| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Ballestad
Gård nr. 65 i Gjerpen kommune i Telemark. Innlemmet i Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 04.06.2024

 

Ballestad søndre A
Delt fra hovedbølet av S. Ballestad i ca. 1690.

Antatt landskyld 2 1/2 huder.

G.br., leilending
Jacob Abrahamsen Ballestad
fra Hauen f. ca. 1662 bg. 19/11-1724. ”Jacob Houen 69 aar.”, s.a. Abraham Gundersen Houen.
g. 18/10-1691 m. Elen Anundsdatter fra ”Pustervigen” i Skien f. ca. 1674 bg. 15/8-1742. ”Jacob Houens Enche Ellen, 63 aar.”, d.a. Anund Olsen fra Sanni.
1. Amun dpt. 21/8-1692 bg. 1/9-1692. ”Jacob Ballestads søn Anun 9 dage g.”
2. Even Jacobsen f. mars 1694. Se V. Borge(A).
3. Abraham dpt. 22/11-1696 bg. 29/11-1696. ”Jacob Ballestads søn Abraham 10 dage.”
4. Giertrud dpt. 14/11-1697 bg. 30/7-1699. ”Jacob Ballestads datter Giertru 2 aar g.”
5. Abraham Jacobsen dpt. 11/7-1700. Se Øvrum(A).
6. Peder Jacobsen (Per) dpt. 4/11-1703. Se Hauen(B).
7. Giertrud Jacobsdatter dpt. 11/12-1707 g.m. Christopher Bentsen. Se Eikåsen og Se Riis(13).
Br. 1691.

F.f. Jacob Ballestads Anun: Jon Ballestad, Gunder Solvessen Meen, Solve Meens qvinde Inger, Jahanne Jonsdatter, Aadloff  Olsdatter.
F.f. Jacob Ballestads Even: Knut Bøle, Ole Anunsen fra Ballestad, Christen Borrestads qvinde, Ingebor Meen.
F.f. Jacob Ballestads Abraham: Solve Meen, Christen Meen, Jacob Meen, Jon Ballestads qvinde, Hans Ballestads qvinde, Karen Solvesd. fra Meen.
F.f.
Jacob Ballestads Giertrud: Christen Meen, Oue Lauritzen Egaasen, Nils Bradsbiergs Maren , Maren tien paa Bradsbierg.
F.f. Jacob Ballestads Abraham: Christen Men i Byen, Knut Bøle, Anders Saugmesters qnde i Pustervigen, Christen Meens datter Kiersten, Guri Løberg, Solve Meen.
F.f. Jacob Ballestads Peder: Christen Meen i Scheen, Jacob Løberg, Jon Løbergs Søn Gunder, Anders Vigværings qvinde i Scheen Gunnild, Daniel Ballestads qvinde Ingebor.
F.f.
Jacob Ballestads Giertrud: Jacob og Gunder Løberg, Halvor Olsens qvinde Gunnild i Scheen, Willum Klochers stifdatter Anna.

Mrkn: Gjerpenspresten på denne tiden, hadde en lei tendens til å slurve med avdøde menneskers alder. Elen Anundsdatter har selvsagt vært mer enn 13 år da hennes første barn ble født. Men å gifte seg for jenter i 16-17- årsalderen var ingen uvanlighet den gangen. G. Strøm.

Jacob kom fra Hauen. Han bodde, etter det vi kan se, på Søndre Ballestad i tidsrommet ca. 1691-1720.
Både Jacob og hans kone Elen var ofte faddere for  andre familiemedlemmer på denne tiden. De ble da
skrevet for henholdsvis ”Jacob Ballestad" og "Jacob Ballestads qvinde Elen”.
Familien flyttet til Hauen(B) i 1720.

Elen hadde følgende kjente farbrødre: Ole Olsen på N. Ballestad, Nils Olsen
på Sanni og Solve Olsen på Meen. Den siste av disse 4 brødrene var da hennes
far, Anund Olsen i "Pustervigen" i Skien.

Barnedåp i Gjerpen 6/4-1710. Pros Sølis søn Lars.
Test: Lars Ballestad. Ole Bøle. Jacob Ballestads qvinde Ellen. Knud Bøles qvinde og datter Marchen.

