ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Fossum
Gård nr. 9 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.

Feil og mangler bes vennligst rettet til: Gard Strøm.


 

 

Oppdatert 15.11.2022


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Gamle Skavan
Landskyld 1590-tallet: 2 huder.

Diplomet nedenfor omhandler Simen Dyresen Meens odelsgård Skavan, som han ville
makeskifte med gården Fossjordet på Uthaugen.

Diplom Gjerpen dato mars 159x? (Avskrift: Jan Christensen).

"Wij Effterschreffne Anders Bøe, Peder Hønnie, Tolluff Wenstub, Olluff Sandenn, Mattes Ballestad Och borte .......berg, ædsuorne Laugrettismend Vdj Gierpen sogenn Giør alle witterligt och bekiende Och met thette wort obne breff Att Erlige och Vellfornumffstige Mand Simon Dyresenn Paa (Meen) vdj forne Sogen Tillspurde os samptlige oc huer serdelis, Huad os witterligt war Om thenn Skaffuenn som ligger vdj Gierpen sogenn Och schyller Aarligenn Tuo Huder Landschylldh Huilke Forne Simen haffuer gamle breffue oc beskeed for Att haffue werret hanns forældris rett Odall Som hanns fader Dyre Tiostellsenn haffuer Bytth vnder Norgis Krone grd Bradezbierg(?). Rettighed Baadj Luttum oc Lundum Inthet vndertagendis Vdj thennd tid then Velb. Mand var befallingsmand offuer bemelte Bratzbergh Leen. Och igienn bekommet Fraa Norgis ....... wederlaug For forne Skaffuen Enn Ødegrd kalldis Fossegiørd met sin tillbehør Luttis........ som schyllder Aarligenn thwende Huder Lanndschyld. Och epterdj same Ødegrd .....findis Och staar vdj bemelte Bradtzberg Jordebogh. Och naar nogenn om-skiffte sk........... .......... ..........som therom ocke weed leylighed.
Thaa Bliffuer Lannschylldenn (2 huder) som hannd lader igienn for forne Gaard Skaffuen.


Det må ha vært 2 bruk her allerede på 1600-tallet.

Husmannsplassen Skavanhauen/Skavanhagen ble ryddet rundt 1770. Se nedenfor.

Skavan ble lagt under Nordre Fossum i ca. 1838. Like etter ble det oppført noen arbeider boliger her, som kan sees
på kartet ovenfor.

Skavan lå mellom Fossum og Bø. I dag hører jorda til Fossum jordbruk. Husene er for lengst revet.

 

Forskjellige stavemåter gjennom årene: Schaffuen, Skaven, Schaven, Schawen, Scaven,
Skavang og Skavan.


Skavan  var klostergods fram til reformasjonen (ca. 1533) da alt klostergods ble overført til
kongen av Danmark og Norge.
 

Christen Lund (d. 1625) g.m. Karen betalte leie av Skavan (”Schaffuen”) i tidsrommet 1615 - 1621.

Hans enke Karen i tidsrommet 1625-1639. Karen godtok ”goedvilligen” at Jens Thommesen skulle
overta bygslen på Skavan i 1639.

Jens Thommesen var leileding her fra 1639 - ca. 1643.

Gunder Schaffuen (Skavan) fra ca. 1644 - 1658.

 

Fra skattematrikkelen 1647:

”Schaffuen, Gunder bruger schylder toe huder til Gimsøe closter med bøxell.
Er lagt for penge 6 mk. Kongl. Ma. bygger.”

 

Daniel Former f. ca. 1602 (I følge prestens manntall i 1664). Brukte Skavan fra ca. 1659.

I 1664 var gårdens landskyld fremdeles 2 huder.
I fogdens manntall av 1666 var det ikke nevnt noen beboere her.

Se Skavan(A) og Skavan(B). Se også Skavanhagen.

 


 

Skavan A

Landskyld 1 hud.
 

G.br., jernverksarb., leilending

Nils Nilsen Skaven f. ca. 1633 bg. 21/11-1716. ”Niels Skaven. 83 aar.”

g.m. Johanne f. ca. 1627 bg. 30/6-1720. ”Niels Skavens enche 93 aar.” (Trolig alt for høy alder).

1. Sophie Nilsdatter f. 1666 bg. 8/7-1690. ”Christen Gregerssens qnde ved Hytten Sophi Nielsd. dødde med sit foster uforløst, 24 aar g.”
    Sophie Nilsdatter ble g. 29/9-1687 m. Christen Gregersen. Ingen livsarvinger.

