| HJEM | REGISTER | SØKBARE KILDER | LINKER | HJELP |


Oterholt
Gård nr. 49 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 29.06.2018


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Dypedal - Gromstulen
Gammelt løpenr. 125. Siden Norges matrikkel 1889: 49/5.

Landskyld i 1801, 6 skinn (1/2 hud).

Dypedal var en egen gård som fra før 1398 tilhørte Gjerpen-presten, i motsetning til Oterholt som var en del av
Solum kirkegods. Etter reformasjonen i ca. 1533, ble alt kirkegods konfiskert av kongen. Dypedal fulgte da
sammen med resten av dette godset over til admiral Cort Adeler  ved salget i 1668. Godset ble ofte også kalt
Gjemsøe klostergods og var i Adeler-slektens eie i mange år.

G.br., leilending
Frans Dybedal
d. ca. 1723.
g. (ikke i Gj.) Anne Olsdatter f. ca. 1670 bg. 27/5-1733. ”Anne Olsdatter fra Dybedal, 63 aar.”
1. Ole Fransen f. ca. 1705. Se nedenfor.
Enka brukte Dypedal fra 1723.

G.br., leilending
Ole Fransen
herfra f. ca. 1705 bg. 6/1-1772. ”Ole Frandsen 66 aar.”
g. 29/5-1733 m. Ragnhild Bærulfsdatter fra V. Haugerød dpt. 16/8-1705 bg. 13/5-1764. ”Ole Dybedals kone 65 aar.”, d.a. Bærulf Arnesen Haugerød.
Forlover: Per Eresrø.
1. Anne Olsdatter dpt. 13/1-1734 g.m. enkem. Nils Larsen Glenna. Se Glenna(A).
2. Karen Olsdatter dpt. 11/10-1739 g.m. Rasmus Halvorsen. Se Furuvald(B).
Br. 1735.

F.f. Ole Franssøns Anne: Erik Olssøn, ------ Jan Møller, Hans Aas, Gudmun Moos qde., Maren Aas.
F.f. Ole Franssøns Karen: ----- Oterholt, Halvor og Engel Otterholt, H----- Moes qde., Anne Castet.

27/10/1764     RAGNHILD BÆRULFSDATTER         Bamble Skifteprot. nr. 6b, s. 465b.
Dypedahl       Arvinger: Enkem. Ole Frantssen Dypedahl og barna:
               1. Anne Olsdtr. g.m. Niels Glende.
               2. Kari Olsdtr. g.m. Rasmus Furuvold.
Brt: 93 - 1 -  6
Net: 71 - 1 - 22

I forbindelse med salget av Gjerpen kirkegods til Kanselliraad Herman Leopoldus i 1735 ble det holdt en
rettslig besiktigelse over alle eiendommene:

Besiktigelse av Dypedal den 23 August 1735. (Avskrift Jan Christensen):

Fornæfnte Dag blef Rætten sadt og betient paa DYBBEDAHLEN udj Gierpen Sogn, skyldende efter Jordebogen 1 tylt huggen bord eller ½ huud, Proustie Gods, som De høye Adelaers arvinger kiender sig Oddelsbaaren til, og af Fogden Schweder er Kiøbt, paa hvis vegne S. Jens Jensen var tilstæde. Samme gaard brugis og beboes af Ole Frandsen, efter bøxelbref af 18 martij 1735, og tinglyst d. 1 April næstefter. Paa Gaarden fandtis:
1. Et 4re laftet Stuehuus med Stue, Skorsteen og 2de Vinduer udj, derhos een afdeelt Kaave med bredder, hvorudj et Vindue er jndsadt, tæcket med nye hoen, hvorunder og var een Svale tilbygt huuset, med Kaave udj.
2. Tvende Ladder med Laave jmellem, af meget smaat Grane Tømmer der til deels er morkent, taget af hoen i passabel stand derhos.
3. 1 Høehuus af Hoen opbygt, og tæcket med hoen.
4. Een liden hæste Stald, tæcket med hoen.
5. 1 Fæehuus med høeskygge ved, tæcket med hoen, ogsaa af smaat Granetømmer og i nogenledes passabel Stand.
6. 1 lidet Svinehuus tæcket med hoen.
Kand saae 3 tn haure. Kand fødde 1 hæst, 2 Kiør og 3 faar. Ingen Skoug undtagen lidet Løvfskoug og sligt smaat som kand findes infen giærde. Videre fandtis saa ey her at beskrive, hvorfor Rætten her blef ophævet.

