ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Fossum
Gård nr. 9 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.

 

Oppdatert 15.11.2022


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 


Fossum mellom - Hovedbygningen
I 1593 var midtre Fossum nevnt i skattelistene.

Den nåværende hovedbygningen ble bygd i tiden 1811-1818.
Tidligere var det også hovedbygning på omtrent samme sted.

Brukerne av de 3 gårdene betalte i 1593 60 skilling hver til oppføring av en bygning på Akershus:
Fossem Søndre, 60 skilling.
Midtfossem, 60 skilling.
Nordre Fossem, 60 skilling.

Midtre Fossum ”bruges under Hytten” i hvertfall i tiden 1611 – 1628.

Henrik (Johan?) Post betalte skatt av M. Fossum i tiden 1629-1637.

 

Hammersmedmester ved Fossum, leilending

Teves Busch (Teuss Busch) fra Tyskland f. ca. 1600 d. mellom 1675 og 1681.

g.m. Johanne Danielsdatter fra N. Fossum f. ca. 1620 bg. 23/12-1691. ”Johanne Mester Tevsens paa Fossum 61 1/2 aar.”, d.a. Daniel Justsen.

1. Just Tevesen f. ca. 1640. Se Stulen.

2. Antonius Tevesen f. ca. 1646. Se Stulen.

3. Margrethe Tevesdatter f. ca. 1650 g1g Ole Christensen på Venstøp g2g Mogens Willadsen. Se Familie 1 - Fossum 1711.

4. Cathrine Tevesdatter Busch g. i Skien 9/2-1668 m. Jan Lorentzen Høyer f. ca. 1641.
    Barn 1. Karen Jansdatter dpt. i Skien 18/7-1669.
    Barn 2. Teves Jansen dpt. i Skien 25/3-1671. Var arbeidet først på Fossum jernverk
. Flyttet mot slutten av 1690-årene til Baaselands jernverk i Holt.
    Barn 3. Lorents Jansen dpt. i Skien 29/6-1673. Var hammersmed ved Fossum Jernverk. Se Familie 13 - Fossum 1711.
    Barn 4. Johanne Jansdatter dpt. i Skien 14/1-1676 g.m. gruvearb. Christen Christensen. Se Familie 9 - Fossum 1711.
5. Daniel Tevesen f. ca. 1659 bg. 27/9-1696. ”Daniel Tevsen 37 aar g.”

6. Anne Lisbeth Tevesdatter f. ca. 1660 g. 1/1-1693 Ole Gundersen. Se Sem nedre.

7. Zacharias Tevesen f. ca. 1664 bg. 22/6-1695. ”Zach. Tevesen 31 aar g.”


Teves Busch kom fra Tyskland til Fossum jernverk på slutten av 1620-tallet da mester Karl var halvannet år i
Bremen for å verve tyske fagarbeidere til Fossum jernverk.

Teuss/ Teves Busch betalte skatt av 6 huder i M. Fossum i tiden 1637 – 1643.
Han kjøpte gården Stulen noe før 1670 og flyttet dit.

 

Kilde: Bratsberg amt kopibøker. Dato: 16/2-1693:

Antonius og Daniel Tevesønner på Midbø i Gjerpen sogn klager over ulovlig skovhugst i Stulen skog, som er dem arvelig berettiget, nemlig av Niels Glørsmyr, Christen Rosvald og Kittil Søndre Ås, enda Tevesønnene har lovet dem å få utbruge 2 kullemiler av skogen, en på 68 lester og en på 40 læsters størrelse.

 

Fra sakefallsregisteret (bøteregisteret) av 1634:

”Annammet af Hendrich Riise for hans Kniffed hammersmeden Mester Thius med en Kniff, Penge - 4 rdlr.”

Avskrift: Jan Christensen.

 

Hytteskriver Jacob Cortsen betalte skatt av 6 huder i M. Fossum i tiden 1644 – 1656.

 

Fra skattematrikkelen 1647:

”Fossem middell bruger Jacob Cortsen hytteschriffr. (hytteskriver), schylder till Kongl. Ma. 6 huder

med bøxell. Er i lige maader lagt som den anden for 1 fuld och ½ fierdings grdt (gård) schat, penge

6 dr 3 mk. Kongl. Ma. bygger.”

 

Leilending

Ole Gundersen f. ca. 1605.

1. Gunder Olsen f. ca. 1644.

2. Peder Olsen f. ca. 1650.

 

Ole Gundersen med familie bodde her i 1664 og 1666 og brukte hele M. Fossum (6 ½ huder).

 

Hytteskriveren Mester Frantz betalte skatt av M. Fossum i tiden 1657 – ca. 1674.

