| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Meen
Gård nr. 70 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 01.10.2018


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Meen A
Meen ble delt i to bruk i ca. 1650. Halvparten av hovedbølet.

Landskyld: 5 huder.

G.br., lensmann, selveier
Simen Simensen Meen
fra Meen f. før 1622 d. 1664, s.a. Simen Dyresen Meen.
g. ca. 1645 m. enke Karen Kittilsdatter f. ca. 1610-1620 d. ca. 1688.
1. Aase Simensdatter f. ca. 1646 g.m. enkem. Mogens Helgesen. Se Mo.
2. Margrethe Simensdatter f. ca. 1648 d. ca. 1684 g.m. Claus Clausen Køster Lund. Se Lund.
3. Ingrid Simensdatter f. ca. 1650 d. før 1688 g.m. Nils Olsen Follaug. Bodde i Skien. Se Follaug.
Br. ca. 1647.

Simen Simensen må ha vært myndig i 1647 da han overtok gården.
Han må altså være født før 1622.

Se også Solumslekt.org.

Kilde: Skattematrikkelen 1647:
”Meen besiddes aff lensmanden Simen Simensen, frj for schat. Schylder aarligen 10 huder, som hand och sine medarffuinger och
sødschinde eir med bøxell, med en wnderligende ødegaardt kaldes Buer. Bunden bygger.”

Simen var lensmann i 1650 og 1651. Senere som postbonde brukte han også halve Søndre Riis
skattefritt. Simen hadde ”drengen” Lucas Mogensen (hans stesønn) til å drive Riis og bodde selv her.

Fra sakefallsregisteret (bøteregisteret) av 1653: (Avskrift: Jan Christensen).
Simmon Meen udi Gierppen sogen thildømbt at Wdgiffue formedelst hand sig thil fordristed, och om hugede en Anndeel
Engelsche bielcher, som hand thil forne haffuer ladet huge lengere, end som Kongl: Mai: breff formelder, Pennge - 30 Rdlr”

Fra 1662, da Skien fikk sine byprivilegier av kongen og dermed sørget for at det var kun borgere av byen,
ikke bøndene, som kunne drive handel, gikk det nedover med økonomien for Meens-folket.
De gikk gradvis over til å bli vanlige bønder. Men det foregikk en del ”snik-salg” av tømmer også etter at de
mistet den gamle salgsretten. Dette kommer fram av et brev fra borgermester Markus Barnholt til kongen i
1682, hvor han beklager seg over at flere bønder i Gjerpen, Eidanger og Bamble fremdeles selger en del
trelast.

Karen Kittilsdatter var enke etter en Mogens (Lucassen?). Hun brakte med seg 3 barn inn i ekteskapet med Simen Meen.

Mogens (Lucassen?) d. ca. 1645.
g. noe før 1640 m. Karen Kittilsdatter f. 1610-1620 d. ca. 1688.
1. Guri Mogensdatter f. ca. 1640 g.m. Willads Olsen Aas. Se Søndre Ås(B).
2. Lucas Mogensen f. ca. 1642. Bodde her med sin mor i 1664 i følge prestens manntall. Han var nevnt som sønn og bodde   på gården sammen med mor i manntallet av 1665. Se S. Riis(B). Flyttet siden til Kjerringteigen i Solum. Se Solumslekt.org.
3. Gunhild Mogensdatter f. ca. 1643 g.m. Levor Knudsen Riis. Se Riis.

Enka Karen Kittilsdatter ble g2g med Simen Simensen Meen. Se ovenfor.

Lokalhistoriker Leif Biberg Kristensen som drifter nettstedet Solumslekt.org, skrev i  februar 2010 en artikkel i bladet ”Ætt og Annet” som belyser på fremragende vis både Simen Simensen Meen, Karen Kittilsdatter og deres familier.
Se artikkelen.

Han sier:
”Forklaringen på at Lucas hadde farsarv innestående i boet etter Simen Meen må være at han og hans to søstre er barn av Kari Kittilsdatter fra et tidligere ekteskap med en Mogens. Antagelsen støttes av skiftet etter Kari i 1688 hvor blant andre Lucas og to Mogensdøtre opptrer som arvinger. Ettersom hans to søstre ikke har krav i boet må de ha fått farsarven utløst ved sine respektive giftermål, og må følgelig være gift før 1665.”

