ved
Gard Strøm

| HJEM | REGISTER | KIRKEBØKER | FOLKETELLINGER | ELDRE HUS | EMIGRANTER | LINKER | HJELP |


MEEN 1Oppdatert 01.04.2019


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.


Meen 1 - "Skrivergården"
Gammelt løpenr. (238a, 377a, 238k)a. En part av Meen(B).

De fleste husmannsplassene under Meen lå opprinnelig under denne gården.

Adresse i dag: Håvundv. 331, 3711 Skien.

G.br., leilending/ selveier (1765)
Nils Hansen Buer fra Meen(B) dpt. 4/11-1725 bg. 28/5-1785. ”Nils Hansen Buer 59 aar.”, s.a. Hans Gundersen Buer.
g. 5/7-1759 m. Anne Catharine Andersdatter "fra Tveten i Eidanger" dpt. 16/1-1735 i Stokke, Vestfold d. 5/3-1819 på Løkenberg. ”Anne Catrine Knudsd.(!), Løkenberg, Enke efter Niels Hansen Meen, 86 aar.”, d.a. Anders Nilsen Fuske og Karen Larsdatter.
1. Hans Buer dpt. 13/11-1759.
2. Maren Margrethe dpt. 5/3-1762 bg. 1/12-1776. ”Nils Buers d. Maren 12 aar.”
3. Anne Catrine bg. 16/11-1764. “
Nils Meens d. Anne Catrine 2 dage.”
4. Andreas Johan Nilsen dpt. 7/6-1766.
5. Anne Catrine Nilsdatter dpt. 1/3-1772 bg. 25/5-1804. ”Pigen Anne Catharine Nilsdtr. f. Aasebn 32 1/4 aar.”
6. Gunder dpt. 25/2-1776 bg. 23/3-1777. ”Nils Hansen Buers s. Gunder 1 1/4 aar.”
7. Lars Gunerius Nilsen dpt. 5/4-1778. Se Kjølnesgt. 5 på Osebakken.
Br. 1759.

F.f. Nils Buers db. Hans Buer: Lars Forbechs kone, Anne Dorthea Buer, Ole Vindholmen, Hans Jensen Qvist, Ole Bradsberg.
F.f. Nils Buers pb.
Maren Margrethe: Peder Bradsbergs kone, Helvig Andersdatter, Hans Buer, Christen Brun, Engebret Bradsberg.
F.f. Nils Hansen Buers db. Andreas Johan: Peder Meens kone, Helvig Andersdtr., Rejer Andersen, Ole Pedersen.
F.f. Nils Hansen Buers pb. Anne Catrine: Peder Meens kone, Maria Christensdtr., Sergiant Nord, Ole Isaksen.
F.f. Nils Hansen Buers db. Gunder: Halvor Meens kone, Ingebor Hellichsdtr., Isak Christensen Borge, Hans Hansen Buer.
F.f. Nils Hansen Buers db. Lars Gunderus fra Løchenberg: Lars Meens kone, Maren Christensdatter fra Borge, Jon Meen, Jon Larsen Sanne.

Anne Cathrine Andersdatter dpt. 16/1-1735 i Sem, Vestfold. Foreldre: Anders Nilsen Fuske og Karen Larsdatter. Det står i høyre marg: "Lensmanssøn i Tiølling Sogn". På denne tiden het lensmannen i Tjølling Nils Løve. Anders Nilsen er trolig hans sønn.
Anne Cathrine ser ut til å ha tjent på Tveten i Eidanger før hun gifta seg med Nils Hansen Buer.

Peder Engebretsen Bratsberg kjøpte gården i 1765. Se Familie 1 - Kleiva 1762. Han eide også en part i Buer.
Nils Hansen Buer fortsatte her som leilending, fram til han tok med familien og flyttet til Løkenberg i 1777/78.
Løkenberg var på den tiden husmannsplass under Meen.

Tjenestedreng her i 1762: Jacob Olsen.

Kaptein, senere oberstløyntnant, g.br., selveier
Fredrik Christian Rye
fra Kongsvinger dpt. 15/1-1726 d. 10/1-1789 (bg. 24/1). ”hr. ObresteLieutnant Rye 63 aar.”
Br. 1769.

Denne familien bodde tidligere på nordre Sem. Se N. Sem(8).