 

Fra skattematrikkelen 1670/71:

”Midt Fossem. Frands bruger schylder 6 huder som Halduor Jansen med bøxell ehr ejende, paa

denne gaards ejendeller ligger en saug som bruges aff husbond och Hendrich Ifverson Schiens

borger i Schien, giffuer schatt 12 Rdl.”

 

Just Danielsen betalte skatt av M. Fossum i tiden 1675 – 1678. Se S. Fossum.

 

Peter Børting 1670 – 1702. Se S. Fossum.

 

Jacob Halvorsen

Br. 1678.
 

Kilde: Bratsberg amtsarkiv, Pakke 304, Stevninger. 16 mars 1675. Avskrift: Jan Christensen.

Hilser eder Marte Faltinsdaatter, Tomis Nilsen, Jfr Schreder, Claus Hammersmed, Tomis Olsen, Nils Schottland och Laurs Saug.me(ster): ..........for sig haver tilkiendegivet Jacob Halduorsen om tiltale han haver til eder, for ulovlig og uden minde i nogen aar har besiddet hans gaard, Mellum Fossums tilliggende jordes eyedehler, uden nogen afgift til hans formand eller hannem, og dermed mener ikke allene at have forbrutt eders platser, men endogsaa........ aaringers afgift, strax at betale, ock platsene uden Ophold røddiggiøre, som eder skal for rette demonstreres.

Thi paa høystbem. min allern. arveherre Ko. May. befaler eder at møde Jacob Halduorsen paa aasteden Mellum Fossum for sorenskriffuer och 6 uwillige laugrettismænd, 5 dag efter stevningens forkyndelse, som er pa Mandag førstk. d. 22 marts, som uden ophold haver at dømme ....................

Til samme tid citeres eder, Daniel Former, Gunder Bøe, Marte Faltinsdaatter, Anders Svenske och Hans Faltinsen, samtlige at prove hvis eder om denne sags ærlighed vitterlig er, och om same platzer icke haver alltid ligget och fuldt under Mellom Fossem................

Saaledes anbefaler S.r Peter Børting eller fudmægtig at comparere om han herudj haver noget at sige.
Scheen, d. 16 mars 1675Jacob Halvorsens enke og Jørgen Holst brukte M. Fossum fra 1688.

 

Oberstløyntnant (siden major), jernverkseier

Ulrich Frederich Fien

g. 6/12-1702 m. Juliane Børting fra Fossum, d.a. Peter Børting. Se S. Fossum.

1. Sophia Fien dpt. 21/7-1706.

Br. 1702.

F.f. Capitain Fiens datter Sophia: OberstL: Kragh. Cancelliraad Borse. Caj Børtingh og hans Kieriste. Jomfru Legaard.
 

I manntalet (fogderegnskapet) av 1711 var familien Fien bosatt her. Manntallet 1712 for Skien:
”Welædle og welb. Hr. Mayor Fyen er Eiende 1/6 deel udj Fossum Jernwerch som hand Selv
lader drifve, item en Saug wed Moe bruged Forrænter endeel penge. Deres Familier os Ubekiente.”

 

Den 12/9-1714 var det begravelse i Gjerpen kirke for kokkepiken Maren. ”Major Fiens Kockepige Maren 31 aar.”

 

1723: ”Mellem Fossum høster 1 Tønde bygg, 3 Tønder blandet Korn. Husdyr: 3 Heste, 10 Fæ og 10 Saue.

En Husmandsplads (Søndrejordet). Pladsfolchene saar 1 quarter Havre. 2 Saue.”

 

Kilde: Fossum jernverk. 15 april 1732. Avskrift: Jan Christensen.
Gården Moe – med Teigen og Guthe skoven skylder 6 huder, hvor under er et setter kaldet Moepladsen, som Peder Pedersen Baar allene tilhører og beboes av Gudmund Jansen, gården tilligemed saugene samt Bestul og lille Øchter setter, og de 1 ½ hud udi gården Østre Luxefield, tillige med et støcke skov, kaldet Rising setter, saa og en annen setter kaldet Venstøb setter, som grenser på den østre side til Moe skoven, og 250 á 300 tølter tømmer, skal alt være kjøpt under ett fra hr oberstleutenant Fÿen for 3000 rdr.


 

Kilde: Utdrag fra J. L. Quisling Bygdebok del II.

"Ulrik Fredrik Fien var søn av oberstløitnant Otto Ludvig Fien. Han blev 6/12 1702 gift med Peter Børtings yngre datter Juliana og saaledes svoger til major Mechlenburg. Fien bodde i Gjerpen først paa Venstøp, senere paa midtre Fossum. Han hadde tidligere staat ved Smaalenenes, men blev 5/6 1706 som kaptein overflyttet til Vesterlen. 4/5 1711 avanticerte han til major. Av tingprotokollerne kan man se, at han flere ganger, navnlig i 1707 og 1708, var indstevnt til tinget paa Mæla, men uteblev som svogeren. En del av disse indkaldelser skedde for begges vedkommende «paa deris kjeristers vegne» og gjaldt saaledes antagelig det Børtingske bo, og for Fiens vedkommende ikke som for Mechlenburgs hele rækker av gamle ubetalte obligationer eller gjældsfordringer.

