| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Eikåsen
Gård nr. 107 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.



Oppdatert 09.08.2013


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Gamle Eikåsen
Landskyld 1665: 2 huder.

Matrikkelgården Eikåsen ligger ca. 90 m.o.h. heller noe mot vest og syd. Gården grenser i nord til
Grønnerød, i øst til Ballestad skog, Meen skog og Nygård, i syd til Nystad under Meen og i vest til
Ballestadlia og Løvstad under Ballestad.

Ingen oldtidsfunn eller gravhauger.

Gården var ikke nevnt i biskop Eysteins jordebok av 1398, så den må da ha vært i privat eie (ikke
klostergods).

Det skulle vel neppe være behov for professor Oluf Rygh, "guru" innen norske stedsnavns opprinnelse,
for å analysere hvordan navnet Eikåsen har oppstått, men han skrev: Eikáss, "egebevoxet Aas".

Navnet har gjennom tidene blitt skrevet på forskjellig vis, bl.a. Egaassen, Egaass (1585), Eckaasen
(1593 og 1604), Egaasen (1665) Egaasen (1723). Eegaasen er en annen variant jeg har sett.

Gården ble trolig ryddet i gammelnorsk tid (1000-1350) med en sannsynlig skyld på 8-10 øyre.
Såkalt kvartgård i 1593.

Ingen husmannsplass. Ingen Seter. Ingen skog.

Eikåsen er en av de få gårdene i Gjerpen som aldri var i Curt Adelers eie og dermed heller aldri i
Løvenskiold-Fosums eie.

Tidlige eiere.

Skien kirke
i 1575 og helt fram til 1788, da gården ble solgt til Hans og Lars Knutssønner. Bare 2 år
senere ble den kjøpt opp av Peter Adtzlew i 1790. Jørgen Wright 1807. Carl Møller (ukjent tidspunkt).
Eikåsen ble for det meste brukt av eierne til avlsgård. Carl Møller solgte gården i 1822 til g.br. Mikkel Evensen.

Tidlige brukere.
Av gamle skattelister kan vi se at Olluff var leilending her i 1585, Erich i 1611 og 1624, deretter Bent. Se nedenfor.
Om det er slektsforhold mellom disse vet vi ikke.

 

Eikåsen
Gammelt løpenr. 378. Siden Norges matrikkel 1889: 107/1.


Eikåsen. Foto: Skannet fra Norske Gardsbruk, Telemark (Foyn forlag 2004), etter tilatelse.


Adresse i dag: Grønnerødvn. 198, 3719 Skien.

G.br., leilending
Bent (Lauritzen?) Eegaasen
f. ca. 1594.
1. Lauritz Bentsen f. ca. 1626. Se nedenfor.

2.?Karen Bentsdatter f. ca. 1641 bg. 22/10-1690. ”Karen Bentzd, Enke paa Egaasen 49 aar g.”
3. Erik Bentsen f. ca. 1644.

4. Børger Bentsen f. ca. 1654.
Br. i 1644 og 1673.

Alderen på Bent og barna er etter sogneprestens manntall av 1664 og fogdens manntall av 1666 og
er ikke nøyaktig.

Fra skattematrikkelen 1647:
”Eghaasen som Bendt paaboer schylder 2 huder till Scheen kirche. Er lagt for schat penge 3 daler.
Kirchewergene i Scheen bygger.”

G.br., leilending
Lauritz Bentsen Egaasen
herfra f. ca. 1626 bg. 10/3-1714. ”Lars Bentzsen Riis fra Egaasen 88 aar gl.”
g.m. Ingeborg f. ca. 1636 bg. 10/1-1708. ”Lars Riises qvinde Ingeborg 71 aar 9 maaneder.”
1. Bent Larsen f. 1670. Se nedenfor.
2. Oven Larsen f. ca. 1675. Se Riis(8).
3. Haagen Larsen f. ca. 1676. Se Riis(1).
4. Hans dpt. 26/11-1682 bg. 3/9-1696. ”Lauritz Egaasens søn Hans 13 aar g.”
Br. 1674.

