| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Haukeråsen
Gård nr. 92 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 16.06.2021.
 

Haukeråsen 3 - Skifjellrønningen
Gammelt løpenr. 370c. Siden Norges matrikkel 1889: 92/3.

Utskilt fra Haukeråsen(2) - skog - i 1870.

Beliggende i Skifjell-området. Derfor brukte ofte beboerne navnet Skifjeld.

Landskyld: 2 1/8 skind.

G.br., leilending
Lars Andersen Skifjeld
fra Stubberød dpt. 28/9-1806 d. 30/10-1867 på Skifjell, s.a. Anders Olsen Stubberød. Dødsårsak ifølge kirkeboka: Tarmslyng.
g. 16/9-1830 m. Anne Marie Olsdatter fra Vassbrekka under Grini dpt. 18/3-1804 d. 2/8-1883 i Skien, d.a. Ole Clausen Vassbrekka. Hun døde i Skien, men ble gravlagt i Gjerpen.
Forlovere: Jens H. Ballestad og Isak H. Stensrød.
1. Marthe Kirstine Larsdatter f. 30/6-1831.
2. Andreas Larsen f. 15/10-1834. Se nedenfor.
3. Anne Larsdatter f. 22/3-1839 g.m. Ole Johnsen. Se Familie 25 - V. Borge 1865.
    Flyttet siden til Bratsberggata i Skien.
4. Marie Larsdatter f. 22/10-1841 g. 3/1-1869 m. matros Peder Paulsen fra Skien f. ca. 1845, s.a. Paul Pedersen i Skien. Emigrerte til N. Amerika og brukte familienavnet Paulsen.
    Barn 1. Paul Paulsen (ugift).
    Barn 2. Louis Paulsen.
    Barn 3. Anna Paulsen.
5. Isak Larsen f. 22/5-1845. Se Familie 26 - V. Borge 1865.
6. Elen Larsdatter f. 22/4-1848 d. 17/3-1864 i Skifjell, 16 aar gammel.
Br. i 1835.

F.f. Lars Andersen og Anne Marie Olsdatter Skiefjelds Marthe Kirstine: Hans Stubberøds kone under Ballestad, p. Johanne Andersdatter Stensrød, Isak Hansen Stensrød,
      Jacob Olsen Stubberød, John Olsen Skiefjeld, Olaus Olsen Vassbrekka.
F.f. Lars Andersen Skifjelds Marie: John Olsens kone, Ingeborg Isaksdatter Skifjeld, Johanne Andersdatter u. Meen, Ole Johansen Skifjeld, Lars Larsen Skifjeld, Hans Andersen Stubberød.
F.f. Lars Andersen Skiefield og Anne Maria Olsdatters Elen: Ole Isaksen Steensrød og kone Lisbeth Borgersdt., p. Maren Olsdt. Aasterød, Anders Olsen Aasterød, Hans Andersen Stubberød.


Ellen Maria Knudsdatter
("Uægte"), f. 25/9-1826, "Moder: Pige Anne Maria Olsd. Brækkejordet.
Udlagt Barnefader: Søfarende Knud Christophersen af Arendal." Dette barnet vokste opp her hos sin mor
og stefar og ble siden gift med g.br. og selveier Carl Svendsen Lindhjem i Tanum sogn i Brunlanes pr.gj.
De bodde på Lindhjem i Brunlanes i 1865 med følgende barn:
1. Johan M. Carlsen Lindhjem f. 1851.
2. Caroline E. Carlsdatter f. 1853.
3. Anna Marie Carlsdatter f. 1855.
4. Amalia S. Carlsdatter f. 1863.
Mannen og barna er født i Brunlanes.

