ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Mo
Gård nr. 21 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til:
post@gamlegjerpen.no.Oppdatert 01.11.2022


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Gamle Mo
Gammelt løpenr. 109 (søndre), 110 (nordre) og 111 (husmannsplassene).


Mo i våre dager. S. Mo til venstre og N. Mo til høyre. Foto: Gard Strøm 5.11.2013.

Landskyld: 6 huder (skattegrunnlag).

Setere på 1660-tallet: Guto og Teigen.

Gården Mo var oppført i biskop Eysteins Røde bok i 1398 som fullgård og tilhørte i all hovedsak presten i Gjerpen.
Gjengjerdsskattelisten av 1528 forteller ikke om noen beboere, men det ble utferdiget skatt av gården.
I forbindelse med reformasjonen fra 1536, ble alt kirkegods overført til kongen av Danmark og Norge.
Disse eiendommene ble senere kalt Gimsøy klostergods og Gjerpen prostigods.

Neste skriftelige kilde er Brochenhus skatteliste av 1585 som forteller oss at det av Mo ble betalt i skatt: ”½ pund
Smør og 1 pund Mell.”

Av bygningsskatten 1593 ble det betalt 60 skilling på vegne av Mo.

Se rekken av eiere på Fossum. Det viktigste for oss er at Herman Leopoldus på Bjørntvedt i Eidanger kjøpte nevnte
gods i 1734. Han ble senere adlet og tok navnet Løvenskiold. Se S. Fossum.
Siden har Mo vært i Løvenskiold-Fossums eie.

Den første kjente bruker av Mo er en Aslak Moe som var gift med Else. Han bodde her som leilending i 1611 og
er sannsynligvis den samme Aslak som var her helt til 1638. Aslak Moe betalte 1 daler i ”pengeskatt” til kongen i 1612.

Kilde: Jordebok over Gjerpen Prostigods 1618. Landskyld av Moe 6 huder.

Mo var ikke nevnt i bygselregnskapene 1620-1650. Men vi vet at Aslak Moe var leilending her. Det kan vi se
av at han betalte sin tiende til kirken i tiden 1611-1638.
”Aslach Moe” betalte dessuten 12 ½ daler i skatt som leilending i 1624 og 10 rdl. i 1634.

Kilde: Bratsberg amtregnskap pakke 302. 2 mars 1630.
Eiler Urne bevilger rådmand Jaen Trinepoel at bruge Moe saug i Gierpen sogen som Aslach Moe tilforn brugt haffuer,
mot aarlig sagleie paa 10 rdr, samt fosse- og deleskatt.


Bonde, leilending
Mogens Helgesen Moe f. ca. 1616 bg. 12/4-1682. ”Mogens Mo, som omkom i Hoppestad Elven, 66 1/3 aar g.”
g1g NN.
g2g ca. 1668/69 m. Aase Simensdatter fra Meen(A) f. ca. 1646, d.a. Simen Simensen Meen.
1. Ingeborg Mogensdatter f. ca. 1640 g.m. Tollef Halvorsen. Se nedenfor.
Barn i 2. ekteskap:
2. Simen Mogensen f. ca. 1669 på Mo.
Br. 1638.

Aase Simensdatter hadde en søster, Margrete Simensdatter, som var gift med Claus Køster Lund. En tredje søster
Ingrid Simensdatter var gift med Nils Follaug og bodde i Skien. Disse søstrene var av den mektige Meen-slekta.

Leif Biberg Kristensen som driver nettstedet Solumslekt.org, skrev i  juli 2010 en artikkel i bladet ”Ætt og Annet” som belyser, på fremragende måte, både Simen Simensen Meen, Karen Kittilsdatter og deres familier. Bl.a. familien ovenfor.
Se den oppdaterte artikkelen på Solumslekt.


