ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Haugerød Vestre
Gård nr. 18 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 12.06.2019Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.


Haugerød vestre
Gammelt løpenr. 105. Landskyld: 1 hud.

 

Gården hørte til Gjerpen prostigods i begynnelsen av 1600-tallet, helt til den dansk-norske kongen konfiskerte alt det
katolske kirkegodset i forbindelse med reformasjonen på 1530-tallet. Kongen overdro Gjerpen prostigods i 1668 til
Curt Adeler. De adlerske arvinger solgte V. Haugerød til Hans Gregersen Winther i 1735. I 1745 ble gården solgt til
kanselliråd Herman Løvenskiold. Gården var i Løvenskiold - Fossums eie helt fram til 1922.

V. Haugerød lå øde og ubebodd etter Svartedauen og ble derfor skattet som ødegård. Den ble ikke gjenryddet før
nærmere slutten av 1600-tallet. Første gang nevnt i skattelister i 1711.

Gården har aldri vært delt. Det har aldri vært noen husmannsplass eller seter til gården og
skogen har alltid vært minimal.

Den første kjente beboer her var Aane Gjermundsen fra Sauherad som etter få år flyttet til Slettene under Mo.
Br. 1681.

Arbeider, leilending
Anders Madsen
Br. 1684.

Former, leilending
Bærulf Arnesen fra N. Venstøp(A) f. ca. 1665 bg. 4/4-1743. ”Berul Castet, 78 aar.”, s.a. Arne Halvorsen.
g. 13/10-1695 m. Anne Solvesdatter fra Rosvald f. ca. 1669 bg. 23/2-1740. ”Berulf Castets qde Anne, 71 aar.”, d.a. Solve Rosvald.
1. Maren Bærulfsdatter dpt. 20/3-1698 g.m. enkem. Ole Knudsen. Se Sverige u. Mo.
2. Karen Bærulfsdatter dpt. 17/4-1702 g1g i Holla 1727 m. Anders Rasmussen Vassdalen f. ca. 1704 (s.a. Rasmus Hansen Vassdalen).
    Bodde på Vassdalen i Holla. Enka Karen Bærulfsdatter ble g2g i Holla 10/1-1748 m. enkem. Christen Andersen Holden.
3. Ragnhild Bærulfsdatter (Ragnild) dpt. 16/8-1705 g.m. Ole Fransen. Se Dypedal u. Oterholt.
4. Anne Bærulfsdatter dpt. 9/12-1708 d. 13/12-1743. Ugift. Begikk selvmord. Se Kastet u. Foss.
5. Kittil Bærulfsen dpt. 22/10-1713.
Br. 1700.

F.f. Berulf Stulens d. Maren: Hans Iversen Aas, Jahan Mele, Lauritz Arnesen hos Jon Gulset, Kittil Aases qvinde, Tollev Glørsmyrs q., Gunder Aases d. Karen.
F.f. Bærul Hourøes datter Karen: Fallentin Venstøb, Lars Arnessen Gulsæt, Kittil Aases qvinde Maren, Kari Arnesdatter fra Gulsæt.
F.f. Beruld Houerøs datter Randi (Ragnil): Lars Arnessen Aas, Claus Mele, Ingm? Kise, Tollef Glørmyrs qvinde, Else Dyrkold.
F.f. Bæruld Houerøds datter Anna: Claus Melum, Erik Tambour, Kittil Aases qvinde, Karen Mela.
F.f. Bærul Hourøs søn Kittil: Jacob Rosval, Erik Otterholt, Kittil Aas's qnde Maren, Johannes Dyrcols qde Anne.

Manntallet av 1711: Westre Hougerud, Beruld Hougerud Self, 6, Kone, 4 Børn, det ene u. 3 aar, 36 skilling.

Bærulf er første gang nevnt i Gjerpen kirkebok i november 1688, da han er fadder for Arne Strømdals datter Karen.
Han bodde på Venstøp i 1692 og på Stulen fra ca. 1697. Nevnt 1. gang som ”Berul Houerøe” i jan. 1700.
De flyttet i ca. 1732 til Kastet under Foss.

