ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Buer
Gård nr. 71 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 21.08.2020Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.


Gamle Buer
Opprinnelig landskyld: 2 huder.

Matrikkelgården Buer grenser i nord til Meen, til Leirkup (Lid-myra) i øst, til Riis i syd, og mot Åkre i vest.

Gården ble trolig ryddet i gammelnorsk tid (1000-1350).

Oluf Rygh.
Buer kommer av det gammelnorske ordet Bu
ðir, som betyr boder (buer).

Ingen skog. Heller ingen seter. Ingen kjente oldtidsfunn.

Fra skattematrikkelen 1647:
Meen besiddes aff lensmanden Simen Simensen, frj for schat. Schylder aarligen 10 huder, som hand och sine medarffuinger och sødschinde
eir med bøxell, med en wnderligende ødegaardt kaldes Buer. Bunden bygger.”


Buer ble i 1647 kalt ødegård under Meen og var, hvertfall fra begynnelsen av 1600-tallet, eid og brukt av de samme eiere
som hovedbølet av Meen.

Tidlige eiere.
I 1647 var det Simen Simensen Meen med søsken og medarvinger som stod som eiere. Borger i Skien,
Zacharias Simensen
fra Meen (d. ca. 1672) fra før 1670. Hans enke Kirsti i 1672 og 1679. Lauritz Jacobsen Lij
og Solve Olsen Meen var eiere i 1680.

Bonde, leilending
Gunder (Olsen?) Buer
f. ca. 1621 bg. 18/3-1694. ”Gunder Buer 72 ½ aar gml. fj. (fattig jord)”
g.m. Anne Halvorsdatter f. ca. 1644 bg. 26/4-1696. ”Anne Halvorsd. Gunder Buers Enke, 52 aar.”
1. ?Tone Gundersdatter g1g m. Ole Sølieje g2g m. Hans Kolbjørnsen.
2. Karen Gundersdatter. Se nedenfor.
3. Ole Gundersen f. ca. 1680. Se Langerød(B).
4. Erik Gundersen dpt. 27/8-1682. Se Rønningen u. Kjølnes.
5. Amund Gundersen dpt. 12/4-1685 g.m. Kirsten Trulsdatter. Se S. Lundsåsen.
Br. ca. 1680.

dbt. 27/8-1682. Gunder Buers Søn Erik.
dbt. 12/4-1685. Gunder Buers Søn Amun.

Barnedåp i Gjerpen 20/7-1692:
”Anders Børgersen Soldat fra Siljan hans frillebarn avlet med Karen Gundersd. Buer, Anders,” (bg. 3/12-1692.)
Faddere: ”Waldemar Stub, Solve Meen, Kirsten Riis, Berte Nilsdatter Buer, Sessel Clausd. Ballestad.”

Buer ble delt i 2 like deler, hver på 1 hud i ca. 1695.
Kun den ene delen var bebygd.

Solve Olsen Meen og medarvinger var eiere av 1 hud i Buer fra ca. 1687. Se Meen(B).