Småbruker, skogsarbeider, leilending
Andreas Larsen Skifjeld
(Andreas Skifjeld) herfra f. 15/10-1834 d. ca. 1915, s.a. Lars Andersen Skifjeld.
g1g borgerlig 13/9-1861 m. Laurine Larsdatter fra Kjær(7) f. 29/3-1830 d. 25/6-1870 på Skifjell (fra disenterlistene i KB), d.a. Lars Tygesen Kjær.
g2g borgerlig 13/10-1871 m. enke Gunhild Kirstine Knudsdatter fra Bråten under Borgestad f. 25/11-1835 d. 12/11-1885 i Skien, d.a.
Knud Hansen. Se Familie 11 - Borgestad 1845.
g3g borgerlig 23/10-1886 m. Maren Andrea Albretsen fra Porsgrunn f. 19/11-1845 d. ca. 1921. Se "Arveindkaldelse" av 10/5-1921 (nedenfor).
1. Anne Gurine Andreasdatter (Annie Wanbon) f. 21/7-1861. Emigrerte med sin onkel Gunder Larsen fra Kjær(7) til Scandinavia, Wisconsin i april 1872. Der gift med en Ole Wanbon.
    Bodde i Scandinavia, Wisconsin i mai 1921.
2. Ellen Lovise Andreasdatter (Larsen) f. 9/2-1865 g.m. Andreas M. Hansen. Emigrerte til USA. Bodde i mai 1921 i Waupaca Co., Wisconsin.
3. Lars Larsen (Lars A. Frogner) f. 28/3-1867. Utvandret. Siste kjente bosted: Isla, Ramsey Co., N. Dakota.
Barn i 2. ekteskap:
4. Marie Larsen f. 7/7-1872 på Bråten under Borgestad g.m. Jacob Jackson (J. Jacobsen). Han død før 1921. Hennes adresse 1921: Delaware Avenue 605, Milwaukiee, Wisconsin.
5. Karl Ludvig L
arsen (Carl Larsen Skifjeld) f. 30/5-1875 på Bakken i Skien d. 15/11-1951 g.m. Ingeborg Jacobine fra Skien f. 17/2-1881 d. 14/2-1966. Gravlagt på Nordre gravlund i Skien.
6. Martha Larsen (Marta Skifjeld) f. 30/5-1877 på Bakken i Skien.
7. Inga Karine Larsen (Inga Skifjeld) f. 21/3-1879 på Bakken i Skien.

Andreas meldte seg ut av Statskirken den 24/5-1859 og Laurine den 25/5-1861. De meldte seg inn i Metodistkirken.
Barna er derfor døpt der. Deres kirkebøker er ikke frigitt ennå (G.S. 2021).
Anne Gurine ble registrert vaksinert 8/9-1864 (Gjerpen kirkebok). 

I 1865 bodde Andreas og Larine her med sine to småjenter Anne Gurine og Elen.
Andreas ”hjelper faderen med gaardsbruget ”.

Hans andre kone, Gunhild Kirstine Knudsdatter var enke etter Carl Matheus Trondsen. Se Familie 22 - Borgestad 1865.

I 1875 bodde ikke lenger familien her. De hadde da flyttet først til  Bråten under Borgestad, siden ble de boende på
Bakken i Skien. Han jobbet der som sagmester. Se folketellingen for Skien 1885.
I sitt tredje ekteskap bodde de på Borgestad igjen, hvor han var i fullt arbeide som bjelkehugger. Se folketellinga 1900.
Huset de bodde i hadde gnr/ bnr 74/38.
Under folketellinga for Gjerpen 1910 bodde Andreas og kona, "Andrea Albretsen Skifjeld" på samme sted. De hadde
leid ut deler av huset til en yngre barnefamilie. Se Folketelling 1910.

Det er mye å finne i Panteregisterne. Se nedenfor.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 9, side 259. Digitalarkivet. (Gjelder bolig på festetomt av Borgestad 74/38).
"Skjøde fra Ingeborg Pettersen til Andreas Larsen Skifjeld for kr. 2.200,- og aarlig afgift til Borgestad af kr. 25, dat. 10., thingl. 17. januar 1900."

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 9, side 259. Digitalarkivet. (Gjelder samme som ovenfor. G.S.)
"Fuldmagt fra Andreas Larsen Skifjelds arvinger, Marie Jacobsen, Ellen Hansen, Annie Vanbon (i USA, G.S.) og Lars Frogner
til medarving Carl Skifjeld, til på deres vegne at underskrive skjøte paa denne eiendom, udatert, tinglyst 15/2-1916."

Av siste innføring i panteregisteret ovenfor, får vi greie på hvem av barna som lever og hvem de er gift med. Vi får
dessuten greie på at Andreas Skifjeld er død før 15/2-1916. Ole Trondsen kjøpte deres hus på Borgestad for
kr. 3.250 i oktober 1915. Andreas må derfor være død før det. Problemet er at, siden de tilhørte Metodistkirken,
er de ikke innført i de vanlige kirkebøker, og grava er trolig slettet for lenge siden.

