ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Fossum
Gård nr. 9 i Gjerpen kommune. Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.

Feil og mangler bes vennligst rettet til: Gard Strøm.


 

 

Oppdatert 15.11.2022


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Fossum Nordre

Leilending

Lauritz Gundersen

Br. ca. 1539.

Sønn: Gunder Lauritzen i Bamble.

 

Kilde: Norske Herredags Dombøker, 1 rekke, I, s. 257. 30 september 1578 (Avskrift: Jan Christensen.).
Dom mellom Gunder Lauritsen i Bamble prestegjeld og mester Nickolaus Bedaa paa Aarus i Gierpin Sogen 30 sept 1578, Oslo paa Raadstuen.

Førstnevnte gjør krav på 5 års landskyld av 3 huder ”udj Foszen” og henviser til et skjøtebrev av 1539 ”paa Indskyenn anden dag før sancti Gregorii papi dag” utgitt, som gikk ut på at Gunder Giemszen hadde solgt til Lauritz Gundersen en halv markebol jord udi "øster Foszen gaardt norder Foszen med lutter oc huuder."

M. Nicolaus Bedau henviser til at Kongelig Majestet har bevilget ham ”den jernhytte udj Bratsberg len og dertil den gard som dertil ligger, wilken var forn, te Foszen” - og irettela en kopi av Kongelig Majestet's brev under Morten Torkildsen, skriver på Bratsberg, hans forsegling.

 


 

Hyttemester, hammersmed, leilending

Wulff Zeigill Hammersmed fra Tyskland.

Br. ca. 1559.

Han gikk etter kort tid over til å arbeide ved Fossum jernverk som hammersmed og
ble værende ved jernverket til ca. 1623.

 

Kilde: Norske Riksregistranter I, side 250. 9 desember 1558. (Avskrift: Jan Christensen.).

Mester Wulff Hammersmed i Norge fikk bestilling. Kongen har undt ham kronens Jernhytte i Skiens-syssel med Hammer og all Redskab til anderledes tilsiges, dog at han skal holde seg og folk til jernhytten på egen bekostning, og yte kongen en avgift på hver 9 Vog godt stangjern han der smir (etter Københavns vekt) og forplikte seg til å selge Kongen 300 voger godt stangjern til en pris av 30 skilling dansk pr. vog. 
Lensmannen på Bratsberg skal gjøre opp med ham hver måned og betale ham det jern han får av ham på kongens vegne.

Den overskytende produksjon får han anvende til eget behov, hvor han vil. Skal selv bekoste kull, jern, sten, ild og lønninger, og ikke gjøre undersåttene noen besvær med dette, dog ha fri skov til kull og ved av kronens bønders skove. Lensmannen på Bratsberg skal forstrekke ham på hans arbeide til underholdning hvert år 100 tønner malt, 50 tønner rug. Ved eventuel overlevering: samme stand som da han mottok hytten.

...... men dersom hele huset forfaller og må bygges opp på nytt, da skal lensmannen bygge det opp uten besværing. Kongen har og undt mester Wulff Kronens bondegård nordre Foss(um), som han nu selv udi boer, saalenge han er hammersmed, fri for avgift, ligeledes 2 andre gaarder, Hovig (Hyni?) og Søndre Foss(um) til kul til hytten. Gårdene skal han holde ved hævd og bygning og ikke forhugge skoven til upligt.
Koldinghuus 9 des 1558.

 

 

 

26 jan 1574 bevilges Nicolaus Bedau den jernhytte i Bratsberg len, som nu på ny forgangen år er bleven opbygd, desligiste den gård der tilligger og han selv udi verge haver. Nicolaus Bedau skal drive samme arbeid og holde det ved makt på egen bekostning og give til H. M. og kronen den tiende pening og andre nærmere vilkår. Hertil mener Gunder at han ikke kan ha rett til mer enn det kongen tilhører i gården og bør betale for den tid han bruker parten.


