| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Hjellen
Gård nr. 55 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 29.05.2015Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
Hjellen er gården lengst til venstre midt på kartet. Feilskrevet som Limi.


Hjellen

Gammelt løpenummer 145. Fra matrikkelen 1889: 54/1.

Tidligere også skrevet for Gieldenn, Gielden, Gjelden, Hjælden og Hjelden.


Hjellen ved Limi. Foto: Gard Strøm 25/7-2014.

Adresse i dag: Luksefjellv. 283, 3721 Skien.

Gjerpen Bygdebok (Terje Christensen) tror at Hjellen ble skilt ut fra Limi senest i gammelnorsk tid (1000-1350).

Gårdens grenser: Tufte i nord, Limi i øst og syd, Venstøp i vest.

Eldste skriftlige kilde er biskop Eysteins Røde bok (1398).
Det ble ikke betalt gjengjærdsskatt av Hjellen i 1528.
Fra Brochenhuus jordebok i 1585/86: ”Hiellenn, 4 mrk Smør, 8 mrk Meell.”

Hjellen ble regnet som ”fullgård” i lensregnskapene av 1611.
Tienden ble betalt av brukeren med ½ tønne korn i 1611. Hans navn var ikke nevnt.

Engebret Johansen betalte saltverksskatt i tiden 1610-1616. Han betalte tienden i 1621 med ½ tønne korn.
Han var trolig borger i Skien og brukte Hjellen til avlsgård.
Det ble betalt tienden av Hjellen fram til 1633. Trolig også senere.
 

En husmann på ”Gieldenn” som var nevnt i sakefallsregisteret (bøteregisteret) i 1620 var Anders Skredder:
”Annammit aff disse eptern (efterskrevne) husmennd Annders schreder paa Gieldenn, Gregers Aamoed (Åmot),
Annders giermundsenn och Olluff hiønie (Hyni), for di iche udj tide ehr frembkommenn epter som di Var tillsahdt och schulle Rie Kong: Mays tømer till hanns Mayts saugested Here.
Huer - 1 dr. Penninge - 4 dr. ”

Fra sakefallsregisteret av 1621: ”Annamet aff Thallach Gløersmyr, Anders Giermundsen paa Amoed och
Annders schreder
(på Hjellen) for Meydelst di iche Møtte efftersom di war tilsagt at Roe Konngl: Maytzs:
Thømmer till Herrøe, huer 1 dlr. Pengge - 3 dlr.” (Avskrift: Jan Christensen).


I Lensregnskapet 1625-1626, står det: ”Haffuer staaet øde i aar.” Dette kan leses som at Hjellen har stått ubebodd.

Fra skattematrikkelen 1647:
”Hielden som Hertuig Bertelsen bruger, schylder 2 huder. Deraff eir Gierpen proustj 1 hudt, och Gierpen
kirche 1 hudt med bøxell. Er lagt for  penge 3 dr. Kongen bygger paa Gierpen kirches wegne.”

Gården er ikke nevnt i kvegskatt-lista 1657.

Fra skattematrikkelen 1670/71:
”Hielden som Claus bruger, schylder 1 hud som Gjerpen Kierche med bøxell ehr ejende.
Giffuer Schatt, 2 Rd."

Av denne skattematrikkelen kan vi se at Hjellen nå kun består av 1 hud og ikke 2 som i 1647.
Det er ikke opplyst hvor den andre huden som var i Gjerpen prostis eie hadde tatt veien.
Det kan også skyldes en skrivefeil.

Det ser ikke ut til at noen har bodd på Hjellen verken på 1600-tallet eller 1700-tallet, bortsett
fra husmannen Anders Skredder noen år rundt 1620. Brukerne var for det meste borgere i Skien,
eller brukere/ eiere av Limi og andre nabogårder.

Hjellen var kun ett bruksnummer (løpenummer) helt til 1900. En besiktigelse av 1671 sier at det
eneste huset på gården er en gammel falleferdig låve (”brøstfeldig lade”) og at det verken var
pløyd eller sådd her i manns minne. Høyavlingen kunne heller ikke fø mer enn 2 kyr.

