ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Berberg
Gård nr. 123 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 03.08.2013


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Berberg A - Berberg søndre - Berberg 1
Gammelt løpenr. 420. Siden Norges matrikkel 1889: 123/1 m.fl.

Landskyld 1672: 5 tønner.

Adresse i dag: Tuftev. 62, 3721 Skien.

G.br., leilending
Sten Jørgensen(?)
Berberg
  f. ca. 1630 bg. 18/6-1717. ”Steen Berreberg 86 aar 7 mnd.”
g1g m. Anne Monsdatter fra Berberg f. ca. 1633 bg. 15/2-1693. ”Sten Berrebergs qvinde Anne Monsd. 59 1/2 aar g.”, d.a. Mons Trondsen.
g2g 19/7-1695 m. Gunne Gulbrandsdatter f. ca. 1624 bg. 23/9-1710. ”Sten Stegens qvinde Gunne 86 aar.”
1. Jørgen Stensen f. ca. 1656. Se M. Bø(A).
2. Karen Stensdatter f. ca. 1659 g.m. Ingebret Gundersen. Se N. Berberg.
3. Gunne Stensdatter f. ca. 1671 g.m. Morten Christensen. Se N. Bø(B).
4. Anne Stensdatter f. 1678 g.m. Peder Nilsen. Se Familie 5 - Kleiva før 1700.
Br. ca. 1672.

Sten flyttet etter 1677, men før 1695 til Steigen mølle under Hoppestad.

Kilde: Bratsberg amt - pakke 304 - Stevninger 10 september 1677. (Avskrift: Jan Christensen).
Hilser dig Faltin Hanssøn och din bestemoder Dortte, med Gud, vider at for mig klagelig haver beret og tilkjendegiort Gunder Aas, hvorledes du Faltin Hanssøn hannem uformodent og uden ringeste given aarsag overfalt, i din faders gaard, kort forleden, da hand med fleere havde veret i udskrivelse och fra byen vilde gaa hiem, och da paa veyen som gaar igiennom din faders gaard Wenstub, hannem overfaldt.......... derpaa din bestemoder udkommet och greb hannem bag i haaret, saa det lod sig ansee, som paa stratenrøvers vis at de hannem will trachterit, om icke skolemesteren dersamesteds, Madz Pedersøn, havde udkommet och hialp hannem paa fri fod, Hvilcket han icke upaatalt kan lade passere, men formener at begge bør derfor bøde i høyeste maade.................... Befales Faltin og hans bestemoder Dortte at møde i rette eders verneting, det første efter denne stevnings lovlig forkyndelse, holdet, for sorenskriver och lagretten, som derudi forsvarlig haver at kjenne. Til samme tid och sted citeres Madz Pedersen Scholemester tilholdende paa Wenstub, herom eders sandhed med borgered at tilstaae, Item Ifr Wenstub, Steen Berberg, Tollef Falchum....................enhver at tilstaae hvorledes J tid efter annen av Hans Faltinsen er overfalt, opgiort, wild och overlagt, och sønnen det samme med (?) vil efterfølge, hvoraf dommer och øvrighed kand fornemme huad folck di er, och huorledis de sig med enhuer forholder.
Scheen 10 sept 1677.

Eier av Berberg fra ca. 1695 : Jernverkseier Peter Børting på Fossum jerneverk.

G.br., leilending
Gunder Haraldsen Berberg
fra N. Berberg f. ca. 1678 bg. 14/6-1723. ”Gunder Berreberg 45 aar.”, s.a. Harald Monsen Berberg.
trol. 27/12-1699 m. Maren Olsdatter fra M. Løberg(A) f. ca. 1665 bg. 9/9-1746. ”Gunder Berrebergs enke, 81 aar.”, d.a. Ole Solvesen Løberg.
0. bg. 17/7-1701. ”Gunder Berrebergs dødfødde Barn.”
1. Peder bg. 24/12-1702. ”Gunder Berrebergs hiemmedøbte søn Peder 8 dage gammelt.”
2. Karen Gundersdatter dpt. 25/3-1704 g.m. Teves Monsen. Se N. Fossum.
3. Peder dpt. 27/2-1707 bg. 28/3-1725. ”Gunder Berrebergs søn Peder 18 aar 4 maaneder.”
4. Harald Gundersen dpt. 13/7-1710. Se nedenfor.
5. Ole Gundersen dpt. 5/3-1713.
6. Engel dpt. 10/2-1717 bg. 9/6-1725. ”Gunder Berrebergs søn Engel 8 aar 13 uger.”
Br. 1699.

F.f. Gunder Berrebergs datter Karen: Mads Gram, Thomas Annimciat., Rust fra Scheen, Claus Køster, Nils Knudssens qvinde Anne Maria, Maren Clod fra Scheen.
F.f. Gunder Berrebergs søn Peder: Halvor Tofte, Aslak Tofte, Nils Toftes qvinde Maren, Steen Berrebergs datter Anna, Christen Dyresens qvinde i Scheen.
F.f. Gunder Berrebergs søn Harald: Mads Gram, Rasmus skriver, Nils Vendelboes qvinde Dorte Maria, Giertrud Andersdatter.
F.f. Gunder Berrebergs søn Ole: Peder Lensmand, Lars Aas, Halvor Hanssøn Aas,
Nils Toftes qde Maren, Maren Aas.
F.f. Gunder Berrebergs søn Engel: Jens Høst, Lyder Gram, Per Lænsmand, Vendelboes qde., Racel Gram.

