ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Kjær
Gård nr. 118 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 17.11.2018


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.Gamle Kjær
Landskyld 1647: 5 huder.

Matrikkelgården Kjær ligger ca. 20 - 30 m.o.h. Den grenser i nord til Kreppa, i øst til Mustvedt og Sneltvedt skog,
i syd til Berg og i vest til Børsesjø.

Ingen oldtidsfunn. Heller ingen funn av gravhauger.

Oluf Rygh: På gammelnorsk, Kjarr, som betyr kjerr eller kratt, krattbevokst myr.

Området blir kalt for”Kjærra” av lokalbefolkningen. I gamle offentlige dokumenter skrevet for Kier (1585-1665),
Kiær (1723).

Landskyld i gammelnorsk tid ca. 20 øyre. Dette var derfor en såkalt fullgård (minst 4 huder).
Det var den også i 1593.

Gården ble trolig ryddet i vikingtiden (800 - 1000) og var 1 gård fram til den ble delt i 1720-åra.

Tidlige eiere.
”Den røde bog”, ført av Biskop Eystein Aslaksson, biskop og korsbror ved Hallvardskatedralen i Oslo, forteller oss
at en landskyld på 12 øyre i 1398 var i Gjerpen kirkes eie. Siden har resten av gården også blitt skjenket kirken.
Dette var i katolsk tid, da det var vanlig å betale avlat, hvor det å gi bort gårder eller gårdparter til prest, kirke eller
kloster, for evig velsignelse var vanlig for gårdeiere.
Kongen av Danmark innførte reformasjonen i Danmark, Norge og Holstein i 1536-tallet og konfiskerte dermed,
beleilig nok, alt kirkegods og klostergods og gjorde det til sitt eget. Her lå det enorme verdier.
Kongen solgte Gjerpen kirkegods og Gjemsøy klostergods til Generaladmiral Cort Adeler for 6000 Riksdaler i 1673.
I 1735 kjøpte Herman Leopuldus bl.a. Kjær av de Adlerske arvinger. Han var ennå ikke adlet til Løvenskiold.
Se Fossum(M).

Hele Kjær ble i 1740 kjøpt av Niels Hansen Rue og Lars Andersen Hustvedt, Lars Andersen Hustvedt ble
eneeier i 1743. Se S. Kjær(1).

Tidlige brukere.

Markvard
  i 1528, Jørgen Pederssøn i 1575.

Jørgen Pederssøn på Kier (Kjær), Arne Andersson paa Thoffte (Tufte) og Dyre Tiøstelssøn på Meen, var alle
kirkeverger i Gjerpen den 18. mars 1575, ifølge en fortegnelse over Gjerpen kirkes jordegods.

Christen Jørgenssøn i 1611 og i 1626, Rasmus fra 1624.

Fra sakefallsregisteret (bøteregisteret) av 1624. (Avskrift Jan Christensen.)
”Annammet aff effterschreffne for lydelse mod fordrinngschab, Aff huer 1 m. Sølff, Rasmus Kier, Poffuell Snelltued, Thore Løberrig, Sølffue Løberrig, Thallack Skauffsrødt, Suend Gunderødt.
Penninge - 3 dlr.”

Kilde: Sakefallsregisteret (bøteregisteret) av 1638.
”Annammit aff Rasmus Kier, for Leyermaall hand begich med it løst quindfolch, Penge - 3 dlr.”

G.br., leilendig
Dyre Thoresen trolig fra N. Løberg.
Br. ca. 1644.

Fra skattematrikkelen 1647:
”Kier som Dyre bruger, schylder 5 huder till Gierpen kirche med bøxell. Huilchen gaard er ringe for landschyld, er
derfor lagt for 1 fuldgaard, penge 6 dr. Kongl. Ma. paa Gierpen kirches weigne bygger.”

G.br., leilending
Hans Mathiasen Kiær
fra S. Fossum f. ca. 1626, s.a. muremester Mathias Pedersen.
g.m. NN.
1. Abraham Hansen Kiær f. ca. 1656. Se nedenfor.
2. Isak Hansen f. ca. 1661.
Br. 1662.

”Hans Mattiesen Kiær” var nevnt i en rettsak (Skien tingbok nr. 1) 18/3-1692.

I skiftet etter Kirsten Mathiasdatter g.m. Gunder Christensen på N. Grini(B), kan vi finne hennes levende søsken:
Hans Mathiesen Kiær f. ca. 1626.
Anne Mattisdatter f. ca. 1631 g.m. Hans Haugerød. Se Ø. Haugerød.
Tone(?) Mattisdsdatter f. ca. 1652 g.m. Jon Olsen Klepp. Se Klepp.
Magnild Mattisdatter f. ca. 1638 g.m. Lauritz Jacobsen Lie d.y. Se Lid(A).

