| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Sem
Gård nr. 121 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 10.05.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Sem øvre - Sem 6 - Høgberg
Gammelt løpenr. 414ab. Siden Norges matrikkel 1889: 121/6, 10 m.fl.

Landskyld 1664: 4 huder.


Sem øvre - bnr 6. Foto: Gard Strøm 27.02.2013.


Adresse i dag: Holmsv. 52, 3721 Skien.

Husmannsplassene Kastdalen, Jonsholet (Åsen?) og Rønningen hørte til denne gården.

Tidlige eiere.
Gjerpen prosti eide 4 huder i 1618. Hele Gjerpen prostigods ble kjøpt opp av Cort Adeler i 1668.
Fogden Jochum Schweder kjøpte øvre og nedre Sem i ca. 1735, hans sønn Jacob Schweder i
ca. 1760. Løytnant Lübking kjøpte denne gården i 1773 og Prokurator Peder Rougtvedt i 1779.

Tidlige brukere.
Av tidlige brukere kjenner vi til Oluff Semb som var leilending her i 1592. I 1611 og 1614 er det en Gullich Semb
som betalte skatt av gården. Leilendingen Trond Nilsen Semb i 1640 og 1643. Han bodde tidligere (i 1624) på
Borgestad. Han er dessuten nevnt som eier av 2 huder i Furuvald i 1624. Fra 1651 var det hans enke som eide
samme part i Furuvald. Vi kan nok regne med at den neste brukeren av Sem øvre er forrige brukers sønn.

Trond Borrestad var lagrettemann og satte sitt segl under jordeboken for Gjerpen i 1624. Hans initialer var T N.
Det er derfor logisk og tenke seg at hans fulle navn var Trond Nilsen.

G.br., leilending
Nils Trondsen Semb
f. ca. 1608/1609 trolig d. før 1678, trolig s.a. Trond Nilsen Semb.
g.m. NN
1. Trond Nilsen f. ca. 1652.
2. Per Nilsen f. ca. 1658.
3. Thor Nilsen f. ca. 1660.
4. Mikkel Nilsen f. ca. 1662.
Br. 1643.

Kilde: Prestens manntall 1664 og fogdens manntall 1666.

Kilde: Skattematrikkelen 1647.
”Øffre Sem som Niels paaboer, schylder 4 huder, som Gierpen proustj med bøxell følger.
Penge 6 dr. Gierpen proustj bygger.”

Kilde: Skattematrikkelen 1670/71.
”Øffre Semb. Niels bruger schylder 4 huder som Gierpen proustj med bøxel er ejende 2 huder,
giffuer Schatt 8 Rdr.”

Kilde: Overhoffrettsdommer, bind 1, side 179/180. Anno 1671
Curt Sivertsen Adeler
gikk til sak mot skiensborger og leilending til gården Øvre Sem, Henrik Tiesen som sammen med sin ”helmingsbruksbonde” Hans Nielsen hadde hogd tømmer for salg.

Søren Semb brukte gården fra 1678-1688. Se Sem nedre.

G.br., leilending
Anders Lauritzen Sem
  f. ca. 1641 bg. 28/8-1721. ”Anders Sem 80 aar 4 maaneder 3 uger.”
g1g m. Kirsti Eriksdatter fra Hoppestad øvre f. ca. 1646 bg. 17/2-1694. ”Anders Sems qnde, Kirsten Eriksd. 48 aar g.”, d.a. Erik Hoppestad.
g2g 11/11-1694 m. Guri Svendsdatter (Gyri) f. ca. 1663 bg. 5/4-1719. ”Anders Sems qde Gyrj 56 aar.”
1. Jan Andersen (Jan Andersen Semb) f. ca. 1680. Levde i 1717. Ble trolig far til Christence Rønniksdatters barn, Rønnik Jonsen i 1717.
2. Erik Andersen f. ca. 1680. Levde i 1712.
3. Anders Andersen dpt. 18/11-1688. Se nedenfor.
4. Lars Andersen dpt. 27/11-1692. Se nedenfor.
Barn i 2. ekteskap:
5. Kirsten dpt. 8/3-1696 bg. 2/4-1696. ”Anders Sems d. Kiersten, 3 uger g.”
6. Kirsten dpt. 12/2-1699 bg. 1/6-1700. ”Anders Sems datter Kiersten 1 1/4 aar g.”
Br. ca. 1688.