Skien Skifteprotokoll nr. 1 folio 1a-7a. 10 og 11 Aug. 1665:

Meen, Gjerpen        Avg.  Simen Simenssøn Meen
                                Enke: Kari Kittilsdatter Meen
                               Barn: Aase, Margrete og Ingeri Simensdøttre.

"... forsamblede 10 og 11 Augusti paa Men ... Sal. Simen Simensen Meen, I mellum hans effterladte Quinde Karj Kitelsdatter
paa den eenne, og deres trende døtre nauffnlig Aasse, Margrete og Ingerj Simensdøtre paa den anden sidde, Offuerverendes
paa de u-myndigis veigner deris faderbrødre Erlig og velagte mænd Gunder, Zacharias og Christen Simenssønner, paa Enkens
veigner Erlig agtbar og velforstandig mand Jacob Pedersen Borger og Indvaaner i Skeen."

… Skifteschriffveren i Bradsberg Amt, Olle Øfrum, Mogens Mooh.

” Anlangende Riis, som Sal. Simen haffuer sted og fest, aff hr. Laugmand til Lucas Mogensen som saa efftersom befundes
drengen deraff intet at haffue Nyt, ej heller nogit til Løn bekommit, af hands det nu effter Sal. Simen Mæn haffuer antagit, og
siellf i aar tilsaaede, End ogsaa haffde sin fæderne arff i boet indestaaende er hand derfore samme feste beuilget saavelsom
dette aars afgrødde, og hand gaarden hereffter at bruge og suare Kongl. Majt. til sin skat, og hoss bunden til sin landskyld og
er saa hermed fuldkommelig betalt og fornøyet for huis hand enten ved arff eller i andre maader kunde haffue at fordre, mens
fornte. Lucassis tuende søstre haffue intet i boet at fordre ...”


Bortschyldig Gield (Utestående):
1663 Betalt til Peder Rasmussen Raadmand som Sl. Simen hand Skyldig vaar 6 Dr.(daler) 17 sk. (skilling)
1664 I lige maade betalt til Jochum Busk 3 Dr. 2 ort 8 sk.
          Betalt til Olle Nielsen Raadmand 12 Riksdaler.
          Betalt til Hans Skielsviigen i Eidanger som Sl. Simen Mæn efter hands arff skyldig vaar 101 Rdr.
          Betalt til Skipper Efvert Jansen i Brewiig som Simen hand skyldig vaar 25 Rdr.
          Betalt til Jimme Skotsker 30 Rdr. og
          Betalt til Dove Skotsker 9 Dr. 3 ort.
          Betalt til broder Hoffves 17 Rdr.
1665 Betalt Morten Pedersen i Sken 15 Rdr.
          Betalt til Sl. Offue Andersen som Sl. Simen hand Skyldig vaar 6 Dr. 7 ort 18 sk.
          Betalt til Joen Mogensen Skredder 2 Dr.
          Betalt til Marte Sl. Peder Sneltuedt 7 Dr.
          Betalt til Borgermester Caspar som Sl. Simen hand Skyldig vaar 8 Dr. 2 ort 20 sk.
Samme Tiid betalt til bemelte Borgermesters Tiener Moured(?) P. Nielsen 3 Rdr.
          Betalt til Lauritz Olsen efter Quitering 26 Rdr 2 ort 16 sk.
          Betalt Frants Andersen som dend Sal. Mand hand skyldig vaar, 1 Dr.
          Betalt Anund Aasterøds som Sl. Simen hand Skyldig vaar, 7 Dr.
          Betalt Bertel Fiscal som Retted paa Sl. Simens Handschrift.
          Betalt Jørgen Hendricksen, efter Handschrift, 3 ½ Dr.
          Betalt Peder Rasmussen Fougit (Fogd) som min Sl. mand hand Schyldig vaar, 8 Rdr.
          Betalt til Johan Post som Sal. Simen hand Schyldig vaar, 4 Rdr.
I Lige maade betalt til Thomes Ellingsen 9 Rdr.

