| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Follaug
Gård nr. 64 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 19.02.2016


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
Follaug ligger litt nord-vest for dette kartet, men husmannsplassene Kolkinn (Kolkinn/Kolkjøn) kan sees her.
Man kan også se noe av Follaug på kartet over Bratsberg.

Gamle Follaug
Follou, Folloug, Follo.

Hva Follaug betyr, strides de lærde om. Vi vet av nyere historie at Follaug var det samme
som føderåd. Når bonden ble gammel og sønnen eller andre skulle overta, inngikk de
føderådskontrakt med de unge, som sikret dem visse rettigheter som husrom, mat og stell
resten av livetiden. Men betydningen av gårdsnavnet Follaug kommer mest sannsynlige av
Fold, som betyr slette og là - "vannet nærmest stranden".

Matrikkelgården Follaug ligger langs Håvundveien, på flata mellom Bratsberg og Ballestad og
ned lia til Leirkup-elven. Den grenser i nord til Bratsberg, i øst til Leirkup-elva (med Løberg og
Skogsrød på den andre siden), i syd til Ballestad og Bøle og i vest til elven Skien - Porsgrunn.

Her har det vært bosetning, så langt vi vet, tilbake til steinalderen - mer enn 1500 år før Kristi
fødsel. Det er funnet 3 steinalderredskaper her. Det er også oppdaget 3 helleristingsfelt fra
bronsealderen (1500 - 500 før Kr.f.). Videre er det funnet 13 gravhauger hvor 2 av disse er
langhauger. Den lengste av disse er ca. 30 meter lang.
Kilde: Gjerpen bygdebok, bind 3, Terje Christensen.

Vi kan regne med at gården trolig ble ryddet i eldre jernalder (500 f.kr. - 800 etter kr.f.).
Første skriftlige kilde er Biskop Eysteins ”Røde bok”. En jordebok over kirkegods fra 1398,
som forteller oss at Follaug var eid av Gimsøy kloster med en landskyld på 44 øyre.
Follaug tilhørte klostergodset fram til reformasjonen (ca. 1530), da den Dansk-Norske
kongen, beleilig nok, konfiskerte alt klostergods og gjorde det til sitt eget.

Kolkinn var egen gård i middelalderen, men ble tillagt Follaug som underbruk med  husmanns-
plassene på Kolkinnmyr innpå 1600-tallet.

Gjengjerdsskatten 1523:
Tjøstel (Dyresen Meen?) betalte sin del i et stykke klede.

I almindelig jordebok av 1661 kan vi lese:
Folloug som brugt vnder Bradtzberg thill Ladegaard udi førige thider schyldet 12 huder med
daa wunderliggende Kalchin, Echunrød och Syndre Follestad.
............. mangler..... Gimsøe Closter bruges under Residentzen med det thilliggende Agger, Eng
och Laxefischett.
Udesæd: 16 tønner korn.
Høyavling: 40 lass.
Dyrehold: 16 kør, 2 ungdyr, 12 faar.
Ko. Ma. Peder Rasmussen forpantet.”
(Avskrift: Jan Christensen).

Follaug var fra før 1661 ladegård under lensresidensen Bratsberg gård, senere Bratsberg
adelige setegård.  Bratsberg og Follaug var av denne årsak skattefri og dermed ikke nevnt
i de vanlige skattelistene. Follaug ble benyttet som avlsgård for brukerne av Bratsberg.

Videre eiere.
Kongen av Danmark og Norge solgte i 1662 Bratsberg med Follaug, Kolkinn, Ekornrød og
Follestad søndre (19 huder i 1801). Den nye eieren var generalløyntnant Jørgen Bielke.
Allerede etter 3 år senere, i 1665 ble Follaug tilsjøtet geheimråd Christopher Gabel og i 1666
ble generaladmiral Cort Adeler eier av denne eiendommen (pluss resten av klostergodset).
Dermed var Follaug også en del av Adeler-slektens store eiendomskompleks i Gjerpen i rundt
150 år.

Follaug besto av 2 bruk fra siste halvdel av 1600-tallet. 3 bruk fra ca. 1723, i det et midtre
bruk ble opprettet.

G.br., leilending
Ole Folloug

1. Nils Olsen Follaug d. ca. 1693 g.m. Ingrid Simensdatter fra Meen(A). Bodde i Skien. Se gul ramme.
2. Ole Olsen Follaug f. ca. 1622. Se Follaug(B).
Br. ca. 1600/1640.

Det var en Ole på Follaug i tiden rundt 1600/1640. Han hadde to sønner som er kjent
fra et skifte etter Nils Olsen Follaug i  Skien i 1690. Se nedenfor.
Det var nevnt i skiftet at Nils hadde en broder Ole Olsen Follaug.

Kilde: Pantebok I nedre Telemark. 8. januar 1690.
Transkribert av sal. Jon Hvidsand.
Paa Holten Ting. Oplæst den 22 Martz 1690.
Kiendes ieg Niels Olsen, barnefød paa Folloug i Gierpen sougn, og her med vitterlig giør, at vere skyldig till
min svoger Claus Lund penge 12 Rdl, Ieg siger 12 Rdl., og som hand nu ved tvende (2) vidne lader mig tillsige
at ieg strax betaller hannem pengene eller stiller fornøyelig forsichring; og som ieg nu iche penge ved haanden
hafver, Setter ieg hannem till fast forsichring og brugelig pandt fire schind med Bøxell og brug udj Kierlingteigen
som udj Solum herrit er beliggende
, som min hustrue er arfveligen tilldfalden, og hand paa sine børns vegne er
oedelsberettiget till, som ham schall følge: og bruge frelseligen indtill ieg eller min hustru kand hannem af vore
egne aflede midler schadisløs betale fornefvnte 12 Rdl. udj ensambled Summa, med videre om hand derfor
schulle foraarsagis nogen bekostning, og hermed ieg mig for mig og min hustrue og Arfvinger att holde Claus
Lund
, og hans hustrue og Arfvinger her udj aldt skadisløs udj alle maader som her ofven meldt, og som ieg
ikke self Kann skrifve
, hafver ieg tilbedet tvende mine med borgere, Niels Christensen og Peder Mortensen
som hafver verit ofververende, at dj tillige at ieg sætter mit boemerche ville med mig ville til vitterlighed for-
sigle og underskrifve.
Scheen d. 8. Januarj 1690.

Niels Olsen Follougs Boemerche

Till vitterlighed:
Niels Christensen
Peder Mortensen
Dues.

 

I skattelistene for Skien 1631/35/39/41 var det nevnt en Peder Follaug.
I skattelistene for Skien 1678/80 var det nevnt en Niels Nielsen Follaug (tømmermann).
I skattelistene for Skien 1678/80/83/84/ var det nevnt en Niels Olsen Follaug.
I skattelistene for Skien 1684 var det nevnt en Ole Olsen Follaug og qvinde.
Ingen av disse var nevnt i Skiens manntall for 1712.
Disse skattelistene ligger på Skien Genealogiske side: www.slekt.org

Skien skifteprotokoll nr. 2:
65b     1693 - 23 august:    sal. Niels Olsen Folloug
                               Enke:      Inger Simensdatter
                               Bror:      Oluf Folloug
”Blant de han hadde gjeld til er Claus (Køster) Lund etter obligasjon og pant i de 4 skind i
Kjerringteigen - 12 Rdl. 
Claus får dekt gjelda som prioritert gjeld med anpart i kjøbstad gården med indredning og tomt.”

Se Follaug(A) - Follaug(B) og Follaug(C).

(C) Gard Strøm.