Kilde: Skattematrikkelsen 1647:
”Moe bruger Mogens Helgesen, schylder 6 huder till Gierpen proustj med bøxell. Er iche goedt for sin landschyldt.
Er taxerit for 1 fuld och 1/4 gaardt schat, penge 6 dr. 3 mk. Gierpen proustj bygger.”

Kilde: Jordebok av 1661:
Mo med underliggende Gutue och Teigen Sætter.
Mogens paaboer.
Arbeidspenge – 7.1/2 m
Smørleeding – ½ pund 3.1/2 m
Meell – 1 pund 4 m
Er – 2 rdr 2 m 20 s 2 alb.

Tjenestedreng her i 1664: Aslak, 12 år.

Kilde: Skattematrikkelen 1670/71:
Mogens bruger schylder 6 huder, som Andrej Cornitz borger i Scheen med bøxel ehr ejende. Paa samme gaards Ejendeller ligger ehn saug,
som hos bunden (bonden) fra gaarden self bruger giffuer Schatt 12 Rd.”

Kilde: Bamble tingbok 1674. Juni 1674.
Zacharias Simonsen som fullmektig paa Mogens Moe paa sin Quindes Wegne Margrete og Inger Simensdaater deris samptlige
vegne haver med hans Høy Exellenc Stevning innstevnet Hans Meen formedelst hand imod sin egen udgiven hand og siegel skal
være paa nye igien indfalden i Meens schouff og der udvirket en stor parti bielker, ueraktet hand paa Skien Laugting skal have
undgaaet en wensomelig contract og forening med bemelte Salig Simen Meens børns formynder Poffuel Drucken och Zacharias Simensen
at han ikke widere skulle hugge end 10 tylter bielker, som han dog ikke haver eraktet mens staaet imod nu i dette nest afvigte aar
udhugget 20 tylter bielker paa sin egen wegne og Niels Bøele En tylt, formedelst hannem deri etc................ og derfor tilbørlig at lide.

Den paaberobende kontrakt ble ogsaa fremlagt. Hans Meen lover at hugge saa meget mindre i følgende aar som han har hugget mer
enn kontrakten tilsier.
Tildømmes at det han kan bevises å han hugget ud over kontrachten, skal være Simen Meens børn forfalden.

Kilde: Skien Skifteprotokoll nr. 1, folie 241b, 31/7-1688.
Etter Claus Lunds forrige hustru "MARGRETTE SIMENSDTR." udj Hans Bøes hus paa Tatterbachen, for at dele mellom Hans Bøe och Medarfuinger:
    1. Lucas Mogensøn Gurj Mogensdatter g.m. Willadz Oelsøn Aas.
    2. Leduor Riis i Gierpen paa sine barns veigne i deris Moder Gunild Mogensdatters sted.
    3. Simen Mogenssøn udj sin Moders afg. Aase Simensdatters sted (Hans Bøe er formynder).
    4. Claus Lund paa sine 2 Sønner Simen og Frands som arver i sin Moders "Claus Lunds forige hustru, Margrette Simensdatters sted".
    5. Niels Folloug i Scheen paa sin hustru Jnger Simensdatters veigne.
"Huilche samtlige arfuer afgangen Karen Kittilsdatter, er melte Hans Bøes seeniste hustru, som nogen tiid her i byen boede och endelig her døde,
och eftter som den sal. quinde tilforn boed paa Meen i for.schr. Gierpen Sogn, Saa hafuer arfuingerne undtagen Claus Lund samtykt och ladet schiftte
ved sorrenschriffueren och mend paa Meen den 25 jan 1688."

