ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Åkre
Gård nr. 75 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 16.03.2024Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.


Gamle Åkre - Åkre 1
Gammelt løpenr. 251. Siden 1889 gnr 75 bnr 1.

Åkre med Kjølnes hadde en landsskyld på 3 huder, hvor Kjølnes utgjorde 1 hud. Husmannsplassen Kjølnes ble solgt
til privat selveie i 1735. Deretter hadde Åkre en landskyld på 2 huder.


Åkre i forgrunn og de 2 daværende Vestre Borge-gårdene bak. Tegning fra rundt 1795. Skannet fra "Gjerpen Bygds Historie" bind II.

Adresse 2020: Håvundveien 366, 3711 Skien.

"Gjerpen bygds historie" (Terje Christensen - 1985), mener at den gamle gården Borge skal ha fått sitt navn fra en
tidligere bygdeborg, som visstnok ble anlagt i Borgeåsen under folkevandringstiden (400-600 e.Kr.).
Rundt vikingtiden (800-1000) skal gården Borge ha blitt delt i østre og vestre Borge, Borgestad og Åkre.

Oluf Rygh.
Åkre kommer av det norrøne ordet Akri, som betyr åkere.

Åkre grenset opprinnelig til V. Borge i nord, til Ø. Borge i øst og syd, og til Borgestad i vest. Store deler av Ø. Borge
ble senere tillagt Åkre. Åkre har siden hatt grenser til Enggrav og Buer i nord, til Riis og Søli i øst, til Ø. Borge i syd
og til Borgestad i vest.

Oldtidsfunn.
Jernøks fra vikingtiden. Det er dessuten funnet rester etter flere gravhauger her som ble fjernet i eldre tid.

Åkre er ikke nevnt i biskop Eysteins Røde bok av 1399, som var en oversikt over den katolske kirkes eiendommer
på østlandet. Gården har derfor vært i privat eie.

Gammel husmannsplass under denne gården: Se Kjølnes.

Tidligst kjente skriftlige kilde: Gjengjerdskattelista av 1528 hvor det var nevnt at en Per Acher betalte skatt av Åkre.
Av jordeboken Henrich Brochenhus administrerte i 1585 kan vi se at gården “Ackere” var verd i årlig leie ”7 mrk. smør,
14 mrk. Mell”. Ingen bruker er nevnt.

Tidlige eiere.
Simen Dyresen Meen ble eier i ca. 1618 av 1 hud, mens hans søster Marthe Linna i Bamble eide 2 huder. Disse
eide Åkre fram til ca. 1650.
Christen Borge
kjøpte – eller arvet 2 huder 8 skinn av Åkre i ca. 1650. De resterende 4 skinn var fortsatt eid av
Meen-slekta.
I 1671 var det Kirsti Meen som eide disse 4 hudene på sine barns vegne. Skipper Erich Andersen
overtok Åkre i 1680. Han var Christen Borges svigersønn og gift med Margrethe Christensdatter. Se Ø. Borge.
Fru generalmajor Arnold på Borgestad fra 1710. Kaptein Hans Holmboe fra 1719. Han solgte 1 hud (Kjølnes) til
Sivert Vernersen i 1735. Se Kjølnes. Major Deichman fra 1743. Mauritz Schweder fra ca. 1760 og oberst Bruggemann
fra 1763. Anna Beata Rozenkrantz Adeler fra 1767. Dr. Hans Møller kjøpte Åkre i 1774.

Tidlige leilendinger. Kilde: Skattelister.

G.br., leilending
Audun Knudsen Aackre
.
Br. ca. 1615.

Kilde: Alexander Rabe von Pappenheim’s jordebok (ca. 1615).
"Offuen Knudsen Aackre", eide 7 ½ skinn i S. Fossum i 1615. Av Åkre betalte han skatt av 3 huder til Jon Holcks arvinger.


G.br., leilending
Olluff Aachre
f. ca. 1574.
Br. 1626 - 1657.

Olluff ble i 1647 oppgitt å være uformuende. Hans alder i sogneprestens manntall av 1664 ble oppgitt til 90 år.

