| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Follaug
Gård nr. 64 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 06.06.2021


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
Follaug ligger litt nord-vest for dette kartet, men husmannsplassene Kolkinn (Kolkinn/Kolkjøn) kan sees her.
Man kan også se noe av Follaug på kartet over Bratsberg.
 

Follaug 8 - Kolkjen - Kolkinn
Gammelt løpenr. (192b, 207h - 213)h. Gnr 64 bnr 8 (64/8).

Kolkjen var i middelalderen en egen gård i Gjerpen. Vi kan nok derfor anta at den ble ryddet i vikingetiden eller tidligere.
Navnet Kol-kinn kommer, ifølge gammel-norsk av "mørk plass". Gården ligger i vestli og solen forsvinner ganske tidlig.

Senere ble gården lagt som husmannsplass under Follaug. Den ble skyldsatt som eget bruk rundt 1870.


Kolkinn ca. 2000. Eier av foto: Jon Olav Strand.
 

Adresse i dag: Håvundv. 297, 3713 Skien.

Gården er flyttet noe i forhold til de opprinnelige bygningene.

Ifølge et diplom fra 1446, ble Kolkinn overdratt til Ketil Tovssøn ved et falskt skjøte. Gården ble ved et "Lougmand-
stefne" samme år tildømt Tormod Torleifsson og Torleif Torgeirsson.

Kolkinn var klostergods i 1611 med en landskyld på 1 hud.

De første leilendinger vi kjenner til her er: 

Christopher Kolchin
Br. i 1610 og 1614.

Fra krigsstyr-skatten 1720:
Kolkinn. Jon svarer daglig 3/4 skilling.

Rasmus Kolchin
Br. i 1623 og 1647.

Kilde: Sakefallregisteret (bøteregisteret) av 1623: (Avskrift: Jan Christensen).
”Annammed aff Rasmus Kollekind for Nogenn trette hannd war i med Nerij Løberrig, Penninge - 2 dlr.”

Kilde: Sakefallregisteret (bøteregisteret) av 1626:
”Annammet aff Effterschreffne for Wlydelse med Skiudtzferd, Søffren Kollekon, Johan Bøe, och Gulbrandt Roesager, Aff huer 1 m. Søllff ehr Penninghe - 1 ½ dlr.”


Kilde: Skattematrikkelen 1647:
”Kolchind, Rasmus bruger, schylder 1 hudt till Gimsøe closter med bøxell. Er en rydningspladtz
paa Folloug eyer, och kand iche giffue mere endt penge 1 dr. Kongl. Ma. paa Gimsøe closters
vegne byger.”

G.br., leilending
Oluf Anonsen Kolkin
Br. ca. 1650-1660.

Fra alminnelig jordebok fra 1661: ”Kollekin.
Enchen paaboer, schylder til Ko. Ma. 1 hud med bøxel, Chaspar Barnhollt haffuer i pant.
Ingen herlighed thill. Bunden bygger.”

Kollekind betaler i leding og arbeidspenger i 1661.
Enchen bruger,
Arbeidspenge – 1 m 21 s
Smørleeding – 2 m
Meell – 4 m
Er – 2 mark 7 sk. 2 alb.

Arbeider, leilending
Zacharias Kolchin

Br. i 1665.

Zacharias Kolchin var lagrettemann i 1665.

G.br., leilending
Solve (Olsen?) Kolchin
f. ca. 1630 bg. 30/6-1728. ”Solve Kolchin 98 aar.”
g.m. Birte (Andersdatter?) f. ca. 1641 bg. 5/7-1732. ”Solve Kolchins Enche Birte 91 aar.”
1. Jon Solvesen f. ca. 1666. Se Ekornrød under Bøle.
2. Anders Solvesen f. ca. 1669 bg. 4/2-1690. ”Solve Kolkins Søn Anders 21 aar g.”
3. Birte Solvesdatter f. ca. 1669 g.m. Oven Larsen. Se N. Riis(8).
4. Kirsten Solvesdatter ca. 1672 d. 1712 g1g m. Rasmus Pedersen fra Skien. Bodde trolig i Skien.
    Barn 1. Maren Rasmusdatter g.m. Ole Gundersen. Se Follaug(B). Kirsten g2g m. Adrian Knudsen. Bodde på Lundetangen i Skien. Se skiftet nedenfor.
5. Anne f. ca. 1674 bg. 18/2-1699. ”Solve Kolkins datter Anne 25 aar g.”
6. Christen f. ca. 1678 bg. 2/4-1699. ”Christen Solvesen Kolkin, 21 aar g.”
7. Stephen Solvesen f. ca. 1678. Se Enggrav(B).
8. Ole Solvesen f. ca 1679. Se nedenfor.
-   bg. 13/12-1683. ”Solve Kolkiens dødfødte datter.”
Br. ca. 1666.

