| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Klepp
Gård nr. 85 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.

 

Oppdatert 17.11.2014


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Gamle Klepp
Landskyld 1398: 14 øyre.

Matrikkelgården Klepp ligger helt i enden av Kleppveien.
Gårdsområdet ligger delvis i bakket terreng mot vest.

Gården grenser i nord til Lid og Ramsåsen, til Eidanger i øst og syd og til Høgset og Lid i vest.

Ingen oldtidsfunn eller gravhauger.

Klepp ble trolig ryddet mot siste del av vikingtiden (800-1000).

Ifølge O. Rygh, var gårdsnavnet på gammelnorsk Kleppr, som betyr fjellknaus.

Eldste skriftlige kilde: Biskop Eysteins ”Røde bok” 1398, som forteller oss at Klepp var eid av
Gjemsø kloster med ei landskyld på 14 øyre.

Tidlige eiere.
Gjemsø kloster fra middelalderen (i 1398). Fra reformasjonen på 1530-tallet, konfiskert av den
Dansk/Norske kongen. Lagmann Claus Andersen i Skien kjøpte Klepp på begynnelsen av 1660-
tallet. Borgermester i Skien, Hercules Weyer overtok den i ca. 1700.

Tidlige brukere.
Glør ca. 1593, Lauritz Glørsen Klep i 1610 og 1614 (se også Kråketo).

G.br., leilending

Hans Lauritzen Klep
herfra f. ca. 1614 d. etter 1671, s.a. Lauritz Klep.
g.m. NN.
1. Tore Hansdatter f. ca. 1635 g.m. enkem. Jon Olsen. Se nedenfor.
2. Lisbeth Hansdatter f. ca. 1649 g1g m. Reier Arnesen. Se Skauen u. Ø. Borge.
3. Lauritz Hansen Klep f. ca. 1654 d. 1693 g.m. Tore Nilsdatter fra Follaug(A). Bodde på Snipetorp i Skien. Se skiftet nedenfor.
    Barn 1. Kirsten Larsdatter f. ca. 1681 g.m. Jacob Larsen Meen. Se Meen(A).
    Barn 2. Hans Larsen f. etter 1685 i Skien.
Br. ca. 1635.

På denne tiden ble navnet Lauritz, noe senere, skrevet for Laurs eller Lars.

16. desember 1693. Skifte i Skien Skifteprot. nr. 2, side 91a.
Sal. Laurs Hansen Klep fra Snipetorp.
Enke: Turi (Tore?) Nilsdatter.
Barn:
1. Hans Lauritzen.
2. Kiersten Lauritzdatter.

Enka etter Laurits Hansen Klep, Tore Nilsdatter ble trolig g2g med enkem. Lauritz Jacobsen Lid d.y.
Se Lid(A).

Kilde: Sakefallsregisteret (bøteregisteret) av 1634. (Avskrift: Jan Christensen).
”Annammet af Hans Klep for Ulydelse at hand icke møtte till stefnestue uden Louglig forfald, Penge - ½ rdl.”

Kilde: Sakefallsregisteret (bøteregisteret) av 1641:
”Annamet aff Hans Oellsen wed Aasebroe for it Leyermaall hand Begich med Aarselle Lauritzdatter paa Klep i Gierpen sogn, haffuer affsonit aff yderste formuffue, for Pennge - 10 dlr.”

Fra skattematrikkelen 1647:
”Klep som Hans bruger, schylder 2 huder med bøxell till Kongl. Ma. och Gimsøe closter.
Er lagt for 1/2 gaardt i schat,
Kongl. Ma. paa kirchens wegne bygger.”

Kilde: Sakefallsregisteret (bøteregisteret) av 1656: (Avskrift: Jan Christensen).
”Axsell Aaltued, Gunder Becheuold, Enchenn paa Riis, och Hanns Klep, enn huer tilfunden at bøede 1 dlr, formedelst dj ey haffuer angiffuet derris drenge till schatt, effter hanns Mayt: Breff, Pennge - 4 dlr.”

Hans Klepp drev gården også i 1670/71, ifølge skattematrikkelen.

