| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Meen
Gård nr. 70 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 15.02.2017


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Meen B
Utskilt i ca. 1650 ved deling av Meen mellom brødrene Gunder og Simen Simenssønner Meen.

Landskyld ca. 1650: 5 huder.

G.br., lensmann, selveier
Gunder Simensen Meen
fra Meen f. før 1616 trolig d. i januar 1672, s.a. Simen Dyresen Meen.
g.m. Kirsten f. ca. 1602 bg. 5/3-1690. ”Kiersten Meen 88 aar.” (Hun var trolig ikke så gammel)

1. Abraham Gundersen f. ca. 1634. Se Hauen.
2. Amborg Gundersdatter f. ca. 1640 g1g m. Lauritz Jacobsen Meen f. ca. 1625 bg. 17/10 -1685. Se Meen(A).
3. Inger Gundersdatter f. ca. 1649 g.m. Solve Olsen Meen. Se nedenfor.
Br. ca. 1650.

Gunder Simensen Meen var bondelensmann fra ca. 1655-1668.

I fogdens manntall av juni 1666, kan vi se at Gunder Simensen hadde en fostersønn ved
navn Christen Abrahamsen f. ca. 1660. Dette var trolig hans sønnesønn fra Hauen, som
han var formynder for. Se nedenfor.

Kilde: Statsarkivet på Kongsberg, Lensregnskap Bratsberg, pakke 182 (transkribert av Jan Christensen).
Odelsmanntallet Gjerpen 1651 forteller oss at Gunder Meen eier:
Meen: 5 huder, 1 ½ skind. Fri for odelskatt.
Buer: 7 ½ skind.
Brevik (i Eidanger): 4 ½ skind.
Sylterøen: 1 ½ skind.
Fossjord: 3 skind.
Meenstad: 1 ½ skind.
Horten skog: 8 ½ skind.
Klepp (i Eidanger?): 3 ½ skind.

 

Kilde: Landkommisjonen 1661. Scheen Laugdømme (avskrift: Jan Christensen).
Almindelig jordebok.
Meen, Gunder och Simmen paaboer, schylder Aarlig 10 huder, der aff følger:
Gunder Meen 4 1/2 hud och 1 1/2 schind med bøxel offuer alld grdn.
Simmen Meen 4 huder och 10.1/2 schind,
Chresten Borge ½ hud der vnder och for samme schyld Ligendes Schiefield, Aschildaas och Horten Ødeschouff, Thaarchildsaasen schall særlig schylde 1 hud. Item oprødt platzer i Nygaard, Kollerød och Haucheraasen.
Schouff thill smaa Last, mest opbrent. Ingen strandstæder. 2 husmend paa grunden.
Participanterne thil Fossen Jernwerck m. bøxel.

 

Kilde: Rentekammeret - Landkommisjonen 1661. Kongelige Majestets Jordebog over Bratsberg Lehn 1661.
Transkribert av Jan Christensen.
Fuldegaarde Gierpen 1661. Leeding och Arbeidspenge aff Gierpen Sougen

Meen
Gunder som Men paaboe, med underliggende Skiefield, Aschildsaas, Torchildsaas, Hørten ødeschouff, sier 1 huud schyllende, giffuer ledingsmør 1 bismerpd, 1 1/2 mrk er 1 dr 6 s.
Meell 2 bismerpd 3 m – er 1 m 10 s.
Arbeidspenge 7 1/2 mark Er tilsammen 3 rdr 1 m 4 s 0 alb

Gunnar Meen, eyer i Gaarden – 4 1/2 hdr 1 1/2 schind.
Buer – 7 1/2 schind.
Breuichn (Brevik) – 4 1/2 schind.
Hørten ødeschouff – 8 1/2 schind.
Fogleiord  (Fossejord) – 4 schind.
Aachren (Åkre) – 4 schind.

 

Gunder Simensen Meen ble trolig fratatt sitt lensmannsembete i 1668 p.g.a. følgende sak:
Den 16. august 1668 hadde Gunder reist til Skien fengsel og med makt løslatt den dødsdømte
fangen Christen Knudsen. Gunder ble for dette stevnet for retten den 30. september 1668.
Retten ble satt på Rising stevnestue den 13. oktober.
Vi vet ikke sakens utfall, men han ble neppe hardt straffet. Hans gods ser heller ikke ut til å ha blitt fratatt ham.