Hammersmed

Cort Danker Hammersmed brukte N. Fossum fra 1559.

Br. 1559.

 

Fra Norske Riksregistranter I, side 266 22 august 1559.

Til Cort Danker

Brev, at vi have leiet Cort Danker Hammersmed vor og Kronens Jernhytte ved Skien med hammer og alt det redskap, som der finnes og oss tilhører  -  skal holde folk på egen bekostning og avgift den 9, de Vog godt Stangjern av alt det jern han smir, og levere alt det kongen ønsker, stangjern for 4 ½ dlr. for hvert skippund og Skinnejern til Hjul og Skøt, 5 dlr.dette skal leveres Peder Bild, embedsmand paa Bratsberg.

Cort Danker skal selv koste alle kull, jern, steen, ild og arbeidslønninger og ingen besværing gjøre vore undersåtter uten med deres samtykke. Fri skov til kull og ved av "vor og Kronens Bønders Skove".

Lensmannen skal dessuten forstrekke ham med årlig 100 tønner malt, hver Tønne for 2 Mark danske og 50 tønner rug til 3 ½ mark danske. Halvdelen av dette skal avregnes av det jern vi kjøper av ham, den andre halvdel forstrekkes ham til underhold for vinteren, og skal han betale med jern den annen sommer. Ved eventuel overlevering, samme stand...osv.

Cort Danker forlenes også disse Kronens Bondegårder, først Mads Pussens Gaard paa Fossen (Fossum), item Hanneval
(Jønnevald) desligeste Barby (Berberg) Gaard, mot at vanlig skyld og landgilde afkvittes ham i hans arbeide.

København 22 aug 1559.


Skatt av landskyld 1585:

Fossem Nordre 8 mrk Smør - 16 mrk Mell.

 

I 1593 var det dukket opp et nytt bruk, nemlig midtre Fossum. Leilendingene på de 3 brukene måtte ut med  60 skilling
hver til oppføring av en bygning på Akershus festning:

Fossem Søndre, 60 sk

Midtfossem, 60 sk

Nordre Fossem, 60 sk

 

Møllermester Erik Møller betalte skatt av N. Fossum i tiden 1611-1616.
 

Kilde: Bratsberg amtsarkiv, pakke 274. Dato 30 april 1613. (Avskrift: Jan Christensen.).

(Påskrift: Wulff hyttemesters forplict, anlangendis dhet Slagsmhaal med Peder Fossem.)

Kiendes Jeg Wlff Zeigill hammerslaer paa Konn: May, s hytte wdj gierppen sogen, Och effterdj ieg haffuer ghiort Peder Fossem saar och skade, Och ieg for same sag, Effter for.ne Peder Fossems begierinng er fenckligen(?) annholdenn, Dog haffuer den guode mand erlig och welbiurdig Alexannder Rabe Van Papenheim till Libanno konn: Mays: befalingsmand offuer Bradtzbierig Leen, mig paa thenne min forpligt Erlediget, Dog med saadane Conditionn, bepligter Jeg mig att Jeg nu Jnnden første tilkommenndis halffue maanitz skall stille welbemelte gode mand tillfridtz paa Konn: Matts: wegnne for same sag, och were for, nr Peder Fossem med hugg och slagg Trussil och Unndsigelse till Loug och domb ubeuart i all maade, Och der som ieg Wiiger, rømber eller Unndflyer, før end ieg haffuer stillet Sagholderen, saa Well som Welbemelte gode mand tillfridtz for same Sag, Da Uden Ald maade Straffis paa mit Liff i huor ieg kand betredis och offuerkommis Huilcken min forpligt ieg min egen hanndt bekrefftir och stadfester. Och diss till ydermere Wittnesbyrds bekrefftelse haffuer ieg Wenlige beden Erlig och welforstanndige mend Niels buntmager, och Rassmus guldsmid borgere i Skien denne min forpligt att bezeigle.

Actum Skien den 30 aprilis Anno 1613.

