ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


ÅRHUS - SOLLIEN
                             

Oppdatert  31.10.2018


Sydlien - Sollien
Opprinnelig husmannsplass under Århus.

Denne plassen var jeg ikke oppmerksom på før i desember 2014. Mange takk til Fredrik Andersen!

Plassen Sydlien, også kalt Sollien, lå på vestsiden av Falkumelven, på grensa mellom Århus og Gulset.

Snekker, husmann
Sivert Aarhuuseje
(Sivert Merdøe) f. ca. 1642 bg. 29/11-1718. ”Sivert Aarhuus ejer 76 aar 8 uger.”
g.m. Dorthe f. ca. 1647 bg. 20/2-1729. ”Sivert snedkers qde Dorte 82 aar.”
1. Mikkel Sivertsen f. ca. 1683.
Se Strømdal lille.

2. Anna Sivertsdatter. I tjeneste hos Malene Cornisch i Skien i 1701/1704. Bodde trolig i Skien.
3. Nils Sivertsen f. ca. 1669. Se Familie 26 - Fossum 1711.
Br. i 1711.

"Skoskatten" 1711 (under Århus): Huusmand Sievert Self, 3, kone, 1 liden Dreng, 18 skilling.

 

Arbeider, husmann

Søren Jensen Aarhuus f. ca. 1700 bg. 18/11-1753. ”Søren Jensen f. Aarhuus Ejet 53 aar.”

g. 21/10-1731 m. Else Jensdatter d. etter 1762. Trolig i Porsgrunn.

1. Jens Sørensen dpt. 10/2-1732. Bodde i Ligt. 16 på Osebakken. Se Familie 26 - Ø. Borge 1762.

2. Ole dpt. 31/3-1737 bg. 8/5-1746. ”Søren Jensens søn fra Aarhuus-Ejet Ole, 9 1/4 aar.”

3. Anne Cathrine Sørensdatter dpt. 3/1-1740 g.m. Alf Tellefsen. Se Århus(B).

Br. i 1730, 1740.


F.f. Søren Jenssøns Jens fra Aarhuus: Henric Hynj, Gunder Hynj, Helge Gulsæts qde., Birte Gulsæt.

F.f. Søren Aarhuus's Ole: Gunder Hynj, Anders Tolfssøn, Gunder Hynjs qde., Ingeborg Aarhuus.

F.f. Søren Aarhus's Anne Catrine: Anders Tolfssøn, Torcil Olssøn, Gunne Hynis qde., Maren Rasmusdatter.


 

Arbeider, husmann

Svend Gunulfsen (Svend Gunuldsen) trolig fra Vinje, Telemark dpt. 23/8-1734? bg. 11/9-1790. ”Sven Gunderssøn u/Aarhuus 61 aar.”, trolig s.a. Gunuf Ougundsson.

g. i Rollag kirke 9/10-1760 m. Turi Sondresdatter fra Rollag f. ca. 1729 bg. 22/5-1809. ”Enken Turi Sondresdtr., død und. Aarhuus, sagt at være ved 80 aar.”

1. Gunulf Svendsen dpt. 26/5-1761 i Rollag. Død før 6/10-1790.

2. Helge Svendsdatter dpt. 8/1-1763 i Rollag g1g m. Tellef Gundersen. Se Familie 2 - Århus 1801.
3. Lars Svendsen dpt. 8/6-1765 i Rollag. Se N. Rønningen under Sætret i Luksefjell.

4. Sondre Svendsen dpt. 29/9-1767 i Rollag bg. 11/9-1790. ”Sondre Svendssøn 23 aar.” Druknet ved Ulefoss med sin far.

5. Groe Svendsdatter dpt. 29/9-1770 i Rollag.

6. Aslaug Svendsdatter (tvilling) dpt. 13/2-1774 i Rollag g.m. Hans Olsen. Se Familie 4 - Gulset 1801.

7. Jøran Svendsdatter (tvilling) dpt. 13/2-1774 i Rollag g.m. Helge Eriksen fra Slettene under Mo. Se Hasledalen under Gulset.

