ved
Gard Strøm

| HJEM | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |Gård nr. 10 i Gjerpen kommune. Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.

Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
 

 

Oppdatert 20.10.2017

Lia A
Gammel husmannsplass under Bø, senere arbeiderbolig.

Lia under Bø, ved Bøelva. Se jordene nordover og tømmerfløting i elva. Dette var før Bratsbergbanen ble anlagt. Fra "Fossum gjennem 400 år".

Her bodde det til tider to familier. Se også Lia(B).

En Jon var nevnt her i fogdens manntall av 1711. Det var Jon Olsen som tidligere bodde på N. Bø(B). Se der.

 

Jernverksarbeider, husmann

Simon Jensen f. ca. 1680 bg. 26/11-1732. ”Simon Janssøn, 52 aar.”

g. 21/5-1714 m. Anne Larsdatter fra N. Bø(C) dpt. 26/3-1693, d.a. Lauritz Jørgensen.
Forlovere: "Jørgen Masmester og Jørgen Straale."

1. Jens Simonsen dpt. 15/7-1714. Bodde på Bratsbergkleiva. Se Familie 30 - Kleiva 1762.

2. Kirsten dpt. 11/4-1719 bg. 24/12-1719. ”Simon Jenssons Kirsten 3 fierd. aar.”

3. Anders Simonsen dpt. 26/1-1721.

4. Anne Simonsdatter dpt. 20/2-1724.

5. Jørgen Simonsen dpt. 24/11-1726.

6. Nils Simonsen dpt. 13/11-1729.

Br. 1730.

 

Fra trolovelsen: ”Simon Jenssøn hos Major Fien og Anne Larsdatter fra Bøe.


F.f. Simon Jenssøns søn Jens fra Hytten: Lars Kolleskriver, Hans Møller, Villum Østenssøn, Peder Janssøns qde. Kirsten, Anne Liens datter hos Børtingh.

F.f. Simon Jenssøns datter Kirsten: Nils Isakssøn, Anders svenske, Villum Østenssøns qde, Jørgen Straales datter Lisbeth.

F.f. Simon Jenssøns Anders: Nils Isakssøn. Mas Torgerssøn. Anders Svenskes qde Rønnou. Jenert hos Bergsted.

F.f. Simon Jenssøns datter Anne: Solve Bø, Lars Olssøn Bøeje, Anders Hanssøns qde Rønnou, Jacob Bøes datter Anne.

F.f. Simon Jenssøns Jørgen: Anders Hanssøn, Hans Doxerø, Abraham Tolfssøn, Rønnou Straale. Zacharias Haub.s qde.
F.f. Simon Jenssøns Nils: Nils Isakssøn, Ole Bøeje, Per Scavens qde, Helvig Bøeje.

 

Simon Jensen m/ familie bodde på Børønningen i 1727 og 1728 i følge ”Spesifikastion over de gaarder og husmandspladser som sorterer under Fossum Jernverk og dertil svarer landskyld.”
Dat. 8/1-1728.

 

Fra en besigtigelse av jernverket med henhørende jordegods i forb. med Larvik-grevens kjøp. Foretatt 20/1-1730: ”Lien bruges af Simon Jensen, som betaler årlig avgift 1 rdr 48 sk.”

 

Gjeld til forpakter Barnholdt ved Fossum Jernverk (febr. 1730 – ”De uvisse restanser”:

”Simon Jensen, boende paa en liden platz under gaarden Nordre Bøe. Deres høygrevelige Exc. nu tilhørende, tilstod at være skyldig 85 rdr 3 mark 10 skil., er en fattig mand med mange smaa børn og uventelig at kand alt afbetale, haver ellers efter stigerens beretning brut som nu daglig ved andre fremkjøres omtrent 30 tønner malm, som ved opmaaling kan komme til avslag. (Udsættes).”

 

Brev fra forvalter Elkjær dat. 1/11-1734:

Ved jordegodsets brugere er følgende forandring, at for Rødningen i steden at Simen Jensen anføres nu hans enke.


 

Jernverksarb., husmann

Thor Olsen fra N. Bø(B) dpt. 20/1-1704 bg. 20/2-1774. ”Thor Olsen 73 aar.”, s.a. Ole Lauritzen Bøe.

g. 12/1-1725 m. Berthe Haagensdatter fra Børønningen(B) dpt. 7/9-1690 bg. 2/12-1759. ”Thor Olsens kone f. BøeRønning 69 aar.”, d.a. Haagen Thorkildsen.

1. Ole Thorsen f. des. 1727. Se nedenfor.

F.f. Tor Olssøns Ole: Morten Bø, Lars Rising, Christopher Møllers qde, Oline datter.

 

Jernverksarb., husmann

Ole Thorsen herfra f. i des. 1727 bg. 18/3-1764. ”Ole Thorsen f. Bøe Rønningen 40 aar.”, s.a. Thor Olsen. Se ovenfor.

g1g 28/12-1753 m. Maren Olsdatter f. ca. 1724 bg. 4/6-1754. ”Ole Thorsens kone 30 aar.”

g2g 30/12-1754 m. Karen Pedersdatter f. ca. 1716 bg. 17/6-1763. ”Ole Thorsens kone 47 aar.”

g3g 29/12-1763 m. Margrethe Tønnesdatter fra Tveten i Siljan f. ca. 1736 bg. 10/4-1789. ”Jacob Pedersens k. f. Tofte ejet 53 aar.”, d.a. Tønnes Jacobsen Tveten og Kirsten Olsdatter.