Ole Houerø
1. Tynnild Olsdatter f. ca. 1702 bg. 12/3-1713. ”Ole Houerøs datter Tynnild 11 ½ aar. Døde i meslinger.”
Br. 1713.

Krigstyrskatten 1720: Westre Hougerud, Ole svarer dagl. ¼ skilling.

Kvinnenavnet Tynnild er nevnt kun 1 gang tidligere (1704) i Gjerpen kirkebøker i tiden 1681-1814.
Dette er nok innflyttere som leide her noen år og forsvant igjen. Jeg har også sett navnet skrevet for Tønnild.

G.br., leilending
Claus Christensen fra Venstøp dpt. 3/3-1695 bg. 15/2-1761. ”Claus Houerøe 72 aar.”, s.a. Christen Hansen Venstøb.
g. 2/1-1720 m. Ingeborg Isaksdatter fra Mo dpt. 19/11-1699 bg. 22/9-1771. ”Claus Houerøes enke 74 aar.”, d.a. Isak Tollefsen Moe.
1. Margrethe Clausdatter dpt. 17/1-1723 g.m. Gregorius Larsen Skavan. Se Skavan.
2. Inger Clausdatter dpt. 7/4-1726 g.m. 21/10-1756 Christian Christophersen.
3. Christen dpt. 13/11-1729 bg. 5/2-1734. ”Claus Houcrøs Christen, 4 aar.”
4. Abraham dpt. 22/2-1733 bg. 5/2-1734. ”… og Abraham 1 aar. Begge døde i barnekopper.”
5. Anne Clausdatter f. i feb. 1735 d. 6/5-1764. ”Anne Clausdtr. f. Schaven 27 aar.” Bodde på Skavan hos sin søster Margrethe.
6. Karen Clausdatter dpt. 17/8-1738 g.m. Ole Olsen Henningsdalen. Se Henningsdalen under Mo.
7. Christen Clausen dpt. 9/9-1742. Se Plassen under Venstøp.
Br. 1729.

F.f. Claus Fosses datter Margrethe: Mogns Hoppestad, Even Nøglegaard, Gudmun Moes qde, Margrete Limi.
F.f. Claus Holms Inger: Zacharias Venstøb. Lars Rising,..(borte). Mogns Hoppestads qde, Gunder Berrebergs datter
F.f. Claus Houerøs Christen: Mogns Hoppestad. Ole Mo, Karen Mo, Maren Hoverø.
F.f. Claus Houerøs Abraham: Halvor og Mogns Hoppestad, Gudmun Moos qde. Anne Hoppestad.
F.f. Claus Houerøs Anne: Halvor Gløsmyr, Karen Mo, Anne Hoppestad.
F.f. Claus Houerøs Karen: Halvor Foreval, Christen Hoppestad, Halvor Mo, Ingebret Dyrcols qde. Anne Hoppestad.
F.f. Claus Houerøs Christen: Mogns og Christen Hoppestad og qde. Anne Halvorsdatter.

Claus og Ingeborg var i 1723 på Foss og i 1726 på Holm før de kom hit i ca. 1728.

I forbindelse med salget av Gjerpen kirkegods til Kanselliraad Herman Leopoldus i 1735 ble det holdt en
rettslig besiktigelse over alle eiendommene:

Besiktigelse av Haugerød den 24 August 1735 (Avskrift Jan Christensen).

Anno 1735 dend 24 Augustij blef besigtelses Rætten sadt og betient paa Gaarden Rosvald, da først blif beskrevet hvad besigtelse vi i gaar forrættet paa HOUGERØD, skyldende 1 huud, med bøxel, som beboes af Claus Christensen, Proustie gods, og de høye Adelaers arvingers Oddelsgods, nu kiøbt af S. Hans Gregersen, Borger og Indvaaner udj Scheen, paa hvis vegne var tilstæde S. Jens Jensen. Og anviiste da De høye Adelaers arvingers fuldmægtig Procurator S. Peder Christensen,
1. Et gl. 4re laftet Stuehuus, Med Skorsteen og 2de Vinduer udj, tæcket med hoen.
2. Et gl. Stuehuus, som nu brugis til Boe, tæcket med hoen.
3. 1 ladde med Laave og 1 høeskygge ved, tæcket med hoen.
4. 1 gl. fæehuus tæcket med hoen.
5. 1 gl. Søvhuus tæcket med hoen og Jord.
6. 1 høe Skygge Øster for ladden, tæcket med hoen.