Kilde: Skattematrikkelen 1647.
”Aachre som Olluff paaboer, schylder 3 huder. Deraff Marte Linj (Linna) i Bamble 2 huder med bøxel (bygsel/leie) och
Simen Meen i Gierpen sogen 1 hud. Er taxerit for mandens wformuenh(hed) penge 3 daler. Marte Linj bygger.”

Søfren Ackre 1657 - 1661.

I 1664 er fremdeles ”Olluff Aacker” oppført bruker av Åkres 3 huder. Han er i prestens manntall oppgitt å være 90 år.
Det er vel tvilsomt at 90-åringen bruker gården alene. Han har nok en sønn eller svigersønn som driver gården. Dette
kan være Søren. Men Søren blir borte fra Åkre i 1661.

G.br., leilending
Lauritz Lauritzen
f. ca. 1639 bg. 14/3-1686. ”Lauritz Ballestad, 47 aar.”, s.a. Lauritz NN.
g.m. Gunhild Gundersdatter fra Bekkevold(A) f. ca. 1649 bg. 11/3-1693. ”Gunnil Gundersd. Sl. Lauritz Aachrøs enche 44 aar.”
1. Berthe Larsdatter f. ca. 1671 g.m enkemann Pros Nilsen. Se Rønningen under Søli øvre.
2. Mathias Larsen f. ca. 1675. Se M. Løberg(B).
3. Anne Larsdatter f. ca. 1678 g.m. Anders Larsen Lid. Se Lid(B).
4. Elen Larsdatter dpt. 2/12-1683 (1720: ”...ugift er paa Li.”)
g.m. enkemann Jon Halvorsen. Se Sanni(A).
Br. 1670.

Barnedåp i Gjerpen 1. søndag i advent 1683: "
Lauritz Aakerøs datter Elen."

I det alfabetiske registeret som er å finne i Gjerpens første kirkebok, kan vi lese:
Lauritz Aakerøes datter Elen døpt 1. søndag i advent 1683.
Lars Ballestad self begravet 14/3-1686. Hans Enke gravlagt d. 11 Martii 93.”

Denne familien bodde tidligere på S. Løberg. Se S. Løberg.

Kilde: Skattematrikkelen 1670/71:
Lauritz bruger, schylder 3 hdr. hvoraf Christen Borge ehr ejende 2 huder 8 skind med bøxell och Kirstij Meen paa sine
børns vegne 4 skind. Giffuer Schatt  6 Rd.”

Leilending
Tor (Tore) Aacker

1. Amund Torsen dpt. 20/6-1686.
2. Hans Torsen dpt. 24/11-1689.
Br. i 1686, 1690, 1693.

Kan dette være den senere Tor som dør på Åltvedt 63 år gammel i 1728?
Tore Aakerø var fadder i  okt. 1693 for Reier Arnesens datter Ingeborg på Borge-eiet.
Det var tidligere en Reier ("Reer") på Åltvedt.

Kaptein Hans Holmboe kjøpte Åkre og Borgestad ved en auksjon i 1719. Han betalte
2005 rdl. for Borgestad og 250 rdl. for Åkre. Dette forteller oss litt om disse eiendommers
markedsverdi i forhold til hverandre i 1719. Se Borgestad gård.

Husmenn og leilendinger bodde heretter på Kjølnes, som lå under Åkre fram til 1735.
Se gnr 77 Kjølnes.

Det bodde ingen på Åkre igjen før 1780-årene, da danske dr. Hans Møller førte opp
nye standsmessige bygninger her.

Kilde: Tinglysingsprotokollen, Bamble sorenskriveri.
"Fæstebrev fra Christen Brynhildsen (Borge) til Anders Christensen og arvinger paa en enghaug mod aarlig afgift 1 Rdl,
dat. 16 April, tingl. 15 Oktober 1746."

"Skjøde fra Ole Pedersen til Ole Ingebretsen paa udstederens hus og engeløkke, dat. 6. Marts, tinglyst 26. August 1766."
 

Kilde: Håndskrevet skjøte 1761. Ligger på NTNU sitt nettsted: ntnu.no (transkribert av Gard Strøm 2015).

