| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |  


Falkum
Gård nr. 3 i Gjerpen kommune. En større del ble overført til Skien kommune i 1917. Resten i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
                      

Oppdatert 07.07.2017


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Falkum søndre
Landskyld: 8 huder i 1624.

Eiere
2 huder i søndre Falkum tilhørte St. Oluffs Kloster i Tunsberg også kalt Tunsberg prosti.
6 skinn (1/2 hud) var i Gjerpens prostis eie.
3 huder 8 skinn og samtidig bygselsretten til alle 8 hudene i S. Falkum var i 1624 eid av Jørgen Jørgensen Traak i Bamble.

Patronymet til Jørgen Traak stammer fra Statsarkivet på Kongsberg, Bratsberg amts arkiv, pk. 361. Dokument datert
Linnerygg stevnestue i Bamble den 8. mars 1615, hvor Jørgen Traak signerer med "Jørgen Jørgenss. Egen handt."
(Takk til Per Reidar Christiansen!).

Jørgen Jørgensen Traaks part ble overtatt av:
Rådmann i Skien i 1591, Lauritz Jørgensen (trolig bror til Jørgen Traak i Bamble) d. 1615/16.
Eier i 1610 og 1614. Enka fra 1616.

Enke etter Claus Niemand (Rostocker).
"Marren Claus Rostockers" er nevnt i odelsjordeboken for 1624.
Hennes odelsgods var på 1 hud og 9 skinn i S. Falkum. Se N. Brekke.


Hennes navn var Maren Jørgensdatter. Hun har tidligere blitt påstått å være datter av Jørgen von Ansbach.
Det kan antas, etter eier-rekkefølgen å dømme, at hun kan ha vært søster til Jørgen Jørgensen Traak i Bamble
og dessuten søster til Lauritz Jørgensen ovenfor.
Maren Jørgensdatter "Rostockers" var mor til Claus Clausen, hvis enke, Sarka Gjertsdatter overtok S. Falkum.
Hermed kan vi altså stryke Maren Jørgensdatter som datter av Jørgen von Ansbach.

Enke Sarka Gjertsdatter var enke etter Claus Clausen (Niemand). Se N. Brekke.
Hun ble g2g med
rådmann Peder Jensen i Skien, død ca. 1640. De var gift i 1633.
Enka var eier i 1640 og 1643.

Enka Sarka Gjertsdatter ble g3g med Jacob Jacobsen. Se nedenfor.

Skiensborger
Jacob Jacobsen

g. ca. 1644 m. enke Sarka Gjertsdatter. Se ovenfor.
Eier fra ca. 1644 (gjennom sin hustru).

Fra skattematrikkelen 1647:
”Synndre Falchum som Jacob Jacobsen bruger, schylder 7 huder. Deraff eir hand selff 3 huder med bøxell,
till St. Olluffs closter i Tynsberg leen 2 huder, Jørgen Clausen(s) arffuinger i Scheen 1 1/2 hudt, och Gierpen proustj 1/2 hudt.
Er lagt for 1 fuldt och 1/4 gaardt schat, penge 7 1/2 dr. Jacob Jacobsen i Scheen bygger.”


Skiensborgeren Zacharias Simensen fra ca. 1660. Trolig av Meen-slekten.

Fra Jordeboken av 1661:
Syndre Falchum, Zacharias Simensen bruger, schylder 8 huder. Eiger selff med bøxel 3 1/2 hud 4 schind.
Thill Gierpen proustj ½ hud. Johan Busch i Scheen 1 1/2 hud och 2 schind och thill St. Olluffs Closter i
Thønsberig 2 huder. Schall vere med Scharp giord och ingen herlighed.

Rådmann i Skien Hans Ifversen var eier og bruker av avlsgården S. Falkum i 1664.
Han bodde også her en tid, siden han er nevnt som oppsitter.

S. Falkum (”Falckom”) i 1664 (sogneprestens manntall): Landskyld: 8 huder, oppsitter: ”Hans Ifversen, raadmand udi Schieen.”
I fogdens manntall av 1666 ble det kun nevnt at gården "bruges af Borgerskabet".


Rådmann i Skien David Davidsen fra ca. 1670. Han kjøpte siden også de 6 hudene som tilhørte
Gjerpen prostigods. Han brukte nok S. Falkum som avlsgård. Se også N. Falkum.