Alle disse huuse i temmelig god stand paa Væggene, men brøstfældig til dels paa Taggene. Kand saae 1 qt. half hæfre og 2.1/2 tn haure. Kand fødde 1 hæst, 2 kiør, og nogle faae Søver. Beboerne haver fæstet Gaarden 1729 dn 29 Martij. Ingen Skoug, undtagen inden Jorde eendeel Løfskoug af hassel, hvor med Jorden, som er meget bierget er tilgraaet. Videre var derved ey at observere.


Hans Gregersen Winther
i Skien solgte denne eiendommen til kanselliråd Herman Løvenskiold i 1745 for
den ”kuriøse” pris av 15 ½ skippund stangjern.

G.br., leilending
Morten Rasmussen fra Furuvald dpt. 11/7-1723 bg. 2/4-1783. ”Morten Rasmusens f. M.Foss 62 aar.”, s.a. Rasmus Christensen Faarevold.
g. 26/9-1752 m. Kirsten Aslaksdatter fra S. Kise dpt. 3/6-1725 bg. 26/5-1799. ”Morten Rasmussøns enke Kirsten Aslachsdtr. f. Orekaas 74 aar”, d.a. Aslak Halvorsen Kiise.
-   bg. 21/1-1753. ”Morten Faarevals dødf. pb.”
-   bg. 6/1-1754. ”Morten Faarevalds dødf. pb.”
1. Rasmus Mortensen dpt. 31/12-1754. Se Habakken under Foss.
2. Maren Mortensdatter dpt. 15/5-1757 g.m. Erik Nilsen. Se Orekåsa(A) under Oterholt.
3. Elen Mortensdatter dpt. 28/10-1759 g.m. Bæruld Haagensen. Se Slettene under Mo.
-   bg. 27/11-1763. ”Morten Houerøes dødf. s.”
4. Aslak Mortensen dpt. 5/5-1765 g. i Skien 12/5-1795 m. Ingeborg Christiansdatter Høst. Bodde i Tatterbakk stredet i Skien i 1801.
5. Peder Mortensen dpt. 8/1-1769. Se N. Gåshølen under S. Ås.
Br. 1759.

Morten var sønnesønn av lensmann Christen Rasmussen Furuvald. Denne familien bodde på Furuvald fra 1752 til
1759. Morten og kona flyttet til sin sønn på Habakken under Foss på sine eldre dager. Morten døde der i 1783, mens
Kirsten døde hos deres datter på Orekåsa 16 år senere.

F.f. Morten Faarevals db. Rasmus: Christen Fossums kone, Anne Halvorsdatter, Peder Fossum, Isak Hoppestad, Rasmus Engebretsen.
F.f. Morten Faarvals pb. Maren: Ole Kiises kone, Karen Halvorsdtr., Peder Stulen, Frans Glørsmyr, Rasmus Dyrchol.
F.f. Morten Houerøes pb. Elen: Frans Glørsmyrs kone, Maren Engebretsdtr., Hans Aas, Peder Stulen, Hans Halvorsen.
F.f. Morten Houerøes db. Aslak: Christopher Andersens kone, Karen Christensdtr., Frans Glørsmyr, Rasmus Dyrchol, Aslak Isaksen.
F.f. Morten Houerøes db. Peder: Herman Tronsens enke, Marthe Christensdatter, Nils Bøe, Halvor Aslaksen.