Peter Deichman, General Major av Infanteriet og Kongelig Commissaire udi Norge, Tilstaar herved at havet Solgt og avhendet, som og i Kraft av dette mit Skiøde, Sælger og avhender til Høiædle og Velbaarene Hr. Oberste Woldemar von Bruggemann  de mig tilhørende Gaarde i Gierpen Sogn, memlig Meenstad med underliggende Sætter Torbiørnsrød, Skyldende 3 Huder med Bøxel og Herlighed, samt alle de paa gaarden værende og nu forefindende Vaaningshuse med andre Bygninger; Ligesaa Gaarden Aacherøe Skyldende Een Hud 8 Kalveskind med Bøxel og Herlighed over herudi "huuse" med den paa gaarden Staaende Høe- og Korn Lade og love tillige med begge gaardene dette aars til Sæd.
Og da mig efter accord og avtale av Hr. Oberste von Bruggemann er betalt for alt forestaaende, den Summa 3000 Rdr. Seyer Tre Tuusinde Rigsdaler, Thi Skal forbemeldte gaarde med alt hvad der tilligger og ligger bør efter medfølgende adkomster, være og forblive Hr. Oberstens Sande Ejendomme, og hans Arvinger.
Meenstad den 11. Junii 1761.
P. Deichman (med segl).

Lydlig læst inden Rætten ved Høst-Sage Tingstedholdelse for Gierpen og Slemdahls Almue paa Bradsbergklevens Tingstue den 8. September - 1761 og i Pandt-bogen Folioe 461 anden side, Ord, Lydende Indført;
Test (vitne) Hans Larssøn Tyrholm (sign).


Regimentssjef, oberst
Waldemar von Bruggemann (Brüggemann).
Eier 1761. Se også Menstad.

Brüggemann var trolig regimentssjef på eksersersplassen på Osebakken, som lå på Hovenga under Ø. Borge.

Doktor medicine, landphysicus i Bratsberg amt, selveier
Hans Nielsen Møller
(Johannes) fra Danmark f. 20/11-1736 på Elbo i Vejle d. 19/2-1796, bg. 26/2. ”Doctor Medicinæ Hans Møller i hans Alders 63 aar.”, s.a. Niels Hansen Møller og Marie Eriksen.
g. på Åkre 28/5-1772 m. Eleonore Hedvig Rasch fra Christiania f. 1736 d. 7/7-1817 i Ø. Porsgrunn. ”Eleonore Hedevig Møller fød Rasch, 82 aar. Forhen gift med Dr. Med. og Landsfysicus i Bratsberg Amt, hr. Hans Møller.”, d.a. Jacob Michelsen Rasch og Anna Deichmann.
Forlovere: ”CancellieRaad Carl Deichman og Laugmand Jonas Greger.”
1. Carl Deichmann Møller dpt. 7/7-1772 i Ø. Porsgrunn. Kjøpmann og skipsreder i Porsgrunn.
2. Mariane Hansdatter Møller dpt. 13/4-1774 g.m. statsråd Niels Aall. Se S. Brekke.
3. Jacob Nicolai Møller dpt. 13/2-1777 d. 30/11-1862 i Leuven, Belgia som "Nicolaus Møller". Filosof. Ble professor i geologi. Se Wikipedia.
4. Bartholomæus Ulrich Møller dpt. 9/7-1778.
5. Hans Eleonardus Møller dpt. 29/8-1780 på Elingård i Onsøy, Østfold. Se nedenfor.
Eier 1774.

F.f. Hans Møllers og Eleonora Hedevig Raschs barn Carl Deichmand: Cancellieraad Carl Deichmand, Capitain Bartolomeus Rasch, Ditlev Rasch, frue Cancellieraad Løvenschiold Edel Margrethe Rasch, Madselle Constance Aall.
F.f.
Doctor Møllers pb. Mariane: Hr. Capitain Rasches frue, frøeken Løvenskiold, hr. Cammerjunker Løvenskiold, hr. Herman Løvenskiold, tolder Rasch, Nils Aal.
F.f. Doctor Mullers db. Nicolai Jacob
: Frue kamerherinde Adeler, hr. Herman Løvenskiolds frue, Anne Dorthe Rasch, hr kamerherre Adeler, hr. Obriste Lieutenant Deichman, hr. CancelieRaad Løvenskiold, Jacob Aal.
F.f. Doctor Møllers db. Bartholomæus Ulrich: Tolder Rasches kjæreste, frøken Magdalene Charlotte Hedevig Løvenskiold, jomfrue Constance Rasch, hofjunke
r Løvenskiold, Nicolaj Aal, Bent Monsen Bentsen.
F.f. Hans Leonard. Forældre Hr. Doctor Møller til Ellinggaard og Frue Eleonora Hedvig Rasch: Frue Giertrud Hr. General Adjutant Hvitfelds, Jomfru Margaretha Elisabeth Stabel, Hr. major Niels Wærenskjold til Kiølberg gaard, Hr. Regimentsqvartermester Poschdan, Studiosus Jørgen Møller.


