| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Hauen
Gård nr. 68 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 04.03.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Gamle Hauen
Gnr 68 i Gjerpen kommune.

Landskyld: 7 huder.

Gjerpen Bygds Historie (Terje Christensen), bind I, side 147 forteller oss at Hauen trolig ble ryddet i yngre
steinalder (3000-2400 f.Kr.). Bakgrunnen for dette er at det på området er funnet 2 flintøkser fra denne tiden.

Navnet ”Hauen” er ganske selvforklarende og har sitt navn fra haugen øst for bygningene.

Hauen grenser i nord til Bøle, i øst til Ballestad, i syd til Menstad og i vest til Skiens-elven.

Tidligere, før veien Porsgrunn - Skien ble lagt over Hauen og Bøle, måtte man opp til Håvundveien for å komme
til Gjerpen kirke og til Skien. Ellers var vannveien en vanlig ferdelsåre.

Seteret ”Haugseter” lå på høyden ved Skyer.

Tidlige eiere.
1398: Gimsøy kloster ca. 1/3 av hele gården (8 øyre). Krongods ca. 2/3 (kongens eiendom). Fra slutten av 1500-
tallet var hele gården (7 huder) eid av Skien laugstol. Det samme gjelder for 1647.
Hauen ble solgt til private i 1762, da festeren, kjøpmann Nicolay Kall i Skien kjøpte gården. Han skilte ut halvparten
(2 huder 3 skinn) i 1763 og solgte den til Tor Jonsen fra Vegårshei. Se V. Hauen.

Tidlige brukere (leilendinger) av Hauen:

”Tosten på Høye” i 1528. Han betalte da gjengjerdsskatt, Lagmannen i 1593, ”Søffren Høye” fra ca. 1594,
”Haral Houffven”
fra 1627 og ”Jens Hoffouen“ fra 1645. Skien Laugstol eide i 1706 alle 7 hudene. Hauen
ble på den tiden oftest brukt som avlsgård.

Fra skattematrikkelen 1647.
”Houffuen, Jens paaboer, schylder 7 huder aarligens, som Laugmanden i Scheen pro officio er eyendes med bøxell.
Ehr lagt for 1 fuldgaardt schat, effterdi manden er wed ingen formue, er  penge 6 dr.
Laugmanden Tomis Jensen i Scheen bygger.”

Fra sakefallsregisteret (bøteregisteret) av 1655: (Avskrift: Jan Christensen).
”Morten Borge, Annders Howenn, Tønnis Meenstad, Oelle Ballestad, Jørgenn Bosserød och Gunder Bechewold,
enn huer tilfunden att bøde 2 m. Sølff for di iche i Rette tid møette at holde wacht, offuer enn Thiuff, som Fengslige
war anholdenn, er Pennge - 6 dlr.”

G.br., leilending
Abraham Gundersen Houen
fra Meen(B) f. ca. 1634 bg 24/8-1695. ”Abraham Houen, 66 1/2 aar g.“, s.a. Gunder Simensen Meen.
g.m. Gjertrud Jacobsdatter (fra Lid?) f. ca. 1630 bg. 10/4-april 1691. ”Abraham Houens qvinde Giertrud Jacobsdatter 61 aar g.”
1. Karen Abrahamsdatter f. ca. 1655 g1g m. Jon Engebretsen. Se S. Løberg.
2. Isak Abrahamsen f. ca. 1658. Se nedenfor.
3. Even Abrahamsen f. ca. 1661. Se S. Ballestad(A).
4. Jacob Abrahamsen f. ca. 1662. Se S. Ballestad(A).
5. Christen Abrahamsen f. ca. 1660. Vokste trolig opp som fostersønn på Meen hos sin farmor og farfar. Se Meen(B).
6. Knud Abrahamsen f. ca. mai 1670 bg. 2/8-1690. ”Abr.
Houens søn Knut 20 aar 2 1/2 maaneder gam.”
Br. 1660.

Tjenestedreng her i 1664: ”Sifuer” 16 år (f. ca. 1648).

Fra skattematrikkelen 1670/71:
”Hoffuen, Abraham bruger Schylder 7 hdr, som Scheen Laugstoell med bøxell er ejende.
Giffuer Schatt  14 Rdr.”

Tingbok 1686: En tvist mellom Meen og Menstad hvor vi kan se: “.... Ligesaa var mødt
Abraham Hofn paa sin søster Ambør Gundersdatters vegne och Solfue meen.“

TIPS! Oppgitt alder ved død på 16- og 1700-tallet.
Etter mer enn 20 års intenst arbeid med Gjerpen kirkebøker, har jeg en sterk følelse av at Gjerpen-presten på 16 - 1700-tallet, førte opp avdødes alder langt høyere enn virkeligheten var. Dette kan gi forskjellige utslag. Blant annet at kvinnene så ut til å få barn i usannsynlig høy alder. Eller at en mann kan se så mye eldre ut enn sin kone, at vi antar han må ha vært gift tidligere. Oppgitt alder ved død i Gjerpen på denne tiden er altså ikke helt til å stole på. Gard Strøm.

