| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Løberg
Gård nr. 112 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 19.05.2021


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Løberg søndre
Landskyld 1640: 3 huder.

Tidlige eiere.
Gimsøy kloster før 1536, kongen av Danmark og Norge etter reformasjonen 1536 (klostergodset), Cornelis
Jansen
i Skien ca. 1640, Hans Iversen i Skien ca. 1660, lagmann Claus Andersen i Skien ca. 1670,
enke Marthe Løberg og Aage Follestad ca. 1685, Johan Arnold på Borgestad halvdelen ca. 1700, den andre
halvdelen Anders skredder i Follestad ca. 1700, Arnolds del ble solgt til Christian Aagesen (i Follestad?) ca.
1720, alle 3 hudene igjen solgt til kanselliråd Herman Løvenskiold i 1745.

Tidlige brukere (leilendinger).
Neri Løberg
i 1611 og i 1626. 

Kilde: Sakefallsregisteret (bøteregisteret) av 1620: Avskrift: Jan Christensen.
”Annamit aff Annders Husmannd tillhollenndis hoes Nerj Løberigh for hand sade ehn thønde Korn hoes Kon: May: Bunde,
Penge - 2 dr.”

(”Annders Huusmand” ble ilagt en bot på 2 daler for å ha sådd en tønne korn på kongens grunn (Neris leilendingsgård). Det var nogså evnt at han var husmann hos Neri Løberg).
 

Kilde: Sakefallsregisteret (bøteregisteret) av 1623:
”Annammed aff Rasmus Kollekind for Nogenn trette hannd war i med Nerij Løberrig, Penninge - 2 dlr.”

Leilending Amund Gundersen før 1622 og i 1626.

Kilde: Sakefallsregisteret (bøteregisteret) av 1622: Avskrift: Jan Christensen.
”Annammed aff Amund Løbberrigh, for hannd icke Wilde Mødde till Steffnnestue, Pennge - 1.1/2 daler”

Leilending Ansten Løberg fra ca. 1634

Kilde: Sakefallsregisteret (bøteregisteret) av 1634: Avskrift: Jan Christensen.
”Annammet af Ansteen Løberrig for lige Ulydighed som Hans Klep. Penge - ½ rdlr.”

Leilending Jon Mathisen Løberg fra 1645. Jon var blind i 1647 og gården ble karakterisert som ”ringe”.

Fra skattematrikkelen 1647:
”Syndre Løbberg som Joen bruger, schylder aarligen 3 huder. Deraff Kongl. Ma. 1 1/2 hudt uden bøxell, och
Cornelis Jansen i Scheen 1 1/2 hudt, huilche altid haffr fuldt bøxellen offr disse 3 huder.
Er en ringe gaard, och bunden (bonden) er blind.
Taxerit for 1/2 gaard, penge 3 dr. Cornelis Jansen i Scheen byger.”

G.br., leilending
Gunder Løberg

g.m. Marthe.
Br. ca. 1650.

G.br., leilending

Lauritz Lauritzen Løberg
f. ca. 1638 (ifølge prestens manntall 1664).
g.m. Gunhild Gundersdatter fra Bekkevold(A) f. ca. 1649 bg. 11/3-1693. ”Gunnil Gundersd. Sl. Lauritz Aachrøs enche 44 aar.”
1. Berthe Larsdatter f. ca. 1671 g.m enkem. Pros Nilsen. Se Rønningen u. Søli øvre.
2. Mathias Larsen f. ca. 1675. Se M. Løberg(B).
3. Anne Larsdatter f. ca. 1678 g.m. Anders Larsen Lid. Se Lid(B).
4. Elen Larsdatter dpt. 2/12-1683 (1720: ”...ugift er paa Li.”)
g.m. enkemann Jon Halvorsen. Se Sanni(A).
Br. ca. 1662.

Barnedåp i Gjerpen før presten begynte å føre opp faddere: ”Lauritz Aacherøs datter Elen”.

Denne familien flyttet til Åkre ca. 1670. Gunhild døde på Åkre og Lauritz døde på Ballestad.

I det alfabetiske registeret som er å finne i Gjerpens første kirkebok, kan vi lese:
Lauritz Aakerøes datter Elen døpt 1. søndag i advent 1683.
Lars Ballestad self begravet 14/3-1686. Hans Enke gravlagt d. 11 Martii 93.” 

Den 5/2-1743 ble det holdt skifte på Lid etter Anne Larsdatter, datteren her. Da hun
ikke hadde noen livsarvinger ble hennes søsken oppnevnt som arvinger og siden de
alle var døde, var det deres barn igjen som skulle arve henne.
Det ble derfor opplyst følgende:
”Enkemd. Anders Larsen og den salige kones arvinger:
1. Broren Mathias Larssen, død og etterlatt seg 4 barn:
                   a. Lars Mathiassen,     myndig.
                   b. Ingebret Mathiassen, --”--.
                   c. Gunhild Mathiasdtr. g.m. Ingebret Gunderssen Løberg.
                  
d. Marthe Mathiasdtr. ugift. (Verge: broren Hans).
2. Søsteren Berthe Larsdtr. vært gift, død, 3 barn:
                   a. Niels Prossen, myndig, bor på Bratsberg-Kleiva.
                   b. Lars Prossen, død, etterlatt seg 2 barn:
                       i. Anders Larsen   9 år. Verge Hans Bøhle
                      ii. Berthe Larsdtr. 1 ”   --”-- -”-  --”--.
                   c. Boel Prosdtr. g.m. Isak Gunderssen på Closter-eie i Solum.”

