ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Furuvald
Gård nr. 15 i Gjerpen
.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Opplysninger om feil og mangler rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 05.03.2023


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Gamle Furuvald
Landskyld 3 huder.

O.Rygh (navneforsker).
"Folevall. Folav&bmaapeno;llr (eller -vellir) av foli m., Føl, Unghest.
Tidligere skrevet for Foleuold (1593), Foleuald (1604), Faareuold (1665), Forrevold (1723).
Har alminnelig været urigtig skrevet Furuvold."

Gården ble trolig ryddet i vikingtid (800-1000). Taksert som fullgård i 1593, men senere
som halvgård med en landskyld på 3 huder.

Fra Brochenhus sin skatteliste 1585:
Forwolld 5 mrk smør
10 mrk Meell
Dette var skatt eierene betalte til staten (kongen av Danmark og Norge).

Eierne betalte også bygningsskatt i 1593: Foleuold 60 skilling (fullgård).

Marthe V. Borge eide i 1615 to huder av Furuvald som odelsgods.
Kolbjørn Dyrkold eide i 1615 1 hud i Furuvald som odelsgods.
Trond Borgestad eide i 1624 1 ½ hud 5 ½ skinn som odelsgods (etter Marthe Borge).
Kolbjørn Dyrkold eide i 1624 1 hud ½ skinn som odelsgods.
Tollef Dyrkold (på Dyrkold) overtok Kolbjørns del i ca. 1638.
Trond Sems enke (tidligere Borgestad) eide i 1647 2 huder ½ skinn.
Tollef Dyrkold eide i 1647 1 hud ½ skinn som var blitt pantsatt hos Hans Iversen i Skien.
Gården ble i ca. 1651 overtatt av staten (kongen).

I en jordebok over Gjerpen prostigods fra 1618 kan vi se at Furuvald ikke var nevnt.

Fra ca. 1663 var Furuvald på handel i borgerskapet i Skien en del år inntil lensmann Christen Rasmussen kjøpte
gården i ca. 1690 etter å ha forpaktet den siden 1687.

Av brukerne kjenner vi først til en Thore som var leilending her i 1611 og 1626.
Christen Foleval
fra 1627 og Nils Foleval i 1640 og i 1660.

Den som brukte Furuvald (trolig Thore) i årene 1611 – 1633 betalte sin tiende. Brukerens navn var ikke nevnt.
Men det var nevnt at Furuvald nå ble skattet som en ½ gård.

Leilendingen Thorre Folleuold betalte 1 daler i ”Den anminnelige pengeskatten 1612”.
Thorre Folleuold betalte 12 ½ daler i ”Den anminnelige pengeskatten 1624”.
Følleuolld var i 1634 ilagt skatt på 10 rdl. Brukerens navn var ikke nevnt.

G.br., leilending
Nils (Tollefsen?) Foleval f. ca. 1609
g.m. (Rønnaug Pedersdatter?)
1. Tollef Nilsen f. ca. 1640. Se nedenfor.
2. Peder Nilsen f. ca. 1640. Se Doksrød(1).
3. Hans Nilsen f. ca. 1646. Se S. Grini.
4. Rønnik Nilsen f. ca. 1656.
5. Per f. ca. 1660.
6. ?Erik Nilsen.
7. ?Helje Nilsdatter.
Br. i 1640, 1660.

Kilde: Skattematrikkelen 1647.
”Follevold, Niels paaboer, schylder 3 huder. Deraff Trundt Sembs quinde 2 huder 1/2 schindt med bøxell,
och Tolleff (Kolbjørnsen) Dyrkold som hand haffr pantsett till Hans Jffrsen i Scheen, 1 hudt 1/2 schindt.
Er taxerit for halff tredie fierdings grdt, penge 3 dr. 3 mk. En enche paa Sem i Gierpen sogen bygger.”

Kilde: Bygselregnskap 1652.
”Niels Faariuold betaller holding aff 3 huder i Faariuold. Pendinge 1 ½ daler.”

“Leeding och Arbeidspenge aff Gierpen Sougen 1661”
Faarewold, Niels (bruker),
Arbeidspenge – 3 mark
Smørleeding – 6 mark
Meell – ½ pund
Er – 1 rdr 1 m 2 s 0 alb

Skatt for bønder og tjenere i Gjerpen 1661:
Faarewold. Niels paaboer.
Schylder 3 huuder med bøxsell, er 3 dr 3 m.
Arbeidspenge 3 ½ mark
Ledings Smør 6 merker, er 1 mark
Meell ½ bismerpd, er 8 skilling
Er tilsammen 5 Rdlr 0 mark 8 skilling 0 alb.

Det første manntall i Gjerpen hvor menn og gutter er oppført
med alder var sogneprestens manntall av 1664:
Faarevold Skyld: 3 huder.
Opsidder: Niels 55 aar.
Sønner: Hans 18, Tollef 14.

Hans Furuvold var nevnt i en sjøinnrullering av 1665. Han hadde ikke møtt fram til samlingssted:
”Hans Fureuold. Mester Frantz beretter at den tiener under Romeriket.”

Det neste manntalet med angitt alder var i 1666. Dette var Fogdens manntall:
Faarewald.
Opsidder: Niels 56
Sønner: Rønnich 10, Per 6

G.br., leilending
Tollef Nilsen herfra f. ca. 1640 bg. 16/6-1694. ”Tolleff Kleven 54 aar.”, s.a. Nils ovenfor.
g1g m. Maren Lucasdatter f. ca. 1647 bg. 20/12-1683. ”Tollof Faarevols qvinde Maren Lucasdatter 36 aar.”
g2g 5/10-1684 m. Kirsten Christophersdatter
1. Kirsten Tollefsdatter f. ca. 1676 trolig g.m. Helge Svendsen. Se V. Lyngåsen.
2. Lucas Tollefsen. Var på Kleven i 1691.
Barn i 2. ekteskap:
- bg. 20/3-1686. ”Tollef Faarevolds døfødde datter.”
- bg. 18/12-1687. ”Tollof Faarvals døfødd søn.”
Br. 1670.

Kilde: Skattematrikkelen 1670/1671.
"Forewold, Tholleff bruger selff 3 huder som Laugmand Claus Anderssen med bøxell ehr ejende. Giffuer Schatt 6 Rdl."