G.br., leilending
Christopher Isaksen fra Ø. Hoppestad (C) f. mai 1738 bg. 30/3-1803. ”Christopher Isakssøn Hougerøe 64 5/6 aar.”, s.a. Isak Aslaksen Hoppestad.
g. 29/10-1761 m. Ingeborg Knudsdatter fra Nisterød under Bø f. ca. 1738 bg. 3/4-1798. ”Christopher Hougerøes kone Ingebor Knudsdtr. 60 aar.”, d.a. Knud Olsen Nisterud.
1. Rasmus Christophersen dpt. 7/4-1762. Se Berberg(A)
2. Hans Christophersen dpt. 26/12-1765. Se nedenfor.
3. Anne bg. 13/8-1769. ”Christopher Houerøes d. Anne 5 dage.”
4. Anne dpt. 11/11-1770 bg. 24/2-1771. ”Christopher Houerøes d. Anne 1/4 aar.”
5. Gunhild Christophersdatter dpt. 22/3-1772 g1g m. Lars Halvorsen. Se S. Ås(A). Enka Gunhild ble g2g m. em Gisle Fransen på N. Ås.
6. Anne Hedevig Christophersdatter dpt. 17/12-1775 g.m. Ole Olsen Aas. Se S. Ås(B).
7. Maren dpt. 18/4-1779 bg. 24/3-1780. ”Christopher Houerøes d. Maren 1 aar.”
Br. 1761.

F.f. Christopher Isaksens db. Rasmus: Christian Hoppestads kone, Maren Isaksdtr., Ole Kiise, Frans Glørsmyr, Lars Pedersen.
F.f. Christopher Isaksens db. Hans: Frans Glørsmyrs kone, Maren Isaksdtr., Isak Hoppestad, Ole Knudsen, Hans Haagensen.
F.f. Christopher Hauerøes pb. Anne: Frans Glørsmyrs kone, Anne Halvorsdatter, Isak Hoppestad, Lucas Engebretsen.
F.f. Christopher Houerøes pb. Gunnil: Jens Engebretsens kone, Maren Fransdtr., Aslak Hoppestad, Ole Knudsen, Jens Engebretsen.
F.f. Christopher Houerøes pb. Anne Helvig: Frans Glørsmyrs kone, Karen Fransdtr., Rasmus Dyrchold, Ole Knudsen, Nils Olsen.
F.f. Christopher Houerøes pb. Maren: Rasmus Dyrchols kone, Aslov Fransdtr., Aslak Hoppestad, Ole Kiise, Rasmus Mortensen.

G.br., leilending (1 hud i 1835)
Hans Christophersen Haugerød herfra dpt. 26/12-1765 d. 15/9-1844, s.a. Christopher Isaksen.
g1g 18/9-1792 m. Pernille Olsdatter fra S. Kise dpt. 14/4-1765 d. 13/12-1823, d.a. Ole Aslaksen Kise.
g2g 7/6-1824 m. enke Marthe Østensdatter fra S. Bø(A) dpt. 9/10-1763 d. 21/12-1843, d.a. Østen Knudsen Bø.
Forlovere: "Jacob Larsen Smed, Østen Aslaksen Venstøb."
1. Isak Hansen dpt. 1/1-1793 d. 21/9-1815.
2. Kirsten dpt. 11/1-1795 bg. 11/3-1810. ”Hans Christopherssøns pb. Kirsten f. Hougerøe Vestre 15 1/6 aar.”
3. Ingeborg Hansdatter dpt. 3/2-1799 g.m. Halvor Larsen. Se nedenfor.
Br. 1805.

F.f. Hans Christopherssøn Hougerøes db. Isak: Hedevig Olesdtr., Gunnil Christophersdtr., Peder Hanssøn, Laers Halvorssøn, Rasmus Christopherssøn.
F.f. Hans Christopherssøn Hougerøes pb. Kirsten: Rasmus Berrebergs k., Anne Hedevig Christophersdtr., Laers Aas, Erik Olessøn, Halvor Janssøn.
F.f. Hans Christopherssøns pb. Ingebor f. V.Hougerøe: Erik Kiises k., Anne Hed. Christophersdatter, Peder Hanssøn Bøe, Johannes Janssøn, Lars S.Aas.

Marthe Østensdatter var enke etter Ole Helgesen på Børønningen(B) under Bø.