Lauritz Bentsen forpaktet fra ca. 1700 N. Riis. Hans 2 sønner overtok senere forpaktningen av
hver sin del av nordre Riis, mens eldstemann Bent, overtok Eikåsen.

G.br., leilending
Bent Larsen Egaasen
herfra f. ca. 1670 bg. 4/7-1733. "Bent Egaasen, 63 ½ aar gl., samme dag i samme graf hans hustru Aslou Olsdatter, 74 aar."
g1g 11/4-1697 m. Thore Trondsdatter fra Meenslia f. ca. 1665 bg. 11/2-1708. ”Bent Egaasens qvinde Thore 43 aar.”, d.a. Trond Lien.
g2g 22/8-1708 m. enke Aslaug Olsdatter f. ca. 1659 bg. 4/7-1733.
"Bent Egaasen, 63 ½ aar gl., samme dag i samme graf hans hustru Aslou Olsdatter, 74 aar."
1. Agnete dpt. 2/7-1698 bg. 13/7-1698. ”Bent Ballestads d. Agnete 14 dage.”
2. Hans Bentsen dpt. 17/10-1700. Se N. Ballestad(1).
3. Karen Bentsdatter dpt. 25/3-1702 g.m. Lars Evensen. Se nedenfor.
4. Anders Bentsen dpt. 2/7-1704. Se N. Myren under Øvrum.
5. Christopher Bentsen dpt. 31/10-1706. Se nedenfor.
Br. 1700.

F.f. Bent Ballestads datter Agnete: Christopher Houen, Mons Ballestad, Lauritz Egaasens søn Ouen, Ole Fløtterøs quinde Liv, Jacob Ballestads q. Elen, Karen Asbiørnsdatter fra Egaasen.
F.f. Bent Ballestads søn Hans: Ole Fløtterø, Jens Ouessens søn Peder, Oue Lauritzen Egaasen, Jacob Ballestads quinde Elen, Jens Ouesens quinde, Børge Baaserøs datter Anne.
F.f. Bent Egaasens datter Karen: Oluf Fløtterød, Halvor Nærum, Lars Egaasens søn Haagen, Gulich Espedalens quinde Martha, Jacob Ballestads quinde Elen, Solve Kolchins datter Birthe.
F.f. Bent Egaasens søn Anders: Oluf Fløtterød, Jon Grunnerø, Lars Riises søn Aage, Gulich Espedalens qde. Marta Torjusdatter, Birte fra Ballestadejet.
F.f. Bent Egaasens søn Christoffer: Ole Fløtterø, Jon Gunderø, Haagen Riis, Jacob Ballestads qde. Elen, Ole Fløtterøs datter.

Bent bodde på Ballestad fra han giftet seg og til ca. 1701. Hans to første barn ble født der. Bent og
hans andre kone Aslou ble gravlagt samtidig i samme grav. Dette kan tyde på at de omkom samtidig.
Kanskje i en brann?

Aslaug var enke etter Even Abrahamsen Ballestad. Se S. Ballestad(A). Hennes to gutter fra 1. ekteskap var:
Lars Evensen og Anund Evensen. De vokste opp her. Det var ingen barn i ekteskapet mellom Bent og Aslaug.

G.br., leilending
Christopher Bentsen
herfra dpt. 31/10-1706.
g. 27/12-1730 m. Gjertrud Jacobsdatter fra S. Ballestad(A) dpt. 11/12-1707, d.a. Jacob Abrahamsen.
Br. 1730. Se Riis(13).

Arbeider, husmann
Lars Evensen
fra S. Ballestad(A) dpt. 4/9-1687 bg. 11/3-1757. ”Even Larsen (Skal nok være: Lars Evensen! G.S.) f. Løberg ejet 65 ½ aar.”, s.a. Even Abrahamsen Ballestad.
g. 17/10-1723 m. Karen Bentsdatter herfra dpt. 25/3-1702 bg. 11/2 1759. ”Lars Evensens enche f. Løberg eje”, d.a. Bent Larsen Eegaasen.
1. Tore Larsdatter dpt. 25/6-1724 g.m. Scheje Christensen. Se Ballestadmyra.
2. Kirsten Larsdatter dpt. 17/11-1726 g.m. enkemann Simon Corfitsen. Se Familie 4 - Kleiva 1762.
3. Even Larsen dpt. 25/9-1729. Se Gammelrønningen und. N. Løberg.
4. Anund Larsen dpt. 3/5-1733. Se nedefor.
5. Bent Larsen dpt. 4/3-1736. Se Familie 2 - S. Brekke 1762.
6. Hans Larsen dpt. 6/5-1742. Se N. Løberg(5) "Steinsrød".
Bruker ca. 1742.

