ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Ås
Gård nr. 13 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 31.10.2018


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Nordre Ås
Delt fra hovedbølet Ås før 1398.

Den første eieren av Ås nordre finner vi i Biskop Eysteins røde bok fra 1398-1454. Det var da sognepresten i Gjerpen som var eier av 1 markebol.
Rekken av videre eiere er utførlig omtalt i Gjerpen bygds historie (Terje Christensen), bind 3, s. 544.

De første leilendinger vi kjenner til på nordre Ås er Oluff Beda og Sondre som var nevnt i skattelister i 1611.
Oluf Beda
var også nevnt i 1647. Vi kan se av utdraget i sakefallsregisteret nedenfor at han var sagmester.

Fra sakefallsregisteret (bøteregisteret) 1640:
”I lige maade Annammet aff Olluff Aases saugmester i Gierpen sogn, Nemblig Christoffer Jenssen for it leyermaall hand med
it Quindfolch, Nemblig Gunhild N. Begich, er tilldømbt at bøde Pennge - 12 dlr.

Fra skattematrikkelen 1647:
”Nørdreaass som Olluff Beda paaboer, schylder 4 huder 9 schindt. Deraff eier Gierpen proustj 2 huder med bøxel,
unge Giert Jansen Trinepoll i Scheen 1 ½ hud och Olluff Søndre Aas 15 schindt. Er lagt for bundens (bondens)
armod schyld for 1 fuldgaard: 6 daler. Kongl. Majestet bygger.”

Ole Engelssøn eide i N. Ås 4 huder og 9 skinn i 1653. Se S. Ås.

Kilde: Bratsberg lensregnskap – Odelskatt 1653.
Rolf Aass eier i Solberrig og Thueten 8 lispund
Ole Engelssøn eier i Nordre Aass 2 ½ huder 3 skind.

Den neste vi kan finne på nordre Ås er Torger som var nevnt i 1654.

Gruvearb., leilending
Torger Aas

1. Mads Torgersen f. ca. 1624.
Se nedenfor.
2. Erik Torgersen.

Kilde: Oberbergamtet pakke 16f, 1654-1655.
Blant de som bryter malm for verket er nevnt:
Torgeir N. Aas og hans sønner Mads og Erik

Kilde: Oberbergamtets regsnakp 1655-56 , pakke 16f
Hyttebønder og andre som har solgt kull:
Toleff Dyrkoll, masovnskull  65 lester
Hans Eriksrød, masovnskull  14 lester og hammerkull 3 lester
Torgeir Aas, masovnskull       33 lester
Ingeri Gulset, masovnskull    30 lester

Gruvearb., leilending
Mads (Olsen?) Aas
  f. ca. 1624 (f. 1612 i følge begravelsen) bg. 1/9-1706. “Mads Aas, 94 aar, 9 maaneder.”
g1g m. NN f. ca. 1624 bg. 12/4-1685.
”Mas Aases qnde 61 aar g.”
trol. 6/4-1687 m. Anne Nilsdatter f. ca. 1637 bg. 23/10-1687.
”Matz Aases trolovede Anne Nilsdatter 50 aar g.”
g2g 21/11-1688 m. enke Anne N. fra Lardal f. ca. 1632 bg. 24/12-1720.
”Mads Aases enche Anne 88 aar.”
1. Ole Madsen f. ca. 1662.
Denne Ole finner vi ikke i Gjerpen senere.
2. Gunhild Madsdatter f. ca. 1666
g.m. Jens Andersson fra Sverige. Se Fossum 1711.
3. Karen Madsdatter. På Ås i 1702.
Br. i 1661, 1665.

Mads drev halve bruket i 1665. Ved sogneprestens manntall av 1664 ble Mads registrert som 40 år, d.v.s. f. ca. 1624,
men ved hans begravelse i 1706 skrev den neste presten at han var 94 år og 9 måneder og altså født i ca. 1612.
1624 er nok et riktigere fødselsår.

Trolovelse i Gjerpen kirke den 8. trin. 1688: ”Matz Aas og Anne N. En Enke fra Lauerdal med pas fra Herr Bastian.”

En ”Sondre Fjeldet” hadde i 1692 sammen med ”Mads Aas”, brutt ut 200 tønner malm ved gruvene i Siljan på Børtings befaling.