Det ser ut til at Jacobs bror, Even Abrahamsen, også bodde her noen år:

Arbeider, innerst
Even Abrahamsen
fra Hauen f. ca. 1661 bg. 27/1-1694. ”Abraham Houens søn Even Soldat, 33 aar g.”, s.a. Abraham Gundersen Houen.
g. 1/1-1686 m. Aslaug Olsdatter f. ca. 1659 bg. 4/7-1733.
bg. 4/7-1733. "... i samme graf hans hustru Aslou Olsdatter, 74 aar."
1. Lars Evensen dpt. 4/9-1687. Se Eikåsen.
2. Kirsten dpt. 2/7-1690 bg. 16/4-1699. ”Sl. Even Ballestads datter Kiersten hos Haral Bøle 9 aar g.”
3. Anund Evensen dpt. 25/3-1693. Se Løbergmyra(A).

Even Abrahamsen s. Lauritz.
F.f. Even Ballestads datter Kirsten: Solve Kolkin, Knut Bøle, Abr. Houens søn Jacob, Haral Ballestads qvinde Live, Jon Ballestads qvinde Ingebor, Maren Hansdatter Søli.
F.f. Even Ballestads søn Anun: Jon Løberg, Søfren Ballestad, Elen Ballestad, Ingebor Ballestad, Ingebor, en pige fra Meen.

Enka Aslaug Olsdatter ble g2g med Bent Larsen Eikåsen. Se Eikåsen.

Se S. Ballestad(C) og Eikåsen.

Fra ”Skoskatten” 1711:
Ballestad Søndre.
Jacob Self, 8, kone, 4 børn, 1 pige, 1 gml. afleved kone, 40 skilling.
Lars (Lauritz) Self, 6, 1 pige (mangler: kone og 3 børn), 36 skilling.
Niels Self, 6, kone og 4 børn, 36 skilling.

Matrikkelutkastet 1723:
Ballestad søndre.
Mr. Barnholt og Lauritz. Landskyld: 8 tønner.

Borgermester i Skien, kaptein Christian Barnholdt, eide S. Ballestad fra ca. 1720. Han bodde
her noen år, i hvert fall i tidsrommet 1727 - 1735.

Ett av hans barn døde på Ballestad, men ble gravlagt i Skien den 28/5-1729. ”Capt. Barnholtes
Minste barns liig ført fra Ballestad udj Gierpen Sogn og her udj sit begr. i Kirchen uden Klodcher
om Aften Kl. 7 indsatt gl. ½ aar.”

Bratsberg amtsregnskap, Taksasjoner og Domsakter, pakke 306. 25. November 1727. (Avskrift: Jan Christensen).

Besiktigelse og taksasjon av Søndre Ballestad (og dels Nordre Ballestad) tilhørende kaptein Christian Barnholt.
Disse eiendommer skal være et prioritert og fast underpant for Ko. Ms. Korntiende av Bamble, Drangedal og Eidanger sogner, 
som ved auksjon er tilslått kapteinen siste 22 august, for årene 1727 og 1728 mot årlig avgift 156 rdr.

7 lagrettesmenn, bestående av granner, møtte på Søndre Ballestad som bruges og beboes av kapteinen.
Et svar på rekvisisjonen av sorenskriver Schultz, 15 nov 1727, går ut på at den kan foretas, "nest Jesu Hielp" den 25. nov førstkommende.

Skyld er 8 tønder, 27 tdr havresed, 3 tdr bygsædjord. Engjord til 200 sommerlass høe.

1 Stuehus (5 innrettede Logementer, og et indrettet kiøcken foruden 2 logementer som ikke er aldeles fullført, alt under ett tak, taket forsynet 
   med god teglsten.)
2 lader, 1 laave, 1 hestestald til 6 hester, et stort nymurt fjøshus med 4 omvarf av treverk, alle med godt tegltak forsynt.
2 bygninger begynt og med det ene hus avansered til 8 omværf, og det annet til 5.

Ved almue veien fra Scheen til Porsgrund oppsatt et Stuehuus, med Stue og Cammer, tekt med Hoen, og ved samme et lade og laave hus, 
samt en liden stald og 1 lidet fæhus, alt med Hoen-tag.

Videre en husmannsplass som kalles Christians Eye, som bruges af Joen Olsen og Simen Larsen, som begge til gaardens eier av 
bemelte plass svarer 6 rdr i penger og enhver 2 arbeidsdager. (Kristiansflid).
Dessuten ligger til gaarden skog til gaardens vedlikehold samt til nogen smaa last.
Vurdert: 500 riksdaler.

Dertil 2 1/2 hud jordegods m. bøksel i Nordre Ballestad, og av ham til 2 bønder bortbykslet.
9 tønder sædejord, og foring efter brugerne til 2 hester og 6 kyr, på denne gårdpart.
2 stuehus, en lade og laave samt 2 hestestalder og 2 fæhuus, alle tæcket med Hoen.
Vurdert til 125 rdl.