F.f. Lars Egaasens Tore: Gulich Espedalen, Nils Løberg, Anders Egaasen, Hans Egaasens qde., Ingeborg Hauen.
F.f. Lars Egaasens Kirsten: Amund Evensen, Abraham Follestad, Christopher Egaasen, Hans Egaas qde., Gjertrud Houen.
F.f. Lars Egaasens Even: Anun Evenssøn, Christopher Egaasen, Abraham Ballestads qde., Anne Houen.
F.f. Lars Egaases Anun: Christopher Egaasen, Jon og Nils Løberg, Isak Løbergs qde., Marta Løberg.
F.f. Lars Egaasens Bent: Anders Egaasen, Jon Løberg, Christopher Egaases qde., Maren Tomesdatter.
F.f. Lars Evenssøns Hans: Knud og Eric Ingebretssønner, Hans Lies Enche, Birte Svendsdatter.

Lars Evensen og broren Anund, vokste opp på Eikåsen. Lars og Karen var stesøsken eller - ”sammenbrakte barn”.
Det ser ut til at dette ekteparet flytta til Gammelrønningen und. N. Løberg på sine eldre dager. Det var der de endte
sine dager.

G.br., leilending
Ole Johannessen

Br. 1748. Se Skyer(4) "Stensrød".

G.br., leilending
Christen Olsen
fra Skyer dpt. 25/5-1704 bg. 14/11-1764. ”Christen Eegaasen 60 aar.”, s.a. Ole Christensen Skyer.
g. 8/7-1736 m. Malene Iversdatter f. ca. 1706 bg. 16/5-1784. ”Christen Eegaasens enke 78 aar.”
Forlovere: "Thomas og Jacob Løberg."
1. Karen Christensdatter f. okt. 1737.
2. Ole Christensen dpt. 23/8-1739.  Se nedenfor.
3. Ingebor Christensdatter dpt. 5/8-1742 g.m. Nils Andersen Langerød. Se Langerød(B).
4. Anna Christensdatter dpt. 16/3-1749.
Br. 1755.

F.f. Christen Skyers Karen: Ole Scyer, Gunder Baaserø, Isak Kleven, Nils Isakssons qde., Maren Scyer.
F.f. Christen Skyers Ole: Lars Baaserø, Jon Løberg, Christian Grunerø, Nils Isakssøns qde. Kleven, Maren Skyer.
F.f. Christen Skyers Ingeborg: Amun Sølj, Gunder Boserø, Amun Sølis qde., Ingeborg Becheval.
F.f. Christen Schyers Anna: Amun Sølies kone, Giertrud Mogensdtr., Amun Sølie, Nils Schyer, Ole Pedersen.

Denne familien bodde tidligere på Skyer.

Barnedåp i Gjerpen 26/9-1762: Karen Christensdtrs uægte db. Ole fra Eegaasen. Barnefader udlagd: Jacob Engebretsen.
Test: Tollef Schyers kone, Ingebor Christensdatter, Christen Eegaasen, Nils Schyer.

G.br., leilending
Ole Christensen Eegaasen
herfra dpt. 23/8-1739 bg. 17/3-1781. ”Ole Eegaasen 41 aar.”, s.a. Christen Olsen.
g. i Eidanger 2/10-1766 m. Kirsten Pedersdatter fra Saga i Eidanger dpt. 16/6-1745, d.a. Peder Nilsen Saga fra Vrangsund og Anne Haraldsdatter.
Forlovere: "Tollef Larsen Løberg og Tollef Amunsen Berberg."
1. Christen Olsen Egaasen dpt. 13/12-1767. Til Skien. Se nedenfor.
2. Anders Olsen dpt. 13/1-1771.
3. Lars dpt. 24/9-1775 bg. 9/11-1777. ”Ole Eegaasens s. Lars 2 aar.”
4. Lars Olsen dpt. 13/9-1778.
5. Ingeborg Olsdatter dpt. 18/11-1781.
Br. 1766.