Justisråd, amtmann, g.br., selveier
Jonas Ramus Petersen
fra Kristiania dpt. 20/5-1748 i Aker kirke d. 21/5-1804, s.a. Christian Petersen og Anna Larsdatter Ramus.
g. ca. 1789 m. Ingjerd Margareta Wiingaard f. 23/7-1765 på Holmedal i Askvold, Sunnfjord d. 12/2-1829, d.a. Hans Wiingaard og Hildeborg Jacobsdatter Friis.
1. Anna Ramus Petersen dpt. 20/3-1790.
2. Hildborg Petersen dpt. 23/10-1791.
3. Christian Ramus dpt. 13/3-1793 d. 26/6-1796.
4. Hans Petersen dpt. 23/7-1794.
5. Jonas Ramus Petersen f. 15/2-1796 på Meen (dpt. 21/3) d. 21/1-1876.
Br. 1789.

F.f. Justitsraad Pettersens pb. Anne Ramus: Kamerherrinde Moltke, frøken Deichman, jomfru v. d. Lippe, kamerherre Adler, kamerherre Søren Løwenskiold, CancellieRaad Slangbusk.
F.f. Justice-Raad og Amtmand Petersens pb. Hilleborg: Kamerherinde Løvenskiold fra Fossum, Madame Thornsohn, jomfrue Benedicta Aall, Kamer-Junker Adeler, Justice-Raad Rasch, Sorenskriver Norss.
F.f. JusticeRaad og Amtmand Petersens db. Christian: Kamer-Herre Søren Løvenskiolds frue, madame Norss, jomfrue Catharine Cappelen, hr. Major Robinder fra Schien, raadmand Bentsen, Peder Flood.
F.f. JustitsRaad og Amtmand Petersens db. Hans: Mad. Aall fra Borrestad, og mad. Mariane Aall, jomfru Inger Aall, apoteker Mylertz, forvalter Høch, Simon Jørgenssøn.
F.f. JusticeRaad og Amtmand Petersens db. Jonas Ramus: Madame D. Cappelens den ældre og yngre, Maria Blom, Auditeur Wessel, Søren Rasch, Jacob Aall ældre og yngre.


Jonas Ramus Petersen var amtmann i Gjerpen i tidsrommet 1788-1798 og var derfor i
tjeneste under bondeopptøyene i Gjerpen i 1795 hvor bøndene protesterte mot for høye
kornpriser.

Amtmann, greve, g.br., selveier
Otto Joachim Moltke
f. 11/6-1770 i København d. 1/2-1853 på Espe, Sjælland.
Br. 1798.

Kilde: Wikipedia.
Moltke var dansk greve og statsmann. Han var amtmann i Bratsberg i tiden 1798-1800. I 1788 ble han juridisk kandidat og foretok deretter en reise til Frankrike, hvor han ble vitne til utbruddet av den franske revolusjonen.
Han begynte sin embetskarriere 1798 i Norge som amtmann i Bratsberg. I 1800 ble han utnevnt til stiftamtmann i Kristiansand og amtmann i Nedenes.
I 1804 vendte han tilbake til Danmark der han var direktør i Rentekammeret frem til 1813. Deretter var han president i det Slesvig-Holsten-Lauenborgske kanselli, og kom dermed til å bekle en av de viktigste og vanskeligste poster i staten. I 1824 ble han utnevnt til geheimestatsminister.
Moltke utnevntes 1800 til kammerherre, ble 1810 kommandør av Dannebrogordenen, fikk 1815 storkorset og ble i 1826 ridder av Elefantordenen.


Dette bruket fikk i ca. 1800 betegnelsen ”Meen med Grønnerød sæter.” med løpenr. 238a, 377a, 238k (a).
Dette var i flere år amtmannsgård, senere sorenskrivergård.

Amtmann, selveier
Johan Henrik Selmer
f. 26/4-1756 d. 21/1-1831, s.a. Sigismund Christian Selmer og Johanne Catrine Nyrup.
g.m. Inger Maria Müller f. ca. 1775.
1. Johanne Catharine Selmer f. 7/2-1801 d. 15/6-1893 i København.
2. Hannibal Peter Selmer f. 9/9-1802 d. 1877 g.m. Johanne Vilkens. Se gul ramme nedenfor.
Br. 1801.