”Krigstyr” - skatten 1720: Solve svarer daglig 3/4 skilling.

Skifte avholdt i Skien den 26/8-1712. Kilde: Skien Skifteprotokoll nr. 3 s. 586.
KIRSTEN SOLVESDATTER
død. g1g med Rasmus Pedersen g2g med Adrian Knudsen.
Barn i 1. ekteskap:
Maren Rasmusdatter f. ca. 1694. Bodde hos morfaren på Kolkin i 1712.
Barn i 2. ektesk.:
Anne Adriansdatter f. 1701. Bodde hos morfaren på Kolkin i 1712.
Christen Adriansen f. 1703. Bodde hos mors søster (Birthe Solvesdatter) på Riis i 1712.
Rasmus Adriansen f. 1704. Bodde hos Cornelius Christensen i 1712.
Peder Adriansen f. 1706. Bodde hos morfaren på Kolkin i 1712.
 

Maren Rasmusdatter Kolkjen f. ca. 1694 i Skien, g.m. Ole Gundersen Follaug. Se bruket vi her har kalt Follaug(B).
Hun var datter av Rasmus Pedersen og Kirsten Solvesdatter herfra. Se skiftet ovenfor.

Arbeider, leilending
Ole Solvesen Kolchin
herfra f. ca. 1679 bg. 23/1-1762. ”Ole Kolkiøn 83 aar.”
g. 19/9-1723 m. Gjertrud Ovensdatter trolig fra Strømdal f. ca. 1705 bg. 8/11-1754. ”Ole Kolkiøns kone 49 aar.”, d.a. Oue Madsen Strømdal.
1. Oven Olsen dpt. 23/4-1724. Se nedenfor.
2. Inger dpt. 25/3-1728 bg. 21/7-1743. ”Ole Kolchis Inger, 16 aar.”
Br. 1722.

F.f. Ole Kolchins søn Ole: Jon Econrø, Oue Riis, Søren Grinis qde., Dorte Strømdal.
F.f. Ole Kolchins Inger: Søren Grini. Ole Follou, Per Adrianssen, Jon Econrøes quinde, Abigael Grini.

G.br., leilending
Oven Olsen Kolkiøn
herfra dpt. 23/4-1724 bg. 19/10-1771. ”Ouen Kolkiøn 48 1/2 aar.“
g. 20/9-1764 m. Karen Larsdatter (tvilling) fra Bratsbergkleiva dpt. 12/1-1738 på N. Ballestad(A) bg. 16/8-1802, d.a. Lars Danielsen Ballestad. Se Familie 11 - Kleiva 1740.
1. Gjertrud Ovensdatter dpt. 19/5-1765 g.m. Tollef Andersen. Se Familie 86 - Kleiva 1801.
2. Ole Ovensen dpt. 13/3-1768.
3. Lars Ovensen dpt. 10/2-1771. Se nedenfor.
Br. 1762.

F.f. Ouen Kolchiøns pb. Giertrud: Jens Ballestads kone, Ingebor Olsdtr., Peder Øfrum, Peder Hansen, Engebret Nilsen.
F.f. Ouen Kokiøns db. Ole: Hans Ballestads kone, Christen Larsens kone, Jens Ballestad, Anders Jensen.
F.f. Ouen Kolkiøns db. Lars: Christen Larsen kone, Pernille Olsdatter, Hans Ballestad, Anders Jensen.

I 1762 var det følgende tjenestefolk her: Christen Larsen, Kisten Ovensdatter og Ingeborg Nilsdatter.