F.f. Ole Eichaasens db. Christen: Nils Langerøes kone, Karen Christensdatter, Peder Hansen, Sondre Grunderøe.
F.f. Ole Eichaasens db. Anders: Nils Langerøes kone, Karen Christensdatter, Peder Nyegaard, Sondre Kittilsen, Peder Hansen.
F.f. Ole Eegaasens db. Lars: Karen Christensdtr, Anne Christensdtr., Peder Hansen, Sondre Grunderøe, Ole Nilsen.
F.f. Ole Eichaasens db. Lars: Nils Langerøes kone, Anne Christensdtr., Peder Mæla, Ole Schielsvig, Christen Gundersen.
F.f. Ole Eegaasens pb. Ingebor: Sondre Grunderøes kone, Anne Christensdtr., Nils Langerøe, Anders Nilsen, Christen Bøe.

5/4-1781       OLE CHRISTENSSEN      Bamble Skifteprot. nr. 10b, s. 341a.
Eikaasen   Arvinger:                             
               Enka Kirsti Pedersdatter og barna:
               1. Christen Olssen 13 år.
               2. Anders Olssen    9 "
               3. Lars Olssen      2 "
               Enkas laugverge ble Nils Langerød.
               Enka forklarte at hun var med barn.
               Formynder for Christen ble Ole Pasa u/Tveten i Eidanger.
               ----"---- -"- Anders ble enka med laugverge.
               ----"---- -"- Lars ble Sondre Grønnerød.
               Formynder for henne ble Anders Pederssen Saga.
Brt: 68 - 3 - 7

Net: 49 - 1 - 7.

En barnedåp i Skien kirke 20/7-1791:
"Johanne Svanebergs uægte datter Anne Kistine. Faddere: Svanebergs kone, Karen Malene Madsdatter, Mads Stær, Niels Løkenberg, Petter Bror.
Barnets fader udlagt Christen Olsen Egaasen."

Enka Kirsten Pedersdatter ble g2g med Jens Gudmundsen. Se nedenfor.

G.br., leilending
Jens Gudmundsen
fra Mo dpt. juli 1734 d. 1806?, s.a. Gudmund Jensen Moe.
g1g 31/10-1760 m. enke Marthe Isaksdatter fra S. Løberg(B) dpt. 2/7-1727 bg. 21/1-1783. ”Jens Sneltvets kone 58 aar.”, d.a. Isak Jonsen Løberg.
g2g 4/12-1783 m. enke Kirsten Pedersdatter fra Saga i Eidanger dpt. 16/6-1745, d.a. Peder Nilsen Saga fra Vrangsund.
Br. 1783.

Jens bodde på S. Sneltvedt(C) i sitt første ekteskap.

Etter 1788 er ikke lenger denne familien nevnt i Gjerpen kirkebøker. Jens Gudmundsen er
ikke nevnt i folketellingen 1801.

G.br., leilending
Peder Jonsen fra Meenslia dpt. 8/3-1761 bg. 5/10-1788. ”
Peder Jonsen f. Eegaasen 29 aar.”, s.a. Jon Hansen Lien.
g. 10/4-1788 m. Johanne Larsdatter fra Bratsbergskauen?
1. Lars Pedersen dpt. 18/5-1788.
Br. 1788.

F.f. Peder Jonsens db. Lars fra Eegaasen: Peder Larsens kone, Maren Nilsdtr., Hans Jonsen, Bent Jonsen. 

11/10-1788     PEDER JONSSEN            Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 328a.
Eikåsen        Arvinger:                             
               Enka Johanne Larsdatter
               og sønnen Lars Pederssen 1/2 aar.
Brt:   12 - 3 - 14
Gjeld: 18 - 1 - 18 (insolvent).