F.f. Amtmand Selmers pb. Johanne Catharine: Frue Selmer, jomfrue Branmejer, amtmand Selmer, Ole Christian Friis, Peder Haraldssøn.
F.f. Amtmand Selmers db. Hannibal Peter:  Frue Selmer, jomfru Høyer, amtmand Selmer, Friis, Peder Haraldssøn.

Se slekten her.

Selmer var amtmann i Bratsberg fra 1801-1802. Dette er kun barn som ble født i Gjerpen.

Kilde: (Utdrag av) Dansk biografisk Lexikon, bind XV.
(Sønnen) Selmer, Hannibal Peter, 1802-77, Sprogrenser og Personalhistoriker, var Søn af Amtmand over Bratsberg Amt Johan Henrik Selmer og Inger Marie f. Müller. Han blev født 9. Sept. 1802 paa Gaarden Meen i Gjerpen Sogn ved Porsgrund, men kom i sin tidligste Barndom til Danmark, da Faderen 1803 blev Amtmand i Vejle, og sattes 1814 i Horsens Skole, hvorfra han blev Student 1820. 1826 blev han juridisk Kandidat. Han blev Kopist under Direktionen for Universitetet, Sorø Akademi og de lærde Skoler 1828 og avancerede 1831 til Kancellist. 1836-37 rejste han i Tyskland, Italien og Frankrig; kort efter sin Hjemkomst udnævntes han til Kontorchef under nævnte Direktion, og han ægtede 14. Dec. 1837 Johanne Adelaide Wilkens (f. 1809 d. 2. Juli 1852), Datter af Kontorchef i Nationalbanken Jessenius Nicolai Henrik W. og Johanne f. Hwiid. Ved Direktionens Opløsning 1848 afskedigedes Selmer og udnævntes samme år til Justitsraad. Han døde paa Frederiksberg 2. Okt. 1877."

Landskyld 1801: 2 huder 11 ½ skind.

Andre beboere her i 1801: Fullmektig Ole Christian Friis f. ca. 1771 og skriverdreng Johannes Olsen Krabøe f. ca. 1785.

Tjenestefolk i 1801: Mette Christine Branmejer(24), Anne Maria Hedevig Odemark(23), Maren Olsdatter(30),
Hedevig Nilsdatter(22), Anders Larsen(29) og Svend Zacharias Thordsen(22).

Kansellisekretær, sorenskriver, justisråd, g.br., selveier
Hans Holst von Kløcker
fra Aarby i Danmark f. 3/9-1754 d. 30/1-1820 på Meen.
g. i ”Vor Frues Kirke” i København 24/8-1781 m. Anne Sophie Amalie Kofoed Ancker f. 5/11-1752 d. 5/7-1832 i Skien.
1. Peter Kofoed Marinus von Kløcker f. 30/5-1782 i Fredrikshald d. 3/3-1821 i Aalborg g. i Vor Frues Kirke 11/5-1811 m. Johanne ”Jenny” Severine Ranøe f. 3/7-1783 d. 13/2-1855.
    Peter von Kløcker var bl.a. byfogd i Aalborg og Birkedommer i Nørre Sundby Birk i 1811, samt Kancellisekretær som sin far.
2. Abraham Andreas van Kløcker f. 18/2-1797. Se Hauen(1).
Br. 1803.
 

Kilde: ”Stamtavle over adelsslægten von Kløcker” ved A. Thiset.
Hans Holst von Kløcker var sønn av sogneprest og prost Johannes von Kløcker fra København f. 15/11-1709 d. 15/12-1765 i Kornerup og hans 2. hustru Maren Flesberg f. 1723 d. 7/10-1779. Slekten er av dansk adel.
Hans Holst von Kløcker var i 1773 student ved Metropolitanskolen i København, i 1776 cand. jur., i 1778 kopist i Kancelliet, 1779 Kancellisekretær, 1781 byfogd auksjonsdirektør, postmester og magasinforvalter i Fredrikshald (Halden). Samme år ble han ”justiceraad”. I 1796 var han sorenskriver i Ide og Marker. I 1803 var han sorenskriver i Bamble fogderi, med bopel på Meen i Gjerpen.


Hans Holst von Kløcker kjøpte i 1806 Hauen(1).