Skattematrikkelen 1670/1671:
S. Falchum. Dawid bruger, schatter 8 huder. Ehr efter medfølgende Schriffuers af  6 Skinds besijtter .....afsat paa 4 huder medselff
ehr ejende 3 huder 9 skind med bøxel och Gierpens Prostij 3 Skind. Giffuer Schat 8 Rdl.

 

Kilde: Fogderegnskaper. Taksering av Sø. Falkum til 4 huder. 24 juli 1672. (Avskrift: J.Christensen).
Fogden tilkjennegav at her er ført til mangel av S. Falkum = 4 huder.
Krevd av Kirsten sal. David Davidsen.
"Ingen skov, til ringeste trelast, ikke engang til fornøden gjerdefang og brenneved. Ingen udrast eller seter til feet om sommeren. Intet fiskeri eller herlighed. Inden gjerde mest myr og annen udyktig jord. Alt dette atter befaret, og bekreftes i alle måter. Dessuten har jordfall og fiere år etter år siden tatt overhånd p.g.a Falkumelvens storhet, særlig vår og høst til gårdens største ruin og skade, og dagligen derved avtages..... Høyst 4 huder."


Besiktigelsen ga også opplysning om eierne:
"Ærlig, ærbar og velform. Mand David Davidsen i Skien = 3 huder 10 skinn
Herr obrist Brockenhuus = 2 huder
Gierpen prosti = 1/2 hud
Herr Claus i Drangedal = 1 hud 8 skinn."

Etter nedsettelse av skylda til 4 huder, forholdt eierskapet seg slik:
Bøkselmannen (Davidsen) = 1 hud 11 sk med bøksel over all gården som tilforn.
Brockenhuus = 1 hud årlig landskyld
Provstiet = 3 skinn årlig landskyld
Herr Claus = 10 skinn
Tilsammen 4 huder.

David Davidsens enke Kirsten Jensdatter og arvingene fra 1682.

I skiftet etter avg. Hannibal Jessen, forrige sogneprest i Skien og religions-prost over Nedre Telemark og Bamble, dat 6 aug 1695, finnes under opplistingen av jordegods 2 pladser (u. S. Falkum): 
Den første på vestsiden av Lundebekken kjøpt fra Søndre Falkum iflg kjøpebrev 18 des 1683.
Den andre, nest hos, med bevillingsbrev av hr. David Davidsen til
Christen Carlsøn til oprødning, samt dennes avståelse, 1 mars 1690. (Avskrift: Jan Christensen).

Neste eier: Accessor Ryssel ca. 1700.

Søndre og nordre Falkum utredet 1 soldat til Bamble kompani i tiden 1696-1701. Det var "Aslach Mogensøn
Falchum". Han kan ha vært i tjeneste på Falkum på denne tiden.

Kilde: Overhoffrettens Avsigtsprotokoll. Sak nr 36, år 1703. (Avskrift: Jan Christensen).
"1703 Udi den Sag Imellem Petter Ryssel paa den eene Side oc David Jockim paa den anden Siide ere Saaledis den 19 April 1703 dømbt oc afsagt.
David Jockim lader selv tillige med sin Moder Kiersten Jensdatter pantsette til Assessor Halvor Borse den omtvistede gaard Falkum med des meere gods for 1470 Rd som skulde betalis til tvende terminer oc hvis samme termiiner ei blev holden, skulde Assessor Borse have magt uden viidere Søgning att selge samme gods oc pant paa offentlig Auction, da nu terminerne var forfalden oc de ei indfant sig med betalingen blev godset udi David Jockims eegen overværelse den 15 Jun. 1696 effter at dette tvende gange var avslagen, til Frantz Collier som høyst bydende solt for 1280 Rbdl. Efter skiødet af den 22 jun. 1696 med de vilkor, at det skulle staae hannem oc hans Moder til løsning udi toe aar. Da de toe aar vare forbi, befundis David Jockim iche at være kommen med penge at indløse godset, oc i hvor vell David Jockim vill siden .......... for at hans odels-løsnings Rett dertill, saa kand sligt iche Gielde mod Sjau Aars forskrivelse oc offentlig Auction. Hvorfore oc hans proclama af den 27 Jul 1698 som er først forkyndt den 22 Jun. 1701 paa Søndre Falkum ei for noget gyldigt eere at ansee.
Efter Frantz Colliers død ere dette gods deelt mellem børnene oc Enken, som Pitter Ryssel nu haver til Egte. Oc som bem: Ryssel vil tage gaarden til brugs, lader hand ved tvende vidner både for jueld David Jockim gaarden opsife, saa oc dagen for faredag det samme erindre, dette uagtet lader dog David Jockim gaarden pløye oc tilsaae, hvorudi over Pitter Ryssel motte søge hannem ved Retten for Sorenskriveren Peder Pedersen, som dømmer David Jockim fra gaarden oc allene at være forbrudt. Ti kand den indstefnte Laugtingsdom ei befaldis, mens Sorenskiverens Dom herved stadfestis udi omkostning for aarsagende process befaler David Jockim til Petter Ryssel tiiden oc fiire Rbd at ud Redis inden sex Uger affter denne dombs lovlige forkyndelse effter adfærd effter Laugen."
Videre eiere: 
Fogden Joachim Schweder fra 1725. Se S. Brekke.
Krigskommissær Joachim Heim fra 1730. 
Borgermester Bredahl fra 1736.

