| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Kråketo
Gård nr. 101 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 06.03.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Gamle Kråketo
Landskyld 1647: 1 hud.

Landskyld 1660: 1 ½ hud med Gunderås.

Kråketo ligger ca. 100-120 m.o.h. i nord-vestlig retning. Gården grenser i nord til Langerød og
Fløtterød. I øst til Bakken skog, i syd til Lid og i vest til Fossjordet og Øvrum.

Ingen kjente oldtidsfunn.

Oluf Rygh: Navnet ble på norrønt skrevet for Krákató eller Krákutó. Antagelig av fuglenavnet
Kráka
.  Andre ledd er -, en liten grønn flekk mellom klipper og kratt.

Kråketo ble trolig ryddet i gammelnorsk tid (1000-1350). Lagt øde under svartedauen, nyryddet
og atter bebodd mot slutten av 1500-tallet.

Gården er første gang nevnt i biskop Eysteins ”Røde bok” (1398) som ”Krakato”. Videre har gården
blitt skrevet for Krageto (1593), Krageto med Guneraas (1665) og Kragetow med Gundesaas (1723).

Kråketo ble regnet som en ”einvirkesgaard”, liten gård, i gammelnorsk tid. Trolig med en landskyld
på 9 øyre (med Gunderås). I 1593 ble Kråketo skattet for en kvartgård.

Kråketo seter ligger vest for Øvrumskollen, øst for Stor-Ødegården under Fløtterød.
Litt skog med havn til besetningen.

Tidlige eiere.
Ei landskyld på 5 øyre var i 1398 eid av Gjemsø kloster, kongen av Danmark og Norge fra Reform-
asjonen ca. 1636, borgermester Barnholt i Skien ca. 1660, lagmand Claus Andersen, Meen-slekta
senere på 1600-tallet og Karen Kittilsdatter Meen ca. 1680, Lucas Mogensen 1686. Han solgte Kråketo
til leilendingen Steen Olsen i ca. 1690.

Tidlige brukere
.

G.br., leilending.
Lauritz Glørsen
fra Klepp, s.a. Glør Klep.
Br. i 1605 og 1611.

Lauritz Glørsen brukte også Klepp i tiden 1610- 1614.

G. br., leilending.
Olluff Olufsen Kraagetoe
.
1. Steen Olsen f. ca. 1632. Overtok bruket.
Br. i 1625, 1645 og 1663.

Fra skattematrikkelen 1647:
”Kragetaae, Olluff bruger, schylder 1 hudt, och giffues aff en ødegaards plads sex schindt, som
Gimsøe closter eier med bøxell. 6 mk. Kongl. Ma. paa Gimsøe closters wegne byger.”

”Gamle Astri Krageto, hen ved 100 år gml.” f. ca. 1613 bg. 21/5-1713.

G.br., selveier
Steen Olsen Kraagetoe
herfra f. ca. 1632 bg. 29/10-1698. "
Sten Kraageto 66 aar g."
g1g m. ukjent kone som dør før 1681.
g2g 4/9-1681 m. Signe Amundsdatter fra V. Borge f. ca. 1629 bg. 12/11-1721. ”Signe Krageto fra W: Borge 92 aar.”, d.a. Amund Borge.
1. Maren Steensdatter f. ca. 1672 g1g m. Mathias Olsen. Se Kråketo(2).
Br. 1663.

Steen delte bruket i to like store deler rundt 1690 og lot svigersønnen Mathias Olsen få den andre delen.
Etter at Steen døde ble enken sittende med gården.

26/11/1698     STEEN OLSEN KRAGETOU      Bamble Skifteprot. nr. 2 pag. 114b.
Kråketo          Tilstede: Sorenschrifver Peder Pedersen og
                     Lagrættemænd: Harald Bølle og Ole Borge.
                     Arvinger:                             
                     Enka Signe Anundsdtr.
                     og hans barn: Maren Stensdtr., avlet med hans første salige qvinde.
                     Maren Stensdtr. var g.m. Hans Olsen.
Brt: 45 - 0 - 20
Net: 40 - 2 -  4
Jordegods:
Kraaketo "med underliggende Setterboel Gunnisaassen" (Gundersrød), som er kjøpt av Lucas Mogensen.
Kjøpebrev dat. 13. jan. 1690. Skyld = 9 skind med byksel og herlighet, verdi 35 rdlr.
Boet hadde ingen annen gjeld enn 2 mark til Ole Flaaterud "for liigkisten at giøre" og skifteomkostninger,
4 rdl, 16 skilling.

6/12-1728            ANDRES HALVORSEN død.    Bamble Skifteprot. nr. 3A, Fol. 129b
”Osebachen”          Arvinger:
i Gjerpen               Enka Else Knudsd.  og barna
                        1. Anders Andersen 24 år.
                        2. Niels Andersen 1 år.
                        3. Christense Andersd. 21 år.
                        Enkens far: Knud Amundsen død. Faster, Signe Kraaketo død.

Brt: 315-3-22.
Nt: 231-1-22.
Hvori medregnet jordegods:
1. Borge vestre i Gjerpen, 1 hud. Takst 30 rd. Enkens arv etter hennes far.
2. Siljan i Eidanger 2 huder 7 ½ skinn. Takst 80 rd. Skifteb. 30.3.1726. SKjøte 15.7.1726.
3. Kraaketo 2 ½ skinn. Takst 8 rd.
4. det iboende hus. Takst 90 rd.

Kråketo ble delt i 2 bruk i ca. 1690.

Se Kråketo(1) og Kråketo(2).

(C) Gard Strøm.