Bonde, leilending
Tollef Halvorsen Moe fra Tufte f. ca. 1640 bg. 7/10-1712. ”Tolf Moo 72 aar.”, s.a. Halvor Tofte.
g1g m. Ingeborg Mogensdatter herfra f. ca. 1640 bg. 31/3-1694. ”Tollof Moes qnde, Ingeborg Mogensd. 54 aar.”, d.a. Mons Helgesen Moe.
g2g ca. 1695 m. enke Karen Mikkelsdatter f. ca. 1646 bg. 21/11-1711. ”Tolf Moos qvinde Karen 65 aar gl 6 mnd.”
Barn i 1. ekteskap: (Som levde i 1695.)
1. Isak Tollefsen f. ca. 1670. Se nedenfor.
2. Abraham Tollefsen f. ca. 1675. Se N. Mæla(C).
3. Halvor Tollefsen f. ca. 1680. Se nedre Hoppestad.
4. Mons Tollefsen dpt. 13/4-1684. Se nedre Hoppestad(B).
Br. 1682.

Ved barnedåp i Gjerpen 13/4-1684: Tollof Moes søn Mons. Ingen faddere ble ennå nevnt.

14/1-1695      INGEBORG MOGENSDATTER       Bamble Skifteprot. no. 2 pag. 1a.
Moe            Arvinger:                             
               Enkem. Tollef Halvorsen og barna:
               1. Isaach Tollefsen,
               2. Abraham Tollefsen,
               3. Halfvor Tollefsen,
               4. Mogens Tollefsen.
Brt: 163 - 1 - 0
Net: 150 - 1 - 0

Karen Mikkelsdatter var e. e. Even Olsen Rugtvedt (bror av Karen Olsdatter g. med Ole Christensen Ballestad).

Jacob Halvorsen var postmester i Skien i 1666. Han brukte gården Glenna. Kan han også ha vært sønn av Halvor Tufte?
Den neste postmesteren Michael Poulsen er stadig fadder for Isak Tollefsens barn på Mo.

Bonde, leilending
Isak Tollefsen Mo herfra f. ca. 1670 bg. 20/4-1719. ”Isak Moo 48 aar 5 maaneder.”
g1g 10/10-1697 m. Inger Evensdatter fra Rugtvedt i Solum f. ca. 1680 bg. 6/5-1716. ”Isak Moos qde Inger 36 aar. Døde i sin 8. barselseng.”, d.a. Even Olsen Rugtvedt og Karen Mikkelsdatter.
”Isak Tollevssen Mo og Inger Evensdatter, som blev fæst i Skieen.”
g2g i Skien 14/10-1717 m. Helvig Lorentzdatter.
1. Ingeborg dpt. 25/9-1698 bg. 16/10-1698. ”Isak Moes datter Ingebor 3 uger g.”
2. Ingeborg Isaksdatter dpt. 19/11-1699 g.m. Claus Christensen. Se V. Haugerød.
3. Karen Isaksdatter dpt. 29/9-1702 g1g m. Gudmund Jensen. Se nedenfor.
4. Paulina dpt. 20/9-1705 bg. 1/11-1705. ”Isak Moos barn Paulina, 6 uger.”
5. Ole Isaksen Moe dpt. 27/12-1706. Var soldat (sersjant) i Gjerpenske kompani i 31 år. Se Familie 25 - Ø. Borge 1762.
6. Even Isaksen dpt. 25/5-1710.
7. Elsebeth dpt. 5/6-1713 bg. 2/2-1716. ”Isak Moos datter Elsebeth 2 1/2 aar 10 uger. - Døde i barnekopper. -”
8. Karen dpt. 26/4-1716 bg. 2/6-1725. ”Isak Moes dtr. Karen 9 aar. Døde i barnekopper.”
Barn i 2. ekteskap:
9. Inger Isaksdatter dpt. 11/9-1718 bg. 6/9-1734. ”Inger Moo, 17 aar.”
Bruker 1697.

En Ingebret Steensen var dreng her fra 1702 - 1706, bg. 5/9-1706. ”Isak Moos dreng Ingebret 33 aar.” F.ca. 1673.
Maren Olsdatter var pige hos Isak Moe i 1703.