Dr. Hans Nielsen Møller (1736-1796).

Hans Møller begynte sin medisinutdannelse i København i 1758 som 22-åring. Etter studiene var han svært nær å bli livlege for den Danske dronningen Karoline Mathilde, men da han misslykkes i dette, reiste han til Norge i 1769 og startet legepraksis i Skien. I 1771 dro han tilbake til København og tok den medisinske doktorgraden. Tilbake i Skien ble han i 1773 utnevnt til landsfysikus i Bratsberg amt. Da Bratsberg amtssykehus ble oppført på Osebakken i 1776 (Radesykehuset), ble han dessuten satt til å bestyre dette.
Hans Møller kjøpte det gamle herresetet Elingård (tidligere skrevet ”Elinegaard”), beliggende på Onsøy i Østfold, ved en oppbudsauksjon i mars 1778.
Der bodde han noen år, men han hadde kjøpt både Åkre, Menstad og Borgestad 4 år tidligere. Han kom tilbake hit og bodde på Menstad den tiden det tok å bygge opp en standsmessig hovedbygning og driftsbygninger på Åkre.
I 1788 solgte han herregården på Onsøy.

Les mer detaljert om dr. Hans Møller i Joh. Quislings ”Gjerpen - En bygdebok - Den historiske del II”. 

Som enke bodde Hedevig Eleonore i 1801 hos sin datter, fru Niels Aall i Porsgrunn.

Det eldste bevarte skjøtet angående Åkre. Kilde: Tinglysingsprotokollen.
"Skiøde fra Anna Beate Rosenkrants til Doctor Møller paa 1 hud 8 skind af denne gaarden for 4500 Rdl.
Dateret 17. April 1774, tinglæst 7. Mai 1774."

G.br., kjøpmann, skipsreder, selveier
Hans Eleonardus Møller d.e.
herfra dpt. 29/8-1780 på Elingård på Onsø ved Fredrikstad d. 8/4-1860 på Ekeli.
g. i Ø. Porsgrunn kirke 29/12-1801 m. Inger Aall fra Kammerherregården i Porsgrunn dpt. 2/12-1774 i Ø. Porsgrunn kirke d. 1856, d.a. Nicolai Benjamin Aall og Amborg Jørgensdatter Wesseltoft.
1. Nicolai Benjamin Møller f. 7/9-1802 (dpt. 10/10) d. 11/5-1860 på Kongsberg. Var sølvverksdirektør og stortingsmann. Se Wikipedia.
2. Hans Eleonardus Møller f. 8/11-1804 på Åkre. Overtok Åkre.
3. Simonine Møller f. 23/6-1807 d. 1891 i Frankrike g.m. Niels Egedius Gasmann. Bodde i Skien.
4. Mariane Møller f. 26/3-1812 (døpt 9/5 i Ø. Porsgrunn) g.m. amtmann Hans Jørgen Christian Aall. Se Åkre(2) "Ekeli".
Eier 1802.

F.f. Hans Møllers db. Nicolai Benjamin: Mad. Amborg Aall, Bened. v. Cappelen, Jomfru Adelhej Rasch, Kamer-Herre Løvenskjold, Jacob, Nils, Jørgen og N. B. Aall.
F.f. Hans Eleonardus
Møllers Hans Eleonardus: Frue Møller, Nils Aalls k., jomfru Wrigt, Amtmand Løvenskjold, JustitzRaad Rasch, Ulrich, Frid. v. Cappelen, Carl D. Møller.
F.f.
Hans Eleonardus Møllers Simonine: Frue Kammer-Herinde Løvenskjold, Jørgen Aalls k., jfr. Cath. Jørgensen, J. W. Rasch, Jørgen, Simon og Just Wright.
F.f. Hans Møllers og Madame Inger Møllers Barn Mariane: Hr. Søren Raschs kone, Madame Rasch fød Løvenskjold, Frøken Frideriche Løvenskjold, Jomfru Dideriche Petronelle v. Cappelen, DHr.
(de herrer) Raadmand Niels Aall, Jørgen Aall, Hans Møller, Carl Møller, Christian Paus, Realf v. Cappelen.


