| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Grini
Gård nr. 57 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 07.11.2014


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Grini Nordre - Grini store
Landskyld 8 huder. Se tidligere "Gamle Grini."

Kilde: Norske Herredags Dombøker I, side 282. Datert 3. Oktober 1578.
Simen Dolfføenn (Dolva) i Møllom sogenn (Melum sogn), som mente seg å ha odel i gaarden Grindj, liggendis udj Gierpenn sogen.

Amund Toressøn Grinde (Grini)
Br. i 1580/1585.

En Amundt eller Anund Grinde er nevnt blant bøndene i Bamble fogderi som i 1585 skattet for utførsel av eikestolper.
Gårdsnavnet er lite trolig feil for Rinde, for i samme regnskap finner vi en Anund Grinde som sammen med Mari Tufte skatter for leie av Kronens sag Ås i Gjerpen. Han bodde etter alt å dømme på Grini i Gjerpen, der vi samtidig finner en Kittel Grinnie (NRA, RK, Lensr., Bratsberg len, legg 1.1, Lensregneskap 1585–86).
Antakelsen støttes av at Ammundt Grinne i 1580 var lagrettemann i Gjerpen. Omskriften rundt seglavtrykket hans viser bokstavene AMON TORESØN (NRA, Fra DRA 1996, Privatarkiv før 1660, papir. Munk, Erik. C. Originale dokumenter, nr. 52, utrykt diplom orig. papir, datert 22. februar 1580). Christensens fremstilling av brukerrekken for Grini kan dermed suppleres med oppsitterne Kittil og Amund Toresson. (Av Per Reidar Christiansen i ubenyttet artikkel 2009.)

Eierforholdene vedrørende N. Grini 1615:
Gjerpen prosti eide 1 hud. Dette ble i 1668 gjennom den Dansk-Norske kongen solgt til Cort Adeler.
Simen Meen eide 3 huder.
Søren Rafnes i Bamble eide 2 ½ huder.
Adelsmannen Peder Iversen eide 1 hud.
Tollef Holm eide ½ hud (6 skinn).

Tilsammen 8 huder.

Eierforholdene 1624:
Simen Meen eide 1 hud (odelsgods) samt 2 huder (pantegods).
Forrige borgemester i Skien Anders Christensen eide 3 huder (pantegods).
Tollef Holm eide ½ hud (pantegods).

I dette skatteregnskapet mangler 1 ½ hud.

G.br., leilending Olluf Grini brukte N. Grini  i 1611 og i 1625 og betalte sin tiende.

Det var nok en heftig krangel her i 1615 mellom Olluf Grinis kone og gårdsdrengen (Amund)
på den ene side og Svend Slakter på den andre. Se nedenfor.

Kilde: Sakefallsregisteret (bøteregisteret) for Bamble 1615 (avskrift: Jan Christensen).
”Annammett aff Suend Slagtter for hannd sloug Olluff Grinnis Quinnde ett staffuerslaug (stavslag), Pendinge - 1 dr.
Annammett aff Olluff Grinnij for hanns Quinde slog fornevnte Suend slagtter ett staffuerslaug, Pendinge - ½ dr.
Annammet aff Olluffs dreng Amund for hand sloug fornevnte Suend Slagtter igienn ett slaug, Penfinge - ½ dr”

 

Kilde: Sakefallsregisteret (bøteregisteret) for Bamble 1622 (avskrift: Jan Christensen):
”Anamed aff eptherschr. (etterskrevene) for wlydelse (ulydighet), med fworinngschab (skyssferd), Jenns Fossen, Johan Bøe, Annders Bøe, Birite Grinj, aff huer en halff daller, Ehr Pennge - 2 daler.”
Det vites ikke om den ovenfor nevnte Birte Grini var gift med Olluf Grini her eller Niels på søndre Grini.