Enka Karen Larsdatter ble g2g med Halvor Børgersen. Se nedenfor. 

1/4/1772       AUGEN OLSSEN         Bamble Skifteprot. nr. 7, s. 64a.
Kolchin        Arvinger:                            
u/Follaug      Enka Karen Larsdatter
               og barna:
               1. Ole Augenssen         4 år.
               2. Lars Augenssen        1 ”
               3. Gjertrud Augensdtr. 7 ”
               Formynder for de 3 ble morbroren Christen Larssen.
               Han ble også laugverge for enka.
Brt: 123 - 1 - 10
Net:  92 - 2 - 18.

Barnedåp i Gjerpen i 1767: Christen Engravs db. Anders.
Test: Ouen Kolkiøns kone, Berthe Andersdatter, Gunder Sølie, Christen Larsen, Nils Jacobsen.

Arbeider, innerst
Lars Ovensen
herfra dpt. 10/2-1771 bg. 24/7-1803. ”Lars Ovessøn Kolkinn 32 5/12 aar.”
g. 8/9-1796 m. Agnethe Thorstensdatter fra Lia(A) under Bø dpt. 9/5-1773 i Eidanger d. 27/2-1839 på Doksrød, d.a. Thorsten Hansen.
1. Maren Kirstine Larsdatter dpt. 21/4-1799 g.m. Engebret Amundsen. Se Børønningen(E) under Bø.
2. Ingeborg Larsdatter dpt. 4/7-1802 g.m. Jan Henriksen Doksrød. Se Doksrød(6).

F.f. Lars Ovessøns pb. Maren Kirstine  u/N.Løberg: Ole Løbergs k., Lisbeth Halvorsdtr., Anun Løberg, Jon Svendssøn, Tollev Anderssøn.
F.f. Lars Ovessøns pb.
Ingebor u/Bratsberg: Torbjørn Løbergs k., Pernelle Christensdtr., Anund Løberg, Torsten Hanssøn, Børge Halvorssøn.

Lars bodde i 1801 hos sine svigerforeldre på Lia under Nordre Bø. Han var da daglønner på Fossum.
I 1802 bodde denne familien på Løberg.

G.br., leilending
Halvor Børgersen
fra Follaug(4) dpt. 14/9-1749 d. 21/7-1819 på Kolkin. ”Havde været klein i 11 aar.”, s.a. Børger Johannesen.
g. 29/12-1772 m. enke Karen Larsdatter fra N. Ballestad(A) dpt. 12/1-1738 bg. 16/8-1802. ”Halvor Kolkinns kone Karen Larsdtr, anm. at være 64 aar.”, d.a. Lars Danielsen Ballestad.
1. Lisbeth Johanne dpt. 21/11-1773 bg. 7/9-1801. ”pigen Lisbeth Johanne Halvorsdtr. f. Kolkjøn 27 3/4 aar.”
2. Børger Halvorsen dpt. 21/12-1777.  Se Bratsberg(32).
3. Ingeborg dpt. 10/6-1781 bg. 3/10-1801. ”pigen Ingebor Halvorsdtr. f. Kolkjøn 20 1/3 aar.”
Br. 1772.

F.f. Halvor Kolkiøns pb. Lisbeth Johanne: Isak Follougs kone, Pernille Olsdtr., Ole Schyer, Christen Larsen, Lars Jensen.
F.f. Halvor Kiolkions db. Borger: Isak Borgersens kone, Anne Larsdtr., Ole Schyer, Lars Svenchesen, Nils Olsen.
F.f. Halvor Kolkiøns pb. Ingebor: Isak Borgersens kone, Giertrud Ougensdtr., Hans Jensen Ballestad, Ole Schyer, Christen Larsen.

Karen var enke etter Oven Olsen. Se ovenfor. Halvor ble 1. gang nevnt som ”Halvor Kolkiøn” i
kirkeboka i 1773. Som ugift var han fadder for Lyder Follougs barn i 1769.
Halvor ble født på N. Ballestad.