Skoskatten 1711: "Gunder Self 7 (personer), kone, 3 børn, det ene kun 2 aar, 1 dreng og 1 pige, 42 skilling)."

Barnedåp i Gjerpen kirkebok 6/6-1718.
Ole Skielbreds datter Inger.
Test: Gunder Berreberg. Per Fieldal. Peder Lænsmands qde og Pige Inger.

11/4-1719 Vetle Højsæts datter Marta fra Siljan.
Test: Gunder Berreberg, Ingebret Bratsberg, Tolf Tofte, Per Lensmds qde, Even Holtes qde Marta af Siljan.

G.br., leilending
Harald Gundersen Berberg
herfra dpt. 13/7-1720 bg. 15/3-1742. ”Haral Bereberg, 32 aar.”, s.a  Gunder Haraldsen Berberg.
g. 17/10-1738 m. Anne Hansdatter fra Kleven(1)/ Ø. Haugerød(1) dpt. 26/12-1707 bg. 11/1-1744. ”Haral Berrebergs Enche Anne, 36 aar.”, d.a. Hans Jørgensen Kleven.

1. Gunder dpt. 20/7-1738 bg. 27/12-1743. ”Haral Berrebergs Gunder, 6 aar.”

2. Hans Haraldsen dpt. 29/1-1741. Vokste opp hos sin morbror Aslak Hansen Grini. Se Grini(4).

F.f. Haral Berrebergs Gunner: Lensmanden, Hans Kleven og søn Aslak, Isak Gulsæts qde., Dorte Berreberg.
F.f. Haral Berebergs Hans: Aslak Grinj, Jørgen Grinj, Even Bereberg, Tevis Mognssøns qde., Morten Bøes datter Kirsten.

Kilde: Bamble tingbok nr 12 den 14 april 1741. (Avskrift: Jan Christensen.).
Kans. Løvenskiold ved sin fullmektig M. Knoph lovlig innstevnet Engelbret Rosvald, Nils Hoppestad, Halvor Moe og Harald Berberg, formedelst de har skudt ”Elsdyr” på hans eiendommer uden tillatelse imot forordningen, derfor at lide dom.

8/6-1742       HARALD GUNDERSSEN BERBERG     Bamble Skifteprot. nr. 4, side 188a.
Berreberg      Arvinger: Enka Anna Hansdatter og barna:
               1. Gunder Haraldssen 3 1/2 år
               2. Hans Haraldssen   1 1/2 ”
               Lensm. Berberg ble verge for enka og barna.
Brt: 127 - 3 - 13
Net:  43 - 2 - 12.
Jordegods: 5 761/3885 skind i Grini med b.o. 8 1482/3885 skind, (iflg. skifte etter enkas sal. far Hans Kleven 21.7.1741).
Verd 70 - 0 - 19 2/3.
Videre var noe innløst fra skifteforvalteren, noe fra Jørgen Kleven og noe fra Aslak Skoven.
Totalt eide boet 6 skind med bygsel, over 9 skind i Grini. Verd 43 - 0 - 16

14/1-1744      ANNA HANSDATTER BERREBERG           Bamble Skifteprot. nr. 4, side 346b.
Berreberg      Arvinger:
                    hennes eneste gjenlevende sønn Hans Haraldssen 3 år.
                    Morbroren Aslak Grini er formynder.
Brt: 231 - 2 -  2
Net:  12 - 3 - 22.
Jordegods: 4 1/2 skind m.b. i Grini. Skiftebrev 8.6.1742. Verd 21 - 2 - 8

24/7-1744      ANNA HANSDATTER BERREBERGS      Bamble Skifteprot. nr. 4, side 346b.
Berreberg      søn GUNDER HARALDSSEN                
               Arvinger: Broren Hans Haraldssen, umyndig. Formynder Aslak Grini.
               Skiftebrev 8.6.1742 etter hans da avd. far Harald Gunderssen Berreberg.
Brt: 35 - 2 - 6
Gjeld og omk.: 3 - 0 - 0 (Dekket ved solgte gangklær.)
Netto = brutto.
Jordegods: 5 5/8 skind i gården Grini. Alt sammen arvet broren, da mora og imens var død.

G.br., leilending
Knud Christensen

g. ca. 1722 m. NN
-   bg. 1/11-1722. ”
Knud Christenssøns dødf. pigebarn fra Holm.”
1. Anne Knudsdatter dpt. 2/2-1724.
2. Peder Knudsen dpt. 29/9-1726.
Se Lia(A) under Fossum.
3. Christopher dpt. 30/1-1729 bg. 24/9-1730. ”Knud Berrebergs Christopher 1 ½ aar.”
Br. 1723.

F.f. Knud Berrebergs Anne: Per Lensmand, Nils Halvorssøn, Mathias Fos, Nils Kudsks døttre Sitsel og Giertrud.
F.f. Knud Berrebergs Per: Lensmanden, Tolf Tofte, Lars Rising, Christen Aases qde.
F.f. Knud Berreberg's Christopher: Gudmun og Ole Mo, Jost Fos, Lensmandens qde., Karen Berreberg.