Arbeider, innerst
Isak Abrahamsen
herfra f. ca. 1658 d. før des. 1691.
g. 4/9-1681 m. Maren Hansdatter.
1. Dorthe dpt. 20/11-1681 bg. 9/7-1682. ”Isak Houens d. Dorthe 31 uger.”
2. Dorthe dpt. 1689 (ikke registrert dpt. i Gjerpen)  bg. 20/12-1691. ”Sl. Isak Abrahamsens datter Dorthe, dødde hos Nils Heljesen paa Lunds ejer, 2 1/2 aar.”

Fra dåpslistene i kirkeboka, før presten begynte å føre faddere: "Isak Abrahamssøns datter Dorthe."

G.br. leilending
Christopher Andersen Houen
trolig fra Bøle(24) ”Ekonrød” f. ca. 1642 bg. 9/10-1701. ”Christoffer Anderssen fra Houen 59 1/2 aar.”, mulig s.a. Anders Andersen.
g1g m. Marthe? f. ca. 1634 bg. 2/2-1689 ”Christopher Houens quinde 55 aar.”
g2g 15/9-1689 m. Sara Andersdatter f. ca. 1659 bg. 17/4-1701. ”Christopher Houens Qvinde Sara Andersdatter 41 aar og 6 Maaneder.”, d.a. Anders NN.
1. Gunhild f. ca. 1676 bg. 13/10-1697. ”Christopher Houens datter Gunnil 21 aar gml.”
Ugift.
Barn i 2. ekteskap:
2. Marthe Christophersdatter dpt. 29/5-1690 g.m. Morten Børgersen. Se Åsterød(1) og Høgset(B).
3. Anders Christophersen dpt. 29/9-1692. Se Åsterød(1).
4. Lauritz Christophersen (Lars Christophersen) dpt. 17/2-1695. Se Nygård
.
5. Siri Christophersdatter dpt. 14/11-1697 g.m. Christopher Rollefssøn.
Bodde på Osebakken. Se Familie 16 - Ø. Borge 1720.
Br. før 1688.

F.f. Christopher Houens d. Marthe: Ole Ballestad, Daniel Gunderss. Houen, Solve Kolkins qnde Birte, Haral Ballestads qnde Live, Kiersten Solvesd. fra Kolkin.
F.f. Christopher Houens son Anders: Anders Riis, Jon Houen, Halvor Sande, Else Borge, Tore en pige paa Aaltvet.
F.f. Christopher Houens søn Lauritz: Anders Ekonrø, Gunder Follof, Else Borge v., Elen Jacob Ballestads, Sissel Clausd. hos Jon.
F.f.
Christopher Houens datter Siri: Anders Ekonrø, Solve Kolkins Søn Christen, Gunder Follovs qnde Karen, Hans Gundersens qnde ved Bradsbierggrinnen, Anne Solvesdatter Kolkin. 

I Christopher Andersens siste brukertid, var gårdens besetning (ifølge skiftet i 1701) på 4 kuer,
1 ungdyr, 4 sauer, 3 lam og 1 gris.
I følge skiftet etter Hans Langerød (nedenfor), kan vi se at Christopher hadde følgende søsken
i 1696: Hans Andersen Langerød, Kirsten Andersdatter (ugift) og Sara Andersdatter (ugift).

27/11/1696     HANS LANGERØD            Bamble Skifteprot. nr. 2 pag. 63b.
Langerød       Arvinger:                             
               Enka Guri Langerød
               og avdødes søsken:
               Christopher Hougen, Kirsten og Sara Andersdøtre.
Brt:   26 - 0 - 20
Gjeld: 36 - 5 - 19  (insolvent).

23/11/1701     CHRISTOPHER ANDERSSØN HAUGEN    Bamble Skifteprot. nr. 2, pag. 198b.
Hougen         og hans hustru SARA ANDERSDATTER     
               Arvinger: Deres barn:
               1
. Anders Christopherssøn
               2. Laurs Christophherssøn
               3. Marte Christophersdtr.
              
4. Sigri Christophersdtr.
      Som verger for barna møtte "deris nærmeste paarørende": Halfvor
      Hougen, Bendt Egaasen, Daniel Ballestad og Guthorm (Meen).
Brt:   82 - 2 - 21
Gjeld: 34 - 1 - 23.

Det er nærliggende å tro at Christopher Houens 1. kone het Marthe siden hans første pikebarn
med kone nr. 2  ble døpt Marthe. Dette oppkallingsmønsteret ser vi går igjen gang på gang.

”En gammel pige hos Christopher Houen 60 aar gml.”  bg. 8/7-1688. Dette forteller oss at han
bodde her allerede i 1688.

Christopher Houen var 1. fadder ved dåpen til Rasmus Grønnerøds datter Maren i 1690.

Se Hauen(A) og Hauen(B).

(C) Gard Strøm.