Egteparret hadde 10/3 1705 vistnok sit første barn til daaben, en gut, som blev opkaldt efter begge bedstefædrene: Peter Otto Ludvig Fien.
Han døde allerede aaret efter, og da forældrene dengang bodde i Skien, blev kisten indsat i den Barnholtske begravelse i Skiens kirke.
Inskriptionen er paa latin og lyder saa:

Hac subductus est urna pie defunctus nobilissimus juvenis Petrus Otto Ludowicus Fien, prognatus Schiinæ anno 1705 die 10  Martii
nobilissimis parentibus, nobilissimo et fortissimo viro Uldarico Friderico Fien S. R. M. capitano fidelissimo, nobilissima et virtuosissima
conjuge Juliana Borthing.
Denatus est Schiino 1706 die 13 Febr. Dominus ter optimus, maximus dabit illi vitæ æternæ gaudia.

Da Fien i 1724 var fadder hos raadmand Brandt, var han avanceret til oberst og regimentets chef. Sidste gang han er funden nævnt i
Gjerpens kirkebøker, er 30/9 1730, da han var fadder hos kaptein Barnholt paa Ballestad.

Den Fredrik Kristian Fien, som i 1717 blev kaptein og 1736 oberst og chef for Vesterlen, er maaske en yngre bror av Ulrik Fredrik."

 


Sammeie med søndre Fossum fra 1730.

”Fossum Mellem” ble kjøpt opp av forvalter Elkiær ved en auksjon i 1733. Se S. Fossum.

Solgt til kanselliråd Herman Leopldus Løvenskiold i 1739.

Kanselliråd, (senere conferenceraad), jernverkseier, godseier

Herman Leopoldus Løvenskiold fra Bjørntvedt i Eidanger f. 6/7-1701 på Bolvik i Solum d. 19/9-1759. ”hr. Cancelleraad Løvenskiold 58 1/2 aar.”, s.a. Herman Leopoldus på Bjørntvedt i Eidanger.

g.m. Margretha Deichmann fra Christiania f. 1708 d. 4/10-1759. ”…. hans Frue 51 1/2 aar. ”, d.a. biskop Bartholomeus Pedersen Deichman (f. 5/2-1671 i København d. 16/4-1731 i Christiania).

Eier 1739. Se Borgestad.

 

Assessor, kanselliråd, jernverkseier

Bartholomeus Herman Løvenskiold herfra f. 29/9-1729 bg. 29/5-1788 (d. 17/5). ”CanselieRaad Løvenskiold 58 1/2 aar.”

g. 4/3-1751 m. Edele Margrethe Rasch f. 1728 bg 22/10-1795. ”Frue-Cancellie-Raadinde Edel Margarete Løvenskiold, 67 1/2 aar.”

Br. 1752.


Bartholomeus H. Løvenskiold bekostet 2400 rdl. på Jernverket og bygninger i sine 8 år her. Han overtok Fossum
Jernverk sammen med sine brødre i 1752. Det var B. H. Løvenskiold som bestyrte verket fram til 1777.

Denne familien flyttet til Borgestad gård som han kjøpte i 1760 av sin fars døsbo for 4000 rdl.


Kammerherre, godseier, jernverkseier

Herman Løvenskiold herfra f. 12/7-1739 d. 24/5-1799 i Solum, s.a. Herman Leopoldus Løvenskiold. Se ovenfor.

g1g i København 1763 m. Ingeborg Akeleye fra Tønsberg f. 13/5-1741 d. 1804 i København, d.a. overlos og kommandørkaptein Jens Werner Akeleye og Marthe Bruun, begge av adelig avstamning.

g2g i Solum 20/3-1771 m. Inger Maria Deichman fra Hakasteinsfaret i Solum f. ca. 1750 bg. 14/5-1793. ”Frue Kamer-Herinde Inger Maria de Løvenskiold fra Fossum 43 2/3 aar.”, d.a. oberst Vilhelm Deichman i Solum.

g3g i Solum 2/11-1793 m. Christiane Sophie Deichman, d.a. oberst Vilhelm Deichman i Solum.

Forlovere: "F. G. Adeler og H. Deichman."