G.br., leilending
Gunder Halvorsen Aas
f. ca. 1635 bg. 28/3-1703. ”Gunder Aas 68 aar.”
g.m. Berthe Larsdatter f. ca. 1633 bg. 29/4-1722.
”Gunder Aases enche Birte 89 aar.”
1. Hans Gundersen
g. 17/5-1692 m. Margrete Jensdater. Bodde i Skien. Han skrev seg Hans Aas.
2. Karen Gundersdatter f. ca. 1667
g.m. Peder Jensen. Se S. Bø(B).
3. Ingebret Gundersen f. ca. 1670.
Se Rosvald.
4. Ragne f. ca. 1680 bg. 16/4-1697.
”Gunder Aases datter Ragne 17 aar g.”
5. Lars Gundersen (Lauritz) dpt. 5/6-1681.
Se N. Ås(A).
Br. 1670.

Fra skattematrikkelen 1670/71:
”N. Aas, Gunner bruger, schylder 4 hdr 9 schind huor aff  Gierpen proustie er ejende 3 huder 9 shind med bøxell,
och Andrej Cornitz 1 hud, giffuer Schatt 9 Rd 29 sh.”

Kilde: Bratsberg amt pakke 304. 13 jan 1676:
Gunder Aas ble stevnet for gjeld til Andreas Cornish, rådmann i Skien.
Skal betale for 5 års resterende landskyld av 2 ½ hud og 2 skinn.

Landskyld i Gunder Halvorsens tid av N. Ås: 2 1/2 hud og 2 skinn (eller 2 huder og 8 skinn).

Kilde: Bratsberg amtsarkiv pakke 304 – Stevninger. Dato 10 september 1677. Avskrift: Jan Christensen.

”Hilser deg Faltin Hanssøn och din bestemoder Dortte, med Gud, vider at for meg klagelig haver beret og tilkjendegivet Gunder Aas
huorledes du Faltin Hannsøn uformodent uden ringeste geviss aarsag overfalt, i din faders gaard, kort forleden, da hand med fleere
havde veret i udskrivelse och fra byen vilde gaa hiem, och da paa veyen som gaar igiennem din faders gaard Wenstub, hannem overfaldt  ........................ derpaa din bestemoder udkommet och greb hannem bag i haaret, saa det lod sig ansee, som paa Stratenrøvers viis at de hannom wille tracterit, om iche skole mesteren dersamesteds, Mads Pedersen, havde udkommet och hielp hannem paa fri fod, Huilchet hand iche upaatalt kan lade passere, men formener at begge bør staa til rette, derfor bøde i høyeste maade.................

Befales Faltin och hans bestemoder Dortte at møde i rette eders werneting, det første efter denne stevnings lovlig forkyndelse, holdet,
for sorenskrifveren och laugretten, som derudi forsvarlig haver at kienne.
Til same tiid och sted citeres Madz Pedersen Scholemester tilholdende paa Winstub, herom eders sandhed med borger-eed at tilstaa,
Item Ifvuer Wenstub, Steen Berberg, Tollef Falchumb.

Enhver at tilstaae huorledis J tid efter anden av Hans Faltinsen er overfalt, opgiort wild och overlagt, och sønnen det samme med vil efterfølge,
huoraf dommer och øvrighed kand fornemme huad folck di er, och huorledis de sig med enhuer forholder.................
Scheen, 10 sept 1677.”

 

Kilde: Bamble tingbok 1686, 15 nov 1686. Avskrift: Jan Christensen.
Følgende personer ble dømt på tinget til å betale resterende landskyld og tiende til velbyrdige frue Anna Pelt:
Abraham Hougn, Johannes Mellem Fossem, Peder og Anders Jønnevald, Gunder Aas, Mons Luxefield, Hans Borge For Baasserøed,
Kistes oppsittere, Stullen oppsittere, Erich Nøglegaard, Torgeir Klefuen, Hans Borge.

En Johannes Gundersen Aas i Gjerpen var utskrevet soldat fra 1699 og var soldat også i 1701.

10/7/1703      GUNDER HALVORSSØN AAS         Bamble Skifteprot. nr. 2, pag. 222a.
Nordre Aas     Arvinger: Enka: Børte Laursdatter og barna:
               1. Hans Gunderssøn,     myndig,
               2. Ingebret Gunderssøn, --”-- ,
               3. Laurs Gunderssøn,    over 18 år,
               4. Karen Gundersdtr.
Brt:    32 - 0 -  6
Gjeld: 114 - 0 - 20 (insolvent).

Nordre Ås ble delt i to parter i 1689. Se N. Ås(A) og N. Ås(B).


(C) Gard Strøm.