Arbeider, husmann
Rasmus Engebretsen
f. ca. 1737 bg. 6/6-1766. ”Rasmus Dybedal 29 aar.”
g.m. NN
1. Anne Rasmusdatter dpt. 23/2-1766.
Br. 1766.

F.f. Rasmus Dybedals pb. Anne: Abraham Slettenes kone, Ingebor Nilsdtr., Abraham Slettene, Nils Sørensen, Halvor Halvorsen.

Arbeider, husmann
Halvor Christophersen
1. Ole dpt. 13/5-1770 bg. 7/9-1770. ”Halvor Christophersens s. Ole 18 uger.”
2. Tollef dpt. 6/10-1771 bg. 28/5-1772. ”Halvor Dybedals s. Tollef 8 mnd.”

F.f. Halvor Christophersens db. Ole fra Dybedal: Abraham Gundersens kone, Karen Haagensdatter, Abraham Gundersen, Lars Haagensen.
F.f. Halvor Christophersens db. Tollef fra Dybedal: Søren Otterholts kone, Margrethe Sørensdtr., Søren Otterholt, Abraham Gundersen.

Dypedal ble kjøpt opp av fogd Joachim Schweder på Foss i 1735. Joachim Adtzlew kjøpte den i ca. 1770.
Bonden Nils Andersen Moe kjøpte den i 1776, mens Ole Knudsen kjøpte den av ham i 1784.

G.br., selveier
Ole Knudsen
fra Gunnleiksrud i Tinn f. ca. 1742 d. 5/8-1816 på Gromstul u. Bø, s.a. Knud Gudmundson og første kone Aagot Gulbrandsd.
g. i Atrå krk. 23/6-1763 m. Svanaug Gunbjørnsdatter fra Lien Tinn f. ca. 1739 bg. 8/7-1801. ”Ole Grumstulens kone Svanou Gunbjørnsdatter, anmældt at være 62 aar.”
Forlovere: Ole Olsrud og Peder Lulutten.
1. Aagot Olsdatter dpt. 22/7-1764 i Atrå krk. g.m. Hans Jacobsen. Se Gromstulen(B) u. Bø.
2. Gunbjørn Olsen dpt. 1/1-1767 i Atrå. Se nedenfor.
3. Gunhild Olsdatter dpt. 2/4-1769 i Atrå bg. 7/9-1806. ”Pigen Gunnil Olesdtr. f. Dybedal, sagt at være ved 35 aar.”
4. Barbara Olsdatter (Barbro) dpt. 6/10-1771 i Atrå g.m. Halvor Halvorsen. Se Holt øde.
5. Kari Olsdatter dpt. 28/8-1774 i Atrå d. 1822 g.m. Knud Olsen f. ca. 1756 d. etter 1846. Bodde på Grønli u. Hovholt i Eidanger. Se Eidanger bygdehistorie bind III, s. 232.
6. Anne dpt. 11/11-1778 i Atrå.
7. Anne Olsdatter dpt. 7/1-1781 i Atrå.
Br. 1784.

Kilde: Bamle tingbok 22. 28 jan 1785:
Niels Moes skjøte til Ole Knudsen på plassen Dybedahl af skyld 6 skind mot betalte 450 rdr, dat 8 mar 1784. Ole Knudsen Dybedahls obligation til Sr. Georg Brændel i Schien for 199 rdr. mot 1. prioritet pant i plassen Dybedahl. Dat. 1. jan. 1785.

Ole Knudsen hadde arvet den ene parten av Gunliksrud i Tinn. De bodde der til de flyttet til Gjerpen på 1780-tallet.
Våren 1801 (etter at FT 1801 ble avholdt) flyttet de til sin datter og svigersønn på Gromstulen(B) u. Bø.