2. Christian Nilsen f. ca. 1668 g1g 5/10-1701 Helvig Halvorsdatter fra Kise. Se N. Venstøp(A).

3. Helje Nilsdatter f. ca. 1669 g. 21/11-1700 m. Jørgen Olsen. Se Børønningen Andre.

4. Kirsten Nilsdatter f. ca. 1671 g. 17/12-1697 m. Jens Rasmussen fra Bø? Var i arbeide ved Jernverket. Utflyttet før 1711.

5. Lars Nilsen f. ca. 1679. Se nedenfor.

6. ?Maren Nilsdatter


Fra skattematrikkelen 1670/71:
Schaffuen. Niels bruger, schylder 1 hud som Laugmand Claus Andersen med bøxell ehr ejende. Giffuer Schat 2 Rdl.
 

Hvis Nils Skavans enke døde 93 år gammel står ikke alderen helt i forhold til alderen på barna.
Derfor er nok alderen satt for alt for høyt ved hennes begravelse. Dette var Ikke uvanlig for denne
presten, når det gjaldt gamle mennesker på denne tiden.
 

15/3-1699: ”Sven Pederssen en liden dreng dødd hos Nils Skaven 18 aar g. - f. jord.”

Catharina Eriksdatter var bosatt hos Nils Skavan i 1700.

 

Helje Nilsdatter Skaven var fadder for Abraham Jørgensens datter ved Hytten i 1690.

Helle Nilsd. Skaven var f.f. Mathis Doxrøds dtr. i 1691.
Elen Skaven var f.f. Jon Bøes sønn Christen i 1691.

Nils Skavens qvinde Johanne var fadder i 1692 for Halvor Gundersen Kises barn.

Nils Skaven og Helje Nilsdtr. fra Skaven var f.f. Haagen Vestlending, Rønningen (Bø?) i 1693.

Helje Nils Skavens dtr. var f.f. Abraham M. Bøes sønn Jørgen i 1693.

Nils Skavens datter Kiersten var f.f. Halvor Gundersen Kises barn i 1695.

 

Soldat

Lars Nilsen Skavan herfra f. ca. 1679 bg. 2/11-1718. ”Lars Skaven 39 aar.”

g1g 30/8-1705 m. Karen Halvorsdatter f. ca. 1680 bg. 3/8-1706. ”Lars Skavens qvinde Karen 26 aar. døde i barselseng.”

g2g 7/8-1707 m. Martha Isaksdatter fra S. Sneltvedt(B) f. ca. 1680 bg. 1/12-1762, d.a. Isak Ingebretsen Sneltvedt.

1. Karen dpt. 1/8-1706 bg. 20/11-1707. ”Lars Skavens datter Karen 1 aar 4 maaneder.”

Barn i 2. ekteskap:

2. Karen Larsdatter dpt. 1/7-1708 g.m. Christen Rasmussen. Se Familie 30 - Fossum 1762.

3. Gregorius Larsen dpt. 14/12-1710. Se nedenfor.

4. Jacob Larsen dpt. 26/3-1713. Se Lille Foss.

5. Nils Larsen dpt. 10/11-1715. Se Glenna(1).

-   bg. 28/8-1718. ”Lars Skavens dødfødde drengebarn.”

Br. ca. 1705.

 

F.f. Lars Skavens datter Karen: Hovel skriver, Knud Stiger, Søren Anderssen Bøe, Hans Bøes qvinde Anna, Knud Bøes qvinde.
F.f. Lars Skavens datter Karen: Rasmus Skaven, Christian Venstøb, Jacob Sneltvet, Min Hustru, Maren Flor fra Rising.
F.f. Lars Skavens søn Gregorius: Isak Sneltved, Anders Olssøn i Scheen, Mads Skomager, Jørgen Olssøns qvinde Helje fra Bøeje, Ole Isaksøns qvinde Maren fra Sneltved, Isak Sneltveds datter.
F.f. Lars Skavens søn Jacob: Isak Sneltved, Anders Olssøn i Scheen, Jørgen Olssøns qde Bøeje, Isak Sneltveds pige Ragnild.
F.f. Lars Skavens Søn Nils: Isak Sneltved, Søren Christenssøn, Jørgen Olssøns qde Hellie, Christian Venstøbs qde., Ingeborg Ersrø.
 

Enka Martha Isaksdatter ble g2g med Peder Trulsen på Skavan(B).