Ingen Knud Christensen gift i Gjerpen, Siljan, Eidanger, Skien, Holla eller Solum. Anne Knudsdatter ble
konfirmert som ”Knud Berrebergs dtr. Anne” i 1741. Peder ble konf. som 20-åring mens han bodde på
Eikåsen. Han var trolig i tjeneste der.

G.br., leilending
Jan Nilsen Berreberg
fra S. Holm(8) dpt. 24/2-1704 bg. 10/3-1765. ”Jan Berreberg 61 aar.”, s.a. Nils Engebretsen Holm.
g. 26/10-1727 m. Anne Jacobsdatter f. ca. 1694 bg. 25/2-1764. ”Jan Berrebergs kone 69 aar.”

1. Margrethe dpt. 8/12-1728 bg. 5/5-1729. ”Jan Holms Margrete, 20 uger.”

2. Johanne Jansdatter dpt. 8/12-1728 g.m. Einer Andersen. Se Einaren under Gulset.
3. Jacob Jansen dpt. 26/3-1730. Se Haugen(B) under Berberg.
4. Margrethe dpt. 10/12-1730 bg. 1/4-1740. ”Jan Venstøbs Margrete, 10 aar. Barnek.”
5. Nils Jansen dpt. 26/4-1733. Se nedenfor.
6. Else Jansdatter f. juni 1736 g.m. Henning Halvorsen Berg. Se S. Berg.
7. Marta Jansdatter dpt. 14/12-1738.
Br. 1742.

F.f. Jan Holms tvillingdøtre Margrete og Johanne: Rasmus, Zacharias Venstøb, Arve Bø, Ole Nøglegaard, Nils og Christen Holms qder, Inger Holm, Else Bø.
F.f. Jan Glenis Jacob: Ole Scilbret, Haral Berreberg, Christen Holms qde, Anne Berreberg.

F.f. Jan Venstøbs Margrete: Jens Hoppestad, Ole Holm, Nils Holms qde, Else Bø.
F.f. Jan Venstøbs Nils: Nils Holm, Tomas Venstøb, Christian Holm, Femia i Scheen, Else Bø.
F.f. Jan Venstøbs Else: Nils Holm, Else Bø, Ole Torjerssøn, Abraham Risings (qde), Anne Venstøb.
F.f. Jan Venstøbs Marta: Abraham Rising, Ole Børønningen, Nils Holm, Ole Glennes qde.,
Karen…...

Denne familien var et par år på Holm før de flyttet til Glenna. Der var de bare en kort tid.
Deretter bodde de ca. 10-12 år på Venstøp innen de kom til Berberg i ca. 1742.

G.br., leilending
Nils Jansen Berreberg
herfra dpt. 26/4-1733 d. trolig før 1782 (ikke registrert død i Gjerpen), s.a. Jan Nilsen Berreberg.
g. 13/4-1758 m. Johanne Andersdatter fra Fossum dpt. 25/5-1733 i Holla bg. 8/8-1790. ”Nils Berrebergs enke Johanne Andersdtr. 55 aar.”, d.a. Anders Einersen. Se Familie 10 - Fossum 1740.
1. Jacob dpt. 23/4-1758 bg. 23/6-1758. ”
Nils Berrebergs s. Jacob 9 uger.“
2. Inger Nilsdatter (Ingeborg) dpt. 13/5-1759 g.m. Johannes Pedersen. Se Familie 54 - Fossum 1801.
3. Margrethe Nilsdatter dpt. 28/12-1760.
4. Jan Nilsen dpt. 23/1-1763 g. 7/8-1793 m. enke Anne Lisbeth Arnesdatter. Se Familie 91 - Kleiva 1801.
5. Jacob Nilsen dpt. 8/9-1765 død før 30/6-1798. Bodde på Bratsbergkleiva.
6. Anne Kirstine Nilsdatter dpt. 8/11-1767 g.m. matros Mikkel Eilertsen f. ca. 1766. Bodde som losjerende i Store Langgade i Tønsberg i 1801.
    Barn 1. Christence Mikkelsdatter f. ca. 1794.
    Barn 2. Eilert Mikkelsen f. ca. 1797.
    Barn 3. Jan Mikkelsen dpt. 4/11-1798 i St. Laurentzi kirke i Tønsberg.
Br. ca. 1758.

F.f. Nils Jansens db. Jacob: Gunder Holms kone, Else Jansdtr., Christian Bradsberg, Abraham Riising, Jacob Abrahamsen.
F.f. Nils Jansen Berrebergs pb.
Ingebor(!) - Inger: Hans Bøes kone, Anne Kistine Andersdatter, Ole Kreppa, Mons Tevesen, Jacob Riising.
F.f. Nils Berrebergs pb.
Margrethe: Henning Otterholts kone, Maren Olsdtr., Engebret Venstøb, Mons Berreberg, Jacob Riising.
F.f. Nils Berrebergs db.
Jan: Gunder Holms kone, Mons Berrebergs kone, Jacob Friderichsen, Einer Andersen, Henning Otterholt.
F.f.
Nils Bergs db. Jacob: Jacob Friderichsens enke, Else Olsdatter, Einer Andersen, Henning Otterholt, Jacob Halvorsen.
F.f. Nils Bergs pb. Anne Kistine: Knud Bergs kone, Anne Larsdatter, Anders Henrichsen, Henning Otterholt, Christen Aslaksen.