 

Kilde: Bratsberg amtsarkiv pakke 274. Dato 26/10-1613. (Avskrift: Jan Christensen.).

I forbindelse med en besiktigelse på Nordre Fossum blir nevnt ”brugeren Erich Møller som nu langsommelig tid har
haft udi Leige aff Ko: Ma:s ombudsmand”. Det nevnes også ”Erick Møllers svoger Eilleff Fossum.


Møllermester Jens Møller betalte skatt av N. Fossum i tiden 1618-1629.

 

Fra sakefallsregisteret (bøteregisteret) av 1622. (Avskrift: Jan Christensen.).

”Anamed aff eptherschr for wlydelse, med fworinngschab. Jenns Fossen (Fossum), Johan Bøe, Annders Bøe,
Birite Grinj, aff huer en halff daller, Ehr Pennge - 2 daler.”


Former, leilending, selveier (1661)

Daniel Justsen trolig fra Sachsen i Tyskland f. ca. 1601 bg. 3/6-1687. Daniel former 86 aar.“

g1g NN d. ca. 1650-tallet.

g2g (enke?) m. Karen f. ca. 1600 bg. 21/12-1683. ”Daniel formers qvinde Karen 85 aar.”

1. Johanne Danielsdatter f. ca. 1620 g.m. Teves Busch. Se M. Fossum.

2. Just Danielsen f. ca. 1635. Se S. Fossum.

Br. ca. 1629.

 

Daniel Former var først leilending (i 1647). Han eide 3 huder i gården i 1651, 1661 og i 1671.
Han festet (leide) også gården Skavan v/ Fossum i 1661.

 

Fra skattematrikkelen 1647:

”Fossem nørdre bruger Daniel former, schylder 9 huder. Deraff Kongl. Ma. 5 huder med bøxell,
1 hudt till Gierpen kirche, och 3 huder eyer hand selff.
Er lagt for 1 1/2 fuldgaards schat, penge 9 dr. Kongl. Ma. bygger.”

 

Fra jordeboka 1661: Daniel Fossen eyer i Gaarden – 3 huder.

 

I manntallene av 1664 og 1665 kan vi se at landskylda av N. Fossum var på 9 huder, hvor Daniel (62)
brukte 4 ½ hud og sønnen Just (30) brukte den andre halvparten på 4 ½ hud.
Tjenestedrenger i 1665: Niels (28) og Søffren (20).

I manntallet av 1666 er det nevnt en sønn her.”Anders Hanssen”, 12 år. Det må i såfall være hans
stesønn eller fostersønn.

 

Fra skattematrikkelen 1670/71:

”N. Fossem Daniel bruger schylder 9 huder, hvoraff hand self ehr ejende 3 huder. Halfuor Hansen
5 huder med Bøxell och Gierpen Kirche 1 hud.
Giffuer Schat 18 Rdl.”

 

Sønnen Just Danielsen på S. Fossum drev også dette bruket fra 1687. Fra 1692-1700 var det Brita (ei enke)
som er oppført som selveier av den ene parten av N. Fossum. Fra 1700-1706 var det Giert Justsen, s.a.
Just Danielsen S. Fossum.

Fra 1706 oberstløyntnant Ulrich Frederich Fien som var gift med Peter Børtings søster.
Se Midtre Fossum.


I forbindelse med salget av Gjerpen kirkegods til Herman Leopoldus i 1735 ble det holdt en rettslig
besiktigelse over alle eiendommene.