Barn i 2. ekteskap:
1. Margrethe Løvenskiold dpt. 14/7-1772 d. 1808 g. 31/5-1786 m. kammerherre, amptmand og stasminister Frederik Moltke i Danmark.
    Han var amtmann i Bratsberg len (Telemark fylke) fra 1781. Stiftamtmann i Kristiansand fra 1788, og fra 1790 var han stiftamtmann i Kristiania.

2. Anne Cathrine f. 1/2-1774 bg. 22/9-1775. ”hr. Løvensckiolds dtr. Anne Catrine 1 1/2 aar.”

3. Herman Løvenskiold f. 17/4-1777 d. 22/12-1843.

4. Wilhelmine Løvenskiold f. 17/9-1779 d. 10/8-1827.

Br. 1760.

 

F.f. Hr. Løvenskiolds pb. Margrethe: Hr. CancelieRaad Løvenskiolds frue, frøchen Deichman, hr. CancelieRaad Deichman, hr. Capit. Rasch, Ditlef Rasch.

F.f. hr. Herman Løvenskiolds pb. Anne Catrine: Hr. Capitain Rasches frue, frøeken Løvenskiold, Benedicta Aal, hr. Obriste Lieutenant Deichman, hr Cammerjunker Løvenskiold, tolder Rasch.

F.f. Hr. Løvenskiolds db. Herman: Frue Kammerherinde Adeler, doctor Møllers frue, jomfru Rasch, hr. Kammerherre Adeler, CancelieRaad Løvenskiold, hofjunker Løvenskiold, sorenskriver Norss.

F.f. hr. Herman Løvenskiolds pb. Wilhelmine: KamerJunkerinde Løvenskiold, frøken Charlotte Løvenskiold, jomfrue Karen Knudsen, hr. Hagerup, Raadmand Bentsen, Nicolai Aal, Jacob Aal.

 

Kilde: L. J. Quisling.
Det første ekteskapet ble oppløst allerede i 1765 uten barn. Ingeborg ble siden elskerinnen til, siden samboer med, grev Christian Conrad Danneskiold-Laurvig f. 12/5-1723 d. 1783. De bodde på Roligheten under Gulle-Rauan i Hedrum, hvor greven bygde et slott. Ingeborg ble g3g i Hedrum 7/11-1783 med svenske Carl Ingman von Manderfeldt som hadde vært grevens sekretær og regnskaps-fører.


Hans eldre bror, Bartholomeus Herman Løvenskiold skrev:

 

Kilde: "Bratsberg Amts Beskrivelse." (Bartolomæus Herman Løvenskiold - 1784), originalutgaven s. 81.
"Værket ligger i en meget behagelig Egn, dets Vande og Strømme ere Fiskerige og af Skovene frembringes meget vildt.
Ved Fossum Jern-Værk er i aar af Hr. Kammerherre Herman von Løvenskiold indhegnet en anseelig Dyre-Have hvor alt findes, mange Rens-Dyr, Danske og Engelske Raae- og Daae-Dyr og en stor Deel Norske Harer, samme anpriste Indretning der koster Ejeren anseelig, er den eneste i Norge. Ejeren boer paa Mellem-Fossum Gaard tæt ved Værket ..."


I 1782 bodde Herman Løvenskiold her med sin andre kone og 3 barn, samt: ”1 Huusholderske, 5 andre piger,
2 skriverkarle med flere secretairer, 2 Præceptor Domestiqve, Kudsk, 2 drenge og 2 Inderster (leieboere).”


Kammerherre, selveier, jernverkseier

Severin Løvenskiold d.e. herfra f. 20/3-1743 d. 25/11-1818.

g.m. Benedicta Henrikka Aall f. 21/1-1756 d. 18/8-1813.

Br. 1793.

Severin Løvenskiold eide og bodde, for det meste, i  Kammerherregården i Porsgrunn. Han kjøpte i 1790 gården
Kjølnes, hvor han bygde huset "Elverhøy", som han brukte som lystgård og feriested.

 

Vielse i Gjerpen krk. 19/4-1815:

"Frederik Michael Frantz Wilhelm Løvenskiold, Søe-Leuntnant. Tiener paa Ravnes (Rafnes i Bamble) 25,

og Maren Fransiska Paus fra Borrestad, Jomfrue, 21.

Forlovere: Kammerherre Sev. Løvenskiold, Jacob Aall til Borrestad."
 


Fossum hovedgård med jernverket. Litografi av P. Wergmann ca. 1860.
 

Fossum Hovedgård er en slottsbygning i ren empirestil, oppført i årene 1811-1818 av stattholder Severin Løvenskiold fra Kammer-herregården i Porsgrunn. Fasaden er tegnet av C. F. Hansen eller hans kontor. Bygningen for øvrig, er nok utformet av arkitekt og byggmester Johan Godfried Bøydler fra København. Byggematerialet var slaggstein fra jernverket. Bøydler bodde på Fossum fra 1811 til han kjøpte Storgata 205 under Ø. Borge på Osebakken i 1825.
Se Familien Bøydler: Familie 48 - Ø. Borge 1835.