G.br., selveier (av 2 huder i 1835), formannskapsmedlem i Gjerpen herred
Lars Larsen Aabye sr. fra Rogn i Bamble f. 11/8-1778, s.a. Lars Jacobsen Rogn og Johana Gautesdatter.
g1g i Bamble 30/12-1806 m. Aaste Hansdatter fra Flåtten i Bamble dpt. 11/12-1779, d.a. Hans Torbjørnsen Flåtten (www.solumslekt.org) og Ingeborg Gjertsdatter.
g2g i Solum 5/10-1810 m. Kirsten Larsdatter fra Kjerringteigen i Solum dpt. 4/1-1789 i Solum, d.a. Lars Torstensen Kjerringteigen og Berthe Olsdatter fra Ø. Borge.
1. Maren Kirstine Larsdatter f. 6/6-1811 på Gjemsø i Solum g. i Gjerpen 27/8-1829 m. Ole Kittilsen Riis. Se S. Riis(13). Bodde på Gjemsø i Solum. Se solumslekt.org.
2. Lars Larsen Aabye jr. f. 16/8-1813 på Gjemsø. Se nedenfor.
3. Abraham Larsen f. 9/9-1815 på Gjemsø. Bodde i Galena, Illinois i 1860.
4. Ole Larsen f. 30/10-1817 på Gjemsø. Sjømann og 18 år i 1835.
5. Carl f. 25/2-1820 på Gjemsø d. 22/11-1844 på Meen.
6. Bendix Larsen f. 26/1-1822 på Gjemsø.
7. Hans Andreas Larsen Auby f. 4/7-1824 på Meen. Emigrerte til N. Amerika som 19-åring i mai 1843, g. i Muskego, Wisconsin med Helge Halvorsdatter fra Juve i Lårdal.
    Bodde i Deerfield, Dane County, like ved hovedstaden i Wisconsin; Madison. Han hadde farm der. Han ble siden ”Dane County Supervisor”, tilsvarende vår fylkesordfører.
    Familienavnet ble amerikanisert til ”Auby”. De hadde 8 barn. Se Presteattest av 8/5-1843.
8. Bertea Gurine Larsdatter f. 31/12-1826 på Meen.
9. Carl Larsen Aabye f. 28/2-1829 på Meen d. 22/11-1844 på Meen.
10. Lauritz Larsen (tvilling) f. 22/3-1831 på Meen. Bodde i Galena, Illinois i 1860.
11. Kirsten Maria Larsdatter (tvilling) f. 22/3-1831. Bodde i Galena, Illinois i 1860.
12. Christian Larsen f. 13/2-1835 på Meen.
13. Lars f. 1836 d. 5/5-1843 på Meen.
Br. 1822.

F.f. Maren Kistine, fød 6. Juni af forældre Lars Larsen Aaby og Kisten Larsdatter Giemsøe: Inger Taraldsdatter ibd, Birthe Kistine Larsdatter Kieringtejn, Tosten Larsen ibd, Fridrich Jansen Giemsøe, Gunner Vindalen ibd.
F.f.
Lars fød 16 August, forældre Lars Larsen Aabye og Kirsten Larsdatter Gjemsøe: Karen Larsdatter Steensrødeie, Ingeborg Gundersdatter Gjemsøe, Arne Siversen Skien, Svend Knudsen, Anders Aarhuus Gjemsøe, Tosten Kjærlingteien.
F.f.
Abraham, foreldre Gjestgiver Lars Larsen Aaby og Kisten Larsdatter Gjemsøe: Mad. Sørbye Schien, Kisten Tollefsdatter Søtved, Erik Bøhle Jerpen, Anders Gunnersen Steensrødejet, Ole Tollefsen Søtved, Ole Nicolai Vindalen Gjemsøe.
F.f.
Ole, foreldre Lars Larsen Aaby og Kisten Larsdatter Gjemsøe: Ingebor Bjørnsdatter Bøle, Birte Kistine Larsdatter Kjerringtein, Arne Sørby Skien, Christen Taule Gjemsøe, Gunner Vindalen Gjemsøe, Anders Bakkene.
F.f.
Carl, foreldre Lars Larsen Aaby og Kisten Larsdatter Gjemsøe: Mad. Taule Gjemsøe, Grete Gunnesdatter Gjemsøe, Ole Larsen Kjeringtein, Tosten Larsen Kjeringtein, Anders Grøtsund.
F.f.
Bendix, foreldre Lars Larsen Aaby og Kisten Maria Larsdatter Gjemsøe: Kisten Kjeringtein, Maren Olsdatter Gjemsøeiet, Arne Sørby Skien, Gunner Vindal Gjemsø, Anders Haukeli Gjemsøe.