F.f. Anders Sems søn Anders: Erik Hanssen av Skieen, Jacob Thurman, Anders Aslaksen, Gionnert Willes datter, Maren Eriksdatter, Malene Fransdatter.
F.f. Anders Sems søn Lauritz: Mas Pederssen Smed, Halvor Sem, Anders Aslaksen i Skieen, Even Lauritzen, Tore Hans Lunds, Gyri Sem.
F.f. Anders Sems datter Kiersten: Erik Jenssen, Matz P. Smed, Even Lauritzen tien hos Peder Baar, Hans Lunds qnde. Thore, Falentin Venstøbs q. Karen, og Maren Steffensdatter fra Byen.
F.f. Anders Sems datter Kiersten: Claus Venstøb, Halvor Sem, Jørgen Venstøb, Prestens Hustru, Nils Hønnis qnde Maren, Dorthe Søfrensd. hos Halvor Sem. 

18/1-1695      KIRSTI ERIKSDATTER      Bamble Skifteprot. nr. 2 pag. 6b.
Øvre Sem       Arvinger:                            
               Enkem. Anders Sem og barna:
               1. Jon Andersen
               2. Erik Andersen
               3. Anders Andersen
               4. Lars Andersen
               På vegne av barna - som alle var umyndige - møtte
               farbroren Halvor Larssen og morbroren Tyge Eriksen.
Brt: 60 - 2 - 10.
Net: 50 - 0 - 10.

Anders Sems søsken: Halvor Lauritzen på M. Sem og Even Lauritzen i Tatterbakken i Skien,
som tjente hos Peder Baar i Skien i 1696.

Anders Lauritzen (Larsen) Sem ble nevnt som tilsynsmann i skifteforretningen etter hans bror Even i
Skien den 15/5-1703. Det var i skiftet dessuten nevnt at deres morbror het Johannes Olsen.

Kilde: Skoskatten 1711.
Øfre Semb, Anders Self, 8, kone, 3 børn, 3 piger, 48 sk.

En trolovelse i Solum kirke i juli 1717:
Jan Valentinssøn og Lisbeth Erichsdatter. Cav: Anders Sem og Halvor Sem.

Dette bruket ble brukt av brødrene Anders og Lars Sem fra ca. 1720 - til ca. 1760.
De betalte skatt av hver sin landskyld i disse årene.

G.br., leilending (2 huder)
Anders Andersen Sem
herfra dpt. 18/11-1688 bg. 10/6-1757. ”Anders Sem 57 1/4 aar.” (Skal vel være 77 år?), s.a. Anders Lauritzen Sem.
g. 25/8-1720 m. enke Birthe Nilsdatter fra Prestegården i Siljan f. ca. 1680 bg. 20/1-1763. ”Anders Sems enke 83 aar.”
Forlovere: "Halvor Larssøn Sæm og Niels Svendssøn Hynji."
1. Anders dpt. 24/8-1721 bg. 26/10-1721. ”Anders Sems søn Anders 8 uger.”
2. Guri Andersdatter dpt. 11/4-1723 g.m. Engebret Nilsen. Se N. Venstøp(D).
Br. ca. 1720.

F.f. Anders Sems søn Anders: Ole Sem, Rasmus Aas, Anders Anderssøns qde. Maren i Scheen, Dorte Nilsdatter.
F.f. Anders Sems datter Gyrj: Ole Sem, Lars Sem, Rasmus Rising, Anders Justsens qde., Anne Nilsd. Sem.

Birthe Nilsdatter var visstnok tidligere gift med Anders Jonsen Mustvedt. Se N. Mustvedt.
Enka Birthe Nilsdatter levde sine siste år hos datteren Guri på Se N. Venstøp(D).

Anders Andersen og Birthe Nilsdatter ble trolovet i ”Slembdahl” kirke:
”Trolofvelse 9/6-1720: Anders Andersøn Sæm fra Gierpen Sougn. med Birthe Nielsdaatter, Præstegaarden.
Cautionsmænd: Halfvor Larssøn Sæm og Niels Svendssøn Hynji fra Gierpen Sougn.”

Anders og Lars Semb pliktet i 1721 å levere 10 lester trekull hver, fra gårdens egen skog, til Fossum Jernverk
pr. år mot betaling.  Landskyld 1721: 2 huder hver.

Kilde: Matrikkelforarbeidet av 1723.
"Semb øfre. Opsidder Anders og Lars, bruger 4 huder, Gammel leylendingskat 8 Rdl, ny skat 7 Rdl 80 skilling."