Arbeider, husmann
Børger Halvorsen
herfra dpt. 21/12-1777 d. 10/9-1858 på Bratsberg, s.a. Halvor Børgersen.
g. 28/12-1802 m. Siri Mortensdatter fra N. Ballestad(A) dpt. 8/12-1776 d. 28/11-1868 på Stensrød, d.a. Morten Jensen Ballestad.
1. Karen Pernille Børgersdatter dpt. 25/9-1803 g.m. John Andersen. Se Brua under Meen.
2. Halvor Børgersen dpt. 29/9-1805. Se Bratsberg(22).
3. Ingeborg Børgersdatter dpt. 7/8-1808 g. i Gjerpen 23/8-1844 m. enkemann Nils Hansen fra Nenset i Solum f. ca. 1798. Riktig Nils Hansen?
4. Maren Børgersdatter f. 10/10-1810 g1g i Eidanger 21/2-1834 m. Lars Andersen Flogstad. Se Flogstad(3).
    Maren ble g2g i Eidanger 6/12-1864 m. enkemann Ole Olsen Svinholt/ Flogstad. Se Svinholt under Høgset. Se også Flogstad(1) i Eidanger.
5. Lars Børgersen f. 17/11-1812.
6. Elisabeth Børgersdatter f. 22/6-1815 g.m. Ole Isaksen Stensrød. Se N. Løberg(B) "Stensrød".
7. Isak Børgersen f. 12/10-1817.
8. Kirsten Børgersdatter f. 27/9-1819.
Br. ca. 1800.

F.f. Børge Halvorssøns pb. Karen Pernelle fra Kolkinn: Ole Helgessøns k., Karen Isaksdtr., Ole Pederssøn, Jens Mortenssøn, Jacob Jonssøn.
F.f. Børge Halvorssøns db. Halvor f. Kolkinn: Jacob Jonssøns k., Anne Lisbeth Danielsdtr., Isak Børgessøn, Ole Pederssøn, Ole Heljessøn.
F.f. Børge Halvorssøns pb. Ingebor f. Kolkinn: Ole Heljessøns og Jens Mortenssøns koner, Ole Heljessøn, Jens Mortenssøn, Lars Folloug.
F.f. Børge Halvorssøns pb. Maren f. Kolkinn:Jens Hanssøns k., Anne Tollevsdtr., Erik Folloug, Jens Mortenssøn, Ole Heljessøn.
F.f. Borger Halvorsens db. Lars f. Kolkin: Ole Helgesens k., Anne Tollefsdtr., Ole Helgesen, Jens Mortensen, Ove Tollefsen.

Borger var forlover i 1819 for Lars Zachariassen i Skien og Anne Tollevsdatter (”fra Kolkin”).
Borger døde som fattiglem på Skauen.

Søndre Kolkinn (Kolkinmyr):

G.br., leilending
Søren Nilsen Kolkin
(Søren Nilsen Esse) fra Esse i Bamble f. ca. 1808 i Bamble d. i USA, s.a. Nils Evensen Esse.
g1g i Solum m. Karen Andrea Johnsdatter fra Solum f. ca. 1810 d. 1/4-1850 på Kolkin.
g2g i Eidanger 4/12-1851 m. Sybille Olsdatter fra Kjendalen i Eidanger f. 1824 i Brunlanes, d.a. Ole Larsen Strand.
Forlovere: "Ole Jacobsen Kjendalen og Nils Gulbrandsen Rønningen."
1. Petronelle f. 1839 d. 10/2-1848 på Kolkin.
2. Regine Sørensdatter f. 1842.
3. Sophie Marie Sørensdatter f. 1844.
4. Petronelle f. 1849.
Barn i 2. ekteskap:
5. Nils Sørensen f. 1852.
6. Hans f. 1/11-1853 d. 8/11-1853 på Kolkin.
7. Hans Sørensen f. 1856.
8. Ole Sørensen f. 1858.
9. Caroline Sørensdatter f. 1860.
10. Simon Sørensen f. 1862.
11. Martin Sørensen f. 1865.
Br. 1836.