 


Amtmann, statsråd, statsminister og senere, norges stattholder, jernverkseier, godseier

Severin Løvenskiold d.y. fra Porsgrunn f. 7/2-1777 d. 15/9-1856 på Fossum, s.a. kammerherre Severin Løvenskiold (1743-1818).

g. i København 9/4-1802 m. Komtesse Sophie Hedevig Knuth f. 1788 d. 17/1-1819. ”Grevinne af Knuth”, d.a. grev Adam Christopher Knuth til Lilliendahl på Sjelland og grevinne Sophie Magdalene Moltke.

1. Henrik Ernst Severin Løvenskiold f. 1/6-1803. Se nedenfor.    

2. Adam Christopher Løvenskiold f. 19/6-1804 d. 13/4-1886 g.m. Catharina Kirsten Baronesse Wedel Jarlsberg f. 22/7-1815 på gården Sande i Borre pr. gj. d. 19/11-1894 i Kristiania. Adam var øverste
    kammerjunker og minister til Næss. Han døde på Snipetorp i Skien. Datter: Sophie Sigfride Fanny Løvenskiold f. ca. 1842. Hun ble g. i Sem krk. 4/10-1865 med Frederich Wilhelm Treschow, s.a. Michael Treschow.

0   bg. 7/8-1805. ”Hr. amtmand og Kamer-Junker Severin v. Løvenskjolds dødfødte pb.”        

3. Otto Joachim Løvenskiold f. 14/5-1811. Overtok godset med sin bror Herman. Se nedenfor.

4. Leopold Herman Severin Løvenskiold f. 31/3-1813.

5. Sophie Magdalene Løvenskiold f. 4/4-1815 d. 15/6-1824.

6. Herman Løvenskiold f. 6/1-1819. Overtok godset sammen med med sin bror Otto Joachim. Se nedenfor.

Eier 1804.

 

F.f. Amtmand og Kamer-Junker Severin v. Løvenskjolds Severin Henric Ernst: Frue Kamerherinde v. Løvenskjold, Madme Rasch, frøken Gyldenpalm, Stiftamtmand Adeler, KamerHerre v. Løvenskjold, Jacob.Nils og Jørgen Aall, Jacob Rasch.

F.f. KammerHerre og Amtmand Severin v. Løvenskjolds Otto Joachim: Frue. General-KrigsKomissairinde Rasch, Jacob Aalls k., Frøken Frid. Soph. Løvenskjold, Kamer-Junker Adeler, N. A. og C. Løvenskjold, D. v. Cappelen, Carl og H. Møller, Søren Rasch.

F.f. Kammerherre Løvenskiold f. Fossums Leopold Herman Severin:  Kammerfrue Løvenskiold, frøken Haxtousen, Baron Løvenskiold, Justiesraad Kløker, Realf Cappellen.

 

1/7/1820       SOPHIE HEDEVIG LØVENSKIOLD          Bamble Skifteprotokoll nr. 13, s. 443b.

Fossum         Arvinger:                            

Jernverk       Enkem. statsråd Severin de Løvenskiold som satt i uskiftet bo med bevill. av 22.1.1819.

                      og barna:

               1. Severin Henrich Ernst Løvenskiold             17 år.

               2. Adam Christopher Løvenskiold                   16 "

               3. Otto Joachim Løvenskiold            9 "

               4. Leopold Hermann Severin Løvenskiold      7 "

               5. Hermann Løvenskiold                                    1 ½ "

           (I tillegg ei datter Sophie Madalene Løvenskiold.)

Brt: 73250 spd. sølv

Net: 24000 ----"----

Jordegods:

Eide gårder i Gjerpen,  Slemdal, Eidanger, Solum, Holden, Seufde og Øyestad sogn i Nedenes len.

Videre skog i Gjerpen og Seufde. (For omfattende til å føre opp her).

Avdøde var "grevinne af Knuth" og datter av grev Knuth til Lilliendahl.

Under folketellingen 1801 bodde Severin von Løvenskiold på M. Fossum som ugift 24-åring, sammen med
6 tjenestefolk: Peter Andersen (26), Jacob Larsen (20), Amund Larsen (33), Karen Bendixdatter (23),
Maren Andersdatter (23) og Guri Olesdatter (26). A
lle ugifte.
 Severin Løvenskiold. Maleri av Fredric Westin 1836.
Kilde: Oslo Museum.