Til gården var det verken seter, særlig havn eller skog. I tillegg ligger gården på et fjell og
var i følge et tingsvitne i 1686 ”ganske ufrugtbar i tørre somre.”

I forbindelse med salget av Gjerpen kirkegods til Kanselliraad Herman Leopoldus i 1735 ble det holdt en rettslig
besiktigelse over alle eiendommene:

Besiktigelse av Hjellen 22. Augustij 1735. (Avskrift Jan Christensen).

Endnu blef paa forskrefne dag Rætten sadt og betient, til at besigte GIÆLDEN 1 huud Gierpen Kirkegods, hvoraf formedelst sin 
ringhed paa Jordveyen som brugis af Søren Christensen og befindis af megen skarp og skrene Jord, og til deels begroet med 
busker. 
Ingen landskyld svaris, derpaa fandtis 1 gl. Meest forraadnet ladde tæcket med hoen, meget brøstfældig, ingen Skoug. Og videre 
var derved ey at observere, men Rætten blef hen ophævet.

Besiktigelsen nedenfor hører til på Limi søndre, men er også tatt med p.g.a at Hjellen er nevnt:

Kilde: Bamble tingbok nr 15 (Avskrift Jan Christensen).

Besiktigelse Søndre Limi 14 august 1755.
Ifølge borgermester Bendtsens forlangende at besigtige hus og jordvei, samt opgaa grensene mot Nordre Grini, Nordre Limi, 
Giellen, Lund og Venstøb, som tilstøtende.

1 firlaftet stuehus, inn- og utvendig vegger, tag og gulve vare saa forraadnet og fallefærdig at til ingen ting nyttig. 
Fæhuset alt nedfalt og nedrevet, da det var helt forraadnet. Laden ind i gaarden ligesaa, samt en liden bo østenfor huset, til ingen
 nytte. Vestre lade med laave midt mellem var veggene gode udi.
Marken: Begynte i Nord og Vest i enden ved Gielden og den alfarvej. Det ble lagt stener til merke med endel kull og 
glasstykker til bevis under. Garden (gjærdet) for Gielden hadde staatt langs, tett under samme li. Gangen imellem S. og N. Limi 
jorder til det saa kallede Bichia bette Jorde som skal ligge til Giællen.

Limis eiendele mot Lund:  (ved en bekk), er kun buhafn foruden pladserne, begge skal af  fordums tid være slig delt mellem 
S. og N. Limis eier, at N. Limi har 1/3-parten mot S. Limi, saa at naar S. Limi har 6 kreature i buebelte, saa har N. Limi 
2de af lige sort, og naar S. Limi tager 2 ort 16 skilling af pladserne i afgift, saa tar N. Limi 1 riksort 8 skilling.

Paa borgemesterens begjæring ble ved alle sikre merkesteder lagt sten med kull og glass under.

Fra en taksering av 1758: "Gielden, 1 hud uden bøksel, svarer aarlig 1 rdr."

Eiere:
Hjellen var kirkegods (1398) og var blant gårdene i Gjerpen som i 1668 kom i Cort Adelers eie.
1 hud ble kjøpt av kanselliråd Herman Løvenskiold i 1735. Lensmann Christen Pedersen Lund
kjøpte Hjellen i 1767 og solgte den samme år til Christian Nilsen Limi (se N. Limi).
Hans sønn Nils Christiansen døde før han skulle arve, slik at N. Limi og Hjellen gikk til sønnesønnene
Christian og Anders Nilssønner
.

Ole Monsen på S. Limi(B) var bruker (leilending) av jorda her i 1720-årene. Proviantskriver
Søren Christensen på  M. Fossum brukte jorda i 1730-årene og Aslak nn brukte den i 1740-årene.

Det var ingen beboere på Hjellen i 1801.

