ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Follestad
Under gård nr. 63 Bratsberg i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1854.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.

 

Oppdatert 08.08.2019Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.


Follestad 1600
Beboere i Follestad på 1600-tallet.

Kilder: Kirkebøker, skifter og andre kilder.


Se også Follestad søndre og Follestad nordre.

 | 1600 | 1700 | 1801 | 1835 | 1845 |

Dette området ble i forbindelse med byutvidelsen 1854, overført til Skien by.


Familie 1.
Follestad 1600-tallet.

Anders Follestad
g.m. Kirsten Sørensdatter f. ca. 1618 bg. 27/5-1695. ”Enke i Follestad, Ouens moder...”
1. Anders Andersen f. ca. 1641. Se nedenfor.
2. Ingeborg Andersdatter. Tjente hos Gerhard Hansen i Scheen i 1701.
3. Hans Andersen f. ca. 1648 g.m. Susanne. Se Familie 2a - Kleiva før 1700.
4. Oven Andersen f.ca. 1651. Se nedenfor.


Familie 2.
Follestad 1600-tallet.

Oven Andersen Follestad herfra f. ca. 1651 bg. 24/3-1696. ”Oue Follestad 44 aar.”, s.a. Anders Follestad.
g.m. Marthe Gundersdatter f. ca. 1657 bg. 1/6-1722.
1. Gunder bg. 23/4-1682. ”Oue Follestads søn Gunder, hiemmedøbt, og strax død.”
-   bg. 4/3-1683. ”Oue Follestads døføde datter.”
2. Lisbeth dpt. 3/8-1684 bg. 31/1-1685. ”Oue Follestads d. Lisbeth, 1/2 aar g.”
3. Hans dpt. 29/11-1685 bg. 6/12-1685. ”Oue Follestads S. Hans 14 dage.”
4. Johannes dpt. 31/10-1686 bg. 28/11-1686. ”Oue Follestads Jahannes.”
5. Gunder dpt. 19/2-1688 bg. 7/3-1688. ”Oue Follestads søn Gunder.”
6. Kirsten dpt. 12/5-1689 bg. 18/8-1689. ”Oue Follestads datter Kiersten 15 uger g.”
7. Matthis Ovensen dpt. 25/5-1690.
8. Christian Auensen dpt. 6/3-1692.
Christian var den eneste av disse barna som levde i 1722 iflg. skifte etter moren. Se Familie 3 - Follestad 1700.
9. Anders dpt. 26/11-1693 bg. 13/1-1694. ”Oue Follestads søn Anders 7 uger g.”
10. Anders dpt. 3/9-1695 bg. 5/1-1696. ”Oue Follestads s. Anders 17 uger g.”

F.f. Oue Follestads datter Kirsten: Jørgen Holst, Jacob Thurman, min Hustru (Presten Flors) og Marthe Løberg.
F.f. Oue Follestads søn Matthis: Ole Jonsen af Scheen, Johannes Franssen,Svenske, Nils Guldsmed Flaademand, Susanna Kleven, Tore Olsdatter i Scheen.
F.f. Oue Follestads søn Christian: Knut i dalen, Torsten Biørnsen, min Hustru og Susanna Kleven.
F.f. Oue Follestads søn Anders: Franz Cudrio, Ole Jensen fra Snibetorp, Abele Peder Iversens fra Scheen, Susanna Kleven, Karen Christensdatter tien hos Brigadiern.
F.f. Oue Follestads søn Anders: Reier Svensen paa Ligaden, Jon Løberg, Susanna Kleven, Ingebret Løbergs quinde, Karen Olsdatter Løberg.

I det alfabetiske registeret i Gjerpens første kirkebok, står det tydelig "Annersen", mens Ovens bror
Hans er tolket som Anunsen i begravelsesregistreringen. Siden begge brødrene får barn som de
kaller Anders og ingen blir kalt Anun, vil jeg våge den påstanden at Anunsen må være en feiltolkning
eller skrivefeil.

Enka Marthe Gundersdatter ble g2g med sin svoger, Anders Andersen. Se nedenfor.
 


Familie 3.
Follestad 1600-tallet.

Skredder
Anders Andersen
herfra f. ca. 1641 bg. i Skien 27/3-1729. ”Anders Andersen Follestad begr. Kl. 1 med 3 Klocker, gl. 88 Aar 2 Maaneder.”, s.a. Anders Follestad.
g1g m. Anne Nilsdatter d. 1692 i Skien, d.a. Nils Torkildsen.
g2g 29/9-1696 m. enke Marthe Gundersdatter f. ca. 1657 bg. 1/6-1722. ”Anders Skræders qde Marta i Follestad 65 aar.”
1. Mette Andersdatter. ”Anders Follestads datter Mette.” Fadder i 1704.
2. Gjøran Andersdatter f. ca. 1687 g. 6/10-1717 m. Turvil Torgrimsen. Se Hagen under Gjerpen lille.
3. Anders f. 1691 bg. 4/3-1705. ”Anders Follestads Søn Anders 14 aar, - hafde zedel.”
Barn i 2. ekteskap:    
4. Oue bg. 30/7-1697. ”Anders A. Follestads søn Oue, 1 dag g. og hiemmedøbt, betalt til Eseman af Jord og en Klokke 1 S.daler.” Esseman var sogneprest i Skien på denne tiden.
5. Oue dpt. 12/11-1699 bg. 28/11-1699. ”Anders Follestads søn Oue 17 dage gml. Havde seddel.”
6. Anne Cathrine dpt. 25/3-1701 bg. 10/4-1701. ”Anders Follestads Datter Catharine 3 uger.
Hafde Seddel paa Jord og Klocker.”