Hans Eleonardus Møller d.e. (1780-1860).

Hans E. Møller d.e. oppførte i sin tid en større 2-etasjes, standsmessig bygning på Ekeli. han bosatte
seg der med sin familie i 1825, da sønnen overtok Åkre. Se Åkre(2) "Ekeli".

Kilde: Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Nicolai Møller til Hans Møller paa indestaaende halvdel i dette bnr (1), dat. 20 april, tingl. 4. mai 1825."


G.br., g
rosserer, skipsreder, selveier
Hans Eleonardus Møller d.y.
herfra f. 8/11-1804 d. 12/6-1867 på Ekeli. Gravlagt på Ø. Porsgrunn kirkegård.
g. i Holt kirke, Aust Agder 21/9-1827 m. Amborg Laura Aall fra Nes Jernverk i Holt f. 20/2-1803 d. 3/10-1889 på Åkre. Gravlagt i Ø. Porsgrunn, d.a. Jacob Aall og Lovise Andrea Stephensen.
1. Lovise Møller f. 21/2-1829 på Åkre.
2. Hans Møller f. 4/7-1830 på Åkre d. 28/11-1912 i Ø. Porsgrund g1g i Porsgrund 2/10-1856 m. Bodil Marie Jørgine Krohn fra Skien.
     Consul og enkemann Hans Møller g2g i Gjerpen 12/11-1868 m. Caroline Caspara Holter "Prestegården" fra Drammen, d.a. Caspar G. Holter.
3. Jacob 27/7-1832 d. 1833.
4. Jacob Aall Møller f. 30/12-1834 på Åkre. Se V. Borge(B).
5. Inger Møller f. 23/10-1837 på Åkre g.m. N.N. Rolsted. Bodde i Skien.
6. Nicolai Møller (tvilling) f. 28/9-1840 på Åkre. Se nedenfor.
7. Mathilde Møller (tvilling) f. 28/9-1840 på Åkre d. 18/5-1901. Bodde her i 1875 og forsørges da av moren. Se Familie 72 - Ø. Borge 1900.
Eier 1825.


Hans Eleonardus Møller d.y. (1804-1867).

Hans Møller var kjøpmann i 1830 og 1837, siden grosserer, skipsreder og direktør for Norske Lloyd. Han var dess-
uten stortingsmann i 10 år.

Kilde: Tinglysingsprotokollen.
"Grundseddel fra Hans E. Møller til Ole Toresen Mo og efterkommere paa en tomt med aarlig
afgift 1 Spd, 2 ort, 12 skilling, samt forkjøbsrett til huset, dat. 20. mai, tingl. 31. august 1840."

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

251

Aakre

Hans E. Møller

2 huder + 8 h. 2 1/6 skind

8 daler - 2 ort - 9 skilling

Tjenestefolk som bodde her i desember 1865:
Halvor Christensen fra Holla f. ca. 1838, Christiane Marie Christensdatter fra Langesund f. 1833,
Karen Dorthea Nordby fra Porsgrunn f. 1838, Karen Olsdatter f. 1846 i Gjerpen, Aase Gundersd.
fra Sauherad f. 1809.

Kilde: Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra H. E. Møllers enke Laura Møller til kjøpmand Louis Vauvert paa de hendes(?) som
eier af gaarden østre Borges tilhørende afgifter og rættigheder af tomter og grunde, dels i Gjerpen
og dels i Porsgrund, dat. 21., tinglyst 26. august 1867."

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

251              

Aakre

Hans E. Møllers Enke

8 daler - 1 ort - 10 skilling

Tjenestefolk som bodde her i 1875:
Hansine Gurine Hansen fra Eidanger f. 1857, Marie Hermansen f. 1856 i Gjerpen og Mari Halvorsd.
fra Nes i Sauherad f. 1835.