F.f. Isak Moes datter Ingebor, hiemmedøbt: Tollev Hoppestad, Michel Povelsen, Casper Franssen, Peder Pederssens qnd. ved bryggen Anne, Amun Ersrøs qnde Guri, Sophie Evensdatter hos Tollev Hoppestad.
F.f. Isak Moes datter Ingebor: Ole Jenssen Rising, Ole Hoppestad, Abraham Tollevssen, Tollev Hoppestads qnde Karn, Anun Erserøs qnde Guri, Sophie Ewensdatter.
F.f. Isak Moos datter Karen: Jørgen Høst i Scheen, Nils Justssen paa Biørntved, Postmesteren Michel Poulsøn. Nils Jostsens Kieriste Kirstine Borse, Præstens Hustru Abigael Flor,
      Postmesterens stifdatter Maren.
F.f. Isak Moos datter Paulina: Micel Poulssøn af Scheen. Mads Gram ibid. Peder Skriver ved Verchet. Postmesterens qvinde Sarke, hendis datter Maren Jacobsdatter.
F.f. Isak Moos søn Ole: Capitain Ovenberg. Ryssels tienere Jochum. Michel Poulssøns hustru Sara og datter af Scheen.
F.f. Isak Moos søn Even: Mads Gram. Jens Høst. Capit: Fiens Frue. Micel Poulssens datter Pernille.
F.f. Isak Moos datter Elsebeth: Mads Gram. Ole Paaske.Truls Møller. Micel Trulssøns qde Sarca og datter Pernille.
F.f. Isak Moos datter Karen: Peder Baar. Nils Vendelbo. Rasmus Nilssøns qde Anne. Pernille Bloch.
F.f. Isak Moos datter Inger: Casper Frandzsøn. Henning Jochumssøn. Frans Lorentssøn. Lorens qde. Hennings qde.
 

Kilde: Bamble tingbok. 1721. Restanser til fogden Højer. Isach Moe, er død og intet falt til arv efter ham.


Bonde, leilending
Gudmund Jensen fra Gjærum i Solum f. ca. 1690 d. mai 1738. ”..... Mo, 48 aar.” (Navnet er bortslitt i kirkeboken.), s.a. Jens Jonsen og Berthe Gudmundsdatter.
g. 9/10-1720 m. Karen Isaksdatter herfra dpt. 29/9-1702 bg. 27/1-1764 i Solum. "
Karen Isachsdatter Halvor Moes 63 aar.", d.a. Isak Tollefsen Mo.
Forlovere: "Lorens og Nils Otterholt."
1. Isak Gudmundsen dpt. 22/5-1725 bg. i Siljan 9/12-1742. "Halvor Michelsøn Gurholtes liden Stifsøn Isach Gudmundsøn, 17 aar."
2. Birthe Gudmundsdatter dpt. 27/12-1726 g. i Siljan med Christen Mikkelsen. Se N. Holm.
3. Inger Gudmundsdatter dpt. 14/4-1729 g. i Siljan 4/2-1753 med Peder Nilsen Røe.
4. Jens dpt. 16/9-1731 d. feb. 1734. ”Gudmun Moes Jens 2 aar. Barnekopper.”
5. Jens Gudmundsen f. i juli 1734 g.m. Marthe Isaksdatter. Se S. Sneltvedt(C).
6. Tolf dpt. 14/4-1737 bg. 3/11-1740. ”Gudmun Moes Tolf, 3 1/2 aar.”
Bruker 1720.

F.f. Gudmun Moes søn Isak: Claus Smed. Peder Lensmd., Frans Smed, Præstens Hustru, Kirsten Bloch.
F.f. Gudmun Moes Birte: Leut: Gotske, Nils Janssøn, Christopher Re?gs qde. og datter.
F.f. Gudmun Moos Inger: Lensmanden, Tolf Tofte, Jens Møller, Lensmandens qde., Karen Berreberg.
F.f. Gudmun Moos Jens: Ole Moo. Erik Lucassøn og qde. Lændsmandens datter Karen.
F.f. Gudmun Moos Tolf: Lensmanden, Haral Berreberg, Ole Mo og qde, Dorte Berreberg.