Brødrene Christian og Anders Limi eide og brukte Hjellen sammen med N. Limi fram til Christian ble
eneeier i 1805. Han bygde da husene her og var den første beboer av Hjellen i nyere tid.

G.br., selveier
Christian Nilsen Limie
fra N. Limi dpt. 30/7-1780 d. 23/4-1845 på Hjellen, s.a. Nils Christiansen Limi.
g. 2/11-1805 m. Margrethe Nilsdatter fra M. Sem dpt. 15/12-1784 d. 6/6-1832 på Hjellen, d.a. Nils Gregoriussen Semb.
1. Nils Christiansen Limi dpt. 16/11-1806 d. i eller noe før 1845. Emigrerte ugift til N. Amerika i mai 1843. Ble skrevet for Nils Lemme i USA.
2. Christian Christiansen dpt. 26/12-1808. Se Familie 28 - Kleiva 1845.

3. Lars f. 4/10-1811 d. 6/1-1815.
4. Marthe Christine Christiansdatter f. 19/4-1815.
5. Lars Christiansen f. 11/7-1816 d. 26/3-1836 på Hjellen. Ugift.
6. Jan Andreas f. 31/12-1818 d. før 1820.

7. Jan Andreas Christiansen f. 18/7-1820.
Overtok gården.
8. Anne Gurine Christiansdatter f. 3/2-1823 g.m. Abraham Pedersen. Se N. Venstøp(C).
9. Nikolay f. 16/8-1826 på Hjellen d. 30/12-1838.
Br. 1805.

F.f. Christian Nilssøns db. Nils f. Gjelden: Jan Toftes k., Torine Halvorsdtr., Søren Tofte, Nils Sem, Daniel Jønnevold.
F.f. Christian Nilssøns db. Christian f. Gielden: Groe Nilsdtr., Anne Kirst. Pedersdtr., Søren Tofte, Daniel Jønnevold, Anders Limie, Gregorius Nilssøn.
F.f. Christian Nilssøns db.
Lars f. Gjelden: Anne Jønnevold, Marthe Nilsdtr., Halvor Anderssøn, Anders Limie, Peder Sørenssøn, Gregorius Danielssøn.
F.f. Christian Nilsen Margrete Nilsdtr., Gjeldens pb. Marthe Christine: Groe Nilsdtr., Semb, Inger Margrethe Jensdtr. Tufte, Gregorius Nilsen, Semb, Knud Nilsen Rønningen,  Gregorius Danielsen Jønnevald, Simon Danielsen.


Under folketellingen 1835 hadde gården fremdeles en landskyld som i 1647: 2 huder.
Christian Limi var enkemann og bodde her med 6 barn.

matrikkelen 1838: ”Hjællen”, l.nr. 145. Christian Nielsen, 2 huder. Ny landskyld: 2 daler - 2 ort - 8 skilling.

Hjellen brukte halve Gunborgdalen til fòr-høsting. Den andre halv-parten ble brukt av N. Limi.

G.br., selveier
Jan Andreas Christiansen Limi
herfra f. 18/7-1820 d. 28/9-1867, s.a. Christian Nilsen Limie.
g. i Våle krk. 29/5-1849 m. Anne Gurine Christophersdatter fra Ødeskaug i Sande, Vestfold f. 5/2-1821 d. 26/2-1896, d.a. Christopher Jensen og Live Thorsdatter.
1. Kristian Martinius Jansen f. 4/5-1850. Se Mustvedt(1).
2. Ludvig Christopher Jansen f. 17/1-1852 d. 30/4-1888. Styrmann i 1875. Ugift.
3. Louise Margrethe Jansdatter f. 4/2-1853 g.m. Gunnar Eriksen Hoppestad. Se Hoppestad(1).
4. Thomine Jansdatter f. 4/4-1856 g.m. Andreas Gundersen Limi. Se Limi(2).
5. Ida Agnethe Jansdatter f. 3/9-1858 g.m. Halvor Henriksen Sem. Se Sem(7) "Smedjordet".
6. Nelia Gurine f. 23/9-1861. Døde ung.
7. Nils Andreas Jansen f. 22/10-1863. Se nedenfor.
Br. 1844.