G.br., leilending (2 huder)
Lars Andersen Sem
herfra dpt. 27/11-1692, s.a. Anders Lauritzen Sem.
g. 1/6-1718 m. Margrethe Gregoriusdatter fra Lund(2) dpt. 9/4-1694, d.a. Gregorius Olsen Lund.

1. Even dpt. 18/5-1721 bg. 2/7-1721. ”Lars Sems søn Even, 6 uger.”

2. Anders dpt. 7/6-1722 bg. 9/8-1722. ”Lars Sems søn Anders 10 uger gl.”
3. Kirsten Larsdatter dpt. 11/7-1723.

4. Lucas dpt. 25/8-1726 bg. 6/12-1730. ”Lars Sems Lucas, 4 aar.”

5. Sara Larsdatter dpt. 16/1-1729 g.m. Isak Hansen. Se Sneltvedt(1).
6. Kirsten dpt. 28/2-1731 bg. 11/4-1731. ”Lars Nr Sems Kirsten  6 uger.”
7. Gregorius dpt. 23/3-1732 bg. 29/3-1732. ”Lars Sems Gregorius, 9 dage gl.”
-   bg. 7/5-1733. ”Lars Sems dødfødde drengebarn.”
Br. ca. 1720.

F.f. Lars Sems søn Even: Jens Høst, Halvor Sem, Simon i præstegaarden, Peder guldsmeds qde.
F.f. Lars Sems søn Anders: Peder Lensmd, Simon Lund, Lars Rising, Anders Sems qde Birte, Ole Sems datter Johanne.
F.f. Lars Sems datter Kirsten: Christopher Grinj, Simon Lund, Anders Sems qde., Margrete Lund.
F.f. Lars Sems Lucas: Hans Anderssøn, Simon Lund, Lars Sem, Hans Anderssøns qde. i Scheen, Marta Torsdatter.
F.f. Lars Sems Sara: Hans Anderssøn, Simon Lund, Jan Grinj, Anders Sems qde., Anne Sem.
F.f. Lars NrSems Kirsten: Arne Limi, Axel Grinj, Abraham Rising, Anders Sems qde., Maren Field.
F.f. Lars Sems hiemdøbte Gregorius: Simon Lund, Jens Follou, Anders Sem og qde., Anne Torsdatter.

Margrethe og Lars var 3-menninger. Lars Andersen Sem var i 1738 verge for enka etter Lars Sørensen på Stulen og
verge i 1742 for sin svigerinne Gunhild Gregoriusdatter på Lund og formynder i 1750 for sin nevø Gregorius Simonsen
på Lund.

Landskyld 1761: Semb Øvre, 4 tønder (korn), Opsidder: Anders Andersen.

G.br., leilending

Hans Jørgensen
fra Kleven dpt. 6/1-1736, s.a. Jørgen Hansen Kleven.
g. 28/12-1758 m. Johanne Christensdatter fra N. Fossum dpt. 23/3-1738, d.a. Christen Rasmussen.
1. Anne Hansdatter dpt. 19/8-1759.
Br. 1762. Se S. Rising(A).

F.f. Hans Jørgensens pb. Anne fra Lund: Gregorii Lunds kone, Anne Aslaksdatter, Jan Grinie, Søren Jørgensen, Lars Christensen.

Kilde: Ekstraskatten 1762.
Gaardens nafn: Sem Øvre.
Eier: Jacob Schweder.
Mand og kone: Hans Jørgensen og Kone.
Tjenestedreng: Søren Rasmussen.
Tjenestepige: Karen Christensdatter.

Løytnant, selveier
Lÿbking
f. ca. 1736 bg. 27/8-1778. ”hr. Lieutenant Lubking - døde d. 20. denne mnd.- 42 ½ aar.“
Br. 1773.

Vi vet intet annet om denne personen enn at han eide Sem øvre fra 1773-1778 og at han døde og ble begravet
i Gjerpen. Det ble ikke foretatt noe skifte etter ham i Gjerpen.

Prokurator (advokat), g.br., selveier
Peder Rougtvedt
f. 14/12-1737 bg. 13/4-1810. ”Peder Rougtved, født d. 14de Dec 1737, døde 6te apr. dette anno, 72 1/3 aar.”
g1g m. Sara Charlotte Usgaard f. ca. 1736 bg. 2/9-1799. ”
Madame Sara Charlotte Rougtved, født Usgaard f. øvre Sem 63 ½ aar.”
g2g i Eidanger 1/9-1800 m. enke Anne Elisabeth Mülenphort fra Molde f. ca. 1757 d. 1840 i Eidanger, d.a. Johan Christopher Mülenphort og Martha Malena Lund fra Bud.
Forlovere: Hr. Brangstrup og Jacob Bøydler.
1. Elisabeth Rougtvedt f. ca. 1765 bg. 8/1-1785. ”
Procurator Rougtvets d. Elisabeth 19 ¼ aar.”
2. Inger Andrea Rougtvedt dpt. 31/5-1780.
Br. 1779.