F.f. Anders Follestads søn Oue: Halvor Ingebretsen i Scheen, Johan Høstis Søn Anders, præstens hustru og Anne Sommer.
F.f. Anders Follestads Daatter Anne Cathrine: Hans Høst, Anders Thomesen hos Andres Matzen, Peder Olssens qv. i Snibetorp-Bachen, Ingebor Andersd. hos Gerhard Hanssen i byen.

Trolovelse i Gjerpen 28/8-1696: ”Anders Andersen Skredder fra Byen, og Marthe Follestad, Oues Enke.”

”Anders Skrædder” var medlem i skredderlauget i Skien. Betalte krigsstyrskatten i 1717, 1718 og 1719,
1720 og 1721, samt transportskatten i 1719. Hadde ikke borgerbrev i 1720, men var skredder i 1722.

Skien Skifteprotokoll nr. 1, s. 27b: 14/12-1692.
udj Anders Andersen skræders hus i øster Schiegaden efter
hans hustru sal. Anne Nielsdatter
Barn:      Anders Andersøn
Mette og Giøren Andersdøttre
 (alle umyndige).
Barnas morfar:    Niels Torchelsøn

Skifte på Follestad 23/5-1722. Skien skifte prot. nr.4 side 355.
Marte Gundersdatter
i Follestad
Enkem.: Anders Follestad
Barn med Ouve Follestad:
Christian Ouhensen (Skal være Ovensen) ”aflet med hennis forige mand
sal. Ouhe Follestad.”

Enka Marthe Gundersdatter hadde tidligere vært gift med Oven Andersen Follestad. Se ovenfor.

Mrk: Presten skrev alltid ”Marthe” eller ”Maren” i kirkebøkene, men det er ingen tvil om at dette er den
samme kvinnen som i skifte blir skrevet for ”Marte”.
Skiftekortene, som disse skiftene er skrevet av inneholder en del feilskrevne eller feiltolka navn.


Familie 4.
Follestad 1600-tallet.

Torsten Follestad f. ca. 1653 bg. 30/6-1698. ”Torsten Follestad 45 aar gml. Seddel fra Turman.”
g1g NN f. ca. 1648 bg. 23/9-1688. ”Torsten Follestads qvinde 40 aar.”
g2g i Gjerpen 15/12-1695 m. Anne Hansdatter.
1. Johannes Torstensen f. mars 1683.
2. Jørgen Torstensen dpt. 18/10-1685.
Barn i 2. ekteskap:
-   bg. 10/8-1696. ”Torsten Follestads døfødde b.”
3. Sven dpt. 29/8-1697 bg. 15/9-1697. ”Torsten Follestads Søn Svend 15 dage g.”
4. Catrine dpt. 11/9-1698 bg. 30/10-1698. ”Sl. Tosten Follestads datter Cathrine, 8 uger 3 Dage g.”

F.f. Torsten Follestads søn Sven: Jon Løberg, Ole Svenske hos Anders Follestad, Knut Follous quinde Maren, Maren Knudsdatter hos Anders Follestad.
F.f. Sl. (salige = avdøde) Torsten Follestads datter Catrine: Anders Echonrø, Anders Bøes dreng Jens Hansen, Christen Snedkers quinde i Graaten Maren, Christen Snedkers quinde Anne.


Familie 5.
Follestad 1600-tallet.

Knud Follestad
1. Ole Knudsen dpt. 8/3-1696.

F.f. Knud Follestads søn Ole: Ole Jenssen, Nils Bradsbierg, Christen Kolkin, Sarke Oue Daniels, Gunder Follofs qvinde Karen, Anne Solvesd. Kolkin.


Andre på Follestad på 1600-tallet.
Kilde
: Kirkebøkene.

Fra Gjerpen kirkebok den 8/4-1693:
”Corporal, Ole Tormosen fra Ramnes Præstegield dødde paa Oberste Arnholts Hverft i Follestad, 34 aar.”

Det var altså et skipsverft i Follestad på denne tiden, eid av generalmajor Arnhold på Borgestad.

Asbjørn Torbjørnssøn f. ca. 1637 bg. 9/5-1695. ”Asbiørn Torbjørns., nys fløttet fra Byen til Follestad, 58 aar.”

Halvor f. ca. 1691 (ikke i Gjerpen) bg. 27/3-1697. ”Gunder Follestads søn Halvor 6 aar g.”


Se også Follestad søndre og Follestad nordre.

 | 1600 | 1700 | 1801 | 1835 | 1845 |

Dette området ble i forbindelse med byutvidelsen 1854, overført til Skien by.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) post@gamlegjerpen.no