 

G. br., selveier

Gregorius Larsen Skavan herfra dpt. 14/12-1710 bg. 1/6-1775. ”Gregorius Schaven 64 1/2 aar.”

g. 29/12-1746 m. Margrethe Clausdatter fra V. Haugerød dpt. 17/1-1723 bg. 17/12-1763. ”Gregorii Schavens kone 41 aar.”, d.a. Claus Christensen.

1. Lars Gregoriusen dpt. 2/2-1748. Se nedenfor.

2. Marthe Gregoriusdatter dpt. 18/10-1750 d. ca. 1788 g. 21/10-1773 m. fergemann Peder Christensen f. 1742 d. 1802. Flyttet til V. Porsgrunn. Se Solumslekt.org.
    Deres datter Ingeborg Marie Pedersdatter g. i Gjerpen m. Nils Danielsen Foss. Se Foss(4).

3. Isak dpt. 15/10-1752 bg. 22/9-1777. ”Isak Gregoriisen fra Schaven 25 aar.”

4. Christen dpt. 13/1-1756 bg. 6/1-1764. ”Gregorii Schavens s. Christen 8 aar.”

5. Claus dpt. 26/5-1758 bg. 17/9-1758. ”Gregorii Schavens s. Claus 12 uger.”

6. Nils Gregoriusen dpt. 11/11-1759 g.m. Marthe Halvorsdatter. Se M. Sem.

7. Ingeborg dpt. 14/11-1762 bg. 4/3-1764. ”Gregorii Schavens d. Ingebor 1 1/4 aar.”

Br. ca. 1750.


F.f. Gregorii Schavens db. Lars: Gunder Baaserøes kone, Zidsel Pedersdtr., Jacob Foss, Christen Fossum, Isak Clausen.
F.f. Gregorii Schavens pb. Marthe: Halvor Michelsens kone, Inger Clausdtr., Gunder Baaserøe, Erik Dyrendal, Isak Clausen.
F.f. Gregorii Schavens db. Isak: Christen Fossums kone, Inger Clausdatter, Jacob Foss, Peder Fossum, Isak Clausen.
F.f. Gregorii Schavens db. Christen: Halvor Michelsens kone, Inger Clausdtr., Christen Fossum, Ole Aas, Mons Tevesen.
F.f. Gregorii Schavens db. Claus: Christen Fossums kone, Karen Clausdatter, Jacob Foss, Nils Glende, Nils Engebretsen.
F.f. Gregorii Schavens db. Nils: Ole Aases kone, Anne Clausdtr., Nils Glende, Nils Engebretsen, Lars Christensen.
F.f. Gregorii Schavens pb. Ingebor: Isak Clausens kone, Karen Clausdtr., Gunder Baaserøe, Ole Aas, Lars Christensen.


I 1769 kjøpte Gregorius gården M. Sem.

 

Bg. 6/5-1764. ”Anne Clausdtr. f. Schaven 27 aar.” Trolig en søster av Margrethe som
bodde her med dem. Hun hadde tittel tj. pige ved manntallet i 1762.

 

Lars Gregoriusen Skavan herfra dpt. 2/2-1748 bg. 23/7-1798. ”Lars Gregoriisøn Skavan 50 1/2 aar.”

g. 28/9-1775 m. Maria Johannesdatter fra Kausanrød under Grini dpt. 22/3-1752 d. 3/6-1825, d.a. Maren Olsdatter fra Kausanrød og Johannes Eriksen fra Porsgrunn.

-   bg. 1/9-1776. ”Lars Schavens dødf. søn.”

Br. ca. 1775.

 

”D. 22. Martj. 1752  Maren Olsdatters uægte pb. Maria fra Kauserøe. Til barnefader udlagt Johannes Eriksen fra V. Porsgrund.
Test: Rollef Thorsens kone, Ingebor Olsdtr., Rasmus Riising, Isak Sølie.” Barnets navn er ikke nevnt i kirkeboken.


Maria Johannesdatter ble konfirmert mens hun bodde på ”Grinieje”, en husmannsplass under Grini. Dette var trolig Kausanrød, hvor Maria Johannesdatter ble født i mars 1752 av Maren Olsdatter.  Faren ifølge kirkeboka var Johannes Eriksen fra V. Porsgrunn.


 

På Skavan i 1782 hadde de to tjenestegutter og to tjenestepiker på bruket.


Enka Maria Johannesdatter ble g2g med enkemannen Lars Knudsen. Se nedenfor.


G.br., leilending

Lars Knudsen fra Århus(1).

g.m. enke Maria Johannesdatter (ovenfor) dpt. 22/3-1752 d. 3/6-1825.

