| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Sem
Gård nr. 121 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 10.05.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Sem 3 - Sem midtre
Gammelt løpenr. 413a. Siden Norges matrikkel 1889: 121/2,3.

Fullgård i gammelnorsk tid. Landskyld 4 huder i 1624.

I 1801 skrevet for ”Semb Mellem”.

Adresse i dag: Holmsv. 30, 3721 Skien.

Tidlige eiere.
Borger Henrik Johansen i Skien i 1624, borger Isak Henriksen i Skien 1643, Søren Ovesen 1670-1672,
lagmann Claus Andersen i 1674, borger i Skien Christen Hansen 1675, jernverkseier Peter Børting 1685,
2 huder gikk i 1710 til leilendingen Halvor Larsen, 2 huder gikk samtidig til Ludvig Blehr.
Hele M. Sem ble i 1723 kjøpt opp av geheimråd Frederich Georg Adeler, som allerede i 1735 ble solgt til
fogden Schweder i 1735, hans sønn Jacob Schweder 1755, Gregorius Larsen Skavan 1769,
Nils Gregoriussen
1776.

M. Sem var, i likhet med Sem nedre, også i sin tid avlsgård for byborgere i Skien.

Tidligere brukere.
Rådmann
Johan Trinepol i Skien i 1610 og i 1626, Henrik Johansen i Skien i 1613/14 (eier fra 1624),
Mads Semb
1627 og Even Semb i 1640, Isak Henriksen i Skien 1647, Torjer 1663, Halvor Lauritzen 1680.
Se nedenfor.

Kilde: Skattematrikkelen 1647:
”Mellum Sem som Effuen besidder, schylder 4 huder, som Jsach Hendrichsen i Scheen eyer med bøxell.
Lagt i schat for penge 6 dr. Jsach Hendrichsen i Scheen bygger.”

G.br., leilending
Torjer Semb
f. ca. 1625 bg. 20/4-1699. ”Torjer Sem 74 aar gml. i fattig jord.”
Br. 1663.

Torjer flyttet i ca. 1680 visstnok til Kleven, men han må ha flyttet tilbake ellers hadde han vel ikke blitt kalt
”Torjer Sem” da han døde? Ulogisk.

Kilde: Skattematrikkelen 1670/71:
”Midsemb. Thorgier bruger schylder 4 huder, som Søren Ovesen med bøxell ehr ejende, giffuer Schatt 8 Rdr.”

G.br., selveier
Halvor Lauritzen Sem
f. ca. 1643 bg. 17/2-1724. ”Halvor Sem, 80 aar.” 
g.m. Martha f. ca. 1630 bg. 30/4-1725. ”Halvor Sems Enche Martha fra Hyni 95 aar.”
Br. 1680.

Kilde: Skoskatten 1711.
Mid Semb, Halvor Self, 6, kone, 2 drenge, 2 piger, 36 skilling.

Halvor
Sem pliktet i 1721 å levere 20 lester trekull, fra gårdens egen skog, til Fossum Jernverk pr. år mot betaling.
Landskyld 4 huder.

Enka Martha døde på Hyni. De hadde kanskje en sønn, datter eller annen slektning som bodde der.
Henrik Hyni bg. en sønn Halvor i 1721.

Leilendingen Halvor Lauritzen kjøpte halve gården (2 huder) i ca. 1710. Han var bror av Anders Lauritzen på
Øvre Sem. De hadde også en bror Even Lauritzen.  

Kilde: Matrikkelforarbeidet av 1723.
MidSemb. Opsidder Anders og Wetle bruger 4 huder. Gammel Leylendingskat: 8 Rdl. Ny skat 7 Rdl. 32 skilling.


G.br., leilending

Vetle Andersen
 f. ca. 1695, s.a. Anders (Danielsen?).
g. 17/11-1720 m. Margrethe Olsdatter fra Sem nedre dpt. 10/4-1698, d.a. Ole Gundersen Sem.
1. Anders Vetlesen dpt. 14/9-1721 g.m. Inger Hansdatter. Se N. Ballestad(A).
2. Ole dpt. 23/1-1724 bg. 9/6-1725. ”Vetle Sems Ole 1 aar 9 uger. Barnekopper.”
3. Martha Vetlesdatter dpt. 18/4-1726 g. 17/6-1755 m. Turvild Svendsen fra Gåshølen under Foss. Bodde først i Gråten, siden på Grimholt i Solum.
4. Anne Lisbeth Vetlesdatter dpt. 1/5-1729.
5. Else Vetlesdatter dpt. 2/3-1732.
6. Ingeborg Vetlesdatter dpt. 1/11-1734.
7. Daniel Vetlesen dpt. 8/5-1740.
Br. ca. 1720.