Kilde: Bamble tingbok Dato 7/12-1674 (avskrift Jan Christensen).
Peder Nielsen, sikt- og sakefallsforpakter, havde innstevnet Hans Grini formedelst han paa mordersche vis haver overfaldet Gunder Dyerkoll der han ville fare hiem fra Byen til sit hus, og hannem saa slaget at han nesten var død, formente hannem derfore tilbørligen at bør straffes andre saadan til Exempel. Christen Rasmussen efter tilspørsel og lovlig innstevnelse bekjenner at han med Solve Rosuald kom opp til Dyerkoll og ville se hvorledis det var med Gunder Dyrkoll, da var samme tid derinde Hans Grinis broder Tollef Furewald som sagde at han ikke viste andet enn Gunder Dyerkoll var død, og da han hadde fuldt sin broder Hans Grinj hiem, red han ned igien til Gunder Dyerkoll, da var hand ned krøben i sængen og derhos ikke kunde benegte at Tollef Furewald jo for dennem bekjendte at han spand Gunder Dyerkold med sin fod op til gaardz, nemlig Grinigaarden.
Hans Grini har stygt overfaldet Gunder Dyerkoll, vigt af fra sin rette vei og forfulgt ham opp i Melum Gaden.
Tuende gange åtte Ørtuger och 13 sk, og Tollef Fyrewold som ikke hindret saadan ulyche at bøde 8 ørtuger og 13 sk. sølv.

 

Kilde: Bamble Tingbok ca. 1686 (avskrift Jan Christensen).
"Fogden har innstevnet Tolleff Fureuald for å ha angitt sin tiende uriktig og endogs at oppbrutt seglet som sat for laden (låven).
Tolleff foregav at han hadde bedt Niels Gloersmyr at han skulle angi hans tiende, men om han har forlenet det, kan han intet derfor.
Denne var møtt og innrømmet at han hadde angitt for Tolleff Fureuald tre og korn, og en del huede angav han ikke fordi han ikke var bedt om dette, som Tolleff heller ikke kunne benekte. Angaaende seglet angav Tolleff at hans husbonde hadde gitt ham lov dertil at opbryde den laas som lensmannen hadde satt for hans lade.
Hvis bevises at han falskelig har angitt sin tiende, skal han straffes derfor og ha sin gaards feste forbrutt. For seglbrudet bøde for denne hans for...... 8 Ørtyer og 13 sk sølf, medmindre han kan bevise at ha hatt sin husbondes forlov dertil.
Tolleff Fureuold offentlig for Retten, skielde Lensmanden Christen Rasmussen for en Uerlig Mand och en Skielm, och slog med Wred hand i bordet, at bechkornet som stoed paa bordet, Nesten omfald, som Peder Nielsen begierede at indskriffues.
Christen blir stevnet for gjeld på tinget 28 november. Kreditor er Christen Henriksen Schurmann, og det "gjelder en summa penge han er skyldige efter udgiven obligations og hans regnskabsbogs videre forklaring derom, og ikke vil betale."

Tollef Nilsen ble kastet ut av Furuvald i 1687 p.g.a. rettsaken ovenfor. Han flyttet deretter til gården Kleven(1).

G.br., lensmann, selveier
Christen Rasmussen f. ca. 1638 bg. 9/2-1709. ”Christen Lensmand, 70 aar.”
trol. i Skien 8/7-1668 m. enke Karen Henriksdatter f. ca. 1645 bg. 30/9-1721. ”Karen fra Foleval 76 aar gml.”
1. Rasmus Christensen f. ca. 1671. Se nedenfor.
2. ?Jørgen Christensen f. ca. 1676.
3. Hans Christensen dpt. 7/7-1681 g. i Solum 2/10-1716 m. Maren Pedersdatter Juul. Hun bodde på Faret i Solum i 1708.
4. Morten Christensen dpt. 5/3-1684. Se N. Bø(B).
5. Peder Christensen dpt. 26/12-1686. Se N. Berberg. Ble lensmann som sin far.
Br. 1687.

Lensmannen leide også i sin tid jorda på Holt Øde.

Christen var tidligere leilending på S. Ås. Karen Henriksdatter var enke etter bondelensmann Franz Christensen,
som døde etter kun 1 års ekteskap.
Dette er ren spekulasjon, men Christen kan derfor være s.a. lensmann Rasmus Olsen Linna i Bamble.
Sistnevnte var gift med Marthe Simensdatter fra Meen. Christen Rasmussen overtok lensmannsvervet i Gjerpen
etter Meen-slekta.

Christen Lensmand betaler "rostjenesteskatt" av 3 huder av Folevall i 1700 med 90 skilling.

Kilde: Bamble tingbok av den 20 mai 1686. Skjøte. Avskrift: Jan Christensen.
"Christen Rasmussen bondelensmand paa sin suoger Morten Løyenchas hans vegne lod lese Anders Clausens skjødebrev paa Furreuald udj Gierpensougen beliggende, schylder aarligen - 3 huder med bøxel til evindelig odel og eijendom med huis dertil af Arilds tid huder og tilligget."
"af Arilds tid” = fra eldgammel tid.

 

Christen Rasmussen søker i 1692 om lønnsøkning. Avskrift: Jan Christensen.
"Christen Rasmussen som har vært og er betynget med det besværlige Bondelensmannsombud i Gjerpen sogn, som krever langt større oppvartning enn fra noe annet sted her i fogderiet, særlig nå på 4-5 års tid, med tilsyn, og hester at tilsige, til Kongl. May.ts stöcker fra Børtings Werchet til Skeen at forskaffe, over hvilket der har vært få dager hvor han har hatt leilighed i at forette noget til egen nøtte. 
Han har nydt saa ringe som intet for sin møye og gerådet udj fattigdom og viderverdighed. Derfor har han tilstillet hr. Stattholderen sin underdanige supplikk 20 okt 1690. Haver resolveret at det skulle tillegges ham årlig 12-16 rdl for hans store møye (vedlagt bekreftet kopi av Stattholderens res. huilken Ko. Ma. foget Rasmus Hersted ej end nu har villet ansee, mens mig tillige med andre med militaire Execution for Skattene af mine ringe brugende Pladser, Furevold og Hold-øde, som skylder 4 huder 3 skinn belagt, huorfor jeg ei allene har maat betale skattene, mens end oc udgivet mange Executions Penge - indflyr dette for de høye herrer det hans høye Ex. ham i nåde har tillagt paa det ieg min Hustrue og Børn nogenledes kunde ernære, og icke i armod geraade.
Henstiller til amtmannen Hr. Adeler som ... hans tilstand, å meddele denne til de gode herrer.”

Furevold 19 juli 1692.
Christen Rasmussen.
”Bekreftes at dette skulle være gjeldende så lenge leveransen fra Fossum pågår, at han intet har nydt
til erstatning for egen nærings forsømmelse og at han er kun av ringe vilkår.
Skeen 25 juli 92."

 

Kilde: Bamble Tingbok. Avskrift Jan Christensen.