Kjøpmann, høker, skipsreder i Porsgrunn, selveier
Gunder Solvesen Buer
fra Meen(B) f. ca. 1672  bg. 21/11-1740, s.a. Solve Olsen Meen.
g1g 26/8-1693 m. Guri Tollefsdatter fra Søli øvre(A) f. ca. 1673 bg. 28/9-1697, d.a. Tollef Amunsen Søli.
g2g i Eidanger 23/4-1699 (trolovet i Siljan) m. enke Rønnaug Svendsdatter f. ca. 1670 bg. 18/6-1709. ”Gunder Buers qvinde Rønnef fra Aasebachen 39 aar. - døde i barselseng.”
g3g m. Anna Jacobsdatter f. ca. 1681 bg. 10/12-1711. ”Gunder Buers qvinde Anna Jacobsdatter fra Osebachen, 30 aar. Døde i barselseng uforløst.”
g4g i Solum 17/1-1715 m. enke Anna Jensdatter Hals f. ca. 1664 bg. 22/12-1728, enke etter veier og måler Ludvig Blydt som eide gården Knardal i Solum.
Forlovere: "Captein Usler og Jens Claussøn."
g5g i Porsgrunn 31/3-1729 m. Mariken Hansdatter f. ca. 1688 bg. 16/11-1745.
1. Hans Gundersen Buer dpt. 13/5-1694 g. i V. Porsgrunn 30/3-1719 m. Anne Cathrine Nilsdatter Vadum.
    Barn 1. Gunder Hansen Buer dpt. 7/2-1724 i Gjerpen.
    Barn 2. Nils Hansen Buer dpt. 4/11-1725 i Gjerpen. Se Løkenberg.
2. Zacharias bg. 14/8-1695. ”Gunder Solves Buers Barn, Zacharias, hiemmedøbt 2 1/2 dag g.”
3. Tore bg. 2/6-1696. ”Gunder Solvesen Buers hiemmedøbte barn strax dødd, hedte Tore.”
4. Tore Gundersdatter dpt. 13/5-1697 bg. 5/4-1728. "Niels Hafsunds enche Tore, 30 aar 10 maaneder." g. i Gjerpen 25/5-1717 m. Nils Nilsen Hafsund bg. 24/5-1726.
    "Niels Hafsund fra Osebachen, 34 aar." Bodde på Osebakken.
    Barn 1. Ludvig Bluth dpt. 2/7-1717 bg. 1/10-1717. "Niels Nielsøns søn Ludvig Bluth fra Osebachen, 13 uger."
    Barn 2. Anne Marie Nilsdatter dpt. 2/7-1718 g. i V. Porsgrunn 21/4-1739 m. Hans Engebretsen Bratsberg fra Bratsberg(1).
    Barn 3. Nils dpt. 9/2-1727 bg. 2/6-1734. "Niels Nielsøn Hafsund 7 aar 4 maaneder."
Barn i 2. ekteskap:
5. Nils dpt. 1/1-1700 bg. 18/2-1700. ”Gunder Buers søn Nils 6 uger 3 dage.”
6. Guri Gundersdatter dpt. 30/10-1701 bg. 6/5-1790 g1g V. Porsgrunn 7/3-1720 m. skipper Jens Jensen Kiil fra Osebakken g2g i V. Porsgrunn m. skipper Ole Nilsen Windholmen.
7. Nils dpt. 15/4-1703 bg. 27/2-1704. ”Gunder Buers Søn Nils fra Aasebachen 1/2 aar 4 maaneder.”
8. Maria Gundersdatter dpt. 1/1-1705 bg. 10/11-1789 g1g m. Søren Sparre g2g m. Anders Jestsen. Bodde på Orekåsa i Solum.
9. Nils dpt. 31/8-1707 bg. 11/2-1708. ”Gunder Buers søn Nils 23 uger.”
10. Malene dpt. 9/6-1709 bg. 22/10-1710. ”Gunder Buers datter Malene 1 aar 12 uger gl.”
Barn i 5. ekteskap:
11. Anna Lisbeth Gundersdatter dpt.  23/1-1730 i Solum g. i Solum 7/3-1747 m. Hans Jacob Bomhoff. (Viet av presten hjemme i huset i V. Porsgr.).
12. Inger Gundersdatter dpt. 22/10-1731 bg. 12/10-1807 g. i Solum 16/1-1748 m. Lars Jensen Forbech. Forlovere: Gregers Jensen og Nils Gundersen
Eier ca. 1693.

F.f. Gunder Solvessen Buers søn Hans: Nils Sande, Jacob Ballestad, Daniel Houen, Ingeri Meen, Lisbeth Bøle, Karen Solvesdatter Meen.
F.f. Gunder Buers datter Tore: Nils Sande, Gunder Clausen Enggraf, Solve Meens quinde Inger, Tollef Sølis quinde Gunhild, Solve Meens datter Karen.
F.f. Gunder Buers søn Nils: Solve Men, Ole Lauritzen Li, Solve Mens søn Isak, Maren Bradsbierg, Else Borge.
F.f. Gunder Buers i Porsgrunds datter Gurj: Solve Meen, Isakh Meen, Fendrich Uslers hustru, Oluf Westbories qvinde Else, Erik Anderssens datter i Porsgr: Kirstine.
F.f. Gunder Buers Søn Nils: Solve Meen, Tolluf Sølj,
Anders Halvorssen Aasebachen, Leutn Uslers Kieriste Barbara, Isak Meens qvinde Gunnild.
F.f. Gunder Buers datter Maria fra Aasebachen: Ole Lj i Scheen, Isak Meen, Solve Meens qvinde Inger og datter Maren.
F.f. Gunder Buers søn Nils: Ole Lj, Isak Meen, Aslak Tofte, Ole Lies qvinde Karen i Scheen, Anund Enggrafs qvinde Martha.
F.f. Gunder Buers barn Malene fra Osebachen: Ole Lj, Aslak Tofte,Ole Ljs qvinde alle fra Scheen, Jon Sannes qvinde Maren, Martha Meen.
F.f. Gunder Buers Anne Lisbeth: Hattun, Jens Kiill, Niels Aall, Mons: Prot?, Abraham Aafos, Guri Kiills, Margrete Hedding.