Landskyld 1838: 1 hud.

G.br., leilending
Halvor Larsen fra Liajordet under Holt Øde dpt. 6/6-1790 d. 26/11-1859, s.a. Lars Christensen.
g. 11/6-1818 m. Ingeborg Hansdatter herfra dpt. 3/2-1799 d. 1/3-1849, d.a. Hans Christophersen Haugerød.
Forlovere: "Lars Christensen Hoppestad, Mons Monsen Hoppestad."
1. Isak Halvorsen f. 12/8-1818 d. 2/1-1841. Ugift.
2. Ellen Halvorsdatter f. 14/1-1821 g.m. enkemann Jacob Solvesen Nisterød. Se Nisterud under Bø.
3. Christopher Halvorsen f. 1/5-1825. Se nedenfor.
4. Lars Halvorsen f. 30/11-1829 d. 27/5-1852 på Haugerød. Ugift.
5. Ingeborg Kirstine Halvorsdatter f. 24/8-1834 g.m. Nils Johnsen fra Romnes-eie i Holla f. 14/4-1823. Bodde i Nordre Brekkegate i Skien.
    Se en av etterkommerne i Nordre Risingv. 10 på Mæla.
6. Maren Halvorsdatter f. 4/4-1840. Utvandret med sin bror Christophers familie våren 1864.
Br. ca. 1840.

Halvor Larsen vokste opp på Leikås under Holt.

G.br., leilending
Christopher Halvorsen herfra f. 1/5-1825, s.a. Halvor Larsen.
g. 21/10-1853 m. Aslaug Paulsdatter fra Skreva under Bø f. 5/3-1827, d.a. Paul Aslaksen.
1. Inger Andrea Christophersdatter f. 2/5-1854.
2. Gunhild Marie Christophersdatter f. 21/10-1856.
3. Halvor Christophersen f. 2/10-1859.
4. Peder Christophersen f. 20/4-1863.
Br. 1859.

Alle barna var født i V. Haugerød. Denne familien emigrerte til N. Amerika i mars 1864 med sine 4 barn.
Se Utreise i kirkeboka 26/3-1864. Sammen med dem var hans søster Maren Halvorsdatter f. 4/4-1840.

G.br., leilending
Halvor Sørensen Haugerud fra Nykaas under Mo dpt. 6/2-1803 d. i USA, s.a. Søren Hansen Nykaas.
g. 3/9-1830 m. Karen Johanne Christensdatter fra Goberg(5) under Århus dpt. 5/2-1804 d. 5/6-1865 på Haugerød, d.a. Christen Hansen Goberg.
Forlovere: "Ole C. Fossum, Hendrik Evensen Fossum."
1. Karen Maria Halvorsdatter f. 25/12-1830 på Nykås under Mo g.m. Markus Olsen Doksrød. Se Doksrød(2) "Hagen".
2. Anders Halvorsen f. 6/6-1832 på Nykås under Mo. Emigrerte til N. Amerika i april 1860. Se utreise i kirkeboka 1860.
3. Maren Halvorsdatter f. 1/10-1833 på Nykås under Mo.
4. Christian Halvorsen f. 2/11-1835 på Nykås under Mo.
5. Søren Halvorsen f. 15/4-1840 på Gløsmyr. Var tømmerfløter og bodde her i 1865. Emigrerte til N. Amerika med sin far i 1868.
6. Hans Halvorsen f. 2/9-1842 på Gløsmyr. Var tømmerfløter og bodde her i 1865.
7. Lars Halvorsen f. 19/3-1846 på Doksrød. Emigrerte til N. Amerika med sin far i 1868.
Br. 1864.

Denne familien bodde i et hus under Doksrød i 1845. I 1865 var Halvor enkemann og bodde her med
sine to sønner Søren og Hans. Den ugifte tjenestejenta Berthe Torgersdatter (42) bodde også her.

Enkemannen ”Halvor Sørensen Haugerud” emigrerte til N. Amerika i 1868 med sine sønner Søren (28) og
Lars (22). 8 år tidligere hadde eldstesønnen Anders utvandret.
Se Utreise i kirkeboka 1868.