Fordringer:
Sven Mogensen fordrit som Karj helt vedgick, 4 Rdr. 1 Sk.
Willum Willumsen i Schen fordrit efter Rechtig handschrift som Sl. Simen hand Schyldig vaar, 30  Rdr 12 sk.
Morten Pedersen i Schen fordrit efter Rechtig handschrift, efter S. Simen Mæn, 28 Rdr.
Laurids Olsen ibidem som Karj helt vedgick, 3 ort 8 sk.
Karj vedgick at hafue laant af Christen Lauritzen i Slemdall 16 Rdr.
I Lige maade att Ahrnis søn i Strand(en?), 4 Rdr.
Peder Tyves ved Porsgrund, fordrit, 15 Rdr. 3 ¼ sk.
Anders Rusch, fordrit efter bemeldt, blef forligt med 2 Dr.
Knud Slevold i Edanger efter Capitall og Rente, 14 Rdr.
Christen Lundgaard fordrit som Karj helt vedgick, 5 Rdr.
Anders Amundsen Tienesteløn, 4 Rdr.
Lauridtz Lhj (Li) for ”Helmings”(?) brug, 3 Dr.
Lauridtz Brends Tienesteløn, 7 Dr.
Marte Sl. Peder Sneltvuedt, 19 Rdr.
Divichen(?), Sal. Peder Schrifuers fordrit Skrifuerløn for et Sschiftebref efter Sal. Mogens Bradsberig och toe tylter Langtømmer som Karj er tillkient at betale, 10 Rdr.
Schylder til Marte Limmie(?) som Sal. Simen hand schyldig vaar, 30 Rdl.
Olle Nielsen Raadmand i Schen, resterende penge, 21 Rdr.
Mouridtz Nielsen ibidem, 2 Dr 3 ort.
Johan Post, 2 Dr. 11 Sk.
Hendrich Justen, 9 Rdr.
Hermand Jochumsen, 7 Rdr.
Peder Rasmussen, 2 Rdr.
Zacharias Simensen fordrit efter beuis, 1 ½ Dr.
Johan Budcher fordrit efter regnskab som Karj vedgich, 4 Dr. 3 ort 18 sk.
Hans Jestesen Raadmand i Schen, 6 Dr.
Anders Christensen fordrit paa egen, Jacob Halfersens och Hendrich Clausens veigne, efter fuldmagt som Karj Self vedgich, 1 Rdr. 13 sk. som hand strax blef betalt.

Enka Karen Kittilsdatter ble g3g med Hans Lauritzen Bøe i Skien. Se nedenfor.

G.br., selveier
Hans Lauritzen Bøe
fra N. Bø(A) d. 1686 i Skien.
g1g m. Marthe Olufsdatter fra Skien d. ca. 1666, d.a. Oluff Ingebretsen og Marthe Olufsdatter f. ca. 1629 d. i barselseng i Skien 1667.
g2g ca. 1666 m. enke Karen Kittilsdatter d. i Skien ca. 1687.
g3g m. Anne Pedersdatter.
Br. ca. 1666.

Av manntallet 1665 kan vi se at ”enchen Karen” var eier av Meen og bodde på gården sammen
med sin sønn Lucas Mogensen.
Hun ble, trolig året etter, gift igjen med Hans Lauritzen (Larsen) Bøe. De bodde i ”Tatterbachen” i
Skien i 1680-åra. Karen døde der i ca. 1687.

Hans Bøe eide, som odelsgods etter sin far, 6 huder i gården Holm (hele Holm).
Se for øvrig N. Bø(A). Han eide også gården Kjerringteigen i Solum. 

Fra skattematrikkelen 1670/71:
”Meen, Hans och Enchen bruger. Schylder 10 huder huoraff de selff ehr ejende 4 huder 8 ½ shind
med bøxell, Hans Meens stiffbørn 2 ½ huder, Christen Borge 1 ½ hud, Lauritz Lij och Solffue
Ballestad
3 ½ shind giffuer Schatt 20 Rd.”

G.br., selveier
Lauritz Jacobsen Meen
(Lauritz Li d.e.) fra Lid f. ca. 1625 bg. 17/10-1685. ”Lauritz Meen 60 1/2 aar.”, s.a. Jacob Ollufsson Li.
g1g m. Ingeborg. (Første datter i hans 2. ekteskap fikk navnet Ingeborg. Typisk for den tidens oppkalling av avdød ektefelle.)
g2g m. Ambor Gundersdatter fra Meen(B) f. ca. 1640 bg. 4/2-1719. ”Guttorm Meens qde Ambor 79 aar.”, d.a. Gunder Simensen Meen.
1. Hans Lauritzen f. ca. 1655 på Lid. Se Lid(A).   
2. Isak Lauritzen f. ca. 1657 på Lid. Se Familie 2b - Kleiva før 1700.
Barn i 2. ekteskap på Meen:
3. Ingeborg Larsdatter f. ca. 1668 g.m. Daniel Gundersen Ballestad. Se N. Ballestad(A).
4. Gunhild Larsdatter f. ca. 1669 g.m. Hans Christensen på Ballestad. Se N. Ballestad(C).
5. Ingerid Larsdatter trolovet i Gjerpen 1703 m. Anders Jacobsen fra Eidanger. Forlover: Ole Høgset.
6. Aaste Larsdatter f. ca. 1674 g.m. Tollef Anundsen. Se N. Løberg(B) ”Stensrød”.
7. Jacob Larsen f. ca. 1676. Overtok gården.
8. Boel Larsdatter f. ca. 1681 (i Skien?) g.m. Stephen Solvesen. Se Enggrav(B).
9. Maren Larsdatter f. ca. 1682 (i Skien?) g.m. enkemann Helge Nilsen. Se Høgset(B).
10. Christen Larsen dpt. 7/10-1683.
Br. ca. 1667.