F.f. Procurator Rougtvets - hjemedøbte - pb. Inger Andrea: KammerRaad Rougtvets frue, Dorothea Jonsdtr., Simen Zachariasen, Hans Blom, Hans Rougtvet.

Kilde: Manntallet 1782 for Gjerpen.
"Sem Øvre, Gård, Proc. Peder Rougtvedt, 1 kone, 4 børn, 2 Drenge, 3 Piger, Værfader."

Husmannsplasser under Sem øvre i 1782:
Kastdalen.
Jonsholet - ”Hollet”.
Rønningen.

I 1782 var P. Rougtvedt prokurator. I 1801 var han kun nevnt som gårdbruker.

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Kommitionsforlig mellem eierne af øvre, nedre og midt Sem angaaende adkomsten eller veien til deres gaarde, dateret 6. juni 1798, tinglyst 3. oktober 1827."

Ordlyden ved inngåelse av andre ekteskap i 1800 i Eidanger kirke var:
Copul. 1/9-1800 i Eid. Hr. Peder Rougtved, Enkemand og Mad. Anne Elisabeth, enke af Mechlenborg.
Caut: Hr. Brangstrup og Jacob Bøydler.”

Sokneprest
Edvard Munch

Br. 1825. Se Prestegården.

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Skjøde fra provst Munch til Ole Mikkelsen paa løpenr. 414b, dat. 3. okt. 1831, tinglyst 26. juni 1832." Se Kastdalen.
"Skjøde fra provst Munch til Gunnuld Nilsen paa løpenr. 414a, dat. 17., tingl. 20. januar 1834."

G.br., selveier
Gunnulv Nilsen Sem
fra Såheim(1) i Tinn dpt. 26/11-1785 d. 25/6-1846 på Sem, s.a. Nils Høljesson Saaheim og Astrid Gunnulvsdatter.
g. i Solum 15/11-1834 m. Marthe Maria Carlsdatter fra Elset i Solum dpt. 20/6-1802 d. 31/1-1874, d.a. Carl Sivertsen (Sørensen?) Elseth.
Forlovere: "Anders Carlsen og Peder Andersen Varpet."
1. Nils Gunnulvsen f. 15/12-1835 på Sem.
2. Anne Maria Gunnulvsdatter f. 10/7-1839 på Sem.
3. Karl Gunnulvsen Sem f. 26/9-1842 på Sem. Overtok gården.
Br. 1834.

Gunnulv Nilsen og hans kone er registrert innflyttet til Sem i Gjerpen fra Solum våren 1835.
Han kjøpte i 1834 denne gården, som da hadde en landskyld på 3 huder.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

414a

Sæm øvre

Gunnuf Nielsen

3 huder 7 1/2 skind

6 daler - 0 ort - 19 skind

414b Kastdalen Ole Mikkelsen 0 huder 4 skind 0 daler - 2 ort - 20 skilling
414c Sæm øvre Anders Christensen 0 huder 1/2 skind 0 daler - 0 ort - 9 skilling


Andre på gården i 1835:
Tjenestepiker, Turine Tovsdatter (17) og Anne Tovsdatter (12).
Legdslem, Maren Jensdatter med demens (36).

Kilde: Otto T. Dahl i Botne (Holmestrand) til Tinn bygdesoge.
Gunnulv Nilsen Varpe, senere Sem i Gjerpen. Han drev en oljemølle i Vadrette og blev en meget velstående mann. Han betalte gården Sem kontant, såvidt erindres - efter sigende var kjøpesummen 5000 Rdl. Han var gift med Marthe Marie Karlsdatter Elseth i Solum. Han døde på Sem i 1846 og Marthe i 1874.
Deres sønn var Karl Gunnulvsen Sem, en oplyst og dannet mann, døde forholdsvis ung i 1879. Han var gift med Sara Andrea. Hun døde i 1918, 76 år gammel.”

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Delingsforretning, hvorved den til midtre og øvre Sem hørende sæterhavn er uddelt mellem eierne, afholdt 9. juni, tingl. 15. juli 1856."