Først i 1747 ble S. Falkum bebodd av selveiende bønder.

Landskyld i 1763: 4 huder. 
Nedsettelsen fra 8 til 4 huder framkommer av takseringsdokumentet ovenfor.

G.br., selveier
Abraham Nilsen Falchum fra Svenum i Sannidal dpt. 14/3-1716 i Sannidal bg. 13/11-1762. ”Abraham Falchum 47 aar.”, s.a. Niels Pedersen Svenum.
g. i Solum 13/7-1744 m. Ingeborg Halvorsdatter fra V. Gisholt i Kilebygda dpt. 16/9-1714 i Solum bg. 10/11-1781. ”Abraham Falchums enke 67 aar.”, d.a. Halvor Larsen Gisholt.
1. Ole Abrahamsen dpt. 19/4-1745 i Solum. Overtok bruket.
2. Karen Abrahamsdatter dpt. 12/4-1747 g.m. Halvor Olsen. Se Bø(2) i Luksefjell.
3. Nils Abrahamsen dpt. 19/7-1750. Se Skogsrød og Follaug(2).
4. Jørgen Abrahamsen dpt. 1/4-1753. Se Familie 2 - Falkum 1801.
-  bg. 19/10-1755. ”Abraham Falchums dødf. dtr.”
5. Ingebor dpt. 16/10-1757 bg. 30/10-1757. ”Abraham Falchums d. Ingebor 14 dage.”
6. Knud dpt. 11/11-1759 bg. 11/2-1764. ”Abraham Falchums s. Knud 4 1/4 aar.”
Br. 1747.