Denne familien flyttet til Gjerpen (Kolkinn) i 1836 fra Solum. Da hadde de bare sønnen Nils (4 ½) som var født i Solum med seg.
Folketellingen 1845: Anne Barbra Olsdatter, Lægdslem, ug., Slagtilfælde, f. ca. 1810.
Denne familien emigrerte til N. Amerika våren 1866. Se Presteattest av 27/3-1866

18/11/1851     KAREN ANDREA JOHNSDATTER       Bamble Skifteprot. nr. *)
Kolkinnmyhr    Arvinger:                            
u/Follaug      Enkem. Søren Nielssen og barna: (han aktet å gifte seg igjen)
               1. Regine Sørensdtr.   8 3/4 år.      Formynder:
               2. Sophie Marie Sørensdtr. 6 "       Jacob Tronssen
               3. Petronelle Sørensdtr.   2 "          Ballestad.

Brt: 103 - 108
Net:  49 -  74

*) A: BS 30 s.58b. B: BS 20 s.296b. C: (1850-54) 194.

"Nordre Kolkinn":

Arbeider, leilending
Anders Tollefsen
fra Skauen under Bratsberg dpt. 3/2-1799, s.a. Tollef Andersen. Se Familie 86 - Kleiva 1801.
g. 12/11-1824 m. Anne Elisabeth Iversdatter "fra Grunderød" f. ca. 1798.
Forlovere: "Niels Pedersen Grunderød, Hans Jacobsen Nygaard."
1. Tollef f. 22/8-1825 d. 19/5-1829 på Nygård under Meen.
2. Berthe Maria Andersdatter f. 16/4-1828 g.m. kirketjener Ole Pedersen. Se Siljanv. 32 "Berglund" under Grini.
3. Ingeborg Andersdatter f. 20/5-1830 på Hegna u. Meen g.m. Isak Abrahamsen. Se Familie 5 - Bøle 1865.
4. Tollef Andersen f. 6/2-1833 på Kolkinn.
5. Karen f. 3/1-1836.
6. Karen Kirstine Andersdatter f. 28/7-1838 g.m. Jens Tollefsen. Se Familie 3 - Bøle 1865.
Br. 1833.

F.f. Anders Tollefsen Nygaard under Meen og Anne Lisbeth Iversdatters Tollef: Ole Tollefsens kone, Sneltvedt, pige Ingeborg Karine Jacobsd., Ballestad, Gunder Nygaard, Lars Svarttangen, Auen (Oven) Tollefsen af Skien.
F.f. Anders Tollevsen under Meen og Anne Lisbeth Iversdatters Berthe Maria: Ole Tollevsens kone under Brekke, pige Maren Borgersd. Riis, Johannes Bjergnom Engrav, Daniel J. Ballestad, Auen Tollevsen Ballestad.
F.f. Anders Tollefsen Hegna under Meen og Anne Lisbeth Edvardsdatters (!) Ingeborg: Pige Ingeborg Borgersd., Buer, Svend Liens kone u. Meen, Gunder Stenulfsen u. Meen, John Andersen Buer, Hans Olsen Espedalen.
F.f. Anders Tollefsen Kolkind og Anne Elisabeth Iversdatters Tollef: Ole Tollefsens kone, Bratsberg, pige Ingeborg Borgersd., Kolkind, Halvor Borgersen, ibid., Auen Tollefsen Ballestad, Gunder Stenlufsen Houen.
F.f. Anders Tollefsen Kolkind og Anne Lisbeth Iversdatters Karen: Auen Tollefsen Ballestad, Christen Michelsen, Bratsberg, Halvor NN (Borgersen?), pige Anne Maria Johnsdatter Kolkind, Moderen selv.
F.f. Anders Tollefsen Kolkind og Anne Lisbeth Iversdatters Karen Kirstine: Ougen Tollefsen Ballestad, Halvor Borgersen u. Bratsberg, John Johnsen Kolkind, pige Ingeborg Borgersd. u. Bratsberg, Kirsten Borgersd. Hougen.

Anne Elisabeth var i tjeneste på Grønnerød før de giftet seg. Denne familien
bodde tidligere på plassene Nygård og Hegna under Meen.