Besiktigelse av Nordre Fossum den 25 August 1735. (Avskrift Jan Christensen):
Derefter blef samme dag besigtet de 3 huuder udj NORDRE FOSSUM som brugis af hr. Obrister Fjen og hvoraf Gierpen kirke Eyer 1 huud uden bøxel uafdeelt fra de andre 2 huuder, hvilken huud løs skyld som de høye Adelaers Arvinger finder sig Oddelsbaaren til, og hr. Cancellie Raad Leopoldus med kirken er soldt, haver sin anpart udj dend opbygt Ladde som er tæcket med bord i god stand, og taget af Gaardens Skoug, som denne haver tilfellets med samtlige N. Fossum skouger med denne huuds last skyld 9 huuder, de har været god skoug tilforn, men nu mest til Fossum JernVerk udhugget. Agger findes her ikke, og Engbunden er endskiønt dend af sig self kunnet være god, er dog i vanmagt af mangel for Sæde. Videre var saa ey der at beskrive.


G.br., leilending

Peder Rasmussen fra Furuvald dpt. 2/7-1715, s.a. Rasmus Christensen Furuvald.

g. 3/1-1744 m. Maren Jensdatter fra Stulen(B) dpt. 2/9-1714, d.a. Jens Arnesen Stulen.

Br. ca. 1747.

 

Denne familien flyttet senere til Stulen. Se Stulen(B).

 

G.br., leilending

Teves Monsen fra Fossum dpt. 5/5-1701 bg. i Skien 21/12-1772. "Tæves Mogensøn, 57 aar.", s.a. Mons Willadsen. Se Familie 1 - Fossum 1711.

g. 1/11-1729 m. Karen Gundersdatter fra S. Berberg dpt. 25/3-1704 bg. 12/1-1764. ”Teves Monsens kone 61 aar.”, d.a. Gunder Haraldsen Berberg.

1. Gunder Tevesen dpt. 22/10-1730. Se nedenfor.

2. Mons Tevesen dpt. 12/10-1732 g.m. Marthe Abrahamsdatter. Se N. Berberg.

Br. ca. 1750.


F.f. Tevis Limis Gunder: Peder Christenssøn, Thomas Sommer, S: Alsing, Langes hustru, Elkiærs datter Johanne.

F.f. Tevis Mogenssøns Mogns: Per Christenssøn, Hichman, Jon Jonssøn, Plesners Kieriste, Racel Bagge.


Denne familien bodde på S. Limi(A) fra 1729-32.

 

Det var ei Maren Tevesdatter som fikk sønnen Jan med sin mann Anders Andersen i 1741
ved Moholt Jernverk i Siljan.
Ingen Tevesdøttre funnet gift i Siljan eller Eidanger.
Tjenestefolk her i 1762: Anders Nilsen og Marthe Nilsdatter.

 

Tømmerfogd (tømmermerker), leilending

Gunder Tevesen herfra dpt. 22/10-1730 bg. i Skien 11/5-1802. "Gunder Tevesen, 67 aar.", s.a. Teves Monsen.

g1g 23/8-1759 m. Dorthe Jørgensdatter fra Kleven(1) dpt. 30/3-1739 bg. 6/2-1764. ”Gunder Tevesens kone 24 aar.”, d.a. Jørgen Hansen Kleven.

g2g i Skien kirke 10/12-1765 m. enke Anne Andersdatter f. ca. 1739 d. 17/5-1787 på Smieøya i Skien. (Gravlagt 20/5). "Gunder Tævesøns Kone, 48.", d.a. Anders Tygesen Tveit.
Forlovere:
"Johan Christophersen (signert: Jan Christophersen) og Isac Sørensen (signert: I S)."
g3g i Skien kirke 6/11-1788 m. enke Anne Sophie Nilsdatter f. ca. 1754 d. 4/9-1834 i Skien. "Anne Sophie Mæla, Afdøde Gunder Tævesens enke, 80 1/2 aar.", d.a. Nils Larsen.
Forlovere:
"Niels Laersen (sign.), Christen Paust (sign.)."