F.f. Abraham Falchums pb. Karen: Hans Falchums kone, Kirsten Thomesdtr., Søren Falchum, Johannes Rejersen, Hans Amundssen.
F.f. Abraham Falchums db. Nils: Ole Bechmans kone, Karen Christensdtr., Lars Garver, Hans Thorsen, Lars Olsen.
F.f. Abraham Falchums db. Jørgen: Hans Strømdals kone, Inger Isaksdatter, Christen Mælum, Rejer Johannesen, Ouen Rasmusen.
F.f. Abraham Falchums pb. Ingebor: Jacob Nærums kone, Karen Hansdatter, Johannes Rejersen, Realf Johannisen, Søren Hansen.
F.f. Abraham Falchums db. Knud: Jørgen Lollichs kone, Berthe Larsdatter, Ole Bechman, Halvor Huustvet, Isak Halvorsen.
Abraham og Ingeborg bodde på V. Gisholt i Kilebygda før de kjøpte S. Falkum. Abraham Falchum var bror til 
lensmannen i Drangedal, Jon Nilsen på Ytre Vefald. 
3/12/1763   ABRAHAM NIELSSEN FALKUM    Bamble Skifteprot. nr. 6b, s. 346a.
S.Falkum    Arvinger:               
        Enka Ingeborg Halvorsdatter og barna:
        1. Ole Abrahamssen  18 år
        2. Nils Abrahamssen  12 ”
        3. Jørgen Abrahamssen 10 ”
        4. Knut Abrahamssen  3 ”
        5. Karen Abrahamsdtr. 16 ”
Formynder: farbroren lensm. Jon Vefald (ytre) for Ole.
   ----”----: ----”---- Stener Nielssen, Ougen i Eidanger for Nils og Jørgen.
   ----”----: enka med hennes laugverge hr. prokurator Weier for Knut og Karen.
Brt: 1649 - 3 - 8
Net: 106 - 3 - 8
Jordegods: 4 huder m.b. og herl. i søndre Falkum. Det var mye bråk her og sk. retten var samlet igjen 1.10.1764.
Enka Ingeborg Halvorsdatter eide S. Falkum fra 1762 til sønnen Ole overtok i 1781.
G.br., selveier
Ole Abrahamsen Falchum herfra dpt. 19/4-1745 i Solum d. 21/10-1801. ”Ole Abrahamssøn Falchum, anm. at være 57 aar.”, s.a. Abraham Nilsen Falchum. 
g. 2/11-1768 m. Marthe Gundersdatter fra S. Holm(7) dpt. 5/7-1750 d. 27/3-1816, d.a. Gunder Tolfsen Holm. 
1. Karen dpt. 5/6-1770 bg. 17/6-1770. ”Ole Falchums d. Karen 3 uger.”
2. Abraham dpt. 26/1-1772 bg. 30/1-1773. ”Ole Falchums s. Abraham 1 aar.”
3. Karen Margrethe Olsdatter dpt. 31/10-1773 g.m. Jon Thorsen Enggrav. Se Familie 47 - Kleiva 1845. 
4. Abraham Olsen dpt. 17/9-1775. Se Familie 6b - S. Brekke.
5. Ingeborg Olsdatter dpt. 26/12-1777. 
6. Nils Olsen dpt. 7/11-1779. Skrev seg for Nils Olsen Berg etter sin første kone. Se Kolkinnmyr(2) under Follaug.	
7. Halvor dpt. 3/3-1782 bg. 5/7-1794. ”Ole Abrahamssøns S. Falchums db. Halvor 12 1/3 aar.”
8. Ole Olsen dpt. 2/5-1784. 
9. Christian Olsen dpt. 21/5-1786. 
10. Marthe Margrethe Olsdatter dpt. 21/9-1788.
Br. 1781.

F.f. Ole Falchums pb. Karen: Hans Abrahamsens kone, Anne Kistine Hansdtr., Gunder Holm, Halvor Olsen, Jacob Riising, Nils Abrahamsen.
F.f. Ole Falchums db. Abraham: Abraham Falchums frue, Anne Gundersdtr., Gunder Holm, Nils og Anders Christians sønner.
F.f. Ole Falchums pb. Karen Margrethe: Abraham Falchums enke, Anne Gundersdtr., Søren Falchum, Peder Hansen, Anders Christiansen.
F.f. Ole Falchums db. Abraham: Gunder Holms kone, Karen Christensdatter, Nils Falchum, Isak Abrahamsen, Nils Christiansen.
F.f. Ole Falchums pb. Ingebor: Abraham Falchums enke, Jørgen Falchums kone, Nils Limie, Nils Schougserøe, Nils Gundersen.
F.f. Ole Falchums db. Nils: Nils Limies kone, Anne Mathisdatter, Nils Limie, Peder Falchum, Nils Gundersen.
F.f. Ole Falchums db. Halvor: Nils Gundersen Holms kone, Inger Gundersdtr., Nils Schougserøe, Jacob Riising, Nils Gundersen.
F.f. Ole Falchums db. Ole: Nils Schougserøes kone, Inger Gundersdtr., Jacob Riising, Nils Gundersen, Jens Johannisen.
F.f. Ole Falchums db. Christian: Anne Mathisdtr., Inger Gundersdtr., Jacob Riising, Nils Schougserøe, Abraham Sneltvet.
F.f. Ole Falchums pb. Marthe Margrethe: Abraham Sneltvets kone, Inger Gundersdtr., Peder Falchum, Jens Johannisen, Abraham Monsen.
Ole Falchum solgte unna mye av jorda her etter han overtok. Han og familien flyttet til et hus 
under S. Brekke før 1801. Se Familie 6a - S. Brekke.
Han ble i samme folketelling notert som ”Jordløs Huusmand”. Det betyr at han leide hus.

Kilde: Pantebok: 1 mai 1792.
"Skjøte fra Mathias Hansen Falkum
(fra N. Falkum(B) til Blom på 2 skind i S. Falkum for 399 riksdaler 48 skilling."

Gammle løpenr. 24, 25a, 25b.
Se heretter: Falkum(1), Falkum(2), Falkum(3).
 

 (C) Gard Strøm.