I kirkeboka ble Lauritz ofte kalt Lauritz Li d.e. (den eldre). Trolig for å unngå forveksling med
hans yngre bror/ halvbror på Lid(A), som ofte ble skrevet for Lauritz Li d.y.
Han bodde på Lid(B) i sitt første ekteskap. Han ble enkemann og flyttet hit med sin andre kone
i ca. 1667.

I begravelses-protokollen ble denne Lauritz kalt Lauritz Meen, fordi han da bodde på Meen.

Beviset:
I Gjerpens første kirkebok eksisterer det et alfabetisk register på en del personer. Under "L" kan vi lese følgende:
”Lars Li den ældris søn Christen bapt (døpt) den 18. Trin. 1683. Lars Meen self tum. (begravet) den 17 oct. 1685.”
Dette beviser at Lauritz Li d.e. og Lauritz Meen er en og samme person. Gard Strøm.

Enka Ambor Gundersdatter ble g2g med Guttorm Gundersen Meen. Se nedenfor.

G.br., selveier
Guttorm Gundersen Meen
fra Bekkevold f. ca. 1662 bg. 30/6-1720. ”Guttorm Meen, 58 aar.”, s.a. Gunder Lauritzen Bækkevald.
g1g 9/11-1692 m. enke Ambor Gundersdatter fra Meen(B) f. ca. 1640 bg. 4/2-1719. ”Guttorm Meens qde Ambor 79 aar.”, d.a. Gunder Simensen Meen.
g2g i Skien 26/12-1719 m. Karen Vetlesdatter.
Br. 1692.

Guttorm fikk gjennom sitt første ekteskap, 1 hud i gården Buer i 1692. Han eide også 3 huder i N. Ballestad. Han
kjøpte hus i Skien og bodde der til han døde i 1720. Han fikk ingen livsarvinger. Se derfor et meget
innholdsrikt skiftet etter Guttorm Meen på Bekkevold.

Et tredje bruk ble skilt ut herfra i 1707. Se Meen(C).

TIPS! Oppgitt alder ved begravelser på 16- og 1700-tallet.
Etter mer enn 20 års intenst arbeid med Gjerpen kirkebøker, har jeg en sterk følelse av at Gjerpen-presten på 16 - 1700-tallet, førte opp avdødes alder langt høyere enn virkeligheten var. Dette kan gi forskjellige utslag. Blant annet at kvinnene så ut til å få barn i usannsynlig høy alder. Eller at en mann kan se så mye eldre ut enn sin kone, at vi antar han må ha vært gift tidligere. Oppgitt alder ved døde i Gjerpen på denne tiden er altså ikke helt til å stole på. Gard Strøm.

Guttorm Meens bruk ble overtatt av hans stesønn, Jacob Larsen (Lauritzen), som gjennom sin mor var odelsgutt.