Kilde: Norsk kungjørelsestidende nr. 183, Mandag 4. juli 1921.
"Arveindkaldelse.
Efternævnte Arvinger efter de avdøde Andrea Skifjeld og hendes før avdøde Mand Andreas Larsen Skifjeld, Borgestad i Gjerpen Tinglag,
opfordres herved til inden 6 - seks Maaneder at melde sig for undertegnet Skifteret:
Avdøde Mands Datter Anne, gift med Ole Vanbon, Skandinavia, Wisc. USA.
Do. Do. Ellen gift med Andreas M. Hansen, Waupaca Co., Wisc. USA.
Do's Søn Lars A. Frogner, tidligere adresse: Isla, Ramsey Co., N. Dakota.
Do.'s Datter Marie, Enke efter Jakob Jackson, Delaware Avenue 605, Milwaukee, Wisc., USA.
Av Hustruens Arvinger, Søsterbarnene:
Olga gift med Ole Pedersen. Adr. Grove Hede pr. Sunds, Jylland.
Andrea Lunde, Amerika. Bosted ukjent.
Olaf Lunde, Boston.
Marie Lunde, Minneapolis.
Petter Lunde, Boston.
De 3 sidstes nærmere Adr. likeledes ukjent.
Gjerpen Skifteret, 10. Mai 1921."

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

370c

Haukeraasen

Haukeraas Brug

0 daler - 2 ort - 20 skilling 


G.br., forpakter
Lars Hansen
fra Stubberød f. 19/9-1837 d. 28/10-1920, s.a. Hans Andersen Stubberød.
g1g 28/6-1861 m. Marthe Maria Johannesdatter fra Ødesneltvedt f. 8/11-1835 d. 22/1-1862, d.a. Johan Solvesen. Døde i barselseng på Stubberød.
g2g 11/6-1863 m. Inger Johanne Augensdatter fra Bratsbergkleiva f. 31/10-1843 d. 28/11-1928, d.a. Augen Sørensen. Se Familie 107 - Kleiva 1845.
Br. i 1891.

Lars Hansen Plassen bodde her med sin store familie i 1891.
Se Vosserødklev (Plassen).

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

92

3

370c Haukeraasen Rydningen Haukeraas Brug 0 daler - 2 ort - 5 skilling 1 mark 46 øre


G.br., selveier

Kristian Larsen Skifjeld
fra Vosserødklev (Plassen) f. 10/1-1872 på Stubberød, s.a. Lars Hansen.
g. 27/1-1894 m. Elise Evensdatter fra Meen(15) "Myren" f. 8/3-1870 på Meensmyra, d.a. Even Andersen.
Forlovere: "Smed A. Andersen og g.br. Andreas Ødegaarden."
1. Lars Skifjeld f. 19/4-1895.
2. Eivind Skifjeld (Even Skifjeld) f. 31/12-1896.
3. Magnus Skifjeld f. 7/7-1898.
4. Kristian Erling Skifjeld f. 2/4-1902.
Br. 1895, 1902.

F.f. Martin(!) Larsen Skifjeld og Elise Evensens Lars: Inger Johanne Augensen, Maren Olsen Skifjeld, August Larsen Skifjeld, Hans Hansen Stubberød, faderen.
F.f. Kristian Larsen Skifjelds sønn Eivind: Inger Augensen Stubberød, moderen, faderen, Lars Hansen Pladsen (Vosserødklev).
F.f. Kristian Larsens sønn Kristian Erling på Skifjell: G.br. Andr. Rasmussen Ødegården, hustru Marianne, pige Martha Larsdatter  Plassen og moderen.

"Skjøte fra Haukeraas Brugs eiere til Kristian Larsen for kr. 13.000 kr., og med forbehold af ret til færdselsvei for tømmer- og veddrift, samt
opdæmming af Storbroken, dat. 1. febr., tingl. 16. sept. 1895."


Da Elise og Kristian giftet seg (blant dissentere i Gjerpen kirkebok), var det nevnt at Kristian
var Metodist og at Elise tilhørte det Evangeliske Lutherske kirkesamfunn.
Under folketellingen 1900 tilhørte de alle Statskirken. Alle barna er døpt i Statskirken.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

92

3

Haukeraasen

Rydningen Karl M. Olsen 1 mark 46 øre


Se folketellingen 1900.

Kilde: Tinglysingsprotokoll for Gjerpen sorenskriveri.
"Skjøte fra Kristian L. Skifjeld til Karl M. Olsen for kr. 5.000.-, dat. 29. juni, tingl. 30. juli 1904."