I 1865 bodde enka her (som selveier). Det var da sønnen Karl Gunnuldsen(23) som drev gården for sin mor.

Tjenestefolk her i 1865: Klemmet Johnsen(26), Tov Tovsen fra Solum(68), Anne D. Olsdatter(25) fra Lardal og
Karen Hansdatter(17). Alle ugifte.

G.br., selveier
Karl Gunnulvsen Sem
herfra f. 26/9-1842 d. 31/5-1879 på Sem.
g. 19/5-1869 m. Sara Andrea Christensdatter fra Doksrød(7) f. 8/8-1841 d. 27/1-1918 på Doksrød, d.a. Christen Mikkelsen Doxrød.
Br. 1874.

Karl Sem kjøpte også i 1874 noe tilleggsjord av Sem nordre. Karl Sem og Sara Andrea fikk ingen barn.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

414a,b

Semb øvre

Carl Gunnufsen

4 daler - 3 ort - 15 skilling

(415b,c 416a,b) b Semb nordre ditto 1 daler - 0 ort - 3 skilling

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

121

6

414a,b

Sem

Sem øvre

Karl Gunnulfsens Enke

6 daler - 3 ort - 15 sk.

12 mark 19 øre

121 10 se 1874 Sem Sem nordre ditto 1 daler - 3 ort - 5 sk. 2 mark 64 øre


Kilde: Folketellingen 1891.
Fosterdatter Karen Dorthea Pedersdatter f. 1871.
Tjenestefolk: Gårdsbestyrer Erik Gregoriusen f. 1852, Ragnhild Torjersdatter (fjøsstell) fra Fyresdal f. 1848 og
Johan Petter Pedersen (jordarbeider, gårdsstell) f. 1774.

Enka Sara Andrea Christensdatter ble g2g med Ole Olsen Vejen. Se nedenfor.

G.br., selveier
Ole Olsen Sem
fra Vejen under Ryntvedt i Sauherad f. 20/9-1855 på "Veien" d. etter 1918, s.a. Ole Olsen Vejen og Anne Nilsdatter Kaasa.
g. 27/10-1893 m. enke Sara Andrea Christensdatter fra Doksrød(7) f. 8/8-1841 d. 27/1-1918 på Doksrød, d.a. Christen Mikkelsen Doxrød.
Br. 1893.

"Ole Olsen Vejen" ble konfirmert i Sauherad kirke 3. oktober 1869. Der ble opplysningene om hans fødselsdato og
foreldre bekreftet.

Ole Olsen og Sara Christensdatter fikk heller ingen barn.

Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

121

6

Sem

Sem øvre

Ole Olsen Sem

12 mark 19 øre

121 10 Sem Sem nordre ditto 2 mark 64 øre


Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 4a, side 200a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Delings og skyldsætningsforretning afholdt 6. okt., tingl. 14. nov. 1906, hvorved udskilt
1 Skovstykket bnr 16 "Lysa" af 0 mark 24 øre og
2 Tomten bnr 17 "Nyland" af 0 mark 02 øre."
"Skyldelingsforretning avholdt 13. februar, tingl. 17/2-1909, hvorved er utskilt
1 bnr 20 "Sæterskogen" av 2 mark 98 øre. og
2 Gnr 121 bnr 6 av skyld: 8 mark 95 øre. (mars 1909)."

Se folketellingen 1910.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 4a, side 200b, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Attest fra Gjerpens sogneprest om at Ole Olsen er egteviet med enke Sara Andrea Kristensen Sem, dat. 18., tingl. 25. juni 1910."
"Skylddelingsforretning avholdt 2/6, tingl. 13/7-1910, hvorved til Hans Olsen er utskilt bnr 21 "Fredbo" av skyld 4 mark."
"Skjøte fra Ole Olsen Sem til Karl Pedersen Gisholt paa dette brug og bnr 10 for kr. 50.000.- , hvorav for løsøre kr. 10.000.-, dat. 23. april, tingl. 16. mai 1923."

G.br., selveier
Karl Gisholt
Sem fra Gisholt i Solum f. 20/4-1882 d. 17/5-1942, s.a. Peder Larsen og Ingeborg Kirstine Gisholt.
g.m. Alberta Hansen Vadsø fra Kristiansro i Solum f. 7/9-1896 i Kinn d. 2/7-1975.
Br. 1923.