G.br., selveier
Jacob Larsen Meen
(Jacob Lauritzen Meen) herfra f. ca. 1676 d. i mars 1737. ”Jacob Meen, 61 aar.”, s.a. Lauritz Jacobsen Meen.
g. 16/9-1703 m. Kirsten Larsdatter fra Lid(A), trolig f. i Skien ca. 1681 bg. 22/10-1741. ”Kirsten Meen, 60 aar.”, d.a. Lauritz Hansen Klepp og Tore Nilsdatter. Se Klepp.
1. Lars dpt. 1/5-1704 bg. 30/7-1704. ”Jacob Larssens Søn Lars fra Meen 12 uger gl.”
2. Ragnhild Jacobsdatter dpt. 10/5-1703 g1g m. Jacob Olsen. Se V. Borge(B) g2g m. Ole Jacobsen. Se Meen(37) "Hørta".
3. Berthe Jacobsdatter dpt. 22/5-1707 g.m. Engebret Gulliksen. Se Espedalen(1).
4. Martha dpt. 26/1-1710 bg. 22/12-1715. ”Jacob Meens datter Marte, 6 aar. - Barnekopper.”
5. Lars dpt. 12/2-1713 bg. 1/12-1715. ”Jacob Meens søn Lars 3 aar.
Barnekopper.”
6. Hans Jacobsen dpt. 11/8-1715. Overtok gården.
7. Lars Jacobsen dpt. 27/11-1718 d. feb. 1733. ”Jacob Meens søn Lars, 14 1/2 aar.”
8. Tore Jacobsdatter dpt. 3/5-1722 g.m. Anders Mathisen Langerød. Se Langerød(A).
9. Amborg Jacobsdatter dpt. 11/7-1728 g.m. Knud Simensen. Se Øvrum(A).
Br. 1720.

F.f. Jacob Meens søn Lars f. 1704: Lars Li, Guttorm Meen, Lars Lis stifsøn (stesønn) Hans, Daniel Ballestads quinde Aase, Isak Meens quinde Gunhild.
F.f. Jacob Meens datter Ragnil: Hans Li, Hans Larsen Li, Lars Lis quinde Tore, Daniel Ballestads q. Ingebor, Maren Larsdatter Meen.
F.f. Jacob Meens datter Birthe: Lars Li, Hans Svinholt, Daniel Ballestads quinde, Stephan Enggravs quinde Boel.
F.f. Jacob Meens datter Martha: Hans Bruun, Peder Hunt(?), Ole Li, Jochum Heins datter Anne Catrine, Dorte Henricsdatter, alle fra Scheen.
F.f. Jacob Meens søn Lars: Guttorm Meen, Daniel Ballestad, Anders Li, Isak Meens q., Maren Meen.
F.f. Jacob Meens søn Hans: Guttorm Meen, Stephan Enggraf, Daniel Ballestads sønn Lars, Daniel Ballestads q., Maren Larsdatter Meen.
F.f. Jacob Meens søn Lars: Stephan Enggraf, Daniel Ballestad og sønn Lars og quinde, Sigrid Meen, (? Datter av Christopher Andersen Hauen og Sara Andersdatter fra  skifte 1701).
F.f. Jacob Meens datter Tore: Gunder Borge, Stephan Enggraf, Ole Meen, Isak Meens quinde, Gunhild Ballestad.
F.f. Jacob Meens datter Ambor: Hans Svinholt, Jacob Borge, Nils Lie, Even Borges quinde, Martha Ballestad.

26/4-1737      JACOB LARSSEN MEEN      Bamble Skifteprot. nr. 3b, s. 335a.
Meen           Arvinger: Enka Kirsten Larsdatter og barna:
               1. Hans Jacobssen         23 år
               2. Ragnhild Jacobsdtr.  
32 ”  g.m. Ole Jacobssen,
               3. Birthe Jacobsdtr.       
28 ”  g.m. Ingebret Gullikssen,
               4. Tore Jacobsdtr.          15 ”
               5. Amborg Jacobsdtr.      9 ”
Enka fikk Gunder Borge til verge.
Isak Meen ble formynder for de 3 umyndige barna.
Brt: 277 - 2 -  5
Net: 128 - 2 - 15
Jordegods: 2 huder i Meen, med bygsel og herlighet (skjøte 20.4.1720) verd 100 rdlr
                 1 --”-- i Buer, ” ”   ”  --”--                                             -”-   40 -”-
                 1 skind i Aakre                                                        -”-    2  -”-
                 ¾  -”- i Fosjord                                                        -”-    1  -”- 1 mrk.