1. Harald Gundersen dpt. 14/10-1759.

2. Ole dpt. 1/1-1761 bg. 27/3-1763. ”Gunder Tevesens s. Ole 2 1/2 aar.”

Barn i 2. ekteskap:

4. Karen Dorothea Gundersdatter dpt. 7/12-1766 i Gjerpen g. i Skien 29/12-1814 m. enkemann sagmester Hans Abraham Andersen f. ca. 1761.
5. Abigael Gundersdatter dpt. 13/11-1768 i Skien g. i Skien kirke 18/11-1791 med Anders Knap. Bodde i Skien.
6. Asbjørn Gundersen dpt. 3/11-1771 i Skien.
7. Teves Gundersen dpt. 31/12-1775 i Skien.
8. Tyge Gundersen f. ca. 1778 i Skien.
9. Dorothea dpt. 9/9-1781 i Skien.
10. Inger Kirstine Gundersdatter dpt. 19/9-1783 i Skien g. i Skien 15/11-1805 m. snekker Hans Henriksen Glose. Bodde i Skien.
Barn i 3. ekteskap:
11. Isak Gundersen dpt. 26/6-1789 i Skien.
12. Thomas Gundersen dpt. 26/4-1794 i Skien.
13. Anne Dorthea Gundersdatter dpt. 6/6-1796 i Skien.
 

F.f. Gunder Tevesens db. Haral: Hans Olsens kone, Jørgen Jansens kone, Jørgen Kleven, Mons Tevesen, Hans Jørgensen.

F.f. Gunder Tevesens db. Ole: Aslak Grinies kone, Maren Lisbeth Jansdtr, Søren og Hans Kleven, Gunder Nilsen.
F.f. Gunder Tevesens pb. Karen Dorothea: Isak Sørensens kone, Aslov Andersdatter, Jon Pedersen, Tyche Andersen, Lars Fossum.
F.f. Gunder Tævesøns datter Abigael: Giertrud Andersd., Magrethe Andersd., Isach Sørensøn, Lyder Hansøn, Morten Jansøn.
F.f. Gunder Tævesøns Søn Asbiørn: Karen Hansd., Amborg Andersd., Abraham Mæla, Hans Larsøn, Lyder Follestad.
F.f. Gunder Tævesøns Søn Tæves: Inger Larsd., Magrethe Olsd., Peder Abrahamsøn, Peder Olsøn, Lyder Follestad.
F.f. Gunder Tævesøns Datter Dorothea: Ole Pedersøns Kone, Laers Christensøns Kone, Harald Jansøn, Ole Rose, Christen Paus.
F.f. Gunder Tævesøns dtr. Inger Kirstine: Inger Paus, Mette Kaas, Peder Aabye, Just Tofte og Isaak Mæla.
F.f. Gunder Tævesens S. Isaac: Gunnild Juul, Abigael Gundersd., Christen Isaacsøn, Søren Juul, Anders Tygesøn.
F.f. Gunder Tævesøns og Anne Sophie Nielsdatters Søn Thomas: Anders Hansøns Kone, Anne Gurine Isaacsd., Hans Thomæsøn, Hans Nielsøn fra Hougene, Anders Knap.
F.f. Gunder Tævesøns D. Anne Dorthea: Halvor Johannessøns Kone, Karen Gundersd., Anders Hansøn, Anders Knap, Asbjørn Gundersøn.

5/11/1764      DORTHE JØRGENSDATTER             Bamble Skifteprotokoll nr. 6b, s. 471b.

Fossum         Arvinger:                            

               Enkem. Gunder Tevessen og deres eneste barn Harald Gunderssen 5 år.

               Faren er selv formynder.

Brt: 144 - 0 -  0

Net:  86 - 1 - 12

Gunder Tevesen flyttet til Smiøya i Skien i ca. 1767. Hans andre kone, enka Anne Andersdatter, ble tidligere gift i Skien kirke 5/11-1761 med sagarbeider Asbjørn Svendsen. 
Guri dpt i Solum 13/12-1761 bg. i Gjerpen 25/5-1766. ”Gunder Tevesens d. Guri 4 1/2 aar.” Guri var barn fra Anne Andersdatters første ekteskap.