 

Severin Løvenskiold var ridder og kommandør av Hans Kongelige Majests ordner. Han ble cand. jur. i 1794, Latinsk juridisk eksamen med laud i 1796. Han ble kammerjunker og auskultant i det Danske Rentekammer-Kollegium i 1797. I 1799 ble han assessor (advokat) i Økonomi og Kommercekollegiet den 10. april. Fra 25. februar 1801 ble han Assessor i Finnanskassedireksjonen. 
 
S. Løvenskiold var amtmann i Bratsberg 1802-1813 og fra 1805-1811, dessuten amtmann for ”Laurvigs Grevskab”. Han ble kammer-herre i 1804. Fikk innvilget søknad om avskjed fra ”Amtmannsskapet i Laurvigs Amt” 21. mai 1811 og samme i Bratsberg amt 24/12-1813. Han var medlem av riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814. Ble statsråd 28/11-1814. Norsk Kommisær til fordeling av den Danske statsgjelden mellom Norge og Danmark 1815-1816. Han fikk innvilget søknad om avskjed fra statsrådsembetet 1817. Han ble siden Statsminister den 10/7-1828.
Medlem av samfunnet for utgivelse av håndskrifter i Skandinavisk historie 1832. Æresmedlem av Landbruksakademiet 1837.
”Det Norske riges stattholder" fra 27. februar 1841 til 17. juni 1856. Medlem av Vitenskapsselskapet i Trondhjem.

Kilde
: Norsk Biografisk Leksikon.

 


Kammerherre, ordonnans-offiser hos kongen, "lodbruger"

Henrich Ernst Severin Løvenskiold herfra f. 1/6-1803.

g.m. Francisca Veronica Johanne Josephine f. Baronesse af Serckendorph (Fanny Løvenskiold) f. 1807.

1. Sophie Magdalene Caroline Fanny Løvenskiold f. 10/11-1827.

2. Eugenia Josephine Løvenskiold f. 1/7-1832 på Fossum.

3. Fanny Caroline Sigfride Olga f. 12/5-1840 på Fossum.

4. Severin Carl August Ernst Løvenskiold f. 29/11-1841 på Fossum.

 

Ernst Løvenskiold og hans kone ”Fanny” bodde her 1827 - 1845. De ble gjerne kalt Ernst og Fanny Løvenskiold.
Han ble i 1835 skrevet for ”Embedsmand og Jernværksbestyrer og bruger af Fossum med Skavan.”
 

I 1840 ble ekteparet tittulert som: ”Hofmarskalk m.m. Ernst Severin Løvenskiold og frue Fanny Løvenskiold fød
Baronesse Serckendorff.”

 

Andre beboere på hovedgården i 1835: Jomfru Marie Linaae (22), Herman Løvenskiold (16) - Ernst’s yngre bror.

Tjenestefolk:
Husjomfru Oline Olavsen (27), tjenestepikene Louise Lundberg (30), enke Anne E. Reiersdatter (40),
Anne Marie Borgersdatter (22), Karen Borgersdatter (20), Marie Christophersdatter (22), Marthe Christophersdatter
(26), Ingeborg Halvorsdatter (23), Anne Isaksdatter (25), Anne Lar sdatter (21) og Inger Madsdatter (17).
Tjenestedrenger Niels Høyer Hansen (24), Jens Nilsen (17), Gunder Eriksen (36), Ingebret Gundersen (21) og
Amund Solvesen (18). I tillegg bodde her Claus Henningsdal ”sindsvag” (58) og vevepiken Dorthe Christensdatter (17).

 

Andre på Fossum hovedgård i 1845:
Husjomfru Andergitte Bendixen (30), husholderske Berthe Birkerem (30).
Tjenestefolk: Elise Borgersdatter (21), Emilie Christensdatter (23), Maren Christensdatter (23),
Karine Johannesdatter (23), Antonette Simonsdatter (19), Kirsten Hansdatter (døvstum – 30),
Marthe Aslaksdatter (27), Maren Christiansdatter (25), Anne Olsdatter (23), Anne Sivertsdatter (27),
Inger Andersdatter (16), Mads Pedersen (36), kusk Nils Larsen (30), stalldreng Jens Olsen (21),
Ingebret Fransen (23), Nils Gundersen (23).

Også bodde gamle Claus Henningsdalen her: ”Sindsyg, Lægslem” (79).

 

Kammerherre, godseier, jernverkseier

Herman Løvenskiold herfra f. 6/1-1819 d. 4/6-1873.

g. 5/8-1856 i Sem, Vestfold med Anna Sophie Hedvig Løvenskiold fra København f. 27/10-1838 d. 14/10-1903, d.a. Adam Christopher Løvenskiold.

