ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | SØKBARE KILDER | LINKER | HJELP |


Vestre Borge
Gård nr. 73 i Gjerpen kommune i Telemark. Overført til Skien kommune i 1964.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 01.09.2018


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Gamle Vestre Borge

"Gjerpen bygds historie" (Terje Christensen - 1985), mener at den gamle gården Borge skal ha fått sitt navn fra en
tidligere bygdeborg, som visstnok skal ha blitt anlagt i Borgeåsen under folkevandringstiden (400-600 e.Kr.).
Rundt vikingtiden (800-1000) skal stor-gården Borge ha blitt delt i østre og vestre Borge, Borgestad og Åkre.

V. Borge grenser i nord til Enggrav og Menstad, i øst og syd til Åkre (tidligere til Ø. Borge, som Åkre var en del av) og
til Borgestad i vest.


Åkre i forgrunn og de 2 daværende Vestre Borge-gårdene bak. Tegning fra rundt 1795. Skannet fra "Gjerpen Bygds Historie" bind II.
 

Oldtidsfunn.
Fra steinalderen (frem til 1500 f.Kr.) er det funnet en ”flekkpil” av grå flint. Fra jernalderen er det funnet forskjellige
jerngjenstander og skjelettdeler. Flere gravhauger.

Borge-gårdene ble trolig ryddet i eldre jernalder (500 f.Kr. - 800 e.Kr.). Deling til østre, vestre og Borgestad har skjedd
på usikkert tidspunkt, men trolig før 1398.

Første skriflige kilde er Biskop Eysteins ”Røde bok” (1398) forteller om  ”Borge, Svanlaugs Borge og sønste Borge”,
hvor Gimsøy kloster eide henholdsvis 9, 16 og 16 øyre.

Gjengjerds-skattemanntallet av 1528 er den neste skriftelige kilde. Den forteller om vestre Borge (Brynhild),
østre Borge, (Solve), Åkre (Per - Peder) og Borgestad (Søren), som separate gårder.

Tidlige eiere.
Kilde: Alexander Rabe Von Pappenheims ”Jordebog over Bratsberg Len” (ca. 1615):
Torgeir
Schielle” (Skjellaug i Lunde i Telemark) 1 ½ hud.
Rannild Simmensdaatter
(Ragnhild Simensdatter Meen) 1 ½ hud.
Olluff Hettued
i Nesherrit (Håtvedt i Nes, Sauherad) ½ hud (6 skinn)
Gimsø kloster
½ hud.

Kilde: Statholderskapets Jordebok over Bratsberg 1624:
Torgier Skiellagz godtz
: Odel: I Skjellaug i Lunde: ½ tønne, 2 mæler og i ”Jembdall: 3 mæler.
Hans gifting-gods
: Holte i Sauherad: ½ tønne og (V.) Borge i Gjerpen: 1 ½ hud.
Lauritz Borgez godtz
: Odel: V. Borge: 1 ½ hud, Farsjø i Sannidal: 1 hud, Holte i Sauherad:
½ tønne korn og Simenstad i Gjerstad (Nedenes Len): ½ hud.
Oluff Haatvedtz godtz
: Odel: Eriksten i Bø: 2 ½ tønne, Kiise i Nes i Sauherad: ½ tønne,
Gurstad ( i Bø?): 1 ½ tønne, (V.) Borge i Gjerpen: ½ hud.
Hans gifting-gods
: Tveten i Lunde: 2 mæler (korn). Pantegods: Haatvedt i Nes i Sauherad:
3 t., Farsø i Sannidal: 1 ½ mk. penge.

Tidlige brukere.
Første kjente brukere i følge Gjengjerds-skatten 1528: Brynild Borge og Solve Borge.

G.br., leilending
Brynild Borge
betalte gjengjerdskatt i 1528.
Br. i 1528 og 1542.

G.br. og leilending
Nils Borge
Br. i 1593 og 1628.

Nils Borge er nevnt som vitne i et rettsdokument angående søndre Mæla i 1599, sammen med Arne Borge.
Se Arne Borge på Ø. Borge.

"Marthe Vestre Borge" eide i 1615 to huder i Furuvald.