”28 aug Anno 1708 paa Aasteden Holt udj Gierpensogen, m. 6 laugemænd.

Aastedssak som Sgn.r Jacob Turmand havde indstevnet mot Christen Lensmand om noget skougshugst m.v. Marcus Clod fullm. for Turmand mot Christen Rasmussen for at ha hugget og latt hugge og bruge kolleved i hans eiende gaard Holt-skoug, stog innstevnet di som hugsten har begaatt, nemlig Rasmus Christensen og Tollef Gløersmyr.”
På lensmandens vegne møtte Seignior Peder Hansen af Scheen. Lensmandens sønn Peder Christensen
fremviste en kullebund som Tollef Gløersmyr hadde en kolle Mile paa i vinter, og havde han dertil 8 koster ved, som han mener at han fikk 32 lester Koel i. Hans fader hadde snakket med Turmand om dette, som gav lov til det, og lensmanden bød skovleie for det. Nok en kullebunn, befandtes 26 hollandske foed tvers over, laugretten sa at derpaa kunne ikke ha staatt større kulmile enn paa 9 koster ved, som det kunne faaes 27 lester kull av, og befandtes der omkring noen stubber av bjerk, or og gran, brugte til milen.
Paa tilspørsel av fullmektigen svarte lensmannssønnen at han ikke viste hvor mange miler hans fader har brent der og Tollef Gløersmyr har bare brent den ene.
Peder Christensen anviste så på et sted noe nordenfor en kullebund, 27 holl. fod tvers over. Da innfant inn- stevnede Rasmus Christensen seg og sa at han hadde staaende en kulmile derpaa for 5 aar siden på 8 koster ved og fikk 24 lester kul, hugget av topper, oreved og bjerk, samt nedbleste trær, som hans fader Christen Rasmussen hadde gitt ham lov til at hugge. Faren og han hadde budt Turmand skovleie derfor, som han ikke hadde villet motta. Svarte at hans far hadde brent miler paa samme kullebund siden, og at hans fader har kullebund baade norden- og sønnenfor.
Fullmektigen paastaar dette at ikke bare ha brukt i flere aar på rad skogen, men overlatt der til andre, sine sønner og Tollef Gløersmyr, helt ulovlig.
Henviser ogsaa til loven: En leilending ikke tillatt uten tillatelse at bruge mer enn til sin halve landskyld, som saare lidet kunde vere for 1 hud og 3 skind.
Derimod hevder lensmandens fullmektig Monsiur Peder Hansen: Det er tilbudt vedbørlig leie, ikke hugget andet til skogens ruin enn longfaldene trær som saaledis til det Fossumske jernverks nøtte, efter derom aller-naadigste meddelte privilegier, er blefven frembrugt.

Optatt til doms dagen efter, Nordre Melum (Mæla) 29 aug 1708.
Møtte da for Retten Mons.r Peder Hansen paa hans principal Mons.r Jacob Turmands vegne, og monsieur Niels Tommesen Wendelboe på lensmanden Christen Rasmussens vegne. Denne tvistighed om hugst lensmannen og Tollef Gløersmyr har begaatt i Holtskogen, er i dag afhandlet og forligte med Monsieur Jacob Turmann i Scheen, at for alle de pretentioner som hand derpaa kand hafve til lensmanden Christen  Rasmussen som leilending paa Holt og Rasmus Christensen og Tollef Gløersmyr som hugsten har begått, skal lensmanden betale Turmand i alt 20 Rdl til Mortensdag første.

G.br., selveier
Rasmus Christensen Faareval herfra f. ca. 1671 bg. 24/5-1730. ”Rasmus Faareval 59 aar.”, s.a. lensmann Christen Rasmussen.
g. 8/10-1702 m. Maren Trulsdatter fra Skavan under Fossum f. ca. 1677 bg. 17/4-1752. ”Rasmus Faarevals enke 75 aar.”, d.a. Truls Pedersen.
1. Halvor Rasmussen dpt. 4/9-1701. Se Furuvald(B).
2. Anne Maria Rasmusdatter dpt. 26/8-1703 g.m. Ingebret Johannesen. Se Dyrkold.
3. Anna Rasmusdatter dpt. 14/2-1706 g.m. Isak Aslaksen. Se øvre Hoppestad(C).
4. Mads Rasmussen dpt. 11/11-1708. Se Dyrendal u. Fossum.
5. Christen Rasmussen dpt. 10/5-1711. Se Familie 30 - Fossum 1762. Hans sønn Rasmus Christensen kom senere til Furuvald. Se nedenfor.
6. Dorthe Rasmusdatter dpt. 25/5-1713 g.m. Peder Aslaksen. Se M. Bø(A).
7. Peder Rasmussen dpt. 2/7-1715. Se N. Fossum og Stulen(B).
8. Karen Rasmusdatter dpt. 12/12-1717 g.m. Hans Larsen. Se S. Ås(B).
9. Henrik Rasmussen dpt. 3/4-1720. Se nedenfor.
10. Morten Rasmussen dpt. 11/7-1723. Se V. Haugerød.
11. Frantz Rasmussen dpt. 2/12-1725. Se Gløsmyr.
Br. ca. 1710.

Denne familien bodde tidligere på Erlands Venstøp. Deres første sønn Halvor fikk de før de giftet seg.
Enka Maren Trulsdatter fikk i 1735 skjøte på Holt øde.

F.f. Rasmus Venstøbs uægte barn Halvor aflet med Maren Trulsdatter: Morten Casted, Jørgen Faarevald, Jacob Jønnevalds qvinde Marta, Tollef Gløsmyrs qvinde Karen, Gunder Dyrkolds datter Ingeborg.
F.f. Rasmus Wenstøbs datter Anna Maria: Christen Lænsmand. Nils skriver ved Hytten, Amptmand Adlers Tienere Hans, Christen Lænsmandqvinde Karen,
Mads Aachres datter Dorte Maria.
F.f. Rasmus Venstøbs hiemmedøbte datter Anna: Christen lensmand, Hovel ved verchet, Christen lensmands søn Morten, Nils Wendelboes Kone Dorte Maria, Margrete Venstøb.
F.f. Rasmus Wenstøbs søn Mads: Christen Lensmand, hans søn Peder, Peder Olssøn af Scheen, Nils Vendelboes qvinde Dorte Maria, Maren i Faret.
F.f. Rasmus Faarevals søn Christen: Johannes Dyrcol, Rasmus Guldsmed, Nils Vendelboes qvinde, Maren Faret.
F.f. Rasmus Faarevols datter Dorothea: Peder Lænsmand, Morten Bøe, Nils Vendelboes qde., Johannes Dyrcolds qde Anna.
F.f. Rasmus Faarevals søn Peder: Jens Høst, Peder Lensmand, Nils Vendelboes qde Dorte Maria, Mads Grams datter af Scheen.
F.f. Rasmus Forevalds datter Karen: Nils Vendelbo, Nils skriver, Per Lensmand, Hans Christenssøns qde., Morten Bøes qde.
F.f. Rasmus Farevolds søn Henric: Hans Christenssøn, Peter masmester, Morten Bø, Nils Wendelboes hustru, Byfogdens datter.
F.f. Rasmus Forevalds søn Morten: Hans Christenssøn, Morten Bø, Per Skaven,
Lændsmds. qde., Marta Glysmyr.