Avdødes bror var Hans Jonssen. Han ordnet med skiftet.

Dagarb., leilending
Isak Nilsen
fra Langerød(B) dpt. 12/8-1770.
g.m. Kirsten Isaksdatter fra Espedalen dpt. 16/8-1772.
Br. 1800. Se Trollsåsen.

G.br., kirkesanger (klokker), selveier
Mikkel Evensen
fra Dalen i Bø pr.gj. f. 4/12-1772 d. 22/1-1842, 69 år gml., s.a. Even Mikkelsen Dalen og hans 2. hustru Sidsel Christophersdatter.
g. i Bø 21/1-1816 m. Johanne Ernestine Quislin fra Bø i Telemark f. 6/9-1773 på Tingvold prestegård i Nord-Møre d. 10/10-1850, 77 år gml. ”Enke efter klokker Evensen”, d.a. sogneprest Christen Qvislin.
Forlovere: "Løitnant Johan Mathias von Rye og Amund Nikolai Wille Romnes."
Br. 1822.

Johanne Ernestine Quisling fikk et ”uægte barn” med løyntnant Jens Werenskiold f. 6/8-1762 i Borge pr.gj. i Østfold d. 23/5-1846 på Bjørndalen(1) ved Porsgrunn.
Johanne Ernestine var d.a. sogneprest til Tingvold, Christen Christensen Quislin f. ca. 1719 d. 13/5-1775 og Karen Helene Larsdatter Nannestad f. 25/5-1738 d. 29/5-1796.
Jens Werenskiold og Johanne Ernestines barn: Johannes Jensen Qvislin f. 8/6-1800. Johannes overtok senere Eikåsen.
Se hele denne frigitte artikkelen i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift nr. II.

 

Utdrag fra artikkel. Skrevet av E. A. Thomle.
Endnu findes der en illegitim gren av slegten Werenskiold, som nu er utdød i mandslinjen, men som rigtignok heller aldrig har brugt navnet Werenskiold som familienavn.
Kaptein Jens Werenskiold, der var født i Borge prestegjeld ved Sarpsborg 6. aug. 1762 (døpt i Borge kirke 11. s.m.) og som døde ugift paa Bjørndalen i Solums prestegjeld i Telemarken 7. mai 1846 (begr. 14. s.m.), 87 aar gl. (søn av kapt. Werner Werenskiold og Johanne Marie Sechmann) hadde nemlig en uegte søn Johannes med frøken Johanne Ernestine Qvislin, der var født i Tingvold pr.gj. i Romsdalen 6. sept. 1773 (døpt 10. s. m.), konfirmert i Bø kirke i Telemarken 2. april 1789 og død hos sin søn paa Eikaas i Gjerpen 10. oktober 1850 (begr. -18. s. m.), en datter av sogneprest til Tingvold *Christen Qvislin og Karen Helene Nannestad. Ved farens død kom datteren Johanne Ernstine Qvislin til sin søster Gidsken Nannestad, der var gift med sognepresten til Bø prestegjeld i Telemarken hr. Jens Heidemark og her nedkom hun 8. juni 1800 med en søn Johannes, der blev døpt i Bø kirke 13. s.m. Barnet opholdt sig i 1801 i pleie hos enken Margit Thomasdatter paa gaarden Tandre i Bø, i hvis kirke han d. 23. april 1815 blev konfirmert under navnet Johannes Qvislin.

Moren Johanne Ernestine Qvislin blev kort efter 21. januar 1816 i Bø kirke gift med kirkesanger Michel Evensen, der var født paa gaarden Dalen i Bø 4. decbr. 1772 (døpt 6 s.m.),  konfirmert i Bø 26. april 1789 og død paa Eikaas hos konens søn 22. januar 1842 (begr. 28. s.m), søn av Even Mikkelsen Dalen og hans 2. den hustru Sidsel Christophersdatter. (søn av Michel Dalen; død 24. mars 1770, 94 aar gl.)