G.br., selveier
Hans Jacobsen Meen herfra dpt. 11/8-1715 bg. 17/12-1756. ”Hans Jacobsen Meen 41 aar.”
g. i Solum 8/10-1744 m. Live Jacobsdatter fra Rugtvedt i Solum dpt. 14/9-1721 bg. 8/8-1763, d.a. Jacob Hansen Rugtvet.
Forlovere: "Nils Aslaksen Klyve og Hans Aanerøe."
1. Kirsten Hansdatter dpt. 1/8-1745 g.m. Jacob Olsen Nygaard. Se Nygård.
2. Jacob Hansen Meen dpt. 24/8-1749 bg. 20/8-1774. ”Jacob Hansen Meen 25 aar.”
3. Lars Hansen dpt. 21/11-1751. Overtok bruket etter sin stefar Halvor Pedersen Meen (Buer). Se nedenfor.
4. Jacob dpt. 13/1-1754 bg. 27/1-1754. ”Hans Meens s. Jacob 3 uger.”
5. Maren/Marthe dpt. 13/1-1754 bg. 27/1-1754. ”... og dtr. Marthe 3 uger”
6. Jon Hansen dpt. 11/5-1755. Se Meen(28) ”Buer”.
Br. 1741.

F.f. Hans Meens Kirsten: Hans Buer, Ingebret Espedal, Anders Matissøn, Isak Klefvens qde. Tore Jacobsdatter.
F.f. Hans Meens db. Jacob: Anders Langerøes kone, Ambor Jacobsdtr., Even Borge, Engebret Espedalen, Ole Jacobsen.
F.f. Hans Meens db. Lars: Anders Langerøes kone, Maria Engebretsdtr., Engebret Espedalen, Lars Isaksen, Ole Jacobsen.
F.f. Hans Jacobsen Meens tvillingbørn Jacob og Maren: Engebret Espedalens kone, Anders Langerøes kone, Ambor Jacobsdatter,
      Marthe Olsdtr., Anders Enggrav, Ole Jacobsen, Knud Simensen, Ole Jacobsen, Jacob Engebretsen
F.f. Hans Jacobsen Meens db. Jon: Ole Eltvets kone, Else Jacobsdtr., Hans Buer, Anders Langerøe, Jacob Engebretsen.

16/3-1756      HANS JACOBSSEN MEEN        Bamble Skifteprot. nr. 4, s. 478b.
Meen           Arvinger: Enka Liv Jacobsdatter og barna:
               1. Jacob Hanssen 7 1/2 år. Formynder: Enka selv under tilsyn av Gunder Borge.
               2. Lars Hanssen   5 1/2 ” . Formynder: Engebret Espedalen.
               3. Jon Hanssen            2 ” . ----”----  ---”---  ----”----.
               4. Kirsti Hansdtr.      11 ” . ----”----  Anders Langerød.
Brt: 423 - 0 -  7
Net: 390 - 1 - 10
Jordegods: Meen 2 hud 7 3/4 skind. Verd 214 - 2 - 8 (Skiftebr. 26/4-1737 og 14/11-1741, skjøte 30.1.1755.)
                        Buer  1 hud m.b. for 100 rdlr.
(Frivillig skifte. G.S.)

26/8-1774      JACOB HANSSEN          Bamble Skifteprotokoll nr. 9, folie 11b.
Meen           Arvinger:                             
               1. Broren Lars Hanssen 23 år.
               2. --"--     Jon Hanssen  19 "
               3. Søsteren Kirsten Hansdtr. g.m. Jacob Olssen som bor på pl. Nyegård her under gaarden Meen.
               Formynder for Lars ble Ingebret Espedalen.
                  ----"----   -"-  Jon  -"- Anders Langerød.
               Begge var gift med arvingenes fastere.
Brt: 167 - 2 - 21
Net:  48 - 2 -  6.
Jordegods:
Gaarden Meen hadde en samlet skyld paa 2 huder 7 3/4 skind. Arvingene la fram skiftebrev efter deres fader, Hans Jacobssen Meen og
og efter deres mor (Live Jacobsdatter), samt skjøde fra deres stefar Halvor Pederssen. Ligesaa det som gjaldt gaardparten Buer som afdøde
var medeier i.

Enka Live Jacobsdatter ble g2g med Halvor Pedersen fra Eriksrød. Se nedenfor. 