8. Guri Svendsdatter dpt. 10/7-1779 i Rollag g.m. Ole Olsen fra Bestul. Se Haukeroa under Bø.

 

Denne familien kom fra Rollag i Buskerud til Gjerpen mellom 1782 og 1790.

De kan ikke sees i manntallet av 1782 for Gjerpen. 

Svend Gunulfsen døde ved en drukningsulykke på Ulefoss, sammen med sin sønn Sondre.

6/10-1790      SVEND GUDMUNDSSEN        Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 514b.
Plass          ”som uheldigvis druknede ved Uhlefoss.”        
u/Aarhus                     Arvinger:
               Enka Turi Sondresdatter og barna:
               1. Lars Svendssen, myndig.
               2. Helge Svendsdtr. g, m. Tollev Gunderssen u/Aarhus.
               3. Gro Svendsdtr.             20 år.
               4. Aslaug Svendsdtr.        17 ”
               5. Gjøran (Jorann) Svendsdtr. 16 ”
               6. Guri Svendsdtr.            12 ”
Enkas laugverge ble sønnen Lars. Han ble også formynder for Gro og Aslaug.
Form. for Gjøran og Guri ble svogeren Tollev Gunderssen.
Brt:   14 - 1 -  6
Gjeld: 19 - 1 - 16 (insolvent).

 

Arbeider, husmann (i dette tilfellet; fester)

Halvor Christiansen Skjold fra Fossum f. 26/5-1806 d. 9/2-1882 under Århus, s.a. Christian Halvorsen Skjold. Se Familie 20b - Fossum 1801.

g1g 21/9-1827 m. Karen Rasmusdatter fra Ekornrød(A) under Mo dpt. 27/9-1790 d. 19/1-1860, d.a. Rasmus Isaksen Eikornrød.

Forlovere: "Lars Storm, Skavan og Mads Madsen, Fossum."

g2g 15/5-1877 m. Ellen Katrine Hansdatter fra Sandsvær f. 1833, d.a. Hans Jensen.

1. Christian Halvorsen Skjold f. 24/10-1827 på Fossum. Se nedenfor.

2. Anne Maria f. 26/2-1831 på Fossum d. 30/1-1832.

3. Kirsten Halvorsdatter f. 5/4-1833 på Fossum.

Barn i 2. ekteskap:

4. Knud Halvorsen f. 20/2-1868 på Århus.

 

Fredrik Andersen:
"Har jeg forstått det riktig så var Halvor Christiansen fester av denne plassen fram til 14 april 1851. Deretter var sønnen Christian Halvorsen fester fra 14 april 1851 til 3 juli 1877, men da var eiendommen utvidet til det dobbelte.
Fra 3 juli 1877 til sin død var faren Halvor Christiansen igjen fester på den samme halvpart han hadde festet fram til 1851."

 

 

 

Tinglysingsprotokoll nr. 1 Bb, side 166-167, Gjerpen sorenskriveri. Extrathinget 25de Juni 1867, innføring nummer 14
(avskrift: Fredrik Andersen).