Kirkesanger Mikkel Evensen skal ha været en meget belæst mand, men en stor særling (særing). Han holdt saaledes engang paa at sulte ihjæl, fordi han hadde sat sig i hodet, at han ikke vilde spise andet end det, han selv kunde producere paa sin eiendom, og kun drikke vand. Gjennem en lang aarrække hadde han daglig notert veirets beskaffenhet, og disse optegnelser skal senere være indsendt til universitetet. Konen Johanne Ernestine Qvislin var en meget streng og alvorlig person. Hendes barnebarn var rædde for hende, og hun smilte yderlig sjelden. Sønnen Johannes kaldte sig ”Qvislin” efter hende, men i regelen gik han under navnet ”Johannes Eikaass”, da han i 1823 kjøpte gaarden Eikaas i Gjerpens prestegjeld ved Skien. Han var en meget oplyst og anset mand og døde paa Eikaas 27. januar 1874 (begr. 3. febr. s.a.), 74 aar gl. Han blev gift i Bø kirke 28. april 1823 med Margit Hansdatter Øen, født paa Øen under gaarden Tveten i Bø 23. mai 1803 (døpt 29. s.m.), konfirmert i Bø kirke 25. okt. 1818 og død paa Eikaas i Gjerpens prestegjeld 6. april 1860 (begr. 14. s.m.), datter av Hans Rollefsen Øen og Kari Olsdatter Høsløs. (4 barn).

G.br., selveier
Johannes Jensen Eikaas
f. 8/6-1800 i Bø i Telemark d. 27/1-1874 på Eikåsen, s.a. jfru Johanne Ernestine Quislin og ”afskjediget lieuntnant” Jens Werenskiold. Se ovenfor.
g.m. Margith Hansdatter fra Øen under Tveiten i Bø dpt. 29/5-1803 d. 6/4-1860 på Eikåsen, d.a. husmann Hans Rollefsen Øen i Bø og Kari Olsdatter Jønneberg i Bø.
1. Johanne Ernestine Johannesdatter f. 21/1-1826 på Enggrav g1g m. Nils Olsen Skyer. Se Skyer(8).
2. Hans Michael Johannessen f. 20/5-1830 på Eikåsen.
3. Karen Helene Johannesdatter f. 2/11-1836 g.m. Hans Hansen. Se nedenfor.
4. Karen Hansine Johannesdatter f. 11/4-1841 g. 18/4-1873 m. enkemann Christian Jørgensen Aarhus. Se Århus(2) "Vestre".
Eier 1829.

F.f. Johannes Jensens datter Johanne Ernestine på Engrav: Christopher Follaugs kone, pige Elisabeth Olsdatter Bugot, Christopher Follaug, Even Follaug, Ole Kittilsen Buer.
F.f. Johannes Jensens sønn Hans Michael på Eikåsen: Nils Grønnerøds kone, pige Inger Nilsdatter Eikåsen, Even Christophersen Follaug, Isak Jacobsen Follaug, Lars Kittilsen Grønnerød.
F.f.
Johannes Evensen(!) Eegaasen og Margith Hansdatters Karen Helene: Even Follougs K., Lisbeth Olsd., Berthe Kirstine Hansd. Grønnerød, Isak Gundersen Espedal, Isak Jacobsen Kolkind, Simon Hansen Nærum.
F.f.
Johannes Jensen Eegaasen og Margith Hansdatters Karen Hansine: Even Christophersens Kone, Lisbeth Olsd. Folloug, P. Johanne Ernstine Johannesd. Eegaasen, Isak Gundersen Espedal, Simon Hansen Nygaard, Lauritz Nielsen Ballestad.

Johannes og Margith giftet seg ikke i Gjerpen. De bodde en tid på Enggrav før de kom hit i ca. 1829 som leilendinger.
Johannes ble selveier en gang før 1845. ”Madam Evensen hans moder” bodde her 72 år gml. i 1845.

I 1865 hadde de en fostersønn her Johannes Olsen f. 1851 i Gjerpen. De hadde samme året en tjenestedreng her
ved navn Nils Halvorsen f. 1840 i Gjerpen.