Lensmannsembetet gikk i 1668 til Christen Rasmussen på Furuvald, hvor igjen embetet gikk fra far til sønn i
mange generasjoner.

Det var en rettsak i 1693 mellom Hans Borge på den ene siden og Solve og Amborg Meen på den andre.
Tvisten stod om retten til Haukaråsen og Skifjell. Det ble der henvist til et skiftebrev etter ”salige”(avdøde)
Gunder Meen datert 19/1-1672.

G.br.
Christen Abrahamsen Meen
fra Hauen f. ca. 1660 d. sommeren 1711 i Skien, trolig s.a. Abraham Gundersen Houen.
g. 10/9-1682 m. Boel Bertelsdatter f. ca. 1668 bg. 18/5-1724 i Skien. "Boel Meen klochen 1 med 2 Klocker, gl. 86 (56?) aar 5 maaneder."
1. Kirsten Christensdatter g.m. Hans Andersen. Bodde trolig i Skien.
2. Maren Christensdatter f. ca. 1688 g. i Skien 24/7-1721 m. smed Truls Andersen. Bodde i Skien by.
    Barn 1. Anders Trulsen f. ca. 1722.

Boels alder kan være både feilskrevet og feiltolket. Veldig vanskelig å tyde det første tallet.

Teori: Christen kan ha vokst opp her hos sin farfar og farmor. I sogneprestens manntall i 1666 var
det nevnt at Gunder Simensen hadde en fostersønn hos seg med navn Christen Abrahamsen.
Deres eneste (kjente) sønn Abraham drev Hauen og hadde forpliktelser der. Det ville derfor ikke
være usannsynlig at Abrahams sønn skulle komme til å ta over Meen etter sin farfar.
Han er ikke funnet som eier av Meen, så han kan ha bodd på gården og vært til hjelp for sin fostermor
(og farmor) i hennes alderdom. Hun døde i 1690. I 1684 solgte hun gården til sin svigersønn Solve Olsen.
Christen hadde da flyttet til Skien med sin familie.

Fra Skien Skifteprotokoll nr. 3, 21/7-1711. Avskrift fra Jon Hvidsands skiftekort ved Jan Christensen. 
                    Christen Mæhn
              Enke: Boel Bertelsdatter
              Barn: Kiersten g.m. Hans Andersen
                       Maren 24 år.

Fra Skien Skifteprotokoll 5a, 27/4-1723. Avskrift fra Jon Hvidsands skiftekort ved Jan Christensen.

                Maren Christensdatter

             Enkem: Trouels Andersen Smed "udj Bodel Bertelsdatters sal. Christen Mæns iboende gaard"
             Barn: Anders 1/2 år.

G.br., selveier
Solve Olsen Meen
fra Sanni f. ca. 1644 bg. 13/3-1705. ”Solve Meen 61 aar.”, s.a. Olluf Sanden.
g.m. Inger Gundersdatter Meen herfra f. ca. 1649 bg. 12/1-1724. ”Solve Meens Enche Inger 74 aar, 3 maaneder.”, d.a. Gunder Simensen Meen.
1. Gunder Solvesen Buer f. ca. 1672. Se Buer.  
2. Karen Solvesdatter f. ca. 1674 d. 1709 g.m. Ole Lauritzen Lid f. ca. 1672. Se Lid(A).
3. Isak Solvesen Meen f. ca. 1679 bg. 2/1-1744. Se Meen(C).
4. Maren dpt. 8/10-1682 bg. 4/3-1685. ”Solve Meens d. Maren 2 1/2 aar.” Født på Ballestad.
5. Margrethe Solvesdatter dpt. 8/2-1685 g.m. Aslak Nilsen Bratsberg. Se Bratsberg(1).
6. Maren Solvesdatter dpt. 24/4-1687 g.m. Jon Halvorsen Sanne. Se Sanni(A).
7. Marthe Solvesdatter dpt. 19/1-1690 g.m. Engebret Pedersen Bratsberg. Se Bratsberg(1).
Br. 1685.

