| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Jønnevald
Gård nr. 52 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 24.06.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Gamle Jønnevald
Gammelt løpenummer 134.

Ryddet i vikingtiden (800-1000).

Landskyld 6 huder.

I gjengjerdsskatten av 1528 var det ikke nevnt navn på noen bruker av ”Hionuald”.
7 ½ lodd sølv skulle inndrives fra gården.

Jønnevald var bebodd av leilendinger. I Henrich Brochenhus jordebok i 1585 kan vi se at det ble
betalt i årlig leie: ”Hiønewolld, 1/2 pund smør og 1 pund Mell.” Navn på bruker ble ennå ikke oppgitt.

Bygningsskatten 1593.
I 1593 skulle byggingen av Akershus slott ferdigstilles og det ble foretatt en ekstra beskatning av
det norske folk. ”Hiønneoldt” gård ble dette året beskattet med 60 skilling.
Heller ikke her var det nevnt navn på brukere.

I følge Jordebok over Telemark ca. 1615, eide ” Eggell Omdall” i Solum 3 huder og ”Gregaar Follckestad i Bøherrit” 3 huder i Jønnevald.
I jordeboken av 1624 kan vi se at Rasmus Eigildsen Omdahl i Melum, Solum pr.gj., eiede alle 6 hudene som sitt odelsgods.
Dessuten eide han 4 huder i N. Bø som sitt giftingsgods.

Neste eier var borgermesteren i Skien, Anders Andersen fra ca. 1665. En Elkjær fra ca. 1690,
Assessor (advokat) Ryssel fra ca. 1710. Fogden Joachim Schweder ble eier av Jønnevald i 1725.
Se heretter de forskjellige bruk.

Hanns Hiønneualdt betalte 1 ½ tønne korn i tiende i 1611, 1621, 1622.
Fra 1623 betalte han kun ¾ tønne i tiende i årene fram til 1633.

Jon er nevnt fra 1627 og i 1647.

Kilde: Skattematrikkelen 1647:
”Jønnevold, Joen bruger, schylder 6 huder, som Rasmus Omdall eyer med bøxell.
Er taxerit for 1 fuld 1/2 fierdings grdt. (gaardt.) schat, penge 6dr 3 ort. Rasmus Omdall bygger.”

G.br., leilending
Rasmus
f. ca. 1630.
1. Rolf Rasmussen f. ca. 1662.
2. Daniel Rasmussen f. ca. 1664.
Br. ca. 1660.

Fødselsårene er tatt fra sogneprestens manntall 1664.
Denne Rasmus må ikke forveksles med eieren av Jønnevald på denne tiden,
Rasmus Eigildsen Omdal i Solum.

G.br., leilending
Anders Andersen
f. ca. 1627 bg. 9/5-1704. ”Andres Jønneval fra Scheen 77 aar. - hafde zedel.-”
g.m. NN
1. Anne Andersdatter f. ca. 1665 g.m. former Hans Lauritzen Lindrup. Se Familie 10 - Fossum 1711.
2. Claus Andersen. I militæret i 1690.
3. Jørgen Andersen. Fadder i 1698 for Hans Formers datter Magnhild. Hans former var gift med hans søster.
4. Brynild Andersen. Fadder i 1698 for Hans Formers datter Magnhild. ”Hans Former” var gift med hans søster.
Br. ca. 1670.

Kilde: Skattematrikkelen 1670/71:
Anders bruger, schylder 6 huder som Borgermester Anders Andersen i Scheen med bøxel ehr ejende.
Gifvuer Schat: 12 Rdl.”

Anders sin mor: F. ca. 1601 bg. 25/9-1687. ”Anders Jønnevalds Moder 86 aar.” 
Anders flyttet tydligvis til Skien på sine eldre dager. Han ble gravlagt i Gjerpen.

G.br., leilending
Peder Madsen
f. ca. 1654 bg. 29/4-1696. ”Peder Matzen Jønnevald, 42 aar g.”
g1g 26/10-1684 m. Johanne Hansdatter f. ca. 1648 bg. 8/7-1688. ”Peder Jønnevals qnde 40 aar.”
g2g 1689 (ikke i Gj.) Johanne Hansdatter f. ca. 1661 bg. 3/9-1728. ”Rolf Risings qde Johanne 67 aar.”
1. Marthe dpt. 1/1-1685 bg. 2/4-1696. ”Peder Matzen Jønnevalds datter Marthe 10 dage g.”
2. Mads Pedersen dpt. 10/4-1687.
Barn i 2. ekteskap:
3. Karen dpt. 16/2-1690 bg. 8/8-1700. ”Rolf Skilbreds stivdatter Karen 8 1/2 aar g.”
4. Lars Pedersen dpt. 11/6-1693. Se Sætre under Rising.
5. Marthe Pedersdatter dpt. 2/4-1696.
Br. 1684.

Peder Melens d. Marthe. (Fra Gjerpen 1. kirkeboks register vet vi at dette er Peder Madsen Jønnevalds 1. barn. Hva ”Melen”
skal bety er usikkert, men han kan ha bodde på Mæla en tid.)
Peder Skechens s. Mads. Fra 1690 er det nevnt faddere:
F.f. Peder Matsens d. fra Jøneval Karen: Tollef Erikssen, Tolf Hanssen, Giøran Gaasehøllen, Truls Pederssens qnde Karen, Kittil Rosvalds qnd. Maren.
F.f. Peder Matzen Jønneval, hans søn Lauritz: Gullek Møller, Jon Skilbred, Isak Mo, Dorthe Anders Nilssøns, Marthe Jønneval, Ronnou Otterholt.
F.f. Peder Jønnevals barn, Marthe: Gullek Møller, Jacob Jønneval, Mas Aases qnde, Kittil Aases qnd. Truls Pederssens qnde, Nils Otterh. dott. Marthe.

Denne familien bodde en tid på plassen Skriva under Foss. De kom senere tilbake hit.

Enka Johanne Hansdatter ble g2g med Rolf Gundersen Dyrkoll/ Rising/ Skilbred. Se N. Rising(B).

Kilde: Bamble tingbok 1686, 15 nov 1686.
Følgende personer ble dømt på tinget til å betale resterende landskyld og tiende til velbyrdige frue Anna Pelt:
Abraham Hougn, Johannes Mellem Fossem, Peder og Anders Jønnevald, Gunder Aas, Mons Luxefield, Hans Borge
For Baasserøed, Kistes oppsittere, Stullen oppsittere, Erich Nøglegaard, Torgeir Klefuen, Hans Borge.

Landskylda har på et tidspunkt mot slutten av 1600-tallet blitt nedsatt til 4 huder.
Jønnevald ble delt i 2 bruk i ca. 1695.

Se N. Jønnevald og S. Jønnevald.

(C) Gard Strøm.