1. Adam Severin Løvenskiold f. 24/7-1858 d. 6/11-1866 på Fossum.

2. Herman Leopoldus Løvenskiold f. 29/12-1859. Overtok Fossum. Se nedenfor.

3. Adam Eggert Løvenskiold f. 14/10-1861.

4. Christopher Frederik Løvenskiold f. 14/10-1861.

5. Siegfrid Løvenskiold f. 4/8-1863.

6. Sophie Hedevig Kathrine Løvenskiold f. 4/6-1865 d. 12/3-1895 i Kjøbenhavn. Ugift.

7. Severin Wilhelm Løvenskiold f. 20/7-1871.

8. Herman Løvenskiold f. 17/8-1873 på Fossum.

Eier 1854.

 

Tjenestefolk i 1865: Husjomfru Marie Helgesen fra Vang på Hedmark (47), kammerpige Hanna Pedersen (20), barnepike
Karen Pedersdatter fra Solum sogn (20), barnepike Marie Andreasdatter fra Brevik (23), stuepike Inger Pedersdatter (31),
kokke Maren Olsdatter (35), fepike Petronelle Isaksdatter fra Slemdal (26), fepike Dorthea Eriksdatter fra Slemdal (37),
tjener Johannes Andersen (18), tjenestegutt Johannes Olsen (23), tjenestegutt Isak Aslaksen (27).

 

Herman og Hedvig Løvenskiold var søskenbarn. I 1875 var hennes far her på besøk. Han var da nevnt som ”Øverst-
kommanderende hos kongen” Adam Christopher Løvenskiold. Sammen med han var hans andre datter, Louise Katrine Løvenskiold,
f. 1857 i Haage i Danmark.

 

Andre på Fossum hovedgård i 1875 (alle ugifte):

Lærerinde Laura Becher f. 1856 i Kallundborg i Danmark.
Tilreisende fra Skien: Martine Ryen fra Skien f. 1852 og Hanna Marie Gulliksen fra Gjerpen f. 1854.

Tjenestefolk:
Husjomfru Berhadinde Kristensen fra Nittedal f. 1846.
Barnepike Thora Mathilde Olsen fra Tønsberg f. 1859.
Barnepike Thora Marie Eriksen fra Kristiania f. 1849.
Kammerpike Louise Larsen fra Skien f. 1846.
Stuepike Bergitte Gregersen fra Heddal f. 1847.
Kokkepike Marie Johannesdatter fra Bærum f. 1852.
Budeie Ingeborg Amundsdatter fra Sauherad f. 1846.
Budeie Kristine Christophersdatter fra Heddal f. 1856.
Kusk Peter Svensson fra Malmøhus i Sverige f. 1851 (se Fossum 1891).
Jeger Nils Olsen fra Malmøhus i Sverige f. 1840.
Tjenestekarer Edvard Halvorsen fra Askim f. 1842 og Gullik Gulliksen fra Holla f. 1855.

 

Gårdens besetning i 1875: 11 hester, 1 føll, 1 okse, 29 kuer, 13 kalver og 2 griser.

 

Høyesterettsassessor, høyesterettsdommer

Otto Joachim Løvenskiold herfra f. 14/5-1811 d. 1882.

g.m. Eleonore von Mansbach f. 1825 d. 1869.

Br. 1854.

 

Otto Joachim Løvenskiold og broren Herman (ovenfor) hadde sameie av godset fra 1854 til 1868.
Deretter ble Herman Løvenskiold eneeier til sin død i 1873.
Fra 1873: Enkefru (Anna Sofie) Hedevig Løvenskiold.

 

Kammerherre, godseier, skogbrukseier, tresliperieier og sagbrukseier

Herman Leopoldus Løvenskiold herfra f. 29/12-1859 d. 22/12-1922.

g.m. Hannah Parr fra Drøbak f. 4/12-1860 d. 16/6-1930, d.a. skipsreder Søren Angel Parr og Hanna f. Jørgensen.

1. Catharina Hanna Hedevig Løvenskiold f. 1/12-1888 g. 15/5-1911 i Gjerpen m. fabrikkeier Bror John Murman fra Malmö f. 1877, s.a. fabrikkeier Kristian Theodor Murman. De bodde i Malmö.

2. Herman Leopoldus Løvenskiold f. 22/12-1890. Eldste sønn som overtok godset.

3. Eugenie Løvenskiold f. 28/6-1894.

4. Hedevig Løvenskiold f. 19/7-1898.

Eier 1885.

 

Les om familien Parr og deres sjøfartshistorie. Verneforeningen Gamle Drøbak.