1. Ole Olsen dpt. 4/6-1754.

Barn i 2. ekteskap:

2. Maren dpt. 22/2-1756 bg. 2/5-1756. ”Ole Thorsens d. Maren 10 uger.”

3. Ingeborg dpt. 23/10-1757 bg. 24/9-1758. ”Ole Thorsens d. Ingebor 1 aar.”

4. Berthe Olsdatter dpt. 18/11-1759.

F.f. Ole Thorsens db. Ole fra BøeRønningen: Erik Madsens kone, Anne Jensdtr, Erik Madsen, Erik Halvorsen, Jan Johannisen.
F.f. Ole Thorsens pb.
Maren fra Bøe Rønningen: Peder Tollefsens kone, Maren Johannisdatter, Ole Jørgensen, Halvor Oredalen, Jon Johannisen.
F.f. Ole Thorsens pb.
Ingebor fra Bøe Rønningen: Peder Bøes kone, Anne Siursdatter, Ellef Halvorsen, Halvor Oredalen, Jacob Knudsen.

F.f. Ole Thorsens pb.
Berthe fra Bøe Rønningen: Nils Siursens enke, Marthe Halvorsdtr., Jacob Gundersen, Thor Halvorsen.

 

Halvor Thorsen Oredalen er fadder her. Se Oredalen under Sneltvedt.

Ved trolovelsen i Gjerpen krk. i 1753 var det nevnt at de bodde på Børønningen. Hans første kone Maren døde
i barselseng etter sitt første barn. Han giftet seg på nytt i desember samme år. Som skikk og bruk var på den
tiden, ble det første pikebarnet oppkalt etter den første kona.


Margrethe Tønnesdatter var søster til Jacob Tønnesen på Fossum. Se Familie 14 - Fossum 1782.

Margrethe ble konf. i Gjerpen som 18-åring i 1753, boende på Løberg. Hennes søster Karen Tønnesdatter ble
konfirmert, boende på samme gård som 19-åring i 1749. Hun ble gift med Anders Jonsen på N. Lundsåsen.

Ekstraskattmanntallet 1762: Pladsens nafn: Lien under Nordre Bø (Lia).

Mand og kone: husmand  Ole Thorsen og Kone.

Andre hosboende: Fader Thor Olsen "fattig og skrøbelig."

 

Enka Margrethe Tønnesdatter ble g2g med Jacob Pedersen. Se Tufte(7) "Åsen" / "Lien".

 

Husmann med jord

Thorsten Hansen f. ca. 1742 bg. 27/11-1805. ”Thorsten Hanssøn f. N. Bøe, meldt at være 63 aar.”

g. i Eidanger krk. 24/2-1773 m. Maren Nilsdatter fra M. Løberg(B) dpt. 9/6-1743 i Eidanger bg. 21/1-1810. ”Enken Maren Nilsdtr. f. N. Bøe, sagt at være ved 68 3/4 aar.”, d.a. Nils Olsen Løberg.
Forlovere: "Anders Nilsen Høgholt og Nils Olsen Løberg af Gierpen Sogn."

1. Agnethe Torstensdatter dpt. 9/5-1773 i Eidanger g.m. Lars Auensen. Se Kolkinn under Follaug.

Br. i 1776.


F.f. Torsten Hansen Tweten og k. Maren Nilsdatters Agnete: Anna Maria Jonsdtr. Tweten, Maria Jacobsdtr. ibid., Christian Jensen ibid., Ole Jacobsen fra Osebacchen.


Thorsten Hansen bodde i 1773 på Flåtten i Eidanger. Det var der Agnethe ble født. Hans kone er nevnt
første gang i Gjerpen i 1775 som 1. fadder for Nils Jensens barn på Fossum.
I skiftet etter Marens far på Løberg i oktober 1790 var det nevnt at hun og mannen bodde på Bø i Gjerpen.

 

Jon Pedersen brukte plassen fra 1806. Dette var belgmakeren og mølleren på Fossum. Se Familie 6 - Fossum 1782.

 

Snekker, husmann

Gunder Aslaksen fra Børønningen(A) under Bø f. 18/10-1821 d. 23/3-1876 på Fossum, s.a. Aslak Pedersen.

g. 13/4-1852 m. Kirsten Nilsdatter fra Lia(B) under Bø f. 18/7-1833 d. 9/2-1884 på Børønningen, d.a. Nils Jensen Lia.

1. Inger Marie Gundersdatter f. 23/7-1852 g.m. Ole Fredriksen. Se Familie 29 - Fossum 1875.

2. Nils Gundersen f. 22/10-1854 g. 29/12-1878 m. Anne Aslaksdatter. Se Familie 12 - Fossum 1891.

3. Mads Gundersen f. 23/9-1856. Var i 1875 sagarbeider. Se Holmen under Ås.

4. Anne Kirstine Gundersdatter f. 14/3-1860.

5. Peter f. 29/3-1864 d. 27/3-1865 på Børønningen.

6. Peter Gundersen f. 25/2-1866. Se Gulsetv. 3 under Strømdal.

7. Simon f. 1871 d. 26/9-1876.

8. Anne Gundersdatter f. 1874.

Br. ca. 1852.

 

Da Anne ble født i 1874 var adressen Fossum i kirkeboka. I 1875 bodde de på Kruseplass under Fossum (l.nr. 75).
Det samme gjorde de da Gunder døde i 1876.

 

(C) Gard Strøm.