G.br., selveier
Halvor Pedersen Meen
fra Eriksrød dpt. 11/10-1739 bg. 16/4-1813 ”Halvor Pedersen Buer 79 aar”, s.a. Peder Amundsen.
g1g 17/9-1761 m. enke Live Jacobsdatter fra Rugtvedt i Solum i dpt. 14/9-1721 bg. 8/8-1763. ”Halvor Meens kone 41 aar.”, d.a. Jacob Hansen Rugtvet.
g2g 6/9-1764 m. Dorthea Thorsdatter fra Enggrav(A) dpt. 25/9-1740 bg. 3/12-1775. ”Halvor Buers kone 35 aar.”, d.a. Thor Jonsen Enggrav.
g3g i Eidanger 31/10-1776 m. Sophie Nilsdatter "fra Torsholtsaga i Slembdal" dpt. 23/4-1741 i Gjerpen bg. 26/4-1778. ”Halvor Buers kone 36 aar.”, d.a. sagmester Nils Isaksen. Se Familie 1 - Kleiva 1730.
Forlovere: "Jon Isachssøn Løberg og Povel Aanessøn Præstejordet."
g4g 21/10-1779 m. enke Marthe Thorsdatter fra Gåsehølen under Foss dpt. 20/9-1733 bg. 16/4-1809. ”Konen Marthe Thorsdtr. Forevold 75 7/12 aar.”, d.a. Thor Olsen Gaasehølen.
0. bg. 28/2-1762. ”Halvor Meens dødf. b.”
Barn i 2. ekteskap:
1. Thor Halvorsen dpt. 25/3-1765. Bodde fra 1775 på Enggrav hos sin morbror Jon Thorsen Enggrav. I 1784 i tjeneste på Borgestad.
2. Peder Halvorsen dpt. 25/1-1767. Bodde fra 1775 på Enggrav hos sin morbror Jon Thorsen Enggrav, g.m. enke Marthe Jonsdatter. Se Meen(47) "Meenslia".
3. Hans Halvorsen dpt. 15/5-1769. Bodde fra 1775 på Enggrav hos sin morbror Jon Thorsen Enggrav.
4. Live Halvorsdatter dpt. 14/4-1771. Bodde fra 1775 på Enggrav hos sin morbror Jon Thorsen Enggrav.
5. Even dpt. 7/11-1773 bg. 20/2-1774. ”Halvor Øfrums s. Even 1/2 aar.”
6. Even Halvorsen dpt. 26/3-1775. Bodde fra 1775 på Enggrav hos sin morbror Jon Thorsen Enggrav. Se Familie 24 - Ø. Borge 1801.
7. Anne Halvorsdatter dpt. 26/3-1775. Bodde fra 1775 på Enggrav hos sin morbror Jon Thorsen Enggrav, g.m. Christopher Sivertsen. Se Vognmannsg. 8 på Osebakken.
Barn i 3. ekteskap:
-   bg. 23/3-1777. ”Halvor Buers dødf. db.”
Br. 1761.

F.f. Halvor Meens db. Thor: Hans Ballestads kone, Kisten Hansdtr., Nils Enggrav, Erik Bøle, Johannes Engebretsen.
F.f. Halvor Meens db. Peder: Jacob Espedalens kone, Kisten Hansdatter, Nils Enggrav, Ole Haralsen, Haral Hansen.
F.f. Halvor Meens db. Hans: Erik Bøles kone, Kisten Hansdtr., Engebret Bøle, Isak Espedalen, Jacob Olsen.
F.f. Halvor Buers pb. Live: Kisten Hansdtr., Anne Christophersdtr., Knud Aslaksen, Erik Bøle, Jon Thorsen.
F.f. Halvor Øvrums db. Even: Jacob Olsens kone,Maren Hansdatter, Knud Øvrum, Jacob Hansen, Lars Hansen.
F.f. Halvor Pedersen Buers tvillingbørn Even og Anne: Knud Riises kone, Lars Meens kone, Maren Hansdtr., Anne Christophersdtr., Christen Enggrav, Stephen Andersen, Jon Thorsen, Jon Hansen, Jacob Olsen.

Tjenestefolk her i 1762: Christen Jacobsen og Ambor Hansdatter.

Halvor Pedersen arvet etter sin 1. kone 1 hud 3 og 7/8 skinn i Meen og 1/2 hud (6 skind) i gården Buer.

Det ble holdt skifteforretning etter hans 2. kone Dorthe Thorsdatter på en plass under Buer i 1776. Se nedenfor.
Han flyttet nok til denne "pladsen under Buer" i 1770 da hans stesønn Lars Hansen Meen overtok gården.
Dorthe Thorsdatters barn bodde fra mora døde i november 1774 på Enggrav hos sin morbror Jon Thorsen Enggrav.

I 1801 bodde Halvor Pedersen på Furuvald(2). Han hadde giftet seg for 4. gang i 1779 med enka og bodde der
til hun døde i 1809. Han ble skrevet for Halvor Pedersen Buer da han døde i 1812.

