| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Hoppestad
Gård nr. 12 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 07.11.2014Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Hoppestad nedre
Klostergods. Bygningsskatten 1593 av Nedre Hoppestad: 60 skilling.

Gården var i mange år brukt som avlsgård. Jorda ble da forpaktet av forskjellige skiensborgere.
Den første vi kjenner til er Johan Skredder i Skien som brukte gården i 1610 og 1616. 

Av Nedre Hoppestad var 2 huders landskyldskyld såkalt prostigods og eid av Gjerpen prosti.
Juridisk sett eid av danske-kongen etter reformasjonen ca. 1533-1535.
Den samlede skyld av Hoppestad nedre var på 9 huder i 1647.

Leilendingen Christen Lund Hoppestad betalte tienden av nedre Hoppestad i tiden 1621-1624. 
Leilendingen Halvor brukte nedre Hoppestad i 1627.
Leilendingen Torgier i 1630 og 1653.

Fra skattematrikkelen 1647:
”Hoppestad nedre som Torgier bruger, schylder 9 huder. Deraff eir unge Giert Trinepol i Scheen 6 huder med bøxell,
Gierpen proustj 2 huder, och Jsach Hendrichsen i Scheen 1 hudt. Er lagt for 1 fuld och 1/4 grdt(gård), penge 7 ½ dr.
Unge Giert Trinepol i Scheen bygger.”

Fra sakefallsregisteret (bøteregisteret) av 1653:
”Halffuor Kiise och Thorgier Hoppestad i Gierppen sogn, er huer thillcømbt at bøde 8 ørtuger och 13 m.
formedelst di iche will parere Stefnemaahl, efftersom di war citerit med Lehens herred steffning, er
Pennge - 13. ½ Rdlr.”

G.br., leilending
Rasmus Hoppestad f. ca. 1623 bg. 24/3-1694. ”Rasmus Hoppestad, 71 aar g.”
g.m. Marthe Steensdatter trolig fra Kise f. ca. 1625 bg. 19/12-1683. ”Rasmus Hoppestads qnde Marthe Stensdatter 58 1/2 aar g.”, trolig d.a. Steen Johannessøn Kiise.
1. Steen Rasmussen f. ca. 1655. Se N. Foss.
2. Halvor Rasmussen f. ca. 1657. Se Kverna under Foss.
3. Gunder Rasmussen f. ca. 1661.
4. Abraham Rasmussen f. ca. 1667. Se N. Foss(B).
5. Jacob Rasmussen f. ca. 1670. Se N. Rising(1).
6. Isak Rasmussen f. ca. 1670. Se Steigen under Hoppestad.
Br. 1654.

Sogneprestens manntall av 1664 forteller oss at Rasmus bodde på Hoppestad nedre (landskyld 9 tønner korn)
og at han var 41 år gammel. Ingen barn var nevnt. Fogden utførte et manntall i 1666. Rasmus bodde fremdeles på
Hoppestad nedre. Alderen til Rasmus var der satt til 50 år. Sønner som var nevnt var Steen(11), Halvor(9) og Gunder(5).
Det var ganske sikkert noen Rasmus-døtre her også, men de var ikke nevnt. Manntallet var først og fremst ment til bruk
for det militære.

Fra skattematrikkelen 1670-71:
”N. Hoppestad, Rasmus bruger schylder 9 hdr. hvoraff Iffuer Hansen er ejende 7 hdr. med bøxell,
och Gierpen Proustij 2 huder, giffuer Schatt 18 Rdr.”

Kilde: Bratsberg amt pakke 304 Stevninger:
24 aug 1677
Rasmus Hoppestad blir stevnet av Christian Schurmann for landskyld = 5 dr

Tollef Halvorsen (f. ca. 1640) forpaktet gården i noen år fra 1697 til 1706, da hans sønn overtok bygselen. Se Mo.

Kilde: Bamble tingbok nr 5 1704-09 (avskrift Jan Christensen).
20 mars 1705 Ungt mannskap stevnet for ikke å ha møtt til innskrivning.
Noen møtte ikke, andre ved sin far, som prøver å bevise at sønnen var så syk at han ikke kunne møte etc. Tollef Hoppestad møter for sin sønn og beretter at han har 3 sønner som var soldat og derav går den ene ennå soldat, så har ingen av dem har hatt fri, uten den ene, som så vidt han visste møtte til skrivning.

 

Kilde: Bamble tingbok nr 4 1694-95. (Avskrift: Jan Christensen.).
Frans Cudrio forsøker forgjeves å selge Nedre Hoppestad.
Msr Frands Frandsen Cudrio af Skeen fremkom for retten og lod opbyde Nedre Hoppestad i Gierpensogen schyldende – 9 Huder,
som hand er bøxelraadig, som hand lod opbyde om nogen findes som vil antage til brug og besiddelse, foruden nogen bøxel pengers
Afgift, allermest at svare deraf Kongl: Paabudne Skatter og Landschyld, sampt anden Rettighed, som hand nu ermeldte Nedre Hoppestad gandsche med huus og herberg af nye opbygt -  hand har 20 marts og 7 juni  f: Aar paa offentlig Ting har opboden, som han beviste med tingsvidne under fuld forseigling.
Tilstedeværende almue svarte at ingen kan avta den, som de end gjerne ønschede, formedelst der nu findes bebygt udj huus og
herberg, men som ingen skoug der til findes, hvor med erm.te gaard kand skatverges, er iche nogen god for den til brugs at antage,
helst efterdj dend findes saa stor paa landtal tilmed ingen udrast, allermest Jorden derpaa.”