F.f. Rasmus Forevalds Frans: Peder Gasman, Per Skaven, Jens Smid, Lænsmds qde.,
Gunder Berrebergs datter.

Skoskatten 1711:
"Forevold Rasmus Forevold Self, 11, Kone, 5 børn, de 3 under 3 aar, 1 Pige, hans Moder,
1 sønn, een gl. Kone holder til der, heder Anne og har intet, 66 sk."

18/9-1752   MAREN TRULSDATTER   Bamble Skifteprot. nr. 4, s. 413b.
Furuvold     Arvinger Hennes 11 barn:
            1. Halvor Rasmussen, myndig.
            2. Mads Rasmussen, død, etterlatt seg to døtre:
                a. Karen Madsdtr. 14 år
                b. Sidsel Madsdtr. 12 ”.
            3. Christen Rasmussen, myndig.
            4. Peder Rasmussen, --”--.
            5. Henrik Rasmussen, død, etterlatt seg 1 datter: Karen Henriksdtr. 1 1/2 år.
            6. Morten Rasmussen, myndig.
            7. Frantz Rasmussen, --”-- .
            8. Anne Rasmusdtr. g.m. Engebret Dyrkolden.
            9. Anne Rasmusdtr. g.m. Isak Hoppestad.
           10. Dorte Rasmusdtr. g.m. Peder Aslakssen Bøe.
           11. Karen Rasmusdtr. g.m. Hans Larssen søndre Aas.
Formynder for Karen Madsdtr. farbroren Christen Rasmussen Fossum.
Formynder for Sidsel Madsdtr. morbroren Isak Jacobssen paa Bratsbergkleven.
Formynder for Karen Henriksdtr. farbroren Peder Rasmussen Fossum.
Brt: 319 - 1 - 14
Net: 184 - 0 - 16
Jordegods:
a. I Furuvald 1 1/2 hud m.b.og herlighed, i følge skjøde fra Rasmus Christenssens skifte 6.5.1732. Verdi 75 rdlr.
b. I Holt i følge auktionsskjøte 4.7.1735. Verdi 140 rdlr.

Gårdsarbeider, innerst
Henrik Rasmussen herfra dpt. 3/4-1720 bg. 14/4-1752. ”Henrich Faareval 32 aar.”, s.a. Rasmus Christensen. Se ovenfor.
g. 27/5-1751 m. Ellen Jensdatter fra Stulen(B) dpt. 21/2-1723, d.a. Jens Arnesen.
1. Karen Henriksdatter dpt. 21/4-1751.

F.f. Henrich Faarevalds pb. Karen: Engebret Dyrchols kone, Hans Aases kone, Christen og Peder Fossum, Morten Faarevald.

Enka Ellen Jensdatter ble g2g den 3/10-1754 m. Tollef Eriksen. Se N. Otterholt.

Gården ble delt i 2 like deler i 1732. Se Furuvald(B).

Landskyld av dette bruket i 1732: 1 ½ hud.


Furuvald 1
Gammelt løpenr. 101. Siden Norges matrikkel 1889: 15/1 m.fl.


Furuvald. Skannet fra Norske Gardsbruk, Telemark (Foyn forlag 2004).

Adresse i dag: Stulenv. 172, 3721 Skien.

G.br., selveier
Rasmus Christensen Faarevald fra N. Fossum f. jan/feb 1735 bg. 21/1-1764. ”Rasmus Faareval 29 aar.”, s.a. Christen Rasmussen. Se Gamle Furuvald.
g. 28/10-1756 m. Randi Jensdatter fra Stulen(B) dpt. 20/11-1729 bg. 24/4-1802, d.a. Jens Arnesen Stulen.
1. Kirsten Rasmusdatter dpt. 28/8-1757 g.m. Rasmus Olsen Glende. Se Glenna(2).
2. Jens Rasmussen dpt. 9/9-1759 . Overtok gården etter stefaren. Se nedenfor.
3. Mons Rasmussen dpt. 25/10-1761 d. 18/11-1835 på Sørbø. Ugift.
4. Halvor Rasmussen dpt. 15/1-1764 d. 10/11-1818 på Furuvald. Bodde hjemme. Ugift.
Br. ca. 1756.

F.f. Rasmus Faarevalds pb. Kisten: Tollef Otterholts kone, Johanne Christensdtr., Gregorius Schaven, Mons Jensen, Christen Sørensen.
F.f. Rasmus Faarevals db.
Jens: Nils Engebretsens kone, Karen Sørensdtr., Tollef Otterholt, Peder Stulen, Rasmus Dyrchol.
F.f. Rasmus Faarevals db.
Mons: Nils Engebretsens kone, Anne Olsdtr., Hans Jørgensen, Rasmus Dyrchol, Tollef Otterholt.
F.f. Rasmus Christensens db.
Halvor fra Faarevald: Rasmus Halvorsens kone, Inger Pedersdatter, Morten Houerøe, Frans Glorsmyr, Lars Christensen.

14/11/1764  RASMUS CHRISTENSSEN        Bamble Skifteprot. nr. 6b, s. 483a.
Furevold      Arvinger:
                 Enka Ragnhild Jensdatter og barna:
                1. Jens Rasmussen 5 år. Formynder Christen Fossum.
                2. Mons Rasmussen 3 " ----"---- ---"--- --"--
                3. Halvor Rasmussen 1 " ----"---- Peder Stulen.
                4. Kirsti Rasmusdtr. 7 " ----"---- --"-- --"--
            Brt: 67 - 0 - 16
            Gjeld: 84 - 1 - 8 (insolvent).

Enka Randi Jensdatter ble g2g med Nils Sørensen. Se nedenfor.

G.br., selveier
Nils Sørensen Furuvald fra Sørbø(7) "N. Stensåsen" dpt. 14/4-1737 bg. 13/6-1789. ”Nils Faarevald 50 aar.”, s.a. Søren Hansen.
g. 3/1-1765 m. enke Randi Jensdatter fra Stulen(B) dpt. 20/11-1729 bg. 24/4-1802. ”enken Randi Jensdtr. f. Furuvold 72 7/12 aar.”, d.a. Jens Arnesen Stulen.
1. Rasmus Nilsen dpt. 28/7-1771 . Se S. Kise.
2. Karen Nilsdatter dpt. 10/9-1775 g1g m. Hans Halvorsen Aas. Se S. Ås(A).
Br. 1765.