G.br., leilending
Jon Olsen Klep
fra Lund f. ca. 1652 bg. 26/2-1707. ”Jon Klep 55 aar gl.”, s.a. Ole Jacobsen Lund.
g1g (Tone?) Mattiasdatter fra S. Fossum f. ca. 1652, d.a. murmester Mathias Pedersen.
g2g m. enke Tore Hansdatter herfra f. ca. 1635 bg. 15/5-1707. ”Jon Kleps qvinde Tore 72 aar.”, d.a. Hans Lauritzen Klep.
1. Maren Jonsdatter f. ca. 1673 g.m. Christen Haraldsen. Se nedenfor.
2. Anne Jonsdatter. ”Hos Niels Sanne” som fadder i 1700.
3. Jens f. ca. 1679 bg. 1/12-1696. ”Jon Klepps s. Jens 17 1/2 aar.”

4. Jacob dpt. 7/5-1682 bg. 21/9-1682. ”Jon Kleppis s. Jacob 21 uger.”

5. Karen dpt. 25/12-1684 bg. 14/11-1686. ”Jon Kleppis d. Karen 2 aar g.”
Br. 1680.

Jon Olsen og hans bror Gregorius Olsen på Lund mistet trolig tidlig sine foreldre.
De kom til Lauritz Jacobsen d.e. på Lid som fosterbarn i ca. 1666. Det er derfor
grunn til å tro at Lauritz Jacobsen Lie var bror til deres far. Når Jon Olsen i tillegg
oppkaller en av sine sønner Jacob, burde det ikke være mye tvil om at dette stemmer.
Se også notat under Ole Jacobsen på gården Lund.

Jon Kleps første kone var bl.a. søster til Anne Mattisdatter g.m. Hans Ø. Haugerød,
og Kirsten Mattisdatter g.m. Gunder Christensen på N. Grini(A).

Begravelse 16/1-1698: ”Jon Kleppis Søstersøn Hans 5 ug. g.” Dette forteller oss at Jon
og Gregorius hadde en søster som fikk et ”uægte” barn i slutten av 1697.
Barnet er ikke registrert døpt i kirken. Trolig bare hjemmedøpt.

”Jon Klep” var sammen med ”Olle Hougesøn Fløtterød af Gierpen Sogn” forlovere ved
en trolovelse inngått i Eidanger den 20/1-1697.
De trolovede var: Enkemann og skomaker Hans Andersen og Kari Kittilsdatter.

G.br., selveier
Christen Haraldsen Klep
fra S. Bøle f. ca. 1676 bg. 8/6-1777, "
Christen Klep 101 aar.", s.a. Harald Nilsen Bøhle.
g1g 4/7-1706 m. Maren Jonsdatter herfra f. ca. 1673 bg. 19/6-1732. ”Christen Kleps qde Maren  59 aar.”, d.a. Jon Klep.
Forlovere: ”Tolf Søli og Søren Riis.”
g2g 5/7-1733 m. Berthe Jonsdatter/Jansdatter? f. ca. 1704 bg. 7/7-1753, "
Christen Kleps kone 49 aar."
Forlover: Hans Haraldsen.
g3g 15/11-1753 m. Anne Hansdatter f. ca. 1723 bg. 6/7-1800. "
Jon Kleps enke Anne Hansdtr., angivet for 77 aar."
1. Tone dpt. 11/12-1707 bg. 8/1-1708. ”Christens Kleps datter Tone 2 uger gl.” Oppkalt etter sin mormor på S. Fossum?
2. Else dpt. 1/9-1709 bg. 14/9-1709. ”Christen Kleps datter Else 12 dage.”

3. Tone Christensdatter dpt. 19/7-1711 g.m. Nils Gundersen. Se
Klepp(B).
Barn i 2. ekteskap:
4. Jon dpt. 12/7-1733 bg. 15/8-1734. ”Christen Kleps Jon, 14 dage gl.”

-   bg. 27/12-1739. ”Christen Kleps hiemmedøbte pigebarn.”
Br. ca. 1706.