 

Tjenestefolk her i 1801: Peder Olsen (21), Anne Alfsdtr. (22), Ingebor Maria Pedersdtr. (18), Karen Maria  Nilsdtr. (14).
Siden flyttet familien til Århus(1). Se der.

 

G.br., sadelmaker, selmaker, leilending

Frederich Christophersen Storm fra Jevnaker dpt. 12/12-1753 på Jevnaker d. 30/6-1826 på Skavan, s.a. klokker Christopher Larsen Storm.

g1g i Jevnaker 17/10-1782 m. Marthe Halvorsdatter fra Ø. Olim på Jevnaker dpt. 22/10-1761 d. ca. 1788 på Jevnaker?

g2g 27/4-1790 m. Karen Dorthea Clausdatter fra Skien dpt. 19/10-1760 d. 8/12-1835 på Skavan, d.a. Claus Levorsen.

1. Marthe Clarine Storm dpt. 29/3-1791 g.m. Johannes Christian Engebretsen fra Erlands Venstøp. Bodde på Dorholt i Lunde i Telemark.

2. Claus Frederichsen Storm dpt. 4/11-1794. Se Familie 87 - Fossum 1835.

3. Gjertrud Dorthea bg. 11/6-1800. ”Sahlmager Frideric Storms hiemmedøbte pigebarn Gjertrud Dorothea. 26 uger.”

4. Lars Fredriksen Storm dpt. 13/3-1803. Snekker. Utflyttet til Stathelle i oktober 1837.

Br. ca. 1825.

 

F.f. Friderich Christopherssøn Storms pb. Marthe Clarine fra Fossum: Mads Jenssøns k. fra Skien, Christiana Bentssen, Nils Hübert, Engelbert Halvorssøn, Peder Jonssøn.

F.f. Frideric Christopherssøn Storms db. Claus fra Fossum-Værk: Mads Jenssøns k., Karen Poulsdtr., Hans Levorssøn, Nils Hübert, Christen Kraft.

F.f. Frideric Christopherssøn Storm u/S. Fossums db. Lars Storm: Engelbert Halvorssøns k., Anne Gurine Hyberdt, Amund Larssøn, Halvor Foslund, Christian Wagner.

Hans første kones foreldre flyttet til Gullen i Jevnaker i 1777. Hennes bror Anders Halvorsen drev gården Gullen i 1801.
 

Sadelmaker Storm kom trolig til Fossum fra Jevnaker i ca. 1789/1790.

Tjenestefolk hos dem på Skavan i 1801: Hans Andersen (19) og Marthe Pedersdatter (25).

Da Fredrik Storm døde i 1826 sto det følgende i kirkeboka: ”Frederik Christophersen, Gårdsfogd, Skavan, 74 aar.
Boede paa Skavan, fød i Jevnager paa Hadeland. Gaardsfoged paa Fossum.”
 

I 1835 bodde enka her (75) med sin sønn Lars (32). Han var snekker og ugift. Han hadde en læregutt her, Svend Helgesen (23).
Videre bodde deres tjenestejente Amborg Andersdatter her (31).

 

22/12-1835     FREDERICH CHRISTOPHERSSEN STORM       Bamble Skifte Prot. *)

Skaven         og hustru KAREN DORTHEA CLAUSDATTER  

               Han d. for 8 år siden, hun 8. 12. d. a.

               Arvinger: Barna:

               1. Claus Frederichssen Storm, død, etterlatt seg 2 barn:

                a. Peder Christen Claussen    5 år.

                b. Karen Frederiche Clausdtr. 8 "

                    Formynder: Stefaren stiger Paulssen.

               2. Lars Frederichssen Storm 32 år.

               3. Marthe Karine Storm g. m. Johannes Ingebretssen, bor på gd. Dorholt i Lunde, anneks til Bø.

                  (Broren gartner Borge Ingebretssen møtte.)

Brt: 127 - 4 - 6

Net:  60 - 2 - 0

*) A: BS 17 s, 892. B: BS 21 s, 196a. C: BS 23 s, 190a. 

1835: ”Skavan. Bruges under et med Fossum hovedgaard.”

 

Gårdsfogd, ”lodfoged”, agronom, leilending

Ingebret Ingebretsen fra Fossum f. 13/3-1798 d. 26/3-1893 på Skavan, s.a. former Engebret Sørensen på Fossum. Se Familie 26 - Fossum 1801.

g. 7/5-1829 m. Inger Maria Sørensdatter dpt. 27/4-1805 i Skien d. 28/5-1880 på Skavan, d.a. Søren Aslaksen fra Børønningen(E) og Karen Baltzersdatter fra Fossum.