Hans tredje kone, Anne Sophie Nilsdatter, ble tidligere gift i Skien kirke 29/12-1772 med borger og hattemaker Isak Andersen Mæla fra N. Mæla(B).Gunder Tevesen/Tævesen tok borgerbrev i Skien som tømmermerker og husnæring 20/12-1781.
Det ble holdt offentlig skifte etter Gunder Tevesen i Skien den 28/5-1802.
 

G.br., leilending

Christian Larsen Fossum fra N. Venstøp(A) dpt. 25/10-1744 d. 31/5-1818, s.a. Lars Christiansen Venstøb.

g. 12/10-1769 Dorthe Pedersdatter fra Erlands Venstøp f. 1750 bg. 20/3-1813. ”Christian Fossoms kone Dorthe Pedersdtr. 63 aar..” d.a. forpakter Peder Christensen Venstøb.

1. Maren dpt. 29/9-1770 bg. 14/10-1770. ”Christian Fossums d. Maren 14 dage.”

2. Maren Helvig dpt. 1/3-1772 bg. 29/3-1772. ”Christian Fossums d. Maren Helvig 4 uger.”

3. Lars Christiansen dpt. 8/8-1773. Se Familie 12 - Gulset 1825.

4. Halvor dpt. 21/1-1776 bg. 25/7-1779. ”Christian Fossums s. Halvor 3 1/2 aar.”

5. Peder Christiansen dpt. 24/5-1779. Se Familie 4 - Venstøp 1835.

6. Christen Christiansen dpt. 24/2-1782. Se Århus 1825.

7. Halvor Christiansen dpt. 31/10-1784. Se M. Venstøp(B).

8. Marthe Christiansdatter dpt. 26/8-1787 g.m. Ole Halvorsen Eriksrød. Se S. Eriksrød.

9. Jørgen Christiansen dpt. 1/8-1790.

10. Ole Christiansen dpt. 8/12-1793. Se Familie 3 - Venstøp 1835.

Br. ca. 1770.


F.f. Christian Fossums pb. Maren: Nils Fosses kone, Marthe Engebretsdtr., Aslak Gundersen, Lars Fossum, Nils Engebretsen.

F.f. Christian Fossums pb. Maren Helvig: Abraham Andersens kone, Else Aslaksdatter, Lars Fossum, Lars Venstøb.Peder Gundersen.
F.f. Christen Fossums db. Lars: Lars Venstøbs kone, Maren Tollefsdtr., Aslak Gundersen, Nils Foss, Christen Pedersen.

F.f. Christian Fossums db. Halvor: Lars Fossums kone, Marthe Halvorsdtr., Aslak Solverøe, Aslak Gundersen, Engebret Pedersen.

F.f. Christian Fossums db. Peder: Aslak Gundersens kone, Siri Halvorsdtr., Halvor Larsen, Engebret Pedersdatter(søn?), Peder Gundersen.

F.f. Christian Fossums db. Christen: Halvor Larsen Venstøbs kone, Maren Larsdtr., Nils Madsen, Christen Pedersen, Christen Olsen.

F.f. Christian Fossums db. Halvor: Christen Pedersens kone, Maren Larsdatter, Christen Pedersen, Nils Madsen, Christian Hansen.

F.f. Christian Fossums pb. Marthe: Christen Pedersens kone, Maren Pedersdatter, Peder Venstøb.Nils Madsen, Engebret Pedersen.

F.f. Christian Fossums db. Jørgen: Engelbert Pederssøns k., Anne Wilhelmsdtr., Lars Fossum, Halvor Larssøn, Christen Hanssøn.
F.f. Christian Laerssøn Fossums db.
Ole: Halvor Wenstøbs k., Maren Laersdtr., Christen og Henric Pederssøn, Peder Laerssøn.

 

Følg heretter arbeiderene og andre beboere på Fossum, gjennom de nevnte husmannsplasser og
folketellinger.

 


 

(C) post@gamlegjerpen.no