygningsskatten 1592/93: "
Nordre Risning. Denne grd. Bruger Klockeren Och Boer therpaa."
Bygningsskatten 1603/04: "
Klockergrd, haffuer alltid været frj for Skad, gaff och nu inthed."
Skattematrikkel 1611: "Bruges af Klockeren"
Skattematrikkel 1612-1618: "Bruges af Klockeren,
Biørn Stulen"
Skattematrikkel 1619-1625: "Bruges af Klockeren, (Anders?)"
Sognepresten Henrik Horn brukte gården i 1625 og i 1626, ifølge skattematrikkelene.
Skattematrikkel 1627/28: Olle Rising (Olluf/ Ole) Riising fra 1627.
Skattematrikkel 1627/28: "
Nordre Rising - Øde Fattig".

Anders Klocher g.m. Elline d. 1623. ”Ellinie Klochers” ble henrettet som heks i 1623.
De bodde på klokkergården N. Rising fra ca. 1620.

Fra sakefallsregisteret (bøteregisteret) av 1623: (Avskrift: Jan Christensen).
”Jordue Goudtz som er annammet effter dem som for deris misgierninger Er bleffuen henrettet saauell som Lanndst foruist. Annammet halffpartten aff Anders Klochers Boe, effter hanns høstrue Elline som bleff hennrettet effter Medfølgende Wordningsbreffs inndhold.
Penge - 32 1/2 dlr.”

Fra skattematrikkelen 1647:
”Riising nørdre som Olluff besider, schylder 4 huder till Gierpen kirche med bøxell. Er en ringe
gaardt och forset paa landschyld. Er taxerit for 2 1/2 fierdingsgrdt i schat, 3 dr. 3 mk.
Kongl. Ma. paa kierchens wegne bygger.”

Sogneprestens manntall av 1664:
”N. Rising Skyld: 4 huder. Opsidder: Oluf 58. Tieniste-Drenge: Mogns 13.”

Fra skattematrikkelen 1670:
N. Riising. Olle bruger, Schylder 4 huder som Gierpen Kirche med bøxell ehr ejende.
Giffuer Schat 8 Rdl.

Leilendingen Erik Riising fra ca. 1678.

Sogneprest
Niels Halvorsen Archtander
f. ca. 1630 d. 1681.
g.m. Gjertrud Andersdatter f. ca. 1634 d. 2/7-1689 (bg. 10/7-1689). ”min Sl. Værmoder Giertrud Andersd. Sl. Her Nils Halvorsens paa
Gjerpen 55 aar gml. og dødde paa Rising d. 2. Jul.”
Br. 1680.

Enka var bruker av N. Rising i 1681. Se Gjerpen Prestegård.

Klokker
Solve Klokker

g.m. Marthe Olsdatter f. ca. 1638 bg. 22/5-1684. ”Solve Klokkers Enke Marthe Olsdtr. 46 aar.”
Br. i 1684.

Rising nordre ble delt i 2 bruk i ca. 1690.

Se Nordre Rising(1) og Rising nordre(B).

(C) Gard Strøm.