Kilde: Bamble tingbok. 11 des 1720 (avskrift: Jan Christensen).
Monsr Peder Pedersen Baar udstedt  steds seddel til Gundmund Jensen på Moe i Gjerpen.
Kilde: Fossum Jernverks arkiver. 5 aug 1721 (avskrift: Jan Christensen).
Oversikt over circumfirencens gårder: Moe:  Gudmund – 6 huder – har skov – Kan levere 30 lester kull.
Kilde: Bamble tingbok 1723-24. 18 mars 1723 (avskrift: Jan Christensen).
Dom avsagt: Som der er ført 3de vidnesbyrd Peder Rasmussen Saugmester, Abraham Melum og Laurs Pedersen, at Jost Jansen med sin bajonet hafver huget Gudmun Moe i hoedet, jnde hoes ermelte Abraham Melum i Scheen, Gudmund Moe har og for Retten fremvist samme Schade i Hoedet. Efter lovens 6. bogst 7de Cap 2den Art, Trende Trij Lod sølv at bøde.
Kilde: Bamble tingbok nr 8 – 1722-50. 7 april 1724 (avskrift: Jan Christensen).
Gudmund Moe ble sammen med flere andre bønder (Peder Doxrød, Hendrich Bouferøed, Simen Lund, Niels Otterholt), stevnet av geheimeråd Adeler for ikke å ha forrettet malm- og annen kjørsel. ”.....for saadan deres overhørighed at lide domb ey allene til deres paaboende gaarders festes forbrydelse, mens endog at erstatte høybemelte deres exellence ald den hafvende skade og forlis werched udj sin Drift derved tilføjet, samt processens omkostning.........


Enka Karen Isaksdatter ble g2g med Halvor Mikkelsen. Se nedenfor.

Bonde, leilending
Halvor Mikkelsen Moe fra Strømdal lille dpt. 14/8-1712 bg. 16/5-1766. "Halvor Michelsen Moe, 54 aar.", s.a. Mikkel Syversen.
g1g 29/12-1738 m. enke Karen Isaksdatter herfra dpt. 29/9-1702 bg. 27/1-1764 i Solum. "
Karen Isachsdatter Halvor Moes 63 aar.", d.a. Isak Tollefsen Mo.
Forlovere: "Abraham i Stranden og Henning (Ellefsen) Jønneval."
g2g i V. Porsgrunn 28/12-1764 m. enke Amborg Nilsdatter.
1. Gudmund Halvorsen dpt. mai/juni 1739. Konf. i Solum 1757.
2. Ingeborg Halvorsdatter dpt. 23/5-1741 i Siljan. Trolig bg. i V. Porsgrunn 10/9-1769. "Ingebor Halvorsdatter, 25 aar."
Bruker 1738.

F.f. Halvor Moos Gudmun: NN Otterholt, Halvor Kise, Hans ....?, Christen skomagers qde., NN--e Mognsdatter Hoppestad.
F.f.
Halvor Michelsen Gurholt og Karen Isachsdatters Ingeborg: Jens Tuvedals kone Inger Larsdatter, Giøran Olsdatter, mandfaddere: Gulich Gurholt, Bertel Olsen ibid.

Halvor Mikkelsen var trolig på Torsholt i Siljan før han giftet seg med enka her. Denne familien flyttet til
Siljan. De bodde på Gurholt i 1741/42. Karen Isaksdatter er siste gang nevnt i Siljan (Eidanger) kirkebok
i april 1749. Da som fadder til Christen Mikkelsen Røds datter Ingeborg.
I 1762 bodde de under Klyve østre i Solum. Han ble skrevet for "Halvor Michelsen Moe" også da han
døde i vestre Porsgrunn i 1766.