F.f. Nils Faarevolds db. Rasmus: Rasmus Dyrchols kone, Dorthe Maria Christensdtr., Halvor Faareval, Halvor Sørensen, Aslak Pedersen.
F.f. Nils Faarevalds pb.
Karen: Frans Glørsmyrs kone, Karen Fransdtr., Christen Sørensen, Halvor Faareval, Aslak Pedersen.

Nils hadde følgende søsken i Gjerpen: Christen Sørensen på Geitebua under Bø,
Halvor Sørensen på V. Stulen og Karen Sørensdatter gift på Nykås under Mo.

8/8/1789 NILS SØRENSSEN Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 383b.
Furuvald Arvinger:
Enka Randi Jensdatter og barna:
    1. Rasmus Nilssen 18 … 19 år.
    2. Kari Nilsdtr. 14 år.
Enka fikk Isak Aass til laugverge.
Formynder for Rasmus ble Frants Gløsmyr.
----”---- -”- Kari ble Christopher Hougerød.
Brt: 231 - 1 - 8
Net: 41 - 0 - 0
Jordegods: 1 1/2 hud m.b. i arvetomtgd. Furuvald. Vurdert for 150 rdl.

14/12/1835 MOGENS RASMUSSEN Bamble Skifteprot. *)
Furuvold Ugift. Arvinger:
    1. Brorsønn Rasmus Jenssen Furuvold, 38 år.
    2. Kari Jensdtr. 31 år. g.m. Mads Pederssen Sørbø.
    3. Kirsti Rasmusdtr. Glende, død, etterlatt 2 barn:
        a. Ole Rasmussen Moen 54 år.
        b. Niels Rasmussen Sanden 44 ”
    4. Gunhild Rasmusdtr. død, vært g.m. smed Peder Aslakssen ved Fossum jernverk, etterlatt seg 3 barn:
        a. Aslak Pederssen 20 år. Formynder:
        b. Niels Pederssen 17 ” Faren for
        c. Kirsten Pedersdtr. 13 ” alle 3.
    5. Anne Rasmusdtr. 43 år, skal oppholde seg i Solum.
    6. Halvbror Rasmus Nielssen Kise 66 år.
    7. Halvsøster Kari Nielsdtr. 59 ”, enke. Laugverge for henne ble broren Rasmus Nielssen Kise.
Brt: 118 - 0 - 18
Gjeld: 139 - 2 - 7 (Insolvent)
*) A: BS 17 s.934. B: BS 21 s.192b. C: BS 23 s.291. D:bd. 18 s.34b.

G.br., leilending
Jens Rasmussen Furuvald herfra dpt. 9/9-1759 d. 26/4-1830 på Furuvald, s.a. Rasmus Christensen.
g. 10/11-1796 m. Ingeborg Christensdatter fra øvre Hoppestad(A) dpt. 25/1-1761 bg. 26/8-1812. ”Jens Rasmussøns kone Ingebor Christensdtr. f. Furuvold, sagt at være ved 50 aar.”, d.a. Christen Nilsen.
1. Rasmus Jensen dpt. 26/11-1797. Se nedenfor.
2. Margarethe Jensdatter dpt. 24/2-1799 g.m. enkemann Augen Tollefsen. Se Ballestad(4).
3. Karen Jensdatter dpt. 31/5-1801 g.m. Mads Pedersen Sørbøe. Se Sørbø(2).
Br. 1785.

F.f. Jens Rasmussøns db. Rasmus f. Forevold: Rasmus Glennes k., Karen Rasmusdtr., Nils Christenssøn, Rasmus Nilssøn, Mons Rasmussøn.
F.f. Jens Rasmussøns pb. Margarete f. Forevald: Engelbert Dyrkolds k., Margarete Christensdtr., Mons og Nils Rasmussøn, Nils Christenssøn.

F.f. Jens Rasmussøns pb. Karen f. Forevold: Peder Mortenssøns k., Karen Nilsdatter, Ole Rasmussøn, Jens Christenssøn, Mons Rasmussøn.

Tjenestefolk her i 1801, alle ugifte: Rasmus Nilsen (30), Halvor Rasmussen (37) og Karen Nilsdatter (26).

Landskyld 1801: 1 ½ hud.

11/6/1830 JENS RASMUSSEN FURUVOLL Bamble Skifteprot. nr. 16, s. 417a.
Furuvoll Arvinger: Barna:
1. Rasmus Jenssen 33 år den 26/11/1830.
2. Margrethe Jensdtr. 31 1/2 år, tjener hos Halvor Bøhle.
3. Karen Jensdtr. 29 år g.m. Mats Peterssen Sørbøe. 26 år.
Formynder for Karen morbror Niels Christenssen Hoppestad.
Brt: 379 - 3 - 16
Net: 239 - 1 - 18
Jordegods: 1 1/2 hud i Furuvoll m. hus, bøksel og herl. taksert 350 spd. Enkem. hadde vært g.m. Ingeborg Christensdtr.
Enkem. bror var Mogens Rasmussen.

Småbruker, selveier
Rasmus Jensen Furuvald herfra dpt. 26/11-1797 d. 3/2-1883 i Ashippun, Wisconsin, s.a. Jens Rasmussen.
g. 19/10-1826 m. Maren Hansdatter fra S. Ås(A) dpt. 4/3-1804 d. 29/9-1854 i Ashippun, d.a. Hans Halvorsen Aas.
Forlovere: "Christen Lund, Østen Dyrkold."
1. Ingeborg Rasmusdatter f. 12/9-1827 d. 26/1-1890. Ingeborg var blind og ugift.
2. Hans Rasmussen f. 6/7-1829 d. 3/7-1902 g. 19/4-1857 m. Maren Karine Pedersdatter fra S. Ås(A) f. 16/6-1833, d.a. Peder Bæruldsen Aas.
    Barn 1. Jens Martin Forvald f. 20/10-1858.
    Barn 2. Berthe Martine Forvald f. 10/7-1862.
    Barn 3. Peter Richard Forvald f. 6/4-1871. Brukte familienavnet "Forvald" i USA.
3. Margrethe Rasmusdatter f. 29/2-1832 d. 1894 g. i Ashippun m. Peder Pedersen fra S. Ås(A) f. 7/3-1836. Se deres barn under S. Ås(A). De skrev seg for Peter og Marg Peterson i USA.
4. Jens Rasmussen f. 12/10-1834 d. 30/3-1897 g. ca. 1863 m. Mary NN.
    Barn 1. Mary E. Forvald f. ca. 1864.
    Barn 2. Hannah M. Forvald f. ca. 1865. Brukte familienavnet Forvald i USA.
5. Niels Rasmussen f. 1/8-1837 d. 20/4-1908 i Nashotah, Washington g.m. Caroline Johnsen.
Br. 1830.