Gårdens besetning 1875: 1 hest, 4 kuer, 1 kalv, 5 sauer og 1 gris.

G.br., selveier
Nils Andreas Jansen Limi
herfra f. 22/10-1863 d. 13/1-1946.
g. 1/7-1887 m. Ingeborg Marie Zachariasdatter fra N. Holm f. 31/12-1866 d. 29/4-1912.
1. Janette Gurine Limi f. 9/8-1889 g.m. Olaf Olsen Nøklegaard. Se N. Nøklegård.
2. Hanna Limi f. 12/8-1891 g.m. Peder Olsen Sneltvedt. Se Sneltvedt(7).
3. Jan Nilsen Limi f. 19/11-1893. Overtok gården.
4. Zacharias Limi f. 6/2-1896.
Bodde i Arendal. Hadde tomt her i 1950: Limihøgda 33 under Hjellen.
Br. 1898.

Norges matrikkel 1889: “Hjellen”. Eier: ”Jan Andreas Kristensens Enke”. Landskyld: 2-2-8.
Revidert til skyldmark: 3 mark, 76 øre. ”Alm. skrevet Hjelden.”

Fra folketellingen 1891:
Nils Limis gamle mor bodde her med føderådskontrakt. Fosterbarn: Nella Tomine Nilsdatter Limi f. 1881 i Gjerpen.
På besøk: (Tante) Ida Agnethe Jansdatter Limi med vanlig bosted Skien. Hun var ugift meierske.

Fra folketellingen 1900:
I tillegg til familien hadde de ei tjenestejente på gården. Det var Guro Tallevsdatter fra Vinje.
Hun var født i 1880 og drev med husgjerning og fjøsstell.

N. A. Jansen Limi eide også S. Limi fra 1909-1913.

G.br., selveier
Jan Nilsen Limi
herfra f. 19/11-1893 d. 19/11-1961.
g. i Trefoldighetskirken i Kristiania 13/3-1916 m. Hansine Bertea Sneltvedt fra Sneltvedt(7) f. 6/9-1894 d. 20/4-1967, d.a. Ole Pedersen Sneltvedt.
1. Marie Limi f. 8/7-1916 g.m. Finn A. Hagen. Se nedenfor.
2. Klara Limi f. 20/12-1918 d. 6/1-2007 g1g m. Olav Thorleif Peder Holthe. Se Limihøgda 11 under Hjellen.
3. Astrid Limi f. 21/5-1920 g.m. Øivind Sten Nilsen f. 21/3-1912. Se Limiv. 15 under Hjellen.
4. Gudrun Limi f. 15/3-1922 g.m. Kåre Venstøp. Se Venstøpbakken 27 under Venstøp.
5. Ruth Limi f. 7/5-1926 g.m. Ludvig A. Nykaas.
Se Venstøp(31) ”Katteberget”.
6. Ivar J. Limi f. 16/3-1929 d. 8/12-1929.
Br. 1926.

Eiendommen besto i 1950 av flg. bruksnummer: 1 ”Hjellen”, 3 ”Østborg” og 17 ”Vestborg”.
 

Selveier
Marie Limi herfra f. 8/7-1916 d. 13/5-1998, d.a. Jan Nilsen Limi.
g.m. Finn A. Hagen f. 29/3-1912 d. 4/11-1989.
1. Trond Hagen f. 1950. Se nedenfor.
Br. 1969.

Det var Marie som var eier av gården. Eiendommen er for det meste utparsellert og solgt til hustomter, som for det
meste ligger i Limihøgda og Limiveien.

Trond Hagen herfra f. 1950.
g.m. Janne Johanne f. 1956.
1. Rune Hagen f. 1981.

Ekteskapet er oppløst.

Sønnen Rune Hagen f. 1981 er bosatt her i dag (2010).


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart.

(C) Gard Strøm.