Bonde, leilending
Anders Nilsen Moe fra Solverød i Siljan f. ca. 1698 bg. 12/1-1757. ”Anders Moe 58 aar.”, s.a. Nils Olsen Solverød (1669-1761) og Ingeborg Gundersdatter (1669-1755).
g. i Siljan 6/7-1721 m. Karen Eriksdatter fra Torsholt i Siljan f. ca. 1696 bg. 1/2-1769. ”Anders Moes enke 72 aar.”
Forlovere: "Jacob Pedersen Prestegaarden og Olle Solvesen Overbø."
1. Ole Andersen dpt. 19/10-1721 i Siljan. Se Follaug(1).
2. Karen Andersdatter dpt. 19/3-1724 i Siljan.
3. Maria Andersdatter dpt. 27/12-1726 i Siljan. g.m. Nils Andersen. Se Langerød(B).
4. Paul Andersen dpt. 27/12-1729 i Siljan.
5. Christen Andersen dpt. 14/12-1732 i Siljan. Se Brennseter under Mo.
6.
Erik Andersen dpt. 8/1-1736 i Siljan bg. 5/9-1765. ”Erik Andersen f. Moe 29 aar ”.
7. Nils Andersen dpt. 24/6-1739 i Siljan. Se N. Mo.
Bruker ca. 1751.

Alle barna er født og døpt i Siljan. Anders hadde en yngere bror eller halvbror (f. 1718) med samme navn.
Broren kjøpte Solverød av deres far i 1739, samme år som han giftet seg med Anne Jacobsdatter fra Prestegården i Siljan.
Dette for å unngå en sammenblanding av disse.

Anders Nilsen Moes søster Anne Nilsdatter var gift med Gulbrand Lucassen på Sæteret i Luksefjell.
En annen søster giftet seg som enke med Hans Aslaksen Moe. Se S. Mo.

F.f. Anders Nielsen Thormodsrød og Karen Errichsdatters Karen: Kirsten Nielsdatter Jissland, Anne Nielsdatter Solfverøe, Niels Joensen Søeland, Ingebredt Laersen Jisseland, Johannis Povelsen Søllen.
F.f. Anders Nielsen Tormodsrød, og Karen Errichsdatters Olle: Karen Hansdatter Tvetten, Anne Hansdatter, Ole Solfvesen Øfrebøe, Ingebredt Larsen Issland, Christopher Errichsen.
F.f. Anders Nielseøn Tormodsrøes og Karen Erichsdatters æcte barn Maria: Hellie Olsdatter Søland, Kirsten Nielsdatter Jisland, Corpurall Christopher Jørgenssøn og Ingebredt Larssøn Jisland.
F.f. Anders Nielsen Tosholt og Karen Errichsdatters Povel: Anne Errichsdatter Øfrebøe, Gunill Guldbrandsdatter Tufdall, Olle Laersen Tufdall, Michel Solfvesen Øfrebøe, Michel Jacobsen Tosholt.
F.f. Anders Nilsen Tosholt og Karen Errichsdatters Christen: Anne Errichsdatter Øverbøe, Gunil Gunlbrandsdatter, Michel Solfvesen Øfverbøe, Olle Laersen Tufdal, Jon Olsen Grorøe.
F.f. Anders Nielssøns og Kari Hansd.(!) Eric: Anna Øverbøe, Gunnild Tufdal, Michel Øverbøe, Olle Tufdal, Olle Solverøed.
F.f. Anders Tosholt og Karen Erichsdatters Niels: Peder Tvetens kone Maren Nielsdatter, Anne Jacobsdatter Præstegaarden, Peder Tveten, Anders Nielsen Solverød.

Mo ble delt i 2 bruk i ca. 1760. Se Mo søndre og Mo nordre.


(C) post@gamlegjerpen.no