 

Andre beboere her i 1891 (i hovedbygningen):

Losjerende, Adam Løvenskiold, ug. rentenist f. 1861. ”Svigermoder” Hanna Parr fra Drøbak f. 1825. Tjenestefolk og andre her i 1891:
Marthe Olsen, sykepleierske, ug. f. 1835 på Hadeland, Olga Wang, husjomfru, ug. f. 1866 på Levanger i nord Trøndelag, Josefine Danielsen
stuepike, ug. f. 1869 i Fredrikstad, Olava Danielsen, stuepike, ug. f. 1865 i Skien og Ragnhild Rollofsen, kjøkkenpike, ug. f. 1867 i Sauherad.

 

Trolig i sidebygningen:

Inger Olsdatter, fepike, ug. f. 1855 i Sauherad, Marie Hansen, fepike, f. 1868 og Ragnhild Olsen, fepike, ug. f. 1867 i Bø i Telemark.

 

Andre beboere her i 1900 (”Fossum Hovedgaard”):

Guvernante Elisabeth Marstrander fra Christiania f. 1873, husjomfru Gurine Svenning fra Kristiansund f. 1865, kokke Martha Thorsdatter
fra Solum f. 1874, tjener John Andersen fra Gj., f. 1880, stuepike Anna Andresdatter fra Skien f. 1877, stuepike Karen Halvorsdatter f. 1873
i Gjerpen, barnepige Helga Olsdatter f. 1874 i Gjerpen.

 

I sidebygningen i 1900:

Fepike Julie Edvardsdatter f. 1875 i Gj., fepike Anne Gundersdatter fra Gj. f. 1874 og ”fæpige” Othilie Syvertsdatter fra Lardal, f. 1881.

 

Se også folketellingen 1910.

 

Godseier, jurist

Herman Leopoldus Løvenskiold herfra f. 22/12-1890 d. 10/12-1971.

g.m. Anna Cecilie Wilhelmsen f. 22/2-1892 d. 29/12-1978.

1. Herman Leopoldus Løvenskiold f. 23/1-1915. Overtok godset.

2. Else Løvenskiold f. 17/12-1917 d. 15/1-1918.

3. Halfdan Løvenskiold f. 14/12-1918 d. 17/10-1923.

4. Anna Cecilie Løvenskiold f. 1925.

Br. 1923.

 

Denne Herman Leopoldus Løvenskiold var meget historisk interessert og skrev bl.a. boken
"Gjerpen Prostigods og Gjerpen Kirkegods." (1917).

 

Forstkandidat, godseier

Herman Leopold Løvenskiold herfra f. 23/1-1915 d. 23/7-2006.

g. 1941 m. Christina Catharina De la Gardie fra Borrestad gods i Skåne, Sverige f. 1919.

1. Herman Leopoldus Løvenskiold f. 22/4-1942. Overtok godset.

2. Jacob Pontus Løvenskiold f. 1944 g.m. Inger Arnesen fra Sarpsborg f. 1951. Bosatt i Kristianstad i Skåne, Sverige.

3. Ebba Catharina Løvenskiold f. 1948.

4. Leopold Johan Løvenskiold f. 1953.

Br. 1959.

 

Se nekrolog i Telemarksavisa (TA) den 25/7-2006 side 11.

 


Hovedbygningen på Fossum med plasser (fra venstre) Flata, Ødegarden og Justeplass lengst opp til høyre.
Foto: Widerøe-Polarfly 17/5-1961. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark Museum, Skien. Digitalisering og repro: G. Strøm.

 

Siv. økonom, brukseier og skogeier

Herman Leopoldus Løvenskiold herfra f. 22/4-1942 d. 15/7-2015.

g.m. Borghild Helene Anker Rasch f. 1946.

1. Leopold Axel Løvenskiold f. 1971. Daglig leder i familiebedriften Løvenskiold-Fossum fra 2006.

2. Helene C. Løvenskiold f. 1973.
3. Edle Løvenskiold f. 1978.

Br. 1972.

 

I følge tradisjonen var det den eldste sønnen som skulle overta eiendommene. Etter studier og senere vielse,
bosatte den unge familien seg i Villa Fossum. Denne har adresse Fossumv. 51.
Siden har familien flyttet inn i hovedgården når dette har vært naturlig.
 

Kilde: Telemarksavisa (TA)  Lørdag 21. april 2012.
Vi Gratulerer. 70 år.
I morgen søndag 22. april fyller siv. øk. Herman Løvenskiold, Fossum, postboks 206, 3701 Skien 70 år. Herman Løvenskiold har eiet og drevet firmaet Løvenskiold - Fossum i Skien gjennom 35 år. Jubilanten er utdannet siviløkonom fra University of California. Herman Løvenskiold engasjerte seg politisk som formann i Skien Unge Høyre og Telemark Unge Høyre, var styremedlem i Telemark Høyre i 18 år, samt medlem av Høyres finanskomité.

 

Løvenskiold-Fossum har pr. 2007 egen hjemmeside: www.l-fossum.no

 


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no