G.br., skogsarbeider, leilending
Gullik Gulliksen fra Nordgården i Sauherad f. 3/6-1826 under Nordagutu i Sauherad d. 11/2-1886 på V. Haugerød, s.a. husmann Gullik Torstensen Nordgaard og Gunhild Olsdatter.
g. i Sauherad 27/12-1849 m. Anne Jensdatter fra Laug i Sauherad f. 15/4-1826 under Lovald i Sauherad, d.a. husmann Jens Rollefsen Laug og Bergit Olsdatter.
Forlovere: "Halvor Olsen Gaathaug og Amund Gundersen Karlstuen."
1. Jens Gulliksen f. 5/2-1850 på "Norgård", Sauherad g. 5/5-1875 m. Maren Karine Aslaksdatter fra N. Gåshølen under Ås f. 28/2-1849 d. før 1900.
    Familien flyttet til Skien med presteattest av 28/4-1882. Jens bodde i Duestien i 1900 som enkemann med tre døtre. Han arbeidet da ved tresliperiet på Myhren.
    Barn 1. Gustava Gulliksen f. 9/2-1881 i Skien.
    Barn 2. Karoline J. Gulliksen f. 21/5-1885 i Skien.
    Barn 3. Ingeborg Gulliksen f. 22/10-1887 i Skien.
2. Gunhild Gulliksdatter f. 20/3-1852 på Noragutu, Sauherad g.m. Anders Rollefsen. Se nedenfor.
3. Birgith Gulliksdatter f. 25/8-1854 født på Nordagutu g. i Gjerpen 25/5-1882 m. John Taraldsen. Datter: Anna Gunelia Taraldsen f. 30/8-1885 på Skåtøy. Familien emigrerte til
    Ontario, Canada i 1893.
4. Anne Gulliksdatter f. 6/3-1858 på Naragutu. Var i tjeneste hos Isak Nilsen søndre Bø i Gjerpen 1875.
5. Gullik Gulliksen f. 10/6-1860 på Noragutu.
6. Tone Gulliksdatter f. 25/5-1863 på Noragutu.
7. Ole Gulliksen f. 29/6-1869 i V. Haugerød g1g i Skien 21/8-1893 m. Maren Sofie Hansdatter fra S. Kløverød i Siljan, d.a. Hans Nilsen Skilbred og Maren Andersdatter Kløverød
    f. 10/10-1863 d. 14/3-1905 av bronkitt på Snipetorp i Skien. De bodde i 1900 i Duestien. Ole var da ”gaardsmann” hos kjøpmann Langraff. I 1905 var Ole Steinarbeider.
    Barn i 1. ekteskap:
    Barn 1. Anna M. Gulliksen f. 24/3-1894.
    Barn 2. Aksel F. S. Gulliksen f. 2/6-1898.
    Barn 3. Gunvor Hatelie Gulliksen f. 6/6-1900.
    Alle født i Skien. Ole Gulliksen g2g i Skien 8/4-1907 m. Liv Kittilsen fra Vrådal f. 1879, d.a. husmann Kittil A. Haugerød.
    Barn 4. William Kristoffer Gulliksen f. i Skien 15/11-1908 d. 5/11-1947 g.m. Anna Alvilde Heldal (Olsen) fra Bøle f. 16/2-1908 d. 4/10-1983, d.a. arb. Gunnar Olsen Heldal og
    Ingeborg f. Tovsen. Anna Alvilde Gulliksen bodde på V. Gulset i 1969.
Br. 1868.

Denne familien kom hit som leilendinger for Løvenskiold i 1868. Den eneste av barna som er født her er Ole Gulliksen.
Under folketellingen 1875 var besetningen på gården: 3 Kuer, 1 kalv og 12 sauer. De hadde ingen hest.

G.br., leilending
Anders Rollefsen
g.m. Gunhild Gulliksdatter herfra f. 1852.
Br. 1886. Se Familie 64a - Mæla 1891.

