| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Bakken
Gård nr. 103 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 15.11.2014


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Gamle Bakken
Landskyld 1665: Bachen med Hongarden og Omåsen 2 huder 8 skinn.

Bakken ligger ca. 25 m.o.h. i ei syd og vestvendt li (bakke) og grenser i nord til Nærum og Øvrum,
i øst og syd til Lid og til Leirkupelva i vest, hvor Bekkvold ligger på andre siden av elva.

Den eldste skriftlige kilde er biskop Eysteins ”Røde bok” (1398), som opplyste at gården var eid av
Gimsøy kloster med en landskyld på 14 øyre.

På gammelnorsk Bakki eller Bakkin.

Tidligere skrevet Backenn (1593, 1604), Backenn med Hungaard og Omaasen (1665), Bache (1723).

Hongarden, som er nevnt her var den vestre som lå på vestsiden av Bakketjern.
Den østre Hongarden under Riis, lå på østsiden av tjernet.

Ingen oldtidsfunn.

Bakken ble trolig ryddet i vikingtiden (800-1000).

Seter: Bakkeseter ved Jarseng. Skog: Bakkeskogen, også ved Jarseng.

Tidlige eiere.
Gimsøy kloster i 1398, kongen av Danmark og Norge fra 1536 (reformasjonen i Norge),
lagmann Claus Andersen
i Skien ca. 1660, generalmajor Arnold på Borgestad ca. 1700,
Gunder Solvesen Buer
ca. 1715 og Ole Nielsen Windholmen ca. 1740.
I Windholmens eiertid ble Bakken delt opp i 2 bruk og solgt til brukerne i ca. 1760.

Tidlig bruker.
Leilending Joen Bache betalte 1 riksdaler i leie til kongen av 2 huder i ”Bache” i 1611, 1641, 1647 og 1653.

Fra skattematrikkelen 1647:
”Bache som Joen bruger och paaboer, skylder 2 ½ hudt, med westre Hundgiord Omaasen, som Gimsøe closter
følger med bøxel. Er taxerit for penge 3 daler. 3 mark. Kongl. Majestet bygger (eier).”

Kvegskatt 1657: 1 hest, 4 kuer, 1 kvige, 4 sauer, 3 lam.

G.br., leilending
Haagen (Isaksen?) Bachen
f. ca. 1626 d. mellom 1670 og 1690.
g. NN fra Espedalen(?)
.
1. Isak Haagensen f. ca. 1654. Se nedenfor.
2. Live Haagensdatter f. ca. 1657 g.m. Ole Ovensen. Se Fløtterød(2).
3. Magnhild Haagensdatter f. ca. 1665 g.m. Hans Christensen Ballestad. Se N. Ballestad(C).
4. Karen Haagensdatter g1g sjømann Nils Sørensen, død ved skipsforlis i Nordsjøen 1696. Karen ble g2g i Eidanger 1707 m. Rasmus Taraldsen.
Br. 1654.

Av ”Bygselregnskapet” av 1656-57 kan vi lese: ”Hagenn Bache taget sin gaard igien och
betaller deraff i holding aff 2 huder. Pendinge 1 dr.

Fra skattematrikkelen 1670/71:
Haagen bruger Schylder 2 Bismerpund Smør som Laugmand Claus Andersen med Bøxel
ehr ejende. Giffuer Schatt 5 Riksdaler.”

16.dec.1691    Lauritz Flotterøs søn Nils,
test: Ole Ouesen Flotterø, Tollev Søli, Ole Lauritzen fra Søli, Marthe (Ingebretsdatter) Esbedalen, Ingebor Langerø, Magnil Haagensdatter.

G.br., leilending
Isak Haagensen Bachen
herfra f. ca. 1654 bg. 16/12-1733. ”Isak Bacen, 79 aar.”
g. 31/7-1687 m. Kirsten (Olsdatter?) fra Eidanger? f. ca. 1650 bg. 9/12-1734. ”Isak Bachens qde Kirsten 84 aar”

1. Haagen dpt. 17/6-1688 bg. 25/9-1707. ”Isac Bachens søn Haagen 19 aar.”

2. Ole dpt. 17/8-1690 bg. 1/9-1707. ”Isak Bachens søn Ole 17 aar.”
-   bg. 12/10-1692. ”Isak Bakkens døfødde drengebarn.”
3. Jon bg. 11/10-1693. ”Isak Bakkens Barn Jon hiemmedøbt, 5 dage g.”
4. Magnild Isaksdatter dpt. 10/2-1695 g.m. Brynild Hansen Borge. Se Ø. Borge(1).
5. Anders Isaksen dpt. 5/6-1698. Se nedenfor.
Br. 1688.