Johanne Andersdatter ble født ved Ulefoss jernverk og vokste opp på Fossum.

Presten må ha skrevet feil navn på barn nr. 2 Ingeborg. Hun er senere kalt Inger og
flere av hennes barnebarn ble oppkalt etter henne som Inger. Se også skiftet nedenfor.

Fra Ekstraskattmanntallet 1762:
Eier: Cap. Rasch et Løvenskiold.
Mand og kone: Niels Jansen og Kone.
Tjenestedrenge: Daniel Tjostolfsen.
Tjenestepiger: Aaste Olsdatter.

Skiftet nedenfor hjelper oss å løse opp i eventuelle problemer med familien ovenfor.
Skiftet er etter den barnløse sønnen Jan Nilsen som bodde på Bratsbergkleiva.

30/6-1798      JAN NILSSEN                       Bamble Skifteprot. I 12, side 375b.
Bratsberg-     og ANNE LISBETH ARNESDATTER          
kleiva         Arvinger:
               A. Mannens søstre:
                 1. Inger Nilsdtr. g.m. Johannes Pederssen v/Fossum.
                 2. Anne Kirstine Nilsdtr. g.m. Michel Ejlertssen, bor i Tunsberg.
                 3. Margrethe Nilsdtr. ugift. Formynder for henne ble forvalter Barnholt i Skien.
               B. Konens søster:
                 1. Johanne Arnesdtr. ugift. Formynder ble Aslak Christenssen, tømmermann.
Brt: 156 - 2 - 13
Net: 118 - 3 - 19

G.br., leilending
Hans Jørgensen Berreberg/Riising
fra Kleven(1) 6/1-1736 bg. 1/5-1773. ”Hans Riising 36 1/4 aar.”, s.a. Jørgen Hansen Kleven.

g. 28/12-1758 m. Johanne Christensdatter fra Lund dpt. 1738 bg. 6/9-1807. ”Enken Johanne Christensdtr., f. Bratsb.Kl. 69 1/2 aar.”
Br. 1765.

Berberg søndre ble delt i 2 bruk i 1760-åra. Hvert bruk med en landskyld på 2 1/2 tønne.

Arbeider, husmann

Peder Sivertsen
fra Usterud i Holla (Ytre Valebø) dpt. 5/3-1724 i Holla bg. 16/4-1772. ”Peder Berreberg 49 aar.”, s.a. Sivert Pedersen og Kirsten Jonsdatter Usterud.
g1g i Holla krk. 2/1-1752 m. Marthe Olsdatter f. ca. 1720 bg. 13/1-1763. ”Peder Sivertsens kone 43 aar.”
Forlovere: "August Graver og Anders Ledvorsøn Borstad."
g2g m. Aaste Olsdatter f. ca. 1723 bg. 19/5-1777. ”Peder Berrebergs enke 54 aar.”
Br.  ca. 1769.

Peder Sivertsen holdt tidligere til på Kikut. Se Kikut under Rising.

Skiftet etter Peder ble holdt på Berberg og skiftet etter Aaste Olsdatter ble holdt på plassen
"Kaasa under Berberg".

26/8-1772      PEDER SIGURDSSEN(!) BERREBERG        Bamble Skifteprot. nr. 7, side 84a.
Berreberg            (Sivertssen)                    
               Arvinger:
               Enka Aaste Olsdatter og barna:
               1. Sivert Pederssen    17 år.
               2. Ole Pederssen        7 " 
               3. Jon Pederssen        5 "
               4. Lars Pederssen       3 "
               5. Ingeborg Pedersdtr. 12 "
               6. Kirsten Pederssen   10 "
    Formynder Niels Berreberg for Sivert.
    ----"---- morbror Niels Olssen for Ole, Jon og Lars.
    ----"---- farbror Anders Siverssen Østerød (Usterud) for Ingeborg og Kirsten.
    Laugverge for enka ble Christen Madssen.
Brt:   47 - 1 - 18
Gjeld: 66 - 0 - 21 (insolvent).

15/5-1777      AASTE OLSDATTER       Bamble Skifteprot. nr. 9, side 550a.
Kaasa          Arvinger:                             
u/Berreberg    Hennes barn:
               1. Ole Pederssen  12 år. Formynder: Peder Limi.
               2. Jon Pederssen  10 "   ----"----: Ole Danielssen.
               3. Lars Pederssen  7 "   ----"----: Christen Madssen.
               4. Peder Pederssen 4 "   ----"----: Niels Bereberg.
Brt: 17 - 1 - 6
Net: 14 - 3 - 6

Plassen tilhørte Herman von Løvenskiold.

G.br., leilending
Ole Amundsen Berreberg
fra Søli øvre(B) dpt. 1/1-1742 bg. 3/10-1806. ”Ole Amundssøn f. Berreberg 64 3/4 aar.”, s.a. Amund Tollefsen Sølie.
g. 30/12-1773 m. Gunhild Zachariasdatter fra Kleven(1) f. ca. 1749 i Seljord bg. 29/8-1807. ”Enken Gunnil Zachariædtr. f. Berreberg, meldt at være 56 5/12 aar.”, d.a. Zacharias Jacobsen Kleven.
1. Amund Olsen dpt. 29/1-1775. Se N. Berberg.