Eier fra 1743: Barnholdts datter: Presteenka fru Roholt fra Skien f. ca. 1692 bg. i Skien 29/5-1752, 60 aar.
Hun var enke etter presten Lars Roholt i Skien.

Enkefru Roholt bodde her til hun døde i 1752.
Bg. i Skien 29/5-1752: ”Præst Enken Madame Roholt som boede paa Gaarden Ballestad i Gerpen Sogn, begravet her i
Kirken udj mayor Barnholtes sin Faders Mureds begravelse og ringt med alle Klocher og en kort tale af Sognepræsten i
Begravelset i hendes alders 60 aar og der ved.”

I 1747 var det 4 (3) brukere på S. Ballestad: Isak og Lars. Se S. Ballestad(C).
Anders Vetlesen. Fru Roholdt (eier). Se nedenfor.

G.br., leilending
Anders Vetlesen
dpt. 14/9-1721 d. 1774 på Vestsida i Porsgrunn, s.a. Vetle Andersen Semb/Ballestad.
g1g 6/10-1746 m. Inger Hansdatter fra N. Bøle f. sommeren 1726, d.a. Hans Knudsen Bøle.
g2g
i Eidanger 2/8-1757 m. Marthe Pedersdatter.
1. Gunhild dpt. 16/7-1747 bg. 29/7-1747. "
Anders Vetlesens pb. Gunnil 14 dage."
2. Hans Andersen dpt. 11/8-1748 bg. 10/11-1748. "
Anders Vetlesens s. Hans 12 uger."
3. Knud Andersen dpt. 26/10-1749.
4. Margrethe Andersdatter dpt. 23/1-1752.
Br. 1746.

F.f. Anders Vetlesens pb. Gunnil: Vetle Ballestads kone, Anne Lisbeth Vetlesdtr., Hans Folloug, Ole Johannesen, Hans Pedersen.
F.f.
Anders Vetlesens db. Hans: Vetle Ballestads kone, Marthe Vetlesdtr., Hans Folloug, Ole Johannesen, Schaje Christensen.
F.f. Anders Vetlesens db. Knud: Hans Follougs kone, Maren Hansdtr., Vetle Ballestad, Nils Nilsen, Erik Hansen.
F.f.
Anders Vetlesens pb. Margrethe: Torjus Hansens kone, Anne Lisbeth Vetlesdtr., Tolf Hynie, Nils Nilsen, Ole Eriksen.

Denne familien flyttet ut av sognet før 1762.

I 1762 var det 2 brukere:
Gaardens nafn: Ballestad S. Eier: Selveiergods.
1. Mand og kone: Jens Andersen  og Kone. Se S. Ballestad(B).
Andre hosboende: fader Anders Einersen  og Kone.
2. Mand og kone: Gunval Olsen. Se nedenfor.

Major, selveier
Marcus Barnholdt
fra Skien dpt. 8/2-1720, s.a. major Christian Barnholdt.
g. i Gjerpen 16/12-1746 m. Marie Pauline Roholdt, d.a. sogneprest Lars Roholdt.
1. Christiane Augusta Barnholdt dpt. 9/4-1745.

2. Fredrich Christian dpt. 19/10-1747 bg. 13/4-1814.
3. Lars Barnholdt f. 6/5-1750 (døpt i Gjerpen 14/5) g.m. Sara Christensdatter Lund. Se Forvaltergården u. Fossum.
4. Susanne Anne Barnholdt f. 7/2-1753 på Vold i Solum d. 1803 i Porsgrunn som enke, g. i Pors. 23/8-1776 m. tremenning, bomskriver,
    tollbetjent og kjøpmann Niels Rasmussen Dahl.
5. Marcus Barnholdt dpt. 5/4-1755 g. 9/1-1784 m. Antonette Augusta Amalia Smith-Hirtzholm. Se N. Jønnevald.
Br. i 1750.

Oberst Deichman eide i følge tinglyst skjøte av 29/12-1760 hele Søndre Ballestad. Det var trolig forpaktere/leilendinger på
alle brukene på Søndre Ballestad også i tiden etter 1720 og til han begynte å selge gårdparter til bøndene. Det er ikke lett
og bestemme hvilke bruk som ble bebodd av hvem.

G.br., selveier
Gunvald Olsen Ballestad

Br. 1761.