F.f. Vetle Sems søn Anders: Ole Sem, Lars Sem, Simon Grinj, Somunds qde. Annicen i Scheen, Johanne Sem.
F.f. Vetle Sems søn Ole: Somund Anderssøn, Lars Sem, Henric Mognssøn, Nils Hynis qde., Marta Mela.
F.f. Vetle Sems Martha: Rolf Rising, Søren Grinj, Abraham Rising, Nils Hynis qde, Boel Grinj.
F.f. Vetle Sems Anne Lisbeth: Ole Lyngaas, Rolf Rising, Anders Sems qde. Birte.
F.f. Vetle Sems Else: Jan Sem, Gunne Hyni og qde., Oline i Præstegaarden.
F.f. Vetle Sems Ingeborg. Moderen Margrete, Anders Sem, Christen Larssøn, Guner Danielssøn, Guner Hynis qde Johane, Sirj Sem.
F.f. Vetle Ballestads Daniel: Aslak tambour, Jon Ballestad, Anders Vetlessøn, Anders Ballestads qde.


Vetle Andersen Sem pliktet i 1721 å levere 10 lester trekull til Fossum Jernverk pr år mot betaling.
Gården hadde samme år en landskyld på 4 huder.

Vetles bror Saamund Andersen (Somund Anderssøn) og kona Anniken, bodde i Skien i 1721.

Denne familien flyttet til S. Ballestad i ca. 1740.

Fogd, selveier
Jacob Andreas Schweder
fra S. Brekke dpt. 8/6-1720 i Skien bg. 24/6-1779. ”Jacob Schweder 59 aar.“, s.a. fogd Jochum Jochumsen Schweder.
g.m. Elen Maria f. ca. 1742 d. 30/4-1779 (bg. 6/5). ”Jacob Schweders kone 37 aar.“

1.
Joachim Andreas dpt. 18/11-1767 bg. 6/6-1779. “Jacob Schweders s. Joachim Andreas 11 aar.”
2. Mauritsius Antonius dpt. 15/4-1769 bg. 10/8-1769. ”Jacob Schweders s. Maurits Antonius 4 mnd.”

3. Jens Severin Schweder dpt. 18/10-1771. Vokste opp hos en slektning på Kongsberg.

4. Kirstine Maria dpt. 18/10-1771 bg. 17/4-1776. ”Jacob Schweders d. Kistine Maria 4 1/2 aar.”
5. Mauritius Antonius f. ca. 1775 bg. 15/1-1777. ”Jacob Schweders s. Mauritsius Antonius 1 1/2 aar.“

6. Olaus Marinius dpt. 10/5-1778 bg. 6/3-1779. ”Jacob Schweders s. Olaus Maurinius, 10 mnd.“

Br. 1755.

F.f. Jacob Schweders db. Jochum Andreas: Jens Schweder kone, Barbara Monrad, Postmester Gundersen, Nils Zachariasen, Christen Bindrup.
F.f. Jacob Schweders db. Mauritius Antonius: Simon Schweders kone, Kistine Monrad, Inspecteur Daugaard, Procurator Schweder, Proc. Ferman.
F.f. Jacob Schweders tvillingbørn, søn Jens Severin: Jens Schweders enke, Inger Margrethe Bindrup, Simon Schweder, Giert Monrad, Jochum Bang.
F.f. Jacob Schweders tvillingbørn, dtr. Kistine Maria: Jochum Monrads kone, Sille Berg, Friderich Carl Bang, Frans Hofgaard, David Monrad.
F.f. Jacob Schweders db. Olaus Mauritius: Barbra Ferman, jomfrue Vorkum, procurator Hyphoff, Johan Friderich Sattz?