2. Maren Olsdatter dpt. 1/2-1778 g.m. Ole Larsen. Se N. Oterholt.

3. Zacharias Olsen dpt. 17/9-1780. Se nedenfor.
4. Ingeborg dpt. 2/6-1783 bg. 7/9-1783. ”Ole Berrebergs d. Ingebor 1/4 aar.”
5. Ingeborg dpt. 26/12-1784 bg. 12/4-1788. ”Ole Berrebergs d. Ingebor 3 aar.”
6. Gunhild Olsdatter dpt. 17/5-1789 g.m. enkemann Jørgen Børresen Sem. Se Sem(9).
7. Ingeborg Olsdatter dpt. 7/6-1795 g.m. Ole Jonasen. Se Berberg(4) "Haugen(B)".
Br. 1773.

F.f. Ole Berrebergs db. Amun: Peder Hansens kone, Maren Amundsdtr., Jacob Kleven, Anders Kleven.
F.f. Ole Berrebergs pb. Maren: Jacob Klevens kone, Maren Amundsdatter, Jacob Kleven, Anders Amundsen, Jens Zachariæsen.
F.f. Ole Berrebergs db. Zacharias: Gunder Strømdals kone, Maren Fransdatter, Jens Berreberg, Jens Zachariæsen, Lars Engelsen.

F.f. Ole Berrebergs pb. Ingebor: Anders Berrebergs kone, Anne Nilsdtr, Nils Berreberg, Tolf Berreberg.
F.f. Ole Berrebergs pb. Ingebor: Karen Nilsdtr., Anne Nilsdtr., Tollef Berreberg, Anders Amundsen, Amund Jensen.
F.f. Ole Amundsen Berrebergs pb. Gunnil: Nils Berrebergs kone, Margrethe Tolfsdtr., Tollef Berreberg, Anders Amundsen, Amund Jensen.
F.f. Ole Amundssøn Berrebergs pb. Ingebor: Erik Berrebergs k., Ingebor Jacobsdatter, Anders Amundssøn, Jens og Knud Kleven.

Ole Amundsens bror Jens Amundsen bodde på N. Berberg, Tollef bodde på Berberg(B) og
Anders Amundsen bodde på Haugen(A) under Berberg.

Gunhild Zachariasdatter er etterkommer av sognepresten Schanke i Seljord og tilhører dermed den såkalte Skankeætta.
Se ellers skifte etter Marie Andersdatter g.m. Johannes Pedersen Baugerød (1840). 

6/11-1806      OLE ANUNDSSEN            Bamble Skifteprot. nr. 15, side 13b.
Berreberg      Arvinger: Enka Gunhild Zachariasdatter og barna:
               1. Amund Olssen, myndig, bor på Berreberg.
               2. Zacharias Olssen, myndig, heime hos mora.
               3. Mari Olsdtr.     29 år, borte og tjener.
               4. Gunhild Olsdtr.  17 ” , heime.
               5. Ingeborg Olsdtr. 10 ” , do.
               Broren Amund verger for de to yngste.
               Enkas laugverge ble broren Jens Zachariassen Kleven.
Brt:    69 - 0 - 4
Gjeld: 127 - 3 - 9 (Insolvent).      
Gården tilhørte Fossum Jernverk.

G.br., leilending
Zacharias Olsen Berreberg
 herfra dpt. 17/9-1780 d. 28/1-1842 på Berberg, s.a. Ole Amundsen Berreberg.
g. 31/3-1807 m. Magnhild Simonsdatter fra Lund(2) dpt. 22/1-1786 d. 13/2-1846 på Berberg, d.a. Simon Gregoriusen Lund.
1. Gunhild Zachariasdatter dpt. 6/3-1808 g.m. Halvor Christophersen Glenna. Se Glenna(1).
2. Karen (Kari) Zachariasdatter f. 25/5-1810 d. 19/7-1886. Emigrerte til N. Amerika i 1847. Ugift.
3. Ingeborg Zachariasdatter (Isabel i USA) f. 31/5-1812 d. 5/2-1884 g. 3/10-1839 m. Jacob Andersen fra Kaasene i Solum d. 16/3-1897. Emigrerte til N. Amerika i 1849.
4. Maren Zachariasdatter f. 22/8-1814 g.m. Nils Gjertsen. Se Høymyr(2).
5. Ole f. 9/9-1816 d. 16/9-1816.
6. Simon f. 18/8-1817 d. 4/4-1819.
7. Simon Zachariasen f. 18/11-1820 d. 10/10-1898 g.m. Helvig Danielsdatter (Hedwig i USA) fra Kreppa f. 15/8-1822 d. 8/2-1897 i Palmyra, d.a. Daniel Olsen.
    Han emigrerte til N. Amerika 1844. Hun kom over på den samme båten, "Washington".
    Han var den første i denne familien som utvandret. Navn i Amerika: Seamon Saukerson.
8. Ole Zachariasen f. 24/5-1823. Se nedenfor.
9. Kirstine Zachariasdatter f. 9/3-1826 g.m. Johannes Andersen. Se Flata under Mo.