F.f. Christen Kleps datter Tone: Haral Bøle, Søren Riis, Isac Follou, Ole Lies qde. Karen i Scheen, Birte Høisæt.
F.f. Christen Kleps datter Else: Gunner Follau. Knud Bøle. Ole Højsæts qvinde Birte. Søren Rises qvinde Anna.
F.f. Christen Kleps datter Thone: Haral Bøle, Haral Hoven (Hauen), Ole Haralsen Bøle, Ole Højsæts quinde Birte, Knud Bøles quinde Margrete.
F.f. Christen Kleps Jon: Guner Lj, Ole Højset, Tone Klep, Else Olsdatter.


Christen Klep ble selveier av gården i ca. 1720.

Kilde: Fra Bamble fogderis tingbok nr. 7, 1719-1722. (Avskrift: Jan Christensen).
Den 19/7-1719:

”Overværende Herr Kanselliraad og Amtmand Jacob Lindberg og Fogeden Melchior Høier.
Følgende Bønder ble dømt for skydsforsømmelse overfor Monsieur Niels Wejer:
Gunlich Espedalen, Christen Klep, Jacob Løeberg, Solfue og Anders Ougestad, item Jacob Bakken ......  som de var ham pliktig som deris Husbond, da Loven paabyr dem saavel som andre at giøre ham tilbørlig med skyds etter Loven, nemlig hver av dem 12 mil, hvorimod Mons. Wejer lar sig afkorte.”

Fra Gjerpen kirkebok:
Dåp 25/12-1719: ”Uægte barn Ole fra Sølieje. ”Faddere: Ole Gunderssøn, Eric Gunderssøn, fra Osebachen, Tolf Sølis qde. Marj Søli.
Moderen Inger Olsdatter fra Sølieje. Barnefader Christen Klep.”

På denne tiden var Christen gift med sin første kone. Barnet døde 3 år senere av ”krille” (meslinger):
”Christen Kleps uægte søn Ole 3 aar. Krillen.”

Anne Hansdatter var søster til Halvor Hansen på S. Ramsåsen og Christian Hansen på Høgset(A).
Disse søsken er ikke født i Gjerpen, Siljan, Solum eller Eidanger.

Enka Anne Hansdatter ble g2g med Jon Olsen Klepp. Se Klepp(A).

Inderst (leieboer)
Nils Haraldsen Klep
fra S. Bøle f. ca. 1704, s.a. Harald Nilsen Bøhle.
g. 6/3-1720 m. Kirsten Evensdatter fra Rønningen u. Søli øvre f. ca. 1706, d.a. Even Ellefsen.
1. Even Nilsen dpt. 1/9-1720. Se Lid(B).
2. Anne Nilsdatter dpt. 29/9-1724 g.m. Tollef Isaksen. Se Høgset(B).
-   bg. 6/9-1727. ”Niels Kleps dødfødde barn.”
3. Live dpt. 29/9-1728.
4. Live Nilsdatter dpt. 29/9-1729 g.m. Halvor Hansen. Se S. Ramsåsen.
Br. ca. 1724.

F.f. Nils Haraldsens søn Even: Jon Echonrø, Christen Klep, Hans Bøle. Knud Bøles qde., Sitzel Evensdatter.
F.f. Nils Klepeies datter Anne: Christen Klep, Ole Bøle, Knud Klep, Lars Højsæts qde., Marta Aasen.
F.f. Nils Klepejes Live: Christen Klep, Søren Riis, Halvor Li, Hans Lies qde., Tone Klep.
F.f. Nils Klepeies datter Live: Christen Klep, Søren Riis, Halvor Li, Hans Lies quinde, Tone Klep.

Nils Haraldsen bodde her fra ca. 1724, kanskje noe før. Han var bror til
Christen Haraldsen ovenfor.
Nils Haraldsen flyttet trolig til Bratsbergkleiva. Se Familie 50 - Kleiva 1762.
(Hvis ikke, stemmer ikke Nils Haraldsens begravelse ovenfor).

I 1762 bodde Nils og Kirsten hos sin svigersønn på Ramsåsen.

Gården ble delt i ca. 1730. Christens svigersønn Nils Gundersen kjøpte
det utskilte bruket som bestod av 2 huder ifølge skifte etter Nils Gundersen.

Se Klepp(A) og Klepp(B).

(C) Gard Strøm.