Arbeider, innerst
Abraham Hansen Kiær herfra f. ca. 1656 bg. 11/6-1718 i Skien. ”Abraham Kier, 64.
g.m. Anne NN f. ca. 1652 bg. 9/9-1716 i Skien. ”Abraham Kjers kone, 64”.

Abraham Hansen Kjær bodde her med sin familie på 1690-tallet. Hans kone ”Abraham Kiærs qvinde” var fadder
i 1693 for Johan Glennas datter. Abraham Kiers qvinde Anne var nevnt som fadder 1695 for Ole Sneltvedts sønn
Erik. I 1697 var hun fadder for Ole Sneltvedts datter. I 1711 bodde de i Skien. Da var ”Abraham Kiær i Scheen”
fadder for Hans Larsens sønn på Falkum-eiet.

G.br., leilending
Nils Helgesen Kiær

Br. 1672.

Kilde: Tingbok nr. 1 for Skien lagting 1672-75 - utdrag.  Avskrift Jan Christensen.

1672: Sr. Børting lot lese efterschreffne pantebreff:
Niels Helgessen paa Kier for Kapital til Børting skyldig bleven efter hanns regenskapsbogs indhold, for nøiactig vare, penger och skattens klarering: 89 rdr. 3 ort 20 sk.
Lover med første at betale, imidlertid setter til full forsikring och underpant sine hæster och fæ, bo och bohave løst och fast.”
Gunild Rasmusdatter paa søndre Grinnie : 41 rdr. 1 ort.
Hans Nielsen søndre Bøe: 90 rdr. 2 ort 15 sk.
Gunder Amundsen søndre Bøe: 117 rdr. 23 sk.
Erich Olssøn Melum: 110 rdr. 3 ort 15 sk.
Gunder Rasmussen nordre Hynni: 114 rdr.
Ledvor Svenningsen paa Kise: 97 rdr. 3 ort.
Dateret 30 mars 1672.

Alle forschreffne 6 brev findes under kreditorenes boemerker, og til vitterlighet av Jacob Nielsen og Johan Lorendzen underschreffuet och samtlige dateret Fossem Verk 1 mai 1672.

Philip
Br. 1677.

Denne Phillip vet vi ikke noe om, annet enn at han skal ha bodd her en 5 års tid.

G.br., leilending
Christen Thorsholt
fra Siljan.
g. NN.
1. Lauritz dpt. 13/3-1688 bg. 14/3-1688. “
Christen Torsholtis søn Lauritz.”
2. Marthe Christensdatter dpt. 13/3-1688.
Br. 1682.

Fra kirkebokas dåpslister før presten begynte å føre opp faddere:
 ”Christen Thorsholtes nu boende på Kjær, hans to tvillingbørn, Lauritz og Marthe.”


G.br., leilending
Mons Haraldsen Kiær
fra Berberg(B) f. ca. 1665 bg. 21/11-1700. ”Mons Haralsen Kiær fra Skeen 35 aar gml. Talt med Turman om jord. Var ganske arm.”, s.a. Harald Monsen.
g. 4/10-1691 m. Marthe Olsdatter "fra Høgli".
1. Ole Monsen dpt. 2/6-1691.
2. Søren Monsen dpt. 10/4-1694.
3. Lars Monsen dpt. 6/6-1697.
4. Peder Monsen Kiær f. ca. 1700 i Skien.
Br. 1692 - ca. 1698.

F.f. Mons Berreberges Sligfredbarn Ole: Sten Berreberg, Hans Haralsen Aas, Claus Andersen paa Berreberg, Anne Højmyr, Tore Fieldalen, Karen Stensdatter Berreberg.
F.f.
Mons Kiers søn Søfren: Matz Pedersen Smed, Matz Trost, Tore Hans Lunds, Tore, Nils Kiers qvd., Karen tien hos Helje Trost.
F.f. Mogens Kiærs Søn Lauritz: Halvor Sem, Hans Kittilsen, Haral Berrebergs søn Gunder, Isak Sneltvetz qnde. Sidsel, Nils Højmyrs qnde Tore, Powel Sørbøes stifdatter Anne.

Mons ble i kirkeboka første gang nevnt som ”Mons Kier” i august 1692, som fadder for Hans Aamodts sønn Ole.

Denne familien flyttet til Skien. Enka kom trolig tilbake til Kjær.