Fra sakefallsregisteret (bøteregisteret) av 1629:
”Annammed aff Erich Liming och Tallach Grinie for wlydigheede medt schydsfærd, Pendinge - 2 dlr.”
Denne Tallak Grini finner vi ikke i noen av skattelistene, men han har tydeligvis holdt til her.

G.br., leilending
Svend Nilsen
f. ca. 1605.
1. Nils Svendsen f. ca. 1664.
Br. 1634.

Dette i følge prestens manntall av 1664 og 1666.

Fra skattematrikkelen 1647:
”Grinj nordre som Suendt besidder, schylder 8 huder. Deraff Marte (Simensdatter) Linj (Linna) i Bamle 7 huder med bøxell, och
Gierpen proustj 1 hudt. Er lagt for 1 ¼ grds schat, penge 7 ½ dr. Marte Linj (Marte Linna) i Bamle bygger.”

G.br., selveier
Christen Simensen Grini
fra Meen f. ca. 1615 bg. 25/10-1698. ”Christen Simenssen Grinni, 83 aar g.”, s.a. lensmann Simen Dyresen Meen.
g.m. Boel Engebretsdatter d. før 1681.
1. Simen Christensen f. ca. 1648. Se nedenfor.
2. Gunder Christensen f. ca. 1648. Se N. Grini(A).
3. Ingebret Christensen f. ca. 1651.
4. Ingebor Christensdatter f. ca. 1653 g.m. Solve Nilsen. Se Augestad(2).
5. Hans Christensen f. ca. 1654. Se Ø. Borge.
Br. 1670.

Christen bodde tidligere på Augestad. Han ble gjennom arv eier av 7 huder i N. Grini.
Det kan være flere barn her.

Fra skattematrikkelen 1670-71:
”N. Grinj. Christen paaboer schylder 8 huder heraff hand selff er ejende 7 huder med bøxell och
Gierpen Proustj 1 hud. Giffuer schat 16 Rdl.”

Vi tar med sønnen Simen Christensen Grini her, selv om han for det meste bodde i Skien.
Det kan også være interessant å følge hans enke Sara Lucasdatter.

Gårdbruksarbeider, innerst
Simen Christensen
herfra f. ca. 1648 bg. 27/12-1685. ”Simen Grinni 37 aar.”, s.a. Christen Simensen Grine.
trolovet i Skien 28/11-1677 m. enke Sara Lucasdatter f. ca. 1649 d. mars 1738. ”Sara Lund, 89 aar.”, d.a. Lucas NN.
1. Lars Simensen f. ca. 1679 i Gjerpen. Se Båserød.
2. Boel bg. 13/8-1682. ”Simen Grinnis d. Boel. Hiemmedøbt, og strax død.”
3. Ingebret Simensen dpt. 12/4-1684. ”Simon Grinnis s. Engebret.”

Simen Christensen var odelsgutten her, men døde før overtakelse av gården.
 

Sara Lucasdatter var enke etter snekker Lauritz Truelssøn i Kverndalen. Han ble begravet i Skien den 15/8-1675, 30 år gml. I følge skifte etter Lauritz hadde de ingen barn i sammen, men det var nevnt at Lauritz hadde en sønn fra sitt 1. ekteskap som het ”Aasle” og at barnets farbror var Erich Truelssøn (Erik Trulsen).

Vi kan av Skien 1. kirkebok se at Lauritz Truelssøn gifter seg den 27/5-1672 med Ellen Rasmusdatter. De døper barnet Asle den 26/8-1672.  Ellen dør og blir begravet i Skien den 30/5-1673, 41 år gml.
Siden gifter altså Lauritz Trulsen seg igjen i Skien kirke den 13/9-1674 med piken Sara Lucasdatter, men de får som tidligere nevnt, ingen barn sammen.
Kilde: Kirkeboker for Skien.

Enka Sara Lucasdatter ble g3g m. Gregorius Olsen Lund. Se Lund(2).

N. Grini ble delt i 2 bruk i 1688.

Se det utskilte bruket N. Grini (B).

(C) Gard Strøm.