Denne familien er registrert innflyttet til Gjerpen fra Solum sogn i 1822. Det sto ”Gaardbruger Lars Larsen Aabye og
Hustrue Kirsten Larsdatter med 6 børn.”

Ved sølvskatten 1826, var det opplyst at han skattet til Solum.

Sønnen her, Lars Larsen Aabye jr. ble oppgitt som far til et barn som ble født på Bratsbergkleiva.
”Kirsten Laurine (Uægte), f. 1/12-1832. Moder: Pige Anne Olsd. Bugslotten fra Bratsbergkleven.
Fader: Uk. Lars Larsen Aabye fra Meen.”

Tjenestefolk i 1835: Anne Gundersdatter(21) og Marthe Arnesdatter(26).
Andre beboere her i 1835: Enke Pauline Chathrine Hoel f. ca. 1755, blind, fattiglem.
Karen Elisabeth Hoel f. ca. 1784, hennes datter, innerst hos Aabye.
Deres tjenestepike: Aaste Helene Olsdatter(37).

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

238a

Meen

Lars Larsen Aabye

1 hud 10 5/8 skind

7 daler - 0 ort - 8 skilling

377a Grunderøesæter ditto 0 huder  8 skind                  2 ort - 15 sk.

Lars Aabye var med i det første formannskapet i Gjerpen herredsstyret, etter at formannskapslovene ble innført i
Norge 1837. Gjerpen herred leide en tid "den store sal i den gamle gaard på Meen" til sine møter.

Den første i denne familien som emigrerte til N. Amerika var sønnen Hans Andreas som reiste i mai 1843. Se ovenfor.

Andre beboere på gården i 1845:

Innerst
Lars Larsen Aabye Jr.
f. 16/8-1813 i Solum d. 8/7-1858 i Galena, Illinois.
g. i Sandar 16/7-1841 m. Berthe Sørensdatter Kjær fra Sandar i Vestfold f. ca. 1816 d. 23/11-1891 i St. Ansgar, Mitchell co., Indiana, d.a. Søren Sørensen Kjær og Inger Marie Carlsdatter.
1. Lars Aaby f. 2/2-1844 på Meen d. i desember 1911 i Oregon.
2. Inger Kirstine Larsen f. 28/4-1846 på Meen d. 2/4-1915 i Modale, Mitchell county, Indiana. Hun var lærer. Navn i USA: Chrissie L. Obye.

Innflyttet: 20/7-1841.
Anmeldt: 15/6-1842.
Navn, alder: Berthe Sørensd. Kiær?, 25.
Hensigt: Gift med Lars Aabye.
Fra: Sandarherred.
Til: Meen.


Tjenestepike i 1845: Karen Sørensdatter(17). Nevnt som fosterbarn i folketellingen.

I mai 1846 emigrerte resten av familien med følgende barn: Lars Larsen Aabye jr. (se nedenfor), hans kone og
2 barn, samt følgende av barna ovenfor: Abraham Larsen(31), Berthea Gurine Larsdatter(20), Lauritz Larsen(15),
Kirstin Maria Larsdatter(15) og Christian Larsen(11). Se Presteattest av 12/5-1846.

Se flere detaljer rundt familien Aabye på Slekt.org.

På gården under folketellingen 1845 var også den ugifte skredderen Lars Olsen f. ca. 1825.
Her bodde også procuratoren nedenfor.

Procurator (advokat), forpakter
Simon Thorbjørnsen f. ca. 1807.
g. i Skien kirke 6/11-1834 m. Anne Marie Hjelm f. ca. 1811.
Forlovere: "Hr. Byefogd Cappelen og Hr. Wiibe."
1. Thorvald Fredrik Thorbjørnsen f. ca. 1835.
2. Pavels Thorbjørnsen f. ca. 1836.
3. Valborg Thorbjørnsen f. ca. 1840.
4. Jensine Thorbjørnsen f. ca. 1842.
5. Marie Jacoba Thorbjørnsen f. ca. 1844.