Forlovere: "Borge Ingebretsen Fossum, Lars Haagensen Fossum."

0. f. 26/10-1829. ”Dødfødt Drengebarn.”

1. Jens Severin Ingebretsen f. 16/10-1830. Se Familie 70 - Mæla 1891.

2. Søren Ingebretsen f. 13/10-1832. Landhandler. Se Jernverksv. 33 under Venstøp.

3. Lauritz Ingebretsen f. 4/11-1834.

4. Karen Ingebretsdatter f. 18/4-1837.

5. Ingebreth Ingebrethsen f. 10/4-1845. Se nedenfor.

6. Anton Hagbart Ingebretsen f. 6/11-1849. Var i 1891 ugift tresliperiarbeider og bodde her.

Br. 1829.

 

Tjenestepike i 1835: Else Larsdatter (32).
Tjenestepike I 1845: Karen Fransdatter(23) fra Gløsmyr.

Hans svigermor, enka Karen Baltzersdatter (71), bodde her i 1845. Se henne som gift med Lars Haagensen i
Familie 32 - Fossum 1801.
Hans mor, enka Karen Malene Gasmann (90) f. i Skien, bodde her i 1865. Hun døde her i 1866.
 

Ingebret Ingebretsen ble antatt som agronom ved Fossum bruk i 1825. Han kom da rett fra ”agerbruginstituttet” pa Jarlsberg,
hvor han etter 2 års opphold gikk ut med beste karakter. Stillingen ved Fossum hadde han helt til 1873.
Ved folketellingen i 1891 ble både dette og hans fødselsdato nevnt. Videre var det skrevet at han fremdeles var frisk og kan gå med stokk.
Videre at han ser bra, men hører dårligere og at han husker godt, særlig fra ungdomsårene.


 

Dampskipsfører, leilending

Engebret Engebretsen herfra f. 10/4-1845 d. 1913, s.a. gårdsfogd Engebret Engebretsen.

g1g før 1873 m. Olivie Magnhilde Moe fra Porsgrunn f. 1848 d. 27/10-1884 på Skavan, d.a. Ida Moe f. 1823 i Porsgrunn.

g2g i Melum kirke 1/8-1886 m. Anne Jacobine Thygesen fra Melfald i Melum f. 8/8-1853, d.a. g.br. Thyge Thygesen.
Forlovere: "Gaardbruger Olavus Høier, Fossum og Gaardmand Thyge Thygesen Melfald."

1. Inger Marie Engebretsen f. 1873 i Porsgrunn.

2. Magda Johanne Engebretsen f. 1875 i Skien.

3. Ingebreth Engebretsen f. 17/6-1877 i Skien.

4. Ole Engebretsen f. 1879 i Skien.

5. Jens Engebretsen f. 15/3-1882 på Skavan g1g m. Lisa (Lida?) Andreasen fra Brevik f. 14/12-1870, d.a. Hans Anton Andreasen og Lovise Sørensdatter fra Brevik f. 12/5-1836.
    Bodde i Skien.
Jens Engebretsen g2g Sigrid f. 11/7-1898.
   
Barn 1. Ove Richard Engebretsen f. 1/11-1920. Se Justeplassen under Fossum.

6. Olivie Magnhilde Engebretsen f. 4/9-1884 på Skavan g. i Melum kirke 17/2-1907 m. enkemann, gartner Clas Levin Holmen på Skotfoss f. 27/6-1860 i Sverige, s.a.

Barn i 2. ekteskap:

7. Tyke Engebretsen f. 1888.

8. Magnhilde Engebretsen.

Br. ca. 1881.

 

Denne familien bodde først ett års tid i Porsgrunn. I Skien fra ca. 1874. I 1875 leide de en leilighet i sakfører
Theistes gård i Sandviksvegen i Skien. De kom til Skavan i ca. 1880/81.
Sønnen Jens og de yngre barna, er født i Gjerpen.

 

Lærer Halvor L. Foss på Fossum skrev den 18. februar 1889 et brev til prost Martens i Gjerpen:
”Hr. Provst Martens! Jeg tillader mig herved at underrette Dem om, at der i Fossums kreds er et aandsvagt barn, nemleg Engebret Engebretsen, sønn af Dampskibsfører Engebrethsen paa Skavan. Han er født 17. Juni 1877 og er saaledes skolepligtig, men han har aldri været i skolen. Han kan høre, men taler saa uforstaaelig, at det er ikke andre end dem, som daglig omgaaes ham, der skjønner ham.”