Jacob Andreas Schweder eide hele midtre og øvre Sem fra henholdsvis 1755 og ca. 1760. 
Familien ser ut til å ha blitt rammet av en smittsom sykdom. Kun ett av barna vokste opp.

Ellen Maria Schweders (34) ble innlagt på Bratsberg Amtsykehus (”Radesykehuset” på Osebakken)
den 21/11-1778. Fra protokollen: ”overmaade stærk befængt af Rade-Sygen. Efter Attest indtaget paa
Amtets Bekostning. Død 30. April.” 

27/7-1779      JACOB SCHWEDER            Bamble Skifteprot. 10a, side 294b.
Nedre Sem     og hustru ELEN MARIA                  
               Arvinger:
               Deres eneste sønn Jens Severin Jacobssen Schweder 7 år.
               Formynder ble Mons Schweder Erlandssen på Kongsberg, ”i hvis hus han for tiden er antagen”.
Brt:    31 - 2 -  1
Gjeld: 126 - 2 - 21 (insolvent).

Gårdsarbeider, forpakter
Svend Pedersen Semb
fra Strømdal lille dpt. 2/6-1732, s.a. Peder Haagensen.
Trol. i Gjerpen 8/10-1761 m.
Berthe Svendsdatter "fra Sem" f. ca. 1730.
1. Anders Svendsen dpt. 2/7-1765. Se Meensmyra under Meen.
Br. 1761.

F.f. Sven Sems db. Anders: Aslak Grinies kone, Karen Jansdtr., Christopher Pedersen, Haral Sem, Søren Grinie.

Ifølge Ekstraskatt-manntallet 1762, bodde også Peder Haagensens enke i denne familien.
Dette var Svend Pedersens mor.

G. br., selveier

Gregorius Larsen
Skavan fra Skavan under Fossum dpt. 14/12-1710 bg. 1/6-1775. ”Gregorius Schaven 64 1/2 aar.”, s.a. Lars Nilsen Skavan.
g. 29/12-1746 m. Margrethe Clausdatter fra V. Haugerød dpt. 17/1-1723 bg. 17/12-1763. ”Gregorii Schavens kone 41 aar.”, d.a. Claus Christensen.
Br. 1769. Se Skavan under Fossum.

G.br., selveier
Nils Gregoriusen Semb
fra Skavan under Fossum dpt. 11/11-1759 d. 11/11-1821 på Sem, s.a. Gregorius Larsen Skavan.
g. 16/10-1781 m. Marthe Halvorsdatter fra S. Jønnevald dpt. 4/9-1763 d. 19/11-1839 på Sem, d.a. Halvor Halvorsen Jønnevald.

1. Gregorius dpt. 20/10-1782 bg. 26/1-1783. “Nils Sems s. Gregorius 1/4 aar.”
2. Margrethe Nilsdatter dpt. 15/2-1784 g.m. Christian Nilsen Limi.
Se Hjellen.
3. Maren dpt. 8/1-1786 bg. 2/6-1797. ”Nils Gregoriisøns pb. Maren f. Ml.Sem. 11 5/12 aar.“
4. Gregorius Nilsen dpt. 23/11-1788. Se Tufte(3).
5. Gro Nilsdatter dpt. 15/5-1791.
6. Marthe Nilsdatter dpt. 24/11-1793 g.m. kontorbetjent Knud Nilsen. Se Langangen(C) under Fossum.
7. Inger Karine dpt. 16/4-1796 bg. 21/7-1796. ”Nils Gregoriissøns pb. Inger Karine f. Mell. Sem, 1/4 aar.”
8. Maren Nilsdatter dpt. 27/11-1799 g.m. Gregorius Danielsen Lund. Se Lund(7).
9. Inger Karine Nilsdatter dpt. 7/3-1802 g.m. Lars Ellingsen. Se Høymyr(1).
10. Halvor Nilsen dpt. 19/8-1804. Se Lyngåsen.
Br. 1776.