I en sidebygning bodde tjenestegutten Carl Johanson fra Flo sogn i Sverige f. 1838.

Kilde: Tinglysingsprotokollen.
"Overenskomst mellom Laura Møller og Chr. K. Flørnes angaaende grænsen mellom deres eiendomme,
Aakere og Breidablik, dat. 21/6, tinglyst 13/7-1880."

"Gavebrev fra amtmand Aall til dispatiør Nicolai Møller paa udstederens foran hjemlede hus paa Egeli,
dat. 13., tinglyst 22 oktober 1877."

"Overenskomst mellom Laura Møller og ingeniør Gunnar Knudsen angaaende ret for denne til at opføre
en dam over Aakrebækken til anlæg af en vandledning, med aarlig afgift 10 kr., hvorved Borgestads eier
giver ræt til fri adgang til dammen langs vandledningen, dat. 29/12-1885, tinglyst 18/1-1886."

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

75

1

251

Aakre

Aakre

H. E. Møllers Enke

2 daler - 8 ort - 9 sk.

21 mark 37 øre


Dispachør, skipsreder, assuransekasserer, selveier
Nicolai Møller
herfra f. 28/9-1840 d. 4/9-1894 på Åkre.
g.m. Anna Fredrikke Knudsen fra Drammen f. 1857 i Kristiania.
Eier 1890.

Denne familien fikk ingen barn. De er gravlagt på Ø. Porsgrunn kirkegård.

Kilde: Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra H. E. Møllers og hustrues arvinger til medarving, dispatiør Møller paa dette bnr og løsøre for
40.000 kr., dat. 3/2, tinglyst 1/3-1890."

Tjenestefolk ifølge folketellingen 1891:
Gårdsarbeider Kristian Eriksen Augestad f. 1865 i Eidanger.
Kokkepike Anne Olsen f. 1864 i Sauherad.
Stuepike Gunhild Marie Hansen fra Solum f. 1866.
Tjenestepike Margit Andersen fra Seljord f. 1841.

På besøk under folketellingen 1891:
Student Hans Møller Gasmann fra Kristiania f. 1872.

Kilde: Tinglysingsprotokollen.
Skjøde fra Nikolai Møllers dødsbo v/ sagfører Møller til Jon Garborg for 38.000 kr.
Dato 1., tinglyst 2. november 1897.”

Det bodde 2 husstander her under folketellingen 1900:

1. etasje. 1900.

Bonde, selveier
Jon Evensen Garborg
fra Time på Jæren, Rogaland f. 22/2-1855, s.a. gbr. og lærer Even  Aadnesson Garborg og Ane Oline Jonsdotter Hegre (fra Høiland).
g.m. Serine Kristine Ivarsdatter fra Heskestad i Dalane, Rogaland f. 19/1-1863.
1. Eivind Garborg f. 1882 i Håland på Jæren. Sjømann i 1900.
2. Ivar Garborg f. 5/12-1884 i Håland.
3. Astrid Garborg f. 1887 i Håland.
4. Ingebrigt Garborg f. 1890 i Håland.
5. Sigrid Garborg f. 1892 i Stavanger.
6. Ingeborg Garborg f. 5/8-1895 i Håland.
7. Jon Garborg f. 3/1-1898 i Gjerpen.
8. Aagot Garborg f. 27/10-1899 i Gjerpen.
9. Solveig Garborg f. 15/7-1904 i Gjerpen.
Eier 1897.

Tjenestefolk som bodde i drengstuebygningen under folketellingen 1900:
Kjøkkenpige Maria Pedersdatter f. ca. 1880 i Avaldsnes, Karmøy, Rogaland.
Fjøspige Gustava Gjermundsen f. ca. 1881 i Solum.
Gaardsgutt Hans Karlsen f. ca. 1883 i Kilebygda i Solum.

Jon Garborg var bror til forfatteren Arne Garborg. Deres mor Ane Oline Jonsdatter bodde hos sin
sønns familie på Åkre i både i 1891 og i 1900.
Forfatteren besøkte ofte familien sin på Åkre når han var på reise her i distriktet med sine foredrag.

2. etasje. 1900.