30/10/1801     SONNOUG GUNDBJØRNSDATTER         Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 523b.
Dybedal        (Svanaug)                           
               Arvinger:
               Enkem. Ole Knutssen og barna:
               1. Gundbjørn Olssen, myndig, heime.
               2. Knut Olssen 16 år, heime.
               3. Aagodt Olsdtr. g.m. Hans Jacobssen u/Bøe i Gjerpen.
               4. Gunhild Olsdtr. 31 år, heime.
               5. Barbara Olsdtr. 28 ” , --”--.
               6. Kari Olsdtr. g.m. Knut Olssen u/Hovholt i Eidanger.
               7. Anne Olsdtr. 21 år, ute og tjener.
Brt: 483 - 2 - 4
Net: 169 - 0 - 4
Jordegods: 6 skind i gd. Dybedal m.b. hus og herl. Verd 450 rdl.


Bonde og jordbruker på en del av Dybedal i 1801:
Mathias Johannesen f. ca. 1755.
g.m. Karen Torjersdatter f. ca. 1762.
1. Johannes Mathiasen f. ca. 1795 (ikke funnet døpt i Gjerpen). Til Holla (Ulefoss)? Se Familie 74 - Verket 1822 (www.gamleholla.no).
Bruker i 1801.

Hennes "uægte" sønn Torjer Torjussen(13).
Hennes mor: Berthe Mikkelsdatter(62). Enke 2. gang.
Dennes datter: Anne Tovsdatter(30) "Vanvittig".

Tips: Mathias er et mye brukt navn i Lardal og Hedrum.

Arbeider, g.br., selveier
Gunbjørn Olsen
herfra dpt. 1/1-1767 i Atrå krk. d. 10/1-1840 på Dypedal, s.a. Ole Knudsen.
g. 20/10-1803 m. Kirsten Nilsdatter fra N. Mo dpt. 12/3-1775 d. 17/11-1835 på Dypedal, d.a. Nils Andersen Moe.
1. Svanaug dpt. 23/9-1804 bg. 14/4-1808. ”Gunbjørn Olessøns pb. Svanou f. Dybedal 3 1/2 aar.”
2. Karen dpt. 25/1-1807 bg. 30/9-1810. ”Gunbjørn Olesssøns pb. Karen f. Dybedal 3 2/3 aar.”
3. Svanaug Gunbjørnsdatter dpt. 30/11-1807. Se nedenfor.
4. Karen Gunbjørnsdatter f. 21/10-1811 g.m. Engebret Olsen. Se Holt øde.
5. Ole Gunbjørnsen f. 24/1-1814.
6. Kirsten Gunbjørnsdatter f. 12/7-1816 i Gromstul g.m. Nils Jensen. Se S. Oterholt.
7. Gunhild f. 19/2-1819 i Gromstul d. 10/6-1831 i Gromstul. ”Fald i et .......anfald i en brønd, 11 aar gl.”
Br. 1801.

F.f. Gunbjørn Olessøns pb. Svanou f. Dybedal: Karen Olesdtr., Karen Nilsdtr., Knud Olessøn, Hans Jacobssøn, Halvor Leegaas.
F.f. Gunbjørn Olessøns pb. Karen f. Dybedal: Halvor Leegaas k., Maria Nilsdtr., Jens Nilssøn, Lars Pederssøn, Knud Olessøn.
F.f. Gunbjørn Olessøns pb. Svanou f. Dybedal: Ole Levorssøns k., Torine Nilsdatter, Ole Levorssøn, Lars Pederssøn, Knud Olessøn.
F.f. Gundbjørn Olessøns pb. Karen f. Dybedal: Ole Flittigs k., Barbara Olesdtr., Lars Moe, Jens Nilssøn, Halvor Halvorssøn.
F.f. Gundbjørn Olsen og Kirsten Nilsdtr. ved Otterholts db. Ole: Ole Levorsens k., Karen Isaaksdtr., Lars Pedersen, Halvor Halvorsen, Knud Olsen.
F.f. Gundbjørn Olsen Gromstulens Kirsten: Ole Levorsens Kone, Ingeborg Jacobsd., Lars Moe, Jens Nilsen, Halvor Halvorsen.


Denne familien er oppført på Gromstulen u. Foss i 1815. Siden ble de oppført på Dypedal.
Gunbjørn solgte sin odel i Gunleiksrud i Tinn for 200 riksdaler i 1791.