En barnedåp i Gjerpen 10/5-1716:
U=ægte barn fra Kiær Maren. Udlagt Anders Jonssøn ægtemand fra Mustved.
Test: Hans Grinitejn, Isak Berg, Aaste Steensaas, Isak Sneltveds pige Sitsel.
Bg. 29/8-1716: ”Marta Kiærs uægte Maren 18 uger.”

G.br., leilending
Nils Olsen Kiær
fra Hogstad i Siljan f. ca. 1664 bg. 30/6-1730. ”Nils Kiær, 66 aar.”
g. 15/9-1689 m. Tore Hansdatter fra Ø. Haugerød(1) f. ca. 1670, d.a. Hans Christensen Haugerød.
1. Marthe Nilsdatter dpt. 9/3-1690.
2. Berthe Nilsdatter dpt. 31/1-1692.
3. Ingeborg Nilsdatter dpt. 12/3-1693.
4. Jacob Nilsen dpt. 21/1-1696.
5. Hans Nilsen dpt. 1/10-1699. Se N. Kjær.
6. Anders Nilsen dpt. 11/2-1703. Se N. Kjær.
Br. 1693.

F.f. Nils Olssens datter fra Lille Fieldal Marthe: Hans Lund, Erik Jenssen fra Skieen, Ole Torsen tien paa Sem, Ingebret Holms qnd. Marthe, Knut Fieldalens quinde, Jens Høilis datter Marthe.
F.f. Nils Hogstad holder til paa Høimyr Berthe: Bertel Hogstad, Maren Hansdatter, Aaste Berget, Ragnil Høimyr.
      I prestens alfabetiske register står det: Nils Hogstad i Slemdal, hans datter Berte, baptista Domini Sexagesima 1692 (døpt søndag den 31/1).
F.f. Nils Kiers datter Ingebor: Ole Jonssen pa Snibetorp, Nils Bradsbierg, Jacob Mogenssen fra Bradsbierg, Abraham Kiers qvinde, Mogens Kiers qvinde, Ingebor Andersd. fra Roligheden.
F.f. Nils Kiers søn Jacob: Oue Daniel Byskriver, Christen Tømmermands søn Sven, Sarke Oue Daniels, Mons Kiers qvinde, Jahanne Anders Matzens søster.
F.f. Nils Kiers søn Hans: Arne Skomager, Jens Tindstøber, Tor Torjerssens qnde i Skieen Anne og hendis Søster Maren.
F.f. Nils Kiærs søn Anders: Anders Sem, Oluf Sneltved, Even Larssen i Scheen, Abraham Kiærs qvinde, Hans Smits qvinde.

Nils Olsen bodde først i Fjelldalen, deretter på Høymyr, før han kom hit med sin familie i 1693.

Noen barnedåper i Gjerpen kirke, hvor Nils Olsen Kjær og kona er nevnt som faddere:

1/10-1693. Aslak Graflies son Halvor.

Test: Lauritz Bierget, Nils Olsen Kiær, Christen Hansen Houerø, Else Hoppestad, Jacob Jønnevals qvinde, Ragnil en pige fra Aamot.

26/11-1702. Hans Tingdølings datter Ragnild.
Test: Oluf Sneltved, Søfren i Præstegaarden, Nils Kiærs qvinde Tore, Ingeborg Rolighed, Jans Kuleboends datter Malena.

7/9-1704. Tor Roligheds Søn Ingebret.
Test: Nils Kiær, Mogns Gaupaasen, Søren Janssen i Præstegaarden, Ingeborg Rolighed og hendis Søster Helie, Lars Tvetens qvinde Turj.

12/10-1704 Ole Olssøns datter Anna fra Sørbøe.
Test: Nils Kiær, Jørgen Olssøn, Isak Sneltveds søn, Ingeborg Rolighed, Lars Tvetens qvinde Turj.

17/1-1706. Erik Bugodts søn Peder.
Test: Ole Sneltved, Nils Kiær, Ole Kiær, Christen Røsagers qvinde Siri, Ole Mustveds pige Maren.

4/7-1706. Christen Graflis søn Mathis.
Test: Nils Kiær, Hans Lund, Mogs Kouserøs qvinde, Lars Houerøds qvinde, Rønnou Doxrø.

24/7-1707. Halvor Mælums datter Maren.
Test: Nils Kiær, Laugmds. dreng Torvild, Judithe Mele i Scheen, Levor Meles qvinde Ingeborg.

Nils Hansen Rue og Lars Andersen Hustvedt kjøpte hele Kjær i 1740. Sistnevnte ble eneier i  1743.

Se Kjær søndre og Kjær nordre.


(C) post@gamlegjerpen.no