”Isak Bachens s. Haagen.” (før presten førte opp faddere).
F.f. Isak Bachens søn Ole: Sten Krageto, Ole Fløtterø, Lars Lies søn Gunder, Thomas Sandbakkens quinde i Scheen Maren, Simen Ramsaasens quinde Lisbeth, Astri Bachens datter Magnil.
F.f. Isak Bachens d. Magnil: Nils Sande, Gunder Lauritzen Li, Lisbeth Hans Lies, Ole Fløtterøs qde. Liwe, Karen Haagensdatter.
F.f. Isak Bakkens sønn Anders: Solve Meen, Nils Sande, Ole Fløtterø, fru Brigadierens og jomfru Kirstine Tonsberg.

Skyssforsømmelse 1719.
Kilde: Bamble fogderis tingbok nr. 7,
1719-1722. Den 19/7-1719:

”Overværende Herr Kanselliraad og Amtmand Jacob Lindberg og Fogeden Melchior Høier.
Følgende Bønder ble dømt for skydsforsømmelse overfor Monsieur Niels Wejer:
Gunlich Espedalen, Christen Klep, Jacob Løeberg, Solfue og Anders Ougestad, item Jacob Bakken ......  som de var ham pliktig som deris Husbond, da Loven paabyr dem saavel som andre at giøre ham tilbørlig med skyds etter Lover, nemlig hver av dem 12 mil, hvorimod Monsieur
Wejer lar sig afkorte.”

G.br., leilending
Anders Isaksen Bachen
herfra dpt. 5/6-1698 bg. 17/6-1741. ”Anders Bachen, 43 aar.”
g. 2/7-1726 m. Gunhild Danielsdatter fra N. Ballestad(A) dpt. 12/9-1703 bg. 28/5-1772. ”Nils Bachens enke 69 aar.”, d.a. Daniel Gundersen Ballestad.
1. Kirsten Andersdatter dpt. 18/5-1727 g1g m. Jacob Evensen Aaltvedt. Se Åltvedt(B).
2. Live Andersdatter dpt. 23/10-1729 g.m. Lars Larsen Bachen. Se N. Bakken.
3. Karen Andersdatter dpt. 1/11-1733 g1g m. Thor Andersen Bachen. Se S. Bakken.
4. Isak dpt. 24/6-1740 bg. 22/12-1748. ”Anders Bachen s. Isak 9 aar.”
Br. 1729.

F.f. Anders Bachens Kirsten: Gunne Borge, Tomas Løberg, Lars Ballestad, Brynild Borges qde, Marta Ballestad.
F.f. Anders Bachens Live: Brynild og Gunder Borge, Lars Ballestads qde, Marta Tolfsdatter.
F.f. Anders Bachens Karen: Lars og Zacharias Ballestad, Abraham Venstøb, Magnild Borge, Anne Ballestad.
F.f. Anders Bachens Isac: Gunne Borge, Jens Riis, Anders Ballestad, Abraham Venstøbs qde, Maren ........

 

26/7-1741      ANDERS ISAKSSEN BAKKE       Bamble Skifteprot. nr. 4, side 73b.
Bakke          Arvinger:                            
               Enka Gunhild Danielsdatter og barna:
               1. Isak Anderssen     1 år
               2. Kirsti Andersdtr. 14 "
               3. Liv Andersdtr.    11 "
               4. Karen Andersdtr.   8 "
               Enkas bror Gunnar Borge ble verge for henne og barna.
Brt: 75 - 2 - 22
Net: 42 - 3 - 18.

Enka Gunhild Danielsdatter ble g2g med Nils Nilsen. Se nedenfor.

G.br., leilending
Nils Nilsen
fra M. Løberg(A) dpt. 12/7-1705 bg. 19/3-1761. ”Nils Bachen 56 aar.”, s.a. Nils Jonsen Løberg.
trolovet i Gj. 19/6-1742 m. enke Gunhild Danielsdatter fra N. Ballestad(A) dpt.12/9-1703 bg. 28/5-1772. ”Nils Bachens enke 69 aar.”, d.a. Daniel Gundersen Ballestad.
Br. 1742.

Nils og Gunhild er ikke registrert gift i Gjerpen (kun trolovet). En uteglemmelse av presten?
Jeg har sjekket med alle omkringliggende prestegjeld og sogn uten å finne vielsen deres.

Karen Bachen f. ca. 1683 bg. 3/3-1743: ”Karen Bachen, 60 aar.”

I 1762 bodde enka Gunhild på N. Bakken hos sin datter Live.

Bakken ble delt i 2 bruk i ca. 1760.

Se Bakken nordre og Bakken søndre.

(C) Gard Strøm.