G.br., selveier
Karl Martinius Olsen fra Solum f. 12/12-1862 på Slotta, s.a. Ole Borgersen og Andrea Kittilsdatter.
g. i Solum 2/10-1884 m. Maren Petrea Halvorsdatter fra Solum f. 12/8-1855 på Rustekås, d.a. gaardmand Halvor Pedersen og Andrea Abrahamsdatter.
1. Halvarda Andrea Olsen f. 26/7-1885 i Solum.
2. Halvor Olaus Karlsen f. 1/8-1887.
Løberg(33) "Fjeldstad". Flytta senere til Brevik.
3. Arnt Karlsen Skifjeld (Arnt Skifjeld) f. 15/6-1889 i Solum. Tømmerhogger her i 1910. Se Kåsa under Skifjell.
4. Olalia Olsen Skifjeld f. 25/9-1892 i Solum.
5. Amalie Olsen Skifjeld f. 1/5-1899 i Gjerpen.
Br. 1904.

Takk til Leif Hansen, Porsgrunn bibliotek.

Se folketellingen 1910.

Kilde: Tinglysingsprotokoll for Gjerpen sorenskriveri.
"Skjøte fra Karl M. Olsen Skifjeld til sønnen Arnt Karlsen Skifjeld for kr. 6.000.-, dat. 4., tinglyst 13. november 1918."

Arnt Karlsen Skifjeld (Arnt Skifjeld) herfra f. 15/6-1889 i Solum.
Eier 1918.
Se Kåsa under Skifjell.

Kilde: Tinglysingsprotokoll for Gjerpen sorenskriveri.
"Skjøte fra Arnt K. Skifjeld til Karl O. Skoglund for kr. 12.500, hvorav for løsøre kr. 500, dat. 27/10-1925, tingl. 31/10-1925."

Skogsarbeider, selveier
Karl O. Skoglund
fra Herre i Bamble f. 1/3-1884 d. 19/10-1936, s.a. fabrikkarb. Ole Eriksen.
g. i Herre kirke 21/4-1910 m. enke Kirsten Andrea Johnsdatter fra Stokke i Bamble f. 17/10-1877 d. 8/9-1929, d.a. g.br. John Jensen.
Forlovere: "Erik Olsen Skovlund, Fabrikarbeider Aavaldsen."
1. Olaf Skoglund f. 11/12-1910 på Herrejordet i Bamble.
2. Jens Skoglund f. ?
3. Joakim Skoglund f. 20/7-1914 på Siljanbukta i Bamble. Konfirmert i Gjerpen 2/10-1927.
4. Datter som er bosatt på Borgestad.
Br. 1925
.

Kirsten Andrea var i 1900 gift med arbeider Halvor Anundsen Bamle og bodde på Berg i Bamble.
De fikk tvillinger den 11/9-1900: Edvin Joakim og Kristen Johan som døde kort tid etter fødselen.

Denne familien bodde i 1910 på Lilleherre/ Herrejordet i Bamble. De flyttet senere til Porsgrunn da
Skoglund fikk arbeide ved Norsk Hydro. De er gravlagt på Borgestad.

Kilde: Tinglysingsprotokoll for Gjerpen sorenskriveri.
"Skylldelingsforretning avholdt 16/5-1931, tingl. 15/6-1931, hvorved til eieren Karl Skoglund er utskilt "Knatten" av skyld 0 mark 01 øre."
"Skjøte fra Karl Skoglund, enkemann, til Aslak Vaarbu for kr. 8.500, med forbehold fra kjøperen og efterfølgende eiere av forkjøpsrett til
bnr. 22, dat. 20/5-1931, tingl. 15/6-1931."

Selveier
Aslak Vaarbu.
Eier 1925.

"Erklæring om at dette bnr er solgt ved tvangsauksjon og antagelsen av budet stadfestet dat. 3/12-1934, tingl. 10/12-1934."

Peder Pedersen og Olaf Gurholt f. 13/12-1888.
Eiere 1935.

"Erklæring fra Peder Pedersen og Olaf Gurholt ang. drift og beboelse av dette bruksnummer og bnr 22 i anledning deres erhvervelse av
dette bruk, dat. 28/8-1935, tingl. 6/9-1935."
"Skjøte fra Peder Pedersen f. 21/9-1873 til Olaf Gurholt f. 13/12-1888 for kr. 2000.- på førstnevntes halvpart av dette bruk, dat. 16/8-1937, tingl. 22/9-1937."

"Skjøte fra Olaf Gurholt til Harald Kåsa f. 13/11-1898, for kr. 7.500.-, dat. 14/9-1937, tingl. 9/10-1937."

Harald Kåsa f. 13/11-1898.
Eier 1937.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

92 3 Haukeåsen - Rydningen Harald Kaasa 1 mark 42 øre


Harald Kåsa solgte bruket i 1961 til Porsgrunn kommune.

Bnr 8 under Nygård, ble utskilt herfra i 1873.
Bnr 22 utskilt herfra i 1931.
Bnr 24 utskilt herfra i 1941.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.