F.f. Nils Sems db. Gregorius: Lars Schavens kone, Anne Halvorsdatter, Lars Schaven, Peder Christensen, Christen Clausen, Halvor Fieldalen.
F.f. Nils Sems pb. Margrethe: Gregorii Lunds kone, Anne Halvorsdatter, Peder Christensen, Lars Schaven, Ole Aas, Halvor Biønsen.
F.f. Nils Sems pb.
Maren: Lars Skavens kone, Anne Halvorsdtr., Lars Skaven, Halvor Fieldalen, Christen Clausen.
F.f. Nils Sems db.
Gregorius: Lars Skavens kone, Anne Halvorsdatter, Ole Svendsen, Børger Sem, Halvor Fieldalen, Nils Olsen.
F.f. Nils Gregoriisøn Sems pb.
Groe: Anne Jønnevald, Margarete Tofte, Peder Haraldssøn, Laers Skaven, Christen Clausen.
F.f. Nils Gregoriisøns pb. Marthe, M. Sem: Peder Haraldssøns k., Sara Lund, Laers Skaven, Jan Tofte, Børge Sem.
F.f. Nils Gregoriisøns pb. Inger Karine f. Ml.Sem: Maria Skavan, Asloug Tofte, Aslak Tofte, Daniel Jønnevald, Simon Lund.
F.f. Nils Gregoriissøns pb. Maren f. M.l.Sem: Peder Haraldssøns k., Ingebor Maria Pedersdtr., Lars Aarhuus, Søren, Jan og Aslak Tofte.
F.f. Nils Gregoriisøns pb. Inger Karine f. Ml.Sem: Jan Toftes k., Anne Sørensdatter, Aslak Tofte, Daniel Jønnevold, Halvor Anderssøn.
F.f. Nils Gregoriisøns db. Halvor f. Ml.Sem:Halvor Fjelddalens k., Inger Johanne Haraldsdtr., Aslak, Søren og Jan Tofte, Isak Grinie.

Kilde: Tinglysingsprotokollen.
"Kommitionsforlig mellem eierne af øvre, nedre og midt Sem angaaende adkomsten eller veien til deres gaarde, dateret 6. juni 1798, tinglyst 3. oktober 1827."
"Skjøde fra Gregorius Nilsen til sorenskriver Morgenstjerne paa anpart af dette brug, dat. 17. marts, tinglyst 4. april 1827."
"Skjøde fra skifteretten i sorenskriver Morgenstjernes bo til Gunder Larsen paa anpart af dette brug, dat. 21 marts, tingl. 3. juni 1837.

Sorenskriver, selveier
Bredo Henrich von Munthe af Morgenstierne

Br. 1827.

G.br., selveier
Gunder Larsen Semb
fra Juvet i Holla f. ca. 1780 (ikke i Holla) d. 2/4-1842 på Sem, s.a. Lars Gundersen Juvet og Kari Hansdatter Vibeto.
g. i Holla 1/11-1809 m. Inger Thomasdatter fra Vipeto i Holla f. 18/2-1787 d. 8/10-1848 på Sem, d.a. Thomas Andersen Wibeto og Anne Sveinungsdatter.
1. Gunder f. ca. 1810 døde som spedbarn.
2. Hans Gundersen Semb f. 5/2-1815 på gården Helgen i Holla. Emigrerte til N. Amerika våren 1844. Se Presteattest av 1844.
3. Lars Andreas Gundersen f. 2/7-1817 på Helgen, Holla. Overtok gården.
4. Marthe Gundersdatter f. 9/10-1819 på Helgen g.m. Lars Peter Caspersen fra Sverige. Se Holmen under Ås.
5. Thomas Gundersen f. 17/1-1822 på Helgen. Emigrerte til Amerika på 1850-60 tallet.

6. Karine f. 16/12-1823 på Helgen i Holla.
7. Anders Gundersen f. 31/7-1826
på Helgen i Holla.
8. Gunder Gundersen Semb f. 28/10-1829 på Helgen i Holla.
Meldt utflyttet til Drammen i 1848. Emigrerte derfra til Amerika. Se Presteattest av 25/4-1848.
    Han kjøpte jord i Ashippun, Dodge Co., Wisconsin og ble farmer der.
Br. 1837.

Gunder Larsen kjøpte i 1806 gården Helgen i Holla (Nome). Familien bodde der til han kjøpte midtre Sem i 1837.
Han gikk i Gjerpen under navnet ”Hæljaruggen”.
Se dessuten ”Slektsbok for ættlinger av Gunnar og Marie Sem.” (Ingebjørg Sem Svendsen, 1957).