Han er nevnt som selveier og beboer med kone i ekstraskattmanntallet 1762. Det var da to selveier-gårder på søndre
Ballestad.
Det var en Gunvald Olsen som døpte sine barn i Kragerø rundt 1766.

"Gunval Ballestad" ble 1. gang nevnt i Gjerpen kirkebok i aug. 1765, som fadder for Kjell Larsen Ballestads sønn
Abraham.

Se gul ramme nedenfor.

Kilde: Oberhoffrettens Affsigtsbog,  Riksarkivet. (Avskrift: Jan Christensen).
Sak nr 47, år 1771. Torsdagen den 4de Aprilis.

Kield Larsen Ballestad contra Gunvald Olsen Ballestad
Lovens 1te Bogs 14de Capitel og forordningen af 5te November 1723 viiser, at Eed ej af Parterne maa aflegges, førend efter foregaaende Dom, Gunvald Olsen Ballestads uefterrettelige Declaration inden Retten kunde ej hiemle
Dommerne Ret til at antage Eeden uden paa Lovlig Maade og efter Lovlig Omgang ey Liige saalide det som Gunvald Ballestad derefter har forbundet sig til at betale Citantens Fordring, ligesaa liden grund har Sorenskriverenhavt til samme
ved Dom at paalegge ham.

Thi kiendes for Ret:
Laugmandens Dom bør ved Magt at stande, dog saaledes: At Processens Omkostning for alle Retter ophæves og de Sorenskriveren idømte bøder frafaldes. Procurator Germans anførte Salarium billiges med 24 Rdr.


G.br., selveier
Torgrim Gundersen Ballestad
fra Østerholt i Gjerstad dpt. 29/9-1728 bg. 9/7-1793. ”Torgrim Gunderssøn Ballestad 64 3/4 aar.”, s.a. Gunder Torgrimsen Eskeland/Østerholt og Anne Nilsdatter Sunde. Se Gjerstad, hefte IV, s. 478.
g1g i Sannidal 22/6-1755 m. Guro Nilsdatter fra lille Østerholt i Gjerstad dpt. 30/7-1730 d. 1765 i Sannidal. ”Torgrim Skiørsvigs Kone.”, d.a. Nils Knudsen Østerholt og Anne Olsdatter Trydal. Se Gjerstad, hefte IV, s. 462.
Forlovere: "Gunder Skiørsvig og Ole Rinde." Trolovet i Sannidal med attest fra presten i Gjerstad.
g2g i Kragerø 22/6-1766 m. Anne Larsdatter fra Tveit i Gjerstad dpt. 28/2-1734 bg. 12/2-1799. ”Torgrim Ballestads enke Anne Larsdtr., 67 aar.” d.a. Lars Larsen Tveit og Aslaug Olsdatter Trydal. Se Gjerstad, hefte IV, s. 517/518.
Forlovere: "Lars Larsøn Tvedt og Knud Gundersøn Bielkevig i Sannichedahl." Trolovet i Gjerstad krk. 29/12-1765. ”Torgim Gundersøn Siøsvig i Sanikedal.”
1. Gunder dpt. 30/4-1756 i Sannidal.
2. Gunder Torgrimsen dpt. 1/11-1757 i Sannidal kirke. Se nedenfor.
3. Nils dpt. 3/8-1760 i Kragerø kirke d. 1760. ”Torgrim Skiørsvigs Barn”.
Barn i 2. ekteskap:
4. Lars Torgrimsen f. ca. 1766 i Sannidal. Se Ballestad(50).
5. Nils Torgrimsen f. 28/9-1768 på Skjørsvik i Sannidal. Døpt i Sannidal 2/10. Konfirmert 19 år gammel i 1787.
6. Ole Torgrimsen f. 18/8-1770 på Skjørsvik (dpt. 16/12 i Sannidal kirke). Se Ballestad(52).
7. Guro Torgrimsdatter dpt. 12/1-1774 i Gjerpen g.m. Thor Heljesen. Se Ballestad(39).
Br. 1772.

F.f. Torgrim Gundersen og Guro Nielsdatters barn Gunder: Marthe Arudh(?), Graae Gundersd., Just Radkvigen(?) og Niels Gundersen.
F.f. Torgrim Gundersen og Guro Nielsdatters Søn Gunder: Anne Olsd., Groe Gundersd., Hendrich Myren, Knud Gundersen.
F.f. Torgrim Gundersen og Guro Nielsdatters Søn Niels: Anne Olsd., Groe Gundersd., Jørgen Nielsen og Knud Gundersen.
F.f. Torgrim Gundersen og Anne Larsdatter Skørsvigs Nils: Nils Gundersen, Tellef Gundersen, Knud Hendrichsen, Thora Knudsd. og Anne Halvorsdatter.
F.f. Torgrim Gundersen Sckørsvig og Anne Larsdatters Ole: Nils Gundersen, Tellef Gundersen, Knud Hendriksen, Marthe Kittilsd. og Karen Amundsd.
F.f.
Torgrim Ballestads pb. Guroe: Kittil Houens kone, Ingebor Jensdtr., Helje Ballestad, Hans Larsen Ballestad, Lars Hansen.