Da de giftet seg var Simon Thorbjørnsen cand. juris.

Andre beboere her under folketellingen 1845:
Jomfru Gunhild Thorbjørnsen, Søster, Husholderske, ugift f. ca. 1805 og Tallie Thorbjørnsen, Søster, f. ca. 1829.
Tjenestefolk: Nils Olsen(33), Johanne Marie Jensdatter(25), Olava Johnsdatter(20) og Margit Isaksdatter(25).

Innflyttet 28/3-1845. Anmeldt 26/7-1845.
Navn, alder:
Procurator Thorbiørnsen, 39
Anne Marie Hjelm, hustru, 34 og deres børn:
Thorvald Fredrik, 7
Walborg, 4
Jensine, 2
Marie Jacoba, ½.
Jomfru Gunild Thorbiørnsen, 40.
Hensigt: ---
Fra: Skien.

Til: Meen.

G.br., prokurator, selveier
Just Wright Grøndahl
fra Kristiania f. 6/9-1820 d. 4/8-1858 på Meen.
g.m. Nikoline Marie Greendahl fra Hofsten ved Trondheim f. 20/12-1816.
1. Michael Christopher Grøndahl f. 27/7-1847 på Meen.
2.
Olaus Krognæss Grøndahl f. 19/2-1849 d. 27/2-1850 på Meen.
3. Marie Elise Grøndahl f. 22/8-1850 på Meen.
4. Birger Grøndahl f. 8/7-1852 på Meen.
5. Christopher Grøndahl f. 4/10-1854 på Meen.
6. Bertha Margrethe Grøndahl (tvilling) f. 14/4-1857 på Meen.
7. Olaus Ludvig Andreas Grøndahl (tvilling) f. 14/4-1857 på Meen.
Br. 1846.


Just Wright Grøndahl (1820-1858).

Innflyttet i foraaret (1846). Anmeldt 20/7-1846.
Navn, alder: Just Wright Grøndahl, 25.
Hensigt: Kiøbt Eiendom.
Fra: Christiania.

Til: Meen.

Just Wright Grøndahl var ordfører i Gjerpen fra 1856 til 1857.

G.br., selveier
Anders Hansen Kraaketo
fra S. Brekke dpt. 2/4-1793 d. 13/12-1872 på Meen av alderdom., s.a. smed og hjulmaker Hans Knudsen. Se Familie 1 - S. Brekke 1801.
g. 30/9-1819 m. Maren Margrethe Jacobsdatter fra Søli(13) dpt. 6/12-1795 d. 22/3-1880 på Meen, d.a. Jacob Andersen Søli.
1. Hans Andersen f. 7/2-1821 d. 21/1-1825 på Kråketo.
2. Berthe Kirstine Andersdatter f. 22/5-1823 g.m. Rasmus Nilsen Fløtterød. Se Fløtterød(2).
3. Jacob Andersen f. 8/9-1824.
4. Maria f. 6/3-1826 d. 13/5-1828 på Kråketo.
5. Hans Andersen f. 13/2-1828 på Kråketo. Ugift. Bodde i en hytte på Ryggen under Skifjell.
6. Nils Andersen f. 12/8-1830 på Kråketo. Overtok gården.
7. Knud Andersen f. 24/3-1832 på Kråketo. Ugift. Se Meen(3) og Familie 30 - Menstad 1900.
Br. 1864. Se også Kråketo.

F.f. Anders Hansen og Maren Marie Jacobsdatters Jacob fra Kragetoe: Anders Knudsens kone Fløtterød, p. Kirsten Jacobsdatter Sølie, Lars Jacobsen Langerød, Lars Jacobsen Sølie, Amund Nielsen Eidanger.
F.f. Anders Hansen og Maren Margrete Jacobsdatter Kragetoes Maria: Amund Lillegaardens kone, Kari Jacobsdatter, pige Marthe Jacobsdatter Sølie, Anders Jacobsen Sølie, Jens Jacobsen Sølie, Lars Knudsen Riis.

Anders Hansen Kraaketo kjøpte trolig gården til sin sønn Nils Andersen, som overtok den
ganske umiddelbart. Anders og kona bodde deretter her på føderådskontrakt.