Landskyld 1830: 1 ½ hud.

Tjenestefolk som bodde her i 1835: Lars Hansen (20), Karen Pedersdatter (12) og Maren Halvorsdatter (25).
Fattiglem Christopher Halvorsen Skjold fra Fossum (53). Bodde her i 1835. Se Familie 90 - Kleiva 1801.

Rasmus solgte sin del av Furuvald til Løvenskiold like før han utvandret til Amerika i april 1844.
De reiste med seilskuta ”Salvator” fra Porsgrunn til New York med ankomst den 6/7-1844. Turen tok 59 dager.
De reiste derfra videre til Ashippun twp. i Dodge County, Wisconsin hvor de bosatte seg.
De brukte familienavnet Furvold i Amerika. Se Presteattest av 25/4-1844.

Fra Norges matrikkel 1838:

Løpenr.

Landskyld (gammel)

Landskyld (revidert)

Eier:

101   (gården)

1 ½ hud (1 hud 6 skinn)

3 daler 1 ort 6 skilling

Rasmus Jensen Furuvald

102a (skog)

1 hud

1 daler 2 ort 5 skilling

Ole Johnsen Furuvald

102b (skog)

6 skinn (½ hud)

            3 ort 15 skilling

Rasmus Nilsen Kise

Eier av l.nr. 101 fra 1844: Løvenskiold – Fossum.

Småbruker, skogsarbeider, leilending
Ole Johnsen Furuvald fra Ekornrød(B) under Mo dpt. 12/7-1795, s.a. John Halvorsen Ekornrød.
g. 19/10-1820 m. Helvig Gundersdatter fra Furuvald(2) dpt. 2/6-1799, d.a. Gunder Monsen Furuvald.
Forlovere: "Jens Furuvald, Halvor Johnsen Aas-eje."
1. Maren Gurine Olsdatter f. 1/8-1821 g.m. Sigurd Gundersen. Se Kjenndalen nedre under Lunde nedre i Valebø (Holla).
2. Gunder f. 19/3-1825 d. 3/4-1829.
3. John Olsen f. 26/9-1828. Til USA i 1856.
4. Gunder Olsen f. 13/9-1834. Til USA i 1856.
Br. 1844.

Andre beboere her i 1835: Rasmus Christophersen (14) og Halvor Christophersen (22).

Tjenestefolk her i 1845: Isak Abrahamsen (41) og Ellen Johnsdatter (23).

Familien Ole Johnsen Furuvald utvandret til Amerika i april 1856, sammen med pike Maren Halvorsdatter Furuvald f. ca. 1834.
Se Presteattest av 14/4-1856.

Småbruker, fløtningsformann, leilending
Mads Jacobsen Furuvald fra Dyrendal under Fossum f. 24/4-1831 d. 25/3-1892, s.a. Jacob Madsen Dyrendal.
g. 21/10-1853 m. Ingeborg Helgesdatter fra Foss(7) f. 14/10-1826 d. 20/5-1881 på Furuvald, d.a. Helge Larsen.
1. Maren Madsdatter f. 29/7-1854 g.m. John Ingebretsen Aas. Se Ås(12).
2. Johannes Madsen f. 9/2-1857. Se nedenfor.
3. Kirsten Marie f. 1/10-1859 d. 27/10-1859.
4. Hans Edvard Madsen Furuvald f. 3/2-1861. Skogbetjent hos Løvenskiold. Se N. Rønningen under Sætre i Luksefjell.
5. Jacob f. 11/12-1863 d. 28/7-1867.
6. Lars f. 26/9-1866 d. 2/4-1867.
7. Karen Kirstine Madsdatter (tvilling) f. 4/3-1868. Den andre tvillingen var trolig dødfødt.
8. Jacob Madsen Furuvald f. 4/5-1870. Bodde her i 1891. Se Skomakerplass(B) under Ås.
9. Lars Madsen Furuvald f. 29/6-1873. Se Bestul.
Br. 1856.

Tjenestefolk i 1865: Maren Aslaksdatter (17) og Rasmus Christensen (15).
Andre: ”Føderådskone”, ugift Karen Madsdatter f. ca. 1781.

Mads Jacobsen Furuvald ”omkom under hogst i Skoven derved at et tre faldt over ham.”

Skogsarbeider, jordarbeider, kjører, leilending
Johannes Madsen Furuvald herfra f. 9/2-1857 d. 27/10-1929 i Solum, s.a. Mads Jacobsen Furuvald.
g1g i Gjerpen 20/10-1881 m. Ingeborg Marie Paulsdatter fra S. Stulen(A) f. 6/12-1861 d. 15/10-1893 på Furuvald, d.a. Paul Larsen.
g2g i Gjerpen 31/7-1895 m. Karen Marie Rasmusdatter fra N. Kise f. 9/9-1850, d.a. Rasmus Christensen Kise.
1. Mads Furuvald f. 31/1-1882 på Furuvald. Skogsarbeider i 1900. Flyttet senere til Bøle.
2. Anna Furuvald f. 14/4-1885 på Furuvald g.m. Edvard Pedersen fra Brånan under Eriksrød.
3. Paul Furuvald f. 26/6-1888 på Furuvald d. 26/3-1905 i Puerto Rico, som sjømann på skipet 'Dione*. Ugift.
4. Ingeborg Furuvald f. 18/2-1891 på Furuvald.
Br. ca. 1885.

Tjenestejente i 1891: Anne Larsdatter fra Bø i Telemark f. 1859.

Denne familien flyttet til Bøle i ca. 1903. Siden flytta de til Solum (før 1905). Folketellinga 1920 forteller at de da
bodde i Ulefossvegen (i Skien). Alle fire barn er av første ekteskap.

Fra landmatrikkelen 1889:

Gnr.

Bnr

Matr.nr.

L.nr.

G.navn

Br. navn

Eier

Skyld

Ny skyld

15

1

27

101

Folevall

(Furuvald)

H. Løvenskiold

3 - 1 - 6

5 mark 95 øre

-

2

-

102a

-

-

-

1 - 2 - 5

4 m. 97 øre

-

3

-

102b

-

-

-

0 - 1 - 15

0 m. 39 øre

-

4

-

102c

-

-

-

0 - 2 - 0

1 m. 46 øre

I noen år ble gården forpaktet bort til arbeidere ved Løvenskiold-Fossum for kortere perioder fram til Løvenskiolds
salg av gården i 1921.