12/12-1835     KIRSTI NIELSDATTER      Bamble Skifteprot. nr. *)
Dybedahl       Arvinger:                            
               Enkem. Gundbjørn Olssen og barna:
               1. Svanaug Gundbjørnsdtr.    27 år, g.m. Peder Jenssen.
               2. Karen Gundbjørnsdtr.      22 "
               3. Kirsti Gundbjørnsdtr. 19 1/2 "
               Formynder for de 2 siste: Farbror Halvor Halvorssen Holt.
Brt: 493 - 0 -  8
Net: 454 - 0 - 13
Jordegods: 6 skind i Dybedal, matr.nr. 136, m. hus og herl., 400 spd.
*) A: BS 17 s.934. B: BS 21 s.191b. C: BS 23 s.217.

3/2/1840       GUNBJØRN OLSSEN            Bamble Skifteprot. nr. *)
Dybedahl       - død 10.1.d.a. -                     
               Arvinger: Barna:
               1. Svaanoug Gunbjørnsdtr. g.m. Peder Jenssen Dybedahl.
               2. Kirsti Gunbjørnsdtr. g.m. Niels Jenssen Otterholt.
               3. Karen Gunbjørnsdtr. tjener hos Halvor Halvorssen Holt.
                  Formynder: Farbroren Halvor Halv. Holt.
                  Han var syk. Tilsynsverge: Lars Pederssen Moe.
Brt: 377 - 3 - 19
Net:  99 - 2 -  7
Jordegods: 6 skind i Dybedahl, matr.nr. 136, nytt nr. 43, med påstående hus og andre herligheder. Takst 350 spd.
*) A: BS 18 s.194a. B: BS 21 s.401. C: BS 23 s.408b.

G.br., selveier
Peder Jensen
fra S. Teigen under Mo dpt. 18/9-1808, s.a. Jens Nilsen Tejen.
g. 23/9-1830 m. Svanaug Gunbjørnsdatter herfra dpt. 30/11-1807, d.a. Gunbjørn Olsen Dybedal.
Forlovere: Isak S. Nykaas, Halvor S. Nykaas.
1. Jens Pedersen f. 17/12-1830 i Teigen.
2. Maren Gurine Pedersdatter f. 24/2-1833 i Teigen.
3. Ole f. 6/6-1835 på Teigen d. 19/1-1836 i Dypedal.
4. Kirsten Pedersdatter f. 12/12-1836 i Dypedal g.m. Mads Christensen. Se Børønningen(D) under Bø.
5. Sara Pedersdatter f. 16/10-1839 i Dypedal.
6. Nils Pedersen f. 9/6-1842 i Dypedal.
7. Karen f. 20/10-1845 i Dypedal d. 31/10-1845 i Dypedal.
8. Karen Pedersdatter f. 7/9-1846 i Dypedal.
Br. 1835.

Denne familien utvandret til Amerika i april 1849. Peders bror, Nils Jensen på S. Oterholt
emigrerte et år tidligere med sin familie. Alle bosatte seg rundt Whitewater i Wisconsin.

Jacob Hansen Nærum kjøpte eiendommen i 1849.

G.br., selveier
Anders Christensen
fra Åbjørnsrød u. Stavdal i Melum sogn, Solum pr.gj. dpt. 31/3-1802 d. 1881 på Gromstulen, s.a. Christen Andersen Aabjørnsrød.
g. i Solum 29/12-1827 m. Ingeborg Marie Gulliksdatter fra øvre Kåsa u. Hustvedt i Solum dpt. 28/8-1808 d. 1888 i Duestien, Skien, d.a. Gullik Reiersen Hustvedtkaasa.
Forlovere: Gunder Larsen Dahl og Isak Isaksen Hægna.
1. Karen Andrea Andersdatter f. 1835 i Melum sogn, Solum g. i Solum 1855 m. Halvor Ellefsen Frønes.
2. Anders Andersen f. 2/4-1838 i Melum sogn, Solum pr.gjeld. Se Heimholt under Foss.
3. Anne Gurine Andersdatter f. 1849 i Melum.
4. Maren Andersdatter f. 18/11-1854 i Melum g.m. Halvor Jensen. Se Familie 59 - Bøle 1900.
Br. 1857.