G.br., omgangsskolelærer, selveier
Nils Andersen Meen
fra Kråketo(1) f. 12/8-1830 d. 1/8-1904 på Kråketo, s.a. Anders Hansen Kraaketo.
g. i Skien 15/6-1865 m. Johanne Margrethe Olsdatter Usterud ”Hanne” f. 27/10-1838 på Bratsbergkleiva, d.a. Ole Andersen Usterud. Se Familie 66 - Kleiva 1845.
Forlovere: "Anders Hansen Meen og Ole Usterud."
1. Maren Margrethe Nilsdatter f. 4/10-1865 g. 4/11-1887 m. Kristian Olsen Riis fra Riis(13). Bodde i Skien.
2. Anders Nilsen f. 8/11-1867. Se Kråketo.
3. Ole Usterud  f. 28/12-1871 d. 12/6-1878 på Kråketo.
4. Marthe Marie Nilsdatter f. 20/1-1870 g.m. Abraham Rasmussen Søli Augestad. Se Augestad(4).
5. Anna Mathilde Nilsdatter f. 29/7-1874 på Meen g.m. Jacob Isaksen Saubrekka. Se S. Ramsåsen.
6. Olaf Usterud Nilsen f. 16/9-1879. Se Langerød(2).
Br. 1865.

Tjenestefolk som bodde her under folketellingen 1865:
Halvor Torkildsen fra Bø i Tel. f. 1846, Andreas Hansen f. 1848, Marie Larsdatter f. 1832,
Silie Andersdatter f. 1831 og Ingeborg M. Nilsdatter f. 1851.
Losjerende legdslem: Mari Andersdatter fra Siljan f. 1800.

Nils Andersen og broren Knud Andersen foretok en del utskifting av gården i 1864.


Johanne Margrethe Olsdatter Usterud (1838- )
Begge bilder utlånt av Alvhild Kråketo Olsen 2019.

Nils Andersen Kraaketo (1830-1904)
 

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

(238a, 238k, 377a)a

Meen og Grønnerød Sæter

Nils Andersen

3 daler - 4 ort - 23 skilling

G.br., selveier
Hans Anton Pedersen Meen (Anton Meen) fra Kvisla i Siljan f. 13/11-1852 d. 31/3-1933, s.a. Peder Arnesen Qvisla og Pernille Olsdatter.
g1g i Siljan 24/10-1878 m. Karen Jørgine Larsdatter fra Gonsholt i Siljan f. 20/11-1853 d. 29/4-1890 på Meen, d.a. Lars Danielsen Gonsholt.
g2g 6/2-1895 m. Maren Anne Olsdatter fra Åltvedt(2) f. 21/5-1863 d. 12/8-1948, d.a. Ole Christensen Aaltvedt.
1. Anna Petrea Meen f. 6/2-1880 d. 23/2-1953.
Ugift.
2. Peder Antonsen Meen f. 16/7-1881. Overtok gården.
3. Julie Andrea Meen f. 5/4-1884 d. 4/2-1911 g.m. Richard Larsen Nygaard fra Øvrum(3) f. 26/9-1882 d. 1913. Gravlagt på Borgestad.
4. Lovise f. 1889 d. 26/2-1891.
Barn i 2. ekteskap:
5. Hjørdis Meen f. 4/10-1898 d. 6/8-1969 g. 28/12-1922 m. Hans Magnus Nærum fra Bekkevold(4) f. 8/5-1898 d. 21/2-1954.
6. Astrid Meen f. 15/6-1902 d. 31/5-1978 g.m. Bjarne Arvid Nærum fra Bekkevold(4) f. 24/2-1903 d. 13/5-1964. Bodde i Skien. Se Bekkevold(4).
Br. 1879.