Torgrim Gundersen var født på Eskeland i Gjerstad. Hans far Gunder Torgrimsen kjøpte i 1738 ca. 1 ½ hud i gården Østerholt. Torgrim vokste opp der. Torgrim var en av 4 brødre som i tiden 1772-1774 kom til Gjerpen.

Deres far Gunder Torgrimsen kjøpte i 1754 tre gårder i Sannidal prestegjeld: Løvdalen som Nils hadde, Bjelkevik som Knud hadde og Skjørsvik som han selv hadde sammen med sønnen Torgrim. Se Skåtøyboka side 466.

Torgrims første kone, Guro og kona til hans bror, Nils Løvdalen, ble gravlagt omtrent samtidig. Det er dessverre
ikke ført dato for begravelser i gamle Sannidal kirkebok, men disse kvinnene står rett under hverandre i
begravelses - registeret.

Andre brødre i Gjerpen:
Nils Gundersen som kjøpte gården vi her har kalt Gulset(B).
Knud Gundersen som kjøpte Gulset(7).
Tellef Gundersen, som bodde på Århus. Se Familie 2 - Århus 1801.
 

19/4/1793          ANNE LARSDATTER              Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 32b.
S.Ballestad    og TORGRIM GUNNARSSEN BALLESTAD      
               - Frivillig skifte -
               Arvinger:
               Barn etter Torgrims to ekteskap:
               1. kull:
                 a. Gunnar Torgrimssen, død, ettelatt seg en datter:
                   
i. Guro Gunnarsdtr. 5 år. Formynder ble bestefaren Jens Anderssen.
               2. kull: (med Anne)
                 b. Lars Torgrimssen, myndig.
                 c. Ole Torgrimssen 23 år.
                 d. Guro (Guraae) Torgrimsdtr. g.m. Thor Helgessen Ballestad.
         "Det var Torgrims og Annes vilje og hensikt å overlate gården
         S.Ballestad til sønnene Lars og Ole, - hver sin halvdel, - mot
         at de sørget skiftevis for foreldrene deres livs tid."
Brt: 1427 - 3 - 6
Net: 1397 - 3 - 6
Jordegods: 2 tn. 8 sett m.b. i gd. søndre Ballestad, verdi 1200 rdl.

Gårdsarbeider, innerst
Gunder Torgrimsen Ballestad
herfra dpt. 1/11-1757 i Sannidal kirke bg. 8/6-1788. ”Gunder Torgrimsen fra Ballestad, blev ihjelslaaet ved at fælde et træe i Skogen 30 aar.”
g. 25/3-1788 m. Guri Jensdatter fra S. Ballestad(B) dpt. 8/3-1760 i Gjerstad d. 23/8-1816 i Ø. Porsgrunn, d.a. Jens Andersen Ballestad fra Gjerstad.
1. Guro Gundersdatter dpt. 8/6-1788.

F.f.
Gunder Torgrimsen Ballestads pb. Guro: Anders Jacobsens kone, Ingebor Jensdtr., Thor Heljesen, Lars Torgrimsen, Ole Torgrimsen.

Siden Gunder var odelsgutten var det han som skulle overta gården, men skjebnen ville det anderledes.
Samme året som han giftet seg, og som deres eneste barn ble født, døde han. Han rakk aldri å overta gården.

Enka Guri Jensdatter og datteren flyttet til Ø. Porsgrunn, sammen med Guris far, enkemann Jens Andersen
og hennes søster Ingeborg Jensdatter. Se folketellingen for Porsgrunn 1801.
Guri Jensdatter ble gravlagt i Østre Porsgrunn i 1816.

I frivillig skifte i 1793 etter Torgrim Gundersen og kona Anne Larsdatter, ble
løpenr. 227b (67/50) utlagt sønnen Lars Torgrimsen. Se Ballestad(50) og
løpenr. 228b (67/52) utlagt sønnen Ole Torgrimsen. Se Ballestad(52).

(C) Gard Strøm.