Amtsagronom, leieboer
Sigvald Mathias Hasund fra Hasund i Ulstein, Møre og Romsdal f. 24/3-1868 d. 5/9-1959 i Oslo, s.a. g.br. Syvert Karlsson Hasund (1831-1917).
g1g 1894 m. Johanne Margrethe Hagerup Raanes fra Værøy i Lofoten, Nordland f. 28/8-1859 d. 19/12-1929, d.a. g.br. og poståpner Ole Raanes (1830-1904).
g2g 1931 m. Signe Johanne Hansen Ruud f. 2/11-1884 d. 9/10-1963, d.a. vaktmester Nils Petter Ruud (1842-1918) og Emilie Kristine Hofgård (1846-1935).
1. Svein Olav Hasund f. ca. 1895 i Volda, Møre og Romsdal.
2. Fritjof Hasund f. ca. 1897 i Volda.
3. Leif Hasund f. 14/9-1898 i Skien.
4. Kristian Hasund f. 13/4-1900 i Skien.

Andre i huset: Niesene Ingeborg Hasund f. 1890 i Steinkjer og Borghild Hasund f. 1891 i Stjørdalen.
Tjenestepige Ingeborg Hasund f. ca. 1880 i Ulstein.

Familien hadde 3 tjenestefolk her i 1910.

Sigvald Hasund var overlærer ved Norges landbrukshøgskole fra 1907. Professor fra 1914. Professor i landbruks-historie i tiden 1920-1938. Han var rektor ved den samme skolen i tiden 1923-1928. Kirke- og undervisningsminister i Mowinckels annen regjering 1928-1931. Han var fylkesagronom i Telemark i tiden 1898-1906. Han ga ut en rekke fagliteratur. Han kalte seg senere for landbruks-historiker.
Les mer: Store Norske Leksikon.

Kilde: Tinglysingsprotokollen.
"Skylddelingsforretning afholdt 9., tinglyst 13 juli 1904, hvorved er udskilt bnr 4 ”Gimle” af skyld 0 mark 02 øre.”
På denne utskilte eiendommen, bygde i 1904 ”Uthaugen ungdomslag” sitt forsamlingslokale ”Gimle”.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

 75

1

Aakre

Aakre

John Garborg

19 mark 98 øre

 75 2 Aakre Ekeli Math. Buer   0 mark 61 øre
 75 3 Aakre Bøklund Ole Olsen Braarud   0 mark 76 øre
 75 4 Aakre Gimle Uthaugens ungdomslag   0 mark 02 øre

Se folketellingen 1910.

Kilde: Tinglysingsprotokollen.
Skjøte fra Jon Garborg til Andreas L. Øvrum paa d.b. (dette bruksnummer) av skyldmark 19 mark 01 øre og
løsøre for kr. 65.000.- hvorav kr. 5000 for løsøret. Dat. 2., tinglyst 16. juli 1913.”

G.br., selveier
Andreas L. Øvrum.

Eier 1913. Se Meen(18).

Kilde: Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra Andreas L. Øvrum til Gjerpen kommune for kr. 5000.- Dat. 16., tinglyst 24. november 1917."

Kilde: Tinglysingsprotokollen.
”Ret for eieren av bnr 12 til vand fra ”Guldolla” paa dette bnr samt forpligtelse for dette bnr’s eier til, mot aarlig avgift kr. 25.-
Ikke at anvende naturgjødsel paa skraaningerne ud til bækken, der fører til Borgestad vanværks dam, samt til alene
om vaaren at foreta pløining og harving i denne dalsænkning m.m. Dat. 12., tinglyst 27. sept. 1913.”

Gjerpen kommune
.
Eier 1917.

Kilde: Tinglysingsprotokollen.
"Skylddelingsforretning avholdt 14. tingl. 26 november 1921, hvorved til Rolf Knudsen er utskilt en parsell  av skyldmark 0 mark 03 øre. Bnr. 18.

Kilde: Tinglysingsprotokollen.
Skjøte fra gaardbr. Andreas L. Øvrum til konsul Harald Hanssen for kr. 150.000.-, skrevet paa ustemplet papir, da stemplet kjøpe-
kontrakt er forevist. Dat. 23., tinglyst 24 november 1917.”

Konsul, selveier
Harald Hanssen
Br. 1917.Åkre 1920.