Anthon Meen oppholdt seg på Meen allerede i 1878 da han giftet seg første gang.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

70

1

(238a, 238k, 377a)a

Meen

Meen med Grunderød Sæter

Hans Anton Pedersen

3 - 0 - 16

10 mark 30 øre

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

70

1

Meen

Meen med Grunderød Sæter 

Hans Anton Pedersen

10 mark 29 øre


G.br., selveier
Peder Antonsen Meen
herfra f. 16/7-1881 d. 10/10-1939.
g.m. Anny Kristiansdatter fra Strandgård i Kjose sogn i Brunlanes f. 27/8-1891 d. 20/10-1976, d.a. Kristian Anundsen Strandgaard fra Bredal i Hedrum og Anna Olea Kristiansdatter fra Bakke i Oklungen.
1. Anton Meen f. 26/7-1914 d. 27/12-1993 g.m. Maggi Johnsen f. 1922. Bodde på Breidablikk i Porsgrunn.
    Barn 1. Svein Erik Meen f. 1948 g.m. Grete Meen. Bosatt i Skien. 2 barn.
    Barn 2. Knut Meen f. 1953 g.m. Liv Skipenes f. 1955. Bosatt i Hauglandshella på Askøy, Hordaland. 2 barn.
2. Knut P. Meen f. 6/6-1921. Overtok bruket.
Br. 1933.

”Strandgård/Strandgaard” er et gårdsnavn i Kjose sogn i Brunlanes i Vestfold.

G.br., selveier
Knut P. Meen
  herfra f. 6/6-1921 d. 20/1-1993.
g. 1943 m. Judith Nilsen Lindheim fra Skien f. 28/6-1921 d. 18/4-1999, d.a. Kristian Nilsen Lindheim fra Falkum og Inga Elise  Olsdatter fra Holla.
1. Sidsel Wenche Meen f. 1945 g.m. g.br. Arne Morthen Gregersen fra Gulset f. 1944. Bosatt på Herland ved Svarstad i Lardal.
    Barn 1. Inger Gregersen f. 1972.
    Barn 2. Anders Meen Gregersen f. 1980.
2. Per Kristian Meen f. 1947. Bosatt i kårboligen. Se nedenfor.
3. Trond Meen (tvilling) f. 1950 g.m. Doris Namløs f. 1951 i Amerika. Bosatt i Århusv. 66 i Skien. (På Falkum i tidligere Gjerpen).
    Barn 1. Jane Meen f. 1969.
    Barn 2. Jostein Meen f. 1974.
4. Gisle Meen (tvilling) f. 1950 g.m. Berit Glenna fra Glenna(3) f. 1952 i Gjerpen. Bosatt på Åfoss. (Tidligere Solum).  
    Barn 1. Heidi Meen f. 1972.
    Barn 2. Knut Petter Meen f. 1978.
5. Anne Margrethe Meen f. 1957 g.m. sjåfør Karl Christian Gallefoss fra Bratsberg f. 1956. Bosatt på Enggrav.
    Barn 1. Thomas Gallefoss f. 1976.
    Barn 2. Morten Gallefoss f. 1979.
Br. 1946.

Judith Meens farmor var Andrea Jensine Jensdatter "Sina" fra S. Gåsehølen under Ås.


Dette avisutklippet taler helt for seg selv :-). Innsendt av Heidi Meen Johansen.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

70

1

Meen med Gunnerøds seter

Knut Meen

9 mark 03 øre

Gårdens grenser i ca. 1954, i følge Knut Meen:
Nord: Jacob Meen, øst: Leirkup, syd: Jacob Meen, vest: Menstad.

Kårbolig.
Adresse Meensv. 103, 3711 Skien.

G.br., selveier
Per Kristian Meen
herfra f. 25/12-1947 d. 21/5-2007, s.a. Knut P. Meen.
g. 31/10-1973 m. Lillian Garmo fra Frogner(5) i Gjerpen f. 1950, d.a. Knut Garmo.
1. Per Fredrik Meen f. 1974.
2. Lars Kristian Meen f. 1977.
Br. ca. 1993.

Det ble utskilt 6 bruk fra denne gården i tidsrommet 1775-1780. Disse var opprinnelige husmannsplasser:
Hørta, Rønningen, Haukeråsen (eget gårdsnummer), Låven (eget gnr), Skifjell (eget gnr) og Vosserødklev (eget gnr).

Bnr 6 ”Svarttangen” ble utskilt herfra i 1825.
Bnr 4 ”Myren” i 1826.
Bnr 7 (jord) ble utskilt i 1842.
Bnr 8 ”Askildsåsen” ble utskilt i 1845.
Bnr 9 (skog) i 1845.
Bnr 2 ”Lien” i 1874.
Bnr 3 ”Meen” i 1874.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.