Innflyttet i Mai 1836. Anmeldt: 12/11-1836.
Navn, alder:
Gunder Larsen, 56 og kone
Inger Thomasd., 50
søn Hans Gundersen, 21
datter Marthe Gundersd., 17.
Hensigt: Kiøbt Gaard her i sognet.
Fra: Helgen sogn under Holden pr.gj.

Til: Semb mellem.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

413

Midt-Sæm

Gunder Larsen

4 huder

5 daler - 2 ort - 2 skilling


Kilde
: Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Gunder Larsen til sønnene Hans og Lars Andreas Gunderssønner, dat. 10. marts, tingl. 30. aug. 1842."
"Deklaration, hvorved Hans og Lars Andreas Gunderssønner tilsiger deres moder Inger Thomasdatter fri brug og raadighed af
en del af dette brug, dat. 29., tingl. 30. aug. 1842."
"Kjøbekontrakt, hvorved Hans Gundersen sælger til Lars Gundersen sin halvdel af løpenr. 413a, dateret 4. januar 1849, tinglyst 3.
marts 1886."

G.br., selveier
Lars Andreas Gundersen Sem
herfra f. 2/7-1817 på Helgen i Holla d. 2/2-1886, s.a. Gunder Larsen Sem og Inger Thomasdatter.
g. i Gjerpen 25/5-1853 m. Aslaug Marie Trondsdatter Namløs fra Holla f. 24/6-1817 på Namløs i Holla d. 26/6-1870, d.a. Trond Tjøstolfsen Namløs og Marthe Thomasdatter.
1. Inger Gurine Sem f. 30/6-1855 på Sem d. i København 12/6-1940. Var journalist og redaktør, g1g m. svensken Hans Jönsson.
    Barn: Aslaug Jönsson. Hans Jönsson hadde skysstasjon i Skien. Ekteskapet ble oppløst.  Inger Gurine ble g2g med sakfører Hans Dahl, tidligere lærer i Gjerpen.
    De var bosatt i Holmestrand til Dahl døde. Hun flyttet så til København sammen med datteren. Hun brukte navnet Lille Dahl.
2. Gunnar Sem f. 5/1-1857 på Sem. Se S. Rising.
Br. 1842.

Lars og Aslaug var søskenbarn, i det deres mødre var søsken.

Et barn, Ingeborg Karine født 24/9-1849 i Gjerpen. Far: Ungk. Lars Gundersen Semb.
Moren var pige Maren Nilsdatter (Maren Danielsdatter!).
Ingeborg Karine døde 20/9-1850 i Kreppa, bare 1 år gammel.

Kilde: Tinglysingsprotokollen.
"Delings og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 5, dets løpenr. 413b, er udskilt, afholdt 20. juni, tingl. 11. juli 1845."
"Auktionsskjøde til Peder og Andreas Haraldssønner, dat. 8. juli 1845, tingl. 14. juli 1846." Se Sem nedre.
"Delings- og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 2 er udskilt, afholdt 20. juni, tingl. 11 juli 1845."
"Delings- og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 1, dets løpenr. 412c er udskilt, afholdt 19. mai, tingl. 5. juli 1852."
"Skjøde fra Peder Haraldsen til Andreas Haraldsen, dat. 3., tingl. 5. sept. 1855."
"Delingsforretning, hvorved den til midtre og øvre Sem hørende sæterhavn er uddelt mellem eierne, afholdt 9. juni, tingl. 15. juli 1856."
"Delings- og skyldsætningsforretning, hvorved en anpart af dette brug er udskilt fra bnr 1, afholdt 1. aug., tingl. 27. sept. 1867."
"Skjøde fra A. C. Haraldsen til Lars Gundersen paa anpart af dette brug, dateret 21., tingl. 27. sept. 1867."