Gunder Solvesens andre kone, Rønnaug Svendsdatter, var enke etter Nils Tollefsen på Tormodsrød i Siljan. Hans
bror, Jacob Tollefsen, bodde på Søndre Løberg.

22/3/1699      GURI TOLLEFSDATTER   Bamble Skifteprot. nr. 2 side 122b.
Buer           Arvinger: Enkem. Gunnar Solvessøn og barna:
               1. Hans Gunnarssøn,
               2. Tore Gunnarsdtr.
Formynder: Faren. Barnas morfar Tollef Anundssøn Søllen (Søli) var tilstede ved skiftet.
Brt: 286 - 0 - 16.
Net: 276 - 0 - 16.

Gunder Solvesen Buer flyttet trolig fra Buer til Storgata 181 på Osebakken i sitt andre ekteskap. Han ble en stor handelsmann og eide flere bygårder i Porsgrunn. Det var særlig på vestsiden han kjøpte mange eiendommer og hvor han bodde lengst. Han ble kalt ”Matadoren af Porsgrund” og var i sin tid en av Porsgrunns rikeste menn.

Kilde: Manntallet for vestre Porsgrunn 1712: ”Enckemand, 4 børn, 1 tienstpige. Gunder Solvesøn Beboer Eiende gaard sampt part udj lidet Jordegods, Bruger Kornvare og deslige. Sampt laste handling, tillige Huus næring. Wærger for egne og Stifbørns midler 736 3/4 rd. ” 


Eiere.
Peder Ingebretsen Bratsberg
fra ca. 1740 (se Bratsberg), Jon Hansen Meen, på ”Buer” under Meen, fra midt
på 1770-tallet. Han kjøpte ytterligere 4 skinn i 1785. Ole Rasmussen Buer, gift med enka, overtok samme eien-
dom i 1798.

Bonde
, leilending
Christen Torgrimsen Buer f. ca. 1725 bg. 4/2-1776. ”Christen Torgrimsen 51 aar.“
g. 4/9-1765 m. Karen Sørensdatter fra Riis(13) dpt. 19/10-1738, d.a. Søren Vernersen Riis.
1. Anne Christensdatter dpt. 2/3-1766.
2. Live Christensdatter dpt. 13/11-1768 g. i Gjerpen 22/11-1792 m. Christen Nilsen. Bodde i Ø. Porsgrunn i 1801. Se Eidangerslekt.
3. Søren Christensen dpt. 7/4-1771.
4. Tollef Christensen dpt. 5/3-1775.
Bruker ca. 1768.

F.f. Christen Torgrimsens pb. Anne: Halvor Meens kone, Live Sørensdatter, Hans Sørensen, Sivert Sørensen.
F.f. Christen Torgrimsen fra Buers pb. Live: Sivert Sørensens kone, Kirsten Sørensdatter, Halvor Meen, Hans Sørensen, Tollef Sørensen.
F.f.
Christen Torgrimsens db. Søren fra Buer: Kisten Hansdatter, Kisten Sørensdtr., Hans Sølie, Hans Sørensen, Tollef Sørensen.
F.f. Christen Torgrimsens db. Tollef fra Buer: Lars Sannis kone, Live Sørensdtr, Hans Sølie, Anders Sørensen.

En større del av Buer (1 hud 4 skinn) ble i 1775 sammenføyd med en nyutskilt part av Meen. Se Meen(28), som også
fikk navnet Buer. Resten av dette Buer var 3 småbruk med en landskyld på tilsammen 8 skind (kalveskinn).

Se heretter Buer(1), Buer(2) og Buer(3).


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no