1
0. Amund Zachariasen f. 14/11-1831 d. 16/4-1919 i Whitewater, Wisconsin. Emigrerte til N. Amerika i 1847 15 år gml., sammen med sin bror Ole,
      hans kone og sin søster Karen. Amund Zachariasen ble g. 1856 i Amerika m. Annie Olsdatter d. 4/8-1918 i Whitewater, Wisconsin.
      Amunds navn i Amerika ble til Norman Saukerson. De bosatte seg i Palmyra, Wisconsin. Sine siste år levde de i Whitewater, Wisconsin.
      Barn 1. Samuel Saukerson f. 20/4-1858.
      Barn 2. Mariane Saukerson f. 31/3-1859.
      Barn 3. Othilde Saukerson f. 26/7-1861.
      Barn 4. Jane Saukerson f. 2/12-1863.
      Barn 5. Lovise Saukerson f. 11/10-1866.
      Barn 6. Sophie Saukerson f. 12/5-1869.
      Barn 7. Clarie Saukerson f. 27/11-1871.
      Barn 8. Otto August Saukerson f. 7/7-1874.
      Barn 9. Essie Gertrude Saukerson f. 10/7-1880.
Br. 1807.

F.f. Zacharias Olessøns pb. Gunnil fra Berreberg: Jørgen Sems k., Maren Olesdtr., Amund, Erik og Rasmus Berreberg, Simon Simonssøn.
F.f. Zacharias Olessøns pb. Karen f. Berreberg: Amund Olessøns k., Gunnil Olesdtr., Ole Larssøn, Jørgen Børgessøn, Simon Simonssøn.
F.f. Zacharias Olessøns pb. Ingebor f. Berreberg: Ole Otterholts k., Ingebor Simonsdtr., Amund Berreberg, Jørgen Sem, Søren Simonssøn.
F.f. Zacharias Olsen Berreberg
og Magnhild Simonsdatters Maren: Aamund Berrebergs k., Maren Danielsdtr., Simen Lund, Jørgen Børresen, Ole Andersen.
F.f. Zacharias Olsen Berreberg og Magnhild Simonsdatters Simon:
Ole Otterholts kone, p. Anne Malene Simonsd., Amund Berreberg, Jørgen Semb, Gregorius Jønnevald.
F.f.
Zakarias Olsen Berreberg og Magnhild Simonsdatters Simon: Ole Otterholts kone, pige Anne Simonsd. Lund, Jørgen Semb, Peder Zakariassen Lund, Gregorius Gravelie.
F.f.
Zakarias Olsen Berreberg og Magnhild Simonsdatters Ole: Ole Berrebergs kone, pige Maren Berreberg, Arne Berreberg, Ole Wenstøb, Niels Rasmussen ibid.
F.f.
Zakarias Olsen Berreberg og Magnhild Simonsdatters Kirstine: Peder Lunds Kone, pige Ingeborg Amundsd. Berreberg, Ole Larsen Otterholt, Ole Jensen Berreberg, Gregorius Gravelie.
F.f. Zakarias Olsen Berreberg og Magnild Simonsdatters 
Amund: Halvor Glendes K., Pige Maren Zakariasd. Berreberg, Halvor Christophersen Glende, Halvor Poulsen Doxrød, Ole Isaksen Doxrød. HD Ole Isaksen Doxrød.


  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

420

Berreberg

Zacharias Olsen

2 tønder 6 sættinger

3 daler - 3 ort - 18 skilling

Skiftet etter Zacharias Berreberg ble holdt på Lund. Se Lund(7). Det var kun Maren av disse barna som ble igjen i
Norge. Resten utvandret til Amerika. De bosatte seg i Palmyra og Palmyra twp. i Jefferson Co., Wisconsin.

Tjenestegutt her i 1845: Halvor Olsen(23).

Takk til Clayton Swanton, Ashippun, USA. Han fortalte bl.a. at Zachariasen ble gjort om til Saukerson i USA.
 

Arbeider, innerst
Ole Zachariasen (Ole Saukerson i Amerika) herfra f. 24/5-1823 d. 10/2-1906 i Academy, Sør Dakota.
g. 8/4-1847 m. Ingeborg Olsdatter fra Skilbred(1) (Isabel Saukerson i Amerika) f. 24/4-1821 on Høymyr d. 29/10-1906, d.a. Ole Ellingsen.
1. Maren Sophia Saukerson (Mary Graves i USA) f. 18/7-1847 i Amerika d. 21/7-1941 g. 3/5-1873 m. Orville Graves 
2. Gurine Saukerson f. 25/3-1853 d. 27/10-1918 g. 8/7-1871 m. Jacob Sivertsen (Severson) fra Siljan, s.a. Ole Myra og Anne Øverbø (Annie).
    Gurine og Jacob ble boende i Stone Bank, i nærheten av Pine Lake, Wisconsin.
3. Severin Saukerson (Severn i USA) f. 19/12-1859 d. 20/5-1909 g. 7/1-1901 m. enke May Saukerson (f. Nokes).
4. Otto Saukerson f. 19/12-1859 d. 23/2-1900 g. 22/7-1889 m. May Nokes. Hun giftet seg siden med hans bror Severn (Severin).
Br. 1845.

Denne familien emigrerte til N. Amerika i 1847 sammen med Oles søster Karen og bror Amund Zachariasen (15).
Zachariasen ble til Saukerson i Amerika. De kom først til Palmyra, Wisconsin. Flyttet til Sør Dakota i 1885 etter at
3 av deres barn hadde flyttet dit tidligere. Se Emigranter 1847.