 


Gården Skavan er slettet. Jorda tilhører Fossum jordbruk (Løvenskiold-Fossum).
 


 

 

Skavan B

Landskyld 1 hud.
 

Arbeider, husmann

Truls Pedersen trolig fra Eriksrød f. ca. 1635 bg. 17/1-1722. ”Truls Pederssøn, 92 aar.”, s.a. Peder Eriksrød.

g.m. Karen (Ellefsdatter?) f. ca. 1631 bg. 12/5-1722. ”Truls Pederssøns enche Karen fra Skaven 91 aar.”

1. Ellef Trulsen f. ca. 1660. Se N. Jønnevald.

2. Lars Trulsen. Var fadder i 1701 for Ole Larsen på Bøejes barn.

3. Gunder Trulsen f. ca. 1675. Se Nøklegård(1).

4. Maren Trulsdatter f. ca. 1677 g.m. Rasmus Christensen. Se Furuvald.

5. Karen Trulsdatter f. før 1681.
6. Else Trulsdatter dpt. 23/10-1681 g.m. Hans Valentinsen. Se M. Venstøp(B).

7. Pernille Trulsdatter dpt. 11/11-1683 g.m. Halvor Halvorsen. Se nedenfor.

8. Kirsten Trulsdatter f. ca. 1686 g.m. Amund Gundersen. Se S. Lundsåsen. Flyttet siden til Klosterskogen i Solum.
9. Peder Trulsen f. ca. 1686. Se nedenfor.

10. Marthe Trulsdatter dpt. 28/3-1688 g1g i Skien m. enkemann og garver Peder Christensen i Kongensg. (i Pusterviken) som ble gravlagt i Skien 19/1-1823.
      Marthe ble g2g i Skien 13/9-1725 m. garver Henrik Hansen.
Bodde trolig på Kamperhaugen i Skien. Dette usikkert, da det like godt kan gjelde Marthe Trulsdatter fra Baugerød.
 

Truls Pederssens datter Else.
Truls Pedersens datter Pernelle.

Truls Pederssens datter Marthe.
 

Denne familien bodde tidligere på husmannsplassen Åsen under Foss. Se Åsen.
Det ser ut til at de flyttet til Åsen igjen senere. Fadder: ”Truls i Aasens qv. Karen”
 

Kan denne Truls være den samme Truls som var på Lille Foss i 1664? Alderen kan stemme.
Det var ingen annen voksen Truls nevnt på samme tid som satt på noen gård i Gjerpen i følge manntallslistene.
Truls Pedersen var trolig bror til Jacob Pedersen Jønnevald.


Dåp 26/12-1701. Oluf Larssens søn fra Bøe-eje Lars.

Test: Anders Hanssen Bøe, Jacob Bøe, Truls Skavens søn Lars, Hans Bøes qvinde Maren, Mads Erikhsens qvinde Anna, Tolluf Bøes datter Karen.

 

Arbeider, husmann

Peder Trulsen herfra f. ca. 1686 bg. 24/5-1768. ”Peder Schaven 82 aar.”

g1g 9/11-1712 m. Anna Guldbrandsdatter fra N. Gåshølen under Ås dpt. 17/6-1688  bg. 11/1-1715. ”Peder Trulssøns qde Anna fra Gaasehølen. 26 aar og 7 maaneder.”, d.a. Gulbrand Torsen Gaasehølen.

g2g 26/4-1719 m. enke Marthe Isaksdatter fra S. Sneltvedt(B) f. ca. 1680 bg. 1/12-1762. ”Peder Schavens kone 80 aar.”, d.a. Isak Engebretsen Sneltvedt.

1. Sidsel dpt. 19/2-1713. Trolig død svært ung.

Barn i 2. ekteskap:

2. Lars dpt. 14/1-1720 bg. 1/1-1739 ”Per Skavens søn Lars, 18 aar. Blef i Hoppestadelven.”

3. Anne Pedersdatter dpt. 18/3-1722 g.m. Gunder Larsen. Se Båserød.

4. Karen dpt. 5/11-1724 bg. 15/12-1742. ”Per Skavens Karen, 18 aar.”

5. Hans Pedersen dpt. 29/12-1726. Enten utflyttet eller død ung.

6. Sidsel Pedersdatter dpt. 20/3-1729 g1g m. Ole Rasmussen Aas. Se S. Ås(B).


F.f. Peder Trulssøns datter Sitzel fra Gaasehollen: Johannes Dyrcol, Rasmus Faareval, Jacob Jønnevals qde., Halvor Skreuas qde., Kirsten Poulsdatter fra Dyrcol.
F.f. Per Skavens Søn Lars: Hans Venstøb. Anders Olssøn i Scheen, Hans Halvorssøn, Hellie Skaven, Karen Eresrø.
F.f. Per Skavens datter, Anne: Anders Olssøn, Jacob Isakssøn, Halvor Foreval, Jørgen Olssøns qde., Maren Foreval.
F.f. Per Skavens datter Karen: Halvor Foreval, Anders Olssøn i Scheen, Jacob Isakssøn og qde. fra Kleven, Anne Foreval.
F.f. Per Scavens søn Hans: Ole Janssøn, Gunder Bø, Jacob Isakssøn og qde., Anne Faareval.
F.f. Per Skavens Sitsel: Ole Jenssøn, Nils Nilssøn, Halvor Jønneval, Anne Espedalen, Anne Faareval.
 

Enka Marthe Isaksdatter var enke etter Lars NilsenSkavan(A). Denne familien bodde tidligere på Gåshølen.


Dåp 26/8-1742.    Sitsel Skavens Ingeborg.

Test: Jacob Tofte, Halvor Foreval, Per Aslakssøns qde, Berta Mæla.

 

Arbeider, husmann

Halvor Halvorsen fra Skriva under Foss dpt. 5/7-1685 d. 14/4-1726. Se sitat fra kirkeboka nedenfor.

g. 6/11-1709 m. Pernille Trulsdatter herfra dpt. 11/11-1683 d. 29/9-1725. Se sitat fra kirkeboka nedenfor.

1. Halvor dpt. 23/2-1710 bg. 5/3-1710. ”Halvor Skreuns søn Halvor 12 dage.”

2. Halvor Halvorsen dpt. 13/12-1711. Se nedenfor.

3. Pernille bg. 3/3-1715. ”Halvor Skaves hiemdøbte datter Pernille 4 timer.”

4. Christopher Halvorsen dpt. 30/8-1716 ?g. 9/11-1729 m. Maren Olsdatter (”fra Rising”).

5. Barbara Halvorsdatter dpt. 21/2-1720 g.m. Hans Mathisen. Se Familie1 - Mæla 1762.
Br. ca. 1720.

 

F.f. Halvor Skreues søn Halvor: Christian Venstøb. Christoffer Grinj. Rasmus Grines qvinde Rønnou, Verner Venstøbs qvinde Maren, Maren Jønnevold.
F.f. Halvor Skreues søn Halvor: Haagen i Qværndalen. Gunder Nøglegaard. Christen Halvorssøn. Rasmus Grinis qvde. Rønnou., Christoffer Grinis pige Randj.
F.f. Halvor Skreues søn Christopher: Ellef Jønneval. Gunder Nøglegaard. Rasmus qværn. Jacob Jønnevals qde. Marta Otterholt.
F.f. Halvor Skreues datter Barbara: Christopher Grinj, Gunder Nøgleg: Lars Rising. Per Eresrøs qde, Ellen Havalsdatter.

Fra Gjerpen kirkebok da Pernille ble gravlagt:

Halvor Skavens qde Pernille, 43 aar. Hun blef (omkom) i Aaselven St. Micelsdag 1725 uden nogens videnskab
indtil hun med aabent vand i foraaret blef funden. Manden Halvor Halvorssøn kastet sig self i samme Elf paa indeværende
aars Palmsøndags morgen, blef der nedgravet.”

 

Ondsdag d. 24. julj: 1743    Soldaten Hans Matiissøn og Barbara Halvorsdatters u=ægte barn Halvor.

Test: Jan Holm, Arve (Arne?) Grinis qde., Marta Andersdatter.

Disse giftet seg i 1746.


Arbeider, innerst

Halvor Halvorsen herfra dpt. 13/12-1711.

g. 17/8-1734 m. Kirsten Vraalsdatter fra Nes i Melum sogn, Solum pr.gj. dpt. 17/4-1710, d.a. Vraal Guttormsen Næs.

Forlovere: "Rasmus Venstøb, Lars Grinj."

1. Inger Halvorsdatter dpt. 24/10-1734.

2. Halvor Halvorsen dpt. 1/1-1745.


F.f. Halvor Skougs Inger: Rasmus og Aslak Venstøb, Anders Risings qde og søster.
F.f. Halvor Halvorssøns Halvor: Hans Matissøns Ole Sem, Jeronimus Svendsøn, Engel Otterholts qde. Helvig Halvorsdatter.