Jeg antar at dette ekteparet giftet seg borgerlig. De er ikke funnet gift i Gjerpen, Solum, Melum, Kilebygda eller
Skien kirker.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 4a, side 200b, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag. 
"Skylddelingsforretning, avholdt 5. juli, tingl. 18. juli 1923, hvorved til Hans N. Fredbo er utskilt bnr 25 "Furulund" av skyld 0 mark 25 øre."
"Erklæring, hvorved Karl P. Gisholt forplikter seg til å la eiendommen bebo og til at drive gaarden og skogen på forsvarlig maate i anledning
konens andragende, dat. 30. mai, tingl. 16. juli 1924."
"Konsjesjonsbevilling vedkommende dette bruk for Karl P. Gisholt, dat. 7. juli, tingl. 16. juli 1924."
"Skylddelingsforretning, avholdt 18/5-1935, tingl. 31/5-1935, hvorved til Signe B. Thorsen er utskilt bnr. 31 "Toppen" av skyld 0 mark 02 øre."
"Vei og vannrett for bnr. 31, ifølge skjøte på forannevnte bruk, tinglyst 28/6-1935."
"Skylddelingsforretning, avholdt 6/7-1935, tingl. 15/7-1935, hvorved til fru Marie Gisholt Sem er utskilt bnr 32 "Haugane" av skyld 0 mark 10 øre."
"Skylddelingsforretning, avholdt 2/5-1936, hvorved er utskilt til vaktmester Gundersen bnr 33 "Kringsjå" av skyld 0 mark 02 øre, tingl. 12/6-1936."
"Vei og vannrett for bnr 33, ifølge skjøte på nevnte bruk, dat. 10/10-1936, tingl. 2/11-1936."
"Skjøte fra fru Albertha Gisholt f. 7/9-1896 til Helge Elias Høgberg f. 3/3-1909 på dette bruk (skyld: 4 mark 56 øre) og bnr 10 for kr. 64.000.-, dat. 9/2-1944, tingl. 11/2-1944."

G.br., selveier

Helge Elias Høgberg
f. 3/3-1909 d. 17/9-1996.
g.m. Signy Ekelund fra Ramnes i Vestfold f. 13/8-1908 d. 23/12-1993, d.a. Olaf Ekelund og Anna Margrethe Isaksdatter.

1. Reidun Høgberg f. 1935 g.m. Arnt Gurholt f. 1933.
Bosatt på Øverbø i Siljan.
2. Berith Høgberg f. 7/4-1939 d. 22/9-1996 g.m. Alf Hansen f. 1937. Bosatt på Vanse i Vest Agder.
3. Svein-Helge Høgberg f. 1944. Se nedenfor.
4. Solveig Høgberg f. 1951 g.m. Anders Rollefsen f. 2/1-1950. Bosatt i Skien.
Br. 1944.

Signy var datter av Olaf Ekelund og Anna Margrethe Øvrum fra Øvrum(4). Hennes morfar var
Isak Evensen Øvrum fra Sneltvedt(13) ”Gården”.
Selv var Signy født på gården Bjune i Ramnes, Vestfold. På sine eldre dager bodde Helge Høgberg
på Solbergtun i Skien.

På denne gårdens grunn er det merker etter 3 gamle hustufter.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

121

6

Sem øvre

Helge Elias Høgberg

4 mark 54 øre

121 10 Sem nordre ditto 2 mark 53 øre

Selveier
Svein-Helge Høgberg
f. 1944.
g.m. Vigdis Margrethe Pedersen f. 1944.
1. Gyril Høgberg f. 1971.
2. Tonje Høgberg f. 1975. Overtok gården.
Br. 1977.

Svein-Helge var bassgitarist og medlem av det legendariske showbandet ”The Dizzie Tunes”, som opprinnelig var
danseorkester. De ble revyartister fra ca. 1967.
S. H. Høgberg bygde nytt hus på eiendommen.

Svein-Helge Høgberg fortsatte å drive jorda etter sin far fram t.o.m. 2010. Siden 2011 har jorda blitt leid bort til
Arne Gården, på nabogården i syd, Sem midtre.

Selveier
Tonje Høgberg herfra f. 1975, d.a. Svein Helge Høgberg.
g.m. Idar Gjone f. 1971.
1. Alvilde Høgberg Gjone f. 2004.
2. Torjus Høgberg Gjone f. 2007.
Br. 2008.

Tonje og Idar har bodd her siden 1998. Hun overtok gården i januar 2008.Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.

(C) Gard Strøm.