13/12/1763     LIV JACOBSDATTER MEEN       Bamble Skifteprot. nr. 6b, s. 351b.
Meen              Arvinger:
                      Enkemand Halvor Pederssen
                      og Liv Jacobsdtrs. barn i 1. ekteskap med Hans Jacobssen:
                   1. Jacob Hanssen   14 år
                   2. Lars Hanssen    12 ”
                   3. Jon Hanssen      8 ”
                   4. Kirsti Hansdtr. 18 ”
       Formynder for Jacob  ble stefaren. (Halvor Pedersen.)
       ----”---- -”- Lars og Jon ble farsøstermann Engelbret Espedalen.
       ----”---- -”- Kirsti ble hennes fasters mann Anders Langerøe.
Brt: 226 - 3 -  7
Net: 153 - 0 - 17
Jordegods: a. 1 hud 3 7/8 skind med bøxel og herligheder i Meen, verdi 107 - 1 - 4.
                 b. 1/2 hud med bøxel i Buer.                                        -”-    50 - 0 - 0.

28/8/1776      DORTHE THORSDATTER       Bamble Skifteprot. nr. 9, s. 406b.
Plass u/Buer   Arvinger: Enkemand Halvor Pederssen og barna:
               1. Thor Halvorssen 11 år.
               2. Peder Halvorssen 9 ”
               3. Hans Halvorssen  7 ”
               4. Even Halvorssen  1 ”
               5. Liv Halvorsdtr.  5 ”
               6. Anne Halvorsdtr. 1 ”
For Thor, Even og Anne ble stebestefaren Niels Enggrav formynder. For  Peder, Hans og Liv ble faren formynder.
Brt: 44 - 0 - 20
Net: 23 - 2 - 21.

G.br., selveier
Lars Hansen Meen
herfra dpt. 21/11-1751 d. 29/3-1830, s.a. Hans Jacobsen Meen.
g. 29/12-1774 m. Margrethe Christophersdatter fra Åsterød dpt. 22/2-1756 d. 13/9-1820, d.a. Christopher Andersen Aasterød.
1. Anne dpt. 16/5-1776 bg. 17/11-1776. ”Lars Meens d. Anne, 1/2 aar.”
2. Anne Larsdatter dpt. 1/2-1778 g1g Nils Jacobsen. Se Strømdal Hovedgård.
3. Hans Larsen dpt. 1/9-1782. Overtok det som var igjen av gården. Se Meen(17).
4. Live Larsdatter dpt. 11/12-1785 g.m. Jacob Andersen Meen. Se Meen(18).
5. Marthe Kirstine Larsdatter dpt. 24/5-1789 g.m. Elias Jensen Aarhus. Se Århus(3).
6. Birthe Larsdatter dpt. 8/9-1793 g.m. Jacob Jacobsen Langerød. Se Langerød(1).
7. Inger Marie Larsdatter dpt. 23/10-1796 g.m. skomaker Knud Larsen. Se Buer(1).
Br. 1770.

F.f. Lars Hansen Meens pb. Anne: Stephen Engravs kone, Maria Jensdtr., Halvor Buer, Jon Hansen, Nils Olsen.
F.f. Lars Meens pb. Anne: Jacob Nyegaards kone, Stephen Enggravs kone, Halvor Buer, Jon Meen, Zacharias Enggrav.
F.f. Lars Meens db.
Hans: Jon Meens kone, Maren Hansdatter, Zacharias Enggrav, Jacob Nyegaard.
F.f. Lars Meens pb.
Live: Jon Buers kone, Kisten Knudsdatter, Jacob Nygaard, Hans Halvorsen, Nils Jonsen.
F.f. Lars Meens pb.
Marthe Kistine: Stephen Enggravs kone, Siri Rollefsdtr., Halvor Pedersen, Jacob Nyegaard, Ole Rasmusen.
F.f. Laers Hanssøn Meens pb.
Birthe: Ole Buers k., Siri Rollevsdtr., Jacob Nyegaard, Laers Andersssøn, Christopher Stephenssøn.
F.f. Laers Hanssøns Inger Maria f. Meen: Jacob Nyegaards k., Live Jonsdtr., Stephen Enggrav, Hans Jacobssøn, Erik Erikssøn.

Lars Hansen Meen eide også Buer(1), som datteren og hennes mann, Knud Larsen overtok.

Det resterende av dette bruket fikk, etter utskilling av flere bruk, i tiden 1775-1780,
løpenr. 240a og ble det nåværende bnr 17.

Se Meen(17).

(C) Gard Strøm.