Skogsarbeider, selveier
Peder Torkildsen Haugerød fra Plassen under Dyrkoll f. 16/2-1852 i Sauherad, s.a. husmann Torkild Pedersen Gilleren under Kuslungen i Sauherad og Margith Pedersdatter.
g. i Sauherad 30/11-1873 m. Kari Gundersdatter fra Kåsa under Haukevik i Sauherad f. 13/4-1852, d.a. husmann Gunder Olsen Kaasa og Berthe Marie Nilsdatter.
Forlovere: "Hans Torbjørnsen Fladhus og John Torgrimsen Klev."
1. Margith f. 8/1-1874 i Kåsa i Sauherad.
2. Torkild Pedersen f. 6/6-1876 i Lia under Haukevik i Sauherad. Var i 1891 ugift dagarbeider ved Aas cellulosefabrikk.
3. Ole Pedersen Haugerød f. 30/12-1877 i Kåsa under Haukeli i Sauherad. Se nedenfor.
4. Margit Pedersen f. 7/9-1880 i Gilleren under Kuslungen i Sauherad g.m. Gunnar Bertinius Paulsen. Se Stulen(A).
5. Gunder Pedersen f. 24/10-1882 i Gilleren.
6. Kristian Pedersen Haugerød f. 10/11-1893. Se Limihøgda 45 under Hjellen.
Br. 1888.

Se folketellingen 1900.

Denne familien flyttet til Ås(11) i 1905.

Hans svigermor, enka Berthe Marie Nilsdatter f. 1814 i Gjerpen bodde også her i 1891. Hun ble
underholdt av fattigvesenet i Sauherad.

Beboere her i 1891 (husfarens bror):

Dagarbeider ved Aas cellulosefabrikk
Halvor Torkildsen fra Sauherad f. 7/6-1854 på Gilleren i Sauherad, s.a. hm. Torkild Pedersen Gilleren under Kuslungen i Sauherad og Margith Pedersdatter.
g. i Eidanger 25/4-1888 m. Maren Oline Nilsdatter "fra Siljan i Bjørkedalen" f. 18/10-1857 på Oksum i Eidanger, d.a. Nils Ingebretsen og Inger Margrethe Olsdatter.
1. Kristian Halvorsen f. 10/12-1888 på Oksum i Eidanger.

Maren Oline Nilsdatter ble konfirmert i Brunlanes i 1872.

Disse var beboere her i 1891. 

G.br., leilending
John Pedersen Haugerød.
Br. 1905.

G.br., leilending
Daniel Pedersen.
Br. 1908. Se Brennseter under Mo.

Skogsarbeider, sliperiarbeider, forpakter
Tov Olsen fra Skomakerplass(B) under Ås f. 16/12-1858 i Laug under Nordagutu i Sauherad, s.a. arbeider Ole Tovsen.
g. 21/4-1887 m. Kari Torkildsdatter fra Plassen under Dyrkold f. 14/6-1859 i Sauherad, d.a. arbeider Torkild Pedersen Plassen.
1. Anne Marie Tovsdatter f. 6/6-1888 på Fossum.
2. Ole Tovsen Haugerød f. 19/3-1890. Se Simonsjordet under Fossum.
3. Mathilde Tovsen f. 7/10-1892 på Ås g.m. Ingebret O. Hagen. Se Hagen under Dyrkold.
4. Arne Tovsen f. etter 1900.
Br. 1909.

Tov Olsen med familie bodde tidligere 8 år i Kulten under Ås.

Kari Torkildsdatter ble konfirmert i Sauherad 12/10-1873. Hun var i tjeneste hos Solve Knudsen Venstøb
i 1875. Tov ble konfirmert i Gjerpen.
Denne familien bodde på Kulten i 1891 og i 1900. Tov arbeidet ved begge folketellinger på Ås tresliperi.

Andre i huset på Kulten i 1891: Tovs halvbror, Erik Andreas Olsen, som også arbeidet på sliperiet.
Tjenestepike: Alma Marie Nilsen fra Larvik f. 1878.

Se folketellingen 1910.