Kilde: Tinglysingsprotokollen.
”Skjøte fra konsul Harald Hanssen til skibsreder Thoralf Holta herpå og bnr 15 av skyldmark 13 mark 65 øre og
0 mark 48 øre for kr. 250.000.- Dat. 19. desember 1921 tingl. 18/1-1922.”

Skipsreder, selveier
Thoralf Holta
fra Lagmannsgården f. 30/10-1892 d. 18/7-1994, s.a. Hans H. Holta.
g.m. Margrethe ”Maggen” Thorstensen fra Porsgrunn f. 11/8-1892 d. 20/8-1983.
1. Bjørn Holta f. 26/5-1933 i Oslo. Overtok eiendommen.
Br. 1921.

Thoralf Holta gikk i sin tid skogskole i Russland.

Kilde: Tinglysingsprotokollen.
”Erklæring fra Thoralf Holta om at han vil bosette sig på eiendommen og selv drive den som gårdsbruk på forsvarlig
måte i minst 5 år med videre. Dat. 19. desember 1921, tinglyst 18/1-1922.”


G.br. forpakter
Kristian Auensen
(fra Sigdal, f. 11/6-1890?)
g.m. Valborg Teresa fra Glava i Värmland, Sverige f. 15/12-1893 d. 7/3-1926. Døde av lungebetennelse.
Bodde her i 1926.

Kilde: Tinglysingsprotokollen.
"Kontrakt, hvorved Thoralf Holta gir Kringkastningsselskapet rett til anlegg av inntak og ledning til vandforsyning
til Relestasjonen paa Borgeaasen, mot aarlig avgift kr. 50.-, samt paa nærmere fastsatte betingelser, dat. 1 nov. 1926,
tinglyst 25/6-1927."

Kilde: Tinglysingsprotokollen.
"Skylddelingsforretning, avholdt 29/11-1946, hvorved til fru Astrid Wiig er utskilt "Astridbu" av skyld 0 mark 05 øre. Bnr. 30.
Dat. 2/10, tingl. 6/10-1947." (Ei hustomt - Tårnfjellv. 8).

Forpakter av Åkre i årene rundt og under 2. verdenskrig var Gregorius Skilbred senior.
De bodde her i disse årene. Se familien på Frogner(22) "Vonheim".

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

75 

1

Aakre

 Thoralf Holta

13 mark 39 øre

75 15 Aakre  Thoralf Holta   0 mark 48 øre

Av matrikkelutkastet 1950, kan vi se at Åkre da besto av 35 bruksnummer, der de fleste var
utskilte hustomter.

Gårdens grenser på 1950-tallet, ifølge Thoralf Holta:
”Syd: Borgestad, vest: Borgestad, nord: (Vestre) Borge, øst: Buer.”

Bjørn Holta bygde nytt hus ved siden av den gamle hovedbygningen.
I den gamle hovedbygningen
bodde, som regel, gårdens forpaktere.

Skipsreder i AS Henneseid, skogeier, medeier i Union, Skiens aktiemølle m.m., selveier
Bjørn Holta
f. 26/5-1933 i Oslo d. 16/9-2007, s.a. Thoralf Holta. Se ovenfor.
g1g i Ullern krk. i Oslo 19/5-1956 m. Turid Aslaksen fra Lig. 7 i Skien f. 1937, d.a. tannlege Klovholt Aslaksen.
g2g m. Ruth f. 1943.
1. Anne Cathrine Holta f. 1958 gift
m. Svein Kaare Sem. Bosatt i Porsgrunn.
2. Thoralf Bjørnsen Holta f. 1966. Bosatt i Oslo.
Br. 1964.

Mye av jorda ble av Bjørn Holta utparsellert og solgt til hustomter på 1960- og 70-tallet. Denne villaen ble oppført like
ved hovedporten inn til Åkre gård fra Håvundveien.

Bjørn og hans første hustru flyttet på 1970-tallet til Spania. Første ekteskap ble oppløst. Tidlig på
1990-tallet kom Bjørn Holta med familie tilbake til Åkre.

Les minneord over Bjørn Holta av Emil Aubert i Telemarksavisa (TA) onsdag 26/9-2007, s. 31.

Ruth Holta eier i dag Åkre gård (2011).


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.
 


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no