ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | SØKBARE KILDER | LINKER | HJELP |


Bøle
Gård nr. 67 i Gjerpen kommune i Telemark. Overført til Skien kommune i 1964.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 27.04.2018


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Gamle Bøle
Gnr. 65 i Gjerpen prestegjeld.

Landskyld 6 huder.

Matrikkelgården Bøle ligger i vestlia ned mot Skienelven. Gården grenser i nord til Follaug,
i øst til Ballestad, i syd til Hauen og i vest til Skienselva, som danner grense til Solum prestegjeld.

Av oldtidsfunn på Bøle finnes 1 bronseøks fra bronsealder (1500-500 f. Kr.).
1 eller 2 gravhauger fra vikingtiden.
Deler av et middelalderskip, minst 20 meter langt, er funnet ved et skjær i elven.
”Bøle-båten” er trolig fra tiden 1100-1400-tallet.

Gjerpen bygds historie, bind III, side 142 (Terje Christensen), mener at Bøle antagelig
ble ryddet i yngre jernalder - også kalt vikingtiden (800-1000).

Professor O. Rygh sier at Bøle kommer av det gammelnorske ordet Bæli, som betyr
oppholdssted eller bolig.

Tidligere skrevet Bølle (1593 og 1665) og Bøle (1723). Bøhle på 1800-tallet.

Kjente eiere:
Bøle tilhørte fra begynnelsen av 1600-tallet Christopher Galde (s.a. Tønnes Galde).
Christopher Galde døde ugift i 1632. (Kilde: Biskop Jens Nilssøns visitatsbøger. ”Anno 1593”).  
Gården ble i ca. 1633 ervervet av laugmann og myntskriver Niels Hanssen i Christiania.
Toller i Skien, Hans Lucht, kjøpte Bøle i ca. 1648. Hans Lucht fra Danmark bodde i Skien i 1661,
da hans datter Karen ble døpt der.
Ved et makeskifte i 1657 fikk Hans Lucht gården Mo i Gjerpen mot at Gjerpen prosti fikk Bøle i
Gjerpen, samt Høgset i Siljan.
Da kongen solgte Gjerpen prostigods til general-admiral Cort Adeler i 1668 og var Bøle deretter
i ”de Adlerske arvingers” eie helt fram til 1823, da baronesse Adeler solgte Bøle til Diderik von
Cappelen jr.
store Mæla.

Kjente brukere:
Den tidligste leilending vi kjenner til på Bøle er ”Oluff Bølle” som var registrert som oppsitter her i 1528,
i følge gjengjerdsskatt-mantallet. Han må da altså minst være 25 år gammel (myndig) og være født før 1503.
Eierne, som ofte var Skiens-borgere, brukte Bøle som avlsgård fra slutten av 1500-tallet.
Det var en ny ”Olluff Bølle” som betalte tienden fra 1611 - 1633. Han må altså være født før 1586 (25 år,
eller myndig før 1611).

Fra sakefallsregisteret (bøteregisteret) for Gjerpen i 1620: (Avskrift: Jan Christensen, slekt.org).
”Annamit aff Olluff Bølle for hannd husidt och herbergidt Jt Løssquinndfolch som haffde afflidt Børnn udj Thønnsberig Leenn, Pennge - 3 dr.”

Mogens Bøle bodde her fra 1625-1649. Dermed brukte Hans Lucht i Skien, Bøle til avlsgård fra
1649 til ca. 1657.

”Mogens Bølle” betalte skatt av gården i 1625, 1645 (koppskatt) og var nevnt som ”paaboer” i
skattematrikkelen 1647.

Fra Skattematrikkelen 1647:
”Bøelle som Mogens paaboer, schylder aarligen 6 huder som welb. Christoffer Galde haffuer eyet med
bøxell, och nu følger laugmanden Nils Hansen i Christiania. Denne maand er meesten forarmet. Er lagt
for 1 fuldgaardts schat, penge 6 daler. Laugmanden Nils Hansen i Christiania bygger.”

G.br., leilending
Nils (Haraldsen?) Bøle
f. ca. 1629/33 bg. 30/11-1689. ”Nils Bøle 60 aar.”
g.m. Sara f. ca. 1630 bg. 11/12-1722. ”Sara Bøle 92 aar gl.”
1. Harald Nilsen f. ca. 1651. Se S. Bøle.
2. Ingeborg Nilsdatter f. ca. 1657 g.m. Jon Hansen Ballestad. Se N. Ballestad(1).
3. Boel Nilsdatter f. ca. 1667 d. mars/ april 1709 (skifte i Skien) g. 11/9-1687 m. Peder Amundsen fra Båserød. De bodde i Pustervigen i Skien.
    Kun ett barn som overlevde sin mor: Nils Pedersen ”Vig” eller ”Øvij” f. ca. 1688.
4. Maren Nilsdatter f. ca. 1663 g.m. Jon Solvesen. Se Ekornrød under Bøle.
5. ?Anne Nilsdatter f. ca. 1665 g.m. Even Ellefsen. Se Rønningen under Søli øvre.
6. Knud Nilsen f. ca. 1668. Se N. Bøle.
7. Pros Nilsen f. ca. 1670.  Se Rønningen under Søli øvre.
8. Søren Nilsen f. ca. 1678. Se Riis(13).
9. ?Lisbeth Nilsdatter g.m. Søren Olsen Ballestad. Se N. Ballestad(A).
Br. 1657.

Landkommisjonen la i 1661 fram følgende oversikt over leie- og eierforhold ang. Bøle:
"Bøelle, Niels paaboer, schylder 6 huder, Gjerpen proustj følger och nu Laugmand Wittichenhuss
med forlent och med bøxel och herlighed følger. Ingen schouff eller Anden herlighed.
Alleene 1 husmand paa Grunden. Eier: Sheens laugstoel med bøxel."

I sogneprestens manntall fra 1666 ble det notert 2 sønner: Poul 12 år og Halvor 6 år.
Poul er trolig feilskrevet og skal være ”Pros 12 aar.”

Fra skattematrikkelen 1670-71:
”Bølle, Niels bruger, schylder 6 huder, som Gierpen proustj med bøxell ehr ejende giffuer schatt 12 Rdr.”

Bøle ble delt i 2 bruk i ca. 1690. 3 bruk i 1770.

Se Bøle søndre, Bøle nordre og Bøle Midtre.


Til toppen på siden: [CONTROL] + [HOME]

(C) Gard Strøm