Takk til
Clayton Swanton, Ashippun, Dodge Co., Wisconsin.

G.br., leilending

Isak Olsen Berberg
fra Berberg(B) f. 6/1-1825, s.a. Ole Jensen.
g.m. Kirsti Gulliksdatter fra Siljan prestegård f. 6/2-1829, d.a. Gullik Olsen og Berthe Olsdatter.
1. Gullik f. 15/11-1855 på Berberg.
2. Kristian Isaksen f. 20/3-1869 på Berberg. Se N. Berberg.
3. Elise Isaksdatter f. 26/6-1853 g.m. konstabel Lund.
4. Anne Gurine Isaksdatter f. 10/2-1857 g.m. Solve Knudsen Venstøp. Se Venstøp(36).
5. Ole f. 31/10-1859.
6. Maren Berthine Isaksdatter f. 26/9-1861. Hun emigrerte til N. Amerika og ble g.m. farmer NN Jenson. Bodde i Wisconsin.
7. Jensine f. 8/10-1864.
8. Ole Isaksen Berberg f. 26/6-1866. Ole var underoffiser. Død før 1955.
9. Andreas Isaksen f. 22/12-1871 på Berberg. Emigrerte til N. Amerika. Var farmer der.
Br. ca. 1842.

Kirstis søster, Anne Helvig Gulliksdatter, ble gift med Simon Hansen Grini. Se Grini(4).

Isak og Kirsti er ikke funnet gift i Gjerpen, Siljan eller Skien.


  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

420

Berreberg

H. Løvenskiold

1 daler - 4 ort - 20 skilling

Tjenestefolk her i 1865: Jacob Hansen(25) og Margaret Larsdatter(18).

Isak kjøpte gården N. Berberg av Løvenskjold - Fossum i 1886.

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Delings og skyldsættingsforretning, hvorved bnr 4, dets løbenr. 423b (Haugen) er udskilt, afholdt 14. aug. og tinglyst 28. sept. 1868."
"Delings og skyldsættingsforretning, hvorved bnr 6, dets løbenr. 423c (Langerød) er udskilt, afholdt 15. aug-, tinglyst 28. sept. 1868."
"Delings og skyldsættingsforretning, hvorved bnr 7 (Aasen), er udskilt, afholdt 5. okt., tingl. 1. nov. 1871."

Fra Tinglysingsprotokollen:

"Delegang mellem Fossum værks Bærebergs skov og de Ingebret Tufte og Isak Tufte tilhørende skovstykker i Skrehellelierne, afholdt 16. okt., tinglyst 1. des. 1875."

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Delings og skyldsættingsforretning, hvorved bnr 2 og 3 samt
gnr 124 (Glenna) bnr 2 er udskilt, afholdt 27. og 27. juni, tinglyst 1. juli 1881."
"Skjøde fra H. Løvenskiold til Andreas Gregoriusen for kr. 8000, dat. 17. sept., tinglyst 15. mai 1882."

G.br., leilending/ selveier
Andreas Gregoriussen Berberg
fra Sem(9) f. 4/8-1849 i Putten under Gravli d. 27/11-1925 på Berberg, s.a. Gregorius Halvorsen Sem.
g. 2/4-1875 m. Karen Zachariasdatter fra N. Holm f. 12/12-1850 d. 18/1-1923 på Berberg, d.a. Zacharias Nilsen Holm.
1. Martin f. 9/12-1876 d. 18/7-1882.
2. Zakarias Andreasen Berberg f. 4/11-1878 g. i Skien 14/9-1907 m. Marie Karoline Nilsen fra Bamble f. 1883. Bodde på Snipetorp i 1910. På Falkum i 1912.
    Barn 1. Karen Bergljot Berberg f. 12/1-1908 på Ordings løkke i Skien.
    Barn 2. Arnbjørg Ignora Berberg f. 8/12-1909 i Amtmand Aalsgade i Skien.
3. Margrethe Andreasdatter f. 7/9-1880 g.m. Isak Ingebretsen Skilbred. Se nedenfor.
4. Ingeborg Andreasdatter f. 15/5-1882 g.m. Knut Gunnarsen Haugen. Se Berberg(5) "V. Haugen".
5. Gregorius Andreasen Berberg f. 31/3-1884 d. 1925.
6. Martin Andreasen Berberg f. 24/12-1888.
7. Thor Andreassen Berberg f. 6/4-1891. Overtok gården.
Br. 1875.

Tjenestedreng i 1875: Jørgen Thorkelsen fra Sauherad f. 1856.
Gårdens besetning i 1875: 1 hest, 1 føll, 7 kuer, 2 kalver, 9 sauer og 1 gris.


Karen Zachariasdatter Holm (1850-1923) og Andreas Gregoriussen Berberg (1849-1925). Innsendt av Øyvinn Lund 2013.


  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

123

1

(420,421,422,423a)a

Bæreberg

Bæreberg S.

Andreas Gregoriussen

3 - 2 - 21

4 mark 84 øre

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Skyldsættingsforretning avholdt 30. nov., tingl. 9. des. 1903, hvorved er utskilt bnr 11 "Habakken" af skyld 0 mark 97 øre."