G.br., leilending
Isak Pedersen
fra Båserød dpt. 23/2-1794 i Kodal, Andebu d. 19/3-1867 på Follaug, s.a. Peder Gundersen Baaserød.
g. 20/2-1823 m. Gurine Larsdatter fra S. Ballestad(50) dpt. 16/5-1802 d. 8/2-1849 på Ballestad, d.a. Lars Torgrimsen Ballestad.
Forlovere: "Bent Løberg, Gunder Baaserød."
1. Lars Isaksen f. 16/4-1824 på Kolkinn. Se Follaug(1).
2. Anne Margrethe Isaksdatter f. 20/2-1826 på Kleiva.
3. Berthe f. 24/2-1828 på Kolkinn d. 7/3-1845 på Ballestad.
4. Maren Isaksdatter f. 4/5-1830 på Kolkin g. 14/4-1857 m. murersvend Hans Hansen Stavdal fra Solum f. ca. 1832.
5. Larine f. 30/8-1833 på Ballestad d. 25/11-1834 på Ballestad. Hun døde av meslinger, ifølge kirkeboka.
6. Peder Isaksen f. 23/9-1835 på Ballestad.
7. Laurentze Isaksdatter f. 5/5-1838 på Ballestad.
8. Karen Maria Isaksdatter f. 4/12-1840 på Ballestad.
9. Gunder Isaksen f. 6/1-1845 på Ballestad. Var skolelærer.
Br. 1824.

Familien forpaktet en Ballestadgård fra ca. 1833. Trolig Ballestad(24), eller en av plassene under den.
Isak bodde som enkemann i 1865 på Follaug(1) hos sin sønn Lars Larsen. Isak  var da blitt blind.

Eier av Follaug bnr 7 og bnr 8 fra 1868: Ole Kolbjørnsen Rønningen. Se Ballestad(41) "Rønningen".
Kolkinn var bnr 7 fra 1868 til 1870. Da ble bnr 8 fraskilt og fikk navnet Kolkinn.
Resten av bnr 7 (jord) ble drevet sammen med Ballestad(41), inntil det ble solgt til området rundt Kervel
fabrikken.
Informant: Jon Olav Strand.

Kolkinn ble skyldsatt og solgt i 1870.

G.br., selveier
Peder Olsen Kolkjen
fra Drengen under Bø i Luksefjell f. 1/12-1840 d. 29/5-1930, s.a. Ole Olsen Drengen.
g. i Siljan 7/3-1870 m. Anne Margrete Nilsdatter fra Hogstad i Siljan f. 12/3-1845 d. 15/4-1887, d.a. Nils Nilsen og Berthe Marie Sørensdatter Hogstad i Siljan.
Forlovere: ”Kirkesanger Niels Rollefsen og g.br. Jacob Nielsen Hogstad.”
1. Inga Bertea Kolkjen f. 20/7-1870 på Kolkinn g.m. Svenke Follaug. Se Follaug(6).
2. Nella Olava f. 24/12-1872 d. 1/8-1886.
3. Peter Andreas f. 18/12-1875 d. 1/8-1883.
4. Julie Sofie Kolkjen f. 18/10-1878. Bodde her. Ugift.
5. Nils Olav Pedersen Kolkjen f. 5/10-1882. Overtok gården.
6. Anna Petrea Kolkjen f. 29/4-1885 g.m. Peder P. Myhra. Se Mæla(101) "Fredvang".
7. Nelia Olava Kolkjen f. 30/3-1887 g.m. Erik A. Ballestad. Se Ballestad(45).
Br. 1874.

Peder Olsen var gårdsgutt hos enka etter Erik Larsen Ballestad rett før han giftet seg. Han leide Kolkinn av
Ole Kolbjørnsen fra 1870 til han kjøpte eiendommen i 1874.

Denne familien har eget familiegravsted ved Gjerpen kirkegård.