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

413a

Midt-Semb

Lars Gundersen

2 daler - 3 ort - 18 skilling

412d Semb nedre ditto 0 daler - 3 ort - 1 skilling


Kilde: Tinglysingsprotokollen.
"Forlig mellem Lars G. Sem og Mathias Øvrom betreffende dennes ret til driftevei for sine kreaturer over dette brug, tinglyst 18.
sept. 1879."
"Kjøbekontrakt, hvorved Hans Gundersen sælger til Lars Gundersen sin halvdel af løpenr. 413a, dateret 4. januar 1849, tinglyst 3.
marts 1886."
"Skjøde fra Lars Gundersen til sønnen Gunnar Larsen Sem paa løpenr. 413a, 413d m.m. for 12.000 kroner, dat. 1. februar, tinglyst 3.
marts 1886."
"Deling- og skyldsætningsforretning, hvorved løpenr. 413c er udskilt fra løpenr. 413a, afholdt 20. august, tinglyst 3. sept. 1886."

Selveier
Gunnar Sem
herfra f. 5/1-1857, s.a. Lars Andreas Gundersen Sem.
Br. 1886.

Se Gunnar Sem med familie på S. Rising.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

121

3

413a

Sem

Midt-Sem

Gunnar Larsen

3 daler - 2 ort - 5 sk.

5 mark 36 øre

121 4 412d Sem Sem nedre ditto 0 daler - 3 ort - 12 sk. 1 mark 57 øre


Kilde: Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Anders Eliassen til Gunnar Sem paa udstederens nyopførte hus, dat. 26. febr., tingl. 3. marts 1894."

Sem midtre var bebodd av en jordbruksarbeiderfamilie under folketellingen 1900.

Jordbruksarbeider,
Erik Nilsen (Erik Gunnulfsen) f. 13/2-1869 i Lunde i Telemark, s.a.
Gunhild Bentsdatter Bjerva og ungkar, arbeider Gunnuld Eriksen Aase.
g. 8/8-1897 m. Maren Anne Olsdatter fra Skreua under Bø f. 29/3-1870 på Nisterud, d.a. Ole Jacobsen.
Br. ca. 1898.

Denne familien ble siden ca. 1903 boende i et hus på Petersborg under Mæla. Se Mælagata 141.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

121

3

Sem

Midt-Sem

Gunnar Sem

6 mar 93 øre

121 2 ditto Sem nedre ditto 2 mark 84 øre
121 11 ditto Sæterskogen ditto 1 mark 11 øre
57 6 Grini Grini søndre ditto 1 mark 61 øre
58 2 Rising Rising søndre ditto 12 mark 86 øre


2 familier var bosatt på gården under folketellingen 1910.

1.
Gårdsarbeider
Hans Olsen Sem fra Lardal f. 29/11-1874.
g.m. Trine Olsen fra Sogn f. 12/1-1856.

2.
Veiarbeider
Anders Paalsen fra Aurskog f. 24/1-1842.
g.m. Sigrid fra Mo i Telemark f. 6/6-1867.

Andre:
Pleiesønn Olav Olsen f. 5/1-1901 i Mo i Telemark.
Dattersønn Peder Pedersen f. 6/12-1906 i Helgen sogn, Holla pr.gj.
Losjerende Torvald Larsen fra Ullensaker f. 9/11-1866 (ugift).

Kilde: Tinglysingsprotokollen.
"Skylddelingsforretning, avholdt 7., tingl. 13. mars 1912, hvorved er utskilt skogstykket Lysa (121/22) av skyld 0 mark 20 øre."
"Skjøte fra Gunnar Sems i uskifte hensittende enke, Marie Sem, til sønnen Lars G. Sem paa dette bruk, bnr 2 og 11 for kr. 40.000.-,
dat. 19., tingl. 27. juli 1912."

G.br., selveier
Lars Gunnarsen Sem
fra S. Rising(A) f. 5/12-1886 d. 5/1-1949, s.a. Gunnar og Marie Sem på Rising.
g. 7/10-1913 m. Regine Sørensen fra Skien f. 1/7-1889 d. 2/9-1982, d.a. skipsfører Søren Andreas Sørensen og Maren Johnsen.
1. Alfhild f. 26/6-1915 på Sem d. 26/6-1915 på Sem. "Ufuldbaaret".
2. Gunnar Sem f. 17/9-1916. Bosatt i Oslo. Sjef i et papirfirma der.
3. Stein Sem f. 7/10-1919 d. 1942. Krigsflyver. Skutt ned over den engelske kanal i 1942.
Br. 1912.