Fæstecontract.
Underskrevene Christen Lund Eier af Aarhuus Gaard tilstaaer herved at have fæstet til Christian Halvorsen og hans tilkommende Hustru for deres Levetid den mig under bemeldte min Gaard Aarhuus beliggende Plads der tilstøder Fossum Jernværks Part i Aarhuus Aarhuuskaasen kaldet, mod Nord, Aarhuus Eleven mod Øst, Guulset Eiendom mod Syd og begrændses af endeel af min Gaards Skov Sydlien kaldet, mod Vest, hvis omtrentlige Halvpart har været brugt af Faderen Halvor Christiansen, som forvitlig har fratraadt Brugen deraf  mod det Forbehold at dersom denne her beskreven Plads skulde blive fæsteledig inden hans Død, da at være berættiget til at faae den i Fæste for sin Levetid paa samme Vilkaar som i dette Fæstebrev ere foreskrevete for Sønnen.  Alt paa følgende Vilkaar:
A. Af Pladsen, som maa hævdes og dyrkes lovforsvarlig og saaledes ingensinde fraføres Høi og Halmfoder, svarer Fæsteren og efter hans Død hans tilkommende Hustru i aarlig Afgift 10 Spd. siger og skriver ti Speciedaler, der erlægges til Eieren inden hvert Aars Juleaften; og har Fæsteren tillige efter Tilsigelse uden Afgang i Fæsteafgiften paa Eierens Kost aarlig at forrette samt efter Eierens Valg 2 Arbeidsdage, 2 Slaattedage, og paa egen kost 2 Maal Skur, samt efter Eierens Valg enten 2 Arbeidsdage paa Veien eller i dets Sted at forrette andet Arbeide i 2 Dage.
B. Foruten Pladsen nyter  fæsteren frie Havnegang for sine paa Pladsen fødende Kreatur i Eierens Skov.
C. I den Del af Eierens Skov som dækker Sydlien, har Fæsteren Ret til at sanke Traasseveed og andet Affald og hvor der samme-steds forefindes Smaatræer, hvis Vægster stanset og ikke kan være tjenligt til andet end Brænde og som Eieren ikke selv vil benytte skal det være ham tilladt at tage, dog efter foregaaende Udviisning. Endvidre skal Fæsteren være berettiget til at faae fornødent Gjærdefang til at vedligeholde den del af Pladsens Gjærder der grændser mod Syd til Guulset Eiendom ogsaa efter Udviisning.
D. Paa Pladsen maa Fæsteren paa egen Bekostning opføre fornødne Huse,
som igjen ved Fæstets Ophør uden Bekostning for Jorddrotten bliver at bortflytte, dog maa han eller Hustru ingen sinde uden Eierens Tilladelse indtage Huushold eller Inderster. Naar disse Vilkaar puntligen efterkommes, da skal som meldt dette Fæste gjælde, for Fæsteren og hans tilkommende Hustrues Lævetid, men hvis det, nogen del overtræder eller ikke opfylder, skal han eller sine efter foregaaende lovelig Opsigelse være pliktige at fravige og ryddiggjøre Pladsen paafølgende Lørdag under Udkastelsestvang , Alt uden vidre Lovmaal og Dom. Det er en Selvfølge, at dersom Fæsterens tilkommene Hustru efter hans Død igjen gifter sig, saa er Fæsteretten derved tabt. Det bemærkes, at Fæsteren maa finde sig i at Jorddrotten til enhver tid har Ret til kjørevei over Pladsen for at komme til og fra Skoven.

Aarhus den 14de april 1851.
C Lund. Til Vidderlighed Jens Eliasen Aarhus, Niels Olsen Hyni.
Likt jeg erkjender at have modtaget en hermed ligelydende Gjenpart, underskyder jeg mig: Et og alt ovenstaaende foreskrevene Vilkaar og Betingelser.
Aarhus den 14de april 1851.
Christian Halvorsen. Til Vidderlighed Jens Eliasen Aarhus, Niels Olsen Hyni.
For mit Halvor Christiansen Vedkommende haver intet at erindre mod dette Fæste og at Brugen af Pladsen af ham strax tiltrædes.
Aarhus den 14de april 1851.
Halvor Christiansen med paaholdt Pen. Til Vidderliged Jens E. Aarhus, Niels Olsen Hyhuus.
Afgiften med Arbeidsdage er betalt til Udgangen af 1854, hvorfor qvitteres Lund. Ligeledes for 1855 Lund. Ogsaa for 1856. For min Fader Adolf Lund. Ligeledes Afgiften betalt med 10 Sp Lund. Ligeledes for 1858 er Afgiften betalt med 10 Sp Lund. Ogsaa for 1859 betalt med 10- ti Sp paa min Faders Vægne Adolf Lund. Ligeledes for 1860 betalt 10 Sp. Ligesaa for 1861- 10 Sp Lund. Afgiften for 1862 er betalt med 10 – ti – Spd Lund.Smed, husmann (i dette tilfellet fester)