  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

123

1

Bæreberg

Bæreberg søndre

A. Gregoriussen

3 mark 87 øre

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Skyldsættingsforretning avholdt 14., tingl. 18. april 1923, hvorved til Gregorius A. Berberg er utskilt bnr 14 "Sørheim" av skyld 1 mark 60 øre."
"Skjøte fra Andreas G. Berberg til sønnen Thor Andreassen Berberg for kr. 28.000, hvorav for løsøre kr. 12.000, og med forbehold for selgeren
av fritt hus, lys og ved, verdsatt til 5 aarlig verdi av kr. 3.000, dat. 13. januar, tingl. 14. jan. 1925."

G.br., selveier
Thor Andreassen Berberg
herfra f. 6/4-1891 d. 9/8-1981.
g.m. Gudrun Sandbakken fra Berberg(10) "Norheim" f. 12/7-1899 d. 26/3-1942, d.a. Ole Ingebretsen.
1. Trygve Berberg f. 15/12-1924 på Berberg d. 7/11-1982. Se Mælag. 155 under Mæla.
Br. 1925.

Thor Berberg bodde på Petersborg i 1969 sammen med sin sønn Trygve.

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Erklæring om at dette bruk er solgt ved tvangsauksjon og antagelsen av budet stadfestet, dat. 3/12-1934, tingl. 10/12-1934."
"Auksjonsskjøte til Isak Skilbred f. 1876 for kr. 15.500, dat. 5/6-1936, tingl. 11/6-1936."

G.br., selveier
Isak Ingebretsen Skilbred
fra Skilbred(4) f. 21/3-1876 på Kittilsrød under Rising d. 10/7-1968, s.a. Ingebret Nilsen Skilbred.
g. 5/8-1904 m. Margrethe Andreasdatter herfra f. 7/9-1880 d. 8/8-1969, d.a. Andreas Gregoriussen Berberg.
1. Andreas Skilbred f. 14/12-1905 g.m. Anna Marie Gløsmyr fra Gløsmyr f. 4/3-1907. Bodde i Haugsåsv. 23.
2. Anne Skilbred f. 28/4-1907 d. 11/5-1979 g.m. Bjarne Kittilsen f. 10/6-1907 d. 2/5-1993. Bodde i Enggravv. 8.
3. Ingolf Skilbred f. 12/10-1909. Overtok gården.
4. Sverre Skilbred f. 13/10-1911 g.m. Ingebjørg Meen. Se Øvrum(22).
5. Karen Skilbred f. 28/5-1913 g.m. Ivar H. Søli. Se Ø. Borge(17) Stormehaven" i Hovenga.
6. Ingebret Skilbred f. 22/11-1915. Se Venstøphøgda 150 under Venstøp.
7. Ågot Skilbred f. 31/8-1917 d. 18/9-2000 på Limi. Bodde her i 1969. Ugift.
8. Bjarne Skilbred f. 22/12-1919. Se Luksefjellv. 145 under Grini.
9. Minda Skilbred f. 13/10-1921 g.m. Johannes Johannesen. Bodde i Rolvsøy kommune, Østfold.
10. Ingrid Marie Skilbred f. 28/10-1923 g.m. Michael Aas fra Ås(12) f. 16/12-1919. Startet kolonialforretning, først i kjelleren i sitt privathus i Luksefjellv. 218 på Limi.
       I ca. 1959 bygde han nytt hus med butikk i første- og leilighet i andre- etasje i Luksefjellv. 201. Senere ble butikken flytta til nytt bygg i Luksefjellv. 215. (Takk til Halvard Skårdal).
Br. 1936.

Denne familien bodde tidligere en tid på Fossum.


  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

123

1

Bæreberg søndre

Isak Skilbred

2 mark 27 øre

G.br., selveier
Ingolf I. Skilbred
herfra f. 12/10-1909 d. 12/12-1984.
Br. 1955. Ugift.

Fra Grunnboka: "Andel av Tuftevegen 62 (Gnr 123, bnr 1) er overdradd til Arne Skilbred (06.01.1983). Overdragelsen
omfatter også andel av Gnr 123, bnr 27
."

G.br., selveier
Arne Skilbred
fra Venstøphøgda 150 under Venstøp f. 2/1-1938 d. 21/7-2017, s.a. Ingebret Skilbred herfra.
g.m. Hjørdis Paulsen fra Nes i Sauherad f. 1941.
1. Gunn Skilbred f. 1958.
2. Roar Skilbred f. 1962. Overtok gården.
3. Tor Skilbred f. 1970.
Br. 1983.

Arne og Hjørdis Skilbred var i 2010 bosatt i Tiurveien på Gulset.

Fra Grunnboka: "Tuftevegen 62 (Gnr 123, bnr 1) er overdradd for kr 665.000 fra Arne Skilbred til Roar Skilbred og
Gunn Marikken Halvorsen Skilbred
(29.09.1995)
."

Selveier
Roar Skilbred herfra f. 1962.
g.m. Gunn Marikken Halvorsen f. 1962.
1. Bård Halvorsen Skilbred f. 1989.
2. Frode Halvorsen Skilbred f. 1993.

3. Vilde Halvorsen Skilbred f. 1997.
Br. 1995.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.


(C) Gard Strøm.