Lars Sem eide også både Lund-gårdene, Lund(4) Lund(5) og drev gården her i noen år etter at faren døde.
Han måtte selge odelsgården etter uheldige spekulasjoner i 1920 årene.
Han flyttet til Åmot i Modum og forpaktet Enger gård der. Siden kom han til Tangen gård på Ringerike, for
så å bli forvalter ved Eidsvoll verk. Der ble familien boende. Men ekteparet er gravlagt i Gjerpen.

Kilde: Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra Lars G. Sem til fru Anette Carlsen paa dette bruk m.fl. for kr. 150.000.-, hvorav for løsøre kr. 10.000.-, dat. 14. april 1925, tingl. 15. april 1925."
"Skjøte fra fru Anette Carlsen til Eivind A. Sneltvedt (ugift) paa dette bruk og bnr 2 med sagbruk og plassen Farligbakke for kr. 47.500.-, hvorav for
løsøre kr. 5700.-, dat. 7/12, tingl. 16/12-1929."

G.br., selveier
Eivind A. Gaarden
fra Sneltvedt(13) "Gården" f. 10/1-1887 d. 14/6-1936, s.a. Andreas Evensen Gaarden.
Br. 1929. Ugift.

Kilde: Tinglysingsprotokollen.
"Skjønn i henhold til overenskomst av aug. 1926 angående oprensking og vedlikehold av Børsesjøkanalen. For det årlige tilskudd til vedlikehold har
Kanalstyret panterett formentlig heri og bnr 2 for kr. 495.-, dat. 21/8-1931, tingl. 29/4-1932."
"Skjøte fra Eivind A. Sneltvedts eneste og myndige arvinger ifølge attest, til Harald A. Sneltvedt (Gaarden), f. 9/7-1907 på dette bruk og bnr 2 for kr. 35.500.-,
hvorav for løsøre kr. 10.500.-, dat. 9/1-1937, omfatter sagbruk med tilbehør og plassen Farligbakke, tinglyst 18/1-1937."

G.br., selveier
Harald A. Gården
fra Sneltvedt(13) ”Gården” f. 9/7-1907 d. 29/8-2001, s.a. Andreas Evensen Gården.
g. 15/5-1937 m. Aagot Haugerød fra Ø. Haugerød(1) f. 16/9-1908 d. 30/1-1971, d.a. Andreas Mikkelsen Haugerød.
1. Anne Kirsten Gården f. 1938.
2. Åshild Gården f. 1941.
3. Marit Gården f. 1945.
4. Arne Gården f. 1949. Overtok gården.
Br. 1937.

Kilde: Tinglysingsprotokollen.
"Skyldelingsforretning, avholdt 28/6-1938. hvorved til Olaf Andersen er utskilt 121/35 Farlibakken av skyld 0 mark, 15 øre, tingl. 11/7-1938."
"Rett til en olle på dette bruk for bnr 35, ifølge skøte dat. 15/9-1939, tingl. 23/9-1939."

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

121

3

Midt-Sem

Harald A. Sneltvedt (Gården)

6 mark 58 øre

121 2 Sem nedre ditto 2 mark 84 øre
121 35 Farlibakken Harald A. Gården 0 mark 15 øre


Harald Gården flyttet på sine eldre dager til Jensejordet i Kilebygda. Han forfattet viktige notater fra nærmiljøet der
han vokste opp. Han skrev dessuten en rekke dikt o.a.

Harald Gården beskrev gårdens grenser på 1950-tallet slik:
”Nord Høgbergs, øst Eivind og Bjarne Sem, syd Eivind Sem, vest Karen Grini.”

G.br., lokalpolitiker, selveier
Arne Gården
herfra f. 1949.
g.m. Mette Hem Nilsen fra Sandefjord f. 1950 d. 2015, d.a. Rolf Hem Nilsen og Berit f. Karlsen.
1. Hanne Beate Gården f. 1972.
2. Kristine Gården f. 1976.
Br. 1974.


Sem midtre - bnr 3, sett fra Holmsveien. Foto: Gard Strøm 27.02.2013.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.

(C) Gard Strøm.