Christian Halvorsen Skjold herfra f. 24/10-1827, s.a. Halvor Christiansen Skjold.

g1g 3/4-1857 m. Randine Eliasdatter fra "Brennene" i Biri, Oppland f. 7/12-1821 i Biri, Oppland d. 30/4-1868 under Århus, d.a. Elias Christophersen og Karen Hansdatter.

g2g 9/4-1871 m. Olava Nilsdatter fra Solum f. 17/6-1840, d.a. Nils Christiansen.

1. Karen Marie Christiansdatter f. 19/7-1859.

2. Elise Christiansdatter f. 3/8-1862.
Fester 1851.


Randine Eliasdatter var i tjeneste på Århus før de giftet seg i Gjerpen kirke i 1857.
Christian Halvorsen (fra ca. 1870 skrevet Kristian i kirkeboka) bodde hjemme i 1835 og arbeidet i gruvene.

I 1865 var han husmann på Århus og hadde arbeide som smed. Hans gamle far hadde fremdeles bygselen på
plassen og bodde her sammen med dem. Han var nå enkemann, malmhakker og husmann med jord.
Tjenestejente: Ellen Kathrine Hansdatter fra Sandsvær(34), som Halvor Skjold siden giftet seg med.

1875: Her var nevnt enkemann, husmann Halvor Christiansen Skiold f. ca. 1801. Han bodde her med
sin ugifte husholderske fra Sandsvær, Ellen Hansdatter f. 1831 - som han siden giftet seg med - og deres
sønn Knud Halvorsen f. 1868.

 

 

Festekontrakten fra 1877 hvor Christian Halvorsens feste opphører og faren igjen overtar!
Legg merke til min anmerkning i avskrivningen hvor jeg påpeker at Sollien er overskrevet med Sydlien i pantebokinnføringa
(avskrift: Fredrik Andersen).

Tinglysingsprotokoll nr. 1 Dd, side 365, Gjerpen sorenskriveri. Thinglysningsthinget 16 juli 1877, Innfføring nummer 5
Paategning paa Fæstekontrakten mellem  Christen Lund og Christian Halvorsen om Pladsen Sydlien (Anm.: Rettet fra Sollien) kaldet under Aarhus, dat 14de April 1851, saal: Indeværende Kontrakt; Thinglæst 25 Juli 1867, gjøres følgende Forandringer:
1. Halvparten af den herved bortfæstede Plads falder tilbake til Jorddrotten fra nu af.
2. Den anden halve Del bortfalder paa Kontraktens Betingelser forøvrigt til Halvor Christiansen Skjold for dennes, men ikke for hans Kones Levetid. Efter hans Død skal Sønnen Christian Halvorsen med sine havende Kone have Ret til at tiltræde Pladsen for Begges Levetid, hvis han ønsker det.
3. Afgiften og Arbeidsdagen af denne halve Del af Pladsen bliver halvparten af den afgift og de Arbeidsdage som i denne Kontrakt omhandlet. Jorddrott og Fæster holder halve Gjærder hver, ider Gærdefangst af Husmanden erholdes som i Kontrakten bestemt. p.t.
Skien den 3 Juli 1877.

Som nuværende  Jorddrot Lars Olsen Aarhus, Christian Halvorsen,  Halvor Christiansen Skjold m.p.P.
Til Vitterlighed om samtlige Underskrifter: Gustav H. Larsen


 


Til toppen på siden: [CONTROL] + [HOME]

(C) Gard Strøm