Solve Ballestads d. Maren.
Solve Meens d. Margrete.
Solve Mens d. Maren.
F.f. Solve Meens datter Marthe: Ole Ballestad, Nils Sande, Abraham Houen, Jennert Erik Hanssens fra Skieen, Ingebor Ballestad, Tore Olsdatter fra Scheen.

Solve Olsen holdt til på N. Ballestad i tidsrommet 1671-1685. Han ble i 1679 kalt Solve Ballestad.

Skien skifteprot. nr. 205a - 1679.
Det ble holdt skifteforretning i et hus i  ”Pusterwigen” i Skien 1679 etter avdøde
Anund Olssøn i Pusterviig.
Enke Gunhild Andersdatter.
Barn:
1. Peder Anundssøn.
2. Olle Anundssøn.
3. Ellen Anundsdatter (senere g.m. Jacob Abrahamsen Ballestad.).
4. Maren Anundsdatter.
5. Gunhild Anundsdatter.

Det som virkelig er interessant her er barnas farbrødre som er nevnt i skiftet:
”Ole Olssøn Ballestad, Niels Olssøn Sanden og Solfue (Olssøn) Ballestad.”

Trelasthandler, kjøpmann, høker og skipsreder i Porsgrunn
Gunder Solvesen Buer
herfra f. ca. 1672.
Han eide gården fra ca. 1707. Se Buer.

Denne gården var ubebodd i 1709.

G.br., selveier
Hans Gundersen Buer
fra Buer dpt. 13/5-1694 bg. 13/7-1775. ”Hans Buer 81 aar.”, s.a. Gunder Solvesen Buer.
g. i V. Porsgrunn 30/3-1719 m. Anne Cathrine Vadum fra V. Porsgrunn f. ca. 1695 bg. 14/10-1775. ”Hans Buers enke 82 aar.”, d.a. Niels Jensen Vadum.
Forlovere: "Gunder Solvesen (Buer) og Jens Kiil."
1. Gunder Hansen Buer dpt. 7/2-1724 bg. 4/6-1748. ”Gunder Hansen Buer 24 aar.”
2. Nils Hansen Buer dpt. 4/11-1725. Se Meen(1).
3. Lars dpt. 9/12-1727 bg. 23/1-1728. ”Hans Buers søn Lars fra Osebachen 7 uger.”
4. Anne Dorthea Hansdatter dpt. 6/4-1729 g. 26/11-1761 m. Christen Bruun.
5. Johan-Jørgen dpt. 14/1-1731 d. april 1734. ”Hans Buers Johan, 3 aar. Barnekopper.”
Br. 1724.


F.f. Hans Buers søn Gunder Buer: Gunder Buer, Jens Kiil, Søren Spar, Gunders Kieriste, Tore Josts datter Anne Cathrine.
F.f. Hans Gunderssøn søn Nils: Gunder Solvessøn, Abraham Aafos, Jobs søn Bertel, Jens Kills qde. Gurj, Ole Lies datter Margrete.F.f. Hans Buers hiemdøbte Lars: Gunder Buer, Neuspitzen, Ole Meen, Sparres hustru, Pernille Larsdatter.
F.f. Hans Buers Anne-Dorthea: Gunder Buer, Sparre, Jens Kils qde, Kirsten Larsdatter Fos, Hans Buer.
F.f. Hans Buers Johan-Jørgen: Gunder Buer, Jens Kiil, Halvor Jobssøn, Gunder Buers qde., Anne Larsdatter.

Denne familien bodde tidligere på Osebakken. Trolig i Storg. 181. ”Hans Buer og Kone” var nevnt som
selveiende beboer her i 1762.
Tjenestefolk: Nils Andersen, Jens Nielsen, Anne Sørensdatter og Karen Sørensdatter.

I følge ”Extraskattmandtallet” 1762, var det da 4 gårdparter av Meen. ”Hans Buer” eide og brukte den ene.
Sønnen Nils Hansen Buer eide og brukte den andre, Halvor Pedersen Meen eide og brukte den tredje,
mens Peder Olsen Meen brukte den fjerde.

Se Meen(1).

(C) Gard Strøm.