Hans Nilsen 1903-1906.
Hans Rasmussen
1906-1914.
Olaus Hansen
1914-1921. Se nedenfor.
Tov Olsen Kulten
1920-1921. Se Kulten under Ås.

Skogarbeider, innerst (leieboer)
Kristian Furuvald fra Rosvald f. 6/4-1894, s.a. Hans Rasmussen Rosvald.
g1g i Drangedal 3/11-1913 m. Gro Marie Olsdatter Skreland fra Tørdal i Drangedal f. 4/2-1885 d. 15/3-1920 på Mæla av lungebetennelse, d.a. husmann Ole Anundsen og Anne Jørgine Olsdatter.
g2g m. Hjørdis fra Drammen d. juni 1980. Bisettelse 26/6-1980 fra Bragernes krk.
1. Gunda Kaspara Furuvald (Kaspara Larsen) f. 1/3-1914 på Furuvald d. 27/9-1996 g.m. Alf Larsen f. 25/8-1911 d. 1/3-1981. Bodde i Hjellen i Skien.
    
Barn 1. Inger-Lise Larsen f. 1944 g.m. Kai Thorbjørn Lunde f. 1944. Bosatt i Zoarbakken 18 i Brevik.
     Barn 2. Mette Larsen f. 1948 g.m. Leander Johansen f. 1949. Ekteskapet oppløst.
2. Hjørdis Furuvald f. 25/8-1915 (Hjørdis Furuvald Andresen) på Furuvald d. 15/2-1994 g.m. Håkon Andresen f. 22/10-1914 d. 9/6-1994. Bodde i Skien.
     Barn 1. Torild Andresen f. 1938 g.m. Hans Kristian Jensen f. 1934.
     Barn 2. Karin Andresen f. 1945 g.m. Tore Fredrikstad f. 1944.
3. Harry Furuvald f. 18/4-1917 på Furuvald d. 10/1-1983 g.m. Gudrun Margot f. 16/10-1908 d. 16/10-1962. Ingen barn. Bodde i Skien.
4. Osvald Marinius Furuvald f. 11/8-1919 d. 9/7-1978 g. 19/12-1942 m. Anna "Lita" Molberg f. 23/9-1921 d. 16/2-2009. Bodde i Drangedal.
     Barn 1. Marianne Furuvald f. 1943.
     Barn 2. Else Grete Furuvald f. 1947.
     Barn 3. Karl Artur ”Bojan” Furuvald f. 3/5-1948 d. 27/1-1992.
     Barn 4. Odd ”Nutten” Furuvald f. 1950. Fikk Drangedal kommunes kulturpris 2008.
     Barn 5. Randi Furuvald f. 1953.

Kristian bodde på Furuvald bare i 4 år, fra 1914 – 1918. Han leide trolig kårboligen eller bryggerhuset.
De flyttet i 1918 til et hus på Mæla. Han bodde på Mæla da han døpte sønnen Osvald i Drangedal i
begynnelsen av mai 1920. Da var moren Marie allerede død, 1½ måneder tidligere.

Kristian flyttet til Bragernes i Drammen og bodde der med sin nye kone.

Gunda Kaspara og Hjørdis vokste opp på et barnehjem i Skien. Harry vokste opp hos sine
besteforeldre på Rosvald (Hans Rasmussen Rosvald) og Osvald vokste opp hos sin tante
i Drangedal. Osvald traff aldri sin far og sin bror, men sine søstre hadde han god kontakt med
hele livet.

Takk for rettelser og tilføyelser gjort av Randi Furuvald Naas i Drangedal 10/1-2012.

Skogarbeider, forpakter
Ole Tovsen Haugerød

g.m. Olava Slettene.
Br. i 1920.

De fikk sønnen Karsten Haugerød f. 4/2-1920 på Furuvald. Se Simonsjordet under Fossum.

Skogsarbeider, forpakter
Olaves Hansen Furuvald (Olaves Furuvald) fra Brennseter under Mo f. 19/3-1878 i Ådalen under Omholt i Sandsvær d. 18/4-1950, s.a. Hans Jørgen Sørensen.
g1g 8/11-1902 m. Karen Sofie Teigen fra N. Teigen under Mo f. 15/12-1881 d. 1/7-1911 på Gåshølen, d.a. Olaus Gulbrandsen.
Forlovere: "Gunder Olausen Teigen og Halvor Johannesen Nykaas."
g2g 1/12-1912 m. Inger Helene Andersdatter fra Toa i Siljan f. 27/11-1880, d.a. skogarbeider Anders Amundsen og Anne Andersdatter.
Forlovere: "Ole Johnsen Gaasehølen og Ingebret Olsen Hagen under Dyrkold."
1. Hanna Hansen f. 18/4-1903 i Teigen under Mo g.m. Thov Norborg. Se Luksefjellv. 598 under Jønnevald.
2. Karen Hansen f. 12/2-1905 under Mo d. 22/11-1980 g.m. Jørgen Heibø f. 21/1-1911 d. 28/7-1975. Bodde på Nenset i Skien.
3. Olaf Hansen Furuvald f. 26/5-1907 i Gåshølen d. 18/1-1927 i Skien. Ugift. Gravlagt på Nordre gravlund.
4. Simon f. 20/5-1910 i Gåshølen d. 17/12-1910 på Gåshølen.
Barn i 2. ekteskap:
5. Simon Hansen Furuvald f. 20/5-1913 i Gåshølen g. 24/5-1947 m. Elna Maria Evensen fra Lig. 6 i Porsgrunn. Simon var elektriker. Bygde hus på Løvsjø i Eidanger.
   
Barn 1. Tor Furuvald f. 1948.
    Barn 2. Per Furuvald f. 1950. Se Klepp(1).
6. Rudolf Furuvald f. 15/7-1915 i Gåshølen g. 8/10-1938 m. Johanne Rønningen fra Løberg(27) "Rønningen". De bodde på Kløverstykket i Skien.
7. Anders Furuvald f. 4/6-1917 g. 1946 m. Astrid Irene Follaug fra Follaug(3) f. 21/7-1923 d.a. Andreas Isaksen Follaug. Anders Furuvald ble politibetjent på Rjukan.
Br. 1914-1921.

Denne familien bodde noen år i Gåshølen før de kom hit i 1914. Han bygde huset Kløverstykket 14 rundt 1921.
Olaves Furuvald var bryggeriarbeider på Lundetangen i 1938 og i 1946. Han var en av pådriverene for å få
arbeidere til å organisere seg. Les intervju av Olaves Furuvald fra Telemark Arbeiderblad i 1949.