Skogsarbeider, forpakter
Ole Pedersen Haugerød herfra f. 30/12-1877 i Kåsa under Haukeli i Sauherad, s.a. Peder Torkildsen Haugerød.
g.m. Maren Andrea Torkildsdatter Høglid fra Høgli under Dale i Luksefjell f. 22/11-1879.
Br. 1920.

Ole Pedersen Haugerød bodde tidligere på bl.a. Plassen under Dyrkoll fra 1909-1920. Se Stulenv. 432 under Stulen.

Løvenskiold-familien hadde eid gården siden 1745. Den ble i 1922 solgt til Halvor Jensen Nordahl.

Skogsarbeider, selveier
Halvor Jensen Nordahl fra Tørdal i Drangedal f. 23/3-1883 (fra kirkeboka) d. 27/5-1926 i Solum, s.a. hm. Jens Johnsen og Gunhild Halvorsdatter på Nordahl.
g. i Tørdal krk. 14/3-1907 m. Aslaug Thorine Tremyr fra Tørdal, Dr.d. f. 1/7-1887 d. 24/11-1976 i Solum, d.a. Kjetil Åsmundsen Tremyr og Kari Halvorsd. fra Fjågesund.
1. Jenny Gunhilda Nordahl f. 22/5-1907 på Nordal.
2. Kari Kristine Nordahl f. 26/8-1909 på Dali under Nordal.
3. John Halvorsen Nordahl f. 31/1-1912 på Nordbø under Nordal d. 12/1-1991 g.m. Hjørdis f. 19/1-1912 d. 20/4-1990. Nordre gravlund i Skien.
4. Karl Herman Halvorsen Nordahl f. 1/6-1914 på Nordbø u. Nordal.
Br. 1922.

Denne familien flyttet til Solum. Halvor og Aslaug er gravlagt ved Solum kirke.

Skogsarbeider, selveier
Lars Johansen Spirdalen fra Valebø i Holla.
Br. 1942.

Skogsarbeider, selveier
Olav T. Steinbakken fra Gransherad f. 20/9-1913 d. 21/7-1988, s.a. treskjærer Tarald Mjaugeto og Aslaug f. Resjem.
g.m. Ingeborg Kasin fra Sauherad f. 9/6-1913 d. 10/10-1998, d.a. Gunleik Kasin (f. i Tuddal) og Kjærsti Mastekaasa.
1. Tone Steinbakken g.m. Olav Brenne fra Heddal. De er bosatt i Heddal.
2. Trygve Steinbakken f. 17/10-1937 d. 13/7-1983.
3. Gunleik Steinbakken f. 1938 g.m. Bjørg Kittilsen fra Kittilsrud. Se Stulenv. 134 under Ås.
4. Arne Steinbakken f. 14/2-1941 d. 18/4-2000 g.m. Inger. Barn: Grete Steinbakken og Åse Steinbakken. Bodde i Skien.
5. Kaare Steinbakken f. 1942 g.m. Reidun Kittilsen fra Kittilsrud. Se Stulenv. 136 under Ås.
6. Astrid Steinbakken f. 1946 g.m. Kjell Jacobsen. Se Stulenv. 207 under V. Haugerød.
7. Olav Steinbakken f. 18/5-1954 d. 17/10-1989. Ligger på Pollen kirkegård på Skotfoss.
8. Gunn Liv Steinbakken f. 1955 g.m. Laurantz Bringa. Se Stulenv. 205 under V. Haugerød.
Br. 1947.

Fra matrikkelutkastet 1950:
Gnr/bnr Navn Landskyld Eier

18/1

Haugerud vestre

2 mark 17 øre 

Olav T. Steinbakken


Bjørn Steinbakken fra Kittilsrød under Ås f. 1966, s.a. Gunleik Steinbakken.
g.m. Kathrine Larsen fra Gulsetv. 65 under Strømdal, d.a. Oskar Larsen.
Br. ca. 1998.

Bjørn og Kathrine er firmenninger i det de har felles tippoldefar i Kittil Sigurdsen Bjørndalen.


Haugerød V. - 2019. Gårdskart fra NIBIO.


(C) post@gamlegjerpen.no