Denne familien bodde i 1741 ”ved Scheen” i følge skiftet etter Kirstens søster,
Karen Vraalsdatter g.m. Anders Jacobsen på N. Grini(B). Se også søsteren
Pernille Vraalsdatter g.m. Engel Halvorsen. Se Åsen.

 

 


Skavanhagen
Tidligere bare kalt ”Skavaneje”. Første gang det ble nevnt en husmann her var i 1771.

Gruvearbeider, husmann

Morten Gundersen fra N. Bø(B) f. okt. 1740 bg. 28/3-1801. ”Morten Gunderssøn u/Skaven 60 1/2 aar.”, s.a. Gunder Pedersen Bøe.

g. 28/12-1765 m. Berthe Sigurdsdatter (kalt Birgith i 1801) f. ca. 1730 bg. 25/9-1813. ”Berthe Sigurdsdtr. f. Skaven 84 aar.”

-   bg. 23/2-1766. ”Morten Gundersens dødf. søn.”

1. Peder Mortensen dpt. 27/9-1767. Konfirmert med bosted Skavan i 1783. Se nedenfor.

2. Anne dpt. 18/8-1771 bg. 19/9-1779. ”Morten Gundersens d. Anne 8 aar.”

Br. ca. 1771.

 

F.f. Morten Gundersens db. Peder fra Fossum: Simen Erlandsens kone, Marthe Siursdtr., Christen Bøe, Lars Fossum, Aslak Gundersen.
F.f. Morten Gundersens pb. Anne fra Schaven Ejet: Lars Fossums kone, Marthe Gregoriidtr, Christen Bøe, Halvor og Peder Gundersønner.

 

I følge FT 1782 skulle det være to barn her. Tjenestedreng i 1801: Christen Jansen(13). Bodde senere her. Se nedenfor.

 

Gruvearbeider, husmann

Peder Mortensen dpt. 27/9-1767 d. 29/7-1829. ”Pladsmand paa Skavan”.

g. 21/9-1792 m. Aslaug Olsdatter f. 1755 d. 21/7-1828 på Skavan.

Ingen barn.

 

Arbeider, husmann

Christen Jansen fra Fossum f. 5/10-1788 d. 4/2-1851 på Skavan, s.a. sagmester Jan Pedersen. Se Familie 48 - Fossum 1782.

g. 28/10-1817 m. Karen Dorthea Sørensdatter fra Skotland under Hyni dpt. 5/10-1794 d. 8/2-1859 på Skavan, d.a. Søren Henriksen.

Forlovere: "Christen Larsen ved Fossum, Kirkesanger Lund."

1. Dorthe Christensdatter f. 15/4-1818 g.m. Jens Hansen fra Fossum, s.a. Hans Jensen Moe. Bodde på Mæla til de emigrerte til Amerika i 1849. Se Presteattest.

2. Maren Christensdatter f. 15/1-1822 g.m. Lars Olsen. Bodde ved Bærums Verk, Akershus.

Br. ca. 1822-1851.


F.f. Christen Jansen under Fossum og Karen Dorthea Sørensdatters Dorthe:
Henrik Sørensens kone Fossum, Marthe Clarine Fredriksd. Skavan, Søren Henriksen, Solve Sørensen, Rasmus Larsen, alle fra Fossum.
F.f.
Christen Jansen Skavan og Karen Dorthea Sørensdatters Maren: Solve Sørensens kone under Hynie, pige Pernille Olsd. Fossum, Peder Madsen Skavan, Claus Storm ib., Morten Rasmussen Fossum.

 

Christen Jansen var i 1801 i tjeneste hos Morten Gundersen på Skavanhagen.

19/3-1859      KAREN DORTHEA SØRENSDATTER         Bamble Skifteprot. nr. *)

Skavang        - død 8, 2, 1859 -                      

               Enke etter Christen Jahnssen.

               Arvinger: Barna:

               1. Daarthe Christensdtr. g, m. avd. Jens Hanssen i Amerika.

               2. Maren Christensdtr. g, m. Lars Olssen v/Bærum jernverk.

               Tilsynsverge ble Lars Rasmussen Fossum.

Boets midler ikke oppgitt. Utlodning mangler.

*) A: BS 30 s, 132b. B: BS 106 s. 477-557. C: BS 124 s, ? 

Skavanhagen ble benyttet til arbeiderboliger i enda noen år. Uten behov for flere boliger ble bygningene revet.
Jorda ble delvis tilplanta med skog. Noe ble også en del av Fossum gårds dyrka mark.
 Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no