Fra skattematrikkelen 1670-71:
”S. Løberg, Lauritz bruger schylder 3 huder som Laugmand Chlaus Andersen
med bøxell ehr ejende, giffuer schatt 6 Rdr.”

G.br., leilending
Lauritz Lauritzen
f. ca. 1651 bg. 3/11-1681. ”Lauritz Løberg som drugnede i Farisvandet 29 ½ aar g.”
g.m. ?Marthe bg. 19/9-1693. ”Marthe Løberg 76 aar g.”

Br. ca. 1670.

G.br., leilending

Jon Engebretsen Løberg
fra Espedalen(1) f. ca. 1656 bg. 17/5-1699. ”Jon Løberg 51 aar g.”, s.a. Engebret Dyresen Espedalen.
g. 14/8-1681 m. Karen Abrahamsdatter fra Hauen f. ca. 1655 bg. 3/5-1730. ”Jacob Løbergs enche Karen, 75 aar.”, d.a. Abraham Gundersen Houen.
1. Nils Jonsen dpt. 27/8 -1682. Født på Meen. Se M. Løberg(A).
2. Gunder Jonsen dpt. 12/10-1684. Bodde i Holla?
3. Jacob Jonsen dpt. 16/1-1687. Se N. Løberg(C).
4. Gunhild dpt. 28/4-1689 bg. 5/6-1707. ”Jacob Løbergs stifdatter Gunnild Jonsdatter 18 aar.”
5. Isak Jonsen dpt. 16/3-1692. Se S. Løberg(B).
6. Marte dpt. 16/12-1694 bg. 27/8-1699. ”Sl. Jon Løbergs datter Marthe, 4 1/2 aar g.”
7. Giertrud dpt. 28/8-1698 bg. 12/8 -1699. ”Sl. Jon Løbergs datter Kiersten 1 aar g.” (Presten har skrevet feil navn).

Br. 1685.


F.f. Jon Løbergs datter Gunhild: Oue Follestad, Dyre Engebredsen, Ingebret Løberg, Marthe Esbedal, Maren Løberg.
F.f. Jon Løbergs søn Isak: Oue Follestad, Dyre Ingebredsen, Christen Abrahamsen, Magnil Løberg, Marthe Esbedalen, Maren Olsdatter Løberg.
F.f. Jon Løbergs d. Marthe: Christen Abrahamsen Meen, Gullich Esbedalen, Christen Dyresen, Oue Follestads qvd. Ingebret Løbergs qvd. Maren Amunsdatter Løberg.
F.f. Jon Løbergs datter Giertrud: Andreas Follestad, Ingebret Løberg, Tollev Anundsen fra Løberg, Marthe Follestad, Gullik Esbedals qnde., Anne Olsdatter fra Løberg.

Denne familien bodde trolig en tid på Meen før de kom hit.

Enka Karen Abrahamsdatter ble g2g med Jacob Tollefsen. Se nedenfor.

G.br., leilending
Jacob Tollefsen
fra Solverød i Siljan f. ca. 1668 bg. 8/10-1721. ”Jacob Tolfssøn Løberg 53 aar.”, s.a. Tollef  Colbjørnsen og Mari Nilsdatter. Se Solverød i Siljan (Jørn Olsen).
trolovet i Siljan kirke 25/4-1700 m. enke Karen Abrahamsdatter fra Hauen f. ca. 1655 bg. 3/5-1730. ”Jacob Løbergs enche Karen, 75 aar.”, d.a. Abraham Gundersen Houen.
1. Jon Jacobsen dpt. 29/3-1701. Se S. Løberg(A).
Br. 1700.

F.f. Jacob Løbergs søn John: Anders Schredder i Follestad, Ingebret Løberg, Dyre Ingebretsens søn Christen paa Snibetorp, Christen Meens qvd. Boel i Scheen,
      Tollef Sølies qvd. Gunhild, Magnil Løbergs datter Gunhild.

Jacobs bror Nils Tollefsen var gift med Rønnau Svendsdatter som igjen ble g2g med Gunder Solvesen Buer i
Porsgrunn. Se gården Buer.
Andre søsken i Gjerpen: Gunhild Tollefsdatter g.m. Tollef Amundsen Sølie. Se Sølie øvre(A).

Søndre Løberg ble delt i 2 bruk i ca. 1720.

Se S. Løberg(A) og S. Løberg(B).

(C) Gard Strøm.