G.br., skogbetjent, selveier
Ole Ingebretsen Aas (Ole Aas) fra Ås(6) f. 15/3-1862 d. 29/4-1935, s.a. Engebret Halvorsen Aas.
g. 20/10-1891 m. Anne Pedersdatter fra Holterønningen under Dalsvann i Sauherad f. 10/3-1868 d. 28/1-1963, d.a. Peder og Anne Holterønningen ved Dalsvatn.
1. Anna Kirstine Aas f. 3/10-1892 d. 11/5-1957 i Gjerpen. Ugift. Ingen barn.
2. Einar O. Aas f. 22/4-1894 i Ekstul i Valebø. Bodde i Gunnar Knudsenv. 18 på Bøle.
3. Petra Aas f. 18/3-1896 g.m. Oskar Rød. Se Ås(15) "Åsland".
4. Kristian Aas f. 10/2-1898 d. 23/12-1985. Bodde i kårboligen (huset som brant i 2009) til 1972. Ugift. Han flyttet inn i innhuset sammen med broren Olav da Olavs kone døde.
5. Olav O. Aas f. 15/5-1901. Se nedenfor.
6. Gudrun Aas f. 7/1-1906 d. 15/8-1993 g.m. Henry Bentsen. Bodde i Porsgrunn. Ingen barn.
Eier 1921.

Ole ble født i Haugedal i Luksefjell. Tjenestepike her i 1900: Karen Toresdatter f. 1881 i Gjerpen.

Olav O. Aas var den første av barna som var født i Gjerpen. De fleste i denne familien er gravlagt på Gjerpen.

Ole Aas var skogskolekandidat ved Kongsberg skogskole. Han ble ansatt som funksjonær hos Løvenskiold i ca. 1891. Han bodde som "skaufut" fra ca. 1891 på Ekstul i Valebø (Holla kommune fram til 1964) og de 4 første barna ble født der. I 1900 kom han til S. Stulen hvor han bodde til han fikk kjøpt Furuvald i 1921. Han var skogbetjent til sin død i 1935. Det er Ole Ingebretsen Aas sitt oldebarn Rolf Aas som overtok Furuvald i 1993.

Selveier
Olav O. Aas herfra f. 15/5-1901 i S. Stulen d. 8/6-1986, s.a. Ole Ingebretsen Aas. Se ovenfor.
g. 23/6-1948 m. Laura Hoppestad fra Hoppestad(8) f. 4/1-1907 d. 3/10-1972, d.a. Lars Halvorsen Hoppestad.
Eier 1950.

Olav Aas var født i S. Stulen. De hadde ingen barn. Før de giftet seg hadde Laura arbeide som ”bestyrinde” på
Rjukan. Olav Aas oppførte ny hovedbygning her i 1950 der hvor det gamle fjøset stod tidligere.
Den gamle hovedbygningen, opprinnelig fra 1820-tallet, brant ned i 2009.
Det var også ei smie og stabbur her som var meget gammelt. Stabburet stod der hvor vannverket står i dag.
Bryggerhuset brant ned en gang på 1940-tallet.

Eiendommens grenser på 1950-tallet:
Vest: "Dyrkold, nord: Dyrkoldtjern, øst: Nybrott, syd: Løvenskiold skog."

Fra matrikkelutkastet 1950:

G/brn

Navn på bruk

Landskyld

Eier

15/1

Folevall (Furuvald)

6 mark 79 øre 

Olav O. Aas

15/5

Holtlierne med Troldsås

5 mark 22 øre 

Cand jur. Herman Løvenskiold

15/6

Tegla

0 mark 15 øre 

Hans Severinsen

15/7

Parsell i

0 mark 10 øre 

Arne Reiersdal

15/8

Parsell j

0 mark 35 øre 

Gustav Kittilsen

15/9

Parsell

0 mark 10 øre 

Fru Anne Aas

15/10

Skogly

0 mark 06 øre 

Olav Hegna


Selveier
Odmar Aas
fra Gunnar Knudsensv. 18 under Bøle f. 9/1-1923 d. 10/5-1998, s.a. Einar O. Aas herfra.

g. i Gjerpen 26/5-1951 m. Ragnhild Marie Sofie Hansen (Tutta Aas) fra Gråtenmoen i Solum f. 3/3-1923 d. 21/2-2004, d.a. Karl Gustav Ingman Hansen fra Øya i Kragerø.
Forlovere: "Mekaniker Leif Aas, Bøle og nåtlerske Elsa Olsen, Vadrette, Gjerpen."

1. Rolf Aas f. 9/8-1952. Se nedenfor.
2. Runar Aas f. 1960. Bosatt på Nenset i Skien.
Eier 1974.

Odmar Aas overtok gården etter sin farbror Olav O. Aas (se ovenfor). Han bodde i Gunnar Knudsensv. 18 på Bøle
med sin familie. Han drev Furuvald en tid på 1960- og 70-tallet. Deres sønn Rolf Aas bodde på gården fra ca. 1993.

Fra Grunnboka: "
Andel av Stulenvegen 172 (Gnr 15, bnr 11) er overdradd til Rolf Aas (23.06.2003)."

Konsulent, selveier
Rolf Aas fra Gunnar Knudsensv. 18 under Bøle f. 9/8-1952 d. 3/5-2013 på Furuvald, s.a. Odmar Aas.
g1g m. Unni Malmstrøm fra Ulefoss f. 8/3-1956 d. 8/5-2019, d.a. Erling Malmstrøm (1924-2008) på Fen v/ Ulefoss.
g2g 29/4-2006 m. Ruth Esbersen fra Fyn i Danmark f. 30/4-1952 d. 13/11-2009.
1. Helene Aas f. 1983.
Eier 2003.

Rolf Aas leide Furuvald fra ca. 1993. Han kjøpte gården av sin mor i 2003.

Det første ekteskapet ble oppløst.

Furuvald er nedlagt som gårdsbruk. Mesteparten av jorda ble solgt på 2000-tallet. Tomta besto siden av ca. 9 mål
eiendomstomt (15/11). Furuvald var nå en enebolig med en gammel låve og litt stor tomt.

Det gamle, tomme, knusktørre, tidligere våningshuset brant ned mandag kveld den 22/6-2009. Det ble ikke gjen-
oppført. Det som var igjen av Furuvald ble solgt på det åpne marked etter at Rolf Aas døde hjemme i 2013.


Telemarksavisa (TA) 23.06.2009. Foto: Arild Hansen.Furuvald 7/6-2013. Foto: Gard Strøm.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

webmaster@gamlegjerpen.no