2/5/1864       ANDERS CHRISTENSSEN       Bamble Skifteprot. nr. *)
Dybedal        - konkursbo -                        
               Passiva besto av 1.pr. panteobl. i gd. Dybedal til Norges Hypotekbank på 337 spd. 42 sk.
               og en 2.pr. panteobl. til Isak Hanssen Nærum på 350 spd.
Brt:   711 - 106
Gjeld: 722 - 115 (Insolvent).
Jordegods:
Gd. Dybedal, matr.nr.136, nytt nr.43, l.nr.125, med skyld 1 daler 22 sk., solgt ved off. auksjon for 687 spd. 42 sk.
*) A: BS 31 s.143. C: BS 125 s.397.

Eier  fra 1864 var Isak Hansen Nærum. Han solgte eiendommen til Nils L. Hauen i 1873.

Hele Oterholt (med ”Orekåsa” og ”Norge”) var ubebodd i 1875 og eid av Nils L. Hauen.

Arbeider, leilending
Peder Aslaksen Slettene f. 24/8-1852.
Br. 1888. Se Slettene under Mo.

Skogsarb., tømrer, leilending
Josef Martin Jensen fra V. Aker f. 3/6-1858 i Småland i Sverige, s.a. arbeider Jens Johannessen.
g. 2/5-1890 m. Johanne Marie Johansdatter fra Nykås under Mo f. 27/10-1864, d.a. Johan Nikolaisen Nykaas.
1. Johan Jensen f. 23/12-1890.
Br. i 1891.

Denne familien flyttet siden til Risinghagen under Rising.

Josef Martin Jensen var visstnok født i Småland i Sverige i 1859, men kom til
Norge en gang før han ble konfirmert, i Vestre Aker kirke ved Kristiania, i 1873.
I følge opplysninger fra etterslekta, bodde denne familien mest i Siljan.
Martin Jensen var tømrer.

Løvenskiold - Fossum
kjøpte dette bruket av Niels L. Hauen i 1886.

Eiendommen ble utlagt til skog i ca. 1900. Husene ble bortleid.

Skogsarb., leieboer
Halvor Torkildsen Dyrkoll
fra Plassen under Dyrkoll f. 7/6-1854 i Sauherad d. 24/12-1924 på Nisterud, s.a. Torkild Pedersen Plassen.
g. i Eidanger 25/4-1889 m. Maren Oline Nilsdatter "fra Oksum" i Eidanger f. 18/10-1857 d. 1943 på Foss, d.a. Nils Ingebretsen og Inger Margrethe Olsdatter Oxum.
1. Kristian Halvorsen (Nikolaisen!) f. 10/12-1888 på Oksum i Eidanger. Bodde bl.a. på Damjordet under Fossum, siden på Nisterud under Bø.
2. Tidemand Halvorsen Dyrkoll f. 24/6-1891 på Dyrkoll. Se Nisterud under Bø.
3. Inger Margrethe Dyrkoll f. 16/8-1894 i Glomstulen under Foss.
4. Nils Halvorsen f. 30/4-1896 i Glomstulen. Bodde i huset ”Fossli” under Foss (53/24).
5. Gunhild Marie Halvorsen f. 6/9-1898 i Glomstulen.
6. Kamilla Halvorsen f. 27/12-1900 i Djupedal.
7. Bergljot Halvorsen f. 4/10-1903 i Djupedal.
Br. ca. 1900.

Dette paret skal ha hatt 9 barn. Noen som kjenner noen som kjenner noen som….? Email: post@gamlegjerpen.no

Maren Oline var i tjeneste på gården Siljan i Bjørkedalen (Eidanger) da de giftet seg.
Da hadde hun allerede sønnen Kristian. Kristians far var skomaker Nikolai Barkevig f. 1863.
Blant fadderne for Kristian finner vi også Halvor Torkildsen. Kristian skrev seg hele livet for
Halvorsen.

Under FT 1891 er de registrert på V. Haugerød hos Halvors brors familie. Fra 1894 bodde de
i Glomstulen under Foss som lå vest for plassen Norge under Oterholt. I 1900 er de oppført i
Dypedal (Djupedal) under Oterholt.

Se folketellingen 1910.

Halvor døde i 1924 hos sin sønn Kristian på Nisterud. Maren døde på Foss pleiehjem.

Bruk nr. 5 ”Djupedal” var i matrikkelen av 1950 eid av cand. jur. Herman Løvenskiold.

(C) Gard Strøm.