Kolkinn ca. 1900. Eier: Jon Olav Strand, Kolkinn.
Foran fra venstre: Julie Sofie, Peder O. Kolkjen (far), Nelia Olava og Anna Petrea. På vogna: Inga og Svenke Follaug med barna, Anna og
Jacob. Bak med tømmene: Olav Kolkjen.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld

(192b, 207h - 213) h

Follaug og Bratsberg 

Peder Olsen 

1 daler - 4 ort - 0 skilling 


  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

 64

8

(192b, 207h - 213) h 

Follau       

Kolkinn 

Peder Olsen 

1 - 1 - 13 

4 mark 64 øre 


  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

 64

Follau 

Kolkinn 

Peder Olsen 

4 mark 64 øre

G.br., selveier
Nils Olav Pedersen Kolkjen
(Olav P. Kolkjen) herfra f. 5/10-1882 d. 8/8-1980, s.a. Peder Olsen.
g. 14/8-1926 m. Anna Sofie Lunde f. 25/2-1886 på Hogstad i Siljan d. 3/7-1974, d.a. Anton Teodor Andersen (Lunde) født på Langerud i Sandsvær og (enke) Anne Helvig Henriksdatter fra Rønningen u. Øvrebø i Siljan.
Br. 1921.

Olav og Anna Kolkjen fikk ingen barn. Olavs søster Nelia og  Erik A. Ballestad, på Ballestad(45), fikk ei datter Margaret f. 1929. Nelia døde i 1929, like etter at Margaret ble født. Margaret ble deretter adoptert av sin
onkel og tante Nils Olaf og Anna på Kolkinn. Margaret overtok senere Kolkinn med sin mann.

Fortalt av Jon Olav Strand.
Olav Kolkjen kjøpte gården Løberg(10) - et dødsbo - sammen med sin svoger Svenke Follaug i 1914. De solgte hus og jord og beholdt skogen. I 1923 overtok Svenke Follaug denne skogen, mens Olav samtidig kjøpte egen skog ved Skifjell under Meen (70/39).
Han kjøpte i 1916 jordet 65/94 av Aslak Ballestad, som grenset inntil Kolkjen. Videre kjøpte han i 1918 et myrstykke på Storemyr, gnr 111 (Skogsrød) bnr 8, hvor han hentet torv til torvstrø, som han brukte i fjøset. I 1926 kjøpte han igjen en dekar tomt av Aslak Ballestad, hvor Olav satte opp ei gårdssag. Denne saga brant ned tidlig på 1960-tallet og ble ikke oppført igjen.

Gårdens grenser på 1950-tallet i følge Olav Kolkjen:
”Nord: Røsland (Follaug 1), øst: Lerkup, syd: Nils Gjone, Lars og Georg Ballestad m. fl., vest: Jacob Eriksen og
Palmer Ballestad.”

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 64

8

Follau - Kolkinn

Olaf Pedersen Kolkin 

4 mark 64 øre 

G.br., selveier
Torgeir Strand
fra Bratsbergg. 19 i Skien f. 5/6-1929 d. 30/3-2011, s.a. Jon Strand fra Vrådal og Anlaug Dahle fra Flatdal i Seljord.
g. 21/8-1954 m. Margaret Kolkjen herfra f. 1929 på Skrubberød, d.a. Erik Andersen Ballestad og Nelia Olava Kolkjen. Se ovenfor. Adoptivfar: Olav Kolkjen.
1. Jon Olav Strand f. 1955. Overtok gården.
2. Reidar Strand f. 1957. Bosatt i Drangedal. Skogbruksleder.
3. Anne Turid f. 1958 g.m. Frank Sandvik. Bosatt i Bratsbergt. 19 på Kleiva.
4. Frode Strand f. 1965.
Br. 1968.


Brudebilde av Torgeir og Margareth Strand. Paret til venstre: Nils Olav og Anna Sofie Kolkjen. Paret til høyre: Jon og Anlaug Strand.
Eier: Jon Olav Strand.

G.br., selveier
Jon Olav Strand
herfra f. 1955.
g. 10/6-1978 m. Gro Ballestad Nielsen fra Meen(49) "Hegna" f. 1957, d.a. Kjell Ballestad Nielsen.
1. Maren Margrete Strand f. 1978.
2. Unn Marte Strand f. 1984.
Br. ca. 1991.


Familien Strand: Jon Olav, Unn Marte, Maren Margrete og Gro f. Ballestad Nielsen. Eier: Jon Olav Strand.


Fra karttjenesten Skog og landskap.

(C) Gard Strøm.