Familien nedenfor er veldig vanskelig å få en sikker oversikt over pga mangel på sikre kilder.

G.br., leilending
Amund Borge
(fra Ø. Borge?) f. ca. 1610 d. før 1647.
g.m. Marthe f. ca. 1614 bg. 21/8-1687. ”Marthe Borge 73 aar.”
1. Oluf Amundsen f. ca. 1626, iflg. prestens manntall. Se nedenfor.
2. Signe Amundsdatter f. ca. 1629 g.m. Steen Olsen. Se Kråketo.
3. NN. Amundsdatter bg. 4/9-1686. ”Anders V. Borgis gamle søster.”
4. Anders Amundsen f. ca. 1632. Se nedenfor
.
5. Gunhild Amunsdatter f. ca. 1641 bg. 2/10-1697. ”Anders Vest Borges søster Gunhild Amunsdatter”. Ugift. Bodde trolig her.
6. Knud Amundsen. Eide i 1670 1 hud i V. Borge. Datter: Else Knudsdater g.m. Anders Halvorsen fra Siljan i Eidanger. Hadde hus på Osebakken. Else var enearving av denne
    huden i V. Borge i følge skifte av 6/12-1728.
Br. 1629.

Oluf Amundsen herfra f. ca. 1626 d. ca. 1671. Trolig ugift.
Oluf drev gården sammen med sin mor fra 1645.

Enka Marthe bodde her i 1647 og 1664.

Kilde: Fra skattematrikkelen 1647:
”Westre Borge som Marte paaboer, schylder 4 huder. Deraff eir Effuin Schellag (i Lunde?) och Ragnhild Simensdater
med bøxell 3 huder, Kongl. Ma. 1/2 hudt, och Swonum Haatuedt i Tellemarchen 1/2 hudt.
Er en ringe gaardt
och besidderen wformuende. Er lagt for 1/2 gaards scat, penge 3 dr. Bunden bygger.”

Kilde: Sakefald (bøter) 1655.
Morten Borge, Annders Howenn, Tønnis Meenstad, Oelle Ballestad, Jørgenn Bosserød och Gunder Bechewold, enn huer tilfunden att bøde 2 m. Sølff for di iche i Rette tid møette at holde wacht, offuer enn Thiuff, som Fengslige war anholdenn, er Pennge - 6 dlr.”


Eierforhold 1660-tallet.
Borgermester Caspar Barnholt ½ hud (klostergodset).
Enka etter Amund Borge, Marthe eide i 1661 1 ½ hud i gården.
Caspar Barnholt
kjøpte mellom 1661 og 1668 1 hud av Marthe.

Det er nevnt i sogneprestens manntall av 1664 at enken brukte 2 huder (boende her med sønnen Anders Amundsen)
og at hans bror Oluf Amundsen brukte 2 huder.

G.br., selveier/ leilending
Anders Amundsen Borge
herfra f. ca. 1632 bg. 29/3-1705. ”Anders Amundssen Westborge, 83 aar 1 maaned 14 dage gl.”
g1g m. NN f. ca. 1636 bg. 9/1-1686. ”Anders Vest Borges qnde, 50 aar.” 
g2g 1688 m. Marthe fra Eidanger f. ca. 1632 d. 1704.
1. Else Andersdatter f. ca. 1664 g.m. Ole Ellefsen. Se V. Borge(4).
2.
?Amund Andersen f. ca. 1668. Se Søli øvre(B).
3. ?Marthe Andersdatter f. ca. 1670 g.m. Amund Clausen fra Enggrav. Se Søli øvre(B).
4. ?Kirsten Andersdatter g.m. Jon Svendsen i Borgestadstranden?
Br. 1671.

Kilde: Skattematrikkelen 1670/71:
”Westre Borge. Anders bruger, schylder 4 huder hvoraf hans selff ehr ejende ½ hud, laugmand Chlaus Andersen,
2 ½ hud med bøxell og Knud Amundsen 1 hud. Giffuer schatt 8 Rdl.”

Gården, som hadde en landskyld på 4 huder, ble delt i to bruk i 1695.

Se V. Borge(1) og V. Borge(4).

(C) Gard Strøm.