G.br., leilending
Halvor Tollefsen Hoppestad fra Mo f. ca. 1680 bg. 2/11-1737. ”Halvor Hoppestad 50 aar.”, s.a. Tollef Halvorsen.
g. 1/7-1703 m. Else Eriksdatter fra Hoppestad øvre(B) d. etter 1738, d.a. Erik Christensen Hoppestad.
1. Maren Halvorsdatter dpt. 2/9-1703, trol. i Gj. 28/10-1735 m. Per Steensen. Bodde trolig på Klosterøya i Solum (Forlovere:
Mogens Hoppestad og Gudmun Moo.)
2. Ole dpt. 11/10-1705  bg. 16/1-1706. ”Halvor Bøes søn Ole, 13 uger gl.”
3. Ingeborg Halvorsdatter dpt. 26/12-1706 g.m. Peder Tollefsen. Se M.Bø
4. Erik Halvorsen dpt. 4/5-1710  g.m. Karen Larsdatter. Se Steigen under Hoppestad.
5. Tollef Halvorsen dpt. 5/3-1713. Se Hoppestad Nedre(A).
6. Isak Halvorsen dpt. 1/1-1716. Se S. Sneltvedt(B).
7. Anne Halvorsdatter dpt. 29/1-1719.
8. Inger Halvorsdatter dpt. 25/3-1722.
Br. 1706.

Denne familien bodde den første tiden på nordre Bø.

F.f. Halvor Tolfssøns datter fra nordre Bøe Maren: Oluf Hoppestad. Abraham Mælum. Jens Hoppestad. Tolf Hoppestads qvinde Karen. Isak Moos qvinde Inger.
F.f. Halvor Bøes Søn Ole: Peder Christensen Studiosus. Peder Jensson Hytten, Abraham Melum. Isak Mo. Ole Hoppestads qvinde Karen. Birte Eriksdatter Hoppestad.
F.f. Halvor Hoppestads datter Ingeborg: Nils Tofte. Mogens Hoppestad. Ole Hoppestads og Jens Hoppestads qvinde.
F.f. Halvor Hoppestads søn Erik: Ole Hoppestad. Isak Moe. Jens Hoppestads qvinde Karen. Ole Hoppestads datter Karen.
F.f. Halvor Hoppestads søn Tolf: Ole Hoppestad, Mogens Hoppestad, Isak Moos qde Inger, Inger Mela.
F.f. Halvor Hoppestads søn Isak: Peder Lensmand. Ole Hoppestad. Solve Bøe. Isak Moes Inger. Abraham Melums qde.

F.f. Halvor Hoppestads datter Anne: Abraham Mele, Levor Mela.
Rasmus Aas. Maren Hoppestad. Ingeborg Moe.
F.f. Halvor Hoppestads datter Inger: Abraham Melum. Christopher Jønneval. Erik Hoppestad. Mogns Hoppestads qde. Lars Hoppestads datter.

18/1-1738      HALVOR TOLLEFSSEN N. HOPPESTAD    Bamble skifteprot. nr. 3b, side 323a.
Nedre          Arvinger:                            
Hoppestad      Enka Else Eriksdatter og barna:
               1. Erik Halvorssen      28 år.
               2. Tollev Halvorssen   21 ”
               3. Isak Halvorssen      18 ”
               4. Maren Halvorsdtr.   34 ”  g.m. Peder Stenssen
               5. Ingeborg Halvorsd. 30 ”  g.m. Peder Tollevssen
               6. Anne Halvorsdtr.     16 ”
               7. Ingeborg Halvorsd. 14 ”  (Skal være Inger. G.S.)
               Til verge fikk enka Niels Lucassen.
Brt:   87 - 0 - 2
Gjeld: 90 - 3 - 3 (insolvent).

Kilde: Bamble tingbok nr 6 1709-14. 22 juli 1710. (Avskrift: Jan Christensen.).
Slagsmål hos Kirsten Corporals i Skien.
Albrit Lyngaasen vitner: ”Nu i Vinter, inde hos Kirsten Corporals i Scheen, var Vidnet der, saa og Halvor Hoppestad, Peder Grini
og Jacob Jønnevald, kom da Halvor Hoppestad og Jacob Jønnevald i trette om Hestebytte, saa slog Halvor Hoppestad til
Jacob Jønnevald med Haanden under Øret, med samme fløy Peder Grini i Haarit og Munden paa Jacob Jønnevald, saa tog
Peder Grini en Potte Kande fuld med Øl og slog i Hoedet paa Jacob Jønnevald, saa hand bløde, ........... saa skilte Vidnet og
Kirsten Corporals den fra hinanden..........

Nedre Hoppestad ble i 1707 delt 2 bruk.

Se Nedre Hoppestad(A) og Nedre Hoppestad(B).

(C) Gard Strøm.