Johannes J. Eegaasens oppgitte dødsårsak var ”brystsvaghed”.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

378

Ekaasen

Mikkel Evensen

2 huder

0 daler - 4 ort - 11 skilling

G.br., snekker
Hans Hansen Eikaasen
fra Eidanger (tvilling) f. 29/10-1833 på Kåsa i Eidanger d. 7/4-1915 på Eikåsen, s.a. Hans Jacobsen Kaasa og Kirsten Maria Nilsdatter.
g. 5/12-1865 m. Karen Helene Johannesdatter herfra f. 2/11-1836 d. 23/6-1886 på Eikåsen.
1. Johannes Hansen f. 31/1-1875. Se nedenfor.
Br. 1865.

F.f. Hans Hansens sønn Johannes paa Eikåsen: Moderen, Ingerd Eivindsdatter Follaug, Ole Isaksen Espedalen, Anders Nilsen Nygård, Eivind Eivindsen Follaug.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

378

Ekaasen

Hans Hansen

1 daler - 0 ort - 15 skilling

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

107

1

378

Eikaasen

Eikaasen

Hans Hansen

0 - 4 - 11

2 mark 90 øre

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

107

1

Eikaasen

Eikaasen

Hans Hansen

2 mark 90 øre

G.br., selveier
Johannes Hansen Eikaasen
herfra f. 31/1-1875 d. 1941?
g. 25/6-1897 m. Martine Hansdatter fra Kristiansflid(2) f. 12/2-1871 på Skyer, d.a. Hans Nilsen Flid.
1. Karen Helene Eikåsen f. 6/3-1899 g.m. Nils Augestad fra Augestad(4) f. 19/4-1896 d. 18/3-1986. Bodde på hustomt under Søli (82/43 "Askelund").
2. Anna Eikåsen f. 7/2-1910 g.m. Jens P. Løberg. Se Løberg(25).
Br. 1910.

Gården ble solgt på tvangsauksjon for kr. 12.500.- den 4/9-1940 til Helene Augestad (herfra).

Karen Helene Augestad herfra f. 6/3-1899.
Br. 1940.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

107

1

Eikaasen

Frk. Anna Eikaasen

2 mark 90 øre

G.br., forpakter
Jørgen Kåre Hansen Kjær
fra Kjær(8) f. 23/4-1913 d. 10/6-1997, s.a. Hans Tomas Kjær.
g. 23/6-1942 m. Ingrid Mustvedt fra Mustvedt(2) f. 11/3-1917 d. 5/5-1987, d.a. Hans Olsen Mustvedt.
1. Grethe Sofie Kjær f. 1943 g.m. Tormod Abrahamsen fra Skien. Bosatt i Siljanvn. 125.
2. Ragna Kjær f. 1950 g.m. Jan Johansen. Se under Marker(C) under Grini.
Br. 1942-1962.

Jørgen H. Kjær var en av de første andelshaverne i A/L Storemyr Beitelag fra 1950. Han kjøpte 2 andeler.

Jørgen Kjær bygde huset Siljanvn. 131 på Åmot, like ved ”Toras Hytte”. Han sluttet som bonde og begynte
i SKK på Hauen. Han var lagersjef der til han gikk av med pensjon.

G.br., selveier
Rolf Augestad
fra Liane 130 under Søli f. 24/7-1928 d. 12/4-1981, s.a. Nils Augestad.
g1g 13/12-1952 m. Else Helene Halvorsen fra Borgestad f. 1931, d.a. Kittil Halvorsen. Ekteskapet oppløst.
g2g ca. 1958 m. Åse Ballestad f. 1934.
1. Anne Helen Augestad f. 1954.
Barn i 2. ekteskap:
2. Gro Augestad f. 1959.
3. Vetle Augestad f. 10/8-1960 d. 4/6-1979.
4. Pål Augestad f. 1963. Overtok gården.
Br. 1973.

G.br., selveier
Pål Augestad herfra f. 1963.
g.m. Kari Honerød f. 1963.
1. Elias Honerød Augestad f. 1992.
2. Isak Honerød Augestad f. 1993.
3. Hanna Honerød Augestad f. 1997.
Br. 2010.

Denne familien førte opp nytt innhus her.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.